(Be)spreekuur - 22 juni 2023 - Serviceteam gemeenten

VNG Realisatie
VNG RealisatieVNG Realisatie
(Be)spreekuur hersteloperatie
Serviceteam gemeenten &
Waar terecht voor vragen bij UHT
22 juni 2023
Agenda
• Opening
• Toelichting project “Inzicht in elkaars werkprocessen”
• Pilot Serviceteam gemeenten
• Waar terecht voor vragen bij UHT?
• Planning (be)spreekuren
• Afsluiting
Project ‘Inzicht in elkaars werkprocessen’
• Vanuit de herijking
• Uitgangspunt/Doel: gezamenlijke dienstverlening optimaliseren.
Want:
“Als we (UHT en gemeenten) beter van elkaar weten wat we doen/niet
doen, kunnen we gezamenlijk de ouder beter ondersteunen”
• Mogelijk ook: meer doorverwijzing naar gemeenten, vermindering van
vragen over het proces UHT
Onderdelen project
UHT à Gemeenten
• Regiobijeenkomsten
• Opleiding
• Bespreekuren
• Items in nieuwsbrief
Gemeenten (VNG) à UHT
• Onderdeel onboarding nieuwe medewerkers (vanaf april)
• Voorlichting over de rol van de gemeenten aan de diverse teams (PZB,
Serviceteam, Klachtenteam etc (met verdere uitrol andere teams)
• Ondersteunend materiaal (filmpjes, PPT)
Serviceteam gemeenten
• Pilot van 3 maanden: maart tot juni 2023)
• 73 Deelnemende gemeenten: gemeenten uit de provincies Noord-
Holland en Utrecht + Capelle ad IJssel, Meierijstad en Almere
• Werkgroep met projectteam, 8 gemeenten + medewerkers serviceteam
Aanleiding
We onderzoeken het contact tussen gemeenten en UHT Serviceteam voor evaluatie en verbeterpunten
Tijdens de Herijking is het verstevigen en versterken van de samenwerking tussen UHT en gemeenten als belangrijk speerpunt genoemd, in het
bijzonder tussen het Serviceteam van UHT en de gemeente.
Aanleiding
Tijdens een onderzoeksfase van 3 maanden worden het telefoonaanbod van 73 pilotgemeenten in kaart gebracht door een selecte
groep informanten binnen het Serviceteam UHT. Op basis hiervan kan een analyse gemaakt worden van oplossingsrichtingen om de
onderlinge samenwerking en dienstverlening te verbeteren.
Projectuitwerking
Doelstelling
Tijdens de pilot worden mogelijke knelpunten in kaart gebracht om de dienstverlening naar
gemeenten te verbeteren
Gemeentemedewerkers bellen in de huidige situatie naar het
reguliere Serviceteam dat zowel ouders, gemeentemedewerkers
als andere partijen ondersteunt in de beantwoording van vragen.
De huidige situatie
We meten het succes van het project aan...
Gemeentemedewerkers bellen in de toekomstige situatie naar het
Serviceteam gemeenten met vragen.
De concrete verandering en toekomstige situatie
1
2
3
of de behoeften van gemeentemedewerkers in kaart zijn gebracht;
mogelijke knelpunten in de dienstverlening vanuit UHT naar gemeenten aangewezen zijn;
geverifiëerd is of een specifiek op gemeenten ingericht serviceteam een werkende, duurzame oplossingsrichting vormt.
Werkwijze
73 gemeenten namen deel aan de pilot om direct met het Serviceteam contact te kunnen leggen
Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Registreren we de telefoontjes van
gemeentemedewerkers die de
inbelcode gebruiken.
Informatievoorziening aan
medewerker gemeente is hetzelfde.
Direct contact met de medewerkers
van het Serviceteam gemeenten.
Met een verificatiecode per
gemeente kunnen medewerkers
dossiergebonden vragen stellen.
Gesprekken worden gelogd door de
informant van het Serviceteam.
Tweewekelijks is er een
werkgroepoverleg.
Signalen en suggesties worden
bijgehouden voor de eindevaluatie.
2023
Analyse
In drie maanden hebben gemeenten 212 keer het Serviceteam gemeenten benaderd, waarvan 91%
aangenomen is
• Gemiddeld per dag 3/4 telefoontjes vanuit gemeenten.
• 91% hiervan is aangenomen door het Serviceteam gemeenten.
Analyse
• Gemiddelde wachttijd was 3,5 minuut.
• Gespreksduur was gemiddeld ruim 10 minuten.
Analyse
Aanbod
212x gebeld
Aangenomen
193x opgenomen
Aantal telefoontjes
Gemiddelde
wachttijd
3,6 minuten
Gemiddelde
afhandelingstijd
10,6 minuten
Tijd aan de telefoon
Analyse (2)
Gemeentemedewerkers bellen het Serviceteam gemeenten met name om de status van een ouder te
achterhalen
Statusinformatie ouder
57%
Kindregeling
10%
Gegevensuitwisseling en
Brede Hulp
4%
Bezwaar
3%
Ex-partnerregeling
3%
Openstaande schulden
2%
Overige
21%
• Grootste deel vragen over de status van een ouder
binnen UHT: is een ouder gedupeerd of niet?
• Verder heel wisselend, deel over verschillende
nieuwe regelingen.
• In 20% van de gevallen is ouder bij gesprek aanwezig;
in alle overige gevallen belt men namens de ouder
om hen te ontzorgen.
Analyse
• In een aantal situaties wilde de gemeentemedewerker de status van meerdere aangemelde ouders (enkele tientallen) doornemen.
Hiervoor is een andere oplossing gewenst.
Analyse (3)
Na afloop van de gesprekken is gemonitord of de gespreksvoerders tevreden waren op basis van het
telefoontje
• 138 van de 157 waren tevreden.
• 19 waren (nog) niet tevreden.
• 133 van de 157 waren tevreden.
• 24 van de 157 waren (nog) niet tevreden.
Van de 193 telefoontjes zijn 157 gesprekken gelogd op inhoud & tevredenheid
Medewerker Serviceteam gemeenten
Gemeentemedewerker
Analyse (4)
Analyse van het telefoonaanbod laat zien dat er veelal is gebeld over de statusinformatie van een
ouder
35 140 gelogd
niet gelogd aanbod
18 175 opgenomen
niet opgenomen registratie
21 119
niet tevreden tevreden
waardering
60 80
type vraag statusinformatie
algemeen
Analyse van de telefonie met inbelcode
In totaal deden 73 gemeenten (21% van Nederland) in de provincie Noord-Holland en Utrecht mee.
Zij vertegenwoordigen ruim 13.000 aangemelde ouders (33% van de aangemelde ouders).
Aanbod van telefoontjes t.o.v. de groep ouders
die gemeenten vertegenwoordigen is (1,5%) in
3 maanden.
De aangeboden dienstverlening sluit zeer
goed aan bij de wens van de deelnemers aan
de pilot.
Soms kon er niet direct een oplossing kan
worden geboden.
Voor statusinformatie wordt altijd de
verificatiecode gevraagd indien ouder niet
aanwezig is.
Evaluatie en aanbevelingen
“Zou graag digitaal statusinformatie kunnen
opvragen, dan zijn veel belletjes niet nodig”
“Dit Serviceteam biedt ruimte om te sparren
voor mij als gemeentemedewerker”
• Sommige gemeentes
maakten minder gebruik
van de werkwijze door o.a.
personele omzettingen
en/of drukte.
• Gemeenten gebruiken de
ingang soms voor een te
groot aantal statusvragen.
• Twijfel over wat gedeeld
mag worden: wat valt wel
en niet onder financiële
informatie?
Signalen
Evaluatie en aanbevelingen
Fijn om elkaar te ontmoeten en te
spreken via de nieuwe ingang.
Over het algemeen zijn
medewerkers tevreden: is een
directe mogelijkheid tot
intercollegiaal overleg met een
medewerker binnen UHT.
Men geeft aan de pilot prettig te
vinden werken. Bovendien is er
ruimte voor verduidelijking en
verdieping op meerdere punten.
Soms was de wachttijd te lang: dat
is een probleem waar het
Serviceteam in het algemeen aan
werkt.
Het is voor gemeenten niet altijd
duidelijk met welke vragen ze
kunnen bellen.
Wensen zijn verder om digitaal
statusinformatie van de ouder te
kunnen bekijken en men wil
mailen met het Serviceteam t.a.v.
onderliggende stukken.
Conclusies
• De pilot heeft veel bewustzijn en inzicht in elkaars processen gebracht
over de samenwerking tussen gemeenten en UHT Serviceteam
• De diverse ontmoetingen tijdens de werkgroep geven letterlijk een gezicht
en een gevoel bij de werkwijze van het Serviceteam
• De pilot heeft inzicht en achtergronden gegeven in hoe deze
samenwerking eruit ziet en hoe dit bijdraagt aan dienstverlening aan
ouders
Conclusies (2)
De werkwijze van dienstverlening biedt grote meerwaarde:
• De afstemming en bespreking tussen twee professionals wordt als prettig en effectief
ervaren.
• De korte lijnen en het voorspelbare verificatieproces draagt bij aan de tevredenheid van
de beller.
• Er is een breed gedragen gevoel dat de samenwerking tussen gemeenten en het UHT
Serviceteam bijdraagt in de dienstverlening aan ouders.
• De behoefte is uitgesproken om ook in de toekomst een vorm van contact en periodieke
ontmoeting te organiseren om de samenwerking en thema’s met elkaar te bespreken.
Aanbevelingen
De gehanteerde werkwijze is positief ontvangen door gemeenten en UHT.
De wens is om de aanpak voort te zetten waarbij:
• Het bieden van een ingang voor gemeenten via het Serviceteam UHT via een
inbelcode/verificatiecode.
• het veilig distribueren van de inbelcode/verificatiecode via bijvoorbeeld het
gegevensportaal.
• Het waarborgen dat dossiergebonden vragen die namens de ouders worden besproken
in opdracht van de ouder zijn gesteld.
• Het uitbreiden van de huidige 73 pilot-gemeenten naar landelijke dekking.
• Het vormgeven van de open dialoog die is gevormd tussen gemeenten en UHT
Serviceteam behouden blijft. Er is de wens om periodiek elkaar (online) te ontmoeten om
de wijze van samenwerking en casuïstiek te bespreken.
Vervolg
Intern proces bij UHT doorlopen:
• Uitwerken van de mogelijkheid van het landelijk beschikbaar stellen van de inbelcode +
verificatiecode voor gemeenten
• Rekening houden met geldende protocollen rondom privacy en verificatie in het kader
van bespreken van dossiergebonden informatie.
• Het op een veilig manier distribueren van de inbelcode + verificatiecode per gemeente
die welke periodiek gewijzigd kan worden
(Be)spreekuur - 22 juni 2023 - Serviceteam gemeenten
Welke vragen bij welke afdeling?
Algemeen: gebruik het serviceteam als centrale ingang!
Onderwerpen die veel aan bod komen of waar vragen over gesteld kunnen
worden bij het serviceteam:
• Statusvragen (ongeacht waar in het proces/m.b.t. welke regeling )
• In gebreke stellingen (IGS)
• Acute Nood, Noodvoorziening of urgentie aanvragen op alle onderwerpen (CHR,
Integraal, kindregeling etc.)
• Kindregeling
• Ex-toeslagpartnerregeling
• Nazorg/CWS (wat kan een ouder nadat de integrale beoordeling is uitgevoerd)
• Bezwaar/klachten
• -Kopie brieven
Welke vragen bij welke afdeling?
Gegevensuitwisseling via het gegevensportaal
Per mail: Gegevensuitwisseling@belastingdienst.nl*
Voor vragen zoals:
- Het opnieuw verzenden van de lijsten
- Het vraag-antwoord bestand voor de kindregeling
* NB: geen persoonsgegevens in de email noemen
Welke vragen bij welke afdeling? (2)
Team informatie en Contact: Vragen over de eerste Toets
Per mail: uht.informatie.en.contact@toeslagen.nl*
- Is er al een eerste toets uitgevoerd?
- Wat was de uitslag/wanneer volgt de eerste toets?
- Is er een bezwaar ingediend tegen de uitslag?
*NB: geen persoonsgegevens in de email noemen
Welke vragen bij welke afdeling? (3)
Brede Hulp Team (BHT)
Per mail: odg@belastingdienst.nl*
Voor overleg over acute/complexe situaties, zoals:
- Dreigende uithuiszetting
- Dreigende afsluiting gas-water-licht
- Acute schuldenproblematiek, BKR-registraties
*NB: geen persoonsgegevens in de email noemen
Tot slot
Aanmelden (be)spreekuren via de link in de nieuwsbrief
E-mail: hersteloperatie@vng.nl
Bellen: 070 – 373 82 32
Routekaart: vng.nl
Slideshare (be)spreekuren: link slideshare
Podcasts VNG hersteloperatie: Spotify kanaal VNG
Nieuwsbrieven VNG teruglezen: via deze link
1 von 24

Recomendados

(Be)spreekuur - 18 april 2023 - Inzet advocaten von
(Be)spreekuur - 18 april 2023 - Inzet advocaten(Be)spreekuur - 18 april 2023 - Inzet advocaten
(Be)spreekuur - 18 april 2023 - Inzet advocatenVNG Realisatie
100 views11 Folien
(Be)spreekuur - 29 juni 2023 - Vervolg CWS von
(Be)spreekuur - 29 juni 2023 - Vervolg CWS(Be)spreekuur - 29 juni 2023 - Vervolg CWS
(Be)spreekuur - 29 juni 2023 - Vervolg CWSVNG Realisatie
66 views12 Folien
(Be)spreekuur - 15 juni 2023 - Brede Hulpteam von
(Be)spreekuur - 15 juni 2023 - Brede Hulpteam(Be)spreekuur - 15 juni 2023 - Brede Hulpteam
(Be)spreekuur - 15 juni 2023 - Brede HulpteamVNG Realisatie
89 views13 Folien
20210429 (Be)spreekuur Toeslagen 29 april - algemene vragen von
20210429 (Be)spreekuur Toeslagen 29 april - algemene vragen20210429 (Be)spreekuur Toeslagen 29 april - algemene vragen
20210429 (Be)spreekuur Toeslagen 29 april - algemene vragenVNG Realisatie
233 views11 Folien
(Be)spreekuur - 6 juli 2023 - Ex-toeslagpartnerregeling von
(Be)spreekuur - 6 juli 2023 - Ex-toeslagpartnerregeling(Be)spreekuur - 6 juli 2023 - Ex-toeslagpartnerregeling
(Be)spreekuur - 6 juli 2023 - Ex-toeslagpartnerregelingVNG Realisatie
147 views22 Folien
(Be)spreekuur - 19 januari 2023 - Organisatie van de brede ondersteuning von
(Be)spreekuur - 19 januari 2023 - Organisatie van de brede ondersteuning(Be)spreekuur - 19 januari 2023 - Organisatie van de brede ondersteuning
(Be)spreekuur - 19 januari 2023 - Organisatie van de brede ondersteuningVNG Realisatie
251 views15 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

(Be)spreekuur - 24 november 2022 - Kindregeling (3) von
(Be)spreekuur - 24 november 2022 - Kindregeling (3)(Be)spreekuur - 24 november 2022 - Kindregeling (3)
(Be)spreekuur - 24 november 2022 - Kindregeling (3)VNG Realisatie
112 views20 Folien
(Be)spreekuur- 8 december 2022 - SPUK en SiSa-verantwoording - Schuldenafhand... von
(Be)spreekuur- 8 december 2022 - SPUK en SiSa-verantwoording - Schuldenafhand...(Be)spreekuur- 8 december 2022 - SPUK en SiSa-verantwoording - Schuldenafhand...
(Be)spreekuur- 8 december 2022 - SPUK en SiSa-verantwoording - Schuldenafhand...VNG Realisatie
150 views21 Folien
(Be)spreekuur - 2 november 2023 - Aanvullende aanpak schulden jongeren von
(Be)spreekuur - 2 november 2023 - Aanvullende aanpak schulden jongeren(Be)spreekuur - 2 november 2023 - Aanvullende aanpak schulden jongeren
(Be)spreekuur - 2 november 2023 - Aanvullende aanpak schulden jongerenVNG Realisatie
89 views13 Folien
Bespreekuur - 30 maart 2023 - Proces Financieel Herstel UHT von
Bespreekuur - 30 maart 2023 - Proces Financieel Herstel UHTBespreekuur - 30 maart 2023 - Proces Financieel Herstel UHT
Bespreekuur - 30 maart 2023 - Proces Financieel Herstel UHTVNG Realisatie
65 views13 Folien
(Be)spreekuur - 9 maart 2023 - Compnenten Spuk brede ondersteuning von
(Be)spreekuur - 9 maart 2023 - Compnenten Spuk brede ondersteuning(Be)spreekuur - 9 maart 2023 - Compnenten Spuk brede ondersteuning
(Be)spreekuur - 9 maart 2023 - Compnenten Spuk brede ondersteuningVNG Realisatie
117 views11 Folien
(Be)spreekuur 30 juni 2022 Nazorg.pdf von
(Be)spreekuur 30 juni 2022 Nazorg.pdf(Be)spreekuur 30 juni 2022 Nazorg.pdf
(Be)spreekuur 30 juni 2022 Nazorg.pdfVNG Realisatie
82 views10 Folien

Was ist angesagt?(20)

(Be)spreekuur - 24 november 2022 - Kindregeling (3) von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 24 november 2022 - Kindregeling (3)(Be)spreekuur - 24 november 2022 - Kindregeling (3)
(Be)spreekuur - 24 november 2022 - Kindregeling (3)
VNG Realisatie112 views
(Be)spreekuur- 8 december 2022 - SPUK en SiSa-verantwoording - Schuldenafhand... von VNG Realisatie
(Be)spreekuur- 8 december 2022 - SPUK en SiSa-verantwoording - Schuldenafhand...(Be)spreekuur- 8 december 2022 - SPUK en SiSa-verantwoording - Schuldenafhand...
(Be)spreekuur- 8 december 2022 - SPUK en SiSa-verantwoording - Schuldenafhand...
VNG Realisatie150 views
(Be)spreekuur - 2 november 2023 - Aanvullende aanpak schulden jongeren von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 2 november 2023 - Aanvullende aanpak schulden jongeren(Be)spreekuur - 2 november 2023 - Aanvullende aanpak schulden jongeren
(Be)spreekuur - 2 november 2023 - Aanvullende aanpak schulden jongeren
VNG Realisatie89 views
Bespreekuur - 30 maart 2023 - Proces Financieel Herstel UHT von VNG Realisatie
Bespreekuur - 30 maart 2023 - Proces Financieel Herstel UHTBespreekuur - 30 maart 2023 - Proces Financieel Herstel UHT
Bespreekuur - 30 maart 2023 - Proces Financieel Herstel UHT
VNG Realisatie65 views
(Be)spreekuur - 9 maart 2023 - Compnenten Spuk brede ondersteuning von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 9 maart 2023 - Compnenten Spuk brede ondersteuning(Be)spreekuur - 9 maart 2023 - Compnenten Spuk brede ondersteuning
(Be)spreekuur - 9 maart 2023 - Compnenten Spuk brede ondersteuning
VNG Realisatie117 views
(Be)spreekuur 30 juni 2022 Nazorg.pdf von VNG Realisatie
(Be)spreekuur 30 juni 2022 Nazorg.pdf(Be)spreekuur 30 juni 2022 Nazorg.pdf
(Be)spreekuur 30 juni 2022 Nazorg.pdf
VNG Realisatie82 views
(Be)spreekuur - 11 mei 2023 - Kindregeling von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 11 mei 2023 - Kindregeling(Be)spreekuur - 11 mei 2023 - Kindregeling
(Be)spreekuur - 11 mei 2023 - Kindregeling
VNG Realisatie114 views
Bespreekuur - 23 maart 2023 - IPW von VNG Realisatie
Bespreekuur - 23 maart 2023 - IPWBespreekuur - 23 maart 2023 - IPW
Bespreekuur - 23 maart 2023 - IPW
VNG Realisatie81 views
(Be)spreekuur - 6 april 2023 - Urgentie von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 6 april 2023 - Urgentie(Be)spreekuur - 6 april 2023 - Urgentie
(Be)spreekuur - 6 april 2023 - Urgentie
VNG Realisatie79 views
(Be)spreekuur 7 juli 2022 - Kindregeling Bespreekuur 220707.pdf von VNG Realisatie
(Be)spreekuur 7 juli 2022 - Kindregeling Bespreekuur 220707.pdf(Be)spreekuur 7 juli 2022 - Kindregeling Bespreekuur 220707.pdf
(Be)spreekuur 7 juli 2022 - Kindregeling Bespreekuur 220707.pdf
VNG Realisatie99 views
(Be)spreekuur - 13 april 2023 - SiSa, Spuk en accountantscontrole von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 13 april 2023 - SiSa, Spuk en accountantscontrole(Be)spreekuur - 13 april 2023 - SiSa, Spuk en accountantscontrole
(Be)spreekuur - 13 april 2023 - SiSa, Spuk en accountantscontrole
VNG Realisatie87 views
(Be)spreekuur - 29 september 2022 - Kindregeling von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 29 september 2022 - Kindregeling(Be)spreekuur - 29 september 2022 - Kindregeling
(Be)spreekuur - 29 september 2022 - Kindregeling
VNG Realisatie242 views
(Be)spreekuur - 16 november 2023 - Aanpassing Spuk B2 en SiSa von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 16 november 2023 - Aanpassing Spuk B2 en SiSa(Be)spreekuur - 16 november 2023 - Aanpassing Spuk B2 en SiSa
(Be)spreekuur - 16 november 2023 - Aanpassing Spuk B2 en SiSa
VNG Realisatie44 views
(Be)spreekuur - 20 april 2023 - Afhandeling Msnp von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 20 april 2023 - Afhandeling Msnp(Be)spreekuur - 20 april 2023 - Afhandeling Msnp
(Be)spreekuur - 20 april 2023 - Afhandeling Msnp
VNG Realisatie68 views
(Be)spreekuur - 7 september 2023 - Nieuwe regelingen von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 7 september 2023 - Nieuwe regelingen(Be)spreekuur - 7 september 2023 - Nieuwe regelingen
(Be)spreekuur - 7 september 2023 - Nieuwe regelingen
VNG Realisatie88 views
(Be)spreekuur 3 november 2022 Impact Herstelwet von VNG Realisatie
(Be)spreekuur 3 november 2022 Impact Herstelwet(Be)spreekuur 3 november 2022 Impact Herstelwet
(Be)spreekuur 3 november 2022 Impact Herstelwet
VNG Realisatie86 views
(be)spreekuur 15 maart 2022 - Ouderonderzoek en bejegening von VNG Realisatie
(be)spreekuur 15 maart 2022 - Ouderonderzoek en bejegening(be)spreekuur 15 maart 2022 - Ouderonderzoek en bejegening
(be)spreekuur 15 maart 2022 - Ouderonderzoek en bejegening
VNG Realisatie240 views
(Be)spreekuur - 11 oktober 2022 - Kindregeling von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 11 oktober 2022 - Kindregeling(Be)spreekuur - 11 oktober 2022 - Kindregeling
(Be)spreekuur - 11 oktober 2022 - Kindregeling
VNG Realisatie155 views
(Be)spreekuur - 28 september 2023 - Regieroute Vaststellingsovereenkomsten von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 28 september 2023 - Regieroute Vaststellingsovereenkomsten(Be)spreekuur - 28 september 2023 - Regieroute Vaststellingsovereenkomsten
(Be)spreekuur - 28 september 2023 - Regieroute Vaststellingsovereenkomsten
VNG Realisatie137 views
(Be)spreekuur - 1 december 2022 - SPUK en SiSa-verantwoording B2 von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 1 december 2022 - SPUK en SiSa-verantwoording B2(Be)spreekuur - 1 december 2022 - SPUK en SiSa-verantwoording B2
(Be)spreekuur - 1 december 2022 - SPUK en SiSa-verantwoording B2
VNG Realisatie204 views

Similar a (Be)spreekuur - 22 juni 2023 - Serviceteam gemeenten

(be)spreekuur 1 juli - wgs von
(be)spreekuur 1 juli - wgs(be)spreekuur 1 juli - wgs
(be)spreekuur 1 juli - wgsVNG Realisatie
35 views26 Folien
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Proces bij UHT von
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Proces bij UHT(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Proces bij UHT
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Proces bij UHTVNG Realisatie
31 views19 Folien
De Stand Van Mediation In Gemeenten von
De Stand Van Mediation In GemeentenDe Stand Van Mediation In Gemeenten
De Stand Van Mediation In GemeentenSABOBO
155 views1 Folie
Winstpakker Zaakgericht werken in het Sociaal Domein von
Winstpakker Zaakgericht werken in het Sociaal DomeinWinstpakker Zaakgericht werken in het Sociaal Domein
Winstpakker Zaakgericht werken in het Sociaal DomeinBuzztour
602 views7 Folien
Leveranciersbijeenkomst uitwerking winstpakkers von
Leveranciersbijeenkomst uitwerking winstpakkersLeveranciersbijeenkomst uitwerking winstpakkers
Leveranciersbijeenkomst uitwerking winstpakkersKING
477 views16 Folien
Zwolle rapport webcare jan 2014 von
Zwolle rapport webcare jan 2014Zwolle rapport webcare jan 2014
Zwolle rapport webcare jan 2014KING
533 views7 Folien

Similar a (Be)spreekuur - 22 juni 2023 - Serviceteam gemeenten(20)

(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Proces bij UHT von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Proces bij UHT(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Proces bij UHT
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Proces bij UHT
VNG Realisatie31 views
De Stand Van Mediation In Gemeenten von SABOBO
De Stand Van Mediation In GemeentenDe Stand Van Mediation In Gemeenten
De Stand Van Mediation In Gemeenten
SABOBO155 views
Winstpakker Zaakgericht werken in het Sociaal Domein von Buzztour
Winstpakker Zaakgericht werken in het Sociaal DomeinWinstpakker Zaakgericht werken in het Sociaal Domein
Winstpakker Zaakgericht werken in het Sociaal Domein
Buzztour602 views
Leveranciersbijeenkomst uitwerking winstpakkers von KING
Leveranciersbijeenkomst uitwerking winstpakkersLeveranciersbijeenkomst uitwerking winstpakkers
Leveranciersbijeenkomst uitwerking winstpakkers
KING477 views
Zwolle rapport webcare jan 2014 von KING
Zwolle rapport webcare jan 2014Zwolle rapport webcare jan 2014
Zwolle rapport webcare jan 2014
KING533 views
(Be)spreekuur - 22 september 2022 -Grip op schuldhulpverlening deel 3 - monit... von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 22 september 2022 -Grip op schuldhulpverlening deel 3 - monit...(Be)spreekuur - 22 september 2022 -Grip op schuldhulpverlening deel 3 - monit...
(Be)spreekuur - 22 september 2022 -Grip op schuldhulpverlening deel 3 - monit...
VNG Realisatie18 views
20190124_pilot succesratio_verslag bijeenkomst von VNG Realisatie
20190124_pilot succesratio_verslag bijeenkomst20190124_pilot succesratio_verslag bijeenkomst
20190124_pilot succesratio_verslag bijeenkomst
VNG Realisatie227 views
2010 12 02 Presentatie Kcc Congres 2010 Brw Groep von edevoogd
2010 12 02 Presentatie Kcc Congres 2010 Brw Groep2010 12 02 Presentatie Kcc Congres 2010 Brw Groep
2010 12 02 Presentatie Kcc Congres 2010 Brw Groep
edevoogd587 views
Gezamenlijke webcare - 100KSocial von 100K Social
Gezamenlijke webcare - 100KSocialGezamenlijke webcare - 100KSocial
Gezamenlijke webcare - 100KSocial
100K Social178 views
(be)spreekuur 17 juni - Eerste ervaringen vroegsignalering (deel 2) von VNG Realisatie
(be)spreekuur 17 juni - Eerste ervaringen vroegsignalering (deel 2)(be)spreekuur 17 juni - Eerste ervaringen vroegsignalering (deel 2)
(be)spreekuur 17 juni - Eerste ervaringen vroegsignalering (deel 2)
VNG Realisatie61 views
20191126 Eindhoven Gemeente Tilburg omnichannel dienstverlening von VNG Realisatie
20191126 Eindhoven Gemeente Tilburg omnichannel dienstverlening20191126 Eindhoven Gemeente Tilburg omnichannel dienstverlening
20191126 Eindhoven Gemeente Tilburg omnichannel dienstverlening
VNG Realisatie523 views
Meesterschap in Monitoring Eindhoven cliëntervaring onderzoek von VNG Realisatie
Meesterschap in Monitoring Eindhoven cliëntervaring onderzoekMeesterschap in Monitoring Eindhoven cliëntervaring onderzoek
Meesterschap in Monitoring Eindhoven cliëntervaring onderzoek
VNG Realisatie59 views
Meesterschap in Monitoring cliëntervaringonderzoek von VNG Realisatie
Meesterschap in Monitoring cliëntervaringonderzoekMeesterschap in Monitoring cliëntervaringonderzoek
Meesterschap in Monitoring cliëntervaringonderzoek
VNG Realisatie97 views
Samenwerksessie - 12 mei 2022 - gebruik adviesrecht von VNG Realisatie
Samenwerksessie - 12 mei 2022 - gebruik adviesrechtSamenwerksessie - 12 mei 2022 - gebruik adviesrecht
Samenwerksessie - 12 mei 2022 - gebruik adviesrecht
VNG Realisatie107 views

Más de VNG Realisatie

(Be)spreekuur - 30 november 2023 - Ouderinitiatieven gemeente Amsterdam von
(Be)spreekuur - 30 november 2023 - Ouderinitiatieven gemeente Amsterdam(Be)spreekuur - 30 november 2023 - Ouderinitiatieven gemeente Amsterdam
(Be)spreekuur - 30 november 2023 - Ouderinitiatieven gemeente AmsterdamVNG Realisatie
12 views11 Folien
Samenwerkingsessie - 27 november 2023 - financieel begeleiden von
Samenwerkingsessie - 27 november 2023 - financieel begeleidenSamenwerkingsessie - 27 november 2023 - financieel begeleiden
Samenwerkingsessie - 27 november 2023 - financieel begeleidenVNG Realisatie
4 views20 Folien
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Afwegingskader schuldhulpverlening aan ond... von
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Afwegingskader schuldhulpverlening aan ond...(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Afwegingskader schuldhulpverlening aan ond...
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Afwegingskader schuldhulpverlening aan ond...VNG Realisatie
11 views15 Folien
(Be)spreekuur - 9 november 2023 - Aanpak zakelijke schulden von
(Be)spreekuur - 9 november 2023 - Aanpak zakelijke schulden(Be)spreekuur - 9 november 2023 - Aanpak zakelijke schulden
(Be)spreekuur - 9 november 2023 - Aanpak zakelijke schuldenVNG Realisatie
66 views13 Folien
(Be)spreekuur - 12 oktober 2023 - Onderzoek KPMG en aanpassingen Spuk B2 von
(Be)spreekuur - 12 oktober 2023 - Onderzoek KPMG en aanpassingen Spuk B2(Be)spreekuur - 12 oktober 2023 - Onderzoek KPMG en aanpassingen Spuk B2
(Be)spreekuur - 12 oktober 2023 - Onderzoek KPMG en aanpassingen Spuk B2VNG Realisatie
46 views13 Folien
231011 Bespreekuur onderzoek KPMG en aanpassingen Spuk B2.pdf von
231011 Bespreekuur onderzoek KPMG en aanpassingen Spuk B2.pdf231011 Bespreekuur onderzoek KPMG en aanpassingen Spuk B2.pdf
231011 Bespreekuur onderzoek KPMG en aanpassingen Spuk B2.pdfVNG Realisatie
18 views13 Folien

Más de VNG Realisatie(20)

(Be)spreekuur - 30 november 2023 - Ouderinitiatieven gemeente Amsterdam von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 30 november 2023 - Ouderinitiatieven gemeente Amsterdam(Be)spreekuur - 30 november 2023 - Ouderinitiatieven gemeente Amsterdam
(Be)spreekuur - 30 november 2023 - Ouderinitiatieven gemeente Amsterdam
VNG Realisatie12 views
Samenwerkingsessie - 27 november 2023 - financieel begeleiden von VNG Realisatie
Samenwerkingsessie - 27 november 2023 - financieel begeleidenSamenwerkingsessie - 27 november 2023 - financieel begeleiden
Samenwerkingsessie - 27 november 2023 - financieel begeleiden
VNG Realisatie4 views
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Afwegingskader schuldhulpverlening aan ond... von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Afwegingskader schuldhulpverlening aan ond...(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Afwegingskader schuldhulpverlening aan ond...
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Afwegingskader schuldhulpverlening aan ond...
VNG Realisatie11 views
(Be)spreekuur - 9 november 2023 - Aanpak zakelijke schulden von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 9 november 2023 - Aanpak zakelijke schulden(Be)spreekuur - 9 november 2023 - Aanpak zakelijke schulden
(Be)spreekuur - 9 november 2023 - Aanpak zakelijke schulden
VNG Realisatie66 views
(Be)spreekuur - 12 oktober 2023 - Onderzoek KPMG en aanpassingen Spuk B2 von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 12 oktober 2023 - Onderzoek KPMG en aanpassingen Spuk B2(Be)spreekuur - 12 oktober 2023 - Onderzoek KPMG en aanpassingen Spuk B2
(Be)spreekuur - 12 oktober 2023 - Onderzoek KPMG en aanpassingen Spuk B2
VNG Realisatie46 views
231011 Bespreekuur onderzoek KPMG en aanpassingen Spuk B2.pdf von VNG Realisatie
231011 Bespreekuur onderzoek KPMG en aanpassingen Spuk B2.pdf231011 Bespreekuur onderzoek KPMG en aanpassingen Spuk B2.pdf
231011 Bespreekuur onderzoek KPMG en aanpassingen Spuk B2.pdf
VNG Realisatie18 views
(Be)spreekuur - 5 oktober 2023 - Inloopspreekuur von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 5 oktober 2023 - Inloopspreekuur(Be)spreekuur - 5 oktober 2023 - Inloopspreekuur
(Be)spreekuur - 5 oktober 2023 - Inloopspreekuur
VNG Realisatie39 views
(Be)spreekuur - 18 september 2023 - van 36 naar 18 mnd, vervolg von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 18 september 2023 - van 36 naar 18 mnd, vervolg(Be)spreekuur - 18 september 2023 - van 36 naar 18 mnd, vervolg
(Be)spreekuur - 18 september 2023 - van 36 naar 18 mnd, vervolg
VNG Realisatie10 views
(Be)spreekuur - 21 september 2023 - IPW en inloopspreekuur von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 21 september 2023 - IPW en inloopspreekuur(Be)spreekuur - 21 september 2023 - IPW en inloopspreekuur
(Be)spreekuur - 21 september 2023 - IPW en inloopspreekuur
VNG Realisatie30 views
(Be)spreekuur - 21 september 2023 -Samenwerking Over Rood en Ondernemersklank... von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 21 september 2023 -Samenwerking Over Rood en Ondernemersklank...(Be)spreekuur - 21 september 2023 -Samenwerking Over Rood en Ondernemersklank...
(Be)spreekuur - 21 september 2023 -Samenwerking Over Rood en Ondernemersklank...
VNG Realisatie38 views
(Be)spreekuur - 14 september 2023 - Casuïstiek bespreken von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 14 september 2023 - Casuïstiek bespreken(Be)spreekuur - 14 september 2023 - Casuïstiek bespreken
(Be)spreekuur - 14 september 2023 - Casuïstiek bespreken
VNG Realisatie30 views
(Be)spreekuur 7 september 2023 - Afdracht maandelijks of jaarlijks von VNG Realisatie
(Be)spreekuur 7 september 2023 - Afdracht maandelijks of jaarlijks(Be)spreekuur 7 september 2023 - Afdracht maandelijks of jaarlijks
(Be)spreekuur 7 september 2023 - Afdracht maandelijks of jaarlijks
VNG Realisatie55 views
(Be)spreekuur - 13 juli 2023 - Divosa Monitor von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 13 juli 2023 - Divosa Monitor(Be)spreekuur - 13 juli 2023 - Divosa Monitor
(Be)spreekuur - 13 juli 2023 - Divosa Monitor
VNG Realisatie13 views
(be)spreekuur - 29 juni 2023 - JPF von VNG Realisatie
(be)spreekuur - 29 juni 2023 - JPF(be)spreekuur - 29 juni 2023 - JPF
(be)spreekuur - 29 juni 2023 - JPF
VNG Realisatie46 views
(Be)spreekuur - 3 juli 2023 - Van 36 naar 18 mnd (Vervolg) von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 3 juli 2023 - Van 36 naar 18 mnd (Vervolg)(Be)spreekuur - 3 juli 2023 - Van 36 naar 18 mnd (Vervolg)
(Be)spreekuur - 3 juli 2023 - Van 36 naar 18 mnd (Vervolg)
VNG Realisatie25 views
(Be)spreekuur 27 juni 2023 - Toeslagen servicepunt von VNG Realisatie
(Be)spreekuur 27 juni 2023 - Toeslagen servicepunt(Be)spreekuur 27 juni 2023 - Toeslagen servicepunt
(Be)spreekuur 27 juni 2023 - Toeslagen servicepunt
VNG Realisatie22 views
(Be)spreekuur 20 juni 2023 - NVVK Pilot Waarborgfonds saneringskredieten voor... von VNG Realisatie
(Be)spreekuur 20 juni 2023 - NVVK Pilot Waarborgfonds saneringskredieten voor...(Be)spreekuur 20 juni 2023 - NVVK Pilot Waarborgfonds saneringskredieten voor...
(Be)spreekuur 20 juni 2023 - NVVK Pilot Waarborgfonds saneringskredieten voor...
VNG Realisatie31 views
(Be)spreekuur 12 juni 2023 - Msnp van 36 naar 18 mnd (vervolg) von VNG Realisatie
(Be)spreekuur 12 juni 2023 - Msnp van 36 naar 18 mnd (vervolg)(Be)spreekuur 12 juni 2023 - Msnp van 36 naar 18 mnd (vervolg)
(Be)spreekuur 12 juni 2023 - Msnp van 36 naar 18 mnd (vervolg)
VNG Realisatie43 views
(Be)spreekuur 8 juni 2023 - Belastingdienst en ondernemers met betalingsachte... von VNG Realisatie
(Be)spreekuur 8 juni 2023 - Belastingdienst en ondernemers met betalingsachte...(Be)spreekuur 8 juni 2023 - Belastingdienst en ondernemers met betalingsachte...
(Be)spreekuur 8 juni 2023 - Belastingdienst en ondernemers met betalingsachte...
VNG Realisatie24 views
(Be)spreekuur - 8 juni 2023 - VGR en Enquête brede ondersteuning von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 8 juni 2023 - VGR en Enquête brede ondersteuning(Be)spreekuur - 8 juni 2023 - VGR en Enquête brede ondersteuning
(Be)spreekuur - 8 juni 2023 - VGR en Enquête brede ondersteuning
VNG Realisatie37 views

(Be)spreekuur - 22 juni 2023 - Serviceteam gemeenten

 • 1. (Be)spreekuur hersteloperatie Serviceteam gemeenten & Waar terecht voor vragen bij UHT 22 juni 2023
 • 2. Agenda • Opening • Toelichting project “Inzicht in elkaars werkprocessen” • Pilot Serviceteam gemeenten • Waar terecht voor vragen bij UHT? • Planning (be)spreekuren • Afsluiting
 • 3. Project ‘Inzicht in elkaars werkprocessen’ • Vanuit de herijking • Uitgangspunt/Doel: gezamenlijke dienstverlening optimaliseren. Want: “Als we (UHT en gemeenten) beter van elkaar weten wat we doen/niet doen, kunnen we gezamenlijk de ouder beter ondersteunen” • Mogelijk ook: meer doorverwijzing naar gemeenten, vermindering van vragen over het proces UHT
 • 4. Onderdelen project UHT à Gemeenten • Regiobijeenkomsten • Opleiding • Bespreekuren • Items in nieuwsbrief Gemeenten (VNG) à UHT • Onderdeel onboarding nieuwe medewerkers (vanaf april) • Voorlichting over de rol van de gemeenten aan de diverse teams (PZB, Serviceteam, Klachtenteam etc (met verdere uitrol andere teams) • Ondersteunend materiaal (filmpjes, PPT)
 • 5. Serviceteam gemeenten • Pilot van 3 maanden: maart tot juni 2023) • 73 Deelnemende gemeenten: gemeenten uit de provincies Noord- Holland en Utrecht + Capelle ad IJssel, Meierijstad en Almere • Werkgroep met projectteam, 8 gemeenten + medewerkers serviceteam
 • 6. Aanleiding We onderzoeken het contact tussen gemeenten en UHT Serviceteam voor evaluatie en verbeterpunten Tijdens de Herijking is het verstevigen en versterken van de samenwerking tussen UHT en gemeenten als belangrijk speerpunt genoemd, in het bijzonder tussen het Serviceteam van UHT en de gemeente. Aanleiding Tijdens een onderzoeksfase van 3 maanden worden het telefoonaanbod van 73 pilotgemeenten in kaart gebracht door een selecte groep informanten binnen het Serviceteam UHT. Op basis hiervan kan een analyse gemaakt worden van oplossingsrichtingen om de onderlinge samenwerking en dienstverlening te verbeteren. Projectuitwerking
 • 7. Doelstelling Tijdens de pilot worden mogelijke knelpunten in kaart gebracht om de dienstverlening naar gemeenten te verbeteren Gemeentemedewerkers bellen in de huidige situatie naar het reguliere Serviceteam dat zowel ouders, gemeentemedewerkers als andere partijen ondersteunt in de beantwoording van vragen. De huidige situatie We meten het succes van het project aan... Gemeentemedewerkers bellen in de toekomstige situatie naar het Serviceteam gemeenten met vragen. De concrete verandering en toekomstige situatie 1 2 3 of de behoeften van gemeentemedewerkers in kaart zijn gebracht; mogelijke knelpunten in de dienstverlening vanuit UHT naar gemeenten aangewezen zijn; geverifiëerd is of een specifiek op gemeenten ingericht serviceteam een werkende, duurzame oplossingsrichting vormt.
 • 8. Werkwijze 73 gemeenten namen deel aan de pilot om direct met het Serviceteam contact te kunnen leggen Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Registreren we de telefoontjes van gemeentemedewerkers die de inbelcode gebruiken. Informatievoorziening aan medewerker gemeente is hetzelfde. Direct contact met de medewerkers van het Serviceteam gemeenten. Met een verificatiecode per gemeente kunnen medewerkers dossiergebonden vragen stellen. Gesprekken worden gelogd door de informant van het Serviceteam. Tweewekelijks is er een werkgroepoverleg. Signalen en suggesties worden bijgehouden voor de eindevaluatie. 2023
 • 9. Analyse In drie maanden hebben gemeenten 212 keer het Serviceteam gemeenten benaderd, waarvan 91% aangenomen is • Gemiddeld per dag 3/4 telefoontjes vanuit gemeenten. • 91% hiervan is aangenomen door het Serviceteam gemeenten. Analyse • Gemiddelde wachttijd was 3,5 minuut. • Gespreksduur was gemiddeld ruim 10 minuten. Analyse Aanbod 212x gebeld Aangenomen 193x opgenomen Aantal telefoontjes Gemiddelde wachttijd 3,6 minuten Gemiddelde afhandelingstijd 10,6 minuten Tijd aan de telefoon
 • 10. Analyse (2) Gemeentemedewerkers bellen het Serviceteam gemeenten met name om de status van een ouder te achterhalen Statusinformatie ouder 57% Kindregeling 10% Gegevensuitwisseling en Brede Hulp 4% Bezwaar 3% Ex-partnerregeling 3% Openstaande schulden 2% Overige 21% • Grootste deel vragen over de status van een ouder binnen UHT: is een ouder gedupeerd of niet? • Verder heel wisselend, deel over verschillende nieuwe regelingen. • In 20% van de gevallen is ouder bij gesprek aanwezig; in alle overige gevallen belt men namens de ouder om hen te ontzorgen. Analyse • In een aantal situaties wilde de gemeentemedewerker de status van meerdere aangemelde ouders (enkele tientallen) doornemen. Hiervoor is een andere oplossing gewenst.
 • 11. Analyse (3) Na afloop van de gesprekken is gemonitord of de gespreksvoerders tevreden waren op basis van het telefoontje • 138 van de 157 waren tevreden. • 19 waren (nog) niet tevreden. • 133 van de 157 waren tevreden. • 24 van de 157 waren (nog) niet tevreden. Van de 193 telefoontjes zijn 157 gesprekken gelogd op inhoud & tevredenheid Medewerker Serviceteam gemeenten Gemeentemedewerker
 • 12. Analyse (4) Analyse van het telefoonaanbod laat zien dat er veelal is gebeld over de statusinformatie van een ouder 35 140 gelogd niet gelogd aanbod 18 175 opgenomen niet opgenomen registratie 21 119 niet tevreden tevreden waardering 60 80 type vraag statusinformatie algemeen Analyse van de telefonie met inbelcode In totaal deden 73 gemeenten (21% van Nederland) in de provincie Noord-Holland en Utrecht mee. Zij vertegenwoordigen ruim 13.000 aangemelde ouders (33% van de aangemelde ouders). Aanbod van telefoontjes t.o.v. de groep ouders die gemeenten vertegenwoordigen is (1,5%) in 3 maanden. De aangeboden dienstverlening sluit zeer goed aan bij de wens van de deelnemers aan de pilot. Soms kon er niet direct een oplossing kan worden geboden. Voor statusinformatie wordt altijd de verificatiecode gevraagd indien ouder niet aanwezig is.
 • 13. Evaluatie en aanbevelingen “Zou graag digitaal statusinformatie kunnen opvragen, dan zijn veel belletjes niet nodig” “Dit Serviceteam biedt ruimte om te sparren voor mij als gemeentemedewerker” • Sommige gemeentes maakten minder gebruik van de werkwijze door o.a. personele omzettingen en/of drukte. • Gemeenten gebruiken de ingang soms voor een te groot aantal statusvragen. • Twijfel over wat gedeeld mag worden: wat valt wel en niet onder financiële informatie? Signalen
 • 14. Evaluatie en aanbevelingen Fijn om elkaar te ontmoeten en te spreken via de nieuwe ingang. Over het algemeen zijn medewerkers tevreden: is een directe mogelijkheid tot intercollegiaal overleg met een medewerker binnen UHT. Men geeft aan de pilot prettig te vinden werken. Bovendien is er ruimte voor verduidelijking en verdieping op meerdere punten. Soms was de wachttijd te lang: dat is een probleem waar het Serviceteam in het algemeen aan werkt. Het is voor gemeenten niet altijd duidelijk met welke vragen ze kunnen bellen. Wensen zijn verder om digitaal statusinformatie van de ouder te kunnen bekijken en men wil mailen met het Serviceteam t.a.v. onderliggende stukken.
 • 15. Conclusies • De pilot heeft veel bewustzijn en inzicht in elkaars processen gebracht over de samenwerking tussen gemeenten en UHT Serviceteam • De diverse ontmoetingen tijdens de werkgroep geven letterlijk een gezicht en een gevoel bij de werkwijze van het Serviceteam • De pilot heeft inzicht en achtergronden gegeven in hoe deze samenwerking eruit ziet en hoe dit bijdraagt aan dienstverlening aan ouders
 • 16. Conclusies (2) De werkwijze van dienstverlening biedt grote meerwaarde: • De afstemming en bespreking tussen twee professionals wordt als prettig en effectief ervaren. • De korte lijnen en het voorspelbare verificatieproces draagt bij aan de tevredenheid van de beller. • Er is een breed gedragen gevoel dat de samenwerking tussen gemeenten en het UHT Serviceteam bijdraagt in de dienstverlening aan ouders. • De behoefte is uitgesproken om ook in de toekomst een vorm van contact en periodieke ontmoeting te organiseren om de samenwerking en thema’s met elkaar te bespreken.
 • 17. Aanbevelingen De gehanteerde werkwijze is positief ontvangen door gemeenten en UHT. De wens is om de aanpak voort te zetten waarbij: • Het bieden van een ingang voor gemeenten via het Serviceteam UHT via een inbelcode/verificatiecode. • het veilig distribueren van de inbelcode/verificatiecode via bijvoorbeeld het gegevensportaal. • Het waarborgen dat dossiergebonden vragen die namens de ouders worden besproken in opdracht van de ouder zijn gesteld. • Het uitbreiden van de huidige 73 pilot-gemeenten naar landelijke dekking. • Het vormgeven van de open dialoog die is gevormd tussen gemeenten en UHT Serviceteam behouden blijft. Er is de wens om periodiek elkaar (online) te ontmoeten om de wijze van samenwerking en casuïstiek te bespreken.
 • 18. Vervolg Intern proces bij UHT doorlopen: • Uitwerken van de mogelijkheid van het landelijk beschikbaar stellen van de inbelcode + verificatiecode voor gemeenten • Rekening houden met geldende protocollen rondom privacy en verificatie in het kader van bespreken van dossiergebonden informatie. • Het op een veilig manier distribueren van de inbelcode + verificatiecode per gemeente die welke periodiek gewijzigd kan worden
 • 20. Welke vragen bij welke afdeling? Algemeen: gebruik het serviceteam als centrale ingang! Onderwerpen die veel aan bod komen of waar vragen over gesteld kunnen worden bij het serviceteam: • Statusvragen (ongeacht waar in het proces/m.b.t. welke regeling ) • In gebreke stellingen (IGS) • Acute Nood, Noodvoorziening of urgentie aanvragen op alle onderwerpen (CHR, Integraal, kindregeling etc.) • Kindregeling • Ex-toeslagpartnerregeling • Nazorg/CWS (wat kan een ouder nadat de integrale beoordeling is uitgevoerd) • Bezwaar/klachten • -Kopie brieven
 • 21. Welke vragen bij welke afdeling? Gegevensuitwisseling via het gegevensportaal Per mail: Gegevensuitwisseling@belastingdienst.nl* Voor vragen zoals: - Het opnieuw verzenden van de lijsten - Het vraag-antwoord bestand voor de kindregeling * NB: geen persoonsgegevens in de email noemen
 • 22. Welke vragen bij welke afdeling? (2) Team informatie en Contact: Vragen over de eerste Toets Per mail: uht.informatie.en.contact@toeslagen.nl* - Is er al een eerste toets uitgevoerd? - Wat was de uitslag/wanneer volgt de eerste toets? - Is er een bezwaar ingediend tegen de uitslag? *NB: geen persoonsgegevens in de email noemen
 • 23. Welke vragen bij welke afdeling? (3) Brede Hulp Team (BHT) Per mail: odg@belastingdienst.nl* Voor overleg over acute/complexe situaties, zoals: - Dreigende uithuiszetting - Dreigende afsluiting gas-water-licht - Acute schuldenproblematiek, BKR-registraties *NB: geen persoonsgegevens in de email noemen
 • 24. Tot slot Aanmelden (be)spreekuren via de link in de nieuwsbrief E-mail: hersteloperatie@vng.nl Bellen: 070 – 373 82 32 Routekaart: vng.nl Slideshare (be)spreekuren: link slideshare Podcasts VNG hersteloperatie: Spotify kanaal VNG Nieuwsbrieven VNG teruglezen: via deze link