Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

(Be)spreekuur - 15 september -Grip op schuldhulpverlening deel 2 - opdrachtgeverschap

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 14 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie (Be)spreekuur - 15 september -Grip op schuldhulpverlening deel 2 - opdrachtgeverschap (20)

Weitere von VNG Realisatie (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

(Be)spreekuur - 15 september -Grip op schuldhulpverlening deel 2 - opdrachtgeverschap

 1. 1. Grip op schuldhulpverlening: Invulling opdrachtgeverschap Programma Verbinden Schuldendomein Mohamed Boutasmit, Gemeente Leidschendam-Voorburg Ahmed Ajjaji, VNG Realisatie Jenny Wildenbos,VNG Realisatie 15 september2022
 2. 2. Onderwerpen bespreekuur 1. Programma Verbinden schuldendomein 2. Driedelige reeks Grip op schuldhulpverlening: 1. Uitbesteden schuldhulpverlening (8-9-2022) 2. Invullen opdrachtgeverschap (15-9-2022) 3. Monitoren (22-9-2022) 3. Gemeente Leidschendam-Voorburg aan het woord 4. Ervaringen delen 5. Welke ondersteuning nodig vanuit VNG Realisatie? 6. Vragen (interactieve bijeenkomst) Programma Verbinden schuldendomein - (be)spreekuren VNG Realisatie (slideshare.net)
 3. 3. Aanpak kabinet 1. Voortzetting brede armoede- en schuldenaanpak (Coalitieakkoord, 2021-2025) 2. Kamerbrief, Min SZW, 12-7-2022, 5 speerpunten, waarvan 3 met schulden • Meer preventie van geldzorgen • Sneller perspectief op een financieel zorgeloze toekomst • Een overheid die voor mensen werkt 3. Gemeenten ondersteunen bij de uitvoering van wetgeving: professionaliseren van processen, dienstverlening en informatievoorziening schuldendomein (jaarplan 2022, VNG)
 4. 4. Wetten schuldendomein Ags Adviesrecht Gemeenten bij Schuldenbewindzaken (1-1-2021, opt-in) Wvbvv Vereenvoudiging Beslagvrije Voet (1-1-2021) WSKD Stroomlijningkete n voor derdenbeslag (datum volgt) Wgs Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (1-1-2021) Wgs Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (1-1-2021)
 5. 5. • Routekaart • Toolkit Implementatie • Toolkit Training • Toolkit Communicatie • Format PvA & Kick-off implementatie • Aandachtspuntenbeleid • Leidraad uitbestede diensten • PPT + Samenvattingen (be)spreekuren • Fora (VNG-forum | VNG) www.vng.nl/schulden Schulden@vng.nl Meer weten?
 6. 6. Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) • Wettelijke zorgplicht gemeenten • Mandateren of delegeren, Toevoeging artikel 3a: "uitvoering van en besluitvorming in het kader van de schuldhulpverlening kan worden verricht door gemandateerde organisaties of instellingen“ • Gemeente blijft eindverantwoordelijk voor toegankelijkheid en kwaliteit • Eisen aan het beleidsplan • Wettelijke beslistermijn
 7. 7. Opdrachtgeverschap • In situatie dat SHV deels (fase of doelgroep) of volledig is uitbesteed. • Goede invulling opdrachtgeverschap van belang voor regievoering • Heldere afspraken, communicatie en bewaken voortgang. Basiselementen: • Er is een (actueel) beleidsplan • Gemeente heeft kennis en kunde om te kunnen sturen en om (tussentijdse) prestaties te beoordelen • Basishouding van vertrouwen • Dedicated ambtelijk accounthouder (vaak beleidsmedewerker of contractmanager)
 8. 8. Belangrijke principes bij goed opdrachtgeverschap 1. Eigen wensen en belangen als gemeente in beeld 2. Duidelijkheid over relatie opdrachtgever- opdrachtnemer, mandaat en bijbehorende taken 3. Nadere prestaties afbakenen met de gemandateerde organisatie 4. Opdrachtcyclus inrichten: voortgangsgesprekken, tijdig en open informatieverstrekking, escalatiemodel
 9. 9. 1 - Wensen en belangen van gemeente • Met de SHVI samen de opdracht delen en aanscherpen • Gewenste resultaat • Gewenste kwaliteit & borging • Verantwoording: • Doelbereik • Voortgang • Kwaliteit van de prestaties • Budget
 10. 10. 2 – Opdrachtgever- opdrachtnemer, mandaat en bijbehorende taken • Wie is de opdrachtgever? • Wie is de opdrachtnemer? • Hoe ver reikt het mandaat van de opdrachtnemer? Voert de gemeente zelf ook een deel van de SHV uit of is de gehele SHV middels een mandaat uitbesteed? • Welke (extra) taken voert de opdrachtnemer uit ? • Wettelijke verplichtingen • Vanuit eigen beleid
 11. 11. 3 - Nadere prestaties afbakenen a) Wat is het gewenste resultaat dat de opdrachtnemer moet bereiken? b) Welke activiteiten voert de opdrachtnemer uit om het resultaat te bereiken? c) Welke activiteiten dient de opdrachtnemer nadrukkelijk niet te ondernemen d) Welke randvoorwaarden en criteria zijn van toepassing?
 12. 12. 4 - Opdrachtcyclus inrichten: voortgangsgesprekken, tijdig en open informatieverstrekking, escalatiemodel a) Op welke wijze legt de opdrachtnemer verantwoording af aan de opdrachtgever? b) Op welke momenten en met welke frequentie? c) Over welke resultaten? d) Bij welke afwijkingen dient de opdrachtnemer tussentijds te rapporteren? Escalatie bespreken en consequenties bespreken
 13. 13. Vragen • Zijn er vragen over opdrachtgeverschap of wil je je ervaringen delen? • Welke ondersteuningsbehoefte heb je? • Forum VNG, Fora, Inloggen - VNG Fora
 14. 14. (be)spreekuren Starttijd bijeenkomsten 10:00 uur Meld je aan via: https://formulieren. vngrealisatie.nl/sc hulden_spreekuur Datum Toelichting Sessie 22-9-2022 Grip op schuldhulpverlening - Monitoring van schuldhulpverlening (Be)spreekuur 26-9-2022 Gegevensuitwisseling ihk van Wgs (Be)spreekuur 3-10-2022 Monitoring en verantwoording vroegsignalering - Best practices delen. Slim omgaan met data voor een effectieve opvolging vroegsignalering. Samenwerksessie 6-10-2022 Is je gemeente wettenproof? Interactieve sessie en quiz door uitvoering wetten in het schuldendomein (Be)spreekuur 10-10-2022 Informatie delen met nieuwe wethouders en gemeente raad – hoe neem je hen mee door ontwikkelingen? (Be)spreekuur 13-10-2022 Vroegsignalering en particulieren verhuurders Expertmeeting 1-11-2022 Brede samenloop, sessie CDW (Be)spreekuur 3-11-2022 Hoe kan je als gemeenten onderling samenwerken amenwerken binnen gemeente ihk van schulden Samenwerksessie 7-11-2022 Omgaan met CAK-meldingen (Be)spreekuur 9-11-2022 Januari release BVV rekentool, veranderingen in de berekening (o.a. woonkosten) en communicatie naar inwoners (Be)spreekuur

×