Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

(Be)spreekuur - 1 november 2022 - CDW

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Hier ansehen

1 von 26 Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Weitere von VNG Realisatie (20)

Aktuellste (18)

Anzeige

(Be)spreekuur - 1 november 2022 - CDW

 1. 1. Coördinerend deurwaarderschap Wet vereenvoudiging beslagvrije voet 1 november 2022
 2. 2. Agenda Hoe zijn jullie ervaringen als CDW? Vragen? 1. Wanneer is er een CDW 2. Wanneer ben jij CDW 3. Rollen en taken 4. Afsprakenkader 5. Brede samenloop
 3. 3. Wetswijzigingen in het schuldendomein Ags Adviesrecht Gemeenten bij Schuldenbewindzaken (1-1-2021, opt-in) Wvbvv Vereenvoudiging Beslagvrije Voet (1-1-2021) Wskd Stroomlijningketen voor derdenbeslag (NTB) Wgs Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (1-1-2021) Wgs Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (1-1-2021)
 4. 4. Routekaart implementatie en toolkits
 5. 5. Samenhang • Routekaart • Toolkit Implementatie • Toolkit Training • Toolkit Communicatie • Format PvA & Kick-off implementatie • Aandachtspunten beleid • Leidraad uitbestede diensten • PPT + Samenvattingen (be)spreekuren Implementatieondersteuning Wvbvv • Handreiking Wvbvv • Impactanalyse • Effectbeoordeling/DPIA • Q&A • Handreiking Beslagvolgorde en CDW • Matrix bepalen CDW • Handreiking techniekkeuze • Procesflow en tekening beslaglegging & communicatie • Format begeleidende brief Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) Effectbeoordeling/DPIA, Q&A, leidraad vroegsignalen, proces-termijnen-bronnen, format beschikking & PvA etc. • Wekelijks (be)spreekuren • Contact met IM via schulden@vng.nl en 070-373 82 32 • Nieuwsbrief, Youtube, Forum Adviesrecht Schuldenbewind (Ags) Handreiking, aanmeldformulier, best practices, advies, afwegingskader etc.
 6. 6. Jullie ervaringen en vragen?
 7. 7. Voor 1-1-2021 Na 1-1-2021 • Inwoner levert gegevens aan (of niet..) • Verschillende berekeningen • BVV = 90% + veel individuele factoren • Geen vaste beslagvolgorde, weinig inzicht in andere beslagen • Samenloop? Rol oudste deurwaarder • Geautomatiseerde uitvraag brongegevens, inwoner controleert en vult aan • Uniforme berekening via rekentools • BVV = max. 95% (ten minste 5% afloscapaciteit) minder individuele factoren • Vaste beslagvolgorde, eerder samenloop, betere garantie bestaansminimum • Samenloop? Coördinerend deurwaarder Wijzigingen door Wvbvv
 8. 8. Vaste beslagvolgorde = meer smalle samenloop 1. Uitkering P-wet 2. Overige sociale zekerheidswetten (geen kinderbijslag) 3. Uitkeringen of buitengewone pensioenen oorlogsgetroffenen 4. Periodieke bezoldiging ambtenaren 5. Loon 6. Uitkeringen verzekeringen 7. Pensioen en lijfrente 8. Voorlopige teruggaaf inkomstenbelasting 9. Overige uitkeringen levensonderhoud of vergoeding tot schade 10. Tegemoetkomingen inkomensafhankelijke regelingen (geen kinderopvangtoeslag) Artikel 475c Rv
 9. 9. Wanneer coördinerend deurwaarder (CDW) • Alleen bij samenloop op 1 inkomensbron (smalle samenloop) • Bij verrekening is nooit sprake van samenloop want verrekening gaat voor beslag • Bij samenloop stelt CDW de definitieve BVV vast
 10. 10. Wanneer ben jij CDW? Matrix eerste samenloop
 11. 11. Wanneer blijf jij CDW? – Matrix opvolgende samenloop
 12. 12. Warme – koude overdracht
 13. 13. Meer weten? Toolkit Training!
 14. 14. Rol en taken coördinerend deurwaarder • Vaststellen BVV • Innen • Herverdelen • Communicatie • Tussentijds herberekenen BVV • Minimaal elke 12 maanden opnieuw vaststellen BVV • Tijdelijke procesafspraken ivm vertraging Wskd. Afsprakenkader CDW afsprakenkader cdw (vng.nl) ‘In het beschreven proces is er voor de schuldenaar steeds één duidelijk aanspreekpunt als het gaat om de hoogte van zijn beslagvrije voet: de coördinerende deurwaarder. Aan deze deurwaarder is de derde-beslagene gehouden het netto-inkomen voor zover dit hoger ligt dan de beslagvrije voet af te dragen. Eventuele andere beslag leggende partijen nemen de door de coördinerende deurwaarder vastgestelde beslagvrije voet over, inclusief eventueel tussentijds herberekeningen.’ Uit Memorie van Toelichting Wet vereenvoudiging beslagvrije voet
 15. 15. Wanneer moet je de BVV (her)berekenen? • Vaststellen bij beslag: Rekentool + modelmededeling + begeleidende brief • Toepassen bij verrekening: 5% • Herberekenen: Wettelijke plicht betreft ‘elke 12 maanden vaststellen’. • Bij bijstandsuitkeringen waarbij percentage wordt gehanteerd is jaarlijks herberekenen niet meer nodig. • Pseudo-verrekenen bij andere gemeente of uwv. Conform beslag, dus (her)berekenen. • Bevoegdheid ‘als bekend raakt met feiten en omstandigheden’ al dan niet op verzoek van de inwoner
 16. 16. Invorderingsproces op hoofdlijnen
 17. 17. Wanneer mag ik de rekentool bevragen ? • De tool bevraagt bronnen: BRP en UWV Polisadministratie • Mag pas na executoriale titel (dwangbevel) • In voortraject BVV inschatten? Burgerportaal: uwbeslagvrijevoet.nl • Burgerportaal bevraagt geen bronnen, maar hanteert wel dezelfde rekenregels (werkt op tool SNG) • Opportuniteitstoets -> Wskd
 18. 18. De BVV berekening • Gegevens uit de polis en BRP kunnen veranderen. • Wat de rekentool niet weet: • Lopende beslagen of verrekeningen • Hoge woonkosten (nu alleen nog voor hoogste inkomens*) • Koopwoning, dus geen htsl (volgt: wel huurwoning maar geen huurtoeslag*) • Hardheidsclausule • Ingehouden loonbelasting ivm leaseauto (via derde) • (be)spreekuur woonkosten release januari 2023 op 9 november! • Info over BVV-rekentool Inlichtingenbureau: https://www.inlichtingenbureau.nl/Beleidsterreinen/Schulden/Derdenbeslag
 19. 19. Wat moet ik doen als er al een beslaglegger is die CDW is? • BVV geldt over alle inkomsten heen • Afloscapaciteit kan maar 1 x worden uitgenut • Volgorderegeling -> zo veel mogelijk concentreren beslagen • Berekening houdt rekening met onbeslagen andere inkomsten, daarmee wordt de bvv voor beslagobject verlaagd • Indienen vordering bij CDW (indien gewenst) • In communicatie verwijzen naar CDW (afsprakenkader)
 20. 20. Brede samenloop • Zo veel mogelijk voorkomen door concentratie van beslag via volgorderegeling. • Uitzondering: afzakken in volgorde als afloscapaciteit daardoor wel vanuit 1 ikv uitgenut kan worden. • Uitzonderingen: verhuurders, zorgverzekeraars, kinderopvang verhalen op toeslagen • Weerbarstige praktijk: IKV vervallen, nieuwe IKV erbij. Meerdere IKV in dezelfde volgordecategorie
 21. 21. Wie het eerst komt • Bij samenloop van beslagen en verrekeningen. • De latere beslaglegger/verrekening houdt rekening met de lopend verrekening/beslag. • Er is 1 beslagvrije voet en 1 afloscapaciteit over alle inkomsten heen. • Is er nog afloscapaciteit over? Dan is de wat over is voor de latere beslaglegger. • Alle afloscapaciteit benut? Afdracht start pas als eerste beslag is beëindigd. 475c lid 4: Indien reeds beslag ligt op een andere vordering tot periodieke betaling houdt de beslaglegger die het latere beslag legt bij de vaststelling van de hoogte van de beslagvrije voet rekening met dit beslag.
 22. 22. Wie het eerst komt - Casus 1 Inkomen = 1100,- BVV = 1000 Afloscapaciteit = 100 Deurwaarder heeft lopend beslag op htsl = 70,- Gemeente is 2e beslagleger Krijgt resterende afloscapaciteit: 30 euro Stelt BVV opnieuw vast na afronding beslag op htsl. Krijgt vanaf dat moment volledige afloscapaciteit van 100,-
 23. 23. Wie het eerst komt - Casus 2 Inkomen = 1100,- BVV = 1000 Afloscapaciteit = 100 Gemeente heeft al beslag inkomen = 100,- Deurwaarder 2e beslaglegger: legt iov verhuurder beslag op htsl. Gemeente was eerder. Alle afloscapaciteit uitgenut. Deurwaarder krijgt geen afdracht. Deurwaarder stelt BVV opnieuw vast na afronding beslag gemeente om afdracht te ontvangen.
 24. 24. Agenda (be)spreekuren Starttijd bijeenkomsten 10:00 uur Meld je aan via: https://formulieren. vngrealisatie.nl/sch ulden_spreekuur Datum Toelichting Sessie 3-11-2022 Hoe kan je als gemeenten onderling samenwerken binnen gemeente ihk van schulden Samenwerksessie 7-11-2022 Omgaan met CAK-meldingen (Be)spreekuur 9-11-2022 Januari release BVV rekentool, veranderingen in de berekening (o.a. woonkosten) en communicatie naar inwoners (Be)spreekuur 14-11-2022 De menselijke maat (Be)spreekuur
 25. 25. MEER WETEN OVER DE SAMENHANG BREDE SCHULDENAANPAK EN DE WETGEVING? schulden@vng.nl 030 - 373 82 32 www.vng.nl/schulden Wensen en vragen voor volgende (be)spreekuren? Mail ze naar schulden@vng.nl

×