Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Osaamisen tunnistaminen ja markkinointi

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 33 Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Osaamisen tunnistaminen ja markkinointi (20)

Weitere von Rekry - Turun yliopiston työelämäpalvelut (9)

Anzeige

Osaamisen tunnistaminen ja markkinointi

 1. 1. Osaamisen tunnistaminen ja markkinointi Rekry – Turun yliopiston työelämäpalvelut Lotta Metsärinne 12.1.2022
 2. 2. Rekry on tukena työnhaussa CV-klinikat, uraohjaus, työnhaun tietoiskut, harjoitteluasiat, tietoa valmistuneiden työllistymisestä ja paljon muuta! rekry@utu.fi instagram.com/uturekry
 3. 3. • CV-klinikat • Harjoitteluneuvonta (kotimaan ja ulkomaan harjoittelu) • Tietoa valmistuneiden työllistymisestä • Avoimet työpaikat (JobTeaser) • Uraohjaus • Työhaastatteluharjoitukset • Mentorointi • Kurssit ja valmennukset • Työnhaun tietoiskut ja työelämäwebinaarit Rekryn palvelut opiskelijalle
 4. 4. • https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/TDK_1002/22295?peri od=2020-2022 • Jos haluat suorittaa 1 op kurssin: 1. Kirjoita nimesi ja opiskelijanumerosi chattiin yksityisviestinä (keräämme osallistujalistan) 2. Käy kaikki neljä tietoiskua valitsemanasi ajankohtana 3. Kirjaudu Moodleen, josta löydät lisätietoa kurssin suorituksesta: https://moodle.utu.fi/course/view.php?id=18814, kurssiavain: rekry Suunnitelmallinen työnhaku
 5. 5. • Mitä on osaaminen ja mistä osaamista kertyy? • Valmistuneiden osaaminen • Työelämässä tarvittavat taidot nyt ja tulevaisuudessa • Osaamisen tunnistaminen • Osaamisen sanoittaminen
 6. 6. Mitä on osaaminen ja mistä osaamista kertyy?
 7. 7. Osaaminen, kompetenssi, asiantuntijuus Ammattiosaaminen asiatieto, ammattispesifiset taidot ja tiedot, työkalut, menetelmät, teknologiat Yleisosaaminen, yleiset työelämätaidot IT-taidot, vuorovaikutustaidot, projektinhallintataidot, verkostoitumistaidot… Metatason osaaminen, oman toiminnan säätelemisen taidot ajattelun taidot, oppimiskyky, oman toiminnan arviointi, tietotaidon soveltaminen, persoonallisuuden piirteiden tunnistaminen ja hallinta Vahvuudet, ominaisuudet, verkostot, arvot
 8. 8. • Muutakin kuin kognitiivisia taitoja / tietoja • Sosiaalinen konteksti, valtarakenteet, asiantuntijuuden sosiaalinen hyväksyntä Ks. Kokemuksellisen asiantuntijuuden malli, Isopahkala-Bouret, U. (2008). Asiantuntijuus kokemuksena. Aikuiskasvatus, 28(2), 84-93. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/93808 Asiantuntijuus • Tilannesidonnainen kyky toimia • Luottamuksen ja varmuuden tunne • Asiaankuuluva tietämys • muodollinen, eksplisiittinen tieto, kuten kullakin alalla yleisesti tunnettu perustieto (faktuaalinen tieto) sekä keskeisiä teorioita ja käsitteitä (käsitteellinen tieto) • kokemuksellinen, implisiittinen tieto, ”kirjoittamattomat säännöt”, kuten sen tietäminen, miten asiat tehdään (proseduraalinen tieto/taito) • itsesäätelytaito (metakognitiivinen, refleksiivinen tieto) eli oman toiminnan tietoinen ohjaus ja oman ajattelun ottamista kriittisen tarkastelun kohteeksi
 9. 9. Oppiminen, kehittyminen • Formaali oppiminen • Tutkinnot • Nonformaali eli epävirallinen oppiminen • Esim. työnantajan järjestämä tai kustantama henkilöstökoulutus, kansalais- ja työväenopistojen harrastus- ja kielikurssit, ammatilliset täydennyskoulutuskurssit, autokoulu, tanssikoulu jne. • Informaali eli arkioppiminen • Informaali opiskelu on oppimistarkoituksessa tapahtuvaa toimintaa, joka on vähemmän organisoitua ja jäsennettyä kuin muu koulutus. Informaali opiskelu ei ole institutionalisoitua, ts. siitä ei vastaa mikään organisaatio. Se ei sisällä oppilas- opettaja- asetelmaa, aikatauluja eikä sisäänpääsyvaatimuksia. • Informaalia opiskelua voi tapahtua melkein kaikkialla paikasta riippumatta; perheen tai ystävien kesken, työpaikalla ja arkielämässä. Informaali opiskelu voi tapahtua itseohjattuna tai esim. perheen tai muun sosiaalisen kontekstin ohjaamana. • Jatkuva oppiminen  oppimaan oppiminen, joustavuus
 10. 10. Valmistuneiden osaaminen, työelämässä tarvittavat taidot nyt ja tulevaisuudessa
 11. 11. Turun yliopistosta valmistuneiden osaaminen 5.5 5.5 5.3 5.3 5.3 5.1 5.1 5.1 5.0 4.8 4.8 4.7 4.6 4.5 4.5 4.4 4.2 4.2 4.1 4.0 4.0 3.9 3.2 3.1 2.5 2.3 1.8 -0.7 -1.0 -1.5 -1.3 -1.1 -0.4 -0.7 -1.5 -0.4 -1.0 -1.2 -1.6 -1.2 -1.2 -1.2 -1.1 -0.5 -0.7 0.6 -0.8 -1.0 -0.8 -1.1 -0.7 -0.6 0.5 0.3 -2.0 -1.0 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 Kyky oppia ja omaksua uutta Itseohjautuvuus/ oma-aloitteisuus Stressinsietokyky Yhteistyötaidot Ongelmanratkaisutaidot Tiedonhankintataidot Viestintä suomen kielellä Organisointi- ja koordinointitaidot Analyyttiset, systemaattisen ajattelun taidot Esiintymistaidot Tieto- ja viestintätekniikan taidot Neuvottelutaidot Projektinhallintataidot Luovuus Verkostoitumistaidot Opetus-, koulutus- ja ohjaustaidot Viestintä englannin kielellä Opinnoista saatu käytännön osaaminen Opinnoista saatu teoreettinen osaaminen Toimiminen monikulttuurisessa ympäristössä Lainsäädännön tuntemus Tieteidenvälisyys/ moniammatillisissa ryhmissä toimiminen Esimiestaidot Liiketoiminnan/ taloushallinnon perusteiden tuntemus Yrittäjyystaidot Viestintä ruotsin kielellä Viestintä muilla kielillä Turun yliopisto 2011-2014 valmistuneet Tärkeys työssä Osaamisen match
 12. 12. Oppimisen taito Kykyorganisoida jahallita ajankäyttöä Henkilökohtaiset vahvuudet Ongelman- ratkaisutaito ja analyyttisyys Elämänhallinta Vuorovaikutus- taito Kuuntelu- taito Suullinen viestintätaito Kirjallinen viestintätaito Kommunikointitaito Koordinointikyky Päätöksenteko- taito Johtamis- taito Taitohallita konflikteja Suunnittelu- ja organisointitaito Ihmistenjatehtävien johtaminen Hahmottamis- kyky Luovuus, innovatiivisuus, muutosherkkyys Riskinotto- kyky Visiointi- kyky Innovaatioidenja muutosten vauhdittaminen Yleiset työelämävalmiudet Taidot, jotka tukevat työelämässä toimimista ammattialasta ja työuran vaiheesta riippumatta.
 13. 13. Merkityksellistäminen (Sense-Making) Kyky nähdä asioiden ja ilmausten merkitys ja kulttuurinen konteksti sekä taito soveltaa kykyä käytännön työhön. Kaiken luovan työn perustaito. Sosiaalinen älykkyys (Social Intelligence) Kyky muodostaa ihmisiin suora ja välitön yhteys, kyky aistia tunnetiloja ja stimuloida reaktioita sekä luoda yhteyksiä ja toivottua ilmapiiriä ihmisten välille. Itsen kehittämisen mahdollisuus sinänsä saattaa tulevaisuudessa olla yhä keskeisempi ihmisiä eriarvoisiin asemiin jakava tekijä. Luova, uudistava ja sopeutuva ajattelu (Novel & Adaptive Thinking) Kyky mekaanisista rutiineista ja totunnaisista säännöistä vapaaseen itsenäiseen ja tuoreeseen ajatteluun. Kulttuurienvälisyys (Cross-Cultural Competence) Kyky toimia erilaisissa kulttuurisissa ympäristöissä ja viitekehyksissä. Laskennallinen ajattelu ja tiedonkäsittelykyvyt (Computational Thinking) Kyky muuntaa ja koostaa suuria datamääriä abstrakteiksi käsitteiksi ja ymmärtää tietokantoihin ja raakadataan perustuvaa päättelyä. Tulevaisuuden työelämässä tarvittavia taitoja? Institute for The Future
 14. 14. Uusmedialukutaito (New-Media Literacy) Kyky arvioida ja kehittää uusien mediamuotojen sisältöä sekä jalostaa ja hyödyntää näitä innostavaan ja stimuloivaan kommunikaatioon ja tiedonvälitykseen. Alojenvälisyys (Transdisciplinarity) Kyky ymmärtää eri alojen ja ”kenttien” kieltä ja käsitteitä. Design-ajattelu (Design Mindset) Kyky suunnitella ja kehittää työympäristöä, -tehtäviä ja –prosesseja jatkuvasti siten, että ne palvelevat parhaiten kussakin tehtävässä vaadittavaa ajattelua ja työskentelytapoja –työn kokonaisvaltainen, tilaa, välineitä, yhteisöä, lopputuotteita jne. koskeva suunnittelu. Informaatioähkyn hallinta (Cognitive Load Management) Kyky suodattaa esiin tärkeä informaatio eri työkalujen ja tekniikoitten avulla sekä kyky hahmottaa kokonaisuuksia informaatiotulvasta. Virtuaalisen yhteistyön taidot (Virtual Collaboration) Kyky työskennellä tuottavasti, edistää sitoutumista ja osallistumista sekä olla läsnä virtuaalisessa tiimissä. Institute for The Future Tulevaisuuden työelämässä tarvittavia taitoja?
 15. 15. Osaamisen tunnistaminen
 16. 16. • Kokemuksien listaaminen ja pilkkominen • Tutkiva oppiminen, testaaminen • Kysy kaverilta: Mikä on vahvuuteni? Mitä osaan? • Pohdi itseäsi eri ympäristöissä: harrastus, vapaaehtoistyö, perhe, palkkatyö, opiskelu, ystäväpiiri • Pohdi itseäsi eri rooleissa: opiskelija, pelaaja, tanssija, äiti, veli, varastotyöntekijä • Kerää tekemiäsi opiskelutöitä, käy läpi kurssikuvauksia: mitä aiheita, mitä menetelmiä, mitä opin aiheesta, mitä muuta opin? • Miten toimit ryhmissä? • Miten toimit digitaalisissa ympäristöissä? • Miten toimit uusien asioiden kanssa? • Mikä toiminta kuuluu mukavuusalueellesi? Mikä ei? Miksi? Menetelmiä osaamisen tunnistamiseen
 17. 17. Voit miettiä esimerkiksi näitä: • Mitä ihmiset ihailevat sinussa? Mitä (työ)kaverit kertoisivat sinusta? • Missä tilanteessa olet saanut hyvää palautetta? • Millaisissa tilanteissa sinun puoleesi käännytään? Mistä asioista tuttusi kyselevät sinulta? • Mitä teet silloin, kun voit itse valita tekemisesi? Millaisten asioiden tekemisestä todella nautit? • Mitä vastaisit työhaastattelussa kysymykseen: ”Kerro kolme tärkeintä vahvuusaluettasi työssä?” • Kuvaile saavutus, josta olet ylpeä. Mitä siihen pääseminen vaati?
 18. 18. Osaamisen sanoittaminen
 19. 19. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Kyky kertoa omasta osaamisesta Muun työkokemus Tutkinnon aineyhdistelmä Harjoittelu Kontaktit/ suhdeverkostot Muut opinnot tai koulutukset Kansainvälinen kokemus Järjestötyöhön tai harrastuksiin liittyvä… Aktiivisuus ja profiloituminen sosiaalisessa… Vaikutus työllistymiseen tärkeä tai erittäin tärkeä Lähde: Rekryn tekemät uraseurantakyselyt (N = 1802)
 20. 20. Mitä työnantajat etsivät? Osaamista ”Hyvää tyyppiä” Potentiaalia
 21. 21. • Työhakemus • CV • LinkedIn • Muu some/blogit • Työnäytteet (esim. oma nettisivu, portfolio) • Työhaastattelu • ”Hissipuhe” / esittäytyminen • Verkostot • Tapaamiset Kirjallinen / Suullinen
 22. 22. • Kenelle kirjoitat/kerrot, kohdeyleisö  räätälöinti • Mikä on tärkeää?  priorisointi, paketointi • Mikä yhdistää osaamistasi / kokemuksiasi  tarina Jos tausta on kirjava ja punaisia lankoja on monia  tämänkin taustalla on tarina, joka johtaa hakemaasi työpaikkaan Punainen lanka
 23. 23. • Koulutuksien ja kokemuksien listaamisen sijaan puhu tiedoista ja taidoista, toimintatavoista • Anna esimerkki, joka konkretisoi kuulijalle mitä tarkoitat • Kuvailu: Miten teit jotakin? Miten toimit X tilanteessa? • Esim. ”Minulla on hyvät projektinhallintataidot. Kun olen tehnyt ryhmätöitä opiskelijaporukalla, olen tehnyt meille yhteisen aikataulun ja suunnittelualustan sekä pyrkinyt varmistamaan, että pysymme aikataulussa tekemällä välitsekkauksia.” Kuvailu esimerkkien avulla
 24. 24. • Ymmärtääkö toisen alan edustaja käyttämäsi termit? • Millaisia termejä alalla yleensä käytetään? • Termien herättämät mielikuvat ja tarkkuus • Esim. projektinhallinta / ajanhallinta / koordinointi / organisointi • Esim. viestintä / esittäminen / tuottaminen • Esim. tutkimus / analysointi / tiedonhaku / systemaattinen ajattelu Termit
 25. 25. • Vaihtoehto perinteiselle kronologiselle CV:lle. • Osaamispohjaisessa CV:ssä tuodaan esiin 3- 6 keskeisintä taitoa/osaamisaluetta (ydinosaaminen) sekä esimerkit. • Osaamista pyritään kuvaamaan perinteistä CV:tä tarkemmin ja kertomaan, missä kyseiset taidot on hankkinut. • Osaamispohjaisella CV:llä osaamista ja saavutuksia voi esitellä muiltakin elämän osa- alueilta kuin pelkästään työelämästä. Osaamispohjainen CV
 26. 26. Hyödyllinen työhaastattelussa, mutta auttaa kiteyttämään sanoman myös CV:ssä ja hakemuksessa. • Kiteytä osaamisesi, taustasi ja motivaatiosi muutamaan lauseeseen. • Puheen kesto noin 90 sekuntia. • Sano vain kaikkien olennaisin. Napakasti. • Harjoittele! Ja muista, että sinä osaat! • Räätälöi tilanteen ja yleisön mukaan • Työhaastattelussa korosta niitä asioita, jotka ovat kyseisessä työnkuvassa tärkeitä. • Mieti mikä on olennaista kuulijan näkökulmasta Hissipuhe
 27. 27. • Osaamisprofiili • mielikuva henkilön osaamisesta • kokemus siitä, mitä henkilö tekee ja osaa • käsitys siitä, millainen henkilö on työntekijänä ”Eiks se ollut siellä teillä harjoittelussa, mitä se tekee? Millainen se on?” • Sosiaalinen media on melko demokraattinen. Jokainen pääsee keskustelemaan konkareiden/asiantuntijoiden kanssa • Jopa 75 % piilotyöpaikkoja: verkostot ja mielikuva vaikuttavat, kun ei haluta käynnistää avointa rekrytointia Keskustele, osallistu, näy
 28. 28. Nykyinen viestintäsi (kaikki kommunikaatio muiden kanssa) • Lisää osaamissisältöä LinkedIn • Kokoa profiiliisi bloggauksia, Slideshare-esityksiä, kuvia… Verkkosivut tai portfolio? • Kokoa sivuille työnäytteitä, kerro itsestäsi • Miten? esim. Wordpress tai Carbonmade, About.me Videot • Tee napakka työnhakuvideo (max. 2 min), jossa esittelet itsesi ja vahvuutesi sekä kerrot motivaatiostasi • Miten? Kuvaa kännykällä tai tabletilla. Editointiin esim. iMovie, Moviemaker, Adobe Premiere… Linkin jakamiseen Dropbox, Youtube (unlisted) jne. ”Työnhakukampanja” • Rakenna monikanavainen kampanja somea hyödyntäen Vaihtoehtoja osaamisen esille tuomiseen
 29. 29. • Osaaminen suhteessa muihin: saman alan ihmiset vs. ihmiset eri aloilta • Osaamisen asteikkoa vaikea määritellä • Mitä enemmän kokemusta, sitä isompi ymmärrys siitä mitä ei tiedä • Mielekkäämpi kuvailla osaamisen laatua (”millainen”) • Noviisina mielekästä myös kuvailla potentiaalia (”mitä haluaisin harjoitella, oppia”) Olenko tässä oikeasti hyvä? Entä jos joku onkin parempi?
 30. 30. Useimmissa asioissa todella hyväksi tuleminen vaatii vuosikymmenien harjoittelua. Monelta osin kyvyt rakennetaan ennemmin kuin löydetään. Usein kysymys "Missä olen hyvä?" kaventaa vaihtoehtoja. Välillä on parempi kysyä: "Missä voisin olla hyvä?” Paras tapa löytää itselleen sopiva ura on lähteä tutkimaan – tutustua vaihtoehtoihin ja kokeilla niitä.
 31. 31. Löydä piilotyöpaikka 18.1. klo 14-15 Seuraava tietoisku: Työnhaun tietoiskut | Rekry - Turun yliopiston työelämäpalvelut (utu.fi)
 32. 32. rekry@utu.fi Instagram.com/uturekry Nähdään Rekryssä! Maaherran makasiini, Henrikinkatu 10

×