DE UITPAS IN HET VLAAMS BELEID 
• VLAAMS REGEERAKKOORD: 
• BESCHIKBAAR MAKEN VOOR HEEL VLAANDEREN 
• INTEGRATIE VAN ALLE K...
HET VLAAMS CULTUURBELEID 
BELEIDSAMBITIES 
1. DUURZAAM CULTUURBELEID: AANDACHT VOOR DE WAARDE VAN CULTUUR OP 
(MIDDEL)LANG...
HET VLAAMS JEUGDBELEID 
BELEIDSAMBITIES 
1. DE KRACHT VAN HET JEUGDWERK VERDER UITBOUWEN 
2. JEUGDWERK DAT ALLE JONGEREN B...
DE UITPAS IN HET VLAAMS CULTUURBELEID 
BELEIDSNOTA CULTUUR: LEREN EN PARTICIPEREN VERBONDEN IN 1 SD: 
 
IEDEREEN KRIJGT K...
DE UITPAS IN HET VLAAMS CULTUURBELEID 
 
DOOR EXPLICIETE AANDACHT VOOR HET SOCIALE LEREN: CULTUREEL LEREN ALS BIJZONDER 
...
DE UITPAS IN HET VLAAMS CULTUURBELEID 
AMBITIE: 
• EIND 2018 BEREIK VAN 3.000.000 VLAMINGEN IN EEN 20-TAL CONFIGURATIES (=...
UITROL UITPAS: STAND VAN ZAKEN 
• 2011: 
• BESLISSING VR LANCERING PROEFPROJECT IN PILOOTREGIO AALST 
• 2013: 
• BESLISSIN...
LOKALE BESTUREN EN DE UITPAS 
• LOKALE BESTUREN: 3 INSTAPMOGELIJKHEDEN 
1. AFSLUITEN VAN EEN OVEREENKOMST TUSSEN CN EN HET...
CRITERIA 
• GEÏNTEGREERD VRIJETIJDSBELEID 
• GEÏNTEGREERD PARTICIPATIEBELEID (AANDACHT VOOR MENSEN IN ARMOEDE) 
• DIVERS E...
PROCEDURE (VOLOP IN ONTWIKKELING) 
DOEL: 
GARANDEREN VAN KWALITEIT UITROL UITPAS (OP BASIS VAN DE CRITERIA) 
 
STUURGROEP...
PROCEDURE (VOLOP IN ONTWIKKELING) 
2. BEOORDELINGSPROCEDURE: 
• BEOORDELINGSCOMMISSIE: 
• EXPERTEN IN ONTWIKKELING LOKAAL ...
TIMING 
• INFORONDE CULTUURNET FEBRUARI 2015 
• INDIENEN KANDIDAAT-DOSSIERS: MEI 
• FEEDBACK VOOR DE ZOMER 
• MOGELIJKHEID...
TOT SLOT 
• UITPAS IS TRANSVERSAAL INSTRUMENT 
 
BEVORDEREN VAN ZOWEL CULTUUR-, JEUGD- ALS SPORTPARTICPATIE 
 
BEVORDERE...
UITforum 2014 - UiTPAS
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

UITforum 2014 - UiTPAS

262 Aufrufe

Veröffentlicht am

v

Veröffentlicht in: Kunst & Fotos
0 Kommentare
0 Gefällt mir
Statistik
Notizen
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Keine Downloads
Aufrufe
Aufrufe insgesamt
262
Auf SlideShare
0
Aus Einbettungen
0
Anzahl an Einbettungen
54
Aktionen
Geteilt
0
Downloads
3
Kommentare
0
Gefällt mir
0
Einbettungen 0
Keine Einbettungen

Keine Notizen für die Folie
 • De 5 krachtlijnen vertalen zich in 5 beleidsambities
  Bvb langetermijnvisie cultureel erfgoed, strategische visie kunsten, strategische visie scw
  Innovatieve financierings- en organisatievormen, digitalisering
  Complementair beleid met lokale besturen, vitale coalities, new deals
  Aandacht voor productie, presentatie, promotie, netwerking en expertisedeling
  Sociaal-cultureel werk als bruggenbouwer in een superdiverse samenleving
 • Er wachten ons nog belangrijke uitdagingen. Zo werd er de voorbije jaren heel wat gewerkt rond inclusie, maar toch zien we dat we nog niet staan waar we zouden willen staan. Ik wil dat het jeugdwerk alle jongeren bereikt, dus ook de gekleurde jeugd. Het jeugdwerk mag geen verhaal blijven van de blanke middenklasse. Deelnemen aan het verenigingsleven is daarbij geen doel op zich. Ook individuele jongeren moeten zich, los van structuren, goed kunnen voelen in onze maatschappij.

  inzetten voor het toegankelijker maken van het jeugdwerk voor maatschappelijk kwetsbare jongeren en jongeren van vreemde origine. Ik wil dan ook nieuwe methodieken en experimenteel jeugdwerk ondersteunen die inzetten op praktische projecten.
   
  inzetten op de organisaties die zich specifiek richten op jongeren die het moeilijker hebben in onze maatschappij. 
  Positief omgaan met diversiteit betekent ook dat stereotiepe beeldvorming over gender, seksuele geaardheid, handicap of hertkomst wordt doorbroken. Dit kan o.m. door sensibiliserings- en informatiecampagnes.
   Vrijetijdsbeleving wil ik ook toegankelijker maken voor andersvalide kinderen en jongeren.
 • aandacht voor het sociale leren: cultureel leren als bijzonder leerproces dat overal en continu gebeurt en meer is dan kennisoverdracht maar evenzeer verloopt via beleving en interactie
  Afstemmen lokale netwerken, fonds voor VT-participatie en Uitpas

 • - 3 tot 5 = afhankelijk van aantal regio’s die indienen – gekoppeld aan draagkracht van Cultuurnet
  Concreet is de Uit-pas een spaar- en voordeelkaart die iedereen stimuleert om meer en anders te participeren door punten te sparen die omgeruild kunnen worden in voordelen.
  Mensen in armoede kunnen met de UiTPAS tegen kansentarief participeren. Lokale aanbieders die zich inschrijven in het UiTPAS-systeem bieden een kansentarief aan en engageren zich tot derving van een gedeelte van de toegangsprijs.
 • Ook al kunnen lokale besturen “vrijwillig” intekenen en krijgen zij inhoudelijk en vormelijk redelijk wat beslissingsruimte toch moeten zij voldoen aan een aantal verplichte beoordelingscriteria (VR oktober 2013).
 • aanvraagdossier
 • Reglement: Garantie op gelijkheid in behandeling
  Alle gemeenten krijgen kans om in te dienen en gelijk behandeld te worden
 • UITforum 2014 - UiTPAS

  1. 1. DE UITPAS IN HET VLAAMS BELEID • VLAAMS REGEERAKKOORD: • BESCHIKBAAR MAKEN VOOR HEEL VLAANDEREN • INTEGRATIE VAN ALLE KORTINGS-, VOORDEEL-, KLANTEN- EN KANSENPASSEN • IN ÉÉN GEAUTOMATISEERD SYSTEEM • MET ALS DOEL : • OP EEN NIET STIGMATISERENDE MANIER • IEDEREEN DIE KANSEN MIST, DE KANS BIEDEN OM TE PARTICIPEREN • PRIORITEIT VLAAMS ACTIEPLAN ARMOEDEBESTRIJDING
  2. 2. HET VLAAMS CULTUURBELEID BELEIDSAMBITIES 1. DUURZAAM CULTUURBELEID: AANDACHT VOOR DE WAARDE VAN CULTUUR OP (MIDDEL)LANGE TERMIJN GERICHT OP EEN STRUCTURELE VERSTERKING VAN DE SECTOR 2. INNOVATIEGERICHT IMPULSBELEID: CULTURELE ACTOREN ACTIEF STIMULEREN OM PROACTIEF EN ONDERNEMEND IN TE SPELEN OP ACTUELE UITDAGINGEN 3. GEÏNTEGREERD EN VERBINDEND CULTUURBELEID: INZETTEN OP SAMENWERKING 4. INTERNATIONAAL CULTUURBELEID: ONDERSTEUNEN VAN INTERNATIONALE PROJECTEN EN SAMENWERKING 5. EMANCIPEREND CULTUURBELEID: STIMULEREN VAN LEVENSLANG EN LEVENSBREED LEREN EN PARTICIPEREN AAN CULTUUR OM MENSEN TE STERKEN
  3. 3. HET VLAAMS JEUGDBELEID BELEIDSAMBITIES 1. DE KRACHT VAN HET JEUGDWERK VERDER UITBOUWEN 2. JEUGDWERK DAT ALLE JONGEREN BEREIKT: IEDEREEN MOET KUNNEN PARTICIPEREN 3. JEUGDBELEID KRIJGT VORM DOOR DOELGERICHTE SAMENWERKING TUSSEN BELEIDSDOMEINEN 4. KENNISOPBOUW OVER EN VOOR ONZE JONGEREN
  4. 4. DE UITPAS IN HET VLAAMS CULTUURBELEID BELEIDSNOTA CULTUUR: LEREN EN PARTICIPEREN VERBONDEN IN 1 SD:  IEDEREEN KRIJGT KANSEN EN WORDT UITGEDAAGD OM LEVENSLANG TE PARTICIPEREN AAN CULTUUR EN ZICH CREATIEF UIT TE DRUKKEN  INTEGRALE VISIE OP CULTUUREDUCATIE ÉN CULTUURPARTICIPATIE  DOOR HET VERBINDEN VAN CULTUREEL LEREN EN PARTICIPEREN OVER VERSCHILLENDE BEVOEGDHEDEN (CULTUUR, MEDIA, JEUGD)  DOOR BRUGGEN TE SLAAN NAAR ANDERE BELEIDSDOMEINEN (SPORT, WELZIJN, ONDERWIJS, WERK..)  NETWERKING, EXPERTISE-UITWISSELING EN ZELFS INTERNATIONALISERING
  5. 5. DE UITPAS IN HET VLAAMS CULTUURBELEID  DOOR EXPLICIETE AANDACHT VOOR HET SOCIALE LEREN: CULTUREEL LEREN ALS BIJZONDER LEERPROCES (LEREN DOOR TE PARTICIPEREN EN PARTICIPEREN DOOR TE LEREN)  DOOR ACTUALISERING EN AFSTEMMING VAN DE FLANKERENDE PARTICIPATIEMAATREGELEN (CULTUUR, JEUGD, SPORT)  DOOR CREËREN EN OPTIMALISEREN VAN NOODZAKELIJKE VOORWAARDEN EN INSTRUMENTEN: O.A.DE VERDERE UITROL UITPAS  MET WEDERZIJDS VERSTERKENDE EFFECTEN  MET DRAAGVLAK  DUURZAAM EN HAALBAAR
  6. 6. DE UITPAS IN HET VLAAMS CULTUURBELEID AMBITIE: • EIND 2018 BEREIK VAN 3.000.000 VLAMINGEN IN EEN 20-TAL CONFIGURATIES (= 3 TOT 5 NIEUWE PARTNERS/JAAR). • EIND 2016 EVALUATIE VAN DE UITPAS ALS PARTICIPATIE-INSTRUMENT(EFFECTENMETING) • UITPAS DECRETAAL VERANKEREN IN PARTICIPATIEDECREET INZET OP 3 FRONTEN: • STIMULEREN VAN VT-PARTICIPATIE VAN ELKE INWONER • PROFESSIONALISEREN VAN VT- EN PARTICIPATIEBELEID (ÉÉN GEÏNTEGREERDE PAS) • AFSTEMMEN EN VERBETEREN VAN MARKETING- EN PROMOTIESTRATEGIEËN
  7. 7. UITROL UITPAS: STAND VAN ZAKEN • 2011: • BESLISSING VR LANCERING PROEFPROJECT IN PILOOTREGIO AALST • 2013: • BESLISSING VR STAPSGEWIJZE UITROL UITPAS + VERPLICHTE BEOORDELINGSCRITERIA • BESLISSING ONTWIKKELING PROCEDURE VOOR INSTAPMOGELIJKHEID ALLE LOKALE BESTUREN • 2014: • VOORBEREIDING IMPLEMENTATIE UITPAS IN OOSTENDE EN REGIO’S KORTRIJK EN TURNHOUT • LANCERING UITPAS GENT • LANCERING UITPAS BRUSSEL (PASPARTOE) • BESLISSING ONTWIKKELING PROCEDURE VOOR INSTAPMOGELIJKHEID ALLE LOKALE BESTUREN
  8. 8. LOKALE BESTUREN EN DE UITPAS • LOKALE BESTUREN: 3 INSTAPMOGELIJKHEDEN 1. AFSLUITEN VAN EEN OVEREENKOMST TUSSEN CN EN HET LB  ZONDER ONDERSTEUNING DOOR CULTUURNET  VERPLICHT VOLDOEN AAN CRITERIA VIA OVEREENKOMST 2. AFSLUITEN VAN EEN OVEREENKOMST TUSSEN CN EN LB  MET GRATIS ONDERSTEUNING TIJDENS OPSTART- EN IMPLEMENTATIEFASE  VERPLICHT VOLDOEN AAN CRITERIA 3. INSTAPPEN DOOR LB IN EEN BESTAANDE OVEREENKOMST  INSTAPPEN IN BESTAANDE UITPASREGIO  ALIGNEREN OP BESTAANDE REGIO
  9. 9. CRITERIA • GEÏNTEGREERD VRIJETIJDSBELEID • GEÏNTEGREERD PARTICIPATIEBELEID (AANDACHT VOOR MENSEN IN ARMOEDE) • DIVERS EN UITGEBREID AANBOD (CULTUUR, SPORT, JEUGD) • UITGEWERKT ZAKELIJK MODEL • INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING (MET OOG OP BESCHIKBAAR AANBOD) • SOLIDAIRE KOSTENDELING EN KANSENTARIEF VOOR MENSEN IN ARMOEDE • INTEGRATIE BESTAANDE PASSEN
  10. 10. PROCEDURE (VOLOP IN ONTWIKKELING) DOEL: GARANDEREN VAN KWALITEIT UITROL UITPAS (OP BASIS VAN DE CRITERIA)  STUURGROEP: OPVOLGING EN STURING UITPASPROGRAMMA • DEPARTEMENT, CULTUURNET, BETROKKEN KABINETTEN, VVSG PROCEDURE: 1. INDIENEN KANDIDAAT-DOSSIER: • 1 INSTAPMOMENT/JAAR • MET FEEDBACK EN MOGELIJKHEID OM DOSSIER AAN TE VULLEN
  11. 11. PROCEDURE (VOLOP IN ONTWIKKELING) 2. BEOORDELINGSPROCEDURE: • BEOORDELINGSCOMMISSIE: • EXPERTEN IN ONTWIKKELING LOKAAL VT-BELEID • EXPERTEN IN OPZETTEN VAN NETWERKEN MET SOCIALE PARTNERS EN MENSEN IN ARMOEDE • WAARNEMEND DEPARTEMENT CJSM • BESLISSING RAAD VAN BESTUUR CULTUURNET • RANKING BIJ MEER VRAGEN DAN DRAAGKRACHT/CAPACITEIT • RECHT INDIENING BEZWAAR • REGLEMENT DAT CONCRETE MODALITEITEN REGELT • PROCEDURE VOLOP IN ONTWIKKELING
  12. 12. TIMING • INFORONDE CULTUURNET FEBRUARI 2015 • INDIENEN KANDIDAAT-DOSSIERS: MEI • FEEDBACK VOOR DE ZOMER • MOGELIJKHEID TOT AANVULLING TOT SEPTEMBER • BESLISSING NIEUWE UITPASREGIO’S IN OKTOBER
  13. 13. TOT SLOT • UITPAS IS TRANSVERSAAL INSTRUMENT  BEVORDEREN VAN ZOWEL CULTUUR-, JEUGD- ALS SPORTPARTICPATIE  BEVORDEREN VAN LOKALE INTERSECTORALE SAMENWERKING  BEVORDEREN VAN INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING  VOOR IEDEREEN EN IN HET BIJZONDER VOOR MENSEN IN ARMOEDE DOOR HET AANBIEDEN VAN EEN TRANSPARANT EN EENDUIDIG KANSENTARIEF

  ×