Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Työelämä 2020 / Esittelydiasarja

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Strategia final
Strategia final
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 32 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Ähnlich wie Työelämä 2020 / Esittelydiasarja (20)

Anzeige

Weitere von Tyoelama2020 (20)

Anzeige

Työelämä 2020 / Esittelydiasarja

 1. 1. Työelämä 2020 -hanke 17.1.2014
 2. 2. Sisältö • • • • • Työelämästrategia Hanke-esittely Toimeenpanopolut Kohdennettu toiminta 2014 Hankkeen toiminnallinen painopistealue 2104 2
 3. 3. Työelämästrategia 3
 4. 4. Visio Suomen työelämä Euroopan paras vuoteen 2020 Työelämästrategia Työelämän laadun ja tuottavuuden samanaikainen kehittäminen Arvot Tulevaisuuden työpaikkojen rakentaminen Missio 4
 5. 5. Tulevaisuuden työpaikat Kilpailukykyiset ja tuottavat yritykset luovat uusia työpaikkoja. Menestyvillä työpaikoilla luodaan uusia tuotteita, palveluja ja tapoja toimia. Julkisella sektorilla menestyksestä kertoo vaikuttavuus niin yhteiskunnassa kuin kansalaisten kokemana. Ne menestyvät taloudellisesti ja palvelevat asiakkaitaan hyvin. Ne ovat ketteriä ja vastaanottavaisia henkilöstön tarpeille.
 6. 6. Työelämästrategian painopistealueet • sisäinen ja ulkoinen yhteistyö • luottamusta vahvistavat toimintatavat •yhteistyö huonoina ja hyvinä aikoina LUOTTAMUS JA YHTEISTYÖ • näkemys kehittämisestä • henkilöstön osallistaminen ja osallistuminen • kehittämisohjelmia • uuden teknologian hyödyntäminen INNOVOINTI JA TUOTTAVUUS VISIO Suomen työelämä EUROOPAN PARAS 2020 TYÖHYVINVOINTI JA TERVEYS • työhyvinvoinnin edistäminen • työkuormituksen ja riskien hallinta • työterveyshuolto • työyhteisön kehittäminen • muutosten hallinta • työn mielekkyys ja voimavarat • työkyvyn hallinta ja edistäminen OSAAVA TYÖVOIMA • osaamisen kehittäminen • henkilöstövoimavarojen johtaminen • koulutuksen ja työelämän yhteistyö 6
 7. 7. Työpaikkojen kehityspolut Kehittäjät • Perusasiat kunnossa, arki ja velvoitteiden hoitaminen sujuvaa Hyvä perustaso • Panostetaan kehittämiseen aluksi erillisillä hankkeilla, sitten monipuolisesti ja suunnitelmallisesti • Erinomaiset tai maailmanluokan tuotteet, palvelut, toimintakonseptit, työyhteisöt ja niiden jatkuva kehittäminen Edelläkävijät Tavoite: Kaikki työpaikat ovat saavuttaneet vähintään hyvän perustason 7
 8. 8. Työpaikat ja tavoitetasot Hyvä perustaso Kehittäjät Edelläkävijät Osataan hyödyntää organisaation tarpeisiin sopivia kehittämispalveluita. Henkilöstö, asiakkaat ja kumppanit mukana kehittämisessä. Ketteryys, kilpailukyky, kyky luoda uusia työpaikkoja ja palvella asiakkaita. Toimitaan lakien ja työehtosopimusten mukaisesti. Työyhteisössä on tilaa erilaisille ihmisille ja siihen on helppo tulla mukaan. Toimivat kumppanuudet, verkostot ja onnistuneet yritysostot ja – järjestelyt. Kuullaan henkilöstöä. Johtamisen ja esimiestyön kehittämiseen panostetaan määrätietoisesti. Monimuotoisuutta hyödynnetään ja johdetaan. Edistetään tasa-arvoa, ei syrjitä. Kiinnitetään huomiota tulevaisuudessa tarvittavien taitojen kehittämiseen. Myös riskien ottaminen ja virheiden tekeminen on sallittua. Hyödynnetään työehtosopimusten ja lain tarjoamia mahdollisuuksia työ- ja perhe-elämän yhteensovittamiseksi. Toimitaan aktiivisesti työ- ja perhe-elämän yhteensovittamiseksi ja työaikajärjestelyt ottavat huomioon sekä työntekijän että organisaation tarpeet. Innovatiiviset työaikaratkaisut huomioivat yksilölliset tarpeet ja työaikaratkaisuja on helppo muokata työtilanteen ja yksilöllisten toiveiden mukaisesti. Menestyksen myötä hyödynnetään mahdollisuuksia kasvuun/ vaikuttavampaan palveluun ja toiminnan kehittämiseen edelleen. Työssä on työn imua, vastuun kantamista ja innostusta. 8
 9. 9. Suomen työelämän arvot ”Millaisten arvojen varassa uskomme suomalaisen työelämän olevan Euroopan parasta vuonna 2020?” 9
 10. 10. Hanke-esittely 10
 11. 11. Työelämä 2020 –hankkeen tavoitteet Työelämästrategian toimeenpano 1) Työelämän eri toimijoiden työn koordinointi, ohjaus ja seuranta 2) Vahvistaa työelämätoimijoiden mahdollisuuksia tavoittaa entistä useammat työpaikat ja niiden tarpeet siirtyä kehitysvaiheesta toiselle 3) Kannustaa ja innostaa työelämän laadun ja tuottavuuden samanaikaiseen kehittämiseen 4) Rakentaa ja turvata hankkeen toimintaedellytykset. 11
 12. 12. Työelämä 2020 –hankkeen elinkaari 2013 Rakennusvaihe Arvopohja Sitoutuminen Laajentuminen Verkostosuunnitelmat Hankeorganisaatio Seurantajärjestelmä Viestintälinjaukset Verkkosivut 2014 Yhteistyötapojen kehittäminen ja käyttöönotto Verkosto-osaaminen Toimijoiden omat prosessit Yhteistyölupaukset Yhteiset tilaisuudet Yhteiset työkalut Seuranta 2015 Tulokset, välitilinpäätös 2020 Suomen työelämä Euroopan paras Kehittämistoiminta käynnissä työpaikoilla Seuranta ja arviointi Hankkeen jatkosta päättäminen 12
 13. 13. Työelämä 2020 –hankkeen organisaatio Neuvottelukunta Puheenjohtajina George Berner Matti Alahuhta Anna-Kaisa Ikonen Tehtävänä vaikuttaa ja toimia hankkeen johtoryhmän neuvonantajana työelämästrategian toteutuksessa Johtoryhmä Valmisteluryhmä Puheenjohtajana Lauri Ihalainen Puheenjohtajana Margita Klemetti Tehtävänä varmistaa työelämästrategian toimeenpano. Toimii hankkeen päättävänä elimenä. Tehtävänä työstää johtoryhmän päätösten mukaisesti työelämästrategian toimeenpano. Hankkeen toimijaverkosto 13
 14. 14. Työelämä 2020 –hanke / toiminnan eri tasot Hankkeen viitekehys 2013-2020 Visio Missio Painopistealueet Työelämän arvot Hankkeen toimeenpano, toimeenpanopolut (5 kpl) Kohdennettu toiminta 2014 Räätälöidyt Kohderyhmät: toimenpiteet -Toimialat -Kasvuyritykset -Hyvää perustasoa tavoittelevat työpaikat (määrittelytyö meneillään) Hankkeen toiminnallinen painoalue 2014 Toimintaedellytykset Yhteistyötapojen kehittäminen ja käyttöönotto 14
 15. 15. Seurantajärjestelmän viitekehys Tempo Economics Oy, tammikuu 2013 15
 16. 16. Toimeenpanopolut 16
 17. 17. Toimeenpanopolut Työelämätoimijat Aikaansaada laaja-alaista voimaa työelämän kehittämiselle Ydintoimijat Toimijat Kumppanit Yksityiset viestinviejät Yhteistyöverkostot Luoda yhteistoimintarakenteita ja toimintaprosesseja Alueverkostot Kansainvälinen verkosto Tiedeverkosto Työmarkkinaverkosto Virkamiesverkosto Kehittämisohjelmat Tarjota toimintamalleja ja työkaluja työpaikoille Tiedon hallinta Työelämäinnovaa tioiden esille nostaminen ja näkyväksi tekeminen Viestintä Innostaminen ja kannustaminen Liideri-ohjelma Johtamisen kehittämisverkosto Työhyvinvointifoorumi Painopistealueet Hyvät käytännöt ja esimerkit Tutkimustiedon hyödyntäminen Työkalut T Y Ö P A I K A T Viestintälinjaukset Viestintäsuunnitelma 17
 18. 18. Polku 1 Työelämätoimijat Ydintoimijat Toimijat Kattava työelämän palvelutarjonta Kumppanit 18
 19. 19. Työelämästrategiaan perustuvat yhteistyölupaukset •Kriittiset asiat, joilla saavutetaan työelämästrategian tavoitteet •Toiminnan kiteyttäminen Toimenpiteet vv. 2013-15 • Keinot avaintavoitteiden saavuttamiseksi Avaintavoitteet 2-5 kpl • Toimenpiteiden tavoitetasot • Seuranta Mittarit Yhteistyölupaus • toimintapa, jolla kukin toimija pohtii omaa rooliaan hankkeessa • oman toiminnan kiteyttäminen muutamaan kriittiseen asiaan työelämän kehittämiseksi • työväline ”mitä voisimme tehdä toisin” –ajattelulle (palvelut, yhteistyö) • mahdollistaa palvelutarjonnan kehittämisen ja laajentamisen vastaamaan työpaikkojen tarpeita 19
 20. 20. Polku 2 Yhteistyöverkostot Alueverkostot Tiedeverkosto työelämätoimijat Työmarkkinaverkosto Kansainvälinen verkosto Virkamiesverkosto 20
 21. 21. Alueverkostot + AVIen työsuojeluvastuualueet Alue TTL Maakuntaliitot Seudulliset kehittämiskeskukset Kauppakamari Yrittäjäjärjestöt (muut toimijat esim. oppilaitokset myöhemmin mukaan) Alueverkostojen yhteinen missio: ”Mahdollistaa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa yrityksille ja organisaatiolle entistä paremmat edellytykset uudistaa toimintaansa ja tukea työpaikoilla tapahtuvaa kehittämistä.” Alueellinen yhteistyölupaus: ”Mikä on kunkin alueen tarkennettu missio? ” ”Mitä kukin alueverkoston toimija lupautuu tekemään tämän mission saavuttamiseksi?” 21
 22. 22. Tiedeverkosto Tavoitteet Toteutustapa • • Tiedeverkostossa on edustettuina keskeisiä suomalaisia työelämän tutkimusta harjoittavia yliopistojen, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yksiköitä siten, että ne edustavat osaamiseltaan monipuolisesti Työelämä 2020 -hankkeen eri painopistealueita, eri tieteenaloja ja Suomen eri alueita. • Tiedeverkoston koordinoinnin tueksi on asetettu ryhmä, jossa: • • • tuottaa tutkimukseen ja tieteelliseen keskusteluun pohjautuvaa tietoa Työelämä 2020 -hankkeelle hankkeen kehittämisen ja päätöksenteon tueksi työelämän ajankohtaisista ja työelämän tulevaisuuden kehityksen kannalta merkittävistä kysymyksistä toimia tarvittaessa neuvoa-antavana elimenä Työelämä 2020 -hankkeelle erityisesti tieteellistä asiantuntemusta vaativissa kysymyksissä tehdä Työelämä 2020 -hanketta ja mahdollisia muita valtioneuvoston työelämän tutkimukseen kohdistuvia hankkeita koskevia kehittämisehdotuksia edistää omalta osaltaan Työelämä 2020 hankkeen tavoitteiden toteutumista, ml. tutkimustiedon nykyistä parempaa hyödyntämistä työpaikoilla • • • • • • Päivi Järviniemi, TEM Arto Koho, STM Mervi Niemi, OKM Terttu Pakarinen, KT Juha Antila, SAK Tuomo Alasoini, Tekes 22
 23. 23. Kansainvälinen verkosto Tavoitteet • Tiedon ja kokemusten kerääminen sekä tähän perustuva oppiminen muiden maiden työelämäinnovaatioista ja muista hyvistä käytännöistä Työelämä 2020 -hankkeen eri osa-alueilta (innovointi ja tuottavuus, luottamus ja yhteistyö, työhyvinvointi ja terveys sekä osaava työvoima). • Pääasiallisena kohteena ovat Eurooppa, Pohjois-Amerikka ja Itä-Aasian kehittyneet maat. • Suomalaisten työelämäinnovaatioiden ja muiden hyvien käytäntöjen viestintä Suomen ulkopuolelle tavalla, joka vahvistaa Suomen imagoa työelämäkäytännöiltään edistyksellisenä maana. Pääasiallisena kohteena on Eurooppa. • Vaikuttaminen Euroopan komission ja muiden eurooppalaisten instituutioihin työelämän kehittämistä koskeviin linjauksiin. Toteutustapa • Ryhmä koostaa sovituin aikavälein Työelämä 2020 -hankkeelle tiedoksi ja käsiteltäväksi omien verkostojensa kautta saatuja ja hankkeen tavoiteasettelun kannalta relevantteja ulkomaisia työelämäinnovaatioita sekä välittää näiden verkostojen kautta tietoa suomalaisista työelämäinnovaatioista yms. kiinnostavista kokemuksista. • Ryhmä: • Maija Lyly-Yrjänäinen, TEM • Hannu Stålhammar, STM • Mervi Niemi ja Päivi Bosquet, OKM [molemmat sähköpostitasolla] • Antti Koivula, TTL • Juha Antila, SAK • Tuomo Alasoini, Tekes • Seppo Saukkonen, EK 23
 24. 24. Virkamiesverkosto • • • • Alueverkostojen työn tukeminen tulosohjauksessa Rakennerahastokausi 2014 -> Palvelurakennearvio RTT –hankkeessa KEHU (Keskushallintouudistus) Työmarkkinaverkosto • • Työmarkkinakeskusjärjestöjen yhteistyölupaukset Toimialakohtaisia kehittämisohjelmia 24
 25. 25. Kehittämisohjelmat Polku 3 Liideri – liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa-ohjelma (Tekes) Tavoitteena on auttaa yrityksiä uudistamaan liiketoimintaansa kehittämällä johtamista, työn tekemisen tapoja ja työntekijöiden osaamista. Johtamisen kehittämisverkosto (TTL/STM) Verkoston tehtävänä on selvittää, koota ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä, luoda hyvän johtamisen laatukriteerit julkiselle sektorille, parantaa ikäjohtamista sekä kehittää johtamiskoulutuksen laatua ja tasapuolista saatavuutta. Työhyvinvointifoorumi (TTL/STM) Foorumin tehtävänä on jakaa tietoa ja hyviä käytäntöjä, lisätä yhteistyötä, edistää palvelujen saatavuutta ja näkyvyyttä, edistää kehitystyötä työpaikoilla sekä toteuttaa työhyvinvointiin liittyvää viestintää. 25
 26. 26. Tiedonhallinta Tiedonhallinta Painopistealueet Työkalut Hyvät käytännöt ja esimerkit LUOTTAMUS JA YHTEISTYÖ INNOVOINTI JA TUOTTAVUUS VISIO Suomen työelämä EUROOPAN PARAS 2020 OSAAVA TYÖVOIMA Polku 4 TYÖHYVINVOINTI JA TERVEYS Tutkimustiedon hyödyntäminen 26 26
 27. 27. Polku 5 Viestinnän tavoitteet • saada aikaan keskustelua ja ymmärrystä työelämän muutostarpeista • haastaa ja innostaa työpaikkoja/työyhteisöjä kehittämään toimintaansa omista lähtökohdistaan • rakentaa positiivista julkista keskustelua työelämästä ja sen arvoista • antaa eri työelämän kehittämiselle yhteinen suunta • rakentaa Suomelle hyvää työelämäbrändiä. 27
 28. 28. Kohdennettu toiminta 2014 28
 29. 29. Kohdennettu toiminta 2014 - kohderyhmät Toimialat Kasvuyritykset Hyvää perustasoa tavoittelevat työpaikat Työpaikkojen tavoittaminen (kanavat, keinot) Liitot, luottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut ja – päälliköt, verkostot. Yrittäjäjärjestöt, yritysten toimitusjohtajat ja muu johto Työryhmä määrittelee Luottamusmiehet, työsuojelu jne. Alueverkostot Kehittämismallit ja – palvelut (sisältökuvaus) Toimialakohtaiset kehittämisohjelmat (pilotit) Työryhmän toimenpideesitysten mukaisesti Työryhmän toimenpideesitysten mukaisesti Innoittajat (esimerkit) Liideri- ja tyke-esimerkit, TEPSI, Trio jne . Eri toimialojen hyvinvointihankkeet Valmisteluvastuu Tuottavuuden pyöreän pöydän sihteeristö Menestyneet toimintatapaesimerkit (TTK, TSR) Työryhmä , Pj Rauno Vanhanen (SY) Työryhmä , Pj Ismo Suksi (STM) 29
 30. 30. Hankkeen toiminnallinen painopistealue 2014 30
 31. 31. Hankkeen toiminnallinen painoalue 2014 yhteistyötapojen kehittäminen ja käyttöönotto Perustelut yhteistyötapojen laajentamiseksi • • Vuoden 2013 aikana on luotu työelämästrategian toimeenpanolle periaatelinjaukset ja rakenne. Työelämä 2020 –hanke pohjautuu vahvasti verkostotoimintaan. Hankkeen onnistuminen tulee näin ollen pohjautumaan työelämätoimijoiden yhteistyökykyyn sekä kykyyn luoda lisäarvoa työpaikoilla tapahtuvalle kehittämistyölle. Keinot • Verkosto-osaamisen vahvistaminen • • Toimijoiden omat prosessit • • eri toimijoiden tukiprosessit oltava kunnossa (suhteessa yhteistyölupauksiin) Yhteiset tilaisuudet • • • Verkostossa toimimisen perusperiaatteiden sisäistäminen: ”Kyse ei ole valmiin ratkaisun levittämisestä sellaisenaan muiden käyttöön, vaan keskeistä on rakentaa laajemman verkoston kanssa sellaista keskinäistä luottamusta ja sitoutumista, joka edistää ratkaisun luovaa leviämistä ja juurtumista käytäntöön” (Timo Järvensivu) verkosto-workshop kaikille toimijoille keväällä verkostovastaavien seminaari maaliskuussa ja syksyllä Yhteiset työkalut • Sähköinen yhteistyöfoorumi (selvittely tarjolla olevista vaihtoehdoista ja kustannuksista) /Nuppu, Anne, alue-edustaja) Seuranta ja kehittäminen • • • Yhteistyölupauksiin liittyvät seurantaraportit ja -tapaamiset (hankejohtaja) Yhteistyölupausten kokonaisanalyysi (partit) Verkostoanalyysi (ulkopuolinen toteutus) 31
 32. 32. Tervetuloa mukaan työelämätalkoisiin! www.tyoelama2020.fi www.facebook.com/tyoelama2020 www.twitter.com/tyoelama2020

×