Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Hunii ekologi

1.978 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Bildung
  • Als Erste(r) kommentieren

Hunii ekologi

  1. 1. Амьсгалын тогтолцооны хамгийнтү гээмэл тохиолддог ө вчин болханиад юм. Энэ нь вирусээр үү сгэгддэгбө гөө д õàíèàäûã ¿ ¿ ñãý ã÷ 100 ãàð óéò ºð ë èéí â èð óñ á àéäàã. Á èäíèé á èå ìàõá î äüõàíèàäíû ÿ íç á ¿ ð èéí â èð óñýýðõàë äâ àð ë àãäàæ á àéäàã. Ý äãýýð â èð óñ íüàãààð äóñë ûí çàìààð äàìæ äàã á ºãººäºâ ÷ òºíèéã àñð àõ ¿ åä ÷ õàë äâ àð ë àæ á î íî ë .ª ÷ íèé øèíæ òý ìäý ã èë ýð ñíèé äàð ààõ ºäðººñ âý õë ýý ä õàíèàä õàë äâ àð ë àãäàõ á î î òî ë ìæ é.¿ ìåð èê ò äóíäæ ààð íý ã õ¿ í æ èë ä 2-3 óäààõàíèàä õ¿ ð äý ã á àéíà. Ханиадыг бү рэнтө гс эмчилж чадäàãгү й. Гэхдээ шинжтэмдгийг нь арилгахад туслах эмчилгээ,эм бэлдмэл байдаг. Ханèадны ү ед õºíãºíхалуурах, бие ө вдө х, нус гоожих, нү дзагатнах, íàéòààõ, õàíèàõ, á àãà çýðý ãõîë î ºâ äºõ зэрэг шинж тэмдгүү д îéилэрдэг. Ингэснээр амьсгалахадбэрхтэй болдог.
  2. 2.  Салхин цэцэг нь халдварт ºâ чин бөг ºөд х¿ нээс хүнд хоёр замаар дамждà г . Ханиах найт айх зýрэг амьсг алын замаар хаë дварë ахаас г à дна шинг ýнээр дамжина. Тууралт гарч эхë эхээс хоёр өдрийн өмнө хаë дварë аж эхэлнэ. Тууралт нь хат аж т ав т ог т ож эхлэх х¿ рт эл халдварë ах чадвараа хадгалсаар байдаг . Тиé мээс хүүхдиé н бие дээрх б¿ х шарх нь хат аж гарт ал сург ууль, цэцэрлэг т нь явуулж болохг үé . Салхин цэцг ээр өвдсөний дараа 1 4-1 6 өдөр (1 0-21 өдөр байж болно) өнг º рөөд т олгоé , г эдэс өвдөх, халуурах, бие сулрах зэрэг шинж т эмдэг иë эрнэ. 1 -2 өдрийн дараа т олгой, н¿ ¿ р, цýэжний дээд хэсэг дараа нь гар хөлөнд г ¿ вдр¿ ү гарна. Эхлээд жижиг уë аан т ууралт хэлбэрт эй гарч, дараа нь т унгалаг шинг эн б¿ хий усархаг хэлбэрт эй болдог . Усархаг г үвдð¿ үний орчим улаан т уяат аé байдаг . Биед энэ хоёр т өрлиé н т ууралт хоёулаа үзэã дэх т охиолдол бий. Гүвдрүү г арснаас хойш 24-48 цаг ийн дот ор маш их заг ат надаг .
  3. 3.  Ý íý ºâ ÷ íèé ý ñðý ã ó ð üä÷ èë àí ñýð ãèéë ý õ òàð èë ãà (â àê öèí) õèéë ãý õ íü õàìãèéí ¿ ð ä¿ íò ý é àð ãà þ ì. Õ ¿ ¿ õäèéã î õ¿ ð ñíèé äàð àà é ñàë õèí ö ý öãèéí òàð èë ãà õèéæ á î íî 1-12 íàñíû õîð î 1 äî ë . î íä ç òàð èë ãà õàíãàë òòàé á àéäàã. Õ àð èí 13-ààñ äýý ø íàñíû õ¿ ¿ õä¿ ¿ ä, íàñàíä õ¿ ðý ã÷ èä á î î ë í ºìíº íü ñàë õèí ö ý öãýýð ºâ ÷ èë æ á àéãààã¿ é, ó ð üä÷ èë àí ñýð ãèéë ý õ òàð èë ãà õèéë ãý æ á àéãààã¿ é õ¿ ì¿ ¿ ñò 1 ñàð ûí çàéòàéãààð 2 óäàà òàð èë ãà õèéäý ã. Ó ã òàð èë ãûã íÿ ð àé õ¿ ¿ õäý ä õèéäý ã á óñàä òàð èë ãàòàé õàìò õèéæ á î íî ßìàð íý ã ñºðºã íºë ºº ë . ¿ ç¿ ¿ ë äý ãã¿ é. Ñàë õèí ö ý öãèéí õàë äâ àð àâ ñíû äàð ààõ 3 õî ãèéí íî äî ð òàð èë ãààð ìºí ó ð üä÷ èë àí òî ñýð ãèéë æ á î íî ë .
  4. 4. Уушигны хорт хавдар ньмаш аюултай хү нд ө вчинюм. Хавдрын эс нь хяналтгү йурган, альвеолын ү йлажиллагааг дарангуйлдаг.Зө вхө н цацраг, химийнэмчилгээгээр эмчлэгдэнэ.Зарим тохиолдолд ө вчилсө нуушгийг авч хаяхшаардлагатай болдог.Уушигны хорт хавдрын голхү чин зү йлийн нэг нь тамхиюм.
  5. 5. ¿ ìüñãàë ûí çàìûí ºâ ÷ í¿ ¿ ä¹ ªâ÷í¿¿ä Øèíæ òýìäýã Õ àëäâàðòàé áàéõ õóãàöàà Âàêöèí1 Ñ àëõèí öýöýã Õ àëóóðàõ, òîëãîé Ýõíèé øèíæ òýìäýã èëðýõ ºäðººñ - ºâäºõ, òóóðàëò ãàðàõ òóóðàëò ãàðñíààñ õîéø 6 äàõü ºäºð õ¿ðòýë2 Õ àíèàä Íóñ ãîîæèõ, íàéòààõ, Ýõíèé 24 öàã - õàëóóðàõ, áèå ºâäºõ3 Ó ëààíóóä Ò îëãîé ºâäºõ, Ò óóðàëò ãàð÷ ýõëýõýýñ ºìíºõ 7 õîíîãîîñ + áóë÷èðõàé òîìðîõ, òóóðàëò ãàðñíààñ õîéø 5 äàõü ºäºð õàíèàõ, õîîëîé ºâäºõ, õ¿ðòýë òóóðàëò ãàðàõ4 Ò îìóó Õ àëóóðàõ, ÷èõ¿¿öýõ, Øèíæ òýìäýã èëýðñýí ºäðººñ ýõëýýä - + áóë÷èí ºâäºõ ò¿¿íýýñ õîéø 7 äàõü ºäºð õ¿ðòýë5 Ó ëààí áóðõàí Õ àëóóðàõ, íóñ ãîîæèõ, Ò óóðàëò ãàð÷ ýõëýõýýñ ºìíºõ 7 õîíîãîîñ + õàíèàëãàõ, óëààí òóóðàëò ãàðñíààñ õîéø 5 äàõü ºäºð òóóðàëò ãàðàõ õ¿ðòýë6 Ìîíîíóêëåîç Õ îîëîé ºâäºõ, Ìýäýãäýõã¿é - áóë÷èðõàéíóóä òîìðîõ, ÿäðàõ7 Ãàõàéí õàâäàð ×èõ¿¿öýõ, òîëãîé ºâäºõ, Øèíæ òýìäýã èëðýõýýñ ºìíºõ 7 ºäðººñ + õàëóóðàõ, áóë÷èðõàé ýõëýýä øèíæ òýìäýã èëýðñíýýñ 9 äýõ òîìðîõ ºäºð õ¿ðòýë8 Ïîëèìåëèò Õ àëóóðàõ, òîëãîé Øèíæ òýìäýã èëðýõ õýäýí ºäðººñ ýõëýýä + ºâäºõ, áóë÷èí ºâäºõ, øèíæ òýìäýã èëýðñíèé äàðààõ ýõíèé 7
  6. 6. ¯ õ ý ë ä õ¿ ð ãý æ á óé ò ýð ã¿ ¿ ë ý õ øàë òãààíóóä 1 900 îíû áàé äë ààð ªíººäðè é í áàé äë ààð1 Õ àòãàë ãàà, õàíèàä Ç¿ðõíèé ºâ÷èí2 Ñ¿ ð üåý Õ îðò õàâäàð3 Ãýäýñ õîäîîäíû ºâ÷èí Öóñ õàðâàëò4 Ç¿ðõíèé ºâ÷èí Îñîë ãýìòýë5 Öóñ õàðâàëò Ó óøèãíû ºâ ÷ èí6 Áººð Õ àòãàë ãàà á ó þ ó òî õàíèàä ìóó7 Îñîë ãýìòýë ×èõðèéí øèæèí8 Õ îðò õàâäàð Àìèà õîðëîõ9 Õ ¿¿õýä áàéõ ¿åèéí ºâ÷èí Ýëýãíèé ºâ÷èí10 Õ îë î ñàõóó î éí Ñ óäàñíû õàòóóðàë Ò îä õàðààð áè÷ñýí íü àìüñãàëûí çàìûí ºâ÷í¿¿ä áîëíî.

×