Trắc nghiệm đường lối -2017- Full đảm bảo

T
Tuan LeStudent at Đại học Công nghê Giao Thông Vận Tải

Câu hỏi và đáp án chính xác

Câu 1: Dưới chế độ thực dân phong kiến, giai cấp nông dân Việt Nam có yêu cầu bức thiết nhất là
gì? đáp án :Độc lập dân tộc
Câu 2: Mâu thuẫn cơ bản và chủ yếu ở Việt Nam đầu thế kỷ XX là mâu thuẫn nào?
đáp án: Mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với đế quốc Pháp xâm lược và tay sai của chúng
Câu 3: Giai cấp công nhân vn ra đời khoảng thời gian và đăc điểm
Ra đời trước giai cấp tư sản, Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp.
Câu 4: Nguyễn ái Quốc đã đọc Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc
địa khi nào? ở đâu? đáp án b. 7/ 1920 – Pháp
Câu 5: Tác phẩm đường cách mệnh chỉ rõ tính chất và nhiệm vụ của cách mạng việt nam?
Đáp án: Cách mạng giải phóng dân tộc mở đường tiếng lên CNXH
Câu 6: Tổ chức cộng sản nào đã tham dự Hội nghị thành lập Đảng đầu 6-1 đến năm 7/2/1930?
Đáp án: Đông Dương cộng sản Đảng và An Nam cộng sản Đảng
Câu 7: Đông Dương cộng sản liên đoàn hợp nhất vào Đảng Cộng sản Việt Nam khi nào?
đáp án : 24/2/1930
Câu 8: Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời là từ sự kết hợp của….? *
Đáp án: Chủ nghĩa mác-lenin vs phong trào công nhân và phong trào yêu nước
Câu 9: Cương lĩnh đầu tiên của Đảng đã xác định mục tiêu chiến lược của cách mạng VNam là gì?
Đáp án Tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội chủ nghĩa
Câu 10: *Cương lĩnh chính trị đầu tiên của đường lối là gì
Đáp án Đường lối đầu tiên của ĐCS Việt Nam
Câu 11: * Hội nghị thành lập Đảng điễn ra vào ngày tháng năm nào?
Đáp án: 6-1 đến năm 7/2/1930
Câu 12: * Luận cương chính trị tháng 10/1930, nhiệm vụ nào được coi là vấn đề cốt lõi của cách
mạng: Đáp án: Vấn đề thuộc địa
Câu 13: Văn kiện nào của Đảng nhấn mạnh "vấn đề thổ địa là cái cốt của cách mạng tư sản dân
quyền"? Đáp án: Luận cương chính trị tháng 10-1930
Câu 14: Trong các điểm sau, chỉ rõ điểm khác nhau giữa Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng và
Luận cương chính trị tháng 10-1930 là:
Đáp án :Chủ trương tập hợp lực lượng cách mạng.
Câu 15: Chủ trương điều chỉnh chiến lược cách mạng của Đảng được bắt đầu từ Hội nghị Trung
ương nào? - Đáp án Hội nghị Trung ương 6 –
Câu16: Hội nghị Trung ương 6 (11-1939) họp tại đâu?
Đáp Án: Bà Điểm (Gia Định)
Câu 17: Chỉ thị :”Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta" ra đời khi nào & ở đâu?
Đáp Án : 12/3/1945 Đình Bảng , Bắc Ninh
Câu 18 *: Hội nghị nào quyết định phát động Tổng khởi nghĩa giành chính quyền :
Đáp án: Hội nghị TW toàn quốc
Câu 19: * “ngọn cờ dẫn đường” cho nhân dân ta tiến lên dành thắng lợi trong sự nghiệp đánh Pháp
, đuổi Nhật là: Đáp Án: Trong hội nghị TW 8 (5/1941)
Câu 20*: Ngày 15/4/1945 , Ban thường vụ TW Đăng triệu tập Hội nghị quyết định thống nhất các
lực lượng vũ trang sẵn có thành : -----Đápán: Việt Nam giải phóng quân ---------
Câu 21: Hội nghị toàn quốc của Đảng Cộng sản Đông Dương họp ở đâu ; thời gian nào?
Đáp án Tân Trào 13 - 15/8/1945
Câu 22*: Hôị nghị toàn quốc từ ngày 13-15/8/1945 quyết định khởi nghĩa giành chính quyền đồng
minh: ĐÁP ÁN: khi quân đông minh kéo sang Đông Dương đánh Nhật
Câu 23*: Bản tuyên ngôn độc lập 2/9/1945 được HCM viết tại: Đáp án : 48, Hàng Ngang. HN
Câu 24: Chỉ thị kháng chiến kiến quốc ra đời ngày, tháng, năm nào; xác định nhiệm vụ ?
Đáp án 25/11/1945- Củng cố, bảo vệ chính quyền cách mạng
Câu 25: Chỉ thị kháng chiến, kiến quốc đã xác định khẩu hiệu cách mạng Việt Nam sau cách mạng
tháng Tám -1945:
Đáp Án: Dân tộc trên hết, Tổ quốc trên hết
Câu 26: Đảng ta đã phát động phong trào gì để ủng hộ nhân lực cho Nam Bộ kháng chiến chống
Pháp từ ngày 23-9-1945: Đáp Án: Nam tiến - Đánh Nhanh – Thắng Nhanh
Câu 27: Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà được thông qua vào ngày tháng
năm nào? ĐÁP ÁN (9/11/1946)
Câu 28: Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đã thông qua mấy văn kiện?
Đáp án :6 văn kiện
Câu 29: Lời kêu gọi “ Toàn quốc kháng chiến” của chủ tịch HCM được phát trên đài VOV lúc?
Đáp án: Rạng sang 19/12*1946
Câu 30: Hiệp định Sơ bộ được Hồ Chí Minh ký với G. Sanhtơny vào thời gian nào?
Đáp án 6-3-1946 – Tạm ước 14/9/1946 phải công nhận VN là 1 nước tự do,…..
Câu 31: Việt Nam đã bắt đầu đặt quan hệ ngoại giao với Trung Quốc, Liên Xô và một số nước
khác vào thời điểm nào? Đáp án - Năm 1950
Câu 32:Khối liên minh nhân dân 3 nước Việt Nam - Lào và Campuchia được thành lập khi nào?
đáp án :3/1951
Câu 34: Đại hội toàn quốc lần thứ 2 (2/1951) nền tảng khối liên minh dân tộc là:
Đáp Án : Công – Nông – Lao động trí thức
Câu 35: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II (2/1951), Đảng quyết định đổi tên thành
Đáp Án: Đảng Lao Động Việt Nam
Câu 36: Ngày 8-5-1954, Hội nghị Giơnevơ bàn về chấm dứt cuộc chiến tranh ở Đông Dương khai
mạc và kết thúc ngày: Đáp án: 21-7-1954
Câu 37: Hiệp định Giơnevơ về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Đông Dương đã quy định
Đáp Án: Cả A và B (không chọn :” pháp công nhận vn là nước tự do”)
Câu 38: Giải pháp ký kết hiệp định Giơnevơ, lập lại hoà bình ở Đông Dương (21-7-1954) đã thể
hiện rằng : ĐÁP ÁN: Cả B và C ( ko chọn :”tương quan so sánh lực lượng….”_)
Câu 39: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp kéo dài bao nhiêu năm? (: 9 năm đáp án )
Câu 40:Trong chiến tranh xâm lược Việt Nam (1945 - 1954) quân đội Pháp ở Đông Dương đã mấy
lần thay đổi Tổng chỉ huy? (8 đáp án )
Câu 41: Trong chiến tranh xâm lược Việt Nam (1945 - 1954) nước Pháp đã phải thay đổi bao nhiêu
cao uỷ Pháp ở Đông Dương? (7 đáp án)
Câu 42: Quân ta vào tiếp quản Thủ đô Hà Nội ngày nào? (10-10-1954 đáp án )
Câu 43: Quân viễn chinh Pháp rút hết khỏi miền Bắc nước ta vào thời gian nào? (16/5/1955)
Câu 44: Hiêp định Paris ( hội nghị bàn trong) mấy bên tham gia : Đáp án : 4 bên.
Câu 45: Cuộc chiến tranh mà Mỹ tiến hành tại Việt Nam được coi là:
ĐÁP ÁN: Dài nhất và tốn kém nhất trong lịch sử nước Mỹ
Câu 48: Đại học lần thứ III (9/1960) xác định :” Nhiệm vụ nào là quan trọng nhất cho mỗi miền “?
Cả a,b,c (CM XHCN miền bắc, CM dtoc miền Nam, quá độ CNXHCN; hàn gắn vết thương)
Câu 50: Đảng ta đưa đường lối công nghiệp hóa XHCN từ khi nào? Đại hội III {tháng 9-1960}
Câu 51: Tinh thần : “ nhìn thẳng vào sự thật , đánh giá đúng sự thật , nói sự thật “ là của Đại hội
mấy ? {Đại hội VI (1986) }
Câu 52: Trong những quan điểm của Đảng về CNN; HĐH thời kì đổi mới, quan điểm nào được
khẳng định là nền tảng và động lực của CNH; HDDH? Đáp án: Khoa học và công nghệ
Câu 53: Để phát triển nguồn lực con người đáp ứng yêu cầu của CNH ; HĐH đất nước cần?
Đáp án: Phát triển giáo dục và đào tạo , khoa học và công nghệ+6
Câu 54: Phát huy nguồn lực con người là yếu tố cơ bản cho sự nghiệp phát triển ..?
Nhanh và bền vững
Câu 55: Tại đại hội lần thứ XI (1/2011) Đảng khẳng định :” CNH gắn liền với HĐH và CNH , HĐ
gắn với….? Phát triển kinh tế tri thức, bảo vệ tài nguyên môi trường
Câu 56: Đảng khẳng định CNH gắn bó phát triển kinh tế thị thường định hướng XHCN và…?
Hội nhập kinh tế quốc tế
Câu 57: Xây dựng CNXH ở nước ta thực chất là nhằm thực hiện mục tiêu gì?
Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh
Câu 58: Phấn đấu trở thành một nước công nghiệp hiện đại, Việt Nam cả giảm tỷ lệ lao động trong
nông nghiệp và tang tỷ lệ lao động trong…? Công nghiệp và dịch vụ
Câu 59: Một trong những định hướng của Đảng trong phát triển CNH. HĐH là
Phát triển công nghiệp và dịch vụ
Câu 60: Định hướng của Đảng trong phát triển CNH; HĐH là: Cả a, b, c
Câu 60.2: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là gì? Là một cuộc cách mạng
Câu 61: Công nghiệp hóa giúp cho Việt Nam có được : Cơ sở vật chất - ban đầu cho CNXH
Câu 62: Đảng ta khẳng định : Kinh tế thị trường có mần mống từ trong xã hội nào:?
Chiếm hữu nô lệ
Câu 63: Trong quản lý kinh tế thời kỳ trước đổi mới cơ chế bao cấp được thực hiện dưới những
hình thức chủ yếu nào? Bao cấp qua giá, qua chế độ tem phiếu, qua cấp phát vốn
Câu 64: Trong cơ chế quản lý kinh tế thời kỳ đổi mới , Việt Nam không thừa nhận?
Đáp án: Nềnkinh tế nhiều thành phần
Câu 65: Một trong những đặc điểm của cơ chế quản lý kinh tế thời kỳ trước đổi mới ở nước ta là?
Quản lý nền kinh tế chủ yếu bằng mệnh lệnh hành chính
Câu 66: Trong cơ chế quản lý kinh tế thời kỳ trước đổi mới VN mong muốn nhanh chóng xóa bỏ
hình thức sở hữu kt nào:? Sở hữu tư nhân và kinh tế cá thể, tư nhân
Câu 67: Chị thị 100-CT/TW của Ban bí thứ TW khóa IV đề cấp đến vấn đề gi?
Đáp án: khóa sản phẩm đến nhóm lao động trong lĩnh vực nông nghiệp:
Câu 68: Đề cập tới sự cần thiết đổi mới cơ chế quản lý kinh tế tại Đại Hội lần thứ VI, Đảng khẳng
định….? Việc bố trí lại cơ cấu kinh tế phải đi đôi với đổi mới cơ chế quản lý kinh tế
Câu 69:Trong nền kinh tế và thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa , thế mạnh của thị trường được
sử dụng để?: Cả a.b,c
Câu 70:Quá trình tư duy của Đảng về kinh tế thị trường Đại hội lần thứ VII (6/1991) xác định :
Chủ trương tiếp tục xây dựng nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng
XHCN
Câu 71: Quá trình tư duy của Đảng về kinh tế thị trường Đại hội lần thứ IX (4/2001) xác định
Nền KTTT định hướng XHCN là mô hình kinh tế tổng quát của nước ta trong t/kỳ q/độ lên
CNXH
Câu 72:Đại hội lần thứu IX (4/2001) Đảng xác định : Mô hình kinh tế tổng quát của nước ta trong
thời kì quá độ lên CNXH là gì: Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN
Câu 73:Đường lối của Đảngg khẳng định những thành phần kinh tế nào đc coi là nền tảng vững
chắc của nền kinh tế quốc dân: Kinh tế nhà nước với kinh tế tập thể
Câu 74: Kinh tế thị trường là gi: Trình độ phát triển cao của KT hàng hóa
Câu 75:Quy luật của kinh tế thị trường gồm: Quy luật cung cầu, QL cạnh tranh, QL giá trị
Câu 76:Hệ thống chính trị VN gồm:Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể CT-XH
Câu 77 Mục tiêu xây dựng HTCT thời kì đổi mới là:
Thực hiện tốt hơn dân chủ XHCN, phát huy đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân
Câu 78:Trọng tâm của việc đổi mới HTCT ở nước ta là gì? Đổi mới vai trò lãnh đạo của Đảng
Câu 79: Các thành tố của HTCT ở VN hiện nay , thành tố nào sau đây vừa lãnh đạo HTCT , vừa là
bộ phận của hệ thống đó: Đảng Cộng sản Việt Nam
Câu 80: Đường lối xây dựng hệ HTCT ở Việt Nam thời kỳ trước đổi mới bắt đầu từ năm nào? 1945
Câu 81:Phương thức lãnh đạo của Đảng (bổ sung , phát triển năm 2011) xác định:
Đảng lãnh đạo xã hội bằng cương lĩnh, đường lối, chiến lược
Câu 82: Về vị trí vai trò của Đảng (bổ sung , phát triển năm 2011) xác định:
Đảng lãnh đạo HTCT , đồng thời là một bộ phận của hệ thống ấy
Câu 83: Biện phát tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội nhằm xây dựng thành tố nào
trong HTCT Việt Nam: Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam
Câu 84:Quyền lợi nhà nước là thống nhất các cơ quan: Lập pháp, hành pháp và tư pháp
Câu 85: Vai trò giám sát và phản biện xã hội là thuộc thành tố nào trong HTCT VN?
Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức CT-XH
Câu 86: Biện pháp cải cách hành chính là nhằm xây dựng thành nào trong HTCT VN?
Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam
Câu 87: Nghị quyết TW 5 khóa X bàn về vấn đề gì? Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của
Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị
Câu 88: Trong đổi mới tư duy về HTCT , Đảng xác định : Động lực chủ yếu phát triển đất nước
trong thời kỳ đổi mới là đại đoàn kết trên cơ sở liên minh: Giữa C.nhân ; nông dân và trí thức
Câu 89 : Chính phủ có nhiệm vụ: 1. Thống nhất quản lý việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế,
văn hóa, XH, AN, QP ; 2. Báo cáo trước Ủy Ban thường vụ Quốc hội
Câu 90:Bản “ Đề cương văn hóa Việt Nam “ được ra đời năm nào? 1943 – Trường Chinh
Câu 91: Ngày 3/9/1945 Chủ tich HCM đã trình bày 6 nhiệm vụ của Nhà Nước VN Dân chủ Cộng
hòa ,trong đó có mấy nhiệm vụ thuộc về văn hóa: 2 nhiệm vụ
Câu 92:Để xây dựng và phát triển văn hóa thời kỳ đổi mới , tại Đại hội lần thứ VI (1986) Đảng xác
định : Động lục to lớn đẩy mạnh quá trình phát triển kinh tế - xã hội có vị trí then chốt là : KHKT
Câu 93:Cương lĩnh năm 1991 (Tại đại hội lần thứ VII) Đảng khẳng định : Nền Văn hóa VN có đặc
trưng ?
Tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc
Câu 94:Tại Đại hội lần thứ XI (1-2011) quan điểm chỉ đạo và chủ trương của Đảng về xây dựng
văn hóa Việt Nam thời kỳ đổi mới khẳng định : Quốc sách hàng đầu là:…?
Giáo dục và đào tạo cùng với khoa học và công nghệ
Câu 95: Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội , vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự
phát triển …? Kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế
Câu 96: Xây dựng và phát triển VH là sự nghiệp chung của toàn dân được Đảng lãnh đạo, trong đó
giai cấp , đội ngũ nào là quan trọng: Đội ngũ trí thức
Câu 97:Sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa thời kỳ đổi mới do ai lãnh đạo: Đảng Cộng sản
Việt Nam
Câu 98: Đảng CSVN chủ trương xây dựng nền văn hóa VN mang bản sắc dân tộc là: Cả a, b, c
Câu 99: Trong những quan điểm sau, đâu là quan điểm chỉ rõ chức năng vị trí, vai trò đặc biệt quan
trong của văn hóa đối với sự phát triển kinh tế - xã hội?
Văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát
triển KT-XH và hội nhập quốc tế
Câu 100: Trong chủ trương của Đảng về giải quyết các vấn đề xã hộ thời kỳ mới, chủ trương nào
dưới đây xác định quy mô cơ cấ dân số VN hiện nay:
Thực hiện tốt chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình
Câu 101: Trong chủ trương của Đảng về giải quyết các vấn đề xã hộ thời kỳ mới, để phát triển hệ
thống y tế công bằng và hiệu quả cần…. Tính dân tộc - khoa học – đại chúng
Câu 102: Chủ trương của Đảng về giải quyết các vấn đề xã hội thời kỳ đổi trước mới bắt đầu từ
năm nào? 1945
Câu 103:Đại hội XI của Đảng xác định nhiệm vụ của công tác đối ngoại là:
Đáp án: Giữ vững hòa bình, bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp
vào công việc nội bộ của các nước
Câu 104: Để tạo môi trường hòa bình cho phát triển kinh tế VN cần: Giữ vững ổn định ( chính trị
xã hội - ổn định môi trường thu hút đầu tư nước ngoài – văn hóa)
Câu 105:Để mở rộng quan hệ với mọi quốc gia và vùng lãnh thổ của thế giới VN cần : Cả 3
Câu 106: Quan điểm của Đảng Cộng Sản VN hiện nay trong giải quyết tranh chấp trên biển và đất
liền là: (Bằng thương lượng hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế );
(Bằng vận động, tuyên truyền và thuyết phục)
Câu 107: Những cơ hội của VN khi tham gia hội nhập quốc tế:
Mở rộng quan hệ đối ngoại, hợp tác phát triển kinh tế
Câu 108: Những thách thức của VN khi tham gia hội nhập quốc tế:
Nền kinh tế VN phải chịu sức ép cạnh tranh gay gắt về sản phẩm, doanh nghiệp và quốc gia
Câu 109: Tư tưởng chỉ đạo của Đảng trong hoạt động đối ngoại là:
Nắm vững hai mặt hợp tác và đấu tranh, hợp tác để phát triển, đấu tranh để hợp tác, tránh
đối đầu, tránh để bị cô lập
Câu 110: Tư tưởng chỉ đạo của Đảng trong quan hệ “ song phương và đa phương là:
Với tất cả các nước trên thế giới và trên tất cả các mặt kinh tế, chính trị, VH-XH
Câu 111: Việt Nam gia nhập ASEAN năm nào: Đáp Án: (1995)
Câu 112 Việt Nam bình thường hóa quan hệ với Hoa kỳ năm: (1995 )
Câu 113: Đại hội lần thức mấy đề ra chủ trương :” Chủ động ra tích cực hội nhập kinh tế quốc tế:”
(Đại hội X)
Câu 114: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng (6-1991) đề ra phương châm đối ngoại :
(Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước trong cộng đồng thế giới, phấn đầu vì hòa bình,
độc lập và phát triển)
Câu 115: Chủ động Hội Nhập kinh tế quốc tế là:
1.(Hoàn toàn chủ động quyết định đường lối, chính sách, không rơi vào thế bị động );
2.( Đưa ra được những khó khăn trong quá trình hội nhập)
Câu 116: Tích cực hội nhập kinh tế quốc tế là:
1.(Khẩn chương chuẩn bị, điều chỉnh, đổi mới từ bên trong, từ phương thức lãnh đạo của
Đảng, quản lý đến hoạt động thực tiễn )2.(Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và
nền kinh tế)

Recomendados

276 CÂU TRẮC NGHIỆM ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐCSVN von
276 CÂU TRẮC NGHIỆM ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐCSVN276 CÂU TRẮC NGHIỆM ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐCSVN
276 CÂU TRẮC NGHIỆM ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐCSVNalexandreminho
269.1K views37 Folien
đườNg lối kháng chiến chống thực dân pháp von
đườNg lối kháng chiến chống thực dân phápđườNg lối kháng chiến chống thực dân pháp
đườNg lối kháng chiến chống thực dân phápLớp kế toán trưởng
31.8K views42 Folien
Duong loi dang von
Duong loi dangDuong loi dang
Duong loi dangTú Nhi Lê
14.9K views36 Folien
250 CÂU TRẮC NGHIỆM ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐCSVN von
250 CÂU TRẮC NGHIỆM ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐCSVN 250 CÂU TRẮC NGHIỆM ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐCSVN
250 CÂU TRẮC NGHIỆM ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐCSVN alexandreminho
120.7K views31 Folien
Đường lối kháng chiến chống mỹ cứu nước, thống nhất tổ quốc (1954 1975) von
Đường lối kháng chiến chống mỹ cứu nước, thống nhất tổ quốc (1954 1975)Đường lối kháng chiến chống mỹ cứu nước, thống nhất tổ quốc (1954 1975)
Đường lối kháng chiến chống mỹ cứu nước, thống nhất tổ quốc (1954 1975)akirahitachi
51.8K views29 Folien
20 câu hỏi ôn tập môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam von
20 câu hỏi ôn tập môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam20 câu hỏi ôn tập môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam
20 câu hỏi ôn tập môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt namhanghpu
178K views55 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

ĐỀ CƯƠNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH.docx von
ĐỀ CƯƠNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH.docxĐỀ CƯƠNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH.docx
ĐỀ CƯƠNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH.docxNguynHiAnh2P20
600 views11 Folien
Trắc nghiệm dcsvn von
Trắc nghiệm dcsvnTrắc nghiệm dcsvn
Trắc nghiệm dcsvnmisssusu
6.7K views9 Folien
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc von
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộcTư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộcanhpb635
25.1K views39 Folien
Chương 1, tư tưởng hchinh von
Chương 1, tư tưởng hchinhChương 1, tư tưởng hchinh
Chương 1, tư tưởng hchinhmai_mai_yb
62.4K views68 Folien
Trắc nghiệm LSĐ - Copy.docx von
Trắc nghiệm LSĐ - Copy.docxTrắc nghiệm LSĐ - Copy.docx
Trắc nghiệm LSĐ - Copy.docxTrnhThanhThanh
586 views18 Folien
C2.tthcm về vấn đề dân tộc và cmgpdt von
C2.tthcm về vấn đề dân tộc và cmgpdtC2.tthcm về vấn đề dân tộc và cmgpdt
C2.tthcm về vấn đề dân tộc và cmgpdtSusutryoh
17.6K views60 Folien

Was ist angesagt?(20)

ĐỀ CƯƠNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH.docx von NguynHiAnh2P20
ĐỀ CƯƠNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH.docxĐỀ CƯƠNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH.docx
ĐỀ CƯƠNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH.docx
NguynHiAnh2P20600 views
Trắc nghiệm dcsvn von misssusu
Trắc nghiệm dcsvnTrắc nghiệm dcsvn
Trắc nghiệm dcsvn
misssusu6.7K views
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc von anhpb635
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộcTư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc
anhpb63525.1K views
Chương 1, tư tưởng hchinh von mai_mai_yb
Chương 1, tư tưởng hchinhChương 1, tư tưởng hchinh
Chương 1, tư tưởng hchinh
mai_mai_yb62.4K views
Trắc nghiệm LSĐ - Copy.docx von TrnhThanhThanh
Trắc nghiệm LSĐ - Copy.docxTrắc nghiệm LSĐ - Copy.docx
Trắc nghiệm LSĐ - Copy.docx
TrnhThanhThanh586 views
C2.tthcm về vấn đề dân tộc và cmgpdt von Susutryoh
C2.tthcm về vấn đề dân tộc và cmgpdtC2.tthcm về vấn đề dân tộc và cmgpdt
C2.tthcm về vấn đề dân tộc và cmgpdt
Susutryoh17.6K views
Tư tưởng hồ chí minh về vấn đề dân tộc von Anh Dũng Phan
Tư tưởng hồ chí minh về vấn đề dân tộcTư tưởng hồ chí minh về vấn đề dân tộc
Tư tưởng hồ chí minh về vấn đề dân tộc
Anh Dũng Phan90.9K views
196-cau-hoi-dap-duong-loi-dang-cong-san von feudmtk
196-cau-hoi-dap-duong-loi-dang-cong-san196-cau-hoi-dap-duong-loi-dang-cong-san
196-cau-hoi-dap-duong-loi-dang-cong-san
feudmtk21.1K views
[đườNg lối] 20 câu hỏi ôn tập (kèm đáp án) bookbooming von bookbooming
[đườNg lối] 20 câu hỏi ôn tập (kèm đáp án) bookbooming[đườNg lối] 20 câu hỏi ôn tập (kèm đáp án) bookbooming
[đườNg lối] 20 câu hỏi ôn tập (kèm đáp án) bookbooming
bookbooming431.1K views
Chương 2.pptx von Hnginh10297
Chương 2.pptxChương 2.pptx
Chương 2.pptx
Hnginh102972.1K views
đề Cương và đáp án tham khảo môn tư tưởng hồ chí minh von congatrong82
đề Cương và đáp án tham khảo môn tư tưởng hồ chí minhđề Cương và đáp án tham khảo môn tư tưởng hồ chí minh
đề Cương và đáp án tham khảo môn tư tưởng hồ chí minh
congatrong82209.2K views
tt hcm von Hiêu Le
tt hcmtt hcm
tt hcm
Hiêu Le27.1K views
Đề cương ôn tập tư tưởng Hồ Chí Minh von VuKirikou
Đề cương ôn tập tư tưởng Hồ Chí Minh Đề cương ôn tập tư tưởng Hồ Chí Minh
Đề cương ôn tập tư tưởng Hồ Chí Minh
VuKirikou699 views
Tư tưởng Hồ Chí Chí Minh về Đoàn Kết von Bích Phương
Tư tưởng Hồ Chí Chí Minh về Đoàn KếtTư tưởng Hồ Chí Chí Minh về Đoàn Kết
Tư tưởng Hồ Chí Chí Minh về Đoàn Kết
Bích Phương21.5K views
Quan điểm sáng tạo của hồ chí minh về cách mạng giải phóng dân tộc von Førgët Løvë
Quan điểm sáng tạo của hồ chí minh về cách mạng giải phóng dân tộcQuan điểm sáng tạo của hồ chí minh về cách mạng giải phóng dân tộc
Quan điểm sáng tạo của hồ chí minh về cách mạng giải phóng dân tộc
Førgët Løvë136.5K views
Chuong2.ttuong von mai_mai_yb
Chuong2.ttuongChuong2.ttuong
Chuong2.ttuong
mai_mai_yb72.7K views
Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tư tưởng hcm von Nguyen_Anh_Nguyet
Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tư tưởng hcmNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm tư tưởng hcm
Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tư tưởng hcm
Nguyen_Anh_Nguyet222.6K views
56 câu hỏi tự luận và đáp án môn tthcm von dreamteller
56 câu hỏi tự luận và đáp án môn tthcm56 câu hỏi tự luận và đáp án môn tthcm
56 câu hỏi tự luận và đáp án môn tthcm
dreamteller15.4K views
Đường lối cách mạng của ĐCS VN - Trắc nghiệm + Trò chơi von demon_2chit
Đường lối cách mạng của ĐCS VN - Trắc nghiệm + Trò chơiĐường lối cách mạng của ĐCS VN - Trắc nghiệm + Trò chơi
Đường lối cách mạng của ĐCS VN - Trắc nghiệm + Trò chơi
demon_2chit15.1K views

Similar a Trắc nghiệm đường lối -2017- Full đảm bảo

Bộ đề cương ôn tập von
Bộ đề cương ôn tậpBộ đề cương ôn tập
Bộ đề cương ôn tậpBAN Mai Xanh
11.1K views13 Folien
TÀI-LIỆU-ÔN-THI-LỊCH-SỬ-ĐẢNG-CỘNG-SẢN-VIỆT-NAM.docx von
TÀI-LIỆU-ÔN-THI-LỊCH-SỬ-ĐẢNG-CỘNG-SẢN-VIỆT-NAM.docxTÀI-LIỆU-ÔN-THI-LỊCH-SỬ-ĐẢNG-CỘNG-SẢN-VIỆT-NAM.docx
TÀI-LIỆU-ÔN-THI-LỊCH-SỬ-ĐẢNG-CỘNG-SẢN-VIỆT-NAM.docxLinhLeThiHong
102 views10 Folien
Trac nghiem duong loi dang cs von
Trac nghiem duong loi dang csTrac nghiem duong loi dang cs
Trac nghiem duong loi dang csTú Nhi Lê
15.7K views22 Folien
Cuuduong von
CuuduongCuuduong
CuuduongHieuLe521641
121 views17 Folien
Câu hỏi trắc nghiệm đáp án a von
Câu hỏi trắc nghiệm  đáp án aCâu hỏi trắc nghiệm  đáp án a
Câu hỏi trắc nghiệm đáp án aTrúc Hương
8.6K views6 Folien
Bai thu hoach dang loai gioi 2016 von
Bai thu hoach dang loai gioi 2016Bai thu hoach dang loai gioi 2016
Bai thu hoach dang loai gioi 2016Thích Hô Hấp
41.6K views13 Folien

Similar a Trắc nghiệm đường lối -2017- Full đảm bảo(20)

Bộ đề cương ôn tập von BAN Mai Xanh
Bộ đề cương ôn tậpBộ đề cương ôn tập
Bộ đề cương ôn tập
BAN Mai Xanh11.1K views
TÀI-LIỆU-ÔN-THI-LỊCH-SỬ-ĐẢNG-CỘNG-SẢN-VIỆT-NAM.docx von LinhLeThiHong
TÀI-LIỆU-ÔN-THI-LỊCH-SỬ-ĐẢNG-CỘNG-SẢN-VIỆT-NAM.docxTÀI-LIỆU-ÔN-THI-LỊCH-SỬ-ĐẢNG-CỘNG-SẢN-VIỆT-NAM.docx
TÀI-LIỆU-ÔN-THI-LỊCH-SỬ-ĐẢNG-CỘNG-SẢN-VIỆT-NAM.docx
LinhLeThiHong102 views
Trac nghiem duong loi dang cs von Tú Nhi Lê
Trac nghiem duong loi dang csTrac nghiem duong loi dang cs
Trac nghiem duong loi dang cs
Tú Nhi Lê15.7K views
Câu hỏi trắc nghiệm đáp án a von Trúc Hương
Câu hỏi trắc nghiệm  đáp án aCâu hỏi trắc nghiệm  đáp án a
Câu hỏi trắc nghiệm đáp án a
Trúc Hương8.6K views
Bai thu hoach dang loai gioi 2016 von Thích Hô Hấp
Bai thu hoach dang loai gioi 2016Bai thu hoach dang loai gioi 2016
Bai thu hoach dang loai gioi 2016
Thích Hô Hấp41.6K views
Đề cương ôn tập LSĐ von TuytTuyt27
Đề cương ôn tập LSĐĐề cương ôn tập LSĐ
Đề cương ôn tập LSĐ
TuytTuyt27250 views
Trắc nghiệm LỊCH SỬ ĐẢNG.docx von HuyenDiem2
Trắc nghiệm LỊCH SỬ ĐẢNG.docxTrắc nghiệm LỊCH SỬ ĐẢNG.docx
Trắc nghiệm LỊCH SỬ ĐẢNG.docx
HuyenDiem2740 views
De thi-minh-hoa-mon-lich-sư-thptp-quoc-gia-2017-lan-2-co-dap-an von mcbooksjsc
De thi-minh-hoa-mon-lich-sư-thptp-quoc-gia-2017-lan-2-co-dap-anDe thi-minh-hoa-mon-lich-sư-thptp-quoc-gia-2017-lan-2-co-dap-an
De thi-minh-hoa-mon-lich-sư-thptp-quoc-gia-2017-lan-2-co-dap-an
mcbooksjsc5K views
Câu 1 von nymi
Câu 1Câu 1
Câu 1
nymi1.3K views
De thi-minh-hoa-mon-lich-sư-thptp-quoc-gia-2017-lan-2-co-dap-an-i von mcbooksjsc
De thi-minh-hoa-mon-lich-sư-thptp-quoc-gia-2017-lan-2-co-dap-an-iDe thi-minh-hoa-mon-lich-sư-thptp-quoc-gia-2017-lan-2-co-dap-an-i
De thi-minh-hoa-mon-lich-sư-thptp-quoc-gia-2017-lan-2-co-dap-an-i
mcbooksjsc4.8K views
LSĐ trắc nghiệm - vlu.pptx von LannAnhh7
LSĐ trắc nghiệm - vlu.pptxLSĐ trắc nghiệm - vlu.pptx
LSĐ trắc nghiệm - vlu.pptx
LannAnhh71.1K views
GIÁO ÁN Bài Đảng lãnh đạo hai cuộc kháng chiến chống xâm lược và xây dựng chủ... von nataliej4
GIÁO ÁN Bài Đảng lãnh đạo hai cuộc kháng chiến chống xâm lược và xây dựng chủ...GIÁO ÁN Bài Đảng lãnh đạo hai cuộc kháng chiến chống xâm lược và xây dựng chủ...
GIÁO ÁN Bài Đảng lãnh đạo hai cuộc kháng chiến chống xâm lược và xây dựng chủ...
nataliej41K views
15-cau-hoi-on-tap-mon-lich-su-dang191.pdf von HoaNguynTh48
15-cau-hoi-on-tap-mon-lich-su-dang191.pdf15-cau-hoi-on-tap-mon-lich-su-dang191.pdf
15-cau-hoi-on-tap-mon-lich-su-dang191.pdf
HoaNguynTh4813 views
Những câu-hỏi-hay Đường lối ĐCSVN von Tường Minh Minh
Những câu-hỏi-hay Đường lối ĐCSVNNhững câu-hỏi-hay Đường lối ĐCSVN
Những câu-hỏi-hay Đường lối ĐCSVN
Tường Minh Minh8.3K views
TRẮC-NGHIỆM-SỬ-1.docx von NgcHongNht
TRẮC-NGHIỆM-SỬ-1.docxTRẮC-NGHIỆM-SỬ-1.docx
TRẮC-NGHIỆM-SỬ-1.docx
NgcHongNht409 views

Trắc nghiệm đường lối -2017- Full đảm bảo

 • 1. Câu 1: Dưới chế độ thực dân phong kiến, giai cấp nông dân Việt Nam có yêu cầu bức thiết nhất là gì? đáp án :Độc lập dân tộc Câu 2: Mâu thuẫn cơ bản và chủ yếu ở Việt Nam đầu thế kỷ XX là mâu thuẫn nào? đáp án: Mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với đế quốc Pháp xâm lược và tay sai của chúng Câu 3: Giai cấp công nhân vn ra đời khoảng thời gian và đăc điểm Ra đời trước giai cấp tư sản, Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp. Câu 4: Nguyễn ái Quốc đã đọc Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa khi nào? ở đâu? đáp án b. 7/ 1920 – Pháp Câu 5: Tác phẩm đường cách mệnh chỉ rõ tính chất và nhiệm vụ của cách mạng việt nam? Đáp án: Cách mạng giải phóng dân tộc mở đường tiếng lên CNXH Câu 6: Tổ chức cộng sản nào đã tham dự Hội nghị thành lập Đảng đầu 6-1 đến năm 7/2/1930? Đáp án: Đông Dương cộng sản Đảng và An Nam cộng sản Đảng Câu 7: Đông Dương cộng sản liên đoàn hợp nhất vào Đảng Cộng sản Việt Nam khi nào? đáp án : 24/2/1930 Câu 8: Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời là từ sự kết hợp của….? * Đáp án: Chủ nghĩa mác-lenin vs phong trào công nhân và phong trào yêu nước Câu 9: Cương lĩnh đầu tiên của Đảng đã xác định mục tiêu chiến lược của cách mạng VNam là gì? Đáp án Tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội chủ nghĩa Câu 10: *Cương lĩnh chính trị đầu tiên của đường lối là gì Đáp án Đường lối đầu tiên của ĐCS Việt Nam Câu 11: * Hội nghị thành lập Đảng điễn ra vào ngày tháng năm nào? Đáp án: 6-1 đến năm 7/2/1930 Câu 12: * Luận cương chính trị tháng 10/1930, nhiệm vụ nào được coi là vấn đề cốt lõi của cách mạng: Đáp án: Vấn đề thuộc địa Câu 13: Văn kiện nào của Đảng nhấn mạnh "vấn đề thổ địa là cái cốt của cách mạng tư sản dân quyền"? Đáp án: Luận cương chính trị tháng 10-1930 Câu 14: Trong các điểm sau, chỉ rõ điểm khác nhau giữa Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng và Luận cương chính trị tháng 10-1930 là: Đáp án :Chủ trương tập hợp lực lượng cách mạng. Câu 15: Chủ trương điều chỉnh chiến lược cách mạng của Đảng được bắt đầu từ Hội nghị Trung ương nào? - Đáp án Hội nghị Trung ương 6 –
 • 2. Câu16: Hội nghị Trung ương 6 (11-1939) họp tại đâu? Đáp Án: Bà Điểm (Gia Định) Câu 17: Chỉ thị :”Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta" ra đời khi nào & ở đâu? Đáp Án : 12/3/1945 Đình Bảng , Bắc Ninh Câu 18 *: Hội nghị nào quyết định phát động Tổng khởi nghĩa giành chính quyền : Đáp án: Hội nghị TW toàn quốc Câu 19: * “ngọn cờ dẫn đường” cho nhân dân ta tiến lên dành thắng lợi trong sự nghiệp đánh Pháp , đuổi Nhật là: Đáp Án: Trong hội nghị TW 8 (5/1941) Câu 20*: Ngày 15/4/1945 , Ban thường vụ TW Đăng triệu tập Hội nghị quyết định thống nhất các lực lượng vũ trang sẵn có thành : -----Đápán: Việt Nam giải phóng quân --------- Câu 21: Hội nghị toàn quốc của Đảng Cộng sản Đông Dương họp ở đâu ; thời gian nào? Đáp án Tân Trào 13 - 15/8/1945 Câu 22*: Hôị nghị toàn quốc từ ngày 13-15/8/1945 quyết định khởi nghĩa giành chính quyền đồng minh: ĐÁP ÁN: khi quân đông minh kéo sang Đông Dương đánh Nhật Câu 23*: Bản tuyên ngôn độc lập 2/9/1945 được HCM viết tại: Đáp án : 48, Hàng Ngang. HN Câu 24: Chỉ thị kháng chiến kiến quốc ra đời ngày, tháng, năm nào; xác định nhiệm vụ ? Đáp án 25/11/1945- Củng cố, bảo vệ chính quyền cách mạng Câu 25: Chỉ thị kháng chiến, kiến quốc đã xác định khẩu hiệu cách mạng Việt Nam sau cách mạng tháng Tám -1945: Đáp Án: Dân tộc trên hết, Tổ quốc trên hết Câu 26: Đảng ta đã phát động phong trào gì để ủng hộ nhân lực cho Nam Bộ kháng chiến chống Pháp từ ngày 23-9-1945: Đáp Án: Nam tiến - Đánh Nhanh – Thắng Nhanh Câu 27: Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà được thông qua vào ngày tháng năm nào? ĐÁP ÁN (9/11/1946) Câu 28: Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đã thông qua mấy văn kiện? Đáp án :6 văn kiện Câu 29: Lời kêu gọi “ Toàn quốc kháng chiến” của chủ tịch HCM được phát trên đài VOV lúc? Đáp án: Rạng sang 19/12*1946 Câu 30: Hiệp định Sơ bộ được Hồ Chí Minh ký với G. Sanhtơny vào thời gian nào? Đáp án 6-3-1946 – Tạm ước 14/9/1946 phải công nhận VN là 1 nước tự do,….. Câu 31: Việt Nam đã bắt đầu đặt quan hệ ngoại giao với Trung Quốc, Liên Xô và một số nước khác vào thời điểm nào? Đáp án - Năm 1950
 • 3. Câu 32:Khối liên minh nhân dân 3 nước Việt Nam - Lào và Campuchia được thành lập khi nào? đáp án :3/1951 Câu 34: Đại hội toàn quốc lần thứ 2 (2/1951) nền tảng khối liên minh dân tộc là: Đáp Án : Công – Nông – Lao động trí thức Câu 35: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II (2/1951), Đảng quyết định đổi tên thành Đáp Án: Đảng Lao Động Việt Nam Câu 36: Ngày 8-5-1954, Hội nghị Giơnevơ bàn về chấm dứt cuộc chiến tranh ở Đông Dương khai mạc và kết thúc ngày: Đáp án: 21-7-1954 Câu 37: Hiệp định Giơnevơ về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Đông Dương đã quy định Đáp Án: Cả A và B (không chọn :” pháp công nhận vn là nước tự do”) Câu 38: Giải pháp ký kết hiệp định Giơnevơ, lập lại hoà bình ở Đông Dương (21-7-1954) đã thể hiện rằng : ĐÁP ÁN: Cả B và C ( ko chọn :”tương quan so sánh lực lượng….”_) Câu 39: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp kéo dài bao nhiêu năm? (: 9 năm đáp án ) Câu 40:Trong chiến tranh xâm lược Việt Nam (1945 - 1954) quân đội Pháp ở Đông Dương đã mấy lần thay đổi Tổng chỉ huy? (8 đáp án ) Câu 41: Trong chiến tranh xâm lược Việt Nam (1945 - 1954) nước Pháp đã phải thay đổi bao nhiêu cao uỷ Pháp ở Đông Dương? (7 đáp án) Câu 42: Quân ta vào tiếp quản Thủ đô Hà Nội ngày nào? (10-10-1954 đáp án ) Câu 43: Quân viễn chinh Pháp rút hết khỏi miền Bắc nước ta vào thời gian nào? (16/5/1955) Câu 44: Hiêp định Paris ( hội nghị bàn trong) mấy bên tham gia : Đáp án : 4 bên. Câu 45: Cuộc chiến tranh mà Mỹ tiến hành tại Việt Nam được coi là: ĐÁP ÁN: Dài nhất và tốn kém nhất trong lịch sử nước Mỹ Câu 48: Đại học lần thứ III (9/1960) xác định :” Nhiệm vụ nào là quan trọng nhất cho mỗi miền “? Cả a,b,c (CM XHCN miền bắc, CM dtoc miền Nam, quá độ CNXHCN; hàn gắn vết thương) Câu 50: Đảng ta đưa đường lối công nghiệp hóa XHCN từ khi nào? Đại hội III {tháng 9-1960} Câu 51: Tinh thần : “ nhìn thẳng vào sự thật , đánh giá đúng sự thật , nói sự thật “ là của Đại hội mấy ? {Đại hội VI (1986) } Câu 52: Trong những quan điểm của Đảng về CNN; HĐH thời kì đổi mới, quan điểm nào được khẳng định là nền tảng và động lực của CNH; HDDH? Đáp án: Khoa học và công nghệ Câu 53: Để phát triển nguồn lực con người đáp ứng yêu cầu của CNH ; HĐH đất nước cần? Đáp án: Phát triển giáo dục và đào tạo , khoa học và công nghệ+6
 • 4. Câu 54: Phát huy nguồn lực con người là yếu tố cơ bản cho sự nghiệp phát triển ..? Nhanh và bền vững Câu 55: Tại đại hội lần thứ XI (1/2011) Đảng khẳng định :” CNH gắn liền với HĐH và CNH , HĐ gắn với….? Phát triển kinh tế tri thức, bảo vệ tài nguyên môi trường Câu 56: Đảng khẳng định CNH gắn bó phát triển kinh tế thị thường định hướng XHCN và…? Hội nhập kinh tế quốc tế Câu 57: Xây dựng CNXH ở nước ta thực chất là nhằm thực hiện mục tiêu gì? Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh Câu 58: Phấn đấu trở thành một nước công nghiệp hiện đại, Việt Nam cả giảm tỷ lệ lao động trong nông nghiệp và tang tỷ lệ lao động trong…? Công nghiệp và dịch vụ Câu 59: Một trong những định hướng của Đảng trong phát triển CNH. HĐH là Phát triển công nghiệp và dịch vụ Câu 60: Định hướng của Đảng trong phát triển CNH; HĐH là: Cả a, b, c Câu 60.2: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là gì? Là một cuộc cách mạng Câu 61: Công nghiệp hóa giúp cho Việt Nam có được : Cơ sở vật chất - ban đầu cho CNXH Câu 62: Đảng ta khẳng định : Kinh tế thị trường có mần mống từ trong xã hội nào:? Chiếm hữu nô lệ Câu 63: Trong quản lý kinh tế thời kỳ trước đổi mới cơ chế bao cấp được thực hiện dưới những hình thức chủ yếu nào? Bao cấp qua giá, qua chế độ tem phiếu, qua cấp phát vốn Câu 64: Trong cơ chế quản lý kinh tế thời kỳ đổi mới , Việt Nam không thừa nhận? Đáp án: Nềnkinh tế nhiều thành phần Câu 65: Một trong những đặc điểm của cơ chế quản lý kinh tế thời kỳ trước đổi mới ở nước ta là? Quản lý nền kinh tế chủ yếu bằng mệnh lệnh hành chính Câu 66: Trong cơ chế quản lý kinh tế thời kỳ trước đổi mới VN mong muốn nhanh chóng xóa bỏ hình thức sở hữu kt nào:? Sở hữu tư nhân và kinh tế cá thể, tư nhân Câu 67: Chị thị 100-CT/TW của Ban bí thứ TW khóa IV đề cấp đến vấn đề gi? Đáp án: khóa sản phẩm đến nhóm lao động trong lĩnh vực nông nghiệp: Câu 68: Đề cập tới sự cần thiết đổi mới cơ chế quản lý kinh tế tại Đại Hội lần thứ VI, Đảng khẳng định….? Việc bố trí lại cơ cấu kinh tế phải đi đôi với đổi mới cơ chế quản lý kinh tế Câu 69:Trong nền kinh tế và thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa , thế mạnh của thị trường được sử dụng để?: Cả a.b,c
 • 5. Câu 70:Quá trình tư duy của Đảng về kinh tế thị trường Đại hội lần thứ VII (6/1991) xác định : Chủ trương tiếp tục xây dựng nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng XHCN Câu 71: Quá trình tư duy của Đảng về kinh tế thị trường Đại hội lần thứ IX (4/2001) xác định Nền KTTT định hướng XHCN là mô hình kinh tế tổng quát của nước ta trong t/kỳ q/độ lên CNXH Câu 72:Đại hội lần thứu IX (4/2001) Đảng xác định : Mô hình kinh tế tổng quát của nước ta trong thời kì quá độ lên CNXH là gì: Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN Câu 73:Đường lối của Đảngg khẳng định những thành phần kinh tế nào đc coi là nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân: Kinh tế nhà nước với kinh tế tập thể Câu 74: Kinh tế thị trường là gi: Trình độ phát triển cao của KT hàng hóa Câu 75:Quy luật của kinh tế thị trường gồm: Quy luật cung cầu, QL cạnh tranh, QL giá trị Câu 76:Hệ thống chính trị VN gồm:Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể CT-XH Câu 77 Mục tiêu xây dựng HTCT thời kì đổi mới là: Thực hiện tốt hơn dân chủ XHCN, phát huy đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân Câu 78:Trọng tâm của việc đổi mới HTCT ở nước ta là gì? Đổi mới vai trò lãnh đạo của Đảng Câu 79: Các thành tố của HTCT ở VN hiện nay , thành tố nào sau đây vừa lãnh đạo HTCT , vừa là bộ phận của hệ thống đó: Đảng Cộng sản Việt Nam Câu 80: Đường lối xây dựng hệ HTCT ở Việt Nam thời kỳ trước đổi mới bắt đầu từ năm nào? 1945 Câu 81:Phương thức lãnh đạo của Đảng (bổ sung , phát triển năm 2011) xác định: Đảng lãnh đạo xã hội bằng cương lĩnh, đường lối, chiến lược Câu 82: Về vị trí vai trò của Đảng (bổ sung , phát triển năm 2011) xác định: Đảng lãnh đạo HTCT , đồng thời là một bộ phận của hệ thống ấy Câu 83: Biện phát tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội nhằm xây dựng thành tố nào trong HTCT Việt Nam: Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam Câu 84:Quyền lợi nhà nước là thống nhất các cơ quan: Lập pháp, hành pháp và tư pháp Câu 85: Vai trò giám sát và phản biện xã hội là thuộc thành tố nào trong HTCT VN? Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức CT-XH Câu 86: Biện pháp cải cách hành chính là nhằm xây dựng thành nào trong HTCT VN? Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam
 • 6. Câu 87: Nghị quyết TW 5 khóa X bàn về vấn đề gì? Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị Câu 88: Trong đổi mới tư duy về HTCT , Đảng xác định : Động lực chủ yếu phát triển đất nước trong thời kỳ đổi mới là đại đoàn kết trên cơ sở liên minh: Giữa C.nhân ; nông dân và trí thức Câu 89 : Chính phủ có nhiệm vụ: 1. Thống nhất quản lý việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, văn hóa, XH, AN, QP ; 2. Báo cáo trước Ủy Ban thường vụ Quốc hội Câu 90:Bản “ Đề cương văn hóa Việt Nam “ được ra đời năm nào? 1943 – Trường Chinh Câu 91: Ngày 3/9/1945 Chủ tich HCM đã trình bày 6 nhiệm vụ của Nhà Nước VN Dân chủ Cộng hòa ,trong đó có mấy nhiệm vụ thuộc về văn hóa: 2 nhiệm vụ Câu 92:Để xây dựng và phát triển văn hóa thời kỳ đổi mới , tại Đại hội lần thứ VI (1986) Đảng xác định : Động lục to lớn đẩy mạnh quá trình phát triển kinh tế - xã hội có vị trí then chốt là : KHKT Câu 93:Cương lĩnh năm 1991 (Tại đại hội lần thứ VII) Đảng khẳng định : Nền Văn hóa VN có đặc trưng ? Tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc Câu 94:Tại Đại hội lần thứ XI (1-2011) quan điểm chỉ đạo và chủ trương của Đảng về xây dựng văn hóa Việt Nam thời kỳ đổi mới khẳng định : Quốc sách hàng đầu là:…? Giáo dục và đào tạo cùng với khoa học và công nghệ Câu 95: Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội , vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển …? Kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế Câu 96: Xây dựng và phát triển VH là sự nghiệp chung của toàn dân được Đảng lãnh đạo, trong đó giai cấp , đội ngũ nào là quan trọng: Đội ngũ trí thức Câu 97:Sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa thời kỳ đổi mới do ai lãnh đạo: Đảng Cộng sản Việt Nam Câu 98: Đảng CSVN chủ trương xây dựng nền văn hóa VN mang bản sắc dân tộc là: Cả a, b, c Câu 99: Trong những quan điểm sau, đâu là quan điểm chỉ rõ chức năng vị trí, vai trò đặc biệt quan trong của văn hóa đối với sự phát triển kinh tế - xã hội? Văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển KT-XH và hội nhập quốc tế Câu 100: Trong chủ trương của Đảng về giải quyết các vấn đề xã hộ thời kỳ mới, chủ trương nào dưới đây xác định quy mô cơ cấ dân số VN hiện nay: Thực hiện tốt chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình Câu 101: Trong chủ trương của Đảng về giải quyết các vấn đề xã hộ thời kỳ mới, để phát triển hệ thống y tế công bằng và hiệu quả cần…. Tính dân tộc - khoa học – đại chúng
 • 7. Câu 102: Chủ trương của Đảng về giải quyết các vấn đề xã hội thời kỳ đổi trước mới bắt đầu từ năm nào? 1945 Câu 103:Đại hội XI của Đảng xác định nhiệm vụ của công tác đối ngoại là: Đáp án: Giữ vững hòa bình, bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước Câu 104: Để tạo môi trường hòa bình cho phát triển kinh tế VN cần: Giữ vững ổn định ( chính trị xã hội - ổn định môi trường thu hút đầu tư nước ngoài – văn hóa) Câu 105:Để mở rộng quan hệ với mọi quốc gia và vùng lãnh thổ của thế giới VN cần : Cả 3 Câu 106: Quan điểm của Đảng Cộng Sản VN hiện nay trong giải quyết tranh chấp trên biển và đất liền là: (Bằng thương lượng hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế ); (Bằng vận động, tuyên truyền và thuyết phục) Câu 107: Những cơ hội của VN khi tham gia hội nhập quốc tế: Mở rộng quan hệ đối ngoại, hợp tác phát triển kinh tế Câu 108: Những thách thức của VN khi tham gia hội nhập quốc tế: Nền kinh tế VN phải chịu sức ép cạnh tranh gay gắt về sản phẩm, doanh nghiệp và quốc gia Câu 109: Tư tưởng chỉ đạo của Đảng trong hoạt động đối ngoại là: Nắm vững hai mặt hợp tác và đấu tranh, hợp tác để phát triển, đấu tranh để hợp tác, tránh đối đầu, tránh để bị cô lập Câu 110: Tư tưởng chỉ đạo của Đảng trong quan hệ “ song phương và đa phương là: Với tất cả các nước trên thế giới và trên tất cả các mặt kinh tế, chính trị, VH-XH Câu 111: Việt Nam gia nhập ASEAN năm nào: Đáp Án: (1995) Câu 112 Việt Nam bình thường hóa quan hệ với Hoa kỳ năm: (1995 ) Câu 113: Đại hội lần thức mấy đề ra chủ trương :” Chủ động ra tích cực hội nhập kinh tế quốc tế:” (Đại hội X) Câu 114: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng (6-1991) đề ra phương châm đối ngoại : (Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước trong cộng đồng thế giới, phấn đầu vì hòa bình, độc lập và phát triển) Câu 115: Chủ động Hội Nhập kinh tế quốc tế là: 1.(Hoàn toàn chủ động quyết định đường lối, chính sách, không rơi vào thế bị động ); 2.( Đưa ra được những khó khăn trong quá trình hội nhập) Câu 116: Tích cực hội nhập kinh tế quốc tế là: 1.(Khẩn chương chuẩn bị, điều chỉnh, đổi mới từ bên trong, từ phương thức lãnh đạo của Đảng, quản lý đến hoạt động thực tiễn )2.(Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và nền kinh tế)