Anzeige
E2 f2 bộ binh
E2 f2 bộ binh
E2 f2 bộ binh
Nächste SlideShare
Bai 3Bai 3
Wird geladen in ... 3
1 von 3
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

E2 f2 bộ binh

  1. CREATED BY HOÀNG MINH THI TRUNG ĐOÀN 2 – SƯ ĐOÀN 2 – QUÂN ĐOÀN BỘ BINH 1 CHUYÊN ĐỀ PHƯƠNG TRÌNH – BẤT PHƯƠNG TRÌNH CHỨA THAM SỐ BÀI TẬP BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bài 1. Tìm giá trị nguyên của x nghiệm đúng cả hai bất phương trình sau: 24 2 7 3 3 ; 3 3 3 2 8 12 x x x x x x + − + − − > − + ≥ . Bài 2. Giải và biện luận các bất phương trình sau: ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2 2 1 2 16 1, 9 6 18 2, 2 2 1 3, 2 1 2 5 4, 1 5 3 2 3 5, 2 2 m x x m x m x m x m m x m x m m x m m x mx m x x x m m − + − − < − ≥ − + − + − > + − − − > − + − + > − Bài 3. Giải và biện luận các bất phương trình sau: ( ) ( ) ( ) 2 1, 1 2, 3 3 3, 2 4 3 4, 2 4 mx m m mx x m mx x m m x m x ≤ + + > + ≤ + − − > − ( ) ( ) ( ) 5, 1 6, 1 3 7 7, 6 2 3 8, 1 3 4 1 m x m x x k x x mx x m a x a x − ≤ − + + < + + > + + + + ≥ + ( ) ( ) ( ) ( ) 2 2 9, 3 3 10, 1 4 5 11, 1 2 12, 1 3 2 3 x m m x k x x b x x a x a x + ≥ + − + ≥ − ≤ − + > − + Bài 4. Giải và biện luận các bất phương trình sau: ( ) ( ) ( ) 2 1, 1 1 2 2, 2 3, 2 2 4, 1 mx m x x x ax x a a x a a x a x a x + ≥ + + + + > − + < − − ≤ − Bài 5. Tìm số nguyên x thỏa mãn cả hai bất phương trình: 3 2 4 2 5 3 ; 1 5 2 5 6 4 x x x x− − − ≥ + − > . Bài 6. Tìm nghiệm nguyên của hệ bất phương trình ( ) ( ) ( ) 2 3 4 3 4 3 16 4 1 3 5 x x x x − < − +  + < + Bài 7. Tìm giá trị của m để nghiệm của bất phương trình 4 1mx x> + là 9x > . Bài 8. Tìm giá trị của a để nghiệm của bất phương trình 1 2 3 2 3 4 ax x x a − + − < − là 3 7 x < . Bài 9. Tìm giá trị m để hai bất phương trình sau tương đương: ( ) ( )1 3 0 ; 1 2 0m x m m x m− − + > + − + > . Bài 10. Xác định tất cả các giá trị của m để bất phương trình sau nghiệm đúng với mọi x: ( )2 2 4 3m m x m m− + + < . Bài 11. Tìm giá trị của m để các cặp bất phương trình sau có duy nhất một nghiệm chung 1. 3 2 0 ; 5 1 0x m mx m+ − ≤ + − ≤ . 2. ( ) ( )3 5; 2 3m x x m x x+ ≤ + + − ≥ .
  2. CREATED BY HOÀNG MINH THI TRUNG ĐOÀN 2 – SƯ ĐOÀN 2 – QUÂN ĐOÀN BỘ BINH 2 Bài 12. Xác định giá trị của m để bất phương trình kép sau có nghiệm: 1 1 1 x m mx + − ≤ ≤ + . Bài 13. Tìm m để hai bất phương trình sau có nghiệm chung: 0; 3 0x m x+ ≤ − + < . Bài 14. Tìm m để các hệ bất phương trình sau có nghiệm: 3 2 5 4 1, 3 2 0 2 0 2, 1 x x x m x m x − > −  + + > − ≤  + > Bài 15. Tìm m để các hệ bất phương trình sau vô nghiệm: ( ) 2 2 2 7 8 1 1, 2 5 0 3 7 1 2, 2 5 8 x x x m x x x m x + < −  − + + ≥  − ≥ + +  − ≤ Bài 16. Tìm m để hệ bất phương trình sau có nghiệm 2 4 7 1 3 13 6 2 2 3 1 x x m x m x  − > −   + ≥ − Bài 17. Với giá trị nào của m thì bất phương trình sau nghiệm đúng với mọi giá trị [ ]1;2x∈ − : ( ) ( )2 1 3 1 0m x m x+ + + + > . Bài 18. Tìm giá trị của m để bất phương trình 2 2 25 2 25m x m x− < − có nghiệm là 16x > . Bài 19. Tìm m để bất phương trình sau có nghiệm là 7x ≤ : 2 3 4 3x m mx m− ≥ − + . Bài 20. Giải và biện luận bất phương trình 2 2 4 3 3 mx m x x x − − ≥ − − . Bài 21. Giải và biện luận các bất phương trình: ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 1, 3 9 2, 2 3 1 3, 3 1 3 1 4, 5 1 2 3 7 m x m x x m m x x x m m mx m x m x − ≥ − + + > + + − + ≥ − − + + < + ( )( ) ( ) ( ) 2 2 3 5, 1 2 4 6, 2 8 4 7, 1 2 0 8, 6 7 2 21 m m x m m m x mx m x x m xm x m + − ≤ − + + > + − − + > + > + Bài 22. Tìm giá trị của m để các bất phương trình sau nghiệm đúng với mọi giá trị thực của x: ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2 2 2 2 2 1, 1 9 3 2, 4 3 2 3, 4 2 1 4 5 9 12 4, 1 3 5 2 3 m x x m m x m m x m m x m m x m m − ≥ + − − + > − ≥ + + − − + + ≤ + Bài 23. Tìm m để bất phương trình sau nghiệm đúng với [ ]0;2x∀ ∈ : ( )1 2 0m x m− − + ≥ . Bài 24. Tìm tất cả các giá trị của m để bất phương trình sau nghiệm đúng với 3 2 x∀ > : ( )2 4 2 1 5 3 1m m x m x m+ + − ≥ − − .
  3. CREATED BY HOÀNG MINH THI TRUNG ĐOÀN 2 – SƯ ĐOÀN 2 – QUÂN ĐOÀN BỘ BINH 3 Bài 25. Xác định m để hai bất phương trình sau tương đương 3 0; 4 0x mx m− < − − < . Bài 26. Với giá trị nào của m thì các bất phương trình sau vô nghiệm: ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2 2 2 2 2 2 2 1, 1 5 2 3 1 2, 6 2 3, 4 2 1 1 3 4 4 4, 2 5 3 4 1 5 m m x m m x m m m x m x m m x m x m m m x m x + + − ≥ + − − − + < + + + + ≥ + + − − + < − Bài 27. Tìm giá trị của m để bất phương trình sau có tập hợp nghiệm là 56x ≥ − : ( )3 16 2mx x m− ≥ − . Bài 28. Tìm m để bất phương trình sau nghiệm đúng với mọi giá trị thực của x: ( ) ( )2 2 2 2 1, 2 5 6 2 3 2, 4 3 m m x m m x m m x m x m − + ≥ + − + + − < + Bài 29. Với giá trị nào của m thì hai bất phương trình sau tương đương: ( )2 0 ; 2 1 0mx m m x m+ − > + + − > . Bài 30. Giải và biện luận các bất phương trình sau: ( ) ( ) ( ) 2 2 1 1 1, 1 1 1 1 2, 0 1 3, 2 2 3 2 1 1 4, 1 1 5, 1 0; 0 mx mx m m m mx m x m x m m x x x x mx m m ax b x a b b a + − < ≠ + − − + < − + > + − − + + > − + − + > + > > Bài 31. Tìm giá trị của m để bất phương trình sau nghiệm đúng với mọi x thỏa mãn 2 1x− ≤ ≤ : ( ) ( )2 1 2 1 0m x m x x+ + − − > . Bài 32. Cho bất phương trình ( ) 6 0m x m x m− − + + > (1), với m là tham số thực. 1. Giải (1) với 9m = ; 2. Tìm m để (1) có nghiệm 3x > ; 3. Tìm m để (1) nghiệm đúng với mọi giá trị của x. 4. Tìm giá trị m để (1) nghiệm đúng với mọi giá trị 0x > . 5. Với giá trị nào của m thì (1) nghiệm đúng với mọi giá trị 1x < − . 6. Tìm tất cả các giá trị m để (1) nghiệm đúng với mọi giá trị [ ]0;1x∈ . Bài 33. Cho bất phương trình ( )1 2 0m x m+ − + > (1), với m là tham số thực. 1. Tìm m để (1) có tập hợp nghiệm là ℝ . 2. Tìm giá trị của m để (1) nghiệm đúng với mọi 2x > . 3. Với giá trị nào của m thì (1) nghiệm đúng với mọi x thỏa mãn 1 3x≤ ≤ . 4. Tìm m để (1) có nghiệm là 1x < . Bài 34. Tìm tất cả các giá trị của m để hai bất phương trình sau tương đương ( )2 0 ; 2 1 0mx m m x m+ − > + + − > . -----------------------HẾT-----------------------
Anzeige