Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Finance – Technical view point workshopIt’s Triet Hoang Property, for Technician Only                   ...
Content                         • Lư c s                         • Bài toá...
Lư c s  K toán                                 Luca Pacioli               ...
K toán dư i các góc nhìn khác (góc v t tư)                         • Bài toán k toán là m t bài to...
K toán dư i các góc nhìn khác (góc th ng kê)                         • Bài toán k toán là m t bài ...
Qui trình k toán dư i cái nhìn IT                          In          Process     ...
Các vùng d li u cơ b n ( S h ng tham gia)                         S li u n m    tables nào cũn...
SAP làm bài toán trên ra sao?                         • T t c các lo i thông tin c n lưu tr cho kí...
It’s Triet Hoang Property, for Technician Only                         Data Architecture
SAP Các vùng d li u cơ b n ( S h ng tham gia)                                       ...
Vài khác bi t cơ b n c a VAS và SAP(IAS)                         Vietnamese accounting system(VAS)...
Mình(IT) c n bi t cái gì  h tr ?                         • N m c u trúc d li u transaction c a cá...
It’s Triet Hoang Property, for Technician Only                         (FB01)           ...
Mình(IT) c n bi t cái gì    h tr ?                         • N m các c u trúc d li u, KEY field...
Mình(IT) c n bi t cái gì   h tr ?                         Bi t k toán thì quá t t, ko bi t thì c...
It’s Triet Hoang Property, for Technician Only                         M i s con theo dõi chi ti t...
Mình(IT) c n bi t cái gì  h tr ?                         • K năng m m:              ...
Vài ví d chi ti t c th                         • Yêu c u làm Báo cáo ch T i ng ki u VN      ...
Q&AIt’s Triet Hoang Property, for Technician Only                            “H c thì ph i h i ...
It’s Triet Hoang Property, for Technician Only                         “M t cây làm ch ng nên non ...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

SAP FICO overview - technical viewpoint (Vietnamese)

3.203 Aufrufe

Veröffentlicht am

 • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/2F7hN3u ♥♥♥
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Sex in your area is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2F7hN3u ♥♥♥
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Good presentation! thank you for sharing.
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier

SAP FICO overview - technical viewpoint (Vietnamese)

 1. 1. Finance – Technical view point workshopIt’s Triet Hoang Property, for Technician Only Jan 2012 Collected/Written by Triet Hoang
 2. 2. Content • Lư c s • Bài toán k toán dư i con m t dân k thu t: – Input? Process? Output? – Các vùng d li u cơ b n – Th ng kê báo cáo. • SAP làm bài toán trên ra sao?It’s Triet Hoang Property, for Technician Only – Các lo i table (system, configuration, and master data). – Xem xét các khác bi t c a VAS (ke toan Viet nam) so v i SAP trong Ke toan? – Mình(IT) c n bi t cái gì h tr ? • Th o lu n. “Ch bi t ít hay nhi u, làm sao bi t cho ”
 3. 3. Lư c s K toán Luca Pacioli (1447 - 1517), Italian, tutor of mathematics 1494: Có 1 bài v cách ghi s NO-CO Peter James Denning (Computing automatic) -1942,It’s Triet Hoang Property, for Technician Only Alonzo Church, Alan Turing(1912), Stephen Kleene, John von Neumann (1903) and Claude Shannon., • assets = liabilities + equities. • T ng Tài s n = T ng n Ph i tr + T ng Ngu n v n ch s h u • T ng tài s n = Ngu n V n • “Balance” RULE. T ng N = T ng CÓ Nh cái lu t này mà có th ki m tra chéo, i chi u s sách bi t các lo i sai sót h ch toán
 4. 4. K toán dư i các góc nhìn khác (góc v t tư) • Bài toán k toán là m t bài toán T n kho – “Nh p xu t t n” , v i: – M i Tài kho n là m i KHO – Xu t/Nh p tương ng h ch toán bên N , bên Có – Hàng hóa trong kho này là TI N – Lu t “balance” ph i ư c m b o Có nh p kho NÀYIt’s Triet Hoang Property, for Technician Only ph i xu t kho KIA. – Không nh p/xu t cùng Kho cho cùng “m t hàng” (vô nghĩa). – T n kho chính là “S Dư” tài kho n. ây ch là góc nhìn v i view “Tài kho n”, ngoài ra còn nhi u vùng khác tham gia: Tham s v Cơ c u t ch c, Tham s v Nghi p v Kinh doanh c a 1 ơn v
 5. 5. K toán dư i các góc nhìn khác (góc th ng kê) • Bài toán k toán là m t bài toán Th ng kê d báo, v i các bi n s tham gia là: – 1. Mã s Tài kho n – 2. Mã s tác v (Mua, bán, trao i, thêm, b t…) – 3. Mã s V t li u/Hàng hóa/D ch vIt’s Triet Hoang Property, for Technician Only – 4. Mã s ơn v th c hi n – 5. Th i gian (kỳ). – 6. M c tiêu và lu t d báo Sinh ra ư c các th ng kê hi n tr ng và th ng kê d báo Góc nhìn này cũng hơi phi n di n, nhưng giúp mình nhi u trong vi c làm report ng, xoay quanh các tr c d li u KEY mà làm.
 6. 6. Qui trình k toán dư i cái nhìn IT In Process Out Ch ng t T báo K toán Ch i. Th t c các lo i nh p li u Cho và ki m tra Lưu? u vào S li uIt’s Triet Hoang Property, for Technician Only ngon Bài toán th ng kê Parameter c ng tr nhân Báo cáo l nh y/c chia mà thôi. V n ngon, chơi là các ‘s ư c h ng’ tham gia là cái gì ? 1= Screen (PBO + Fcn Module) 2= PAI + Dialog Program: Validation/User Exits/Fcn Module/ Update program 3= PAI + Dialog program + Upd prg + Report Program
 7. 7. Các vùng d li u cơ b n ( S h ng tham gia) S li u n m tables nào cũng không ch y kh i các KEY fields sau: 1. V cơ c u t ch c: 2. V kinh doanh • T p oàn . Lo i S n ph m • Công ty . Vùng tác nghi p • Phòng ban . Kênh phân ph i • Nhân viênIt’s Triet Hoang Property, for Technician Only 3. V i tác: 4. V K toán • Mã Khách hàng . GL Account • Mã Nhà cung c p . Lo i H ch toán (N /Có) • Nhà môi gi i, i lý Phân ph i . Lo i ch ng t • Ngân Hàng . Th i gian (kỳ) . Ki u Lưu s . ….
 8. 8. SAP làm bài toán trên ra sao? • T t c các lo i thông tin c n lưu tr cho kính thưa các lo i K tóan c a các ki u qu c gia khác nhau u ư c SAP thi t k DBMS – ERD – Data structure s n sàng cho vi c ghiIt’s Triet Hoang Property, for Technician Only nh n • Hơn th n a, các lu t tính toán cũng ư c “table” hóa, ch khai báo, không l p trình l i
 9. 9. It’s Triet Hoang Property, for Technician Only Data Architecture
 10. 10. SAP Các vùng d li u cơ b n ( S h ng tham gia) Other: • DocType • Posting Key • DocDateIt’s Triet Hoang Property, for Technician Only • Period • Fiscal year • Customer ID • Vendor ID • Material ID • Bank ID
 11. 11. Vài khác bi t cơ b n c a VAS và SAP(IAS) Vietnamese accounting system(VAS) SAP (IAS) H ch toán “kép”. Tuân th 100% lu t H ch toán ơn (nhi u n nhi u có). CÓ “balance” h tr validate “simulation” check lu t “Balance” Theo dõi ki u “ u kỳ - Trong Kỳ - Quan tâm S dư cu i cùng (Cu i kỳ) Cu i kỳ” a s báo cáo chi ti t theo ki u ch T, a s báo cáo nhìn theo Key figure,It’s Triet Hoang Property, for Technician Only “ i ng” N Có ( Báo cáo k toán “v t” ho t ng nghi p v kinh t . ( th ng kê thu n túy) Báo cáo nghiêng v hư ng nhìn qu n tr ) System a s là …’c ng’ Flexible – có th ‘configuration’ Lu t tính toán n m trong Code Lu t tính toán n m trong Table. (Code ch làm các work flow t ng quát, Lu t chu n áp d ng m i nơi, vd lu t ’balance’ … …
 12. 12. Mình(IT) c n bi t cái gì h tr ? • N m c u trúc d li u transaction c a các submodule chi ti t, ý nghĩa các KEY fields:It’s Triet Hoang Property, for Technician Only
 13. 13. It’s Triet Hoang Property, for Technician Only (FB01) Mot màn hình nhap tong quat Ct Ketoan
 14. 14. Mình(IT) c n bi t cái gì h tr ? • N m các c u trúc d li u, KEY fields và các procedure liên quan t o ra các ch ng t t nơi khác v K toán: – Automatic AR Document from SD (SO) : Doc type YV – Automatic AP Document from MM (PO) : Doc type WA,WE – Automatic AA Document from MM/WM (Stock) (Xem thêm slide SAP ERP and FICO Overview )It’s Triet Hoang Property, for Technician Only • N m c u hình(configuration) thông qua vi c xem SPRO • Bi t k thu t th c hi n các enhancement sau: – Validate các field nh p li u trên screen (Ki m ràng bu c d li u) – User exits các field nh p li u (H u ki m , ki m tra i u ki n cho ra) – Report tools: SQ01,02,03,sqvi,smartforms,crystall report, report painter
 15. 15. Mình(IT) c n bi t cái gì h tr ? Bi t k toán thì quá t t, ko bi t thì cũng cày ư c v i nguyên lý ã gi i thi u Dù sao cũng c n c qua các tài li u v H ch toán k toán ng v i các nghi p v kinh t phát sinh, t i thi u m c nhóm Tài kho n 1,2,3….9. r i ‘ c’ xu ng d n d n trong quá trình làm chung v i end user = Ngu n v n = PS CóIt’s Triet Hoang Property, for Technician Only T ng tài s n PS N
 16. 16. It’s Triet Hoang Property, for Technician Only M i s con theo dõi chi ti t (các KEY field nhi u hơn, level chi ti t), s t ng h p theo KEY GL Account v s cái GL
 17. 17. Mình(IT) c n bi t cái gì h tr ? • K năng m m: – Kh năng ‘th u hi u’ : Nghe nói bi t end user ‘ng a’ ch nào mà gãi cho úng. – Kh năng ‘thông c m’: t mình vào v trí endIt’s Triet Hoang Property, for Technician Only user c m th y ‘khó ch u’ khi g p trư ng h p tương t – Kh năng di n t b ng phương pháp ‘ví von’ so sánh nh ng chuy n k thu t như chuy n i thư ng , ko ph i có chuyên môn cũng hi u
 18. 18. Vài ví d chi ti t c th • Yêu c u làm Báo cáo ch T i ng ki u VN (ABAP/4 - Ex: se38 ZDEMO_FUN ) • Yêu c u ràng bu c nh p li u TK abc ph i i v i Costcenter XYZ (Validation – OB28)It’s Triet Hoang Property, for Technician Only • Yêu c u thêm các nghi p v t ng thanh toán t Bank. (Configure – SPRO - fbzp) • User exits ( CMOD) • Yêu c u làm BI report. • ….
 19. 19. Q&AIt’s Triet Hoang Property, for Technician Only “H c thì ph i h i H i m i hi u Hi u thì hành Hành ph i cho ra” (HMT)
 20. 20. It’s Triet Hoang Property, for Technician Only “M t cây làm ch ng nên non Nhi u cây ch m l i nên hòn SAP xinh”

×