Hétvégi Milliomos Gondolkodásmód - Mike Summey

  1. TANULJ MEG UGY GONDOLKODNI MINT E( Fodezd fe|, hogyon konver|óIhotsz egy kis szobodidó'.'. le|ies o! , , | ] !//l,t:Li A,hl/innoj IN()AT]'ANBET,EKTETÉ'|I ntkaincp'l, l|(1|v.rr Nlilliomos (}()ndolkodásmód azt aZ atútűdőt, a g()|ll ]|j:iilil.1|7l ;l mentáüs táképet tövidcn az|a gondolkoclásnl. ' 1|( k s(rílsógélei szinte báÍmch,ik ''bogyan lchct .'',' őtletb.1 1 r,lllrtt. (cozdo gok -' ii go1|oi bó]) ;,".?.^T":,":l ''|ill nr,|gnm is már tőbb' Ínnt 30 éve tanitom a7 cmbcrck(r. (]:|llllji' I17 ,L kőn,'v nemcsaL nagyszeű olvasmány, hancm az.,I tll11|trltlitllzza ' sokL jobban, ahogl'azoktól r,zlaha is olr,nsr l'' |'( | |l7 lil|ng()s cmbeÍeknek ki LeI fejleszteniük magukban, hl 'r' ||, x jlyxBi iiiggcd€nséget.,' ^LBERT LoWRY, Ph'D', o How YoU cTn BécoÍne Finonc]o |y nd.ll ]' l(]|(] (Hogyon éjheled e 02 onyog fÜggei|enségei ingol|onbe{. . r ||ó|vÚgi ,Íiliomos (iondo]kodásmód olian bizon1íton i.. . |{|jll]lNIill lépésÍó] léPéste' hog1. átlagcmbcrek hogy2n iun,|l'| . '.' l1|l''ll |r tt v.q|l cz ' ikát e munkab eh.cdct szctctnód otthag1n' al<irr r r ,. l lr'll.'||t|' .' r,1.,;.L,,r/^. .n /g) r,^..e ( lrur-r,xr',rneke, r t' lr,, rf.,.1 r. rgr g,,rdul .udriL.n., lcdni minr eg ltr I o Hozz |étre ó||ondó és növékvő extÍd iövede|emórom|óst o TÚzd ki o .é|odot. készíts tervet, és vo|ósí|sd m€g ozt o Atonosí|sd be, és szómo|d íe| rossz pénzkeze|ési szokósoidol, ó5 l('|,'.|| | ' '' ' 'Il|d'.A!li o |dódol hoszno|d Íe| bö|<sen ós hosznot hozoon o Iníormó.iókon o|opu|ó dönléshozolo||oI vó||o|i okosobb kockóz('|.'|.'' o EÍd e|, hogy o köl.sönök neked do|gozzonok és ne e||€néd R()(;r'r{ | , céggcl és cglcsi]]. L .']| bciltetiák 2 s7(lri,| ||. oM0sl " ' ""'ll , | !,q,i MIKE SUMMEY' ,'a HéB'%i tilliomol', 50 é!€sen a)nuh jssz. jlgldúbefektetéseiból lii]]b 'rint 1 ]t]]]i(] do]látos é!.es ]i]vcdclcmnrei' M2 ()Íszágszerte cn]bcrck czlcit tmíti,' h{)gy,n rrtr rI rlril.|rzt liéfégj l{ilüomos gon.lolko . LLli|! tr| l s|rí1sir!rc], www.t'rilli(rnosinas.hu r ww,,'r'li cineatlanakadcmia.hu lil il il iltltiltll /o """RJ Kíjd: ^Fl)| r l,i'rr11 ( urlcfon H, Sheets T.o' cq T' o6 .o o o o E .9 =(t) .o .o E o o o E t, HllvégÍ lvt.l][iornos Gondo$kod.&gmód Hogyon érhetnek el hétköznopi emberek nem hé|köznopi s*ffiBmffiffiffiY (/ORt