Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Similar a Työpaikkaohjaajien koulutuksen ja opettajien työelämäjaksojen toimivat käytännöt 19. 20.9.2012(20)

Anzeige

Työpaikkaohjaajien koulutuksen ja opettajien työelämäjaksojen toimivat käytännöt 19. 20.9.2012

 1. Työpaikkaohjaajien koulutuksen ja opettajien työelämäjaksojen toimivia käytäntöjä 19.-20.9.2012 Tarja Frisk, Educa-Instituutti Oy
 2. Työpaikkaohjaajien koulutuksen toimivia käytäntöjä
 3. Työpaikkaohjaajien koulutuksen toimivan käytännön yleiset periaatteet • Pohjana Työpaikkaohjaajien koulutuksen 3 ov määräys ja ohje (OPH 2012)  Toteutusten sisältöjen ja laajuuden vastaavuus • Osaaminen arvioidaan, tunnistetaan ja tunnustetaan mahdollisuuksien mukaan • Kohderyhmä otetaan huomioon toteutustavoissa • Koulutusmuodot ovat joustavat • Koulutuksen järjestäjällä on käytössään erilaisia työpaikkaohjaajien koulutusmuotoja, esimerkiksi monimuoto- mallit, yksilöllistetty koulutusmalli, opettajan työelämäjaksolla toteutettu koulutus, opiskelijan ohjauksen yhteydessä toteutettava koulutus 08.10.12 KOONTA 2008–2012 3
 4. Erilaisia opiskelutapoja työpaikkaohjaajien koulutuksessa Osallistuja Työversio: Lammi, A. 2012. Työpaikkaohjaajia kouluttamaan – opas työpaikka- ohjaajien koulutuksen toteuttamiseen. Educa-Instituutti Oy
 5. Henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan perustuva työpaikkaohjaajien koulutus •Koulutus alkaa työpaikkaohjaajan osaamisen arvioinnilla esim. osaamiskartan avulla •Arvioinnin pohjalta tunnistetaan ja tunnustetaan osaaminen •Arvioinnin pohjalta laaditaan henkilökohtainen kehittymissuunnitelma, johon kirjataan tavoitteet ja miten ne saavutetaan •Sisältöjen lisäksi myös koulutuksen muodot voivat vaihdella •Esim. Erilaiset TPO-passit 08.10.12 KOONTA 2008–2012 5
 6. Työpaikkaohjaajien koulutus opiskelijan ohjaamisen yhteydessä • Koulutus rytmitetään opiskelijan työssäoppimiseen • Pohjana tpo:n osaamisen arviointi • Työpaikkaohjaajan ohjaustyö opinnollistetaan • Osallistuminen opiskelijan tavoitekeskusteluun • Opiskelijan perehdyttäminen työturvallisuuteen • Palautteen antaminen • Osallistuminen arviointikeskusteluun • Oman osaamisen arviointi • Lisäksi täydentäviä tehtäviä, kuten materiaaliin perehtymistä 08.10.12 KOONTA 2008–2012 6
 7. Työpaikkaohjaajien koulutus opettajan työelämäjakson yhteydessä •Opettaja voi kouluttaa yhden tai useampia työpaikkaohjaajia •Koulutus aloitetaan työpaikkaohjaajien osaamisen arvioinnilla •Koulutus voidaan toteuttaa yksilöohjauksena tai pienryhmässä •Koulutus voidaan linkittää opiskelijan ohjaukseen •Opettajat tarvitsevat koulutusta/ohjausta työpaikkaohjaajien koulutukseen  esim. kouluttajakoulutus osana työelämäjaksolle valmennusta 08.10.12 KOONTA 2008–2012 7
 8. Opettajien työelämäjakson toimivia käytäntöjä
 9. Koulutuksen järjestäjän omat linjaukset opettajan työelämäjaksoista Koulutuksen järjestäjä linjaa osana muita linjauksiaan opettajan TE-jaksoon liittyvät periaatteet: •Merkitys koulutuksen järjestäjän toiminnan kehittämisessä: henkilöstön osaaminen, työelämäyhteyksien kehittäminen, työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen kehittäminen, opetuksen kehittäminen • Työelämäjaksolle lähtemisen riittävä aikaväli? Esim. 5-vuoden välein •Organisointi ja valinnat: painotukset ja opettajien valitseminen TE-jaksoille, organisointi, pituus ja laajuus, toimintatavat arvioinnissa ja kokemusten hyödyntämisessä aj levittämisessä 08.10.12 KOONTA 2008–2012 9
 10. Opettajan työelämäjakson organisointi - Opettajien työelämäjaksojen organisoinnin kokonaisuus suunnitellaan ja toimintatavat kuvataan - Mitä tehdään, milloin, kuka tekee, kuka vastaa, esimerkiksi esimiehen vastuu ja tehtävä, opettajan tehtävät, rehtorin rooli, työpaikan rooli - mm. seuraavat asiat - Kehityskeskustelu - Hakeutuminen: ajankohta, hakemuksen toimittaminen, käsittely ja päätöksenteko yhteydessä vuosisuunnitteluun - Sopimukset työpaikkojen ja oppilaitosten välillä - Työelämäjakson resursointi: tehdään vuosisuunnittelun yhteydessä, jolloin voidaan ennakoida opetuksen järjestäminen. Ratkaisuja: opetukseton aika, palkallinen virkavapaus, sijaisen palkkaaminen - TE-jakson pituus ja laajuus on määritelty tavoiteltavien tulosten pohjalta, esim. onko painopiste ammattitaidon kehittämisessä vai työelämäyhteyksien luomisessa. 08.10.12 KOONTA 2008–2012 10
 11. Opettajan työelämäjakson tavoitteet ja sisällöt - Opettajan työelämäjaksojen tavoitteet ja sisällöt on laadittu Opettajan täydennyskoulutuksen perusteiden kohdan 2.3 Työelämäyhteistyö ja toiminta työpaikoilla 6 op pohjalta: - 1. Oman alan ammattitaidon päivittäminen - 2. Perehtyminen työpaikan toimintaan - 3. Oppilaitoksen ja työpaikan välisen yhteistyön edistäminen - 4. Työpaikkaohjaajien perehdyttäminen ja kouluttaminen - Yksittäisten työelämäjaksojen toteutukselle on mietitty toteutusmallit, joissa voidaan painottaa eri tavoitteita. Näiden pohjalta suunnitellaan yksittäisen opettajan te-jakso. 08.10.12 KOONTA 2008–2012 11
 12. Esimerkkejä eri tavoitteita painottavista toteutusmalleista Malli 1. - Tavoite: Opettajan osaamisen Opettajan osaamisen kehittäminen kehittäminen - Opettaja tekee työpaikan työtehtäviä/osallistuu - Pitempi jakso samassa työpaikassa Malli 2. - Tavoite: Alakohtaisten to:n ja ao- Työssäoppimisen ja näyttöjen kehittäminen ammattiosaamisen näyttöjen - Tavoite: to-paikkojen hankinta kehittäminen - Eri pituiset jaksot, useammassa tai yhdessä työpaikassa Malli 3. - Koul.järjestäjän tavoitteet Työelämäyhteyksien luominen painottuvat - Tavoite: verkoston luominen, info koulutuksesta, osaamisen kart. - Lyhyempiä jaksoja eri työpaikoissa 08.10.12 KOONTA 2008–2012 12
 13. Yksittäisen TE-jakson suunnittelu • Kehityskeskustelu pohjana • Tavoitteiden valinta – mitä painotetaan- alustavat tavoitteet tarkennetaan työpaikan kanssa • Paikan valinta: yksi tai useampi paikka valittujen tavoitteiden mukaan • Opettaja valmennetaan TE-jaksolle: yleiset periaatteet, tutkinnon perusteisiin liittyvät asiat, mahdollinen työpaikkaohjaajien kouluttajakoulutus • Mahdollinen yhteydenpito ja ohjaus TE-jakson aikana: tapaamiset, esimiehen/vertaisopettajien käynnit, sosiaalisen median kautta  edistää kokemusten leviämistä 08.10.12 KOONTA 2008–2012 13
 14. Toimenpiteet opettajan työelämäjakson jälkeen • Opettajan työelämäjakson kokemukset ja heränneet kehittämisideat tuodaan näkyvään ja helposti hyödynnettävään muotoon. • Kokemuksia ja heränneitä ideoita levitetään suunnitellusti, esim. • Palavereissa: yksikkö, johtoryhmä, alakohtaiset • Oppilaitoksen tapahtumissa • Syntyneitä työelämäyhteyksiä ylläpidetään sovitulla tavalla • Työelämäjakson tuloksia ja vaikutuksia opettajan osaamiseen ja koulutuksen järjestäjän toimintaan arvioidaan: syntyneet työelämäyhteydet, koulutetut työpaikkaohjaajat, uudet työssäoppimis –ja ammattiosaamisen näyttöpaikat 08.10.12 KOONTA 2008–2012 14
 15. Tausta ja sisältö • Tarja Frisk, Heljä Hätönen, Marjo Rytkönen. 2012.Miten toteutan opettajien työelämäjakson? – Opas ammatillisten opettajien työelämäjaksojen toteuttamiseen (Tulossa 2012) • Anne Lammi. 2012. Työpaikkaohjaajia kouluttamaan – Opas työpaikkaohjaajien koulutuksen toteuttamiseen (Tulossa 2012) • Opetushallituksen Osaajana työmarkkinoille-hankkeissa kehitetyt käytännöt työpaikkaohjaajien koulutukseen ja opettajien työelämäjaksojen toteutukseen. Käytäntöjen kuvaukset luettavissa  www.educa-instituutti.fi  Koonta 2008-2012  Kuvausjärjestelmän kuvaukset 08.10.12 KOONTA 2008–2012 15
Anzeige