Anzeige
Sport & Gemeenten nr 2-2014 Over je schaduw heenstappen
Sport & Gemeenten nr 2-2014 Over je schaduw heenstappen
Sport & Gemeenten nr 2-2014 Over je schaduw heenstappen
Sport & Gemeenten nr 2-2014 Over je schaduw heenstappen
Nächste SlideShare
Positionpaper kinderopvang onderwijs_welzijn_def1 mei 2013Positionpaper kinderopvang onderwijs_welzijn_def1 mei 2013
Wird geladen in ... 3
1 von 4
Anzeige

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Anzeige

Sport & Gemeenten nr 2-2014 Over je schaduw heenstappen

  1. 14 Sport & Gemeenten • juni 2014 Over je eigen schaduw heenstappen levert veel op PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING IN STRIJD TEGEN OVERGEWICHT Sittard-Geleen telt net geen 100.000 inwoners en valt, net als de rest van Zuid-Limburg, op vanwege haar negatieve gezondheidsgerelateerde cijfers. GGD Zuid-Limburg becijferde enkele jaren geleden dat de percentages van jonge obese inwoners hoger zijn dan de landelijke gemiddelden. Kinderen in Zuid-Limburg hebben vaker obesitas dan elders in het land, maar ook de lichtere variant (overgewicht) komt er relatief vaker voor. Daarnaast duiden ook andere indicatoren, bijvoorbeeld het aantal kinde- ren dat in lage SES-wijken woont, op de kwetsbare positie van de stad op het gebied van gezondheid. Tekst: Sandra van Maanen
  2. 15Sport & Gemeenten • juni 2014 SAMENWERKING OVERGEWICHT Goed nieuws is dat juist in deze gemeente met zevenmijlspassen vooruitgang wordt geboekt in de strijd ter voorkoming van overgewicht. Dankzij een laagdrempelige publiek-private aanpak, waarin sport, zorg en welzijn samenwerken. “Succes heeft te maken met visie van bestuurders en niet in de laatste plaats de passie waarmee gewerkt wordt om werkelijk iets aan het probleem te doen, zegt Wim Venekamp, internist/endocrinoloog en een van de oprichters van de Obesitas Academy. Vene- kamp pleitte al in de jaren negentig van de vorige eeuw voor een multidisciplinaire benadering in de strijd tegen overgewicht op basis van programma’s voor jeugd en gezin. Beweging speelt hierin een belang- rijke rol. “Alleen wanneer sport, voeding en psychologische ondersteuning op een logi- sche, laagdrempelige manier worden aan- geboden, is de tsunami aan obesitasgeval- len die ons land zal overspoelen te stoppen. De gemeente Sittard-Geleen is zeer voor- uitstrevend. Binnen alle goede initiatieven die op dit terrein ontstaan, wordt hier een logische koppeling gemaakt. Sittard-Geleen loopt ver vooruit op het overheidsstreven om van elke gemeente een JOGG-gemeente te maken. Het idee achter JOGG (Jongeren OpGezondGewicht)wordthieralindeprak- tijk gebracht.” Programmadenken Tom van Vliet is namens Ecsplore en Sport- stichting Sittard-Geleen programmamana- gervanhetgemeentelijkeprogrammaSport en bewegen en doceert sportmanagement en -beleid aan de Fontys Sporthogeschool te Eindhoven. Hij is een van de trekkers van het project. In de strijd tegen overgewicht pleit hij al langere tijd voor een intensie- vere samenwerking tussen de publieke en private sector. De visie is helder: publiek-pri- vate samenwerking biedt kansen. “De wijze waarop gemeenten omgaan met sportbe- leid in relatie tot gezondheidsachterstan- den, met name overgewicht en obesitas, is gebaat bij programmadenken. Dat blijkt uit de resultaten. Als je hetzelfde ambieert is het slimmer en een stuk goedkoper om er samen de schouders onder te zetten.” Zoiets vraagt wel wat van organisaties. “Ieder heeft zijn eigen DNA, vaak zijn ze al lang bezig, hebben ze ervaring. Soms lopen ze daarmee misschien ook vast. Aan goede projecten vanuit verschillende beleidster- reinen is geen gebrek. Soms is er overlap, zoals een voetbaltoernooi als onderdeel van een zomervakantieprogramma, geor- ganiseerd door de sportverenigingen. En zo’n zelfde toernooi dat nog geen week later door welzijnswerkers in de wijk wordt georganiseerd. Voor dezelfde doelgroep. Dat kan handiger, krachtiger en completer. Initiatieven worden sterker wanneer je er één doordacht programma van maakt. Laat de welzijnswerker doen waar-ie goed in is, net als de sportorganisator.” Sittard-Geleen heeft ervoor gekozen sport- beleid, met name sportstimuleringsbeleid, dienstbaar te maken aan gezondheidsach- terstanden. Mensen en middelen worden gericht ingezet om overgewicht en motori- sche achterstanden te voorkomen. Preven- tie geldt als zwaartepunt, waarbij scholen, de sportvereniging, zorg en welzijn samen optrekken. Zo moet het mogelijk worden kinderen die ‘opvallen’ in een vroeger sta- dium vanuit diverse disciplines te helpen. Het klinkt zo logisch; samen de schou- ders eronder, samen werken aan één doel: gezonde inwoners. Maar zo simpel is de praktijk niet, weet ook Van Vliet. “Het kost tijd partijen mee te krijgen. Binnen de gemeente, maar ook in de private sector wordt immers hard geknokt. Voor eigen bestaansrecht, voor eigen budget. Wij zoe- ken nieuwe wegen waarbij we partners vragen over de eigen schaduw heen te stap- pen, soms een stapje terug te doen zodat een ander een stap vooruit kan maken. Dat is niet makkelijk. Eén ding moeten we Tom van Vliet, teamleider/coördinator SPRINT “Als je hetzelfde ambi- eert is het slimmer en een stuk goedkoper om er samen de schouders onder te zetten”
  3. 16 Sport & Gemeenten • juni 2014 PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING Probleem centraal stellen Van Vliet spant zich vanuit de stuurgroep in voor realtime sturing, een spannend traject, vooral omdat het niet om ‘smart’ omschre- ven doelstellingen of bestaande budgetten gaat. Richting en kaders zijn er uiteraard wel, maar de projecten, aanpak en ook financie- ring liggen open. “Dat is een legitimatie om over beleidsterreinen heen te kijken, te zoe- ken naar draagvlak en manieren om elkaar te versterken. Wat we vragen is simpel: doe waar je goed in bent en wees coöperatief. Door het probleem centraal te stellen en ver- volgens te kijken welke professionals een bij- drage kunnen leveren in de aanpak, boeken wevooruitgang.Dewegnaarpubliek-private samenwerkingsvormen is er een van vallen en opstaan. En ja, alle clichés passeerden in zo’n traject de revue: van argwaan over een winstoogmerk tot discussies over de opbrengsten van preventie. Maar inmiddels zijn we wel een flink eind verder dan in 2011.” In pilotvorm is op een paar kleine scholen getoetst of het zinvol is de groepsleerkracht tijdelijk te ondersteunen met de gymles. Er is een combinatiefunctionaris als coach ingezet die de leerkrachten begeleidde. Na drie maanden is het effect gemeten en toen RiskCare kan haar kennis vanuit de curatie (preventie) hierin perfect kwijt. “Voorkomen van overgewicht is feitelijk veel lastiger dan de behandeling er van.” RiskCare ontwikkelde een leerlingvolg- systeem dat met ingang van het komend schooljaar op een groot aantal basisscho- len in de gemeente wordt ingezet. Kinderen worden voortaan ook gevolgd in hun fysieke ontwikkeling. Ze worden gewogen, hun fit- heid wordt getoetst. De kinderen maar ook hun leerkrachten en de combinatiefunctio- narislevereninput.VanBree:“Dezeregelma- tige screening en rapportages leveren een schat aan data op. Op school komt gezonde leefstijl nadrukkelijker op de kaart te staan. Tegelijk willen we met het Centrum voor Jeugd en Gezin op wijkniveau meekijken of de situatie van de kinderen thuis aandacht nodig heeft. Overgewicht bij jonge kinderen kent vaak een achterliggende problematiek, bijvoorbeeld alcoholverslaving van een van de ouders. Omdat nu een koppeling tot stand komt op verschillende niveaus, wordt de strijd tegen overgewicht breder gedra- gen. Sport en zorg worden op wijkniveau bij elkaar gebracht, waarmee meer interven- ties in de strijd worden gegooid, terwijl de gemeente zelf een stap terugdoet.” voor ogen houden: multidimensionale pro- blemen los je niet alleen, maar juist samen op. Deze hulp zoeken we zowel bij andere beleidsterreinen (afdelingen Welzijn, Zorg, Onderwijs, etc.), maar ook zeer nadrukkelijk in de private sector.” Preventie Een van de zorgpartners die in Sittard-Ge- leen het voortouw neemt is RiskCare, gespe- cialiseerd in preventie en curatie van over- gewicht. Directeur Merlijn van Bree tekende een convenant met de partijen in Sittard-Ge- leenenisblijmetdelaagdrempeligeaanpak. “Alleen wanneer sport, voeding en psycholo- gische ondersteuning op een logische, laag- drempelige manier wor- den aangeboden, is de tsunami aan obesitas- gevallen die ons land zal overspoelen te stoppen” “Overgewicht bij jonge kinderen kent vaak een achterliggende proble- matiek, bijvoorbeeld alcoholverslaving van een van de ouders” Vanaf februari wordt interactief voorlichting gegeven door speciaal opgeleide educatiemedewerkers en een speciaal ingerichte Smart & Fit Truck. Zie www.ikinactie.nl en de video: www.youtube.com/watch?v=5Jliuyd4HHo. Dit schooljaar start een gezamenlijk leerlingvolgsysteem, waarbij jaarlijks motoriek, antropometrie en gezondheidsgerelateerd gedrag wordt gemonitord. De keten van vroegsignalering met combinatiefunctionarissen, het leerling- volgsysteem, periodieke monitoring jeugdgezondheidszorg (GGD Zuid-Limburg) en doorverwijsmogelijkheden naar curatieve programma wordt verkend en gebouwd. RiskCare opende dit voorjaar een gespecialiseerde kindervestiging in Sittard- Geleen. Zie www.riskcare.nl. Op korte termijn start een opleidingstraject met sportverenigingen om in de sta- bilisatiefase van overgewichtsbehandelingen te zorgen voor opvolgend aanbod. RiskCare junior verzorgt een specialistisch deel daarin. Sittard-Geleen overweegt de PPS-constructie kracht bij te zetten door te kiezen voor JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht).
  4. 17Sport & Gemeenten • juni 2014 PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING slagen wil Van Vliet best delen met gemeen- tendienetalsSittard-Geleenpubliek-private samenwerking ambiëren. “Wij hebben met vallen en opstaan geleerd. Mocht iemand willenklankborden,dankaneraltijdcontact met me worden opgenomen.” tiemedewerkers schreef zij het programma voor de truck. “Er zit overlap in functies, de bibliotheek maakt zich onder andere sterk voor educatie, informatie en leesbevorde- ring. Die laten zich prima combineren met het sportieve thema. Je kunt ook meer te weten komen over een gezonde leefstijl door erover te lezen. Wij willen graag laten zien dat we werk maken van bibliotheekver- nieuwing; de bieb van vandaag is meer dan eenplankleenboeken.Wekomennaarscho- len, ontmoeten kinderen en ouders in de truck en laten zien dat de bibliotheek meer is dan een uitleenfabriek. Dat we bijdragen aan gezondheidsbewustzijn vinden we een goede zaak, in feite winnen we zo allemaal.” In september gaat de truck weer on tour, alle basisscholen in de gemeente worden met een bezoek vereerd, de bus blijft tel- kens een week bij de school staan. De ervaring, inclusief de valkuilen en tegen- bleek dat er gevarieerdere en intensievere lessen worden gegeven, de plezierbeleving en het enthousiasme bij leerlingen toe- neemt en er bij veel kinderen sprake is van motorische vooruitgang. Voor het voortgezet onderwijs werd een plan gesmeed om leerlingen buiten school- tijd te verleiden tot beweging, bij voorkeur structureel. Op zes locaties voor vmbo werden activiteiten aangeboden onder het motto ‘Mijn Ding’. Ruim 1.200 leerlingen op zes locaties leerden ‘Mijn Ding’ kennen, 150 schreven zich in voor sportcursussen. Tij- dens de cursussen was 85 procent daarvan present bij alle activiteiten. Een score waar- over Van Vliet tevreden is. “Het succes van ‘Mijn Ding’ komt vooral door de communi- catie richting de doelgroep. De ervaring die een lokale muziekschool hierin had, werd benut om het project bij de leerlingen onder de aandacht te brengen. Met succes. De volgende stap is de zorgcomponent toe te voegen. Want belangrijk is ook met ouders in gesprek te raken, gezonde leefstijl is meer dan sport. Hierin kunnen Centrum voor Jeugd en Gezin of een partij als RiskCare een rol pakken.” Opvallende verschijning in Sittard-Geleen is de Smart & Fit Truck, waarin speciaal opge- leide educatiemedewerkers scholen bezoe- ken om leerlingen te vertellen over het belang van een gezonde leefstijl. Een rol in de ontwikkeling van dit programma speelde het bibliotheekwerk in de gemeente. Tinie Lebens, projectleider bij Biblionova, zag mooiekansenomaantehakenophetsport- en gezondheidsthema gericht op kinderen. In samenwerking met Van Vliet en de educa- Verder lezen… Op het Visie & Beleidsplein op www.sportengemeenten.nl kunt u de volgende documenten downloaden: ‘GGD en publiek private samenwerking, GGD West-Brabant (2012)’ bij sport, bewegen en gezondheid ‘PPS management, krachten bundelen en verschillen overbruggen, TNO (2013)’ bij maatschappelijke verbondenheid “Initiatieven worden sterker wanneer je er één doordacht programma van maakt” De Smart & Fit Truck die langs de scholen toert
Anzeige