Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Pracovní úraz 
AKTP Tomáš Pavelec advokátní kancelář Praha 
office@aktp.cz 
+420 777 6424 78
Kdy odpovídá zaměstnavatel 
zaměstnanci za pracovní úraz? 
• Kdy odpovídá zaměstnavatel zaměstnanci za pracovní úraz? 
• P...
Co je přímá souvislost s plněním 
pracovního úkolu? 
• Jednání: 
• potřebné k výkonu práce, 
• během práce obvyklé nebo 
•...
Co není přímá souvislost s plněním 
pracovního úkolu? 
• Cesta do zaměstnání a zpět, 
• Stravování, 
• Vyšetření nebo ošet...
Na co má zaměstnanec nárok, když 
utrpěl pracovní úraz? 
• Zákoník práce rozlišuje náhrady živému zaměstnanci a náhrady př...
Ztráta na výdělku způsobena 
pracovním úrazem 
Před skončením pracovní neschopnosti 
• rozdíl mezi průměrným výdělkem před...
Bolest a ztížení společenského 
uplatnění 
• Upravoval zvláštní právní předpis. 
• S nabytím účinnosti občanského zákoníku...
Účelně vynaložené náklady spojené 
s péčí o poškozeného 
• Náklady, které poškozený nebo osoby poškozenému blízké musely v...
Věcná škoda 
• Skutečně vzniklá škoda. 
• Zaměstnavatel však neodpovídá zaměstnanci za škodu na dopravním 
prostředku, kte...
Vyloučení odpovědnosti zaměstnavatele 
při pracovním úrazu 
• Výlučná příčina úrazu: 
• postižený zaměstnanec svým zaviněn...
Děkuji za pozornost 
• Mgr. Tomáš Pavelec 
• office@aktp.cz, 
• tel. (+420) 777 642478
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

AKTP Pavelec Pracovní úraz

477 Aufrufe

Veröffentlicht am

Co náleží zaměstnanci za pracovní úraz? Jakých nároků se může zejména domáhat? Kde je upraven pracovní úraz a kdy zaměstnavatel nebude povinen zaměstnance odškodnit?

Veröffentlicht in: Recht
 • Als Erste(r) kommentieren

AKTP Pavelec Pracovní úraz

 1. 1. Pracovní úraz AKTP Tomáš Pavelec advokátní kancelář Praha office@aktp.cz +420 777 6424 78
 2. 2. Kdy odpovídá zaměstnavatel zaměstnanci za pracovní úraz? • Kdy odpovídá zaměstnavatel zaměstnanci za pracovní úraz? • Při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. • Zákoník práce chrání i bývalé zaměstnance - zaměstnavatel odpovídá za škodu vzniklou nemocí z povolání, jestliže zaměstnanec naposledy před jejím zjištěním pracoval u zaměstnavatele za podmínek, za nichž vzniká nemoc z povolání, kterou byl postižen. • „Pracovním úrazem je poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovního úkolu nebo v přímé souvislosti s ním.“ • Pracovní úraz není úraz na cestě do zaměstnání a z něj.
 3. 3. Co je přímá souvislost s plněním pracovního úkolu? • Jednání: • potřebné k výkonu práce, • během práce obvyklé nebo • nutné před počátkem práce nebo po jejím skončení a • obvyklé v době přestávky v práci na jídlo a oddech konané v objektu zaměstnavatele a dále • vyšetření u poskytovatele zdravotních služeb prováděné na příkaz zaměstnavatele nebo vyšetření v souvislosti s noční prací, ošetření při první pomoci a cesta k němu a zpět.
 4. 4. Co není přímá souvislost s plněním pracovního úkolu? • Cesta do zaměstnání a zpět, • Stravování, • Vyšetření nebo ošetření u poskytovatele zdravotních služeb ani cesta k němu a zpět, pokud není konána v objektu zaměstnavatele • Školení zaměstnanců organizované zaměstnavatelem nebo odborovou organizací, kterým se sleduje zvyšování jejich odborné připravenosti. • Pracovní úraz musí být příčinou vzniku újmy.
 5. 5. Na co má zaměstnanec nárok, když utrpěl pracovní úraz? • Zákoník práce rozlišuje náhrady živému zaměstnanci a náhrady při úmrtí zaměstnance. • Zraněný zaměstnanec nebo zaměstnanec, který získal nemoc z povolání má vůči zaměstnavateli nárok na náhradu za: • ztrátu na výdělku, • bolest a ztížení společenského uplatnění, • účelně vynaložené náklady spojené s léčením, • věcnou škodu.
 6. 6. Ztráta na výdělku způsobena pracovním úrazem Před skončením pracovní neschopnosti • rozdíl mezi průměrným výdělkem před vznikem újmy způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a plnou výší náhrady mzdy nebo platu a plnou výší nemocenského. Po skončení pracovní neschopnosti • rozdíl mezi průměrným výdělkem před vznikem újmy a výdělkem dosahovaným po pracovním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání s připočtením případného invalidního důchodu pobíraného z téhož důvodu. Odčiní se mu rovněž peněžitým důchodem i zvýšená námaha nebo úsilí. Při stanovení výše peněžitého důchodu se přihlédne i ke zvyšování výdělků v daném oboru, jakož i k pravděpodobnému růstu výdělku poškozeného podle rozumného očekávání.
 7. 7. Bolest a ztížení společenského uplatnění • Upravoval zvláštní právní předpis. • S nabytím účinnosti občanského zákoníku byla zrušena vyhláška č. 440/2001 Sb., platí ustanovení občanského zákoníku jako lex generalis. Škůdce je povinen odčinit člověku újmu na jeho přirozeném právu a nahradit škodu (ztrátu na majetku), jakož i nemajetkovou újmu, ve které odčiní i způsobené duševní útrapy. • K nárokům z titulu bolestného a ztížení společenského uplatnění doporučujeme přečíst článek zabývající se touto tématikou: • http://www.aktp.cz/bolestne-ztizeni-spolecenskeho-uplatneni/
 8. 8. Účelně vynaložené náklady spojené s péčí o poškozeného • Náklady, které poškozený nebo osoby poškozenému blízké musely vynaložit. • Zejména náklady:  spojené s rehabilitační léčbou,  na ošetřovatele,  spojené s přilepšením na stravě, dietní stravování  nejbližších příbuzných s návštěvami v nemocnici,“ Účelnost a prokazatelnost. Opodstatněné jsou i náklady na užití osobního motorového vozidla i v případech, kdy mohou příbuzní užít MHD, a to zejména proto, že automobil je rozšířeným a běžným dopravním prostředkem a vyšší náklady na jeho provoz jsou oproti hromadné přepravě kompenzovány větší rychlostí, operativností či snadnější možností přepravy věcí.
 9. 9. Věcná škoda • Skutečně vzniklá škoda. • Zaměstnavatel však neodpovídá zaměstnanci za škodu na dopravním prostředku, kterého použil při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním, jakož i nářadí, zařízeních a předmětech zaměstnance potřebných pro výkon práce bez jeho souhlasu (§ 265 odst. 3 ZP).
 10. 10. Vyloučení odpovědnosti zaměstnavatele při pracovním úrazu • Výlučná příčina úrazu: • postižený zaměstnanec svým zaviněním porušil předpisy anebo pokyny k zajištění BOZP pokud s nimi byl řádně seznámen a jejich znalost a dodržování byly soustavně vyžadovány a kontrolovány, • důsledku opilosti nebo zneužití návykových látek a zaměstnavatel nemohl škodě zabránit • Jedna z příčin úrazu: • výše uvedené jednání zaměstnance je jednou z příčin a dále: • pokud si zaměstnanec počínal v rozporu s obvyklým způsobem chování tak, že je zřejmé, že ačkoliv neporušil právní nebo ostatní předpisy anebo pokyny k zajištění BOZP, jednal lehkomyslně, přestože si musel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem být vědom, že si může způsobit újmu na zdraví nebo • jednal nad rámec běžné neopatrnosti a rizik práce.
 11. 11. Děkuji za pozornost • Mgr. Tomáš Pavelec • office@aktp.cz, • tel. (+420) 777 642478

×