Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Odpovědnost 
statutárního 
orgánu 
AKTP TOMÁŠ PAVELEC ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ 
WWW.AKTP.CZ 
TEL.: (+420) 777 64 24 78, E-MAIL: ...
Dřívější právní úprava v § 194 
obchodního zákoníku 
 Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s 
péč...
Dřívější právní úprava v § 194 
obchodního zákoníku 
 dle ust. § 200 odst. 3 obch. zák. se pravidlo uplatnilo i na členy ...
Úprava v občanském zákoníku 
 Nově je jednání člena voleného orgánu (nikoliv jen statutárního) 
 upraveno v ust. § 159 o...
Business judgment rule § 51 ZOK 
 Kromě toho ustanovení § 51 ZOK zavádí tzv. pravidlo 
podnikatelského úsudku, nebo také ...
Ad 1) informovanost 
 Informovaně jedná ten, kdo je schopen si pro své rozhodnutí 
vyžádat dostatek podkladů a informací,...
Ad 2) obhajitelný zájem 
 Musí sledovat účel, který je obchodní korporaci prospěšný, a to co 
nejvíce. Nepostačí tedy pro...
Ad 3) Loajalita 
 Součástí business judgment rule 
 členství osobní povahy (§ 159 odst. 2 obč.zák.) 
 Člen nemůže zneuž...
Domněnka porušení péče: 
 zákon o veřejných rejstřících § 104-106, 
 vyvratitelná domněnka 
 porušuje ten člen statutár...
Princip obráceného důkazního 
břemene 
 Obdobně jako dle § 194 odst. 2 obch. zák. 
 dle ust. § 4 odst. 1 ZOK a § 52 odst...
Důsledky porušení péče řádného 
hospodáře 
 1.) ve vztahu ke korporaci a jejím společníkům 
 1.1.) bez úpadku - náhrada ...
1.1.) bez úpadku - náhrada újmy a 
vydání prospěchu 
 a) náhrada újmy 
 povinen nahradit korporaci újmu, 
 Příčinná sou...
1.1.) bez úpadku - náhrada újmy a 
vydání prospěchu 
 b) vyloučení člena 
 opakovaně a závažně porušoval péči řádného ho...
1.2.) při úpadku 
 a) vydání prospěchu z výkonu funkce 
 Pokud alespoň mohl vědět o nepříznivé situaci a o hrozícím úpad...
1.2.) při úpadku 
 Soud může v průběhu insolvenčního řízení 
 na návrh osoby, která na tom má důležitý zájem, nebo i bez...
2.) ve vztahu ke třetím osobám 
(věřitelům korporace) 
 2.1. náhrada škody věřitelům, kterou člen nenahradil korporaci 
...
2.) ve vztahu ke třetím osobám 
(věřitelům korporace) 
 2.2. Ručení člena statutárního orgánu při úpadku 
 na výzvu inso...
Děkuji za pozornost. 
 AKTP Tomáš Pavelec 
advokátní kancelář 
 www.aktp.cz 
 Tel.: +420 777 642478 
 E-mail: 
tomas.p...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

AKTP Pavelec - Odpovědnost statutárního orgánu

239 Aufrufe

Veröffentlicht am

Jak odpovídá statutární orgán při porušení péče řádného hospodáře po roce 2014? Zjistěte více.

Veröffentlicht in: Business
 • Als Erste(r) kommentieren

AKTP Pavelec - Odpovědnost statutárního orgánu

 1. 1. Odpovědnost statutárního orgánu AKTP TOMÁŠ PAVELEC ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ WWW.AKTP.CZ TEL.: (+420) 777 64 24 78, E-MAIL: TOMAS.PAVELEC@AKTP.CZ
 2. 2. Dřívější právní úprava v § 194 obchodního zákoníku  Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře.  Současně platilo, že člen představenstva nesl důkazní břemeno o tom, že jednal s péčí řádného hospodáře.  Ti členové představenstva, kteří způsobili společnosti porušením právních povinností při výkonu působnosti představenstva škodu, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně.
 3. 3. Dřívější právní úprava v § 194 obchodního zákoníku  dle ust. § 200 odst. 3 obch. zák. se pravidlo uplatnilo i na členy dozorčí rady  dle ust. § 135 odst. 2 obch. zák. postihovalo jednatele společnosti s ručením omezeným.
 4. 4. Úprava v občanském zákoníku  Nově je jednání člena voleného orgánu (nikoliv jen statutárního)  upraveno v ust. § 159 obč. zák.,  je stanoveno, že „kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se , že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí“.  Osoba, která zjistí, že nejedná nebo nemůže jednat s péči řádného hospodáře, má pro sebe z toho vyvodit důsledky, jinak jedná nedbale.
 5. 5. Business judgment rule § 51 ZOK  Kromě toho ustanovení § 51 ZOK zavádí tzv. pravidlo podnikatelského úsudku, nebo také „business judgment rule“. Znamená to, že pečlivě a s potřebnými znalostmi jedná ten, kdo v době rozhodování je  v dobré víře a  rozumně předpokládá, že jedná jako by jednala jiná rozumně pečlivá osoba:  informovaně  v obhajitelném zájmu obchodní korporace a  s nezbytnou loajalitou.
 6. 6. Ad 1) informovanost  Informovaně jedná ten, kdo je schopen si pro své rozhodnutí vyžádat dostatek podkladů a informací, tedy snaží se využít všech zdrojů, které jsou mu nebo mu mohou být k dispozici  Musí alespoň předpokládat, že existují  Tyto informace by rovněž měly být zásadní pro rozhodnutí, které by tato osoba neučinila, kdyby tyto informace využila.
 7. 7. Ad 2) obhajitelný zájem  Musí sledovat účel, který je obchodní korporaci prospěšný, a to co nejvíce. Nepostačí tedy prospěch minimální.  Jedná-li člen orgánu způsobem, který korporaci poškozuje, nemůže jednat v obhajitelném zájmu.
 8. 8. Ad 3) Loajalita  Součástí business judgment rule  členství osobní povahy (§ 159 odst. 2 obč.zák.)  Člen nemůže zneužít členství v obchodní korporaci pouze k vlastnímu prospěchu a nesmí mít svůj zájem na výsledku. To platí zejména tehdy, pokud by sledoval a očekával vlastní prospěch z takového jednání (srov. např. (Aronson v. Lewis, 473 A.2d 805 [Del. 1984]).  Musí jednat nezaujatě a tak, aby bylo jeho jednání ku prospěchu celé korporaci.  Jednání bez loajality musí být podloženo hmatatelnými důkazy. Nepostačí pouhá domněnka, či určitá míra pravděpodobnosti.
 9. 9. Domněnka porušení péče:  zákon o veřejných rejstřících § 104-106,  vyvratitelná domněnka  porušuje ten člen statutárního orgánu právnické osoby, který neplní povinnosti opakovaně nebo v případě, kdy může-li mít takové neplnění závažné důsledky pro třetí osoby a je na tom právní zájem, zejména tehdy pokud nesdělí skutečnosti nebo nepředloží rejstříkovému soudu přes výzvu listiny potřebné k rozhodnutí v řízení zahájeném bez návrhu nebo aby mu předložila listiny, které podle tohoto nebo jiného zákona mají být založeny do sbírky listin.
 10. 10. Princip obráceného důkazního břemene  Obdobně jako dle § 194 odst. 2 obch. zák.  dle ust. § 4 odst. 1 ZOK a § 52 odst. 2 ZOK platí, že je-li sporné, zda člen statutárního orgánu jednal s péčí řádného hospodáře, tíží důkazní břemeno právě tohoto člena a ten je povinen prokazovat, že jednal při svém rozhodování jednal informovaně, v obhajitelném zájmu obchodní korporace a s nezbytnou loajalitou.  Soud jej může důkazního břemene zprostit ze spravedlivých důvodů. Předpokládáme však, že takové rozhodnutí bude spíše vzácností než pravidlem.  Jak prokázat? Podklady a vyjádřeními odborníků, ze kterých vycházel při svém rozhodnutí a že tedy učinil vše nezbytné, aby negativní výsledek, jakož i vzniklá újma nenastala.
 11. 11. Důsledky porušení péče řádného hospodáře  1.) ve vztahu ke korporaci a jejím společníkům  1.1.) bez úpadku - náhrada újmy a vydání prospěchu  a) náhrada újmy  b) vyloučení člena  c) neposkytnutí odměny  1.2.) při úpadku  a) vydání prospěchu z výkonu funkce  b) vyloučení z funkce  2.) ve vztahu ke třetím osobám (věřitelům korporace)  2.1. náhrada škody věřitelům, kterou člen nenahradil korporaci  2.2. Ručení člena statutárního orgánu při úpadku
 12. 12. 1.1.) bez úpadku - náhrada újmy a vydání prospěchu  a) náhrada újmy  povinen nahradit korporaci újmu,  Příčinná souvislost s tím, že poruší svou péči řádného hospodáře při výkonu své funkce výkonem své funkce.  lze vypořádat smlouvou mezi korporací a členem statutárního orgánu za podmínek stanovených zákonem.  podle ust. § 53 odst. 1 ZOK povinen vydat obchodní korporaci prospěch získaný tímto jednáním. Není-li vydání prospěchu možné, hradí se získaný prospěch v penězích za cenu obvyklou.
 13. 13. 1.1.) bez úpadku - náhrada újmy a vydání prospěchu  b) vyloučení člena  opakovaně a závažně porušoval péči řádného hospodáře, případně jinou péči spojenou podle jiného právního předpisu  c) neposkytnutí odměny  Rovněž dle § 61 odst. 2 ZOK se členovi statutárního orgánu neposkytne plnění, pokud výkon jeho funkce zřejmě přispěl k nepříznivému hospodářskému výsledku, ledaže orgán, který schvaluje smlouvu o výkonu funkce rozhodne jinak.
 14. 14. 1.2.) při úpadku  a) vydání prospěchu z výkonu funkce  Pokud alespoň mohl vědět o nepříznivé situaci a o hrozícím úpadku (InsZ) a v rozporu s péčí řádného hospodáře neučiní vše potřebné a rozumně předpokládané k odvrácení úpadku,  může jej insolvenční správce po jeho jmenování v rámci insolvenčního řízení dle ust. § 62 ZOK vyzvat k vydání prospěchu, který získal v souvislosti s výkonem své funkce  Rozsah = jakýkoliv prospěch, případně jeho peněžitou náhradu, a to až za období 2 let zpětně počítaných ode dne právní moci rozhodnutí o úpadku.  I bývalí členové.
 15. 15. 1.2.) při úpadku  Soud může v průběhu insolvenčního řízení  na návrh osoby, která na tom má důležitý zájem, nebo i bez návrhu  rozhodnout o vyloučení člena korporace a uložit mu zákaz výkonu funkce člena statutárního orgánu v jakékoliv korporaci,  Délka až na tři léta. V případě, že tato osoba zákaz poruší, může být tato doba prodloužena až na 10 let.
 16. 16. 2.) ve vztahu ke třetím osobám (věřitelům korporace)  2.1. náhrada škody věřitelům, kterou člen nenahradil korporaci  Ustanovení § 159 obč. zák. zakládá přímou odpovědnost každého člena voleného orgánu ve vztahu k třetí osobě, a to tehdy, jestliže tento člen:  byl povinen nahradit škodu korporaci,  škodu korporaci nenahradil  třetí osoba se nedomůže plnění závazku na korporaci.  Náhrada takové škody se uspokojuje z celého majetku člena voleného orgánu, a to až do výše pohledávek třetích osob.  V případném soudním řízení třetí osoba musí prokázat, že jsou splněny podmínky, pro uplatnění škody, zejména že nebylo možné uspokojit se z majetku korporace.
 17. 17. 2.) ve vztahu ke třetím osobám (věřitelům korporace)  2.2. Ručení člena statutárního orgánu při úpadku  na výzvu insolvenčního správce do majetkové podstaty prospěch získaný za období 2 let zpětně.  Kromě toho zákon o obchodních korporacích dále zavádí ručení člena statutárního orgánu nebo i bývalého člena korporace při úpadku na základě rozhodnutí soudu za dluhy obchodní korporace, pokud  bylo vydáno usnesení o tom, že obchodní korporace je v úpadku,  to navrhne insolvenční správce nebo věřitel obchodní korporace,  a pokud člen, nebo bývalý člen statutárního orgánu věděl nebo měl a mohl vědět, že obchodní korporace je v hrozícím úpadku a v rozporu s péčí řádného hospodáře neučinil za účelem jeho odvrácení vše potřebné a rozumně předpokládatelné.  VÝJIMKA: tzv. krizový management - pravidlo se nepoužije na osoby, které jsou prokazatelně ustaveny za účelem odvrácení úpadku a které svou funkci vykonávaly s péčí řádného hospodáře.
 18. 18. Děkuji za pozornost.  AKTP Tomáš Pavelec advokátní kancelář  www.aktp.cz  Tel.: +420 777 642478  E-mail: tomas.pavelec@aktp.cz

×