SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 29
Downloaden Sie, um offline zu lesen
Liiketoiminta osana
kiertotaloussiirtymää
Heidi Pirtonen
heidi.pirtonen@stat.fi
@HeidiPirt
#kiertotalousmittarit
1
16.12.2022 Heidi Pirtonen
Kiertotalousliiketoiminnan
indikaattorit
–Tilastokeskuksen erillisselvityksenä osana laajempaa
CIRCWASTE-hanketta (alun perin 2020)
–Päivitystyö 2022-2023
– Kiertotalousliiketoiminnan indikaattorit
2
Heidi Pirtonen
16.12.2022
Kiertotalousliiketoiminta
–Määritelmät ja rajaukset
–Olemassa oleva tieto
–Tilastokeskuksen aikasarjat
– 2013-2020 (+-)
– Myös aluedataa
–8 toimintoa;
18 indikaattoria tai
indikaattorijoukkoa
3
Heidi Pirtonen
16.12.2022
4
Heidi Pirtonen
16.12.2022
1. Design
–Suunnittelu keskeinen osa
kaikkia toimintoja
–Elinkaarisuunnittelu, jätteen
synnyn ehkäisy, päästöt,
tuote- ja palvelusuunnittelu,
logistiikan suunnitteluun
–Vaikea mitata
5
Heidi Pirtonen
16.12.2022
Kiertotalousaiheiset patentit
Kiertotalousaiheiset patentit
miljoonaa asukasta kohden
vuosina 2010-2021
–Käytetään usein kuvaamaan
teknologista edistystä
–Pohjautuu Eurostat:in
kiertotalousindikaattoriin
– Jätteet, jätevesien käsittely,
kasvihuonekaasupäästöt
– *2020-2021 ennakkotieto
Euroopan patenttiviraston
tietokannasta
6
Heidi Pirtonen
16.12.2022
2. Materiaalien otto
–Neitseellisten luonnonvarojen
kulutuksen tulisi vähentyä kun
niitä mahdollisesti korvataan
kierrätysmateriaaleilla ja
kulutus vähentyy
–Suhteuttamalla talouskasvuun
voidaan kuvata mahdollista
irtikytkentää
7
Heidi Pirtonen
16.12.2022
Kotimainen materiaalien kulutus ja
materiaali-intensiteetti
Kotimainen materiaalien kulutus
materiaaleittain ja materiaali-
intensiteetti vuosina 2010-2021
–Materiaalitilinpito -tilasto
– *Meneillä olevan
menetelmäkehityksen vuoksi
aikasarjaa korjattu 2010 alkaen;
aikasarjakatkos 2016-2017 (2010-
2016 täsmentyy)
–YK:n Kestävän kehityksen
indikaattoreita
–DMC myös
kiertotalousohjelmassa
8
Heidi Pirtonen
16.12.2022
3. Tuotanto
–Yritysten ja työllisyyden
näkökulma kiertotalouden
toteutumisessa
–Nykyiset tilastoluokitukset ei
erittele kiertotaloutta
–Kiertotaloustoimialat:
–Kierrätys
–Korjaus ja uudelleenkäyttö
–Vuokraus- ja leasingtoiminta
9
Heidi Pirtonen
16.12.2022
Kiertotaloustoimipaikkojen lukumäärä,
liikevaihto ja henkilöstö
Kiertotaloustoimipaikkojen
lukumäärä, liikevaihto ja
henkilöstö vuosina 2013-2020
–Yritysten rakenne- ja
tilinpäätöstilasto
–2020 liikevaihto supistui 5 %
edellisvuodesta
–Myös maakuntatietoa
10
Heidi Pirtonen
16.12.2022
Palkkataso kiertotalousaloilla
Kiertotaloustoimialojen ja kaikkien
toimialojen mediaanipalkat vuosina
2010-2020
– Palkkarakennetilasto
– Kiertotalouden toivotaan luovan
uusia työpaikkoja
– Tärkeä seurata minkälaista työtä
alalle syntyy
– 2020:
– Vuokraus- ja leasing: 3500e
– Korjaus ja uudelleenkäyttö: 3300e
– Kaikki toimialat: 3200e
– Kierrätys: 3100e
11
Heidi Pirtonen
16.12.2022
Kiertotalousaloille työllistyneet
koulutusasteittain
Kiertotalousaloille vuoden sisällä
valmistumisesta työllistyneet
koulutusasteittain vuosina 2010-
2020
–Sijoittuminen koulutuksen
jälkeen –tilasto
–2020:
– Ammatillinen koulutus 74 %
– AMK: 16 %
– Lukio 5 %
– Yliopistot: 5 %
12
Heidi Pirtonen
16.12.2022
4. Logistiikka
–Tehokas materiaalivirtojen
hallinta ja logistiikka koko
elinkaaren näkökulmasta
–Kierrätysmateriaalien
palautuminen
uudelleenkäytettäväksi
13
Heidi Pirtonen
16.12.2022
Kuorma-autoliikenteen tyhjät
kuljetukset
Tyhjien kuljetusten osuus kaikista
kuorma-autoliikenteen
tavarakuljetuksista 2011-2021
–Tieliikenteen tavarankuljetukset
–tilasto
–Kuljetusreittien suunnittelu,
paluumatkojen hyödyntäminen
tavarakuljetuksissa
–2021 yli 25 % kaikesta kuorma-
autoliikenteestä ajettiin ilman
kuormaa
14
Heidi Pirtonen
16.12.2022
5. Kauppa ja palvelut
15
Heidi Pirtonen
16.12.2022
–Kulutuksen vähentyminen
–Omistamisesta palveluiden
käyttöön
Palvelualojen osuus liikevaihdosta
Palvelualojen liikevaihdon
osuus koko taloudesta vuosina
2013-2020
–Yritysten rakenne- ja
tilinpäätöstilasto
–Palvelujen kulutuksen tulisi
korvata tavaroiden kulutusta
–2020 laskua selittänee
koronarajoitukset?
16
Heidi Pirtonen
16.12.2022
6. Kulutus ja jakamistalous
–Kuluttamisessa pitäisi siirtyä
jakamistalouteen ja
palveluiden käyttämiseen
–Vähentää neitseellisten
raaka-aineiden tarvetta
–Kuluttajien päätökset ohjaavat
yritysten toimintaa
17
Heidi Pirtonen
16.12.2022
Kirpputorikauppa
Kirpputoritoimialoilla toimivien
toimipaikkojen lukumäärä, liikevaihto
ja henkilöstömäärä vuosina 2013-
2020
– Yritysten rakenne- ja
tilinpäätöstilasto
– Toimialat:
– Antiikkiliikkeet, antikvariaattikauppa,
huutokauppakamarit, muiden
käytettyjen tavaroiden vähittäiskauppa
– Perinteinen kirpputorikauppa
taantumassa?
– Myös maakuntatietoa
18
Heidi Pirtonen
16.12.2022
Vertais- ja yhteiskäyttö
Asuntojen vertaisvuokraus
Suomessa ja ulkomailla 2019
–Vertais- ja jakamistalouden
ilmiöt kotitalouksissa
–Vain 3 % käyttänyt
vertaismajoituksen sovellusta
oman tai sijoitusasunnon
vuokraukseen
–Keskimääräiset tulot asunnon
vertaisvuokrauksesta vuoden
aikana 2300 euroa
19
Heidi Pirtonen
16.12.2022
7. Jätteet
–Jätteen synnyn ehkäisy
– Jos jätettä syntyy, materiaalina
hyödyntäminen
energiahyödyntämisen sijaan
–Materiaalit ja tuotteet kiertävät
mahdollisimman pitkään
–Biohajoavan jätteen
materiaalihyödyntäminen
20
Heidi Pirtonen
16.12.2022
Yhdyskuntajätteen hyödyntäminen
Yhdyskuntajätteen määrä
hyödyntämistavoin jaettuna ja
yhdyskuntajätteen kierrätysaste
sekä EU-keskiarvo vuosina 2010-
2021
– Jätetilasto
– Kierrätetyistä jätteistä voidaan
tehdä uusiomateriaaleja
– Materiaalina hyödyntäminen
– 2021:
– 3,4 milj. tonnia (609 kg/asukas)
– Kierrätysaste 37 %
– Tavoite 55 % v.2025
21
Heidi Pirtonen
16.12.2022
Biokaasun tuotanto ja
hyödyntämisaste
Biokaasun tuotanto, hyödyntäminen
ja hyödyntämättä jäävän osuuden
soihtupoltto vuosina 2010-2021
– Jätteiden ja sivuvirtojen
hyödyntämistä mädättämällä
– Ylimääräinen biokaasu soihtupolttoon
– 2021:
– Hyödyntämisaste kasvoi 90 %:iin
– Aiemmin n.85 %
– Energian hankinta ja kulutus
– *Tilastokeskus 2017 alkaen
– Aiemmin Suomen
biokaasulaitosrekisterin tiedot
22
Heidi Pirtonen
16.12.2022
8. Uudelleenkäyttö ja kierrätys
–Neitseellisten raaka-aineiden
käytön vähentäminen,
kierrätysmateriaaleilla
korvaaminen
–Uudelleenkäyttö ja
uudelleenvalmistus kuvaa
tuotteen elinkaaren
pidentämistä
– Jätteiden kierrätystä
keskeisempää
23
Heidi Pirtonen
16.12.2022
Materiaalien kierto
24
Heidi Pirtonen
16.12.2022
Materiaalien kierto tilastovuonna 2020 (milj.t)
– Materiaalien kiertoa taloudessa voidaan kuvata kotimaisten
luonnonvarojen käytön, jätteiden käsittelyn ja päästöjen avulla
– Vain hyvin pieni osa käytetyistä materiaaleista peräisin kierrätyksestä
– Materiaalitilinpito ja jätetilasto
Materiaalien kiertotalousaste
Materiaalien kiertotalousaste
materiaaleittain ja yhteensä vuosina
2013-2020, sekä EU-keskiarvo
– Mittaa kierrätetyn materiaalin
suhdetta kaikkeen käytettyyn
materiaaliin
– Aikasarja päivitetty johtuen
materiaalitilinpidon
aikasarjakorjauksesta
– Vain 4,5 % vuonna 2020, selvästi
alle EU-keskiarvon
– Kiertotalousohjelman tavoitteena
kaksinkertaistaminen
25
Heidi Pirtonen
16.12.2022
Onko muutoksia tapahtunut –
suuntaammeko kohti kiertotaloutta?
–Missä mennään Suomi?
–Varovaista positiivista
kehitystä:
– Biokaasun hyödyntämisasteen
kasvu
– Luonnonvarojen kulutus
laskenut hieman: DMC,
materiaali-intensiteetti,
kokonaisjätemäärä
– AMK kiertotalousosaajat
työllistyneet aiempaa paremmin
–Toisaalta:
– Yhdyskuntajätteen
kierrätysasteen romahtaminen
– Materiaalien kiertotalousaste
huomattavasti EU-tasoa
alhaisempi
–Selityksiä:
– Koronapandemia
– Vaikea tehdä kattavia
johtopäätöksiä ilman
tutkimustietoa
26
Heidi Pirtonen
16.12.2022
Työ jatkuu…
–Ei täydellinen kuva
kiertotalouden
liiketoiminnasta
– Mittaaminen ja tieto keskeistä
edistämisessä
–Päivitys 2023
–Tulevaisuuden kehittyvät
tietotarpeet?
–Kiertotalousohjelman
tavoitteet asetettu 2035
asti
27
Heidi Pirtonen
16.12.2022
Lisätietoja
–CIRCWASTE: Materiaalit kiertoon
https://www.materiaalitkiertoon.fi/fi-FI
–Tilastokeskus: Kiertotalousliiketoiminnan indikaattorit
https://www.stat.fi/tup/kiertotalous/kiertotalousliiketoiminnan
-indikaattorit.html
–Tulossa: Artikkeli koskien kiertotalousohjelman
indikaattoreita laajemmin (19.12.2022)
– Tuomas Kaariaho & Heidi Pirtonen
28
Heidi Pirtonen
16.12.2022
Kiitos!
heidi.pirtonen@stat.fi
tuomas.kaariaho@stat.fi
29
16.12.2022 Heidi Pirtonen

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Lappeenrannan kiertotalouden tiekartta
Lappeenrannan kiertotalouden tiekartta Lappeenrannan kiertotalouden tiekartta
Lappeenrannan kiertotalouden tiekartta Circwaste
 
Jyväskylän kaupungin kiertotalouden tiekartta
Jyväskylän kaupungin kiertotalouden tiekarttaJyväskylän kaupungin kiertotalouden tiekartta
Jyväskylän kaupungin kiertotalouden tiekarttaCircwaste
 
Rovaniemen kaupungin kiertotalouden tiekartta
Rovaniemen kaupungin kiertotalouden tiekarttaRovaniemen kaupungin kiertotalouden tiekartta
Rovaniemen kaupungin kiertotalouden tiekarttaCircwaste
 
A.T. Kearney 2017 State of Logistics Report: Accelerating into Uncertainty
A.T. Kearney 2017 State of Logistics Report: Accelerating into UncertaintyA.T. Kearney 2017 State of Logistics Report: Accelerating into Uncertainty
A.T. Kearney 2017 State of Logistics Report: Accelerating into UncertaintyKearney
 
Lounais-Suomen kiertotalouden tiekartta
Lounais-Suomen kiertotalouden tiekarttaLounais-Suomen kiertotalouden tiekartta
Lounais-Suomen kiertotalouden tiekarttaCircwaste
 
A look ahead to 2023: Impasse or opportunity for a new path
A look ahead to 2023: Impasse or opportunity for a new pathA look ahead to 2023: Impasse or opportunity for a new path
A look ahead to 2023: Impasse or opportunity for a new pathNational Retail Federation
 
Advanced Topics In Business Intelligence
Advanced Topics In Business IntelligenceAdvanced Topics In Business Intelligence
Advanced Topics In Business Intelligenceguest1a9ef2
 
Medical Cost Trend: Behind the Numbers 2017
Medical Cost Trend: Behind the Numbers 2017Medical Cost Trend: Behind the Numbers 2017
Medical Cost Trend: Behind the Numbers 2017PwC
 
Accenture Consumer Behavior Research: The value shake-up
Accenture Consumer Behavior Research: The value shake-upAccenture Consumer Behavior Research: The value shake-up
Accenture Consumer Behavior Research: The value shake-upaccenture
 
Etela-Karjalan kiertotalouden tiekartta
Etela-Karjalan kiertotalouden tiekartta Etela-Karjalan kiertotalouden tiekartta
Etela-Karjalan kiertotalouden tiekartta Circwaste
 
The Connected Refinery – Accenture 2017 Digital Refining Survey
The Connected Refinery – Accenture 2017 Digital Refining SurveyThe Connected Refinery – Accenture 2017 Digital Refining Survey
The Connected Refinery – Accenture 2017 Digital Refining Surveyaccenture
 
Apache Hadoop Summit 2016: The Future of Apache Hadoop an Enterprise Architec...
Apache Hadoop Summit 2016: The Future of Apache Hadoop an Enterprise Architec...Apache Hadoop Summit 2016: The Future of Apache Hadoop an Enterprise Architec...
Apache Hadoop Summit 2016: The Future of Apache Hadoop an Enterprise Architec...PwC
 
The Industrialist: Trends & Innovations - July 2023
The Industrialist: Trends & Innovations - July 2023The Industrialist: Trends & Innovations - July 2023
The Industrialist: Trends & Innovations - July 2023accenture
 
TOP_407070357-Data-Governance-Playbook.pptx
TOP_407070357-Data-Governance-Playbook.pptxTOP_407070357-Data-Governance-Playbook.pptx
TOP_407070357-Data-Governance-Playbook.pptxSabrinaLameiras1
 
CEE Software Development: M&A Report 2021
CEE Software Development: M&A Report 2021CEE Software Development: M&A Report 2021
CEE Software Development: M&A Report 2021Yevgen Sysoyev
 
Intelligent Operations for Future-Ready Businesses | Accenture
Intelligent Operations for Future-Ready Businesses | AccentureIntelligent Operations for Future-Ready Businesses | Accenture
Intelligent Operations for Future-Ready Businesses | Accentureaccenture
 
Sales and Operations Planning, Supported by Demand Management Capability, Sus...
Sales and Operations Planning, Supported by Demand Management Capability, Sus...Sales and Operations Planning, Supported by Demand Management Capability, Sus...
Sales and Operations Planning, Supported by Demand Management Capability, Sus...Innovation Enterprise
 
IoT and the Smart Warehouse
IoT and the Smart WarehouseIoT and the Smart Warehouse
IoT and the Smart WarehouseLaura Olson
 

Was ist angesagt? (20)

Lappeenrannan kiertotalouden tiekartta
Lappeenrannan kiertotalouden tiekartta Lappeenrannan kiertotalouden tiekartta
Lappeenrannan kiertotalouden tiekartta
 
Jyväskylän kaupungin kiertotalouden tiekartta
Jyväskylän kaupungin kiertotalouden tiekarttaJyväskylän kaupungin kiertotalouden tiekartta
Jyväskylän kaupungin kiertotalouden tiekartta
 
Impact of Digital on Supply Chain
Impact of Digital on Supply ChainImpact of Digital on Supply Chain
Impact of Digital on Supply Chain
 
Rovaniemen kaupungin kiertotalouden tiekartta
Rovaniemen kaupungin kiertotalouden tiekarttaRovaniemen kaupungin kiertotalouden tiekartta
Rovaniemen kaupungin kiertotalouden tiekartta
 
A.T. Kearney 2017 State of Logistics Report: Accelerating into Uncertainty
A.T. Kearney 2017 State of Logistics Report: Accelerating into UncertaintyA.T. Kearney 2017 State of Logistics Report: Accelerating into Uncertainty
A.T. Kearney 2017 State of Logistics Report: Accelerating into Uncertainty
 
Lounais-Suomen kiertotalouden tiekartta
Lounais-Suomen kiertotalouden tiekarttaLounais-Suomen kiertotalouden tiekartta
Lounais-Suomen kiertotalouden tiekartta
 
A look ahead to 2023: Impasse or opportunity for a new path
A look ahead to 2023: Impasse or opportunity for a new pathA look ahead to 2023: Impasse or opportunity for a new path
A look ahead to 2023: Impasse or opportunity for a new path
 
Advanced Topics In Business Intelligence
Advanced Topics In Business IntelligenceAdvanced Topics In Business Intelligence
Advanced Topics In Business Intelligence
 
Medical Cost Trend: Behind the Numbers 2017
Medical Cost Trend: Behind the Numbers 2017Medical Cost Trend: Behind the Numbers 2017
Medical Cost Trend: Behind the Numbers 2017
 
IP Theft
IP TheftIP Theft
IP Theft
 
Accenture Consumer Behavior Research: The value shake-up
Accenture Consumer Behavior Research: The value shake-upAccenture Consumer Behavior Research: The value shake-up
Accenture Consumer Behavior Research: The value shake-up
 
Etela-Karjalan kiertotalouden tiekartta
Etela-Karjalan kiertotalouden tiekartta Etela-Karjalan kiertotalouden tiekartta
Etela-Karjalan kiertotalouden tiekartta
 
The Connected Refinery – Accenture 2017 Digital Refining Survey
The Connected Refinery – Accenture 2017 Digital Refining SurveyThe Connected Refinery – Accenture 2017 Digital Refining Survey
The Connected Refinery – Accenture 2017 Digital Refining Survey
 
Apache Hadoop Summit 2016: The Future of Apache Hadoop an Enterprise Architec...
Apache Hadoop Summit 2016: The Future of Apache Hadoop an Enterprise Architec...Apache Hadoop Summit 2016: The Future of Apache Hadoop an Enterprise Architec...
Apache Hadoop Summit 2016: The Future of Apache Hadoop an Enterprise Architec...
 
The Industrialist: Trends & Innovations - July 2023
The Industrialist: Trends & Innovations - July 2023The Industrialist: Trends & Innovations - July 2023
The Industrialist: Trends & Innovations - July 2023
 
TOP_407070357-Data-Governance-Playbook.pptx
TOP_407070357-Data-Governance-Playbook.pptxTOP_407070357-Data-Governance-Playbook.pptx
TOP_407070357-Data-Governance-Playbook.pptx
 
CEE Software Development: M&A Report 2021
CEE Software Development: M&A Report 2021CEE Software Development: M&A Report 2021
CEE Software Development: M&A Report 2021
 
Intelligent Operations for Future-Ready Businesses | Accenture
Intelligent Operations for Future-Ready Businesses | AccentureIntelligent Operations for Future-Ready Businesses | Accenture
Intelligent Operations for Future-Ready Businesses | Accenture
 
Sales and Operations Planning, Supported by Demand Management Capability, Sus...
Sales and Operations Planning, Supported by Demand Management Capability, Sus...Sales and Operations Planning, Supported by Demand Management Capability, Sus...
Sales and Operations Planning, Supported by Demand Management Capability, Sus...
 
IoT and the Smart Warehouse
IoT and the Smart WarehouseIoT and the Smart Warehouse
IoT and the Smart Warehouse
 

Ähnlich wie 15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittari suunnannäyttäjinä

Ilmastoviisasta rakentamista - Miksi Suomi pitää rakentaa puusta?
Ilmastoviisasta rakentamista - Miksi Suomi pitää rakentaa puusta?Ilmastoviisasta rakentamista - Miksi Suomi pitää rakentaa puusta?
Ilmastoviisasta rakentamista - Miksi Suomi pitää rakentaa puusta?Suomen metsäkeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, TilastokeskusTilastokeskus
 
Onko digitalisaatio rikkonut bruttokansantuotteen? Eljas Tuomaala, Satu Monto...
Onko digitalisaatio rikkonut bruttokansantuotteen? Eljas Tuomaala, Satu Monto...Onko digitalisaatio rikkonut bruttokansantuotteen? Eljas Tuomaala, Satu Monto...
Onko digitalisaatio rikkonut bruttokansantuotteen? Eljas Tuomaala, Satu Monto...Tilastokeskus
 
Digitaalisen talouden mittaamisen haasteet – seminaari 30.6.2017
Digitaalisen talouden mittaamisen haasteet – seminaari 30.6.2017Digitaalisen talouden mittaamisen haasteet – seminaari 30.6.2017
Digitaalisen talouden mittaamisen haasteet – seminaari 30.6.2017Suomen Pankki
 
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinäTilastokeskus
 
2 edellakavija kunta rakentaa puusta jemina suikki
2 edellakavija kunta rakentaa puusta jemina suikki2 edellakavija kunta rakentaa puusta jemina suikki
2 edellakavija kunta rakentaa puusta jemina suikkiSuomen metsäkeskus
 
Mita tietoja-sijoitustuotteista-tulisi-kertoa-kestavan-rahoituksen-kohteissa
Mita tietoja-sijoitustuotteista-tulisi-kertoa-kestavan-rahoituksen-kohteissaMita tietoja-sijoitustuotteista-tulisi-kertoa-kestavan-rahoituksen-kohteissa
Mita tietoja-sijoitustuotteista-tulisi-kertoa-kestavan-rahoituksen-kohteissaFinanssivalvonta
 
Mitä on suomalainen kiertotalousliiketoiminta? Niko Olsson, Tilastokeskus
Mitä on suomalainen kiertotalousliiketoiminta? Niko Olsson, TilastokeskusMitä on suomalainen kiertotalousliiketoiminta? Niko Olsson, Tilastokeskus
Mitä on suomalainen kiertotalousliiketoiminta? Niko Olsson, TilastokeskusTilastokeskus
 
Iin kunnan kiertotalouden tiekartta
Iin kunnan kiertotalouden tiekarttaIin kunnan kiertotalouden tiekartta
Iin kunnan kiertotalouden tiekarttaCircwaste
 
Digitalisaation haasteet hintaindekseille, Satu Montonen, Tilastokeskus
Digitalisaation haasteet hintaindekseille, Satu Montonen, TilastokeskusDigitalisaation haasteet hintaindekseille, Satu Montonen, Tilastokeskus
Digitalisaation haasteet hintaindekseille, Satu Montonen, TilastokeskusTilastokeskus
 
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinäTilastokeskus
 
Median murros: mistä kasvu ja työpaikat?
Median murros: mistä kasvu ja työpaikat?Median murros: mistä kasvu ja työpaikat?
Median murros: mistä kasvu ja työpaikat?Timo Argillander
 
Digitalisaatio ja kansainvalinen yhteistyo Data bio -hankkeen metsapiloteissa
Digitalisaatio ja kansainvalinen yhteistyo Data bio -hankkeen metsapiloteissaDigitalisaatio ja kansainvalinen yhteistyo Data bio -hankkeen metsapiloteissa
Digitalisaatio ja kansainvalinen yhteistyo Data bio -hankkeen metsapiloteissaSuomen metsäkeskus
 
Rakennettu ympäristö ja alueiden käyttö: tutkimustuloksia 2014
Rakennettu ympäristö ja alueiden käyttö: tutkimustuloksia 2014Rakennettu ympäristö ja alueiden käyttö: tutkimustuloksia 2014
Rakennettu ympäristö ja alueiden käyttö: tutkimustuloksia 2014Jari Lyytimäki
 
Varman sijoitusten hiilijalanjälki 2018
Varman sijoitusten hiilijalanjälki 2018Varman sijoitusten hiilijalanjälki 2018
Varman sijoitusten hiilijalanjälki 2018Työeläkeyhtiö Varma
 
Lea Konttinen 18.1.2012: Innovaatioilla ja arvonluonnilla älykkääseen kasvuun.
Lea Konttinen 18.1.2012: Innovaatioilla ja arvonluonnilla älykkääseen kasvuun.Lea Konttinen 18.1.2012: Innovaatioilla ja arvonluonnilla älykkääseen kasvuun.
Lea Konttinen 18.1.2012: Innovaatioilla ja arvonluonnilla älykkääseen kasvuun.Sitra Maamerkit
 

Ähnlich wie 15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittari suunnannäyttäjinä (20)

Ilmastoviisasta rakentamista - Miksi Suomi pitää rakentaa puusta?
Ilmastoviisasta rakentamista - Miksi Suomi pitää rakentaa puusta?Ilmastoviisasta rakentamista - Miksi Suomi pitää rakentaa puusta?
Ilmastoviisasta rakentamista - Miksi Suomi pitää rakentaa puusta?
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
 
Onko digitalisaatio rikkonut bruttokansantuotteen? Eljas Tuomaala, Satu Monto...
Onko digitalisaatio rikkonut bruttokansantuotteen? Eljas Tuomaala, Satu Monto...Onko digitalisaatio rikkonut bruttokansantuotteen? Eljas Tuomaala, Satu Monto...
Onko digitalisaatio rikkonut bruttokansantuotteen? Eljas Tuomaala, Satu Monto...
 
Digitaalisen talouden mittaamisen haasteet – seminaari 30.6.2017
Digitaalisen talouden mittaamisen haasteet – seminaari 30.6.2017Digitaalisen talouden mittaamisen haasteet – seminaari 30.6.2017
Digitaalisen talouden mittaamisen haasteet – seminaari 30.6.2017
 
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä
 
2 edellakavija kunta rakentaa puusta jemina suikki
2 edellakavija kunta rakentaa puusta jemina suikki2 edellakavija kunta rakentaa puusta jemina suikki
2 edellakavija kunta rakentaa puusta jemina suikki
 
Mita tietoja-sijoitustuotteista-tulisi-kertoa-kestavan-rahoituksen-kohteissa
Mita tietoja-sijoitustuotteista-tulisi-kertoa-kestavan-rahoituksen-kohteissaMita tietoja-sijoitustuotteista-tulisi-kertoa-kestavan-rahoituksen-kohteissa
Mita tietoja-sijoitustuotteista-tulisi-kertoa-kestavan-rahoituksen-kohteissa
 
Mitä on suomalainen kiertotalousliiketoiminta? Niko Olsson, Tilastokeskus
Mitä on suomalainen kiertotalousliiketoiminta? Niko Olsson, TilastokeskusMitä on suomalainen kiertotalousliiketoiminta? Niko Olsson, Tilastokeskus
Mitä on suomalainen kiertotalousliiketoiminta? Niko Olsson, Tilastokeskus
 
CICAT2025 research project
CICAT2025 research projectCICAT2025 research project
CICAT2025 research project
 
Iin kunnan kiertotalouden tiekartta
Iin kunnan kiertotalouden tiekarttaIin kunnan kiertotalouden tiekartta
Iin kunnan kiertotalouden tiekartta
 
Digitalisaation haasteet hintaindekseille, Satu Montonen, Tilastokeskus
Digitalisaation haasteet hintaindekseille, Satu Montonen, TilastokeskusDigitalisaation haasteet hintaindekseille, Satu Montonen, Tilastokeskus
Digitalisaation haasteet hintaindekseille, Satu Montonen, Tilastokeskus
 
Kari Herlevi: Kierrolla kärkeen
Kari Herlevi: Kierrolla kärkeenKari Herlevi: Kierrolla kärkeen
Kari Herlevi: Kierrolla kärkeen
 
Ekologiset kompensaatiot
Ekologiset kompensaatiotEkologiset kompensaatiot
Ekologiset kompensaatiot
 
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä
 
Median murros: mistä kasvu ja työpaikat?
Median murros: mistä kasvu ja työpaikat?Median murros: mistä kasvu ja työpaikat?
Median murros: mistä kasvu ja työpaikat?
 
Digitalisaatio ja kansainvalinen yhteistyo Data bio -hankkeen metsapiloteissa
Digitalisaatio ja kansainvalinen yhteistyo Data bio -hankkeen metsapiloteissaDigitalisaatio ja kansainvalinen yhteistyo Data bio -hankkeen metsapiloteissa
Digitalisaatio ja kansainvalinen yhteistyo Data bio -hankkeen metsapiloteissa
 
Rakennettu ympäristö ja alueiden käyttö: tutkimustuloksia 2014
Rakennettu ympäristö ja alueiden käyttö: tutkimustuloksia 2014Rakennettu ympäristö ja alueiden käyttö: tutkimustuloksia 2014
Rakennettu ympäristö ja alueiden käyttö: tutkimustuloksia 2014
 
Varman sijoitusten hiilijalanjälki 2018
Varman sijoitusten hiilijalanjälki 2018Varman sijoitusten hiilijalanjälki 2018
Varman sijoitusten hiilijalanjälki 2018
 
Ekologiset kompensaatiot
Ekologiset kompensaatiotEkologiset kompensaatiot
Ekologiset kompensaatiot
 
Lea Konttinen 18.1.2012: Innovaatioilla ja arvonluonnilla älykkääseen kasvuun.
Lea Konttinen 18.1.2012: Innovaatioilla ja arvonluonnilla älykkääseen kasvuun.Lea Konttinen 18.1.2012: Innovaatioilla ja arvonluonnilla älykkääseen kasvuun.
Lea Konttinen 18.1.2012: Innovaatioilla ja arvonluonnilla älykkääseen kasvuun.
 

Mehr von Tilastokeskus

Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, TilastokeskusKasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, TilastokeskusTilastokeskus
 
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...Tilastokeskus
 
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, TilastokeskusMitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, TilastokeskusTilastokeskus
 
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...Tilastokeskus
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, TilastokeskusTilastokeskus
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, TilastokeskusTilastokeskus
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, TilastokeskusTilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, TilastokeskusTilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, TilastokeskusTilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, TilastokeskusTilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, TilastokeskusTilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
 
TOL2025 - mikä muuttuu? Miten uudistus toteutettiin? Miten muutostarpeet Suom...
TOL2025 - mikä muuttuu? Miten uudistus toteutettiin? Miten muutostarpeet Suom...TOL2025 - mikä muuttuu? Miten uudistus toteutettiin? Miten muutostarpeet Suom...
TOL2025 - mikä muuttuu? Miten uudistus toteutettiin? Miten muutostarpeet Suom...Tilastokeskus
 
Lääkärien vuokratyö, Heli Udd, Tilastokeskus
Lääkärien vuokratyö, Heli Udd, TilastokeskusLääkärien vuokratyö, Heli Udd, Tilastokeskus
Lääkärien vuokratyö, Heli Udd, TilastokeskusTilastokeskus
 
Moni alustatyötä tekevä voi vaikuttaa työhönsä, kehittämispäällikkö Anna Pärn...
Moni alustatyötä tekevä voi vaikuttaa työhönsä, kehittämispäällikkö Anna Pärn...Moni alustatyötä tekevä voi vaikuttaa työhönsä, kehittämispäällikkö Anna Pärn...
Moni alustatyötä tekevä voi vaikuttaa työhönsä, kehittämispäällikkö Anna Pärn...Tilastokeskus
 

Mehr von Tilastokeskus (20)

Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, TilastokeskusKasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
 
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...
 
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, TilastokeskusMitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
 
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
 
TOL2025 - mikä muuttuu? Miten uudistus toteutettiin? Miten muutostarpeet Suom...
TOL2025 - mikä muuttuu? Miten uudistus toteutettiin? Miten muutostarpeet Suom...TOL2025 - mikä muuttuu? Miten uudistus toteutettiin? Miten muutostarpeet Suom...
TOL2025 - mikä muuttuu? Miten uudistus toteutettiin? Miten muutostarpeet Suom...
 
Lääkärien vuokratyö, Heli Udd, Tilastokeskus
Lääkärien vuokratyö, Heli Udd, TilastokeskusLääkärien vuokratyö, Heli Udd, Tilastokeskus
Lääkärien vuokratyö, Heli Udd, Tilastokeskus
 
Moni alustatyötä tekevä voi vaikuttaa työhönsä, kehittämispäällikkö Anna Pärn...
Moni alustatyötä tekevä voi vaikuttaa työhönsä, kehittämispäällikkö Anna Pärn...Moni alustatyötä tekevä voi vaikuttaa työhönsä, kehittämispäällikkö Anna Pärn...
Moni alustatyötä tekevä voi vaikuttaa työhönsä, kehittämispäällikkö Anna Pärn...
 

15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittari suunnannäyttäjinä

 • 2. Kiertotalousliiketoiminnan indikaattorit –Tilastokeskuksen erillisselvityksenä osana laajempaa CIRCWASTE-hanketta (alun perin 2020) –Päivitystyö 2022-2023 – Kiertotalousliiketoiminnan indikaattorit 2 Heidi Pirtonen 16.12.2022
 • 3. Kiertotalousliiketoiminta –Määritelmät ja rajaukset –Olemassa oleva tieto –Tilastokeskuksen aikasarjat – 2013-2020 (+-) – Myös aluedataa –8 toimintoa; 18 indikaattoria tai indikaattorijoukkoa 3 Heidi Pirtonen 16.12.2022
 • 5. 1. Design –Suunnittelu keskeinen osa kaikkia toimintoja –Elinkaarisuunnittelu, jätteen synnyn ehkäisy, päästöt, tuote- ja palvelusuunnittelu, logistiikan suunnitteluun –Vaikea mitata 5 Heidi Pirtonen 16.12.2022
 • 6. Kiertotalousaiheiset patentit Kiertotalousaiheiset patentit miljoonaa asukasta kohden vuosina 2010-2021 –Käytetään usein kuvaamaan teknologista edistystä –Pohjautuu Eurostat:in kiertotalousindikaattoriin – Jätteet, jätevesien käsittely, kasvihuonekaasupäästöt – *2020-2021 ennakkotieto Euroopan patenttiviraston tietokannasta 6 Heidi Pirtonen 16.12.2022
 • 7. 2. Materiaalien otto –Neitseellisten luonnonvarojen kulutuksen tulisi vähentyä kun niitä mahdollisesti korvataan kierrätysmateriaaleilla ja kulutus vähentyy –Suhteuttamalla talouskasvuun voidaan kuvata mahdollista irtikytkentää 7 Heidi Pirtonen 16.12.2022
 • 8. Kotimainen materiaalien kulutus ja materiaali-intensiteetti Kotimainen materiaalien kulutus materiaaleittain ja materiaali- intensiteetti vuosina 2010-2021 –Materiaalitilinpito -tilasto – *Meneillä olevan menetelmäkehityksen vuoksi aikasarjaa korjattu 2010 alkaen; aikasarjakatkos 2016-2017 (2010- 2016 täsmentyy) –YK:n Kestävän kehityksen indikaattoreita –DMC myös kiertotalousohjelmassa 8 Heidi Pirtonen 16.12.2022
 • 9. 3. Tuotanto –Yritysten ja työllisyyden näkökulma kiertotalouden toteutumisessa –Nykyiset tilastoluokitukset ei erittele kiertotaloutta –Kiertotaloustoimialat: –Kierrätys –Korjaus ja uudelleenkäyttö –Vuokraus- ja leasingtoiminta 9 Heidi Pirtonen 16.12.2022
 • 10. Kiertotaloustoimipaikkojen lukumäärä, liikevaihto ja henkilöstö Kiertotaloustoimipaikkojen lukumäärä, liikevaihto ja henkilöstö vuosina 2013-2020 –Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto –2020 liikevaihto supistui 5 % edellisvuodesta –Myös maakuntatietoa 10 Heidi Pirtonen 16.12.2022
 • 11. Palkkataso kiertotalousaloilla Kiertotaloustoimialojen ja kaikkien toimialojen mediaanipalkat vuosina 2010-2020 – Palkkarakennetilasto – Kiertotalouden toivotaan luovan uusia työpaikkoja – Tärkeä seurata minkälaista työtä alalle syntyy – 2020: – Vuokraus- ja leasing: 3500e – Korjaus ja uudelleenkäyttö: 3300e – Kaikki toimialat: 3200e – Kierrätys: 3100e 11 Heidi Pirtonen 16.12.2022
 • 12. Kiertotalousaloille työllistyneet koulutusasteittain Kiertotalousaloille vuoden sisällä valmistumisesta työllistyneet koulutusasteittain vuosina 2010- 2020 –Sijoittuminen koulutuksen jälkeen –tilasto –2020: – Ammatillinen koulutus 74 % – AMK: 16 % – Lukio 5 % – Yliopistot: 5 % 12 Heidi Pirtonen 16.12.2022
 • 13. 4. Logistiikka –Tehokas materiaalivirtojen hallinta ja logistiikka koko elinkaaren näkökulmasta –Kierrätysmateriaalien palautuminen uudelleenkäytettäväksi 13 Heidi Pirtonen 16.12.2022
 • 14. Kuorma-autoliikenteen tyhjät kuljetukset Tyhjien kuljetusten osuus kaikista kuorma-autoliikenteen tavarakuljetuksista 2011-2021 –Tieliikenteen tavarankuljetukset –tilasto –Kuljetusreittien suunnittelu, paluumatkojen hyödyntäminen tavarakuljetuksissa –2021 yli 25 % kaikesta kuorma- autoliikenteestä ajettiin ilman kuormaa 14 Heidi Pirtonen 16.12.2022
 • 15. 5. Kauppa ja palvelut 15 Heidi Pirtonen 16.12.2022 –Kulutuksen vähentyminen –Omistamisesta palveluiden käyttöön
 • 16. Palvelualojen osuus liikevaihdosta Palvelualojen liikevaihdon osuus koko taloudesta vuosina 2013-2020 –Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto –Palvelujen kulutuksen tulisi korvata tavaroiden kulutusta –2020 laskua selittänee koronarajoitukset? 16 Heidi Pirtonen 16.12.2022
 • 17. 6. Kulutus ja jakamistalous –Kuluttamisessa pitäisi siirtyä jakamistalouteen ja palveluiden käyttämiseen –Vähentää neitseellisten raaka-aineiden tarvetta –Kuluttajien päätökset ohjaavat yritysten toimintaa 17 Heidi Pirtonen 16.12.2022
 • 18. Kirpputorikauppa Kirpputoritoimialoilla toimivien toimipaikkojen lukumäärä, liikevaihto ja henkilöstömäärä vuosina 2013- 2020 – Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto – Toimialat: – Antiikkiliikkeet, antikvariaattikauppa, huutokauppakamarit, muiden käytettyjen tavaroiden vähittäiskauppa – Perinteinen kirpputorikauppa taantumassa? – Myös maakuntatietoa 18 Heidi Pirtonen 16.12.2022
 • 19. Vertais- ja yhteiskäyttö Asuntojen vertaisvuokraus Suomessa ja ulkomailla 2019 –Vertais- ja jakamistalouden ilmiöt kotitalouksissa –Vain 3 % käyttänyt vertaismajoituksen sovellusta oman tai sijoitusasunnon vuokraukseen –Keskimääräiset tulot asunnon vertaisvuokrauksesta vuoden aikana 2300 euroa 19 Heidi Pirtonen 16.12.2022
 • 20. 7. Jätteet –Jätteen synnyn ehkäisy – Jos jätettä syntyy, materiaalina hyödyntäminen energiahyödyntämisen sijaan –Materiaalit ja tuotteet kiertävät mahdollisimman pitkään –Biohajoavan jätteen materiaalihyödyntäminen 20 Heidi Pirtonen 16.12.2022
 • 21. Yhdyskuntajätteen hyödyntäminen Yhdyskuntajätteen määrä hyödyntämistavoin jaettuna ja yhdyskuntajätteen kierrätysaste sekä EU-keskiarvo vuosina 2010- 2021 – Jätetilasto – Kierrätetyistä jätteistä voidaan tehdä uusiomateriaaleja – Materiaalina hyödyntäminen – 2021: – 3,4 milj. tonnia (609 kg/asukas) – Kierrätysaste 37 % – Tavoite 55 % v.2025 21 Heidi Pirtonen 16.12.2022
 • 22. Biokaasun tuotanto ja hyödyntämisaste Biokaasun tuotanto, hyödyntäminen ja hyödyntämättä jäävän osuuden soihtupoltto vuosina 2010-2021 – Jätteiden ja sivuvirtojen hyödyntämistä mädättämällä – Ylimääräinen biokaasu soihtupolttoon – 2021: – Hyödyntämisaste kasvoi 90 %:iin – Aiemmin n.85 % – Energian hankinta ja kulutus – *Tilastokeskus 2017 alkaen – Aiemmin Suomen biokaasulaitosrekisterin tiedot 22 Heidi Pirtonen 16.12.2022
 • 23. 8. Uudelleenkäyttö ja kierrätys –Neitseellisten raaka-aineiden käytön vähentäminen, kierrätysmateriaaleilla korvaaminen –Uudelleenkäyttö ja uudelleenvalmistus kuvaa tuotteen elinkaaren pidentämistä – Jätteiden kierrätystä keskeisempää 23 Heidi Pirtonen 16.12.2022
 • 24. Materiaalien kierto 24 Heidi Pirtonen 16.12.2022 Materiaalien kierto tilastovuonna 2020 (milj.t) – Materiaalien kiertoa taloudessa voidaan kuvata kotimaisten luonnonvarojen käytön, jätteiden käsittelyn ja päästöjen avulla – Vain hyvin pieni osa käytetyistä materiaaleista peräisin kierrätyksestä – Materiaalitilinpito ja jätetilasto
 • 25. Materiaalien kiertotalousaste Materiaalien kiertotalousaste materiaaleittain ja yhteensä vuosina 2013-2020, sekä EU-keskiarvo – Mittaa kierrätetyn materiaalin suhdetta kaikkeen käytettyyn materiaaliin – Aikasarja päivitetty johtuen materiaalitilinpidon aikasarjakorjauksesta – Vain 4,5 % vuonna 2020, selvästi alle EU-keskiarvon – Kiertotalousohjelman tavoitteena kaksinkertaistaminen 25 Heidi Pirtonen 16.12.2022
 • 26. Onko muutoksia tapahtunut – suuntaammeko kohti kiertotaloutta? –Missä mennään Suomi? –Varovaista positiivista kehitystä: – Biokaasun hyödyntämisasteen kasvu – Luonnonvarojen kulutus laskenut hieman: DMC, materiaali-intensiteetti, kokonaisjätemäärä – AMK kiertotalousosaajat työllistyneet aiempaa paremmin –Toisaalta: – Yhdyskuntajätteen kierrätysasteen romahtaminen – Materiaalien kiertotalousaste huomattavasti EU-tasoa alhaisempi –Selityksiä: – Koronapandemia – Vaikea tehdä kattavia johtopäätöksiä ilman tutkimustietoa 26 Heidi Pirtonen 16.12.2022
 • 27. Työ jatkuu… –Ei täydellinen kuva kiertotalouden liiketoiminnasta – Mittaaminen ja tieto keskeistä edistämisessä –Päivitys 2023 –Tulevaisuuden kehittyvät tietotarpeet? –Kiertotalousohjelman tavoitteet asetettu 2035 asti 27 Heidi Pirtonen 16.12.2022
 • 28. Lisätietoja –CIRCWASTE: Materiaalit kiertoon https://www.materiaalitkiertoon.fi/fi-FI –Tilastokeskus: Kiertotalousliiketoiminnan indikaattorit https://www.stat.fi/tup/kiertotalous/kiertotalousliiketoiminnan -indikaattorit.html –Tulossa: Artikkeli koskien kiertotalousohjelman indikaattoreita laajemmin (19.12.2022) – Tuomas Kaariaho & Heidi Pirtonen 28 Heidi Pirtonen 16.12.2022