Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Slide chương 1 cac phuong thuc giao dich trong tmqt

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnliche Bücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Ähnliche Hörbücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Slide chương 1 cac phuong thuc giao dich trong tmqt

 1. 1. QUẢN TRỊ TÁC NGHIỆP THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ Giảng viên: Ths. Vũ Anh Tuấn Bộ môn Quản trị tác nghiệp TMQT Trƣờng ĐH Thƣơng mại 0989.895.325 tuanva@vcu.edu.vn VUC International Trade Faculty Ths. Vũ Anh Tuấn tuanva@vcu.edu.vn - 0989895325
 2. 2. Thương mại quốc tế ??? Ths. Vũ Anh Tuấn tuanva@vcu.edu.vn - 0989895325
 3. 3. Ths. Vũ Anh Tuấn tuanva@vcu.edu.vn - 0989895325
 4. 4. TỔNG QUAN VUC International Trade Faculty Học phần Quản trị tác nghiệp Thƣơng mại quốc tế: •Đối tƣợng của môn học? •Mục tiêu của môn học? •Nội dung môn học? Ths. Vũ Anh Tuấn tuanva@vcu.edu.vn - 0989895325
 5. 5. TỔNG QUAN Tài liệu tham khảo: [1]. PGS.TS. Doãn Kế Bôn. Quản trị tác nghiệp TMQT. NXB chính trị hành chính, 2010. [2]. Bài tập tình huống kỹ thuật thương mại quốc tế. NXB Thống kê, 2004. [3]. PGS.TS Võ Thanh Thu. Hỏi đáp về kỹ thuật thực hành kinh doanh xuất nhập khẩu. NXB Thống kê [4]. PGS.TS Nguyễn Chí Thành. Quản trị kinh doanh thương mại quốc tế. NXB Giáo dục. VUC International Trade Faculty Ths. Vũ Anh Tuấn tuanva@vcu.edu.vn - 0989895325
 6. 6. Tài liệu tham khảo: [5]. Incoterms 2010, Incoterms 2000 [6]. UCP 600 [7]. Alan Branch. Export Practice and Management. Thomson [8]. Harry M. Venedikian, Global Trade Financing, John Wiley &Sons, Inc. [9]. Luật Thƣơng mại VN – 2005. VUC International Trade Faculty TỔNG QUAN Ths. Vũ Anh Tuấn tuanva@vcu.edu.vn - 0989895325
 7. 7. CHƢƠNG I: CÁC PHƢƠNG THỨC GIAO DỊCH THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ Ths. Vũ Anh Tuấn tuanva@vcu.edu.vn - 0989895325
 8. 8. CHƢƠNG I: CÁC PHƢƠNG THỨC GIAO DỊCH THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ Các phƣơng thức giao dịch TMQT: [1] Giao dịch trực tiếp [2] Giao dịch qua trung gian [3] Mua bán đối lƣu [4] Gia công quốc tế [5] Giao dịch tái xuất [6] Đấu giá quốc tế [7] Đấu thầu quốc tế [8] Giao dịch tại sở giao dịch hàng hóa VUC International Trade Faculty Ths. Vũ Anh Tuấn tuanva@vcu.edu.vn - 0989895325
 9. 9. I.I GIAO DỊCH TRỰC TIẾP • Khái niệm: Là phương thức giao dịch trong đó NB và NM có trụ sở kinh doanh đặt ở các quốc gia khác nhau, trực tiếp quan hệ bằng cách gặp mặt hoặc thông qua thư từ, điện tín... để bàn bạc và thỏa thuận với nhau về hàng hóa, giá cả, phương thức thanh toán... và các điều kiện thương mại khác. VUC International Trade Faculty Ths. Vũ Anh Tuấn tuanva@vcu.edu.vn - 0989895325
 10. 10. I.I GIAO DỊCH TRỰC TIẾP • Đặc điểm: – Ngƣời bán và ngƣời mua giao dịch trực tiếp với nhau trên cơ sở tự nguyện của các bên về nội dung thỏa thuận – Giao dịch có thể diễn ra mọi lúc, mọi nơi – Mua tách rời bán và không có sự ràng buộc giữa các lần giao dịch với nhau VUC International Trade Faculty Ths. Vũ Anh Tuấn tuanva@vcu.edu.vn - 0989895325
 11. 11. I.I GIAO DỊCH TRỰC TIẾP • Kỹ thuật tiến hành: Chào hàng Hỏi giá Hoàn giá Chấp nhận VUC International Trade Faculty Ths. Vũ Anh Tuấn tuanva@vcu.edu.vn - 0989895325
 12. 12. I.I GIAO DỊCH TRỰC TIẾP • Ƣu nhƣợc điểm: Ƣu điểm - Giảm chi phí trung gian, nâng cao sức cạnh tranh - Đảm bảo bí mật kinh doanh, nâng cao hiệu quả giao dịch - Thích ứng nhu cầu thị trƣờng - Thiết lập, mở rộng thị trƣờng tiện lợi, nhanh chóng Nhƣợc điểm - Khó khăn ở thị trƣờng mới, mặt hàng mới - Tiềm lực tài chính, đội ngũ có kinh nghiệm VUC International Trade Faculty Ths. Vũ Anh Tuấn tuanva@vcu.edu.vn - 0989895325
 13. 13. 1.2 GIAO DỊCH QUA TRUNG GIAN • Khái niệm: Là phương thức giao dịch, trong đó mọi quá trình trao đổi giữa NB với NM (NB và NM có trụ sở kinh doanh đặt ở các quốc gia khác nhau) để mua bán hàng hóa và dịch vụ đều phải thông qua người thứ ba gọi là các trung gian thương mại. VUC International Trade Faculty Ths. Vũ Anh Tuấn tuanva@vcu.edu.vn - 0989895325
 14. 14. 1.2 GIAO DỊCH QUA TRUNG GIAN Nguồn luật tại Việt Nam: - Luật Thƣơng mại 2005 - NĐ 12/2006 Các loại giao dịch qua trung gian: 1.2.1 Đại lý 1.2.2 Môi giới VUC International Trade Faculty Ths. Vũ Anh Tuấn tuanva@vcu.edu.vn - 0989895325
 15. 15. 1.2 GIAO DỊCH QUA TRUNG GIAN 1.2.1 Đại lý: Đại lý là một thƣơng nhân tiến hành 1 hay nhiều hành vi theo sự ủy thác của ngƣời giao đại lý (Principal). Quan hệ giữa ngƣời giao đại lý với đại lý là quan hệ hợp đồng đại lý VUC International Trade Faculty Ths. Vũ Anh Tuấn tuanva@vcu.edu.vn - 0989895325
 16. 16. 1.2 GIAO DỊCH QUA TRUNG GIAN 1.2.1.1 Phân loại đại lý: • Căn cứ vào nội dung quan hệ giữa người ủy thác và người đại lý: VUC International Trade Faculty Loại đại lý Chi phí Danh nghĩa Thù lao Thụ uỷ ủy thác ủy thác % kim ngạch Hoa hồng ủy thác Đại lý % hoa hồng Kinh tiêu Đại lý Đại lý Chênh lệch giá bán – giá mua Ths. Vũ Anh Tuấn tuanva@vcu.edu.vn - 0989895325
 17. 17. 1.2 GIAO DỊCH QUA TRUNG GIAN 1.2.1.1 Phân loại đại lý: • Căn cứ vào phạm vi quyền hạn được ủy thác : – Đại lý toàn quyền – Tổng đại lý – Đại lý đặc biệt • Căn cứ vào số lượng đại lý được chỉ định – Đại lý độc quyền – Đại lý phổ thông VUC International Trade Faculty Ths. Vũ Anh Tuấn tuanva@vcu.edu.vn - 0989895325
 18. 18. 1.2 GIAO DỊCH QUA TRUNG GIAN 1.2.1.2 Đặc điểm của đại lý: • Đại diện cho quyền lợi của ngƣời uỷ thác do đó đứng tên trong hợp đồng mua bán • Chiếm hữu hàng hoá và phải chịu trách nhiệm về việc khách hàng có thực hiện HĐ hay không • Chỉ đƣợc nhận tiền thù lao từ một phía là phía ngƣời uỷ thác • Quan hệ với ngƣời uỷ thác là HĐ dài hạn VUC International Trade Faculty Ths. Vũ Anh Tuấn tuanva@vcu.edu.vn - 0989895325
 19. 19. 1.2 GIAO DỊCH QUA TRUNG GIAN 1.2.2 Môi giới Môi giới là một thƣơng nhân đƣợc ngƣời bán hoặc ngƣời mua ủy thác tiến hành giao dịch để mua bán hàng hóa và dịch vụ VUC International Trade Faculty Ths. Vũ Anh Tuấn tuanva@vcu.edu.vn - 0989895325
 20. 20. 1.2 GIAO DỊCH QUA TRUNG GIAN • Đặc điểm của môi giới: – Không đứng tên trong hợp đồng mua bán – Không chiếm hữu hàng hoá và không chịu trách nhiệm về việc khách hàng có thực hiện hợp đồng hay không – Nhận tiền thù lao từ một phía là ngƣời uỷ thác mua và ngƣời uỷ thác bán – Quan hệ với ngƣời uỷ thác là Hợp đồng từng lần VUC International Trade Faculty Ths. Vũ Anh Tuấn tuanva@vcu.edu.vn - 0989895325
 21. 21. 1.2 GIAO DỊCH QUA TRUNG GIAN • Ƣu nhƣợc điểm: Ƣu điểm  Nhờ sự hiểu biết của trung gian về thị trƣờng, DN tránh đƣợc rủi ro  Tranh thủ đƣợc cơ sở vật chất của trung gian  Hình thành đƣợc mạng lƣới tiêu thụ rộng Nhƣợc điểm • Mất sự liên hệ trực tiếp với thị trƣờng • Phụ thuộc vào năng lực của trung gian • Đáp ứng yêu sách của trung gian • Lợi nhuận bị chia sẻ VUC International Trade Faculty Ths. Vũ Anh Tuấn tuanva@vcu.edu.vn - 0989895325
 22. 22. 1.2 GIAO DỊCH QUA TRUNG GIAN • Lƣu ý: – Lựa chọn đại lý, môi giới phải thận trọng – Căn cứ vào mục đích, yêu cầu của việc kinh doanh và năng lực của trung gian để lựa chọn loại hình trung gian phù hợp – Chỉ sử dụng trong những trƣờng hợp thật sự cần thiết VUC International Trade Faculty Ths. Vũ Anh Tuấn tuanva@vcu.edu.vn - 0989895325
 23. 23. 1.3 MUA BÁN ĐỐI LƢU 1.3.1 Khái niệm và đặc điểm • Khái niệm: Là một phương thức giao dịch, trong đó xuất khẩu kết hợp chặt chẽ với nhập khẩu, người bán đồng thời là người mua, lượng hàng hóa trao đổi có giá trị tương đương. Mục đích của trao đổi không phải nhằm thu về một khoản ngoại tệ mà nhằm thu về 1 hàng hóa khác có giá trị tương đương VUC International Trade Faculty Ths. Vũ Anh Tuấn tuanva@vcu.edu.vn - 0989895325
 24. 24. 1.3 MUA BÁN ĐỐI LƢU • Đặc điểm: – Có sự đối ứng giữa hành vi mua bán – Mục đích của trao đổi là hàng hoá có giá trị tƣơng đƣơng – Tiền tệ có tham gia vào giao dịch nhƣng hàng đƣợc giao đi đƣợc thanh toán một phần hoặc toàn bộ bằng hàng. – Giao dịch nhằm cân bằng lƣợng thu chi ngoại tệ VUC International Trade Faculty Ths. Vũ Anh Tuấn tuanva@vcu.edu.vn - 0989895325
 25. 25. 1.3 MUA BÁN ĐỐI LƢU 1.3.2 Yêu cầu về cân bằng của mua bán đối lƣu: – Cân bằng về mặt hàng – Cân bằng về giá cả – Cân bằng về tổng giá trị hàng giao cho nhau – Cân bằng về điều kiện giao hàng VUC International Trade Faculty Ths. Vũ Anh Tuấn tuanva@vcu.edu.vn - 0989895325
 26. 26. 1.3 MUA BÁN ĐỐI LƢU 1.3.3 Quá trình hình thành và phát triển: • Các động cơ tài chính. • Các động cơ tiếp thị. • Các động cơ phát triển. VUC International Trade Faculty Ths. Vũ Anh Tuấn tuanva@vcu.edu.vn - 0989895325
 27. 27. 1.3 MUA BÁN ĐỐI LƢU 1.3.4 Các hình thức mua bán đối lƣu trên thế giới 1.3.4.1 Hình thức hàng đổi hàng (Barter)  Hàng đổi hàng trực tiếp: Là việc trao đổi hàng hóa có giá trị tƣơng đƣơng, việc giao hàng diễn ra đồng thời. Trong giao dịch này, giá cả có tác dụng so sánh giá trị hàng trao đổi VUC International Trade Faculty Ths. Vũ Anh Tuấn tuanva@vcu.edu.vn - 0989895325
 28. 28. 1.3 MUA BÁN ĐỐI LƢU - Nghiệp vụ hàng đổi hàng cổ điển: chỉ có 2 bên tham gia trao đổi hàng hóa và không dùng tiền để thanh toán. H1 H2 100% HĐ đƣợc bù đắp bằng hàng hóa Nƣớc A Nƣớc B VUC International Trade Faculty Ths. Vũ Anh Tuấn tuanva@vcu.edu.vn - 0989895325
 29. 29. 1.3 MUA BÁN ĐỐI LƢU - Nghiệp vụ hàng đổi hàng hiện đại: Thu hút 3 – 4 bên tham gia, có thể sử dụng tiền để thanh toán một phần tiền hàng. Gạo Phôi thép Công ty X Việt Nam Công ty Y Đài Loan Công ty Z Trung Quốc Ô tô Phôi thép VUC International Trade Faculty Ths. Vũ Anh Tuấn tuanva@vcu.edu.vn - 0989895325
 30. 30. 1.3 MUA BÁN ĐỐI LƯU Đặc điểm của hàng đổi hàng trực tiếp:  Hai bên trao đổi hàng hóa có giá trị tƣơng đƣơng.  Hoạt động XK và NK diễn ra hầu nhƣ đồng thời VUC International Trade Faculty Ths. Vũ Anh Tuấn tuanva@vcu.edu.vn - 0989895325
 31. 31. 1.3 MUA BÁN ĐỐI LƢU  Hàng đổi hàng tổng hợp (Clearing): Hai chủ thể của quan hệ buôn bán thỏa thuận chỉ định ngân hàng thanh toán để mở TK clearing nhằm ghi chép tổng trị giá hàng giao nhận của mỗi bên. Sau 1 thời gian quy định, ngân hàng mới quyết toán TK clearing và bên bị nợ (tức nhận nhiều mà giao ít) sẽ phải trả khoản nợ bội chi mà mình đã gây ra. VUC International Trade Faculty Ths. Vũ Anh Tuấn tuanva@vcu.edu.vn - 0989895325
 32. 32. 1.3 MUA BÁN ĐỐI LƯU - Bình hành công cộng (Public clearing): Chủ thể là hai (hoặc nhiều) Nhà nước NH giữ tài khoản clearing là NH quốc gia ở 1 trong 2 nước hoặc cả hai.  Hình thức này thƣờng dùng cho các giao dịch theo hiệp định ghi nợ hoặc thanh toán giữa hai (hay nhiều) nƣớc. VUC International Trade Faculty Ths. Vũ Anh Tuấn tuanva@vcu.edu.vn - 0989895325
 33. 33. Trích Nghị định thư Hàng đổi hàng 1994 giữa Bộ Thương mại CHXHCN Việt Nam và Bộ Kinh tế và ngoại thương CH Arap Syria: Điều 1: Hàng hóa của Syria: Sợi bông, len, thuốc lá, hh khác Hàng hóa cùa VN: Gạo, cao su, hh khác Thời gian: từ ngày Nghị định thƣ có hiệu lực đến hết 1995 Giá trị: không dƣới 20 triệu USD mỗi chiều Điều 2: L/C mở bởi NH Thƣơng mại Syria hoặc Vietcombank VN và 1 trong 2 NH - Banque Francaise Du Commerce Exterieur - UBAF Singapore Điều 3: Số dƣ TK đƣợc giải quyết bằng cách giao hàng hóa nói trên trong vòng 3 tháng từ ngày hết hạn Nghị định thƣ VUC International Trade Faculty Ths. Vũ Anh Tuấn tuanva@vcu.edu.vn - 0989895325
 34. 34. 1.3 MUA BÁN ĐỐI LƢU - Bình hành tư nhân (Private clearing):  Chủ thể là hai hay nhiều doanh nghiệp.  Ngân hàng giữ tài khoản clearing là bất kỳ ngân hàng nào do hai bên thoả thuận chỉ định.  Bên nợ trả tiền nợ bội chi có thể bằng tiền một phần tuỳ theo thoả thuận. VUC International Trade Faculty Ths. Vũ Anh Tuấn tuanva@vcu.edu.vn - 0989895325
 35. 35. 1.3 MUA BÁN ĐỐI LƢU Ƣu nhƣợc điểm của hình thức hàng đổi hàng - Ƣu điểm:  Điều tiết thừa thiếu, giúp các nƣớc hoặc các doanh nghiệp thiếu các phƣơng pháp thanh toán đối ngoại tiến hành buôn bán, từ đó giúp cho TMQT phát triển.  Tránh hoặc giảm bớt việc chuyển dịch tiền có liên quan tới giao hàng hợp đồng. VUC International Trade Faculty Ths. Vũ Anh Tuấn tuanva@vcu.edu.vn - 0989895325
 36. 36. 1.3 MUA BÁN ĐỐI LƢU Ƣu nhƣợc điểm của hình thức hàng đổi hàng - Nhƣợc điểm:  Hình thức kém linh hoạt  Khó đảm bảo sự công bằng hàng hóa trao đổi  Rủi ro lớn nhất là bên đã giao hàng có thể không nhận đƣợc hàng mà bên kia phải giao  Chịu sự ràng buộc của tính bổ sung kinh tế giữa hai nƣớc. VUC International Trade Faculty Ths. Vũ Anh Tuấn tuanva@vcu.edu.vn - 0989895325
 37. 37. 1.3 MUA BÁN ĐỐI LƢU 1.3.4 Các hình thức mua bán đối lƣu trên thế giới 1.3.4.2 Hình thức mua đối lƣu (Couter–purchase) Mua đối lưu (Mậu dịch song song) là hai bên giao dịch mua sản phẩm của nhau thông qua hai hợp đồng vừa độc lập lại vừa có liên hệ với nhau. VUC International Trade Faculty Ths. Vũ Anh Tuấn tuanva@vcu.edu.vn - 0989895325
 38. 38. 1.3 MUA BÁN ĐỐI LƢU 1.3.4.2 Hình thức mua đối lƣu (Couter – purchase) Đặc điểm: • Khác với giao dịch thông thƣờng ở chỗ bên XK trƣớc phải cam kết mua lại hàng hoá của bên NK bằng chính tiền đƣợc thanh toán. • Thời gian trao đổi hàng không đồng thời. • Giá trị hàng giao đối ứng trong thời gian HĐ có hiệu lực thƣờng không bằng 100% HĐ xuất khẩu ban đầu. VUC International Trade Faculty Ths. Vũ Anh Tuấn tuanva@vcu.edu.vn - 0989895325
 39. 39. 1.3 MUA BÁN ĐỐI LƢU 1.3.4 Các hình thức mua bán đối lƣu trên thế giới 1.3.4.3 Hình thức mua lại SP (Product Buyback) 1.3.4.4 Hình thức bù trừ (Compensation) 1.3.4.5 Hình thức chuyển nợ - mua bán trao tay – buôn bán tam giác (Switch) 1.3.4.6 Hình tự giao dịch bồi hoàn - giao dịch đền bù (Offset) VUC International Trade Faculty Ths. Vũ Anh Tuấn tuanva@vcu.edu.vn - 0989895325
 40. 40. 1.4 GIA CÔNG QUỐC TẾ 1.4.1 Khái niệm và đặc điểm: Gia công là hoạt động thương mại, theo đó bên nhận gia công sử dụng một phần hoặc toàn bộ nguyên liệu, vật liệu của bên đặt gia công để thực hiện một hay nhiều công đoạn trong quá trình sản xuất theo yêu cầu của bên đặt gia công để hưởng thù lao.Gia công quốc tế là hình thức gia công thương mại mà bên đặt gia công hoặc bên nhận gia công là thương nhân nước ngoài VUC International Trade Faculty Ths. Vũ Anh Tuấn tuanva@vcu.edu.vn - 0989895325
 41. 41. 1.4 GIA CÔNG QUỐC TẾ 1.4.1 Khái niệm và đặc điểm Đặc điểm: • Hoạt động XNK gắn liền với hoạt động sản xuất. • Là một hình thức mậu dịch lao động, một hình thức XK lao động tại chỗ qua hàng hóa. • Là một phƣơng thức buôn bán "Hai đầu ở ngoài" VUC International Trade Faculty Ths. Vũ Anh Tuấn tuanva@vcu.edu.vn - 0989895325
 42. 42. 1.4 GIA CÔNG QUỐC TẾ Phân biệt gia công quốc tế và mua đứt bán đoạn: Gia công quốc tế • Không có sự di chuyển quyền sở hữu. Ngƣời cung ứng nguyên vật liệu là ngƣời tiếp nhận thành phẩm • Mọi rủi ro thuộc về ngƣời đặt gia công • Lợi nhuận của bên nhận gia công thấp Mua đứt bán đoạn • Có sự chuyển giao quyền sở hữu. Đầu cung ứng NVL và đầu mua thành phẩm không có sự liên hệ • Nhà máy trong nƣớc tự chịu mọi rủi ro • Lợi nhuận của nhà máy trong nƣớc cao hơn VUC International Trade Faculty Ths. Vũ Anh Tuấn tuanva@vcu.edu.vn - 0989895325
 43. 43. 1.4 GIA CÔNG QUỐC TẾ 1.4.2 Vai trò của gia công quốc tế: • Đối với bên đặt gia công - Hạ thấp giá thành sản phẩm - Điều chỉnh cơ cấu ngành ở nƣớc đặt gia công • Đối với bên nhận giao công (các LDCs): - Khắc phục tình trạng thừa lao động - Thu hút kỹ thuật và kinh nghiệm quản lý - Thúc đẩy xuất khẩu VUC International Trade Faculty Ths. Vũ Anh Tuấn tuanva@vcu.edu.vn - 0989895325
 44. 44. 1.4 GIA CÔNG QUỐC TẾ 1.4.3 Các hình thức gia công quốc tế: • Theo quyền sở hữu nguyên liệu: - Giao toàn bộ nguyên liệu và nhận thành phẩm - Bán nguyên liệu và mua thành phẩm - Giao nguyên liệu chính và nhận thành phẩm • Theo giá cả gia công: - Thực chi thực thanh - Hợp đồng khoán VUC International Trade Faculty Ths. Vũ Anh Tuấn tuanva@vcu.edu.vn - 0989895325
 45. 45. 1.4 GIA CÔNG QUỐC TẾ 1.4.4 Những vấn đề lƣu ý: • Xác định hợp lý chi phí sức lao động. • Tăng tỷ trọng sử dụng nguyên vật liệu và linh kiện trong nƣớc • Chuyển dần sang tự sản xuất kinh doanh • Nâng cao năng lực cạnh tranh của DN: năng suất lao động, khả năng sản xuất, nghiệp vụ tay nghề VUC International Trade Faculty Ths. Vũ Anh Tuấn tuanva@vcu.edu.vn - 0989895325
 46. 46. 1.5 GIAO DỊCH TÁI XUẤT 1.5.1 Khái niệm và đặc điểm Tái xuất là xuất khẩu trở ra nước ngoài những hàng trước đây đã nhập khẩu, chưa qua chế biến ở nước tái xuất. VUC International Trade Faculty Ths. Vũ Anh Tuấn tuanva@vcu.edu.vn - 0989895325
 47. 47. 1.5 GIAO DỊCH TÁI XUẤT • Đặc điểm: - Giai đoạn nhập khẩu và xuất khẩu và 2 hợp đồng riêng biệt - Giao dịch này luôn thú hút 3 bên - Hàng hóa chƣa qua chế biến tại nƣớc tái xuất - Mục đích, thu lƣợng ngoại tệ lớn hơn vốn bỏ ra VUC International Trade Faculty Ths. Vũ Anh Tuấn tuanva@vcu.edu.vn - 0989895325
 48. 48. 1.5 GIAO DỊCH TÁI XUẤT 1.5.2 Các loại hinh ra giao dịch tái xuất 1.5.2.1 Tạm nhập tái xuất Người XK Người NKNgười tái xuất VUC International Trade Faculty Ths. Vũ Anh Tuấn tuanva@vcu.edu.vn - 0989895325
 49. 49. 1.5 GIAO DỊCH TÁI XUẤT 1.5.2 Các loại hình ra giao dịch tái xuất 1.5.2.2 Chuyển khẩu Người XK Người NKNgười tái xuất VUC International Trade Faculty Ths. Vũ Anh Tuấn tuanva@vcu.edu.vn - 0989895325
 50. 50. 1.5 GIAO DỊCH TÁI XUẤT Theo Luật thƣơng mại Việt Nam 2005: tạm nhập, tái xuất hàng hóa là việc hàng hóa đƣợc đƣa từ nƣớc ngoài hoặc khu vực hải quan riêng, có làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam và xuất khẩu chính hàng hóa đó ra khỏi Việt Nam. Khu vực hải quan riêng: - Khu chế xuất - Doanh nghiệp chế xuất - Khu bảo thuế VUC International Trade Faculty Ths. Vũ Anh Tuấn tuanva@vcu.edu.vn - 0989895325
 51. 51. 1.5 GIAO DỊCH TÁI XUẤT Hình thức chuyển khẩu đƣợc thể hiện dƣới ba dạng sau: • Hàng hóa đƣợc vận chuyển thẳng từ nƣớc XK đến nƣớc NK không qua cửa khẩu Việt Nam. • Hàng hóa đƣợc vận chuyển từ nƣớc XK đến nƣớc NK có qua cửa khẩu Việt Nam nhƣng không làm thủ tục NK và XK. • Hàng hóa đƣợc vận chuyển từ nƣớc XK đến nƣớc NK có qua cửa khẩu Việt Nam và đƣa vào kho ngoại quan, không làm thủ tục NK và XK VUC International Trade Faculty Ths. Vũ Anh Tuấn tuanva@vcu.edu.vn - 0989895325
 52. 52. 1.6 ĐẤU GIÁ QUỐC TẾ Đấu giá (Auction) là một phương thức bán hàng đặc biệt được tổ chức công khai tại thời gian và địa điểm nhất định, ở đó NM được xem hàng trước và tự do cạnh tranh giá cả, hh được bán cho người trả giá cao nhất. Trong đấu giá quốc tế, những người tham gia đấu giá bao gồm các cá nhân và tổ chức trong nước và quốc tế. VUC International Trade Faculty Ths. Vũ Anh Tuấn tuanva@vcu.edu.vn - 0989895325
 53. 53. 1.6 ĐẤU GIÁ QUỐC TẾ - Đặc điểm: • Đƣợc tổ chức công khai tại thời gian và địa điểm nhất định • Các điều kiện mua bán (trừ điều kiện giá cả) đƣợc quy định sẵn trong điều lệ đấu giá • Đối tƣợng: hàng hóa hữu hình, khó quy chuẩn về chất lƣợng • Thị trƣờng 1 ngƣời NB, nhiều NM VUC International Trade Faculty Ths. Vũ Anh Tuấn tuanva@vcu.edu.vn - 0989895325
 54. 54. 1.6 ĐẤU GIÁ QUỐC TẾ • Các phƣơng thức ra giá của đáu giá quốc tế:  Đấu giá tăng  Đấu giá giảm  Đấu giá đƣa ra giá kín VUC International Trade Faculty Ths. Vũ Anh Tuấn tuanva@vcu.edu.vn - 0989895325
 55. 55. 1.6 ĐẤU GIÁ QUỐC TẾ • Quy trình đấu giá quốc tế: Giai đoạn chuẩn bị Đấu giá chính thức Ký HĐ và giao hàng VUC International Trade Faculty Ths. Vũ Anh Tuấn tuanva@vcu.edu.vn - 0989895325
 56. 56. 1.6 ĐẤU GIÁ QUỐC TẾ Quy trình đấu giá quốc tế: - Giai đoạn chuẩn bị: • Chuẩn bị hàng hóa và phân lô • Đăng thông báo đấu giá • Trƣng bày hàng hóa để ngƣời mua xem hàng VUC International Trade Faculty Ths. Vũ Anh Tuấn tuanva@vcu.edu.vn - 0989895325
 57. 57. THÔNG BÁO v/v mời tham gia chào giá cạnh tranh mua tàu biển Công ty CP vận tải và thuê tàu (Vietfracht) có kế hoạch bán 02 tàu biển chở hàng khô đã qua sử dụng theo hình thức chào giá cạnh tranh công khai trong nước và ngoài nước - Đặc trưng kỹ thuật của tàu chào bán: - Tàu VIETFRACHT 02 - Tàu VF GLORY - Giá khởi điểm: - Tàu VIETFRACHT 02: 52,075,000,000 VNĐ - Tàu VF GLORY: 93,735,000,000 VNĐ - Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ đăng ký tham gia và quy chế chào giá: phòng Quản lý tàu, công ty ty Vietfracht. - Giá phát hành 1 bộ HSĐK: 500,000 VNĐ - Thời gian phát hành HSĐKL 29/10/2012 – 12/11/2012 Ths. Vũ Anh Tuấn tuanva@vcu.edu.vn - 0989895325
 58. 58. - Thời gian nộp đăng ký: trong giờ hành chính, trước 17h ngày 12/11/2012, hoặc gửi theo bưu điện (thời hạn tính theo dấu bưu điện) - Tiền đảm bảo dự chào giá: - Tàu VIETFRACHT 02: 5,207,500,000 VNĐ - Tàu VF GLORY: 9,373,500,000 VNĐ - Khoản tiền này nộp trực tiếp hoặc chuyển khoản vào tài khoản ……… - Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia chào giá có nhu cầu xem tàu đề nghị liên hệ ….. Để đăng ký thời gian phù hợp với lịch trình khai thác của tàu. Mọi chi phí xem tàu do bên tham gia chào giá chi trả. - Thời gian tiến hành mở chào giá sẽ được thông báo bawgf văn bản tới các tổ chức, cá nhân có hồ sơ đăng ký tham gia chào giá hợp lệ và được chấp nhận. (Nguồn: Báo Nhân dân, 26/10/2012) Ths. Vũ Anh Tuấn tuanva@vcu.edu.vn - 0989895325
 59. 59. 1.6 ĐẤU GIÁ QUỐC TẾ Quy trình đấu giá quốc tế: - Đấu giá chính thức: • Nhân viên đấu giá đƣa ra mức giá khởi điểm (giá thấp nhất/ giá cao nhất) là phát giá (offer). • NM công khai ra giá (trả giá - counter offer). • Khi đã xác định đƣợc NM cuối cùng là ngƣời trả giá cao nhất, nhân viên điều hành đấu giá sẽ gõ búa tỏ ý đồng ý bán hàng. VUC International Trade Faculty Ths. Vũ Anh Tuấn tuanva@vcu.edu.vn - 0989895325
 60. 60. 1.6 ĐẤU GIÁ QUỐC TẾ Quy trình đấu giá quốc tế: - Ký hợp đồng và giao hàng • Ngƣời thắng cuộc đến BTC ký HĐ, trả tiền cọc • Trong kỳ hạn quy định, ngƣời mua thanh toán nốt và nhận hàng • Trung tâm đấu giá công bố phiếu đấu giá VUC International Trade Faculty Ths. Vũ Anh Tuấn tuanva@vcu.edu.vn - 0989895325
 61. 61. Ths. Vũ Anh Tuấn tuanva@vcu.edu.vn - 0989895325
 62. 62. 1.7 ĐẤU THẦU QUỐC TẾ 1.7.1 Khái niệm và đặc điểm Khái niệm: Đấu thầu là một phương thức giao dịch đặc biệt, trong đó NM (người mở thầu) công bố trước các điều kiện mua hàng để NB(người dự thầu) báo giá và các điều kiện thương mại khác, để NM chọn được NB tốt nhất. Trong đấu thầu quốc tế người dự thầu bao gồm các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế. VUC International Trade Faculty Ths. Vũ Anh Tuấn tuanva@vcu.edu.vn - 0989895325
 63. 63. 1.7 ĐẤU THẦU QUỐC TẾ • Đặc điểm:  Thƣờng dùng trong giao dịch mua vật tƣ, máy móc, thiết bị của các cơ quan nhà nƣớc,đơn vị sự nghiệp, DN & tổ chức thuộc mọi thành phần kinh tế  Thị trƣờng có nhiều NB, 1 NM > ƣu thế thuộc về ngƣời mua.  Giao dịch diễn ra tại địa điểm và thời gian xác định.  Hàng hóa có khối lƣợng lớn và giá trị cao. VUC International Trade Faculty Ths. Vũ Anh Tuấn tuanva@vcu.edu.vn - 0989895325
 64. 64. 1.7 ĐẤU THẦU QUỐC TẾ 1.7.2 Các hình thức đấu thầu: • Căn cứ số lƣợng ngƣời tham gia : - Đấu thầu rộng rãi - Đấu thầu hạn chế • Căn cứ vào hình thức xét thầu: - Đấu thầu 1 giai đoạn - Đấu thầu 2 giai đoạn • Căn cứ vào hình thức báo thầu: - 1 túi hồ sơ - 2 túi hồ sơ VUC International Trade Faculty Ths. Vũ Anh Tuấn tuanva@vcu.edu.vn - 0989895325
 65. 65. 1.7 ĐẤU THẦU QUỐC TẾ 1.7.3 Quy trình đấu thầu quốc tế: • Nguyên tắc:  Đảm bảo tính cạnh tranh  Đảm bảo tính công bằng  Đảm bảo tính minh bạch, công khai VUC International Trade Faculty Ths. Vũ Anh Tuấn tuanva@vcu.edu.vn - 0989895325
 66. 66. 1.7 ĐẤU THẦU QUỐC TẾ 1.7.3 Quy trình đấu thầu quốc tế: • Kỹ thuật tiến hành: B1: Chuẩn bị đấu thầu B2: Sơ tuyển ngƣời dự thầu B3: Tạo đk cho ngƣời dự thầu tìm hiểu đk đấu thầu B4: Thu nhận hồ sơ dự thầu B5: Khai mạc đấu thầu và lựa chọn nhà cung cấp B6: Ký kết HĐ VUC International Trade Faculty Ths. Vũ Anh Tuấn tuanva@vcu.edu.vn - 0989895325
 67. 67. 1.8 GIAO DỊCH TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VUC International Trade Faculty Ths. Vũ Anh Tuấn tuanva@vcu.edu.vn - 0989895325
 68. 68. 1.8 GIAO DỊCH TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA 1.8.1 Khái niệm và đặc điểm • Khái niệm: SGD hh là 1 thị trường đặc biệt, tại đó, thông qua môi giới do SGD chỉ định, ng ta mua bán các loại hh có khối lượng lớn, có tính chất đồng loại,có phẩm chất có thể thay thế cho nhau được và hầu hết là mua khống, bán khống nhằm đầu cơ để hưởng chênh lệch giá. VUC International Trade Faculty Ths. Vũ Anh Tuấn tuanva@vcu.edu.vn - 0989895325
 69. 69. 1.8 GIAO DỊCH TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA - Đặc điểm: • Diễn ra tại một địa điểm nhất định và trong một thời gian nhất định. • Là những hàng hoá đƣợc tiêu chuẩn hoá, giá cả thƣờng xuyên biến động, có diễn biến thị trƣờng phức tạp • Mục đích chủ yếu là đầu cơ hƣởng chênh lệch giá • Mẫu hợp đồng đã đƣợc quy định sẵn • Chủ yếu là hình thức mua khống bán khống VUC International Trade Faculty Ths. Vũ Anh Tuấn tuanva@vcu.edu.vn - 0989895325
 70. 70. Các nhóm hàng hóa:  Nông sản: Gạo, ngô, cà phê, đường, bông, đỗ tương…..  Năng lượng: dầu thô, khí ga, điện…  Kim loại: vàng, bạc, đồng…  Súc vật sống: gia súc sống, lợn, bò… 1.8 GIAO DỊCH TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA Ths. Vũ Anh Tuấn tuanva@vcu.edu.vn - 0989895325
 71. 71. 1.8 GIAO DỊCH TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA 1.8.2 Các loại giao dịch tại SGD hàng hóa 1.8.2.1. Giao dịch giao ngay (Spot transaction): Là giao dịch trong đó hàng hoá đƣợc giao ngay và trả tiền ngay vào thời điểm ký HĐ 1.8.2.2. Giao dịch kỳ hạn (Forward transaction): Là giao dịch trong đó giá cả đƣợc ấn định vào lúc ký HĐ nhƣng việc giao hàng và thanh toán đều đƣợc tiến hành sau 1 thời hạn nhất định, nhằm mục đích thu lợi nhuận do chênh lệch giá giữa lúc ký HĐ và lúc giao hàng VUC International Trade Faculty Ths. Vũ Anh Tuấn tuanva@vcu.edu.vn - 0989895325
 72. 72. 1.8 GIAO DỊCH TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA 1.8.2.2 Giao dịch kỳ hạn • Đầu cơ giá xuống (Bear): Mục đích của ngƣời đầu cơ giá xuống là bán hàng ra vào thời điểm trong tƣơng lai nhƣng giá đƣợc ấn định vào thời điểm hiện tại VD: A dự kiến giá dầu sau 1 tháng sẽ giảm. Ngày 1/9, A đến SGDHH để ký hợp đồng bán dầu với giá thời điểm hiện tại là 50, giao hàng 1/10. 1 tháng sau (1/10) nếu giá dầu giảm xuống 30 thì A thu lời đƣợc 20 VUC International Trade Faculty Ths. Vũ Anh Tuấn tuanva@vcu.edu.vn - 0989895325
 73. 73. 1.8 GIAO DỊCH TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA 1.8.2.2 Giao dịch kỳ hạn • Đầu cơ giá lên (Bull): Ngƣời đầu cơ giá lên dự kiến giá sẽ tăng trong một thời điểm tƣơng lai nên ký hợp đồng mua vào với giá ở thời điểm hiện tại VD: A dự kiến giá dầu sau 1 tháng sẽ tăng. Ngày 1/9, A đến SGDHH để ký hợp đồng mua dầu với giá thời điểm hiện tại là 50, giao hàng 1/10. 1 tháng sau (1/10) nếu giá dầu tăng lên 60 thì A thu lời đƣợc 10 VUC International Trade Faculty Ths. Vũ Anh Tuấn tuanva@vcu.edu.vn - 0989895325
 74. 74. 1.8 GIAO DỊCH TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA 1.8.2.3 Nghiệp vụ tự bảo hiểm (Hedging): Là nghiệp vụ các nhà sản xuất, các hãng KD sử dụng để tránh những rủi ro về giá tăng hay giảm có thể gây thiệt hại KD VD: Công ty A cần bông để sản xuất. Ngày 1/9, Công ty A ký hợp đồng mua bông với giá 50 và giao hàng ngày 1/10. Sợ giá bông có thể giảm sau 1 tháng, công ty A ký hợp đồng bán bông khống tại SGDHH với giá 50 giao hàng 1/10. VUC International Trade Faculty Ths. Vũ Anh Tuấn tuanva@vcu.edu.vn - 0989895325
 75. 75. 1.8 GIAO DỊCH TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA • Nếu ngày 1/10, giá bông giảm xuống 40, thì ở hợp đồng mua bông thứ nhất, A lỗ 10 nhƣng ở hợp đồng bán bông ở SGDHH A lãi 10 • Nếu ngày 1/10, giá bông tăng 70 thì ở hợp đồng mua bông thứ nhất A lãi 20 nhƣng ở hợp đồng bán bông tại SGDHH A lỗ 20 VUC International Trade Faculty Ths. Vũ Anh Tuấn tuanva@vcu.edu.vn - 0989895325
 76. 76. 1.8 GIAO DỊCH TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA 1.8.4 Kỹ thuật tiến hành: 1.8.4.1. Cơ cấu tổ chức: Ngƣời môi giới, hãng hoa hồng, sở thanh toán bù trừ 1.8.4.2. Kỹ thuật tiến hành - Khách hàng uỷ quyền cho ngƣời mô giới ký HĐ - Môi giới ra đài tròn báo báo giá của khách hàng - Nếu báo giá đƣợc khớp lệnh thì coi nhƣ thành công - Ký hợp đồng - Đến thời hạn của HĐ, đến sở thanh toán bù trừ để thanh toán VUC International Trade Faculty Ths. Vũ Anh Tuấn tuanva@vcu.edu.vn - 0989895325
 77. 77. 1.8 GIAO DỊCH TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA • Thế giới: - Kim loại mầu: sàn London, New York - Cà phê: London, New York, Rotterdam - Bông: Bombay, Chicago, New York - Lúa mỳ: Rotterdam, Milan, New York... - Sản phẩm công nghiệp: Tokyo - Kim loại: Singapore VUC International Trade Faculty Ths. Vũ Anh Tuấn tuanva@vcu.edu.vn - 0989895325
 78. 78. Ths. Vũ Anh Tuấn tuanva@vcu.edu.vn - 0989895325
 79. 79. 1.8 GIAO DỊCH TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA • Quy định pháp luật Việt Nam về mua bán hàng hóa qua SGD: - Luật Thƣơng mại 2005 - Nghị định 158/2006/NĐ-CP: - Thông tƣ 03/2009/TT- BCT - Quyết định 4361/QĐ-BCT (2010) VUC International Trade Faculty Ths. Vũ Anh Tuấn tuanva@vcu.edu.vn - 0989895325
 80. 80. 1.8 GIAO DỊCH TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA • Điều kiện thành lập SGD - Hình thức: Doanh nghiệp cổ phần hoặc TNHH - Vốn pháp định: 150 tỷ VNĐ - Điều lệ hoạt động: phù hợp NĐ 158/2006/ND-CP - Điều lệ hoạt động: phù hợp Luật Doanh nghiệp - Giám đốc/Tổng giám đốc: Đại học + kinh nghiệm - Giải trình kinh tế - kỹ thuật: mục tiêu, tiến độ, địa điểm, giải pháp công nghệ. VUC International Trade Faculty Ths. Vũ Anh Tuấn tuanva@vcu.edu.vn - 0989895325
 81. 81. 1.8 GIAO DỊCH TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VUC International Trade Faculty Ths. Vũ Anh Tuấn tuanva@vcu.edu.vn - 0989895325

×