Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Thony norelli wordpress

Försäljningen spelar en viktig roll i tillväxten av alla affärer. Försäljningsprocessen består av olika metoder, och en
av dem lär känna dina kunder och etablerar starka relationer med dem. Sociala media, som vi alla vet, kopplar
samman människor och kan hjälpa företag att få mer information om sina kunder

Ähnliche Bücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Ähnliche Hörbücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen
  • Als Erste(r) kommentieren

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Thony norelli wordpress

  1. 1. Påverkan av sociala medier på försäljningen Thony Norelli A U G U S T 1 7 , 2 0 1 7/T H O N Y N O R E L L I Du läser EntreprenörMellanöstern,en internationell franchiseav EntrepreneurMedia. Försäljningen spelaren viktig roll i tillväxten av alla affärer.Försäljningsprocessen bestårav olika metoder,och en av dem lärkänna dina kunderoch etablerarstarka relationermed dem.Sociala media,som vi alla vet,kopplar samman människoroch kan hjälpa företag att få merinformation om sina kunder.Det gördet möjligt för företagareatt ta reda på hurderas verksamhet uppfattas av sina kunder,inklusivevad deras kundertyckerom sina konkurrenter,så att dekan göra nödvändiga ändringari sina produkterellertjänsteroch att initiera samtal föratt odla en utsikts- ellerförsäljningsledning.Härärnågra idéerom hursociala medierkan användas föratt skapa ny försäljning och generera ökad avkastning. 1.Välj rätt sociala medieplattform Sociala medierbestårav olika plattformar,och närman väljerrätt sociala medieplattform försin verksamhet,börföretagarebörja med att lära sig sina kundbaspreferenser.Sociala medier T H O N Y N O R E L L I S G U Y F R O M S W converted by Web2PDFConvert.com
  2. 2. kan endast användas intelligent endast om verksamheten äraktiv på samma online-plattform som sina kunder. Det ärslöseri med tid att engagera sig på en social media-plattform om dina kunderspenderarmajoriteten av sin tid på en annan.En av debästa sociala medierna ärFacebook,speciellt förB2C-företag,eftersom det germöjlighet att publicera annonser.Det kan också användas med andra plattformar,som Pinterest och Instagram.Du kan engagera dig med nya kunder,ta orderfrån dem och hålla dem informeradeom dina nya erbjudanden och initiativ. 2.Anslut till dina framtidsutsikterNärdu väl valt rätt plattform måstedu ansluta dig genom att skapa en profil elleren sida som ska göras i företagets namn.Därefterkan du ansluta dina framtidsutsiktergenom att följa dem, skicka dem en vänförfrågan och så vidare.Frågan som uppstårhärärhurska du identifiera utsikterna?Det ärhär SEO teknikerkan komma till nytta.Du kan använda nyckelord föratt söka efterpersonersom äraktiva i eller pratarom din bransch.Det ärlämpligt att intenärma sig dem med försäljningsställen omedelbart,men att först ta reda på deras behov och smärtpunkter. 3.Bygg relationeroch delta i konversationerPassarbådekunderoch företag,sociala mediergördet möjligt för dem att bygga långvariga relationer.Entreprenörerbörveta att det tartid innan dehämtarönskaderesultat.Att bygga långvariga relationerärbara möjligt närdu investerartid att undersöka,skapa och dela engagerande innehåll.Det ärinteen bra idéatt bara skicka till ditt kunderett meddelandemed en ton och en länktill din webbplats.Dekommeratt vara ointresserade– men försökatt påpeka några problem av deras som din produkt ellertjänst kan lösa. Det härärtreenkla steg som kan göra att din sociala medierkännerigen,samtidigt som du ökarförsäljningen av dina företag.Det ärockså viktigt att nämna att du börsträva efteratt behandla dina potentiella kundermed respekt samtidigt som deläggertill värdeförsina liv med dina produkterellertjänster. Sharethis: Twitter Facebook Google U n c a t e g o r i z e d , , , , , , , , , ,    Loading... Related Svensk mode och design | Thony Norelli Thony Norelli sweden - Digital communications & PR made easy En affärsman Thony Norelli är involverad i många affärer. A B O U T M E B E S K R I V D E F I N A N S I E L L A B O T H O N Y N O R E L L I B U S I N E S S S E R V I C E S C O N S U L T I N G E N T R E P R E N E R U S W E D E N G E N O M F Ö R T S A V Å F G O O G L E S W E D E N G O O G L E . S E I S V E R I G E Ö K A R 6 - T I M M A R S A R B E T S D A G A R P R O D U K T I V I T E T M O D E O C H D E S I G N converted by Web2PDFConvert.com
  3. 3. Leave a Reply , , , , , , P O W E R T O G A S I S V E R I G E S V E N S K M O D E O C H D E S I G N S W E D E NT H O N Y T H O N Y N O R E L L E G O O G L E T H O N Y N O R E L L I T H O N Y N O R E L L I | S W E D E N 8 sakeratt leta efteri en studentcentrerad läromiljö Thony Norelli | Sverige Enter your comment here... Search … S E A R C H ARCHIVE August 2017 July 2017 converted by Web2PDFConvert.com
  4. 4. B L O G A T W O R D P R E S S . C O M . June2017 NAVIGATION Home Search … S E A R C H converted by Web2PDFConvert.com

×