Successfully reported this slideshow.
0LFUR 3UHFLVLH IUH]HQ
SURGXFWQDXZNHXULJKHLG
0LNURFHQWUXP RNW 
 RNW 0LFUR 3UHFLVLH EHZHUNHQ
,QKRXG
‡ 7ROHUDQWLHYHOGHQ ELM ...
RNW 0LFUR 3UHFLVLH EHZHUNHQ
7ROHUDQWLHYHOGHQ ELM YHUVFKLOOHQGH EHZHUNLQJHQ
7RHSDVVLQJ
‡ 9HOOHQ YDQ ERPHQ
‡ =DJHQ YDQ DWRRP...
‡ 'UDDLHQ VSLHJHO +XEEOH WHOHVFRRS
7ROHUDQWLH
YHOG
 P
 P
 FP
 PP
 —P
 —P
 —P
 RNW 0LFUR 3UHFLVLH EHZHUNHQ
0LFUR 3UHFLVLH IUH]HQ WROHUDQWLHYHOG
7RHSDVVLQJ
‡ D...
RNW 0LFUR 3UHFLVLH EHZHUNHQ
0LFUR HQ SUHFLVLH IUH]HQ GH NHWHQ
$' VVWHHP
$0 VVWHHP
3RVWSURFHVVRU
0DFKLQHEHVWXULQJ
0DFKLQH
,...
DVVLJ VLPXOWDDQ
IUH]HQ —P
QDXZNHXULJKHLG ELM
 DVVLJ —P
DVVLJ
VLPXOWDDQ IUH]HQ —P
RNW 0LFUR 3UHFLVLH EHZHUNHQ
0LFUR HQ SUHFLVLH IUH]HQ
$' VVWHHP
$0 VVWHHP
3RVWSURFHVVRU
0DFKLQHEHVWXULQJ
0DFKLQH
 RNW 0LFUR...
RNW 0LFUR 3UHFLVLH EHZHUNHQ
YDQ $' QDDU $0
7ROHUDQWLHYHUOLHV GRRU
PRGHOWROHUDQWLH —P
 —P
 RNW 0LFUR 3UHFLVLH EHZHUNHQ
0LF...
RNW 0LFUR 3UHFLVLH EHZHUNHQ
9DQ $0 QDDU SRVWSURFHVVRU / ILOH
.URPPHQ QDDU UHFKWH OLMQVWXNNHQ *2
7ROHUDQWLHYHUOLHV ± —P
9HUVFKLOOHQGH PHWKRGHQ YRRU GH YHUWDOLQJ
‡ 0D[LPDOH OHQJWH OLMQVWXN
‡ 0D[LPDOH DIZLMNLQJ
‡ 0D[LPD...
RNW 0LFUR 3UHFLVLH EHZHUNHQ
0LFUR HQ SUHFLVLH IUH]HQ
$' VVWHHP
$0 VVWHHP
3RVWSURFHVVRU
0DFKLQHEHVWXULQJ
0DFKLQH
—P
—P
 RNW...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

16.10 uur dhr Oosterling

538 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Unterhaltung & Humor, Technologie
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

16.10 uur dhr Oosterling

 1. 1. 0LFUR 3UHFLVLH IUH]HQ SURGXFWQDXZNHXULJKHLG 0LNURFHQWUXP RNW RNW 0LFUR 3UHFLVLH EHZHUNHQ ,QKRXG ‡ 7ROHUDQWLHYHOGHQ ELM EHZHUNLQJHQ ‡ 1DXZNHXULJKHLG LQ GH NHWHQ YDQ $' QDDU PDFKLQH ‡ RQFOXVLH $' VVWHHP $0 VVWHHP 3RVWSURFHVVRU 0DFKLQHEHVWXULQJ 0DFKLQH —P —P —P —P
 2. 2. RNW 0LFUR 3UHFLVLH EHZHUNHQ 7ROHUDQWLHYHOGHQ ELM YHUVFKLOOHQGH EHZHUNLQJHQ 7RHSDVVLQJ ‡ 9HOOHQ YDQ ERPHQ ‡ =DJHQ YDQ DWRRP RQGHU]HHsU ‡ 7KXLV HHQ JDW ERUHQ ‡ )UH]HQ $OXPLQLXP YOLHJWXLJGHHO ‡ )UH]HQ PDWULMVKROWH ‡ +RRJ QDXZNHXULJ IUH]HQ 712
 3. 3. ‡ 'UDDLHQ VSLHJHO +XEEOH WHOHVFRRS
 4. 4. 7ROHUDQWLH YHOG P P FP PP —P —P —P RNW 0LFUR 3UHFLVLH EHZHUNHQ 0LFUR 3UHFLVLH IUH]HQ WROHUDQWLHYHOG 7RHSDVVLQJ ‡ DVVLJ YODN IUH]HQ ‡ DVVLJ URQG JDW ‘ PP IUH]HQ ‡ DVVLJ FRQWRXU IUH]HQ ‡ DVVLJ JHLQGH[HHUG IUH]HQ ‡ DVVLJ VLPXOWDDQ IUH]HQ 7ROHUDQWLHYHOG —P —P —P —P —P 3URGXFWJURRWWH a VFKRHQHQGR]HQ
 5. 5. RNW 0LFUR 3UHFLVLH EHZHUNHQ 0LFUR HQ SUHFLVLH IUH]HQ GH NHWHQ $' VVWHHP $0 VVWHHP 3RVWSURFHVVRU 0DFKLQHEHVWXULQJ 0DFKLQH ,*(6 67(3 QDWLYH ILOH $' ILOH SURGXFW XWWHU /RFDWLRQ ILOH 1 SURJUDPPD $VVWXXUVLJQDOHQ JHUHHG SURGXFW UHVXOWDDW YDQ KHW SURFHV YRHUW HHQ SURFHV XLW RNW 0LFUR 3UHFLVLH EHZHUNHQ 0LFUR HQ SUHFLVLH IUH]HQ QDXZNHXULJKHLG $' VVWHHP $0 VVWHHP 3RVWSURFHVVRU 0DFKLQHEHVWXULQJ 0DFKLQH ,*(6 67(3 QDWLYH ILOH $' ILOH SURGXFW XWWHU /RFDWLRQ ILOH 1 SURJUDPPD $VVWXXUVLJQDOHQ JHUHHG SURGXFW QDXZNHXULJKHLG ELM DVVLJ —P
 6. 6. DVVLJ VLPXOWDDQ IUH]HQ —P
 7. 7. QDXZNHXULJKHLG ELM DVVLJ —P
 8. 8. DVVLJ VLPXOWDDQ IUH]HQ —P
 9. 9. RNW 0LFUR 3UHFLVLH EHZHUNHQ 0LFUR HQ SUHFLVLH IUH]HQ $' VVWHHP $0 VVWHHP 3RVWSURFHVVRU 0DFKLQHEHVWXULQJ 0DFKLQH RNW 0LFUR 3UHFLVLH EHZHUNHQ YDQ $' QDDU $0 $DQSDVVHQ PRGHO ‡ *DWHQ GLFKWHQ WXVVHQ GH YODNNHQ ‡ 9ODNNHQ RSQLHXZ JHQHUHUHQ ‡ (ON PRGHO PRHW ZRUGHQ DDQJHSDVW 9HUWDOLQJ LQ $' ‡ 67/ ,*(6 67(3 3DUDVROLG ‡ 2SGHOLQJ LQ YODNNHQ HQ RYHUJDQJHQ ‡ 0RGHOWROHUDQWLH YRRU H[SRUW QDDU $0
 10. 10. RNW 0LFUR 3UHFLVLH EHZHUNHQ YDQ $' QDDU $0 7ROHUDQWLHYHUOLHV GRRU PRGHOWROHUDQWLH —P —P RNW 0LFUR 3UHFLVLH EHZHUNHQ 0LFUR HQ SUHFLVLH IUH]HQ $' VVWHHP $0 VVWHHP 3RVWSURFHVVRU 0DFKLQHEHVWXULQJ 0DFKLQH —P
 11. 11. RNW 0LFUR 3UHFLVLH EHZHUNHQ 9DQ $0 QDDU SRVWSURFHVVRU / ILOH .URPPHQ QDDU UHFKWH OLMQVWXNNHQ *2
 12. 12. 7ROHUDQWLHYHUOLHV ± —P 9HUVFKLOOHQGH PHWKRGHQ YRRU GH YHUWDOLQJ ‡ 0D[LPDOH OHQJWH OLMQVWXN ‡ 0D[LPDOH DIZLMNLQJ ‡ 0D[LPDOH KRHNYHUDQGHULQJ QDDU YROJHQGH OLMQVWXN —P RNW 0LFUR 3UHFLVLH EHZHUNHQ 9DQ $0 QDDU SRVWSURFHVVRU / ILOH 9HUWDOLQJ QDDU UHFKWH OLMQVWXNNHQ KHHIW RRN JHYROJHQ YRRU GH RSSHUYODNWHUXZKHLG
 13. 13. RNW 0LFUR 3UHFLVLH EHZHUNHQ 0LFUR HQ SUHFLVLH IUH]HQ $' VVWHHP $0 VVWHHP 3RVWSURFHVVRU 0DFKLQHEHVWXULQJ 0DFKLQH —P —P RNW 0LFUR 3UHFLVLH EHZHUNHQ 9DQ PDFKLQHEHVWXULQJ QDDU PDFKLQH 9DQ UHFKWH OLMQVWXNNHQ QDDU NURPPHQ 7ROHUDQWLH [ WROHUDQWLHFDP!SRVWSURF—P
 14. 14. 7H NOHLQH WRO ! WH YHHO GDWDSXQWHQ ! WH ODJH YRHGLQJVVQHOKHLG
 15. 15. RNW 0LFUR 3UHFLVLH EHZHUNHQ 9DQ PDFKLQHEHVWXULQJ QDDU PDFKLQH 6WXXUVLJQDOHQ QDDU GH DVVHQ ‡ .ZDOLWHLW FRQVWDQWH YRHGLQJVVQHOKHLG ‡ 1DXZNHXULJKHLG PLQLPDOH YHUVQHOOLQJ ‡ 6QHOKHLG PD[LPDOH YHUVQHOOLQJ 6QHOKHLG QDXZNHXULJKHLG .ZDOLWHLW RNW 0LFUR 3UHFLVLH EHZHUNHQ 6WXXUVLJQDOHQ QDDU GH DVVHQ YG PDFKLQH %DDQVQHOKHLG PPPLQ
 16. 16. 0DFKLQH UHPW DI LQ DOOH DVVHQ
 17. 17. RNW 0LFUR 3UHFLVLH EHZHUNHQ YRRUEHHOGHQ QDXZNHXULJKHLG VQHOKHLG RNW 0LFUR 3UHFLVLH EHZHUNHQ 0LFUR HQ SUHFLVLH IUH]HQ $' VVWHHP $0 VVWHHP 3RVWSURFHVVRU 0DFKLQHEHVWXULQJ 0DFKLQH —P —P —P
 18. 18. RNW 0LFUR 3UHFLVLH EHZHUNHQ YDQ 0DFKLQH QDDU SURGXFW ,WHP —P 3RVLWLRQHHUQDXZNHXULJKHLG YG DVVHQ 3RVLWLHIRXW URWDWLHDVVHQ 8LW]HWWLQJ YDQ GH VSLO 5RQGORRSQDXZNHXULJKHLG ‡ 6SLO ‡ 2SQDPH ‡ )UHHV 9RUPQDXZNHXULJKHLG IUHHV 3RVLWLH ZHUNVWXN 7RWDDO WROHUDQWLHEXGJHW DVVLJ DVVLJ RNW 0LFUR 3UHFLVLH EHZHUNHQ 5RQGORRSQDXZNHXULJKHLG 6SLQGHO +6. RSQDPH 6QLMJHUHHGVFKDS +6. —P 6SLQGHO —P IUHHV —P
 19. 19. RNW 0LFUR 3UHFLVLH EHZHUNHQ 2YHU]LFKW QDXZNHXULJKHLG $' VVWHHP $0 VVWHHP 3RVWSURFHVVRU 0DFKLQHEHVWXULQJ 0DFKLQH —P —P —P —P 7RWDDO a DVVLJDVVLJ —P RNW 0LFUR 3UHFLVLH EHZHUNHQ RQFOXVLH SURGXFWQDXZNHXULJKHLG PLFUR SUHFLVLH IUH]HQ 0D[LPDDO KDDOEDUH SURGXFWQDXZNHXULJKHLG DIPHWLQJHQ YDQ VFKRHQHQGR]HQ
 20. 20. ‡ %LM DVVLJ IUH]HQ a —P ‡ %LM DVVLJ IUH]HQ a —P $' VVWHHP $0 VVWHHP 3RVWSURFHVVRU 0DFKLQHEHVWXULQJ 0DFKLQH —P —P —P —P
 21. 21. RNW 0LFUR 3UHFLVLH EHZHUNHQ +LJK VSHHG FDPHUD RSQDPH PLFURPLOOLQJ PLOO ‘ PP Q RPZPLQ I] —P DH PP DS PP 6$( + +UF IUDPHVV RNW 0LFUR 3UHFLVLH EHZHUNHQ 'DQN YRRU XZ DDQGDFKW
 22. 22. RNW 0LFUR 3UHFLVLH EHZHUNHQ 6DZLQJ 6DZLQJ RI WKH 5XVVLDQ QXFOHDU VXEPDULQH .856. LQ

×