දත්ත සහ තොරතුරු

Tennyson
TennysonTennyson
o;a;
yd
f;dr;=re
Input
Process
Output
Data Information
mrs.Klh o;a; iliafldg f;dr;=re imhhs
Data Process Information
•WIaK;ajh
•iq<fÕ fõ.h
•iq<x yuk osidj
•jdhqf.da,Sh mSvkh
Process •ld,.=k jd¾;dj
mrs.Klh o;a; iliafldg f;dr;=re imhhs
Data
o;a; hkq f;dr;=rla ,nd .ekSug wjYH jk wuqøjH fõ'
wo ojfia ld,.=K wkdjelsh hk f;dr;=r ,nd .ekSu i|yd my; o;a;hka bjy,a
fõ’
•WIaK;ajh
•iq<fÕ fõ.h
•iq<x yuk osidj
•jdhqf.da,Sh mSvkh
Data
Image data
Video Data
Audio Data
Text data
Alphanumeric data
Numeric data
o;a;hl ,laIK
1. w¾:dkaú; fkdfõ(meaningless)
2. jákdlula ke; ^no value)
3. ;SrK j,g t<öug bjy,a fkdfõ
f;dr;=rla ,nd .ekSug wjYH fõ
Information
ku <l=KQ fY%aKsh
.Ks;h w'fmd'i' id fm< 2010
o;a; w¾;dkaú;j ms<sfj,lg ilia l, úg f;dr;=rla ,efí’
ljqo hk f;dr;=r fiùug
wjYH o;a; fudkjdo@
hk f;dr;=r fiùug
wjYH o;a;hka fudkjdo@
hk f;dr;=r fiùug wjYH o;a;hka
fudkjdo@
f;dr;=rl .;s ,laIK
1. w¾:dkaú; nj (meaningful)
2. iïmQ¾K nj (Completeness)
3. ld,hg wkql+, nj (timeliness)
4. m%fhdackj;a nj (Usefulness)
5. jákd nj (value)
•wo osk fld,U k.rfha WIaK;ajh
•fIydkaf.a jdr úNd.fha .Ks;h <l=Kq
•fujr Wiia fm< úNd. m%;sM,
•ckys; fj<| ief,ys wo osk ,dNh
•mekai,l os.
•fujr m<uq fYaKshg we;=<;a jQ <uqka ixLHdj
•ÿïrsh .uka jdr ld, igyk
my; tAjdfhka f;dr;=re fudkjdo@ o;a; fudkjdo@
HARDWARE SOFTWARE
RAM, Processor, Hard disk, Keyboard, Monitor windows XP, Ms Word
LIVEWARE
Data Entry Operators,
Programmers
Data to Information
1 von 11

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?(20)

ICT Students PresentationsICT Students Presentations
ICT Students Presentations
Mahesh Kodituwakku5K views
Internet and Email -O/L ICTInternet and Email -O/L ICT
Internet and Email -O/L ICT
Mahesh Kodituwakku7.2K views
Arduino Basic for Grade 9Arduino Basic for Grade 9
Arduino Basic for Grade 9
Mahesh Kodituwakku1.4K views
ICTICT
ICT
Mahesh Kodituwakku3.7K views
G.C.E. O/L ICT(Lesson 1)G.C.E. O/L ICT(Lesson 1)
G.C.E. O/L ICT(Lesson 1)
Mahesh Kodituwakku6K views
Network DevicesNetwork Devices
Network Devices
Mahesh Kodituwakku9.1K views
AL ICT -Part 2AL ICT -Part 2
AL ICT -Part 2
Mahesh Kodituwakku3.6K views
Pascal programming languagePascal programming language
Pascal programming language
Mahesh Kodituwakku13.4K views
Grade 10 -ICTGrade 10 -ICT
Grade 10 -ICT
Mahesh Kodituwakku1.9K views
Ict grade 10Ict grade 10
Ict grade 10
udayanka sampath1.6K views
ICT Lessons in SinhalaICT Lessons in Sinhala
ICT Lessons in Sinhala
Mahesh Kodituwakku10.9K views
Grade 10 1st Term IT NotesGrade 10 1st Term IT Notes
Grade 10 1st Term IT Notes
Navinda Dissanayake35.9K views
Grade10 ICT model PaperGrade10 ICT model Paper
Grade10 ICT model Paper
Mahesh Kodituwakku11.4K views
Operating Systems::: G.C.E O/LOperating Systems::: G.C.E O/L
Operating Systems::: G.C.E O/L
Mahesh Kodituwakku15K views
grade 10 ict New syllabusgrade 10 ict New syllabus
grade 10 ict New syllabus
udayanka sampath8.6K views
Grade -9 ICT Lesson NotesGrade -9 ICT Lesson Notes
Grade -9 ICT Lesson Notes
Mahesh Kodituwakku5.8K views
KmapKmap
Kmap
Mahesh Kodituwakku3.5K views

Último(20)

ANATOMY AND PHYSIOLOGY UNIT 1 { PART-1}ANATOMY AND PHYSIOLOGY UNIT 1 { PART-1}
ANATOMY AND PHYSIOLOGY UNIT 1 { PART-1}
DR .PALLAVI PATHANIA190 views
Chemistry of sex hormones.pptxChemistry of sex hormones.pptx
Chemistry of sex hormones.pptx
RAJ K. MAURYA107 views
Google solution challenge..pptxGoogle solution challenge..pptx
Google solution challenge..pptx
ChitreshGyanani170 views
2022 CAPE Merit List 2023 2022 CAPE Merit List 2023
2022 CAPE Merit List 2023
Caribbean Examinations Council3.5K views
ACTIVITY BOOK key water sports.pptxACTIVITY BOOK key water sports.pptx
ACTIVITY BOOK key water sports.pptx
Mar Caston Palacio275 views
ICS3211_lecture 08_2023.pdfICS3211_lecture 08_2023.pdf
ICS3211_lecture 08_2023.pdf
Vanessa Camilleri79 views
GSoC 2024GSoC 2024
GSoC 2024
DeveloperStudentClub1056 views
7 NOVEL DRUG DELIVERY SYSTEM.pptx7 NOVEL DRUG DELIVERY SYSTEM.pptx
7 NOVEL DRUG DELIVERY SYSTEM.pptx
Sachin Nitave56 views
STYP infopack.pdfSTYP infopack.pdf
STYP infopack.pdf
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego159 views
Structure and Functions of Cell.pdfStructure and Functions of Cell.pdf
Structure and Functions of Cell.pdf
Nithya Murugan256 views
Azure DevOps Pipeline setup for Mule APIs #36Azure DevOps Pipeline setup for Mule APIs #36
Azure DevOps Pipeline setup for Mule APIs #36
MysoreMuleSoftMeetup84 views
Nico Baumbach IMR Media ComponentNico Baumbach IMR Media Component
Nico Baumbach IMR Media Component
InMediaRes1368 views
CWP_23995_2013_17_11_2023_FINAL_ORDER.pdfCWP_23995_2013_17_11_2023_FINAL_ORDER.pdf
CWP_23995_2013_17_11_2023_FINAL_ORDER.pdf
SukhwinderSingh895865480 views
Classification of crude drugs.pptxClassification of crude drugs.pptx
Classification of crude drugs.pptx
GayatriPatra1460 views

දත්ත සහ තොරතුරු