Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Más de Ten Bos(20)

De arme weduwe (32ste zondag B) & Sint Maarten

 1. Sint Maarten reed door weer en wind, zijn vurig paard droeg hem gezwind, Sint Maarten reed met volle moed, zijn mantel dekt hem warm en goed.
 2. Een oude man stond aan de baan, hij keek de ridder smekend aan, "Och help mij toch uit deze nood, ik vond hier in de kou de dood?"
 3. Sint-Maarten was zeer aanged aan, hij bleef voor d'arme bed’laar staan, hij trok zijn slagzwaard uit de schee, en sneed zijn mantel vlug in twee.
 4. De oude man kwam s'nachts weerom, hij had de halve mantel om, hij sprak tot Maarten zonder spot, en zei: "Ik ben de lieve God".
 5. Diep in ons hart weerklinkt er een stem die zingt: 'Eer aan God de Vader. Gloria!' Zoon van de mensen, door Uw groot lijden zijn wij dichter bij U. Gloria! Geest van hoop en liefde, Geest van licht en leven, Geest van echte vrede. Gloria! Jos (Wyllin
 6. Godsnaam die veelbelovend is, weerlicht in de geschiedenis: Jouw woord klinkt uit de hoogte. En toch is daar Jouw woning niet, de sterren en het diep verschiet zijn niet wat Jij beoogde. Het ongehoorde krijgt zijn stem, wie niet gezien is hoort bij Hem, mag sprekend op hem lijken
 7. Jij bent een ver een vreemd gezicht, de toekomst in een ander licht van hogerhand gegeven. Wees, weduwe en vreemdeling als streep door onze rekening, Gij tekent voor het leven. Het ongehoorde krijgt zijn stem Wie niet gezien is hoort bij Hem, mag sprekend op Hem lijken.
 8. Geloofsbelevenis Vg. Wij geloven in de Eeuwige, die met ons begaan is, nog voor wij het weten.
 9. Al. In de noodkreet van armen en weduwen, horen wij zijn stem. In de inzet van hen die recht doen, voelen wij zijn stuwkracht. In het vertrouwen waarmee stervenden hun leven uit handen geven, ervaren wij zijn betrouwbaarheid. Die stem, stuwkracht en betrouwbaarheid van de Eeuwige dragen ons.
 10. Vg. Wij geloven in Jezus, helder beeld van de Eeuwige.
 11. Al. Hij werd geboren uit eenvoudige ouders en met de jaren groeide Hij in wijsheid. De Geest van God werd vaardig in hem. Hij sprak met gezag en ging in zijn liefde tot het uiterste. Mensen, die niet wisten wat zij deden, hebben hem gekruisigd, maar God heeft hem bewaard in zijn trouw Zijn trouw tot in de dood is ons een bron van leven geworden.
 12. Vg. Wij geloven in de zachte krachten – vruchten van de Geest - die onze wereld tot een huis van vrede kunnen maken. Wij geloven in een Kerk die zich laat inspireren door deze Geest, die ontkiemt waar twee of meer samenzijn in Jezus’ naam, en openbloeit wanneer zij het brood breken en delen met elkaar.
 13. Al. Wij kijken hoopvol uit naar een Kerk die de tekens van de tijd verstaat en het visioen van Jezus levend houdt. Wij houden van een Kerk die kan vieren, die ruimte maakt voor rust om te genieten van al het goede dat tot stand is gekomen, en die het leven vol-tooit met een krans van dankbaarheid. Amen.
 14. Maaltijd van vreugde, licht overgoten. Stralend staat alles voor ons klaar, zegenend groeten wij elkaar, cirkel van mensen, tafelgenoten.
 15. Maaltijd van liefde, hier zijn we samen, eten van wat de aarde geeft, voelen de goedheid die hier leeft, lichaam en geest, zij komen op adem.
 16. Maaltijd van delen, laten we geven, aandacht en warmte aan elkaar, tijd en geduld, een stil gebaar, woorden waarmee je voort kunt in 't leven.
 17. Rond de tafel Vg. Wij danken Jou, God, voor mensen die kunnen delen om anderen een menswaardig bestaan te geven, voor hen die hun huis gastvrij openstellen.
 18. Al. Wij danken Jou, God, voor mensen die kunnen luisteren naar het leed van anderen, die wonden genezen door de pijn te helpen dragen; voor mensen die kunnen troosten.
 19. Vg. Wij danken Jou, God, voor mensen die rust en stilte brengen, die oog hebben voor kleine dingen, die zich verheugen in de grootheid van anderen.
 20. Al. Wij danken Jou, God, voor mensen die mild zijn in hun oordeel, die eerbied hebben voor het leven, die hun hart openen voor vergeving en verzoening, die zich spiegelen aan de levenswijze van Jezus.
 21. Vg. Geen andere zekerheid is ons gegeven, Heer God, dan op weg te zijn naar Jou. Ons zoeken naar Jou maakt ons tot mensen onderweg. Mensen die worden toegesproken door Jezus, Jouw zoon, die de Weg, de Waarheid en het Leven is. [rechtstaan]
 22. Pr. Toen Jezus die laatste avond met zijn vrienden aan tafel zat, gaf Hij hun een heilig teken: …… Tot zijn gedachtenis verkondigen wij hier zijn dood en verrijzenis.
 23. Vg. Wij bidden Jou, Heer God, stuur ook ons op weg in de geest van Jezus, Jouw zoon: dat wij nieuwe wegen van goedheid banen, wegen van onderlinge vrede en gerechtigheid; dat wij het leven leef baar maken en het puin ruimen van ons egoïsme..
 24. Al. Dat wij mensen zijn die het vuur van uw goedheid brandend houden, en uw licht laten stralen ook in de donkere momenten van ons leven. Amen.
 25. Onze Vader in de hemel, maak alles nieuw Geef Uw naam aan deze wereld, maak alles nieuw. Breng Uw koninkrijk tot leven, maak alles nieuw. Wees de hemel, wees de aarde, maak alles nieuw. Geef het brood in onze dagen, maak alles nieuw. En vergeef ons onze schulden, maak alles nieuw. Laat ook ons elkaar vergeven, maak alles nieuw. God, verlos ons van het kwade, maak alles nieuw.
 26. Onze Vader in de hemel, maak alles nieuw Geef Uw naam aan deze wereld, maak alles nieuw. Breng Uw koninkrijk tot leven, maak alles nieuw. Wees de hemel, wees de aarde, maak alles nieuw. Geef het brood in onze dagen, maak alles nieuw. En vergeef ons onze schulden, maak alles nieuw. Laat ook ons elkaar vergeven, maak alles nieuw. God, verlos ons van het kwade, maak alles nieuw.
 27. Speciaal voor Sint Maarten: Zie ginds komt Gods droom al, weer iets dichterbij, in woorden en klank maar daar blijft het niet bij. Straks zie je ons wroeten, we pogen steeds weer die droom waar te maken, en ‘t lukt min of meer.
 28. De Sint komt weer bij ons hij roept ons weer toe: blijf samen geloven, (Peter Biesbrouck / ‘Zie ginds komt de stoomboot)) hou stand, word niet moe, Durf delen je mantel, en warm je bij mij, dan rijdt God niet stilletjes ons hartje voorbij.