Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Más de Ten Bos(20)

Anzeige

Pinksteren 2011: Vuur, Enthousiasme, Adem, Kracht, Hoop, Vader en Geest

 1.  
 2. Die chaos schiep tot mensenland die mensen riep tot zinsverband Hij schreef, ons tot bescherming, zijn handvest van ontferming, Hij schreef ons vrij, met eigen hand.
 3. Dat boek waarin getekend staan gezichten, zielen, naam voor naam, hun overslaande liefde hun overgaande liefde hun weeën die niet overgaan.
 4. (Oosterhuis / Oomen) Zijn onverganklijk testament: dat Hij ons in de dood nog kent de dagen van ons leven ten dode opgeschreven ten eeuwig leven omgewend. Schrift die mensentoekomst schrijft. Naam die trouw blijft.
 5.  
 6.  
 7. Heer God, wij willen vragen, leer ons je Woord te dragen, leer ons het slechte laten. Heer God vergeef het ons. (Taizé)
 8.  
 9. Heer God, wij willen vragen, leer ons je Woord te dragen, leer ons het slechte laten. Heer God vergeef het ons. (Taizé)
 10.  
 11. Heer God, wij willen vragen, leer ons je Woord te dragen, leer ons het slechte laten. Heer God vergeef het ons. (Taizé)
 12.  
 13.  
 14. Ik zal in mijn huis niet wonen, ik zal mijn ogen niet dichtdoen, ik zal niet rusten geen ogenblik ik mag versmachten van dorst tot ik gevonden heb : een plek waar de doden leven de plaats waar recht wordt gedaan aan de verworpenen der aarde. Ik zal in mijn huis niet wonen, ik zal op mijn bed niet slapen, ik zal mijn ogen niet dichtdoen, ik zal niet rusten geen ogenblik voordat ik heb gevonden: een plek waar hij wonen kan een plaats om te rusten voor hem die God is, de enige ware.
 15.  
 16. [Pr] Ik geloof in de Eeuwige, die met ons begaan is, nog voor wij het weten Geloofsbelevenis
 17. [Al] In de noodkreet van armen en weduwen, horen wij zijn stem. In de inzet van hen die recht doen, voelen wij zijn stuwkracht. In het vertrouwen waarmee stervenden hun leven uit handen geven, ervaren wij zijn betrouwbaarheid. Die stem, stuwkracht en betrouwbaarheid van de Eeuwige dragen ons.
 18. [Pr] Ik geloof in Jezus, helder beeld van de Eeuwige.
 19. [Al] Hij werd geboren uit eenvoudige ouders en met de jaren groeide Hij in wijsheid. De Geest van God werd vaardig in hem. Hij sprak met gezag en ging in zijn liefde tot het uiterste. Mensen, die niet wisten wat zij deden, hebben hem gekruisigd, maar God heeft hem bewaard in zijn trouw Zijn trouw tot in de dood is ons een bron van leven geworden.
 20. [Pr] Wij geloven in de zachte krachten – vruchten van de Geest - die onze wereld tot een huis van vrede kunnen maken. Wij geloven in een Kerk die zich laat inspireren door deze Geest, die ontkiemt waar twee of meer samenzijn in Jezus’ naam, en open bloeit wanneer zij het brood breken en delen met elkaar.
 21. Al. Wij kijken hoopvol uit naar een Kerk die de tekens van de tijd verstaat en het visioen van Jezus levend houdt. Wij houden van een Kerk die kan vieren, die ruimte maakt voor rust om te genieten van al het goede dat tot stand is gekomen, en die het leven vol-tooit met een krans van dankbaarheid. Amen.
 22.  
 23.  
 24. Laat ons hopen – en er aan werken – dat mensen elkaar verstaan in onze samenleving - ook al spreken ze allen een andere taal en liggen hun roots in een andere cultuur - zo kan de wereld een thuis worden waar vrede heerst Italiaans
 25. (Taizé)
 26. Bidden we voor hoop en vertrouwen dat het vuur van Gods’ geest in elk van ons mag blijven branden en ons soms koude hart verwarmt zodat wij onze liefde en vriendschap overvloedig delen Grieks
 27. (Taizé)
 28. Laat ons hopen dat het ooit een werkelijkheid wordt en wij met geduld en zachtmoedigheid naar medemensen kunnen gaan die getekend worden door pijn en verdriet zodat opnieuw een lichtje in hun ogen gaat schitteren en zij nieuwe stappen voorwaarts kunnen zetten. Spaans
 29. (Taizé)
 30. Laat ons hopen dat we beseffen en mogen ervaren dat ingetogenheid kansen biedt om tot rust te komen, nieuwe wegen in onszelf - maar ook in de andere te ontdekken - en wij als gelukkige en blije mensen door ’t leven kunnen gaan. Frans
 31. (Taizé)
 32. Laat ons hopen dat door de goedheid van zoveel mensen – ook al is het in heel kleine dingen - vreugde in ons wordt gezaaid dat rijke vrucht kan voorbrengen als voedsel en kracht voor elke dag. Duits
 33. (Taizé)
 34.  
 35.  
 36. Herschep ons hart heradem ons verstand. dat wij elkaar behoeden en doen leven. Maak ons tot uw gemeente. Wees de stem die ons geweten wekt. Verberg U niet. (Oosterhuis Huub / Löwenthal Tom)
 37.  
 38. [Pr] God en Vader, Wij voelen ons vandaag dankbaar want we geloven dat Jij de bron van alle leven bent. Jij bent de Geest die ons leven geeft, die enthousiasme en geestdrift kan brengen in ons leven, nieuwe mogelijkheden in een moeilijke wereld. Rond de tafel
 39. [Al] Wij zijn hier samen rond Jouw tafel als mensen die met elkaar begaan zijn, tochtgenoten, genietend van elkaars aanwezigheid. We danken Jou omdat Je ons tot hier hebt gebracht, in liefde en vriendschap, met een warme zorg voor elkaar.
 40. [Pr] God, Jij bent een wonder van warme aandacht, een Vader, die van zijn kinderen houdt. Maar Jij bent ook het woord dat ons wenkt en roept om hetzelfde voor onze medemensen te doen. Van dank zijn wij vervuld om die roeping.
 41. [Al] Jouw wervelende geestkracht waait ook onrust of storm. Zo geef Jij ons leven zo nu en dan een onverwachte wending, en daag je ons uit om het met Jou te wagen.
 42. [Pr] Maar nooit was Je duidelijker te zien en te ervaren dan in die profeet uit Nazareth: Jezus de zoon van Jozef en Maria.
 43. [Al] Door-ademd van Jouw goedheid, werd hij later ook Jouw Zoon genoemd, een wonder van Jouw liefde, de weg die welzijn in waarheid schenkt.
 44. [Pr] Wij danken Jou om Hem, hij boeit ons tot op vandaag.
 45. [Al] Zijn Geest geeft ons vaart en in Zijn woorden hebben we Jouw stem gehoord, de warmte van Jouw liefde… Maar sommigen waren té koud voor zijn boodschap, ze sloten zich af, en waren té vastgeroest om hun wereld nog om te draaien. [rechtstaan]
 46. [Pr] Uiteindelijk botsten Jezus’ woorden en daden op de meedogenloze machten van zijn tijd. Hij voelde dat het einde naderde maar wou niet wijken en bleef geloven in zijn missie… … Telkens al wij zo samenkomen rond brood en wijn doen wij dat om hem te gedenken. Wij zijn Jou eeuwig dankbaar voor Hem, God. Zijn Geest in ons, blaast het leven voort.
 47. [Al] In goede en kwade dagen, in lief en leed brengen wij het leven van Jezus ter sprake. Wij vieren zijn gedachtenis want wij geloven dat Jij, God en Vader, ten volle zichtbaar bent geworden, in Hem.
 48. [Pr] Door-adem ons dan ook met Zijn kracht, doordring ons met Jouw geest en maak ons, tot een licht voor anderen.
 49. [Al] Zoals Jezus zijn ook wij, geroepen en gezonden. Geef dat wij door Jouw Geest gedragen, nieuwe wegen durven gaan, vrede bewerken, elkaar zijn toegewijd. Dan zal Jouw rijk van vrede en gerechtigheid verder groeien, midden onder ons. Beziel ons daarom met Jouw Geest, vandaag en hopelijk alle dagen van ons leven.
 50. Onze Vader verborgen, uw Naam worde zichtbaar in ons, uw koninkrijk kome op aarde uw wil geschiede, een wereld met bomen tot in de hemel, waar water schoonheid en brood gerechtigheid is en genade -
 51. waar vrede niet hoeft bevochten, waar troost en vergeving is en mensen spreken als mensen waar kinderen helder en jong zijn, dieren niet worden gepijnigd nooit één mens meer gemarteld, niet één mens meer geknecht.
 52. Doof de hel in ons hoofd leg uw hand op ons hart breek het ijzer met handen breek de macht van het kwaad. Van U is de toekomst kome wat komt.
 53.  
 54. Dona la pace Signore, a chi confida in te, Dona, dona la pace Signore, dona la pace Geef ons Uw vrede, geef vrede, aan wie op U vertrouwt. Geef ons. Geef ons Uw vrede, geef vrede. Geef ons Uw vrede
 55.  
 56. For the beauty of the earth, For the beauty of the skies, For the love which from our birth Over and around us lies: Lord of all, to thee we raise This our joyful hymn of prais e. For the beauty of each hour Of the day and of the night, Hill and vale and tree and flower, Sun and moon and stars of light: Lord of all, to thee we raise This our joyful hymn of praise.
 57.  
Anzeige