Effectiviteit, prio's en doelen | Target Point, Guide to Change

Angela van de Loo
Angela van de LooOwner Target Point International um Target Point International
Tekst
Mastering the Mystery
v
De kunst van het stellen van de juiste doelen
Effectiviteit | januari 2022
First Things First
Tekst
Mastering the Mystery
v
Inhoud
Tekst
Mastering the Mystery
3
Effectiviteit
1. ambitie en commitment 5
• een paar apart
2. First Things First 7
• wie kiest maakt zich vrij van elke dwang
• de prioriteitenmatrix
• de psychologische werking
3. B-SMART 11
• het verschil tussen wens en doel
• de kunst van het doelen stellen
bijlagen
• GROW, een model om doelen te stellen
• literatuur
‘Welke weg zal ik nemen’, vroeg Alice aan de kat.‘Dat
hangt ervan af waar je heen wilt gaat’, antwoordde de
kat.‘Dat weet ik niet’, zei Alice.‘Dan maakt het niet uit
welke weg je kiest’.
Tekst
Mastering the Mystery
WETEN WAT TE
DOEN EN DAT OOK
WILLEN DOEN
Tekst
Mastering the Mystery
5
Een paar apart
Ambitie en commitment
Bedrijven leveren slechts topprestaties omdat hun mensen
betrokken zijn om elke dag opnieuw meer dan hun best te
doen. Ze schragen hun ambities met commitment. En
hoewel beide zaken hetzelfde lijken, verschillen ze sterk van
elkaar. Ambitie geeft een gezamenlijke richting aan
individuele commitments. We zeggen dat mensen blijk
geven van commitment als ze volhouden wanneer het
moeilijk is. Gecommitte mensen blijken zich zowel
rationeel als emotioneel verbonden te voelen met de
organisatie en/of het team waarin ze werken. Het is moeilijk
om gecommit te zijn aan vage of triviale zaken.
Door een commitment…
Plaats je jezelf in de toekomst, creëer je context om het
mogelijk te maken en ruim je hindernissen op, relateer je
anders aan de dingen (namelijk vanuit het commitment),
stel je beter prioriteiten en heb je wat uit te leggen aan jezelf,
als je het niet doet.
Ambitie
• iets willen bereiken of verwerven
• begeerte of lust om dit te doen
• Ehrgeiz, waar je voor gaat
• heeft te maken met uitstraling
• je huidige taak beter vervullen
• heeft betrekking op WAT je doet
• is eindig
• het heden staat centraal
Commitment
• vrijwillig aangegane verplichting
• afspraak met jezelf
• je hebt wat uit te leggen aan jezelf
• positief, toekomstgericht
• levensprincipe, waar je voor staat
• heeft betrekking op WIE je bent
• is oneindig
• de toekomst staat centraal
ERVOOR GAAN ÉN STAAN
Tekst
Mastering the Mystery
PRIORITEITEN
STELLEN
Tekst
Mastering the Mystery
7
Wie kiest, maakt zich vrij van elke dwang
First Things First
First Things First – de kern van de problematiek waar
velen mee worstelen; hoeveel ballen houd je in de lucht?
Worden we niet geleefd door principes van efficiency of
input, in plaats van de zaken die écht belangrijk zijn of
output. Kortom; hoe maak je effectieve keuzes in leven en
werk? Time-management leidt niet tot een zinvol of
kwalitatief beter bestaan. Hooguit leidt het ertoe dat
mensen allerlei zaken sneller en beter doen. Maar keuzes
maken voor wat je werkelijk wil doen en waarom je dat
wilt, blijft daarmee op de achtergrond. Je hoeft hier geen
genoegen mee te nemen, al lijkt dat zo.
De psychologische matrix
Er is verschil tussen effectieve (zelfsturende) en niet-
effectieve (slachtoffers) mensen. Dat zit 'm in tijdsbesteding
aan dringende en belangrijke zaken. Wat gebeurt er als je
niet kiest en/of anderen je dag laat bepalen? Dat zie je in de
psychologische prioriteitenmatrix.
Tekst
Mastering the Mystery
8
De prioriteitenmatrix
First Things First
Kwadrant A is noodzaak, kwadrant B is buitengewoon
productief, in kwadrant C vind je de zaken die ‘afleiden’ en
werktijd in kwadrant D is verspilling. Een veelgemaakte
fout is voorrang te geven aan taken in het C-kwadrant in
plaats van die in het B-kwadrant.
C-taken zijn niet belangrijk, wel urgent. Het werken
hieraan geeft direct voldoening. B-taken zijn belangrijk en
(nog) niet urgent.Als je kiest voor C-taken in plaats van B-
taken eindig je doorgaans in het A-kwadrant. Belangrijke
taken (B) worden op enig moment dringend. De tijd om er
goed over na te denken ontbreekt dan.
Wat gebeurt er?
A-taken zijn dringend en belangrijk. Zij zorgen voor stress.
Het is op langere termijn ongezond als je meer dan 25% van
je tijd doorbrengt in dit kwadrant. De hoeveelheid tijd die je
doorbrengt in kwadrant A, is gelijk aan de hoeveelheid tijd
die je nodig hebt om te herstellen (kwadrant D).
Tekst
Mastering the Mystery
9
psychologische werking
First Things First
Kwadrant A veroorzaakt Stress, kwadrant B is een
Cadeau aan jezelf, kwadrant C leidt tot Burn-Out,
kwadrant D is je Hersteltijd.
Effectieve mensen
Zij werken hun prioriteiten (B), zo vergroten zij hun
‘grip’.; 65-80% van hun tijd werken ze aan belangrijke
zaken en slechts 15% aan urgente. Zo blijven ze oorzaak
en geen gevolg. Dat creëert engagement en zelfrespect.
Niet-effectieve mensen
Deze worden geleefd en branden op. Ze kiezen voor de
waan van de dag (C) en werken veelvuldig de doelen van
anderen. Dat brengt ontevredenheid als waardering
uitblijft.
De kunst is doelen te stellen die niet alleen prioriteit
hebben voor de organisatie, maar tevens waardevol zijn
voor jezelf.
Tekst
Mastering the Mystery
INTERESSANT OF
RELEVANT? HET
JUISTE DOEN OM
DE JUISTE REDEN
Tekst
Mastering the Mystery
11
Het verschil tussen wens en doel
B-SMART
Velen volgen hardnekkig de weg die ze gekozen hebben en
slechts weinigen het doel. Of zoals de kat uit Alice in
Wonderland antwoordde, toen Alice, aangekomen op een
kruispunt, vroeg welke weg te nemen: ‘dat hangt ervan af
waar je uit wilt komen.Als je dat niet weet, maakt het ook
niet uit welke weg je kiest..’
Wens of doel?
Wensen komen voort uit ons onderbewustzijn.‘Het zou
mooi zijn als…’ Doelen zijn veel rationeler, tastbaarder; ze
richten onze energie. Goed én bewust geformuleerde doelen
zijn een belangrijke versneller.
Commitment
Doelen vormen de richtingaanwijzers op weg naar de
realisatie van onze wensen. Hoe beter de doelen aansluiten
bij wat we zelf (ook) willen, hoe meer geëngageerd we zijn
om ze te realiseren. Motivatie of commitment is onmisbare
brandstof.
Je kunt het juiste willen doen en je kunt dat zelfs
om de juiste redenen willen. Maar als je niet de
juiste principes toepast, loop je nog steeds tegen
de muur op. SMART doelen stellen kan iedereen,
ze consequent werken lukt lang niet altijd. Hoe
blijf je ‘on track’, zelf én met je mensen?
ON TRACK
Tekst
Mastering the Mystery
DE KUNST VAN HET DOELEN STELLEN
Wat wil ik precies bereiken?
• actief én in termen van output geformuleerd
• alsof het al bereikt is!
• let op: we formuleren bijna altijd een ‘doe’-stelling
Hoe ga ik weten dat ik het bereikt heb?
• maak het kwantificeerbaar
• zijn er tussentijdse meetpunten mogelijk
• doorgaans het meest gemakkelijke criterium
Waarom eigenlijk dit doel?
• wat maakt dit doel belangrijk voor mij – de aanwinst
• what’s in it for… het bedrijf/de klant/de ander
• bij dit item komt commitment om de hoek kijken..
Acht ik het haalbaar?
• ben ik uitgegaan van een droom of van de realiteit
• zeg ik echt ja tegen het resultaat en de tijdlijn
• knip je doelen op; je wilt immers beweging creëren
Is er een deadline?
• is het doel ‘eindig’ in de tijd
• concreet – let op voor ‘ooit, misschien, wel eens’..
SPECIFIEK
MEETBAAR
ACCEPTABEL
TIJDGEBONDEN
REALISTISCH
Tekst
Mastering the Mystery
13
SMART of niet?
B-SMART
Onderstaand een voorbeeld van een doelformulering.
To begin with the end in mind
Het is december 2009, mijn badkamer is schitterend
verbouwd (S). Toilet, douche, bad en wastafels zijn
vernieuwd (S). Op 10 december was alles klaar en binnen het
budget van € 20.000 (M) De hele familie geniet ervan en ik
heb mijn ideëen kunnen realiseren (A). We zijn in augustus
begonnen en hebben een aannemer in de arm genomen (R).
Samen hebben we een budget opgesteld, dat binnen onze
mogelijkheden viel (R). Twee weken voor de kerst was onze
deadline (T).
Check
• (her)formuleer zelf een doelstelling, check op SMART
• welk criterium blijkt lastig om goed te formuleren?
Het formuleren van een SMART-doelstelling
staat niet op zichzelf. Het heeft weinig zin om
doelen te kiezen, die eigenlijk niet belangrijk zijn;
noch voor jezelf noch voor de organisatie. Het
volgens de regels der kunst formuleren van een
doel wil in de praktijk echt wel lukken. De juiste
doelen kiezen, is al een stukje moeilijker en je
houden aan de gestelde doelen is voor velen van
ons nog ingewikkelder.
De realiteit komt binnen
Bedenk van te voren waar je tijdstelers zitten en
welk mechanisme of gewoonte in werking treedt
bij het stellen van prioriteiten?
DOELEN HEBBEN EEN CONTEXT
Tekst
Mastering the Mystery
PRIORITEITEN STELLEN EN WERKEN
Als je ca. 90% van je tijd doorbrengt in
kwadrant A en wat resteert in kwadrant D
verkeer je voortdurend in crisis. Al snel kom je
tijd tekort (figuur 1).
Veel mensen brengen het merendeel van hun
tijd door met zaken die dringend, maar niet
belangrijk zijn (figuur 2). Zij reageren op
omstandigheden, waarbij ze ervan uitgaan dat
deze belangrijk zijn. De realiteit is echter dat
de urgentie meestal gebaseerd is op
andermans prioriteiten en/of verwachtingen.
Mensen die hun tijd vrijwel exclusief in de
kwadranten C en D (figuur 3) doorbrengen lijken
niet opgewassen tegen het leven. Effectieve
mensen blijven weg uit deze kwadranten,
dringend of niet; ze zijn niet belangrijk.
Kwadrant B (figuur 4) vormt het hart van
persoonlijke effectiviteit én welbevinden..
De aandacht is gericht op het creëren van
mogelijkheden, die problemen voorkomen.
Natuurlijk zijn er ook zaken die onmiddellijke
aandacht vragen; maar niet teveel.
Figuur 1 Figuur 2
Figuur 3 Figuur 4
Tekst
Mastering the Mystery
15
Moeten, willen of kiezen?
B-SMART
B-taken geven de meeste voldoening. Dat heeft alles te
maken met zélf ergens voor kiezen; anders gezegd, de A van
Acceptabel (of Aantrekkelijk) uit de SMART-formule is hier
goed ingevuld.
persoonlijk van betekenis
Met Acceptabel wordt bedoeld: in hoeverre het doe dat je
formuleert werkelijk persoonlijke van betekenis is en niet
slechts een ‘zakelijke’ opdracht. De mate waarin dit
criterium voor jezelf goed is ingevuld, is recht evenredig met
je commitment. En dat heb je nodig als je onder tijds- of
andere druk komt te staan.
Check
• hoe zit het met de realisatiegraad van jouw doelen?
• speelt acceptatie een rol of niet?
Tekst
Mastering the Mystery
16
coaching, communicatie en commitment
B-SMART
Voor het boeken van resultaat is commitment (je verbinden
met de afspraak) en communicatie (zeggen wat je doet en
doen wat je zegt) nodig. Ondanks het commitment en
duidelijke communicatie lukt het niet altijd om tijdig
resultaat te boeken. Daarom is voortgangs-bewaking en
soms coaching nodig. Coaching vindt plaats op het
samenspel van de aspecten die bepalend zijn of een afspraak
Acceptabel en Realistisch is.
Resultaat
Meestal vormen gewijzigde omstandigheden - in de
middelen of de context - de belemmering voor het
achterblijven van resultaat. Ook kennis en kunde om de
opdracht uit te voeren kunnen tekortschieten of onderschat
zijn. Of het ontbreekt aan een heldere voorstelling over de
aanpak en het mogelijke resultaat. Goede coaching heeft
hierop betrekking. En collegiale coaching werkt natuurlijk
ook.
Een checklist om te beoordelen of je doel klopt.
De omgeving
• zijn aspecten voor klant, markt, organisatie
gewijzigd of gelden ze nog steeds?
Beschikbare middelen
• geld, mensen, apparatuur, huisvesting, etc.
welke aspecten zijn gewijzigd?
Je kennis en kunde
• voldoen deze om de afspraak na te komen en
te kunnen uitvoeren?
Een helder beeld van het HOE
• resultaat halen betekent een aantal zaken
doen, heb je dit helder?
ACCEPTABEL EN REALISTISCH
1
2
3
4
Tekst
Mastering the Mystery
v
Bijlage
Tekst
Mastering the Mystery
18
Een model om doelen te stellen
GROW
Goal – doel
• welk onderwerp pak je aan, wat is je doel?
• wat wil ik graag bereiken?
Reality – de actuele situatie
• wat gebeurt er allemaal, welk effect heeft dit?
• wat heb je geprobeerd, wie zijn erbij betrokken?
• welke factoren zijn relevant, hoe zie je dat?
Options – alternatieven
• wat zou kunnen helpen, zijn er mogelijkheden?
• welke opties zijn voor jou interessant?
• geef een score (0-10) aantrekkelijk en praktisch?
Will – wrap up, conclusie
• wat besluit je te doen, wat wil je?
• wat staat je te doen, welke hulp heb je nodig?
• je vervolgstappen, wanneer ga je ze precies nemen?
goal
reality
options
will
Tekst
Mastering the Mystery
19
Prioriteiten
Literatuur
Stephen A. Covey and Rebecca R. Merrill
Business Contact, ISBN 90 254 1460 5
De auteurs raken in dit boek de kern van de problematiek
waar velen mee worstelen; is er wel voldoende evenwicht
tussen werk en privé-leven? Worden we niet geleefd door
principes van efficiency en resultaten, in plaats van
prioriteiten die we zelf stellen, de zaken die we echt
belangrijk vinden?
Time-management leidt niet tot een zinvol of kwalitatief
beter bestaan. Hooguit leidt het ertoe dat mensen allerlei
zaken sneller en beter doen. Maar keuzes voor wat we
werkelijk willen doen en waarom we dat willen doen blijven
daarmee op de achtergrond.
De auteurs nemen hier geen genoegen mee en dagen uit zelf
het heft in handen te nemen.
Golrath
• Het doel
W.J. Reddin
• De resultaatgerichte onderneming
• Managerseffectiviteit
Kenneth Blanchard
• The one minute manager
Riaz Khadem
• One page management
Stephen R. Covey
• The 7 habits of highly effective people
David Allen
• Getting Things Done
Dit is een greep uit interessante lectuur over
effectief werken en managen. Een tip als je meer
wilt lezen over leiderschap: de interviewreeks
van Dominique Haijtema in Leiderschap is een
keuze.
MEER LEZEN?
Tekst
Mastering the Mystery
1 von 20

Recomendados

Winnende teams ontwikkelen | Target Point, Guide to Change von
Winnende teams ontwikkelen | Target Point, Guide to ChangeWinnende teams ontwikkelen | Target Point, Guide to Change
Winnende teams ontwikkelen | Target Point, Guide to ChangeAngela van de Loo
796 views32 Folien
De dynamiek van verandering | Target Point, Guide to Change von
De dynamiek van verandering | Target Point, Guide to ChangeDe dynamiek van verandering | Target Point, Guide to Change
De dynamiek van verandering | Target Point, Guide to ChangeAngela van de Loo
988 views24 Folien
Teamcoaching | Target Point, Guide to Change von
Teamcoaching | Target Point, Guide to ChangeTeamcoaching | Target Point, Guide to Change
Teamcoaching | Target Point, Guide to ChangeAngela van de Loo
879 views35 Folien
Dilemma denken von
Dilemma denkenDilemma denken
Dilemma denkenAngela van de Loo
199 views24 Folien
Effectiviteit, leiderschap en cultuur | Target Point, Guide to Change von
Effectiviteit, leiderschap en cultuur | Target Point, Guide to ChangeEffectiviteit, leiderschap en cultuur | Target Point, Guide to Change
Effectiviteit, leiderschap en cultuur | Target Point, Guide to ChangeAngela van de Loo
339 views32 Folien
De mythe van motivatie | Target Point, Guide to Change von
De mythe van motivatie | Target Point, Guide to ChangeDe mythe van motivatie | Target Point, Guide to Change
De mythe van motivatie | Target Point, Guide to ChangeAngela van de Loo
2.4K views40 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Coaching for Commitment | Target Point, Guide to Change von
Coaching for Commitment | Target Point, Guide to ChangeCoaching for Commitment | Target Point, Guide to Change
Coaching for Commitment | Target Point, Guide to ChangeAngela van de Loo
318 views28 Folien
Lc sheets 28 sept von
Lc sheets 28 septLc sheets 28 sept
Lc sheets 28 septAngela van de Loo
179 views24 Folien
Communicatie, powerful presentations | Target Point, guide to change von
Communicatie, powerful presentations | Target Point, guide to changeCommunicatie, powerful presentations | Target Point, guide to change
Communicatie, powerful presentations | Target Point, guide to changeangela van de Loo
906 views20 Folien
Werken aan engagement | Target Point, guide to change von
Werken aan engagement | Target Point, guide to changeWerken aan engagement | Target Point, guide to change
Werken aan engagement | Target Point, guide to changeangela van de Loo
1.2K views28 Folien
Effectiviteit | Target Point, guide to change von
Effectiviteit | Target Point, guide to change Effectiviteit | Target Point, guide to change
Effectiviteit | Target Point, guide to change angela van de Loo
920 views40 Folien

Was ist angesagt?(19)

Coaching for Commitment | Target Point, Guide to Change von Angela van de Loo
Coaching for Commitment | Target Point, Guide to ChangeCoaching for Commitment | Target Point, Guide to Change
Coaching for Commitment | Target Point, Guide to Change
Angela van de Loo318 views
Communicatie, powerful presentations | Target Point, guide to change von angela van de Loo
Communicatie, powerful presentations | Target Point, guide to changeCommunicatie, powerful presentations | Target Point, guide to change
Communicatie, powerful presentations | Target Point, guide to change
angela van de Loo906 views
Werken aan engagement | Target Point, guide to change von angela van de Loo
Werken aan engagement | Target Point, guide to changeWerken aan engagement | Target Point, guide to change
Werken aan engagement | Target Point, guide to change
angela van de Loo1.2K views
Effectiviteit | Target Point, guide to change von angela van de Loo
Effectiviteit | Target Point, guide to change Effectiviteit | Target Point, guide to change
Effectiviteit | Target Point, guide to change
angela van de Loo920 views
Communicatie, met compassie | Target Point, guide to change von angela van de Loo
Communicatie, met compassie | Target Point, guide to changeCommunicatie, met compassie | Target Point, guide to change
Communicatie, met compassie | Target Point, guide to change
angela van de Loo2.7K views
Organisaties veranderen niet, mensen veranderen von Philippe Bailleur
Organisaties veranderen niet, mensen veranderenOrganisaties veranderen niet, mensen veranderen
Organisaties veranderen niet, mensen veranderen
Philippe Bailleur1.5K views
Opleidingskrant stimulearning von Swannet Andre
Opleidingskrant stimulearningOpleidingskrant stimulearning
Opleidingskrant stimulearning
Swannet Andre301 views
Intervisie | Target Point, Guide to Change von Angela van de Loo
Intervisie | Target Point, Guide to ChangeIntervisie | Target Point, Guide to Change
Intervisie | Target Point, Guide to Change
Angela van de Loo241 views
Veranderen, (zelf) managen van transities | Target Point, guide to change von angela van de Loo
Veranderen, (zelf) managen van transities | Target Point, guide to changeVeranderen, (zelf) managen van transities | Target Point, guide to change
Veranderen, (zelf) managen van transities | Target Point, guide to change
angela van de Loo2.1K views
MBA in één dag - Leiderschap von Hans Janssen
MBA in één dag - LeiderschapMBA in één dag - Leiderschap
MBA in één dag - Leiderschap
Hans Janssen2.2K views
(Dutch) Prestatiecoaching: meer dan een modetrend? von Jeroen De Flander
(Dutch) Prestatiecoaching: meer dan een modetrend?(Dutch) Prestatiecoaching: meer dan een modetrend?
(Dutch) Prestatiecoaching: meer dan een modetrend?
Jeroen De Flander383 views
WIN/WIN communicatie | Target Point, guide to change von angela van de Loo
WIN/WIN communicatie | Target Point, guide to changeWIN/WIN communicatie | Target Point, guide to change
WIN/WIN communicatie | Target Point, guide to change
angela van de Loo1.1K views
CLM6_Buchel_Tijd voor veerkracht von Yolanda Buchel
CLM6_Buchel_Tijd voor veerkrachtCLM6_Buchel_Tijd voor veerkracht
CLM6_Buchel_Tijd voor veerkracht
Yolanda Buchel235 views

Similar a Effectiviteit, prio's en doelen | Target Point, Guide to Change

Special Insight # 4 - 7 habits von
Special Insight # 4 - 7 habitsSpecial Insight # 4 - 7 habits
Special Insight # 4 - 7 habitsBram Föllings
255 views3 Folien
URBAN DREAMERS // Module 01 - Sessie 8 von
URBAN DREAMERS // Module 01 - Sessie 8URBAN DREAMERS // Module 01 - Sessie 8
URBAN DREAMERS // Module 01 - Sessie 8Eline Goethals
280 views35 Folien
Lifestyle Design in Mexico - Jan 2014 von
Lifestyle Design in Mexico - Jan 2014Lifestyle Design in Mexico - Jan 2014
Lifestyle Design in Mexico - Jan 2014Wonderlijk Werken
1.2K views44 Folien
positief denken intro von
positief denken intropositief denken intro
positief denken introAlice Rosema
128 views4 Folien
Competence Indicator Passcale Serpieters von
Competence Indicator Passcale SerpietersCompetence Indicator Passcale Serpieters
Competence Indicator Passcale SerpietersPascale Serpieters
207 views20 Folien
sessie 27 - Master your todo's von
sessie 27 - Master your todo'ssessie 27 - Master your todo's
sessie 27 - Master your todo'sVereniging Vlaamse Jeugddiensten
788 views96 Folien

Similar a Effectiviteit, prio's en doelen | Target Point, Guide to Change(20)

Special Insight # 4 - 7 habits von Bram Föllings
Special Insight # 4 - 7 habitsSpecial Insight # 4 - 7 habits
Special Insight # 4 - 7 habits
Bram Föllings255 views
URBAN DREAMERS // Module 01 - Sessie 8 von Eline Goethals
URBAN DREAMERS // Module 01 - Sessie 8URBAN DREAMERS // Module 01 - Sessie 8
URBAN DREAMERS // Module 01 - Sessie 8
Eline Goethals280 views
Special Insight # 33 - Wie denk je zal succesvol en gelukkig zijn von Bram Föllings
Special Insight # 33 - Wie denk je zal succesvol en gelukkig zijnSpecial Insight # 33 - Wie denk je zal succesvol en gelukkig zijn
Special Insight # 33 - Wie denk je zal succesvol en gelukkig zijn
Bram Föllings282 views
7 stappen naar een betere versie van jezelf von TachYons
7 stappen naar een betere versie van jezelf7 stappen naar een betere versie van jezelf
7 stappen naar een betere versie van jezelf
TachYons78 views
Time-Management voor Ondernemers von Mark Elbertse
Time-Management voor OndernemersTime-Management voor Ondernemers
Time-Management voor Ondernemers
Mark Elbertse2.2K views
Dialogue Donderdag 13: presentatie Maurice Beerthuyzen: Learnings Conversion ... von Online Dialogue
Dialogue Donderdag 13: presentatie Maurice Beerthuyzen: Learnings Conversion ...Dialogue Donderdag 13: presentatie Maurice Beerthuyzen: Learnings Conversion ...
Dialogue Donderdag 13: presentatie Maurice Beerthuyzen: Learnings Conversion ...
Online Dialogue686 views
Timemanagement door milo groot obbink pro6 advies von Milo Obbink
Timemanagement door milo groot obbink pro6 adviesTimemanagement door milo groot obbink pro6 advies
Timemanagement door milo groot obbink pro6 advies
Milo Obbink420 views
Orthopedagogische thema's von APSlides
Orthopedagogische thema'sOrthopedagogische thema's
Orthopedagogische thema's
APSlides3.6K views

Más de Angela van de Loo

2023_Zwemmer Workshop ASVB.pptx von
2023_Zwemmer Workshop ASVB.pptx2023_Zwemmer Workshop ASVB.pptx
2023_Zwemmer Workshop ASVB.pptxAngela van de Loo
25 views21 Folien
Powerful Presentations | Target Point, Guide to Change von
Powerful Presentations | Target Point, Guide to ChangePowerful Presentations | Target Point, Guide to Change
Powerful Presentations | Target Point, Guide to ChangeAngela van de Loo
221 views20 Folien
Communicatie, betrokken feedback | Target Point, Guide to Change von
Communicatie, betrokken feedback | Target Point, Guide to ChangeCommunicatie, betrokken feedback | Target Point, Guide to Change
Communicatie, betrokken feedback | Target Point, Guide to ChangeAngela van de Loo
241 views20 Folien
Communiceren met compassie | Target Point, Guide to Change von
Communiceren met compassie | Target Point, Guide to ChangeCommuniceren met compassie | Target Point, Guide to Change
Communiceren met compassie | Target Point, Guide to ChangeAngela van de Loo
259 views28 Folien
Workshop BIM ASVB Leerfabriek von
Workshop BIM ASVB LeerfabriekWorkshop BIM ASVB Leerfabriek
Workshop BIM ASVB LeerfabriekAngela van de Loo
482 views50 Folien
Presentatie Herman Bernaerts | werkbezoek Ibens | december 2018 von
Presentatie Herman Bernaerts | werkbezoek Ibens | december 2018Presentatie Herman Bernaerts | werkbezoek Ibens | december 2018
Presentatie Herman Bernaerts | werkbezoek Ibens | december 2018Angela van de Loo
382 views81 Folien

Más de Angela van de Loo(17)

Powerful Presentations | Target Point, Guide to Change von Angela van de Loo
Powerful Presentations | Target Point, Guide to ChangePowerful Presentations | Target Point, Guide to Change
Powerful Presentations | Target Point, Guide to Change
Angela van de Loo221 views
Communicatie, betrokken feedback | Target Point, Guide to Change von Angela van de Loo
Communicatie, betrokken feedback | Target Point, Guide to ChangeCommunicatie, betrokken feedback | Target Point, Guide to Change
Communicatie, betrokken feedback | Target Point, Guide to Change
Angela van de Loo241 views
Communiceren met compassie | Target Point, Guide to Change von Angela van de Loo
Communiceren met compassie | Target Point, Guide to ChangeCommuniceren met compassie | Target Point, Guide to Change
Communiceren met compassie | Target Point, Guide to Change
Angela van de Loo259 views
Presentatie Herman Bernaerts | werkbezoek Ibens | december 2018 von Angela van de Loo
Presentatie Herman Bernaerts | werkbezoek Ibens | december 2018Presentatie Herman Bernaerts | werkbezoek Ibens | december 2018
Presentatie Herman Bernaerts | werkbezoek Ibens | december 2018
Angela van de Loo382 views
Vlieg aan de Wand presentatie, Gert-Jan Oostwouder von Angela van de Loo
Vlieg aan de Wand presentatie, Gert-Jan OostwouderVlieg aan de Wand presentatie, Gert-Jan Oostwouder
Vlieg aan de Wand presentatie, Gert-Jan Oostwouder
Angela van de Loo111 views
Vlieg aan de Wand, Bart van Gerven, SMT Bouw en Vastgoed von Angela van de Loo
Vlieg aan de Wand, Bart van Gerven, SMT Bouw en VastgoedVlieg aan de Wand, Bart van Gerven, SMT Bouw en Vastgoed
Vlieg aan de Wand, Bart van Gerven, SMT Bouw en Vastgoed
Angela van de Loo131 views
Vlieg aan de Wand, Ben Mulder, Aan de Stegge Twello von Angela van de Loo
Vlieg aan de Wand, Ben Mulder, Aan de Stegge TwelloVlieg aan de Wand, Ben Mulder, Aan de Stegge Twello
Vlieg aan de Wand, Ben Mulder, Aan de Stegge Twello
Angela van de Loo126 views
Partner in Business, vaardigheid en attitude von Angela van de Loo
Partner in Business, vaardigheid en attitudePartner in Business, vaardigheid en attitude
Partner in Business, vaardigheid en attitude
Angela van de Loo533 views
Insights, afstemmen en verbinden | Target Point, Guide to Change von Angela van de Loo
Insights, afstemmen en verbinden | Target Point, Guide to ChangeInsights, afstemmen en verbinden | Target Point, Guide to Change
Insights, afstemmen en verbinden | Target Point, Guide to Change
Angela van de Loo916 views
Teamrollen van Belbin | Target Point, Guide to Change von Angela van de Loo
Teamrollen van Belbin | Target Point, Guide to ChangeTeamrollen van Belbin | Target Point, Guide to Change
Teamrollen van Belbin | Target Point, Guide to Change
Angela van de Loo1.7K views
Werken aan engagement | Target Point, guide to change von Angela van de Loo
Werken aan engagement | Target Point, guide to changeWerken aan engagement | Target Point, guide to change
Werken aan engagement | Target Point, guide to change
Angela van de Loo1.8K views

Effectiviteit, prio's en doelen | Target Point, Guide to Change

 • 1. Tekst Mastering the Mystery v De kunst van het stellen van de juiste doelen Effectiviteit | januari 2022 First Things First
 • 3. Tekst Mastering the Mystery 3 Effectiviteit 1. ambitie en commitment 5 • een paar apart 2. First Things First 7 • wie kiest maakt zich vrij van elke dwang • de prioriteitenmatrix • de psychologische werking 3. B-SMART 11 • het verschil tussen wens en doel • de kunst van het doelen stellen bijlagen • GROW, een model om doelen te stellen • literatuur ‘Welke weg zal ik nemen’, vroeg Alice aan de kat.‘Dat hangt ervan af waar je heen wilt gaat’, antwoordde de kat.‘Dat weet ik niet’, zei Alice.‘Dan maakt het niet uit welke weg je kiest’.
 • 4. Tekst Mastering the Mystery WETEN WAT TE DOEN EN DAT OOK WILLEN DOEN
 • 5. Tekst Mastering the Mystery 5 Een paar apart Ambitie en commitment Bedrijven leveren slechts topprestaties omdat hun mensen betrokken zijn om elke dag opnieuw meer dan hun best te doen. Ze schragen hun ambities met commitment. En hoewel beide zaken hetzelfde lijken, verschillen ze sterk van elkaar. Ambitie geeft een gezamenlijke richting aan individuele commitments. We zeggen dat mensen blijk geven van commitment als ze volhouden wanneer het moeilijk is. Gecommitte mensen blijken zich zowel rationeel als emotioneel verbonden te voelen met de organisatie en/of het team waarin ze werken. Het is moeilijk om gecommit te zijn aan vage of triviale zaken. Door een commitment… Plaats je jezelf in de toekomst, creëer je context om het mogelijk te maken en ruim je hindernissen op, relateer je anders aan de dingen (namelijk vanuit het commitment), stel je beter prioriteiten en heb je wat uit te leggen aan jezelf, als je het niet doet. Ambitie • iets willen bereiken of verwerven • begeerte of lust om dit te doen • Ehrgeiz, waar je voor gaat • heeft te maken met uitstraling • je huidige taak beter vervullen • heeft betrekking op WAT je doet • is eindig • het heden staat centraal Commitment • vrijwillig aangegane verplichting • afspraak met jezelf • je hebt wat uit te leggen aan jezelf • positief, toekomstgericht • levensprincipe, waar je voor staat • heeft betrekking op WIE je bent • is oneindig • de toekomst staat centraal ERVOOR GAAN ÉN STAAN
 • 7. Tekst Mastering the Mystery 7 Wie kiest, maakt zich vrij van elke dwang First Things First First Things First – de kern van de problematiek waar velen mee worstelen; hoeveel ballen houd je in de lucht? Worden we niet geleefd door principes van efficiency of input, in plaats van de zaken die écht belangrijk zijn of output. Kortom; hoe maak je effectieve keuzes in leven en werk? Time-management leidt niet tot een zinvol of kwalitatief beter bestaan. Hooguit leidt het ertoe dat mensen allerlei zaken sneller en beter doen. Maar keuzes maken voor wat je werkelijk wil doen en waarom je dat wilt, blijft daarmee op de achtergrond. Je hoeft hier geen genoegen mee te nemen, al lijkt dat zo. De psychologische matrix Er is verschil tussen effectieve (zelfsturende) en niet- effectieve (slachtoffers) mensen. Dat zit 'm in tijdsbesteding aan dringende en belangrijke zaken. Wat gebeurt er als je niet kiest en/of anderen je dag laat bepalen? Dat zie je in de psychologische prioriteitenmatrix.
 • 8. Tekst Mastering the Mystery 8 De prioriteitenmatrix First Things First Kwadrant A is noodzaak, kwadrant B is buitengewoon productief, in kwadrant C vind je de zaken die ‘afleiden’ en werktijd in kwadrant D is verspilling. Een veelgemaakte fout is voorrang te geven aan taken in het C-kwadrant in plaats van die in het B-kwadrant. C-taken zijn niet belangrijk, wel urgent. Het werken hieraan geeft direct voldoening. B-taken zijn belangrijk en (nog) niet urgent.Als je kiest voor C-taken in plaats van B- taken eindig je doorgaans in het A-kwadrant. Belangrijke taken (B) worden op enig moment dringend. De tijd om er goed over na te denken ontbreekt dan. Wat gebeurt er? A-taken zijn dringend en belangrijk. Zij zorgen voor stress. Het is op langere termijn ongezond als je meer dan 25% van je tijd doorbrengt in dit kwadrant. De hoeveelheid tijd die je doorbrengt in kwadrant A, is gelijk aan de hoeveelheid tijd die je nodig hebt om te herstellen (kwadrant D).
 • 9. Tekst Mastering the Mystery 9 psychologische werking First Things First Kwadrant A veroorzaakt Stress, kwadrant B is een Cadeau aan jezelf, kwadrant C leidt tot Burn-Out, kwadrant D is je Hersteltijd. Effectieve mensen Zij werken hun prioriteiten (B), zo vergroten zij hun ‘grip’.; 65-80% van hun tijd werken ze aan belangrijke zaken en slechts 15% aan urgente. Zo blijven ze oorzaak en geen gevolg. Dat creëert engagement en zelfrespect. Niet-effectieve mensen Deze worden geleefd en branden op. Ze kiezen voor de waan van de dag (C) en werken veelvuldig de doelen van anderen. Dat brengt ontevredenheid als waardering uitblijft. De kunst is doelen te stellen die niet alleen prioriteit hebben voor de organisatie, maar tevens waardevol zijn voor jezelf.
 • 10. Tekst Mastering the Mystery INTERESSANT OF RELEVANT? HET JUISTE DOEN OM DE JUISTE REDEN
 • 11. Tekst Mastering the Mystery 11 Het verschil tussen wens en doel B-SMART Velen volgen hardnekkig de weg die ze gekozen hebben en slechts weinigen het doel. Of zoals de kat uit Alice in Wonderland antwoordde, toen Alice, aangekomen op een kruispunt, vroeg welke weg te nemen: ‘dat hangt ervan af waar je uit wilt komen.Als je dat niet weet, maakt het ook niet uit welke weg je kiest..’ Wens of doel? Wensen komen voort uit ons onderbewustzijn.‘Het zou mooi zijn als…’ Doelen zijn veel rationeler, tastbaarder; ze richten onze energie. Goed én bewust geformuleerde doelen zijn een belangrijke versneller. Commitment Doelen vormen de richtingaanwijzers op weg naar de realisatie van onze wensen. Hoe beter de doelen aansluiten bij wat we zelf (ook) willen, hoe meer geëngageerd we zijn om ze te realiseren. Motivatie of commitment is onmisbare brandstof. Je kunt het juiste willen doen en je kunt dat zelfs om de juiste redenen willen. Maar als je niet de juiste principes toepast, loop je nog steeds tegen de muur op. SMART doelen stellen kan iedereen, ze consequent werken lukt lang niet altijd. Hoe blijf je ‘on track’, zelf én met je mensen? ON TRACK
 • 12. Tekst Mastering the Mystery DE KUNST VAN HET DOELEN STELLEN Wat wil ik precies bereiken? • actief én in termen van output geformuleerd • alsof het al bereikt is! • let op: we formuleren bijna altijd een ‘doe’-stelling Hoe ga ik weten dat ik het bereikt heb? • maak het kwantificeerbaar • zijn er tussentijdse meetpunten mogelijk • doorgaans het meest gemakkelijke criterium Waarom eigenlijk dit doel? • wat maakt dit doel belangrijk voor mij – de aanwinst • what’s in it for… het bedrijf/de klant/de ander • bij dit item komt commitment om de hoek kijken.. Acht ik het haalbaar? • ben ik uitgegaan van een droom of van de realiteit • zeg ik echt ja tegen het resultaat en de tijdlijn • knip je doelen op; je wilt immers beweging creëren Is er een deadline? • is het doel ‘eindig’ in de tijd • concreet – let op voor ‘ooit, misschien, wel eens’.. SPECIFIEK MEETBAAR ACCEPTABEL TIJDGEBONDEN REALISTISCH
 • 13. Tekst Mastering the Mystery 13 SMART of niet? B-SMART Onderstaand een voorbeeld van een doelformulering. To begin with the end in mind Het is december 2009, mijn badkamer is schitterend verbouwd (S). Toilet, douche, bad en wastafels zijn vernieuwd (S). Op 10 december was alles klaar en binnen het budget van € 20.000 (M) De hele familie geniet ervan en ik heb mijn ideëen kunnen realiseren (A). We zijn in augustus begonnen en hebben een aannemer in de arm genomen (R). Samen hebben we een budget opgesteld, dat binnen onze mogelijkheden viel (R). Twee weken voor de kerst was onze deadline (T). Check • (her)formuleer zelf een doelstelling, check op SMART • welk criterium blijkt lastig om goed te formuleren? Het formuleren van een SMART-doelstelling staat niet op zichzelf. Het heeft weinig zin om doelen te kiezen, die eigenlijk niet belangrijk zijn; noch voor jezelf noch voor de organisatie. Het volgens de regels der kunst formuleren van een doel wil in de praktijk echt wel lukken. De juiste doelen kiezen, is al een stukje moeilijker en je houden aan de gestelde doelen is voor velen van ons nog ingewikkelder. De realiteit komt binnen Bedenk van te voren waar je tijdstelers zitten en welk mechanisme of gewoonte in werking treedt bij het stellen van prioriteiten? DOELEN HEBBEN EEN CONTEXT
 • 14. Tekst Mastering the Mystery PRIORITEITEN STELLEN EN WERKEN Als je ca. 90% van je tijd doorbrengt in kwadrant A en wat resteert in kwadrant D verkeer je voortdurend in crisis. Al snel kom je tijd tekort (figuur 1). Veel mensen brengen het merendeel van hun tijd door met zaken die dringend, maar niet belangrijk zijn (figuur 2). Zij reageren op omstandigheden, waarbij ze ervan uitgaan dat deze belangrijk zijn. De realiteit is echter dat de urgentie meestal gebaseerd is op andermans prioriteiten en/of verwachtingen. Mensen die hun tijd vrijwel exclusief in de kwadranten C en D (figuur 3) doorbrengen lijken niet opgewassen tegen het leven. Effectieve mensen blijven weg uit deze kwadranten, dringend of niet; ze zijn niet belangrijk. Kwadrant B (figuur 4) vormt het hart van persoonlijke effectiviteit én welbevinden.. De aandacht is gericht op het creëren van mogelijkheden, die problemen voorkomen. Natuurlijk zijn er ook zaken die onmiddellijke aandacht vragen; maar niet teveel. Figuur 1 Figuur 2 Figuur 3 Figuur 4
 • 15. Tekst Mastering the Mystery 15 Moeten, willen of kiezen? B-SMART B-taken geven de meeste voldoening. Dat heeft alles te maken met zélf ergens voor kiezen; anders gezegd, de A van Acceptabel (of Aantrekkelijk) uit de SMART-formule is hier goed ingevuld. persoonlijk van betekenis Met Acceptabel wordt bedoeld: in hoeverre het doe dat je formuleert werkelijk persoonlijke van betekenis is en niet slechts een ‘zakelijke’ opdracht. De mate waarin dit criterium voor jezelf goed is ingevuld, is recht evenredig met je commitment. En dat heb je nodig als je onder tijds- of andere druk komt te staan. Check • hoe zit het met de realisatiegraad van jouw doelen? • speelt acceptatie een rol of niet?
 • 16. Tekst Mastering the Mystery 16 coaching, communicatie en commitment B-SMART Voor het boeken van resultaat is commitment (je verbinden met de afspraak) en communicatie (zeggen wat je doet en doen wat je zegt) nodig. Ondanks het commitment en duidelijke communicatie lukt het niet altijd om tijdig resultaat te boeken. Daarom is voortgangs-bewaking en soms coaching nodig. Coaching vindt plaats op het samenspel van de aspecten die bepalend zijn of een afspraak Acceptabel en Realistisch is. Resultaat Meestal vormen gewijzigde omstandigheden - in de middelen of de context - de belemmering voor het achterblijven van resultaat. Ook kennis en kunde om de opdracht uit te voeren kunnen tekortschieten of onderschat zijn. Of het ontbreekt aan een heldere voorstelling over de aanpak en het mogelijke resultaat. Goede coaching heeft hierop betrekking. En collegiale coaching werkt natuurlijk ook. Een checklist om te beoordelen of je doel klopt. De omgeving • zijn aspecten voor klant, markt, organisatie gewijzigd of gelden ze nog steeds? Beschikbare middelen • geld, mensen, apparatuur, huisvesting, etc. welke aspecten zijn gewijzigd? Je kennis en kunde • voldoen deze om de afspraak na te komen en te kunnen uitvoeren? Een helder beeld van het HOE • resultaat halen betekent een aantal zaken doen, heb je dit helder? ACCEPTABEL EN REALISTISCH 1 2 3 4
 • 18. Tekst Mastering the Mystery 18 Een model om doelen te stellen GROW Goal – doel • welk onderwerp pak je aan, wat is je doel? • wat wil ik graag bereiken? Reality – de actuele situatie • wat gebeurt er allemaal, welk effect heeft dit? • wat heb je geprobeerd, wie zijn erbij betrokken? • welke factoren zijn relevant, hoe zie je dat? Options – alternatieven • wat zou kunnen helpen, zijn er mogelijkheden? • welke opties zijn voor jou interessant? • geef een score (0-10) aantrekkelijk en praktisch? Will – wrap up, conclusie • wat besluit je te doen, wat wil je? • wat staat je te doen, welke hulp heb je nodig? • je vervolgstappen, wanneer ga je ze precies nemen? goal reality options will
 • 19. Tekst Mastering the Mystery 19 Prioriteiten Literatuur Stephen A. Covey and Rebecca R. Merrill Business Contact, ISBN 90 254 1460 5 De auteurs raken in dit boek de kern van de problematiek waar velen mee worstelen; is er wel voldoende evenwicht tussen werk en privé-leven? Worden we niet geleefd door principes van efficiency en resultaten, in plaats van prioriteiten die we zelf stellen, de zaken die we echt belangrijk vinden? Time-management leidt niet tot een zinvol of kwalitatief beter bestaan. Hooguit leidt het ertoe dat mensen allerlei zaken sneller en beter doen. Maar keuzes voor wat we werkelijk willen doen en waarom we dat willen doen blijven daarmee op de achtergrond. De auteurs nemen hier geen genoegen mee en dagen uit zelf het heft in handen te nemen. Golrath • Het doel W.J. Reddin • De resultaatgerichte onderneming • Managerseffectiviteit Kenneth Blanchard • The one minute manager Riaz Khadem • One page management Stephen R. Covey • The 7 habits of highly effective people David Allen • Getting Things Done Dit is een greep uit interessante lectuur over effectief werken en managen. Een tip als je meer wilt lezen over leiderschap: de interviewreeks van Dominique Haijtema in Leiderschap is een keuze. MEER LEZEN?