Sote-järjestämislakiluonnoksen vaikutusten ennakkoarviointi

THL
THLSenior Planning officer um THL
Sote-
järjestämislakiluonnoksen
vaikutusten
ennakkoarviointi
THL:n arvioinnin 12
keskeistä havaintoa
30.6.2016
30.6.2016 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiluonnoksen vaikutusten ennakkoarviointi 1
Arviointikohteet –
sosiaali- ja terveysministeriön toimeksianto THL:lle
1) Palveluverkko ja palvelujen toteutuminen
2) Palvelujen integraation toteutuminen
3) Edellytykset turvata riittävien ja yhdenvertaisten palvelujen saatavuus ja
saavutettavuus, ml. lähipalvelut
4) Uudistuksen vaikutukset asiakkaiden ja potilaiden asemaan sekä ihmisiin
5) Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhteistyö ja ohjaustarpeet
6) Toteutettavan hallinto- ja tuotantorakenteen toimivuus
7) Linjausten mukaisen rahoitusjärjestelmän toimivuus sosiaali- ja
terveydenhuollossa
8) Vaikutukset valtiontalouteen ja kuntatalouteen
9) Asiakas- ja potilastietojen rekisterinpito ja tietojen käsittely
10)Palvelujärjestelmän ja –rakenteen kansallinen ja alueellinen ohjattavuus
30.6.2016 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiluonnoksen vaikutusten ennakkoarviointi 2
Arvioinnin toteutus
 Arviointiaineisto
 Järjestämislaki- ja siihen liittyvät lakiluonnokset per 27.6.2016
‒ Järjestämislaki
‒ Maakuntalaki
‒ Maakuntien rahoituslaki
‒ Taustamuistiot
 Arviointikohteet
 Toimeksiannon määrittelemät 10 arviointikohdetta
 Lain tarkoitus (1 §)
 Muutos nykytilaan
 Toteutus
 THL:n asiantuntijaryhmät
 Asiantuntijahaastattelut, kuulemistilaisuudet
 Tutkimus- ja kehittämisraportit, tilastotiedot
30.6.2016 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiluonnoksen vaikutusten ennakkoarviointi 3
Arvioinnin 12 keskeistä havaintoa
30.6.2016 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiluonnoksen vaikutusten ennakkoarviointi 4
1. Järjestäjän koon kasvattaminen voi luoda
edellytyksiä kaventaa väestön hyvinvointi- ja
terveyseroja
 Järjestämisvastuun siirtyminen kuntaa merkittävästi suuremmille
toimijoille luo edellytyksiä parantaa sosiaali- ja terveyspalvelujen
yhdenvertaisuutta. Tämä voi pitkällä aikavälillä kaventaa alueellisia
ja väestöryhmien välisiä hyvinvointi- ja terveyseroja.
 Lakiluonnoksen mukainen järjestelmä tarjoaa mahdollisuuden
nykyistä tasa-arvoisempiin palveluihin.
 Haasteena ovat monia eri palveluja tarvitsevien asiakkaiden
palvelukokonaisuudet monituottajamallissa.
 Toisena haasteena on sovittaa yhteen kuntiin jäävät palvelut ja
maakuntien järjestämisvastuulle siirtyvät palvelut.
 jatkuu seuraavassa diassa
30.6.2016 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiluonnoksen vaikutusten ennakkoarviointi 5
 …jatkuu
 Maakuntien rahoituslakiluonnoksen mukainen tiukka talouskuri ja
mahdollisesti syntyvä paine asiakasmaksujen korottamiseen ja
omavastuun lisäämiseen voivat vaarantaa riittävien ja
yhdenvertaisten palvelujen toteutumisen ja hyvinvointi- ja
terveyserojen kaventumisen.
 Valtio on rahoitusperiaatteen nojalla velvoitettu rahoittamaan
maakuntien järjestettäväksi osoitetut palvelut säädetyssä
laajuudessa. Ilman verotusoikeutta maakuntien on vaikea sopeuttaa
rahoitustaan silloin, kun kustannusten taustalla ovat muut syyt kuin
ne tarvetekijät, joihin valtion rahoitus perustuu.
 Verotusoikeuden puuttuminen rajoittaa maakunnan rahoituksen
autonomiaa, mutta antaa valtiolle hyvät edellytykset budjettikurin
toteuttamiseen.
30.6.2016 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiluonnoksen vaikutusten ennakkoarviointi 6
2. Osa järjestämisvastuun kantavista maakunnista
jää uudistuksen alkaessa voimavaroiltaan ja
osaamiseltaan heikoiksi
 Vaikka palvelujen järjestäjien määrä vähenee nykyisestä, on niitä
edelleen liikaa, jotta lain tavoitteet – yhdenvertaiset ja
kustannusvaikuttavat palvelut – saavutettaisiin.
 Monituottajamallin toteuttaminen edellyttää vankkaa
järjestämisosaamista, jota kaikilla maakunnilla ei välttämättä ole.
30.6.2016 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiluonnoksen vaikutusten ennakkoarviointi 7
3. Viiden yhteistyöalueen muodostaminen
palvelutuotannon yhteensovittamiseksi ja
keskittämiseksi on perusteltua järjestäjien suuren
määrän vuoksi
 Epäselvää on, miten yhteistyöalue käytännössä toteuttaa sille
asetettavat lukuisat koordinointitehtävät ja sopimukselliset
velvoitteet.
 Yhteistyöalue koordinoi, mutta ei ohjaa siihen kuuluvien maakuntien
sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen toteuttamista.
 Yhteistyöalueen onnistuminen tehtävässään edellyttää maakuntien
yhteisymmärrystä ja palvelujen suunnittelusta ja toteutuksesta
sopimista.
 Tätä voivat vaikeuttaa maakuntien vaihtelevat edellytykset soveltaa
monituottajamallia ja maakuntakohtaiset erot tuottajakunnan
rakenteessa.
30.6.2016 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiluonnoksen vaikutusten ennakkoarviointi 8
4. Kansallinen ja maakunnallinen
ohjausjärjestelmä kokonaisuutena hahmottuu vielä
vaikeasti
 Sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoita ohjaavien tahojen määrä
vähenee nykyisestä, mutta ohjaavia tahoja ja menettelyjä on monia.
 Niiden keskinäiset suhteet ovat vielä osin epäselviä ja ohjauksen
toteuttaminen käytännössä voi osoittautua mutkikkaaksi.
 Etenkin maakunnan sisäisen ohjausjärjestelmän monitasoisuus
(järjestäjä – palvelulaitos – palveluntuottajat) hankaloittaa ohjausta.
30.6.2016 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiluonnoksen vaikutusten ennakkoarviointi 9
5. Palvelujen integraatio on keskeinen keino
uudistuksen tavoitteiden saavuttamiseksi, mutta
sen toteutuminen on epävarmaa
 Lakiluonnos toteuttaa järjestämisen integraation ja edistää
rahoituksen integraatiota.
 Lakiluonnos sisältää aineksia, jotka voivat edistää
yhteensovittamista tuotannon tasolla. Näiden riittävyyttä on vielä
vaikea arvioida, sillä valinnanvapausjärjestelmän yksityiskohdat
eivät ole selvillä.
 Asiakaskeskeisen integraation toteutuminen riippuu lain
toimeenpanosta sekä järjestäjän ohjauskeinoista, jotka eivät täysin
hahmotu lakiluonnoksesta, sekä palvelutuotannon toteutustavasta.
 Lisäksi asiakaskeskeinen integraatio edellyttäisi mahdollisimman
täydellistä tiedon integraatiota, joka ei näytä toteutuvan.
30.6.2016 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiluonnoksen vaikutusten ennakkoarviointi 10
6. Lakiluonnos saattaa johtaa olemassa olevien,
käynnistyvien ja valmisteilla olevien integroitujen
sosiaali- ja terveydenhuoltoalueiden* purkamiseen
 Järjestämisen ja tuottamisen erottaminen maakunnan toiminnassa
saattaa johtaa siihen, että laki ei mahdollista esimerkiksi Eksoten ja
Kainuun kaltaisia integroituja järjestelmiä.
 Velvoite yhtiöittää valinnanvapauden piiriin tulevat maakunnan omat
palvelut saattaa myös purkaa toimivat integroidut palvelurakenteet.
* esim. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote, Kainuun sosiaali- ja
terveydenhuollon kuntayhtymä ja Pohjois-Karjalan Siun sote.
30.6.2016 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiluonnoksen vaikutusten ennakkoarviointi 11
7. Lakiluonnos tarjoaa mahdollisuuden hillitä
sosiaali- ja terveysmenojen kasvua ja tiukentaa
talousohjausta, mutta ei takaa säästötavoitteen
saavuttamista
 Järjestämisen ja tuottamisen integraatio sekä päätöksenteon ja
johtamisen keskittäminen voisivat toteutuessaan hidastaa sosiaali-
ja terveydenhuollon menojen kasvua.
 Menokehityksen arviointi on toistaiseksi vaikeaa, koska
palveluintegraation toteutumisesta ei ole varmuutta.
 Järjestämislakiluonnoksen mukaisesti syntyvällä uudella sosiaali- ja
terveydenhuollon toimintamallilla ei todennäköisesti saavuteta
hallituksen linjaamaa 3 miljardin euron säästötavoitetta.
 jatkuu seuraavassa diassa
30.6.2016 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiluonnoksen vaikutusten ennakkoarviointi 12
 …jatkuu
 Uusi toimintamalli tarjonnee kuitenkin selvästi nykyistä paremmat
edellytykset ja välineet toteuttaa taloudellisesti merkittäviä
uudistuksia, kuten erityisen vaativan hoidon keskittämisen ja
palveluverkon järkiperäistämisen.
 Toimivan talousohjauksen kannalta on ensiarvoisen tärkeää ottaa
huomioon maakuntien tarve-erot rahoituksen kohdentamisessa.
 Maakuntien erilaisista ominaisuuksista johtuen rahoituksen
oikeudenmukaisuuden varmistaminen edellyttää jatkuvaa
kehittämistyötä ja rahoituksen kohdentamiskriteerien säännöllistä
päivittämistä.
30.6.2016 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiluonnoksen vaikutusten ennakkoarviointi 13
8. Valtion rahoituksen siirtymäajan säännökset
ovat perusteltuja
 Liian lyhyt siirtymäaika saattaisi johtaa maakunnat nopeasti
rahoitusvaikeuksiin ja liian pitkä sopeutumisaika saattaisi ylläpitää
tarpeettoman korkeaa kustannustasoa.
 Maakuntien rahoituslaissa ehdotettu valtion rahoituksen
tarkistusmenettely parantaa edellytyksiä kestävyysvajetavoitteen
saavuttamiseksi.
 Valtion rahoituksen tarkistamisessa kustannusten sitominen
sellaiseen hintaindeksiin, joka ei kuvaa sosiaali- ja terveyspalvelujen
kustannusten todellista kehitystä, voi johtaa alimitoitettuihin
palveluihin tai alijäämäisiin budjetteihin.
30.6.2016 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiluonnoksen vaikutusten ennakkoarviointi 14
9. Vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan
maakunnan arviointimenettely voi osoittautua
tarpeettoman herkäksi
 Valtion rahoitus edellyttää maakunnilta tasapainoista taloudenpitoa.
 Tämän varmistamiseksi tarvitaan arviointimenettely, joka ehkäisee
ennalta alijäämien syntymisen ja tarvittaessa käynnistää talouden
tasapainotustoimet ajoissa.
 Maakuntalakiluonnoksessa ehdotettu arviointimenettely saattaa
historiatiedon valossa johtaa lähes kaikkien maakuntien
joutumiseen arviointimenettelyn kohteeksi.
 Toisaalta uudessa järjestelmässä toiminta saattaa muotoutua niin
toisenlaiseksi, ettei historiatieto ole sellaisenaan sovellettavissa.
30.6.2016 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiluonnoksen vaikutusten ennakkoarviointi 15
10. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuut
jäävät luonnoksessa epäselviksi
 Lakiluonnoksen määrittelemään sosiaali- ja terveydenhuoltoon
sisältyy hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen maakunnissa ja
kunnissa, mutta sen sisältö jää osin tulkinnanvaraiseksi.
 Vastuut, yhteistyö ja asiantuntijatuki koko väestön hyvinvointi- ja
terveysseurantatiedon keräämisessä ja hyödyntämisessä ovat
epäselvät.
 Kuntien valtionosuuteen sisältyvä taloudellinen kannuste edistää
asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä ja on suuruusluokaltaan
merkittävä.
 Maakuntien valtionrahoitukseen sisältyvä taloudellinen kannuste
korostaa ehkäisevien palvelujen tärkeyttä.
30.6.2016 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiluonnoksen vaikutusten ennakkoarviointi 16
11. Muutosprosessi on tietohallinnon
näkökulmasta erittäin suuri ja kestää yli
vuosikymmenen
 Monet vielä avoimet kysymykset tulevat vaikuttamaan käytännön
toteutuksen onnistumiseen ja siihen missä määrin toiminnallisia ja
taloudellisia hyötyjä syntyy.
 Yhdenvertaisten ja kustannusvaikuttavien palvelujen
varmistamisessa tarvittava tietohallinto on lakiluonnoksen pohjalta
mahdollinen, mutta ei synny ilman järjestäjän tiedonhallinnan
kyvykkyyttä.
 Laissa esitetty asetelma edellyttää palveluntuottajien tieto-
järjestelmistä erillisiä järjestäjän omia tietojärjestelmiä tietojen
käsittelyyn.
 Maakuntien oman, ei kilpailun piirissä olevan, palvelutuotannon
osalta IT-integraation mahdollisuudet paranevat, mutta maakuntien
mahdollisuudet ohjata markkinoilla toimivien yritysten tietohallintoa
voivat olla rajalliset.
 jatkuu seuraavassa diassa
30.6.2016 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiluonnoksen vaikutusten ennakkoarviointi 17
 …jatkuu
 Järjestämisen ja tuottamisen erottaminen ja palvelutuotannon
yhtiöittäminen tuovat uuden asetelman sekä potilas- ja
asiakastietojen käsittelyyn, mukaan lukien tiedon integraatioon, että
toiminnanohjauksessa tarvittavan tiedon käsittelyyn.
 Tämän onnistunut toteuttaminen edellyttää kokonaan uusia
tietohallinnon ja tiedonhallinnan ratkaisuja. Ei ole itsestään selvää,
että siirtyminen nykyisistä ratkaisuista uusiin ratkaisuihin onnistuu.
 Tiedonhallinta mahdollistaa uudenlaisen tietojohtamisen, mutta
käytännön toteuttaminen tulee sisältämään runsaasti työtä ja
edellyttää uudenlaisia toimintaprosesseja. Niille lakiluonnos antaa
pohjaa.
 Eri toimijoiden roolien on oltava selkeitä ja toimijoiden osaaminen
on varmistettava.
30.6.2016 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiluonnoksen vaikutusten ennakkoarviointi 18
12. Lainsäädäntökokonaisuuden vaikutukset ovat
vaikeasti ennakoitavissa, koska kokonaisuus on
olennaisilta osiltaan keskeneräinen
 Järjestämisen ja tuottamisen eriyttämiseen ja eri toimijoiden vastuun
jakautumiseen sekä palvelurakenteen ja tuottajien ohjaamiseen
liittyy epäselvyyksiä.
 Ei ole selkeästi pääteltävissä, mille taholle viranomaisvastuu ja
vastuu merkittävän julkisen vallan käytöstä uudessa rakenteessa
kuuluvat.
 Lisäksi toteutettavan valinnanvapausmallin ja tuottajakunnan
toimintaehtojen yksityiskohdat ovat vielä ratkaisematta.
30.6.2016 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiluonnoksen vaikutusten ennakkoarviointi 19
Lisätietoja
 Juhani Eskola Markku Pekurinen
pääjohtaja johtaja
THL THL
puh. 040 771 0597 puh. 050 367 0841
etunimi.sukunimi@thl.fi etunimi.sukunimi@thl.fi
 THL:n arviointiryhmä. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiluonnoksen
vaikutusten ennakkoarviointi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Raportti
12/2016. 94 sivua. Helsinki 2016. ISBN 978-952-302-686-5 (painettu), ISBN 978-
952-302-687-2 (verkko).
 THL:n arviointiryhmä. 12 havaintoa sote-järjestämislakiluonnoksesta. Terveyden ja
hyvinvoinnin laitos (THL). Päätösten tueksi 3/2016. 4 sivua. Helsinki 2016. ISBN 978-
952-302-689-6 (verkko).
30.6.2016 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiluonnoksen vaikutusten ennakkoarviointi 20
1 von 20

Recomendados

Sote ja maakuntauudistus HE:n päälinjat ja tilannekatsaus lokakuu 2016 Tuoma... von
Sote ja maakuntauudistus HE:n päälinjat ja tilannekatsaus lokakuu 2016 Tuoma...Sote ja maakuntauudistus HE:n päälinjat ja tilannekatsaus lokakuu 2016 Tuoma...
Sote ja maakuntauudistus HE:n päälinjat ja tilannekatsaus lokakuu 2016 Tuoma...Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
3.1K views33 Folien
Sote-uudistus ja sote-järjestämislaki von
Sote-uudistus ja sote-järjestämislakiSote-uudistus ja sote-järjestämislaki
Sote-uudistus ja sote-järjestämislakiTHL
516 views15 Folien
Sote-uudistus tilannekatsaus 31.3.2016 von
Sote-uudistus tilannekatsaus 31.3.2016Sote-uudistus tilannekatsaus 31.3.2016
Sote-uudistus tilannekatsaus 31.3.2016Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
814 views26 Folien
Kestävän terveydenhuollon aamiainen 26.4.2016 Tuomas Pöysti von
Kestävän terveydenhuollon aamiainen 26.4.2016 Tuomas PöystiKestävän terveydenhuollon aamiainen 26.4.2016 Tuomas Pöysti
Kestävän terveydenhuollon aamiainen 26.4.2016 Tuomas PöystiSosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
3K views14 Folien
Sote- ja aluehallintouudistuksen yleiskatsaus 20.1.2016 von
Sote- ja aluehallintouudistuksen yleiskatsaus 20.1.2016Sote- ja aluehallintouudistuksen yleiskatsaus 20.1.2016
Sote- ja aluehallintouudistuksen yleiskatsaus 20.1.2016Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
3.2K views25 Folien
Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta von
Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksestaAjankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta
Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksestaTHL
1.3K views19 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät 3.2.2016 Tuomas Pöystin esitys von
Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät 3.2.2016 Tuomas Pöystin esitysSosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät 3.2.2016 Tuomas Pöystin esitys
Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät 3.2.2016 Tuomas Pöystin esitysSosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
1.8K views31 Folien
Sosiaali ja terveydenhuollon järjestämislakiluonnos 29.6.2016 von
Sosiaali ja terveydenhuollon järjestämislakiluonnos 29.6.2016Sosiaali ja terveydenhuollon järjestämislakiluonnos 29.6.2016
Sosiaali ja terveydenhuollon järjestämislakiluonnos 29.6.2016Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
1.7K views19 Folien
Sote-uudistuksen ja aluehallintouudistuksen tilannekatsaus 4.3.2016 von
Sote-uudistuksen ja aluehallintouudistuksen tilannekatsaus 4.3.2016Sote-uudistuksen ja aluehallintouudistuksen tilannekatsaus 4.3.2016
Sote-uudistuksen ja aluehallintouudistuksen tilannekatsaus 4.3.2016Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
1.1K views31 Folien
Sinikka Salo: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote- ja maakuntauudistuk... von
Sinikka Salo: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote- ja maakuntauudistuk...Sinikka Salo: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote- ja maakuntauudistuk...
Sinikka Salo: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote- ja maakuntauudistuk...Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
859 views18 Folien
Jaana Huhta: Valmistelun lähtötilanne von
Jaana Huhta: Valmistelun lähtötilanneJaana Huhta: Valmistelun lähtötilanne
Jaana Huhta: Valmistelun lähtötilanneSosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
596 views12 Folien
Hallituksen tiedotustilaisuus sote- ja maakuntauudistuksesta 29.6.2016 von
Hallituksen tiedotustilaisuus sote- ja maakuntauudistuksesta 29.6.2016Hallituksen tiedotustilaisuus sote- ja maakuntauudistuksesta 29.6.2016
Hallituksen tiedotustilaisuus sote- ja maakuntauudistuksesta 29.6.2016Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
1.7K views7 Folien

Was ist angesagt?(20)

Similar a Sote-järjestämislakiluonnoksen vaikutusten ennakkoarviointi

Tarvitaanko sosiaali-, terveys- ja tyollisyyspalvelut -koordinaatiokeskus? von
Tarvitaanko sosiaali-, terveys- ja tyollisyyspalvelut -koordinaatiokeskus?Tarvitaanko sosiaali-, terveys- ja tyollisyyspalvelut -koordinaatiokeskus?
Tarvitaanko sosiaali-, terveys- ja tyollisyyspalvelut -koordinaatiokeskus?THL
181 views14 Folien
Maakunta ja sote-uudistus Uudenmaan maakunta Timo Aronkytö von
Maakunta ja sote-uudistus Uudenmaan maakunta Timo AronkytöMaakunta ja sote-uudistus Uudenmaan maakunta Timo Aronkytö
Maakunta ja sote-uudistus Uudenmaan maakunta Timo AronkytöTimo Aronkytö
195 views23 Folien
Sote-uudistus ja hallitusohjelma 28 5 2015 von
Sote-uudistus ja hallitusohjelma 28 5 2015Sote-uudistus ja hallitusohjelma 28 5 2015
Sote-uudistus ja hallitusohjelma 28 5 2015Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
14.1K views14 Folien
Neuvolapäivät 2016 Sote- ja maakuntauudistus äitiys- ja lastenneuvolapalvelu... von
Neuvolapäivät 2016 Sote- ja maakuntauudistus äitiys- ja lastenneuvolapalvelu...Neuvolapäivät 2016 Sote- ja maakuntauudistus äitiys- ja lastenneuvolapalvelu...
Neuvolapäivät 2016 Sote- ja maakuntauudistus äitiys- ja lastenneuvolapalvelu...THL
445 views19 Folien
Sinikka Salon esitys: Maakuntamalli Terveydenhuollon ATK-päivillä 24.5.2016 von
Sinikka Salon esitys: Maakuntamalli Terveydenhuollon ATK-päivillä 24.5.2016Sinikka Salon esitys: Maakuntamalli Terveydenhuollon ATK-päivillä 24.5.2016
Sinikka Salon esitys: Maakuntamalli Terveydenhuollon ATK-päivillä 24.5.2016Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
449 views26 Folien

Similar a Sote-järjestämislakiluonnoksen vaikutusten ennakkoarviointi(20)

Tarvitaanko sosiaali-, terveys- ja tyollisyyspalvelut -koordinaatiokeskus? von THL
Tarvitaanko sosiaali-, terveys- ja tyollisyyspalvelut -koordinaatiokeskus?Tarvitaanko sosiaali-, terveys- ja tyollisyyspalvelut -koordinaatiokeskus?
Tarvitaanko sosiaali-, terveys- ja tyollisyyspalvelut -koordinaatiokeskus?
THL181 views
Maakunta ja sote-uudistus Uudenmaan maakunta Timo Aronkytö von Timo Aronkytö
Maakunta ja sote-uudistus Uudenmaan maakunta Timo AronkytöMaakunta ja sote-uudistus Uudenmaan maakunta Timo Aronkytö
Maakunta ja sote-uudistus Uudenmaan maakunta Timo Aronkytö
Timo Aronkytö195 views
Neuvolapäivät 2016 Sote- ja maakuntauudistus äitiys- ja lastenneuvolapalvelu... von THL
Neuvolapäivät 2016 Sote- ja maakuntauudistus äitiys- ja lastenneuvolapalvelu...Neuvolapäivät 2016 Sote- ja maakuntauudistus äitiys- ja lastenneuvolapalvelu...
Neuvolapäivät 2016 Sote- ja maakuntauudistus äitiys- ja lastenneuvolapalvelu...
THL445 views
Sote-uudistus toimintakyvyn turvaajana - tavoitteet ja keinot von THL
Sote-uudistus toimintakyvyn turvaajana - tavoitteet ja keinotSote-uudistus toimintakyvyn turvaajana - tavoitteet ja keinot
Sote-uudistus toimintakyvyn turvaajana - tavoitteet ja keinot
THL511 views
Vippaa vitonen Maakuntien rahoituksen riittävyys von THL
 Vippaa vitonen Maakuntien rahoituksen riittävyys Vippaa vitonen Maakuntien rahoituksen riittävyys
Vippaa vitonen Maakuntien rahoituksen riittävyys
THL130 views
Integraation iso kuva von THL
Integraation iso kuvaIntegraation iso kuva
Integraation iso kuva
THL185 views
Riitta Konttinen, THL, Terveydenhuolto von THL
Riitta Konttinen, THL, TerveydenhuoltoRiitta Konttinen, THL, Terveydenhuolto
Riitta Konttinen, THL, Terveydenhuolto
THL942 views
Ajankohtainen lainsaadanto250309 von TiitusL
Ajankohtainen lainsaadanto250309Ajankohtainen lainsaadanto250309
Ajankohtainen lainsaadanto250309
TiitusL460 views

Más de THL

Somaattinen erikoissairaanhoito 2021 von
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021THL
220 views12 Folien
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf von
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdfNiiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdfTHL
64 views6 Folien
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf von
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfYlitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfTHL
11 views5 Folien
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf von
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfNieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfTHL
13 views32 Folien
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf von
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfRaitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfTHL
35 views17 Folien
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi... von
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...THL
24 views15 Folien

Más de THL(20)

Somaattinen erikoissairaanhoito 2021 von THL
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
THL220 views
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf von THL
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdfNiiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
THL64 views
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf von THL
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfYlitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
THL11 views
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf von THL
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfNieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
THL13 views
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf von THL
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfRaitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
THL35 views
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi... von THL
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
THL24 views
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf von THL
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdfLansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
THL19 views
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf von THL
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdfMarkkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
THL28 views
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022 von THL
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
THL272 views
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto von THL
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilastoRikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
THL282 views
Synthetic Opioid Preparedness in Europe von THL
Synthetic Opioid Preparedness in EuropeSynthetic Opioid Preparedness in Europe
Synthetic Opioid Preparedness in Europe
THL234 views
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021 von THL
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
THL329 views
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022 von THL
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
THL397 views
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf von THL
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdfAktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
THL69 views
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer von THL
Kort information och aktuella frågor om vaccinationerKort information och aktuella frågor om vaccinationer
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer
THL81 views
Förvaring av vacciner von THL
Förvaring av vaccinerFörvaring av vacciner
Förvaring av vacciner
THL147 views
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon... von THL
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
THL129 views
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu von THL
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikatauluHanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
THL150 views
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022 von THL
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
THL182 views
Tietoisku eri rokotteista von THL
Tietoisku eri rokotteistaTietoisku eri rokotteista
Tietoisku eri rokotteista
THL187 views

Sote-järjestämislakiluonnoksen vaikutusten ennakkoarviointi

 • 1. Sote- järjestämislakiluonnoksen vaikutusten ennakkoarviointi THL:n arvioinnin 12 keskeistä havaintoa 30.6.2016 30.6.2016 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiluonnoksen vaikutusten ennakkoarviointi 1
 • 2. Arviointikohteet – sosiaali- ja terveysministeriön toimeksianto THL:lle 1) Palveluverkko ja palvelujen toteutuminen 2) Palvelujen integraation toteutuminen 3) Edellytykset turvata riittävien ja yhdenvertaisten palvelujen saatavuus ja saavutettavuus, ml. lähipalvelut 4) Uudistuksen vaikutukset asiakkaiden ja potilaiden asemaan sekä ihmisiin 5) Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhteistyö ja ohjaustarpeet 6) Toteutettavan hallinto- ja tuotantorakenteen toimivuus 7) Linjausten mukaisen rahoitusjärjestelmän toimivuus sosiaali- ja terveydenhuollossa 8) Vaikutukset valtiontalouteen ja kuntatalouteen 9) Asiakas- ja potilastietojen rekisterinpito ja tietojen käsittely 10)Palvelujärjestelmän ja –rakenteen kansallinen ja alueellinen ohjattavuus 30.6.2016 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiluonnoksen vaikutusten ennakkoarviointi 2
 • 3. Arvioinnin toteutus  Arviointiaineisto  Järjestämislaki- ja siihen liittyvät lakiluonnokset per 27.6.2016 ‒ Järjestämislaki ‒ Maakuntalaki ‒ Maakuntien rahoituslaki ‒ Taustamuistiot  Arviointikohteet  Toimeksiannon määrittelemät 10 arviointikohdetta  Lain tarkoitus (1 §)  Muutos nykytilaan  Toteutus  THL:n asiantuntijaryhmät  Asiantuntijahaastattelut, kuulemistilaisuudet  Tutkimus- ja kehittämisraportit, tilastotiedot 30.6.2016 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiluonnoksen vaikutusten ennakkoarviointi 3
 • 4. Arvioinnin 12 keskeistä havaintoa 30.6.2016 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiluonnoksen vaikutusten ennakkoarviointi 4
 • 5. 1. Järjestäjän koon kasvattaminen voi luoda edellytyksiä kaventaa väestön hyvinvointi- ja terveyseroja  Järjestämisvastuun siirtyminen kuntaa merkittävästi suuremmille toimijoille luo edellytyksiä parantaa sosiaali- ja terveyspalvelujen yhdenvertaisuutta. Tämä voi pitkällä aikavälillä kaventaa alueellisia ja väestöryhmien välisiä hyvinvointi- ja terveyseroja.  Lakiluonnoksen mukainen järjestelmä tarjoaa mahdollisuuden nykyistä tasa-arvoisempiin palveluihin.  Haasteena ovat monia eri palveluja tarvitsevien asiakkaiden palvelukokonaisuudet monituottajamallissa.  Toisena haasteena on sovittaa yhteen kuntiin jäävät palvelut ja maakuntien järjestämisvastuulle siirtyvät palvelut.  jatkuu seuraavassa diassa 30.6.2016 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiluonnoksen vaikutusten ennakkoarviointi 5
 • 6.  …jatkuu  Maakuntien rahoituslakiluonnoksen mukainen tiukka talouskuri ja mahdollisesti syntyvä paine asiakasmaksujen korottamiseen ja omavastuun lisäämiseen voivat vaarantaa riittävien ja yhdenvertaisten palvelujen toteutumisen ja hyvinvointi- ja terveyserojen kaventumisen.  Valtio on rahoitusperiaatteen nojalla velvoitettu rahoittamaan maakuntien järjestettäväksi osoitetut palvelut säädetyssä laajuudessa. Ilman verotusoikeutta maakuntien on vaikea sopeuttaa rahoitustaan silloin, kun kustannusten taustalla ovat muut syyt kuin ne tarvetekijät, joihin valtion rahoitus perustuu.  Verotusoikeuden puuttuminen rajoittaa maakunnan rahoituksen autonomiaa, mutta antaa valtiolle hyvät edellytykset budjettikurin toteuttamiseen. 30.6.2016 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiluonnoksen vaikutusten ennakkoarviointi 6
 • 7. 2. Osa järjestämisvastuun kantavista maakunnista jää uudistuksen alkaessa voimavaroiltaan ja osaamiseltaan heikoiksi  Vaikka palvelujen järjestäjien määrä vähenee nykyisestä, on niitä edelleen liikaa, jotta lain tavoitteet – yhdenvertaiset ja kustannusvaikuttavat palvelut – saavutettaisiin.  Monituottajamallin toteuttaminen edellyttää vankkaa järjestämisosaamista, jota kaikilla maakunnilla ei välttämättä ole. 30.6.2016 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiluonnoksen vaikutusten ennakkoarviointi 7
 • 8. 3. Viiden yhteistyöalueen muodostaminen palvelutuotannon yhteensovittamiseksi ja keskittämiseksi on perusteltua järjestäjien suuren määrän vuoksi  Epäselvää on, miten yhteistyöalue käytännössä toteuttaa sille asetettavat lukuisat koordinointitehtävät ja sopimukselliset velvoitteet.  Yhteistyöalue koordinoi, mutta ei ohjaa siihen kuuluvien maakuntien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen toteuttamista.  Yhteistyöalueen onnistuminen tehtävässään edellyttää maakuntien yhteisymmärrystä ja palvelujen suunnittelusta ja toteutuksesta sopimista.  Tätä voivat vaikeuttaa maakuntien vaihtelevat edellytykset soveltaa monituottajamallia ja maakuntakohtaiset erot tuottajakunnan rakenteessa. 30.6.2016 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiluonnoksen vaikutusten ennakkoarviointi 8
 • 9. 4. Kansallinen ja maakunnallinen ohjausjärjestelmä kokonaisuutena hahmottuu vielä vaikeasti  Sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoita ohjaavien tahojen määrä vähenee nykyisestä, mutta ohjaavia tahoja ja menettelyjä on monia.  Niiden keskinäiset suhteet ovat vielä osin epäselviä ja ohjauksen toteuttaminen käytännössä voi osoittautua mutkikkaaksi.  Etenkin maakunnan sisäisen ohjausjärjestelmän monitasoisuus (järjestäjä – palvelulaitos – palveluntuottajat) hankaloittaa ohjausta. 30.6.2016 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiluonnoksen vaikutusten ennakkoarviointi 9
 • 10. 5. Palvelujen integraatio on keskeinen keino uudistuksen tavoitteiden saavuttamiseksi, mutta sen toteutuminen on epävarmaa  Lakiluonnos toteuttaa järjestämisen integraation ja edistää rahoituksen integraatiota.  Lakiluonnos sisältää aineksia, jotka voivat edistää yhteensovittamista tuotannon tasolla. Näiden riittävyyttä on vielä vaikea arvioida, sillä valinnanvapausjärjestelmän yksityiskohdat eivät ole selvillä.  Asiakaskeskeisen integraation toteutuminen riippuu lain toimeenpanosta sekä järjestäjän ohjauskeinoista, jotka eivät täysin hahmotu lakiluonnoksesta, sekä palvelutuotannon toteutustavasta.  Lisäksi asiakaskeskeinen integraatio edellyttäisi mahdollisimman täydellistä tiedon integraatiota, joka ei näytä toteutuvan. 30.6.2016 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiluonnoksen vaikutusten ennakkoarviointi 10
 • 11. 6. Lakiluonnos saattaa johtaa olemassa olevien, käynnistyvien ja valmisteilla olevien integroitujen sosiaali- ja terveydenhuoltoalueiden* purkamiseen  Järjestämisen ja tuottamisen erottaminen maakunnan toiminnassa saattaa johtaa siihen, että laki ei mahdollista esimerkiksi Eksoten ja Kainuun kaltaisia integroituja järjestelmiä.  Velvoite yhtiöittää valinnanvapauden piiriin tulevat maakunnan omat palvelut saattaa myös purkaa toimivat integroidut palvelurakenteet. * esim. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote, Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä ja Pohjois-Karjalan Siun sote. 30.6.2016 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiluonnoksen vaikutusten ennakkoarviointi 11
 • 12. 7. Lakiluonnos tarjoaa mahdollisuuden hillitä sosiaali- ja terveysmenojen kasvua ja tiukentaa talousohjausta, mutta ei takaa säästötavoitteen saavuttamista  Järjestämisen ja tuottamisen integraatio sekä päätöksenteon ja johtamisen keskittäminen voisivat toteutuessaan hidastaa sosiaali- ja terveydenhuollon menojen kasvua.  Menokehityksen arviointi on toistaiseksi vaikeaa, koska palveluintegraation toteutumisesta ei ole varmuutta.  Järjestämislakiluonnoksen mukaisesti syntyvällä uudella sosiaali- ja terveydenhuollon toimintamallilla ei todennäköisesti saavuteta hallituksen linjaamaa 3 miljardin euron säästötavoitetta.  jatkuu seuraavassa diassa 30.6.2016 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiluonnoksen vaikutusten ennakkoarviointi 12
 • 13.  …jatkuu  Uusi toimintamalli tarjonnee kuitenkin selvästi nykyistä paremmat edellytykset ja välineet toteuttaa taloudellisesti merkittäviä uudistuksia, kuten erityisen vaativan hoidon keskittämisen ja palveluverkon järkiperäistämisen.  Toimivan talousohjauksen kannalta on ensiarvoisen tärkeää ottaa huomioon maakuntien tarve-erot rahoituksen kohdentamisessa.  Maakuntien erilaisista ominaisuuksista johtuen rahoituksen oikeudenmukaisuuden varmistaminen edellyttää jatkuvaa kehittämistyötä ja rahoituksen kohdentamiskriteerien säännöllistä päivittämistä. 30.6.2016 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiluonnoksen vaikutusten ennakkoarviointi 13
 • 14. 8. Valtion rahoituksen siirtymäajan säännökset ovat perusteltuja  Liian lyhyt siirtymäaika saattaisi johtaa maakunnat nopeasti rahoitusvaikeuksiin ja liian pitkä sopeutumisaika saattaisi ylläpitää tarpeettoman korkeaa kustannustasoa.  Maakuntien rahoituslaissa ehdotettu valtion rahoituksen tarkistusmenettely parantaa edellytyksiä kestävyysvajetavoitteen saavuttamiseksi.  Valtion rahoituksen tarkistamisessa kustannusten sitominen sellaiseen hintaindeksiin, joka ei kuvaa sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten todellista kehitystä, voi johtaa alimitoitettuihin palveluihin tai alijäämäisiin budjetteihin. 30.6.2016 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiluonnoksen vaikutusten ennakkoarviointi 14
 • 15. 9. Vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan maakunnan arviointimenettely voi osoittautua tarpeettoman herkäksi  Valtion rahoitus edellyttää maakunnilta tasapainoista taloudenpitoa.  Tämän varmistamiseksi tarvitaan arviointimenettely, joka ehkäisee ennalta alijäämien syntymisen ja tarvittaessa käynnistää talouden tasapainotustoimet ajoissa.  Maakuntalakiluonnoksessa ehdotettu arviointimenettely saattaa historiatiedon valossa johtaa lähes kaikkien maakuntien joutumiseen arviointimenettelyn kohteeksi.  Toisaalta uudessa järjestelmässä toiminta saattaa muotoutua niin toisenlaiseksi, ettei historiatieto ole sellaisenaan sovellettavissa. 30.6.2016 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiluonnoksen vaikutusten ennakkoarviointi 15
 • 16. 10. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuut jäävät luonnoksessa epäselviksi  Lakiluonnoksen määrittelemään sosiaali- ja terveydenhuoltoon sisältyy hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen maakunnissa ja kunnissa, mutta sen sisältö jää osin tulkinnanvaraiseksi.  Vastuut, yhteistyö ja asiantuntijatuki koko väestön hyvinvointi- ja terveysseurantatiedon keräämisessä ja hyödyntämisessä ovat epäselvät.  Kuntien valtionosuuteen sisältyvä taloudellinen kannuste edistää asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä ja on suuruusluokaltaan merkittävä.  Maakuntien valtionrahoitukseen sisältyvä taloudellinen kannuste korostaa ehkäisevien palvelujen tärkeyttä. 30.6.2016 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiluonnoksen vaikutusten ennakkoarviointi 16
 • 17. 11. Muutosprosessi on tietohallinnon näkökulmasta erittäin suuri ja kestää yli vuosikymmenen  Monet vielä avoimet kysymykset tulevat vaikuttamaan käytännön toteutuksen onnistumiseen ja siihen missä määrin toiminnallisia ja taloudellisia hyötyjä syntyy.  Yhdenvertaisten ja kustannusvaikuttavien palvelujen varmistamisessa tarvittava tietohallinto on lakiluonnoksen pohjalta mahdollinen, mutta ei synny ilman järjestäjän tiedonhallinnan kyvykkyyttä.  Laissa esitetty asetelma edellyttää palveluntuottajien tieto- järjestelmistä erillisiä järjestäjän omia tietojärjestelmiä tietojen käsittelyyn.  Maakuntien oman, ei kilpailun piirissä olevan, palvelutuotannon osalta IT-integraation mahdollisuudet paranevat, mutta maakuntien mahdollisuudet ohjata markkinoilla toimivien yritysten tietohallintoa voivat olla rajalliset.  jatkuu seuraavassa diassa 30.6.2016 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiluonnoksen vaikutusten ennakkoarviointi 17
 • 18.  …jatkuu  Järjestämisen ja tuottamisen erottaminen ja palvelutuotannon yhtiöittäminen tuovat uuden asetelman sekä potilas- ja asiakastietojen käsittelyyn, mukaan lukien tiedon integraatioon, että toiminnanohjauksessa tarvittavan tiedon käsittelyyn.  Tämän onnistunut toteuttaminen edellyttää kokonaan uusia tietohallinnon ja tiedonhallinnan ratkaisuja. Ei ole itsestään selvää, että siirtyminen nykyisistä ratkaisuista uusiin ratkaisuihin onnistuu.  Tiedonhallinta mahdollistaa uudenlaisen tietojohtamisen, mutta käytännön toteuttaminen tulee sisältämään runsaasti työtä ja edellyttää uudenlaisia toimintaprosesseja. Niille lakiluonnos antaa pohjaa.  Eri toimijoiden roolien on oltava selkeitä ja toimijoiden osaaminen on varmistettava. 30.6.2016 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiluonnoksen vaikutusten ennakkoarviointi 18
 • 19. 12. Lainsäädäntökokonaisuuden vaikutukset ovat vaikeasti ennakoitavissa, koska kokonaisuus on olennaisilta osiltaan keskeneräinen  Järjestämisen ja tuottamisen eriyttämiseen ja eri toimijoiden vastuun jakautumiseen sekä palvelurakenteen ja tuottajien ohjaamiseen liittyy epäselvyyksiä.  Ei ole selkeästi pääteltävissä, mille taholle viranomaisvastuu ja vastuu merkittävän julkisen vallan käytöstä uudessa rakenteessa kuuluvat.  Lisäksi toteutettavan valinnanvapausmallin ja tuottajakunnan toimintaehtojen yksityiskohdat ovat vielä ratkaisematta. 30.6.2016 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiluonnoksen vaikutusten ennakkoarviointi 19
 • 20. Lisätietoja  Juhani Eskola Markku Pekurinen pääjohtaja johtaja THL THL puh. 040 771 0597 puh. 050 367 0841 etunimi.sukunimi@thl.fi etunimi.sukunimi@thl.fi  THL:n arviointiryhmä. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiluonnoksen vaikutusten ennakkoarviointi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Raportti 12/2016. 94 sivua. Helsinki 2016. ISBN 978-952-302-686-5 (painettu), ISBN 978- 952-302-687-2 (verkko).  THL:n arviointiryhmä. 12 havaintoa sote-järjestämislakiluonnoksesta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Päätösten tueksi 3/2016. 4 sivua. Helsinki 2016. ISBN 978- 952-302-689-6 (verkko). 30.6.2016 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiluonnoksen vaikutusten ennakkoarviointi 20