Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Similar a Sosiaalisia innovaatioita ja työtä julkisilla hankinnoilla - SIEPP 2017-2020(20)

Anzeige
Anzeige

Sosiaalisia innovaatioita ja työtä julkisilla hankinnoilla - SIEPP 2017-2020

  1. Sosiaalisia innovaatioita ja työtä julkisilla hankinnoilla – SIEPP 2017-2020 Helsinki 27.9.2017 Kehittämispäällikkö Ville Grönberg, Yhdenvertaisuus ja osallisuus –yksikkö, THL
  2. Sosiaalisia innovaatioita ja työtä julkisilla hankinnoilla – SIEPP 2017-2020 • Hankkeen perustiedot: • Kesto: 1.4.2017-31.3.2020. • Hankkeen toteuttajat: • Koordinaattorina Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) • Osatoteuttajat: Helsingin kaupunki, Vantaan kaupunki • Kansainväliset kumppanit: Ruotsista hankkeessa ovat mukana koordinaattorina kansallinen hankintaviranomainen Upphandlingsmyndigheten ja hankintapilotteja toteuttamassa ovat Tukholman, Göteborgin, Botkyrkan ja Helsingborgin kaupungit. • Rahoitus ESR-ohjelmasta TL3 (75%) ja toteuttajilta (25%). • Euroopan sosiaalirahaston kansainvälisen yhteistyön hankehaku 2016 29.9.2017Etunimi Sukunimi2
  3. Sosiaalisia innovaatioita ja työtä julkisilla hankinnoilla – SIEPP 2017-2020 • Hankkeen tavoitteena on lisätä julkisten hankintojen avulla työllistymismahdollisuuksia heikossa työmarkkina-asemassa oleville, kuten pitkäaikaistyöttömille, ikääntyneille, maahanmuuttajille, nuorille ja osatyökykyisille. • toteutetaan kehittämällä julkisia hankintoja ja niihin sovellettavia työllistämisehtoja sekä kokeilemalla innovatiivisia tulosperusteisia menetelmiä työllistämistä tukevien julkisten hankintojen yhteydessä.  Tavoitteena on vakinaistaa julkisten hankintojen avulla työllistäminen osaksi osallistuvien kuntien hankintatoimintaa 29.9.2017Etunimi Sukunimi3
  4. Helsingin osahankkeessa • Työllisyyttä edistävien hankintakriteereiden käyttö pysyväksi osaksi Helsingin kaupungin hankintoja, sisäinen vaikuttamistyö, toimialojen johdon sitouttaminen ja tukeminen • Yhteistyön kehittäminen uudessa toimintaympäristössä, hankintakentän toimintojen kuvaus ja toimijoiden kartoittaminen • Innovaatioita mahdollistavat hankintapilotit, fokuksena työllistäminen. Yritysten aktivoiminen yhteiskuntavastuuseen ja yhteiskuntavastuulliseen työllistämiseen. • Hankinnan suunnittelu ja markkinavuoropuhelu esim. palvelumuotoilun, yhteiskehittämisen keinoin • Vastuullisen työllistämisen kriteeristö/sertifikaatti, jossa määritellään mitä kaupunki yrityksiltä toivoo etenkin työllisyydenhoitoon liittyvissä asioissa. Sertifikaatti on myös keino yrityksille osoittaa halunsa toimia yhteiskuntavastuullisesti työllisyydenhoidossa. • Vertaisoppiminen kansainvälisiltä hankekumppaneilta 29.9.2017Etunimi Sukunimi4
  5. Helsingin osahankkeessa • Toteutetaan 10 hankintaa joissa mukana työllistämisehtoja, näillä luodaan vähintään 100 työkokeilu-, oppisopimus- tai työpaikkaa vaikeasti työllistyville henkilöille yrityksiin • 1/3 toteutettavista hankinnoista hyödynnetään innovatiivisia hankintamenettelyjä, fokuksena työllistäminen. Aktivoidaan yrityskenttää pohtimaan uusia tapoja työllisyydenhoitoon • Lisätään kaupungin toimialojen ja yritysten tietämystä ja osaamista työllistämisestä hankintojen avulla • Yhteistyö hankintatoimen, työllisyyspalveluiden ja TE-toimiston välillä tiivistyy etenkin hankintojen avulla työllistämiseen liittyen • Helsingin kaupungin maine vastuullisena yhteiskunnallisena toimijana ja työllisyyden edistäjänä kasvaa • Saadaan tietoa työllistämisehdon vaikutuksista kaupungin kokonaistalouteen, yrittäjien käsityksistä työllistämisehdosta • Vahvistetaan pohjoismaista yhteistyötä työllistämiseen, maahanmuuttoon, hankintoihin liittyvissä asioissa 29.9.2017Etunimi Sukunimi5
  6. Vantaan osahankkeessa • Vantaan kaupungin tavoitteena on vahvistaa ja jatkaa kaupungin osaamisen kehittämistä sosiaalisten näkökulmien käytössä julkisissa hankinnoissa. • Hankkeessa keskitytään yhteistyön ja toimintamallien kehittämiseen kaupungin sisäisiin ja ulkoisiin kumppaneihin: painopisteinä ovat mm. markkinavuoropuhelun, rekrytointiprosessin, tuottajan tuen ja neuvonnan sekä monitoimijaisen yhteistyön kehittäminen. Yhteistyökumppaneina nähdään TE-toimisto, kaupungin hankintayksikkö ja elinkeinopalvelut, kaupungin toimialat, koulutusorganisaatiot, yritykset ja välityömarkkinatoimijat. • Hankkeessa perehdytään erilaisiin tapoihin soveltaa innovatiivisia menetelmiä julkisissa hankinnoissa, työllä pyritään työllistämisehdon soveltamisen laajentamiseen ja tehostamiseen. • Hankkeen aikana toteutetaan 6 – 9 hankintapilottia, joissa pilotoidaan innovatiivisia hankintamenettelyitä haluttujen työllisyysvaikutusten saavuttamiseksi. Hankkeen tavoitteena on, että 30 heikossa työmarkkina-asemassa olevaa henkilöä työllistyy. • Hankkeessa osallistutaan paikallisiin, kansallisiin ja kansainvälisiin toimintoihin. Kokemusten vaihdanta, yhteiskehittäminen, hyvien käytänteiden ja haasteiden jakaminen ruotsalaisten kumppaneiden kesken tukee innovatiivisten työllistämisehtojen luontia. • Hankkeen tavoitteena on luoda alueellinen yhteistyöverkosto hankinnoilla työllistämisen teeman ympärille. 29.9.2017Etunimi Sukunimi6
  7. SIEPP hankkeen kansainvälinen yhteistyö • Toteutetaan seitsemän temaattista työpajaa: 1. Nykytilannekatsaus, hyvien käytäntöjen, kokemusten ja haasteiden tiedonvaihto 2. Innovatiiviset tavat soveltaa työllistämisehtoa 3. Rekrytointiprosessi ja työmarkkina-analyysi 4. Työllistymisen tukitoimenpiteet erityisryhmille (esim. maahanmuuttajat) 5. Tilastointi ja taloudellisten vaikutusten arviointi 6. Viestintä, vaikuttaminen ja tulosten levittäminen 7. Yhteiskunnallisten yritysten ja vastaavien toimittajien rooli julkisissa hankinnoissa ja vastuullisten toimittajien huomioiminen.  Lisäksi toteutetaan opintomatkoja, vertaisoppimista, asiantuntijavaihtoja, job shadowing mahdollisuuksia, mentorointia kansainvälisten kumppaneiden kesken. 29.9.2017Etunimi Sukunimi7
  8. Current situation & exchange of good practices and challenges – työpajan tuloksia (31.5-16.2017) Yhteiset ratkaisut TOP 5 Yhteiset haasteet TOP 5 1. Aktiivinen markkinavuoropuhelu 2. Rohkeus yrittää ja oppia 3. Selkeät toimintamallit 4. Sähköiset työkalut 5. Oikein valitut hankinnat ja yritysten kouluttaminen 1. Toimintamallin toteutus ja levittäminen 2. Rekrytointi/sopivien työntekijöiden löytäminen 3. Tulosten ja vaikutusten osoittaminen 4. Sähköiset työkalut hankintojen suunnitteluun ja seurantaan 5. Yhteydenpito yrityksiin 8 Ville Grönberg (THL), Anna-Maria Leogrande (THL), Riikka Forss(THL), Marko Harapainen(Helsinki)
  9. SIEPP hankkeen tulokset - yhteenvetoa • 130 työpaikkaa, oppisopimuspaikkaa ja työkokeilupaikkaa heikossa työmarkkina-asemassa oleville. • Hankkeessa toteutetaan arviolta 19 hankintapilottia. • Hankkeen tuloksena kuntien kokemus ja osaaminen innovatiivisten uusien tapojen hyödyntämisestä julkisten hankintojen avulla työllistämisessä lisääntyy ja sen tuloksena syntyy uudenlaisia toimintamalleja. • Alueelliset ja kansainväliset verkostot vahvistuvat • Vastuullisen työllistäjän sertifikaatti, joka kehitetään yhteistyössä yritysten kanssa. • Raportti julkisten hankintojen avulla työllistämisen taloudellisista vaikutuksista. • viestintämateriaalia, kuten infograafeja, videoita, artikkeleita ja hyvien käytäntöjen kuvauksia. 29.9.2017Etunimi Sukunimi9
  10. Yhteystiedot Projektipäällikkö: Ville Grönberg (1.4.-31.10.2017) +358 29 524 7130 ville.gronberg@thl.fi Eeva Mielonen (1.11.2017-31.3.2020) +358 29 524 7921 eeva.mielonen@thl.fi Terveyden ja hyvinnvoinin laitos PL 30 00271 Helsinki www.thl.fi 29.9.2017Etunimi Sukunimi10
Anzeige