Sosiaalinen kuntoutus voimavaraistumisena

THL
THLSenior Planning officer um THL
Sosiaalinen kuntoutus voimavaraistamisena
Osallistavan sosiaaliturvan kuntakokeilu
Syysseminaari 7.9.2018, Tampere
Helka Raivio/THL
Sosiaalisen kuntoutuksen ja hanketyöskentelyn
lähtökohdista
• SOSKU –hankkeen ylätavoitteena selkeyttää ja yhtenäistää
sosiaaliseen kuntoutukseen liittyvää ymmärrystä sekä
valtakunnallista toimeenpanoa
– Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 17 § laaja-alainen sekä yleisluontoinen;
kohderyhmät, tavoitteet ja sisältö vaihdelleet kunnittain
• 53 prosenttia THL:n keväällä 2016 toteuttamaan kuntakyselyyn vastanneista
piti sosiaalisen kuntoutuksen keskeisenä toteuttamismuotona kuntouttavaa
työtoimintaa
• Soveltamisopas: Edistetään kaikkien yhteiskunnan jäsenten
yhtäläisiä mahdollisuuksia päästä niihin vuorovaikutussuhteisiin,
toimintoihin ja rakenteisiin, jotka muodostavat jokapäiväisen elämän
perustan
– Periaatteena yksilön integroituminen yhteiskuntaan kykyjään ja
suoriutumistaan vastaavalla tavalla
10.9.2018Helka Raivio2
Sosiaalisen kuntoutuksen ja hanketyöskentelyn
lähtökohdista
• STM: Sosiaalisella kuntoutuksella tuetaan vaikeasti syrjäytyneiden
henkilöiden paluuta yhteiskunnalliseen osallisuuteen
– Vahvistamalla kuntoutettavan sosiaalista toimintakykyä ja sosiaalisen
vuorovaikutuksen edellytyksiä
• THL:n toteuttaman kuntakyselyn (2016) sekä SOSKU-
osahankkeissa tehtyjen omien rajausten mukaan ensisijaisesti
työikäisille sosiaalihuollon asiakkaille
– Poikkeuksena Essote:n sekä Rovaniemen kuntaosahankkeet, joissa
painotus ollut nuorissa
10.9.2018Helka Raivio3
Sosiaalisen kuntoutuksen keskeisistä tavoitteista ja
niihin liittyvistä käsitteistä
• Sosiaalisen kuntoutuksen toimenpiteiden ja palveluiden yleisinä
tavoitteina asiakkaan
– Sosiaalisen toimintakyvyn vahvistaminen
– Syrjäytymisen torjuminen ja osallisuuden edistäminen
• Syrjäytyminen yleisesti ymmärretty prosessina, jossa osa
yhteiskunnan jäsenistä ajautuu tahtomattaan sivuun
yhteiskunnallisista asemista ja työelämästä (Järvikoski, 2013)
– Osallisuuskin hahmotettavissa prosessina; ei pysyvä ominaisuutemme tai
staattinen tila joka voidaan saavuttaa, vaan vaihtelee jo elämänvaiheittain (Raivio
& Karjalainen, 2013)
• Osallisuus edellyttää, että ihmisellä on:
– Käytössään riittävät aineelliset resurssit (HAVING)
– Toimijuutta omaa elämää koskevassa päätöksenteossa (ACTING)
– Sosiaalisesti merkityksellisiä ja tärkeitä suhteita, jäsenyyttä erilaisissa ryhmissä
(BELONGING) (Raivio & Karjalainen, 2013)
10.9.2018Helka Raivio4
Osallisuuden ulottuvuudet
Osallisuudesta
• Osallisuuden ja osallistumisen esteinä myös esimerkiksi
– Lannistavat kategorisaatiot:
• Riskiryhmä, syrjäytynyt, pitkäaikaistyötön, toimeentulotukiasiakas,
mielenterveyskuntoutuja, asunnoton…
– Ahdistavat tuntemukset:
• Sosiaalisten tilanteiden pelko…
– Alistavat kokemukset:
• Torjunta, välinpitämättömyys, poiskäännyttäminen…
10.9.2018Etunimi Sukunimi6
Sosiaalisen kuntoutuksen ja sosiaalisen
toimintakyvyn suhteesta
• Rehabilitation International Finnish National Committee
neuvottelukokousten työryhmämääritelmä, 1982/83:
– Sosiaalinen kuntoutus on ympäristösidonnainen prosessi, jonka tavoitteena on
sosiaalinen toimintakyky. Prosessin aikana pyritään minimoimaan ne
toimintaesteet, joita esiintyy interaktiossa vammaisen ja hänen ympäristönsä
välillä
• Yksilön kyky ja mahdollisuudet käyttää tai hyödyntää ympäristöä ja sen
palveluja optimoituvat ja yksilö kasvaa integroidusti yhteisönsä
tasavertaiseksi jäseneksi
• HE:164/2014:
– Sosiaalinen toimintakyky voidaan määritellä yksilölliseen ja yhteisölliseen
kasvuun ja kehitykseen pyrkiväksi sosiaalista toimintaa ohjaavaksi,
tulevaisuuteen orientoituneeksi asenteeksi itseä ja muita kohtaan
10.9.2018Helka Raivio7
Sosiaalisen kuntoutuksen ja sosiaalisen
toimintakyvyn suhteesta
• Kuntoutus Järvikosken (2013) mukaan ennen kaikkea oppimis- ja
kehitysprosessi:
– Kasvatukselliset elementit aina läsnä ihmisen pyrkiessä sopeutumaan uuteen
elämäntilanteeseen ja oppimaan sen edellyttämät tiedot, taidot ja valmiudet
• Pyrittäessä ihmisessä itsessään olevien mahdollisuuksien kehittämiseen,
ollaan tekemisissä kasvun ja siten kasvatuksen kanssa
• Kyse on ihmisen voimaannuttamisesta hänen omassa
toimintaympäristössään
– Kasvatuksen/sosiaalisen kuntoutuksen tehtävänä kasvun tukeminen, uusien
tulevaisuushorisonttien näkyviksi ja mahdollisiksi tekeminen
• Toimijuuden vahvistumisen myötä ihmisen voimavarat myös jonkin olemassa
olevan tilanteen tai olosuhteiden muuttamiseksi kasvavat (Paulo Freire)
10.9.2018Helka Raivio8
Kasvuun tukemisesta
• Jo ennen Freireä suomalainen kasvatustieteilijä J.A. Hollo (1885–1967)
kuvasi kasvattamista ”luontoperäisen” kasvun auttamisena, kasvamaan
saattamisena
– Kasvatus aina vuorovaikutuksellista, ainutkertaista, pakotonta, kasvatettavaan
kunnioittavasti suhtautuvaa ja hänen yksilöllisiä kasvumahdollisuuksiaan
edistävää elämänlaajuista toimintaa (Taneli 2012,13)
• Periaatteina edelliset edustavat myös ihanteellisen sosiaalisen kuntoutuksen
lähtökohtia
• Kasvatuksen perustuessa yksilön omaehtoiselle kasvamiselle, voi ihmiseksi
kasvaminen kuitenkin tapahtua vain sosiaalisessa yhteisössä, joka säätelee
kasvua monin tavoin
– Siten sama kasvuprosessi, joka yksilön kannalta on omaehtoista kasvamista, on
sosiaalisesta näkökulmasta kasvatusta (Alanen 1987, 19)
10.9.2018Etunimi Sukunimi9
Voimavarat ja kasvu toiminnan lähtökohtina
• Voimavaraistamisen, muutoksen ja kasvun viitekehyksessä sosiaalityön ja
siten myös sosiaalisen kuntoutuksen funktioina eivät voi olla
– Olemassa olevan järjestyksen säilyttäminen (CONSERVING)
• Ihmisten niihin sopeuttaminen (CONFORMING)
• Voimavara- ja muutoskeskeisenä ihmistyönä interventioiden tehtäväksi
hahmottuu
– Ihmisten tietoisuuden sekä sosiaalisen toimintakyvyn vahvistaminen niin, että
sekä yksilöllinen ja persoonallinen, mutta myös sosiaalinen muutos tulevat
mahdollisiksi (TRANSFORMING)
• Yksilötason elämänmuutos; ihmisen oman arjen jäsentymisessä alkaa
vaikuttaa jokin uusi tavoite tai suunta
• Muutos kansalaistumisena; ihmisen omat tavoitteet liittyvinä yhteisölliseen tai
yhteiskunnalliseen toimintaan osallistumiseen
10.9.2018Helka Raivio10
Voimavarat ja kasvu toiminnan lähtökohtina
• Sosiaalisen kuntoutuksen muutostyössä myös selkeitä rakenteellisen
sosiaalityön elementtejä
– Tavoitteena sosiaalinen esteettömyys, ”paikkojen” ja ympäristöjen saattaminen
avoimiksi ja vastaanottaviksi kaikille
• Sosiaalinen kuntoutus siis sekä yksilön, yhteisöjen että yhteiskunnan
sosiaalista toimintakykyä vahvistavana, kasvua tukevana toimintana
– Työntekijät katalysaattoreita ja dynamisoijia; herkistämässä, yllyttämässä,
rohkaisemassa ja motivoimassa osallistumiseen (Kurki, 2011)
• Kun toiminnassa onnistutaan herättämään tai elvyttämään osallistujien
intohimoja ja unelmia, ”nukkuvia”, unohtuneita tai luovutettuja asioita, on
toivo herätetty ja muutos jo käynnissä!
10.9.2018Helka Raivio11
Aikuisen yhteiskunnalliset oppimistehtävät ja niistä
suoriutuminen
• Eri elämänvaiheissa tarvitsemme enemmän tai vähemmän tukea
sosiaalisista rooleista suoriutuaksemme
– Muuttuvat taloudelliset, poliittiset ja kulttuuriset rakenteet asettavat myös
jatkuvasti uusia oppimistehtäviä
• Oppimistarpeemme voidaan luokitella erityisesti kolmelle osa-alueelle:
– Yksityisiin tehtäviin, julkisen elämänpiirin kansalaistehtäviin sekä työelämän
tehtäviin
• Sosiaalisen kuntoutuksen kontekstissa nämä aikuisen elämänpiirittäiset
oppimistehtävät, ja asiakkaiden taitojen kartuttaminen niistä suoriutumiseksi,
ovat sosiaalisen kuntoutuksen ydintä
• Se, miten aikuistuneen yksilön jatkuvan oppimisen valmiudet tosiasiallisesti
ilmenevät, riippuu myös esim. kasvutaustasta ja aikuisvaiheen
elämänolosuhteista (Alanen 1987)
– Sosiaalinen toimintakykymme, ja oppimisvalmiutemme siihen kytkettyinä,
rakentuvat suhteessa ja suhteena siihen toimintaympäristöön, jossa elämme ja
vaikutamme
• Sosiaalisen kuntoutuksen kohderyhmällä ainakin elämänolosuhteiden
voidaan arvella olevan/olleen eri tavoin haasteellisia10.9.2018Helka Raivio12
10.9.2018Helka Raivio13
Arkitaidot
• Tavoitteena toimivampi arki
– Kyky huolehtia itsestä ja selvitä arjen toimista, kyky organisoida sekä asioida,
kyky ylläpitää kotia, riippuvuuksien hallinta
• Työotteina yksilötyössä:
– asiakkaiden ohjaaminen ja saattaminen (ensisijaisten) etuuksien piiriin, asunnon
hankkiminen/ylläpitäminen, palvelujen käyttöön opastaminen ja rohkaiseminen,
yhdessä tekeminen arkeen liittyvissä asioissa (siivoamista, ruoan laittamista,
asioiden hoitamista eri virastoissa)
• Työotteina ryhmätoiminnoissa:
– vertaisryhmätoiminta, toiminnallisten taide-, luonto- ja liikuntalähtöisten
menetelmien hyödyntäminen, terveydenedistämisryhmät, vertaisneuvojakoulutus
• Työotteina alue-, yhteisö- tai yhdyskuntatyössä (rakenteellinen sosiaalityö):
– yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa uusien toimintamuotojen kehittämiseksi,
asiakkaiden, ammattilaisten ja viranomaisten osallistaminen ja sitouttaminen
yhteiskehittämiseen
10.9.2018Etunimi Sukunimi14
Sosiaaliset taidot
• Tavoitteina vahvistunut itsetunto, itseluottamus, itseilmaisu,
vuorovaikutuskyvyt
– Kyky luoda ihmissuhteita ja liittyä muihin, kyky ylläpitää yhteyksiä, ottaa vastuuta
sekä huomioida muita, kyky toimia (perheen)jäsenenä
• Työotteina yksilötyössä:
– intensiivinen asiakastyö, kotikäynnit, työskentely ihmisten arjessa, rinnalla
kulkeminen
• Työotteina ryhmätoiminnoissa:
– vertaisryhmätoiminta, toiminnallisten taide-, luonto- ja liikuntalähtöisten
menetelmien hyödyntäminen
• Työotteina alue-, yhteisö- tai yhdyskuntatyössä (rakenteellinen sosiaalityö):
– jalkautuminen, työskentely kentällä, sosiaalisesti esteettömien ja osallisuutta
edistävien tilojen luominen ja käyttöönotto
10.9.2018Helka Raivio15
Yhteisötaidot
• Tavoitteina vahvistunut itsen ja ympäristön tiedostaminen, innostuminen ja
liikkeelle lähteminen, opiskelu ja työ
– Kyky osallistua ja harrastaa, kyky tavoitella tulevaa, kyky sopeutua, kyky hankkia
koulutus ja tehdä työtä
• Työotteina yksilötyössä:
– uusien tulevaisuusnäkymien avaaminen, asiakkaiden ohjaaminen ja motivointi eri vapaa-
ajan toimintojen pariin, ohjaus ja tuki muunlaisen kuntoutuksen ja/tai koulutus- sekä TE-
palveluiden piiriin
• Työotteina ryhmätoiminnassa:
– yhteisosallistuminen ja yhteiskehittäminen; uusien ryhmien ja toimintojen luominen,
kuntouttava työtoiminta, työsalitoiminta, avotyötoiminta, työ- ja päivätoiminta
• Työotteina alue-, yhteisö- tai yhdyskuntatyössä (rakenteellinen sosiaalityö):
– paikallisiin rakenteisiin vaikuttaminen niin, että useammat julkiset/yleishyödylliset kulttuurin,
vapaa-ajan ja harrastusmaailman mahdollisuudet kohderyhmälle avoimia (saavutettavuus,
maksuttomuus, esteettömyys, jne…)
– paikallisiin työmarkkinoihin vaikuttaminen niiden muuttamiseksi osallistavammiksi, yhteistyö
työnantajien ja oppilaitosten kanssa
10.9.2018Helka Raivio16
Yleisinä karkeina linjoina
• Vapaaehtoisuus – velvoittavuus?
• Sopeuttava funktio?
• Voimaannuttava funktio?
• Yksilö-, ryhmä- vai alue- tai yhdyskuntatyötä?
• Intensiivistä yksilötyöskentelyä sekä toiminnallista ryhmätoimintaa
• Yhdessä! Kokemustieto, asiakasasiantuntijuus ja verkostot mukaan
• Sekä työelämävalmiuksia edistävää että sosiaalista osallisuutta
edistävää toimintaa
• Rohkeus työtavoissa; taide- ja luova toiminta, luontolähtöiset sekä
terveyttä ja hyvinvointia lisäävät menetelmät
• Matalat kynnykset; jalkautuva työskentely, sosiaalisen kuntoutuksen
vieminen sinne, missä ”elämä eletään”
10.9.2018Helka Raivio17
Sosiaalinen kuntoutus voimavaraistumisena
KIITOS!
Lisätietoja SOSKU –hankkeesta:
https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/sosku
Yhteystiedot:
Helka Raivio
tutkija-kehittäjä
puh. 029 524 7183
sähköposti: etunimi.sukunimi@thl.fi
10.9.2018Helka Raivio19
Lähteet:
• Alanen, A. (1987) Johdatus aikuiskasvatukseen
• Freire, P. (2005) Sorrettujen pedagogiikka
• Hallituksen esitys uudeksi sosiaalihuoltolaiksi (2014)
• Järvikoski, A. (2013) Monimuotoinen kuntoutus ja sen käsitteet. STM:n raportteja ja
muistioita 2013:43
• Kurki, L. (2011) Sosiokulttuurinen innostaminen yhteisötyönä.
• Puromäki, H. & al. (2016) Sosiaalihuoltolaki ja sosiaalinen kuntoutus. Kuntakyselyn
tulokset
• Raivio, H. & Karjalainen, J. (2013) Osallisuus ei ole keino tai väline – palvelut ovat!
• Sosiaalihuoltolaki (1301/2014)
• Sosiaalihuoltolain soveltamisopas, STM 2017:5
• Taneli, M. (2012). Kasvatus on kasvamaan saattamista. Kasvatusfilosofinen tutkimus
J. A. Hollon sivistyskasvatusajattelusta. Väitöskirja, Turun yliopisto
10.9.2018Helka Raivio20
1 von 20

Recomendados

Heikoimmassa asemassa kanssa tehtävä kuntouttava sosiaalityö von
Heikoimmassa asemassa kanssa tehtävä kuntouttava sosiaalityöHeikoimmassa asemassa kanssa tehtävä kuntouttava sosiaalityö
Heikoimmassa asemassa kanssa tehtävä kuntouttava sosiaalityöTHL
1.2K views34 Folien
Osallisuus sosiaalipolitiikassa - Elina Palola von
Osallisuus sosiaalipolitiikassa - Elina PalolaOsallisuus sosiaalipolitiikassa - Elina Palola
Osallisuus sosiaalipolitiikassa - Elina PalolaHeini Maijanen
663 views26 Folien
Pekka karjalainen Tulevaisuusselvitys von
Pekka karjalainen TulevaisuusselvitysPekka karjalainen Tulevaisuusselvitys
Pekka karjalainen TulevaisuusselvitysTHL
383 views17 Folien
Rakenteellinen sosiaalityö käsitteenä von
Rakenteellinen sosiaalityö käsitteenäRakenteellinen sosiaalityö käsitteenä
Rakenteellinen sosiaalityö käsitteenäMinna Kivipelto
1.4K views27 Folien
Kutke seminaari 2016 autti rämö-kuntoutuminen_lyhennetty versio von
Kutke seminaari 2016 autti rämö-kuntoutuminen_lyhennetty versioKutke seminaari 2016 autti rämö-kuntoutuminen_lyhennetty versio
Kutke seminaari 2016 autti rämö-kuntoutuminen_lyhennetty versioTHL
700 views13 Folien
Helka Raivio: Sosiaalinen kuntoutus - enemmän sosiaalista toimintakykyä ja os... von
Helka Raivio: Sosiaalinen kuntoutus - enemmän sosiaalista toimintakykyä ja os...Helka Raivio: Sosiaalinen kuntoutus - enemmän sosiaalista toimintakykyä ja os...
Helka Raivio: Sosiaalinen kuntoutus - enemmän sosiaalista toimintakykyä ja os...THL
229 views20 Folien

Más contenido relacionado

Similar a Sosiaalinen kuntoutus voimavaraistumisena

Jarno Karjalainen: Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallinen kehittämishanke ... von
Jarno Karjalainen: Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallinen kehittämishanke ...Jarno Karjalainen: Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallinen kehittämishanke ...
Jarno Karjalainen: Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallinen kehittämishanke ...THL
739 views20 Folien
Päihdepäivät 2018, seminaari 8: Palojarvi von
Päihdepäivät 2018, seminaari 8: PalojarviPäihdepäivät 2018, seminaari 8: Palojarvi
Päihdepäivät 2018, seminaari 8: PalojarviEHYT
73 views10 Folien
Elina Aaltio: Osallisuus ja sote-integraatio hyvinvoinnin rakentumisessa von
Elina Aaltio: Osallisuus ja sote-integraatio hyvinvoinnin rakentumisessaElina Aaltio: Osallisuus ja sote-integraatio hyvinvoinnin rakentumisessa
Elina Aaltio: Osallisuus ja sote-integraatio hyvinvoinnin rakentumisessaTHL
655 views9 Folien
Marjo Oikarinen ja Päivi Andersin: Sosiaalinen kuntoutus ja työllistymisen tu... von
Marjo Oikarinen ja Päivi Andersin: Sosiaalinen kuntoutus ja työllistymisen tu...Marjo Oikarinen ja Päivi Andersin: Sosiaalinen kuntoutus ja työllistymisen tu...
Marjo Oikarinen ja Päivi Andersin: Sosiaalinen kuntoutus ja työllistymisen tu...THL
224 views16 Folien
Työkalupakki von
TyökalupakkiTyökalupakki
TyökalupakkiSampo Forsström
1.1K views21 Folien
Tiina Suomela-Markkanen: Kuntoutussuunnitelma-vaativa lääkinnällinen kuntoutu... von
Tiina Suomela-Markkanen: Kuntoutussuunnitelma-vaativa lääkinnällinen kuntoutu...Tiina Suomela-Markkanen: Kuntoutussuunnitelma-vaativa lääkinnällinen kuntoutu...
Tiina Suomela-Markkanen: Kuntoutussuunnitelma-vaativa lääkinnällinen kuntoutu...Kela
5.4K views39 Folien

Similar a Sosiaalinen kuntoutus voimavaraistumisena(20)

Jarno Karjalainen: Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallinen kehittämishanke ... von THL
Jarno Karjalainen: Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallinen kehittämishanke ...Jarno Karjalainen: Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallinen kehittämishanke ...
Jarno Karjalainen: Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallinen kehittämishanke ...
THL739 views
Päihdepäivät 2018, seminaari 8: Palojarvi von EHYT
Päihdepäivät 2018, seminaari 8: PalojarviPäihdepäivät 2018, seminaari 8: Palojarvi
Päihdepäivät 2018, seminaari 8: Palojarvi
EHYT 73 views
Elina Aaltio: Osallisuus ja sote-integraatio hyvinvoinnin rakentumisessa von THL
Elina Aaltio: Osallisuus ja sote-integraatio hyvinvoinnin rakentumisessaElina Aaltio: Osallisuus ja sote-integraatio hyvinvoinnin rakentumisessa
Elina Aaltio: Osallisuus ja sote-integraatio hyvinvoinnin rakentumisessa
THL655 views
Marjo Oikarinen ja Päivi Andersin: Sosiaalinen kuntoutus ja työllistymisen tu... von THL
Marjo Oikarinen ja Päivi Andersin: Sosiaalinen kuntoutus ja työllistymisen tu...Marjo Oikarinen ja Päivi Andersin: Sosiaalinen kuntoutus ja työllistymisen tu...
Marjo Oikarinen ja Päivi Andersin: Sosiaalinen kuntoutus ja työllistymisen tu...
THL224 views
Tiina Suomela-Markkanen: Kuntoutussuunnitelma-vaativa lääkinnällinen kuntoutu... von Kela
Tiina Suomela-Markkanen: Kuntoutussuunnitelma-vaativa lääkinnällinen kuntoutu...Tiina Suomela-Markkanen: Kuntoutussuunnitelma-vaativa lääkinnällinen kuntoutu...
Tiina Suomela-Markkanen: Kuntoutussuunnitelma-vaativa lääkinnällinen kuntoutu...
Kela5.4K views
Sosiaaliseen kuntoutukseen liittyviä käsitteitä von THL
Sosiaaliseen kuntoutukseen liittyviä käsitteitäSosiaaliseen kuntoutukseen liittyviä käsitteitä
Sosiaaliseen kuntoutukseen liittyviä käsitteitä
THL378 views
Etuus- ja palvelujärjestelmän yhteinen vaikuttavuus von Minna Kivipelto
Etuus- ja palvelujärjestelmän yhteinen vaikuttavuusEtuus- ja palvelujärjestelmän yhteinen vaikuttavuus
Etuus- ja palvelujärjestelmän yhteinen vaikuttavuus
Minna Kivipelto68 views
Yleiskatsaus SOSKU-hankkeeseen von THL
Yleiskatsaus SOSKU-hankkeeseenYleiskatsaus SOSKU-hankkeeseen
Yleiskatsaus SOSKU-hankkeeseen
THL3.5K views
Susanna Leimio: Miten johto voi tukea puheeksiottoa sosiaalityössä von THL
Susanna Leimio: Miten johto voi tukea puheeksiottoa sosiaalityössäSusanna Leimio: Miten johto voi tukea puheeksiottoa sosiaalityössä
Susanna Leimio: Miten johto voi tukea puheeksiottoa sosiaalityössä
THL165 views
Koju kuntoutusakatemia von Outi Hietala
Koju kuntoutusakatemiaKoju kuntoutusakatemia
Koju kuntoutusakatemia
Outi Hietala251 views
Tuovatko vakiointi ja mallintaminen toimivampaa arkea ikäihmiselle? Tiina Aut... von THL
Tuovatko vakiointi ja mallintaminen toimivampaa arkea ikäihmiselle? Tiina Aut...Tuovatko vakiointi ja mallintaminen toimivampaa arkea ikäihmiselle? Tiina Aut...
Tuovatko vakiointi ja mallintaminen toimivampaa arkea ikäihmiselle? Tiina Aut...
THL226 views
Mitä ehkäisevän mielenterveys ja päihdetyön pitäisi olla? Marita Ruohonen von sarilvonen
Mitä ehkäisevän mielenterveys ja päihdetyön pitäisi olla? Marita Ruohonen Mitä ehkäisevän mielenterveys ja päihdetyön pitäisi olla? Marita Ruohonen
Mitä ehkäisevän mielenterveys ja päihdetyön pitäisi olla? Marita Ruohonen
sarilvonen1.8K views
Himanka Saija: Järjestöt mukana hyvinvointikertomustyössä von THL
Himanka Saija: Järjestöt mukana hyvinvointikertomustyössäHimanka Saija: Järjestöt mukana hyvinvointikertomustyössä
Himanka Saija: Järjestöt mukana hyvinvointikertomustyössä
THL94 views
Olli Luukkainen OAJ von Verkkosemma
Olli Luukkainen OAJOlli Luukkainen OAJ
Olli Luukkainen OAJ
Verkkosemma514 views
I&O Uudellamaalla: hyvinvoinnin edistämistä ja toimintakykyä, Soili Partanen von THL
I&O Uudellamaalla: hyvinvoinnin edistämistä ja toimintakykyä, Soili PartanenI&O Uudellamaalla: hyvinvoinnin edistämistä ja toimintakykyä, Soili Partanen
I&O Uudellamaalla: hyvinvoinnin edistämistä ja toimintakykyä, Soili Partanen
THL213 views
Poppoo ryhmän valmis_essee von Maarit Luojus
Poppoo ryhmän valmis_esseePoppoo ryhmän valmis_essee
Poppoo ryhmän valmis_essee
Maarit Luojus1.4K views
Poppoo ryhmän valmis_essee von maahanluo
Poppoo ryhmän valmis_esseePoppoo ryhmän valmis_essee
Poppoo ryhmän valmis_essee
maahanluo333 views

Más de THL

Somaattinen erikoissairaanhoito 2021 von
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021THL
220 views12 Folien
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf von
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdfNiiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdfTHL
64 views6 Folien
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf von
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfYlitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfTHL
11 views5 Folien
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf von
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfNieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfTHL
13 views32 Folien
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf von
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfRaitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfTHL
35 views17 Folien
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi... von
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...THL
24 views15 Folien

Más de THL(20)

Somaattinen erikoissairaanhoito 2021 von THL
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
THL220 views
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf von THL
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdfNiiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
THL64 views
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf von THL
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfYlitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
THL11 views
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf von THL
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfNieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
THL13 views
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf von THL
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfRaitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
THL35 views
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi... von THL
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
THL24 views
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf von THL
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdfLansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
THL19 views
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf von THL
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdfMarkkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
THL28 views
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022 von THL
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
THL272 views
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto von THL
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilastoRikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
THL282 views
Synthetic Opioid Preparedness in Europe von THL
Synthetic Opioid Preparedness in EuropeSynthetic Opioid Preparedness in Europe
Synthetic Opioid Preparedness in Europe
THL238 views
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021 von THL
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
THL329 views
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022 von THL
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
THL397 views
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf von THL
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdfAktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
THL69 views
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer von THL
Kort information och aktuella frågor om vaccinationerKort information och aktuella frågor om vaccinationer
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer
THL81 views
Förvaring av vacciner von THL
Förvaring av vaccinerFörvaring av vacciner
Förvaring av vacciner
THL147 views
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon... von THL
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
THL129 views
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu von THL
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikatauluHanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
THL151 views
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022 von THL
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
THL182 views
Tietoisku eri rokotteista von THL
Tietoisku eri rokotteistaTietoisku eri rokotteista
Tietoisku eri rokotteista
THL187 views

Sosiaalinen kuntoutus voimavaraistumisena

 • 1. Sosiaalinen kuntoutus voimavaraistamisena Osallistavan sosiaaliturvan kuntakokeilu Syysseminaari 7.9.2018, Tampere Helka Raivio/THL
 • 2. Sosiaalisen kuntoutuksen ja hanketyöskentelyn lähtökohdista • SOSKU –hankkeen ylätavoitteena selkeyttää ja yhtenäistää sosiaaliseen kuntoutukseen liittyvää ymmärrystä sekä valtakunnallista toimeenpanoa – Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 17 § laaja-alainen sekä yleisluontoinen; kohderyhmät, tavoitteet ja sisältö vaihdelleet kunnittain • 53 prosenttia THL:n keväällä 2016 toteuttamaan kuntakyselyyn vastanneista piti sosiaalisen kuntoutuksen keskeisenä toteuttamismuotona kuntouttavaa työtoimintaa • Soveltamisopas: Edistetään kaikkien yhteiskunnan jäsenten yhtäläisiä mahdollisuuksia päästä niihin vuorovaikutussuhteisiin, toimintoihin ja rakenteisiin, jotka muodostavat jokapäiväisen elämän perustan – Periaatteena yksilön integroituminen yhteiskuntaan kykyjään ja suoriutumistaan vastaavalla tavalla 10.9.2018Helka Raivio2
 • 3. Sosiaalisen kuntoutuksen ja hanketyöskentelyn lähtökohdista • STM: Sosiaalisella kuntoutuksella tuetaan vaikeasti syrjäytyneiden henkilöiden paluuta yhteiskunnalliseen osallisuuteen – Vahvistamalla kuntoutettavan sosiaalista toimintakykyä ja sosiaalisen vuorovaikutuksen edellytyksiä • THL:n toteuttaman kuntakyselyn (2016) sekä SOSKU- osahankkeissa tehtyjen omien rajausten mukaan ensisijaisesti työikäisille sosiaalihuollon asiakkaille – Poikkeuksena Essote:n sekä Rovaniemen kuntaosahankkeet, joissa painotus ollut nuorissa 10.9.2018Helka Raivio3
 • 4. Sosiaalisen kuntoutuksen keskeisistä tavoitteista ja niihin liittyvistä käsitteistä • Sosiaalisen kuntoutuksen toimenpiteiden ja palveluiden yleisinä tavoitteina asiakkaan – Sosiaalisen toimintakyvyn vahvistaminen – Syrjäytymisen torjuminen ja osallisuuden edistäminen • Syrjäytyminen yleisesti ymmärretty prosessina, jossa osa yhteiskunnan jäsenistä ajautuu tahtomattaan sivuun yhteiskunnallisista asemista ja työelämästä (Järvikoski, 2013) – Osallisuuskin hahmotettavissa prosessina; ei pysyvä ominaisuutemme tai staattinen tila joka voidaan saavuttaa, vaan vaihtelee jo elämänvaiheittain (Raivio & Karjalainen, 2013) • Osallisuus edellyttää, että ihmisellä on: – Käytössään riittävät aineelliset resurssit (HAVING) – Toimijuutta omaa elämää koskevassa päätöksenteossa (ACTING) – Sosiaalisesti merkityksellisiä ja tärkeitä suhteita, jäsenyyttä erilaisissa ryhmissä (BELONGING) (Raivio & Karjalainen, 2013) 10.9.2018Helka Raivio4
 • 6. Osallisuudesta • Osallisuuden ja osallistumisen esteinä myös esimerkiksi – Lannistavat kategorisaatiot: • Riskiryhmä, syrjäytynyt, pitkäaikaistyötön, toimeentulotukiasiakas, mielenterveyskuntoutuja, asunnoton… – Ahdistavat tuntemukset: • Sosiaalisten tilanteiden pelko… – Alistavat kokemukset: • Torjunta, välinpitämättömyys, poiskäännyttäminen… 10.9.2018Etunimi Sukunimi6
 • 7. Sosiaalisen kuntoutuksen ja sosiaalisen toimintakyvyn suhteesta • Rehabilitation International Finnish National Committee neuvottelukokousten työryhmämääritelmä, 1982/83: – Sosiaalinen kuntoutus on ympäristösidonnainen prosessi, jonka tavoitteena on sosiaalinen toimintakyky. Prosessin aikana pyritään minimoimaan ne toimintaesteet, joita esiintyy interaktiossa vammaisen ja hänen ympäristönsä välillä • Yksilön kyky ja mahdollisuudet käyttää tai hyödyntää ympäristöä ja sen palveluja optimoituvat ja yksilö kasvaa integroidusti yhteisönsä tasavertaiseksi jäseneksi • HE:164/2014: – Sosiaalinen toimintakyky voidaan määritellä yksilölliseen ja yhteisölliseen kasvuun ja kehitykseen pyrkiväksi sosiaalista toimintaa ohjaavaksi, tulevaisuuteen orientoituneeksi asenteeksi itseä ja muita kohtaan 10.9.2018Helka Raivio7
 • 8. Sosiaalisen kuntoutuksen ja sosiaalisen toimintakyvyn suhteesta • Kuntoutus Järvikosken (2013) mukaan ennen kaikkea oppimis- ja kehitysprosessi: – Kasvatukselliset elementit aina läsnä ihmisen pyrkiessä sopeutumaan uuteen elämäntilanteeseen ja oppimaan sen edellyttämät tiedot, taidot ja valmiudet • Pyrittäessä ihmisessä itsessään olevien mahdollisuuksien kehittämiseen, ollaan tekemisissä kasvun ja siten kasvatuksen kanssa • Kyse on ihmisen voimaannuttamisesta hänen omassa toimintaympäristössään – Kasvatuksen/sosiaalisen kuntoutuksen tehtävänä kasvun tukeminen, uusien tulevaisuushorisonttien näkyviksi ja mahdollisiksi tekeminen • Toimijuuden vahvistumisen myötä ihmisen voimavarat myös jonkin olemassa olevan tilanteen tai olosuhteiden muuttamiseksi kasvavat (Paulo Freire) 10.9.2018Helka Raivio8
 • 9. Kasvuun tukemisesta • Jo ennen Freireä suomalainen kasvatustieteilijä J.A. Hollo (1885–1967) kuvasi kasvattamista ”luontoperäisen” kasvun auttamisena, kasvamaan saattamisena – Kasvatus aina vuorovaikutuksellista, ainutkertaista, pakotonta, kasvatettavaan kunnioittavasti suhtautuvaa ja hänen yksilöllisiä kasvumahdollisuuksiaan edistävää elämänlaajuista toimintaa (Taneli 2012,13) • Periaatteina edelliset edustavat myös ihanteellisen sosiaalisen kuntoutuksen lähtökohtia • Kasvatuksen perustuessa yksilön omaehtoiselle kasvamiselle, voi ihmiseksi kasvaminen kuitenkin tapahtua vain sosiaalisessa yhteisössä, joka säätelee kasvua monin tavoin – Siten sama kasvuprosessi, joka yksilön kannalta on omaehtoista kasvamista, on sosiaalisesta näkökulmasta kasvatusta (Alanen 1987, 19) 10.9.2018Etunimi Sukunimi9
 • 10. Voimavarat ja kasvu toiminnan lähtökohtina • Voimavaraistamisen, muutoksen ja kasvun viitekehyksessä sosiaalityön ja siten myös sosiaalisen kuntoutuksen funktioina eivät voi olla – Olemassa olevan järjestyksen säilyttäminen (CONSERVING) • Ihmisten niihin sopeuttaminen (CONFORMING) • Voimavara- ja muutoskeskeisenä ihmistyönä interventioiden tehtäväksi hahmottuu – Ihmisten tietoisuuden sekä sosiaalisen toimintakyvyn vahvistaminen niin, että sekä yksilöllinen ja persoonallinen, mutta myös sosiaalinen muutos tulevat mahdollisiksi (TRANSFORMING) • Yksilötason elämänmuutos; ihmisen oman arjen jäsentymisessä alkaa vaikuttaa jokin uusi tavoite tai suunta • Muutos kansalaistumisena; ihmisen omat tavoitteet liittyvinä yhteisölliseen tai yhteiskunnalliseen toimintaan osallistumiseen 10.9.2018Helka Raivio10
 • 11. Voimavarat ja kasvu toiminnan lähtökohtina • Sosiaalisen kuntoutuksen muutostyössä myös selkeitä rakenteellisen sosiaalityön elementtejä – Tavoitteena sosiaalinen esteettömyys, ”paikkojen” ja ympäristöjen saattaminen avoimiksi ja vastaanottaviksi kaikille • Sosiaalinen kuntoutus siis sekä yksilön, yhteisöjen että yhteiskunnan sosiaalista toimintakykyä vahvistavana, kasvua tukevana toimintana – Työntekijät katalysaattoreita ja dynamisoijia; herkistämässä, yllyttämässä, rohkaisemassa ja motivoimassa osallistumiseen (Kurki, 2011) • Kun toiminnassa onnistutaan herättämään tai elvyttämään osallistujien intohimoja ja unelmia, ”nukkuvia”, unohtuneita tai luovutettuja asioita, on toivo herätetty ja muutos jo käynnissä! 10.9.2018Helka Raivio11
 • 12. Aikuisen yhteiskunnalliset oppimistehtävät ja niistä suoriutuminen • Eri elämänvaiheissa tarvitsemme enemmän tai vähemmän tukea sosiaalisista rooleista suoriutuaksemme – Muuttuvat taloudelliset, poliittiset ja kulttuuriset rakenteet asettavat myös jatkuvasti uusia oppimistehtäviä • Oppimistarpeemme voidaan luokitella erityisesti kolmelle osa-alueelle: – Yksityisiin tehtäviin, julkisen elämänpiirin kansalaistehtäviin sekä työelämän tehtäviin • Sosiaalisen kuntoutuksen kontekstissa nämä aikuisen elämänpiirittäiset oppimistehtävät, ja asiakkaiden taitojen kartuttaminen niistä suoriutumiseksi, ovat sosiaalisen kuntoutuksen ydintä • Se, miten aikuistuneen yksilön jatkuvan oppimisen valmiudet tosiasiallisesti ilmenevät, riippuu myös esim. kasvutaustasta ja aikuisvaiheen elämänolosuhteista (Alanen 1987) – Sosiaalinen toimintakykymme, ja oppimisvalmiutemme siihen kytkettyinä, rakentuvat suhteessa ja suhteena siihen toimintaympäristöön, jossa elämme ja vaikutamme • Sosiaalisen kuntoutuksen kohderyhmällä ainakin elämänolosuhteiden voidaan arvella olevan/olleen eri tavoin haasteellisia10.9.2018Helka Raivio12
 • 14. Arkitaidot • Tavoitteena toimivampi arki – Kyky huolehtia itsestä ja selvitä arjen toimista, kyky organisoida sekä asioida, kyky ylläpitää kotia, riippuvuuksien hallinta • Työotteina yksilötyössä: – asiakkaiden ohjaaminen ja saattaminen (ensisijaisten) etuuksien piiriin, asunnon hankkiminen/ylläpitäminen, palvelujen käyttöön opastaminen ja rohkaiseminen, yhdessä tekeminen arkeen liittyvissä asioissa (siivoamista, ruoan laittamista, asioiden hoitamista eri virastoissa) • Työotteina ryhmätoiminnoissa: – vertaisryhmätoiminta, toiminnallisten taide-, luonto- ja liikuntalähtöisten menetelmien hyödyntäminen, terveydenedistämisryhmät, vertaisneuvojakoulutus • Työotteina alue-, yhteisö- tai yhdyskuntatyössä (rakenteellinen sosiaalityö): – yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa uusien toimintamuotojen kehittämiseksi, asiakkaiden, ammattilaisten ja viranomaisten osallistaminen ja sitouttaminen yhteiskehittämiseen 10.9.2018Etunimi Sukunimi14
 • 15. Sosiaaliset taidot • Tavoitteina vahvistunut itsetunto, itseluottamus, itseilmaisu, vuorovaikutuskyvyt – Kyky luoda ihmissuhteita ja liittyä muihin, kyky ylläpitää yhteyksiä, ottaa vastuuta sekä huomioida muita, kyky toimia (perheen)jäsenenä • Työotteina yksilötyössä: – intensiivinen asiakastyö, kotikäynnit, työskentely ihmisten arjessa, rinnalla kulkeminen • Työotteina ryhmätoiminnoissa: – vertaisryhmätoiminta, toiminnallisten taide-, luonto- ja liikuntalähtöisten menetelmien hyödyntäminen • Työotteina alue-, yhteisö- tai yhdyskuntatyössä (rakenteellinen sosiaalityö): – jalkautuminen, työskentely kentällä, sosiaalisesti esteettömien ja osallisuutta edistävien tilojen luominen ja käyttöönotto 10.9.2018Helka Raivio15
 • 16. Yhteisötaidot • Tavoitteina vahvistunut itsen ja ympäristön tiedostaminen, innostuminen ja liikkeelle lähteminen, opiskelu ja työ – Kyky osallistua ja harrastaa, kyky tavoitella tulevaa, kyky sopeutua, kyky hankkia koulutus ja tehdä työtä • Työotteina yksilötyössä: – uusien tulevaisuusnäkymien avaaminen, asiakkaiden ohjaaminen ja motivointi eri vapaa- ajan toimintojen pariin, ohjaus ja tuki muunlaisen kuntoutuksen ja/tai koulutus- sekä TE- palveluiden piiriin • Työotteina ryhmätoiminnassa: – yhteisosallistuminen ja yhteiskehittäminen; uusien ryhmien ja toimintojen luominen, kuntouttava työtoiminta, työsalitoiminta, avotyötoiminta, työ- ja päivätoiminta • Työotteina alue-, yhteisö- tai yhdyskuntatyössä (rakenteellinen sosiaalityö): – paikallisiin rakenteisiin vaikuttaminen niin, että useammat julkiset/yleishyödylliset kulttuurin, vapaa-ajan ja harrastusmaailman mahdollisuudet kohderyhmälle avoimia (saavutettavuus, maksuttomuus, esteettömyys, jne…) – paikallisiin työmarkkinoihin vaikuttaminen niiden muuttamiseksi osallistavammiksi, yhteistyö työnantajien ja oppilaitosten kanssa 10.9.2018Helka Raivio16
 • 17. Yleisinä karkeina linjoina • Vapaaehtoisuus – velvoittavuus? • Sopeuttava funktio? • Voimaannuttava funktio? • Yksilö-, ryhmä- vai alue- tai yhdyskuntatyötä? • Intensiivistä yksilötyöskentelyä sekä toiminnallista ryhmätoimintaa • Yhdessä! Kokemustieto, asiakasasiantuntijuus ja verkostot mukaan • Sekä työelämävalmiuksia edistävää että sosiaalista osallisuutta edistävää toimintaa • Rohkeus työtavoissa; taide- ja luova toiminta, luontolähtöiset sekä terveyttä ja hyvinvointia lisäävät menetelmät • Matalat kynnykset; jalkautuva työskentely, sosiaalisen kuntoutuksen vieminen sinne, missä ”elämä eletään” 10.9.2018Helka Raivio17
 • 19. KIITOS! Lisätietoja SOSKU –hankkeesta: https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/sosku Yhteystiedot: Helka Raivio tutkija-kehittäjä puh. 029 524 7183 sähköposti: etunimi.sukunimi@thl.fi 10.9.2018Helka Raivio19
 • 20. Lähteet: • Alanen, A. (1987) Johdatus aikuiskasvatukseen • Freire, P. (2005) Sorrettujen pedagogiikka • Hallituksen esitys uudeksi sosiaalihuoltolaiksi (2014) • Järvikoski, A. (2013) Monimuotoinen kuntoutus ja sen käsitteet. STM:n raportteja ja muistioita 2013:43 • Kurki, L. (2011) Sosiokulttuurinen innostaminen yhteisötyönä. • Puromäki, H. & al. (2016) Sosiaalihuoltolaki ja sosiaalinen kuntoutus. Kuntakyselyn tulokset • Raivio, H. & Karjalainen, J. (2013) Osallisuus ei ole keino tai väline – palvelut ovat! • Sosiaalihuoltolaki (1301/2014) • Sosiaalihuoltolain soveltamisopas, STM 2017:5 • Taneli, M. (2012). Kasvatus on kasvamaan saattamista. Kasvatusfilosofinen tutkimus J. A. Hollon sivistyskasvatusajattelusta. Väitöskirja, Turun yliopisto 10.9.2018Helka Raivio20