Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Anzeige

Similar a Miten yhteen sovittava johtaminen viedään käytäntöön? (20)

Anzeige

Miten yhteen sovittava johtaminen viedään käytäntöön?

  1. 24.8.2017 1 Miten yhteen sovittava johtaminen viedään käytäntöön? Miten monialaisuus muuttaa johtamista? Yhteenveto työpajatyöskentelystä 14.11.2016 Arja Hastrup, Katriina Bildjuschkin, Suvi Nipuli ja Olli Kiviruusu Esityksen nimi / Tekijä
  2. Lähtötilanne Miksi panostettava johtamiseen • Palvelut ovat hajautuneet monelle sektorille ja moneen toimipisteeseen. • Palvelut on järjestetty pääosin hallintokunta- ja organisaatio-lähtöisesti. • Asiakastiedot ovat hajautuneet lukuisiin asiakirjoihin ja rekistereihin. • Onnistuuko lasten, nuorten ja perheiden kohtaaminen ja tiedonsaanti palveluista? 24.8.2017 Arja Hastrup 2
  3. JOHTAMINEN - PERHEKESKUS PROJEKTISUUNNITELMA • Perhekeskuksen asemoituminen maakuntiin (iso keskuspaikka ja pienempiä ”perheasemia”). • Mallinnetaan suuntaviivat perhekeskustoiminnan perustamiseksi tarvittavista toimenpiteistä (alkukartoitukset, työskentelyn vaiheet, pitkän tähtäyksen suunnitelma, rakenteen kirjaaminen organisaatiokuvauksiin ja askeleet sen toteuttamiseksi). • Sovitaan organisointitavasta (fyysinen tai verkostomainen tai sekä fyysinen ja verkostomainen). • Osapuolet sopivat, kuka/mikä taho maakunnassa ottaa johdon perhekeskuksen kokonaisuudesta. • Osapuolet sopivat palveluita ja toimintaa yhteen sovittavista johtamiskäytännöistä ja –foorumeista sekä tarvittavasta koordinaatiosta (eri hallintokuntien strategisen työn yhteensovittaminen, henkilöstöjohtamisen yhteensovittaminen, palvelujen johtamisen yhteen sovittaminen ja roolien selkeyttäminen). 24.8.2017 Esityksen nimi / Tekijä 3
  4. JOHTAMINEN - PERHEKESKUS PROJEKTISUUNNITELMA • Sovitaan muista yhteen sovittamista vaativista asioista (jaettu osaaminen, jaettu palvelukulttuuri, tiimityö,työparityö). • Organisoidaan palvelut siten, että niitä voidaan toteuttaa lähipalveluna ja mahdollisimman paljon lapsen omassa kasvuympäristössä. • Luodaan johtamisella edellytykset mahdollisimman vaikuttavien työmenetelmien käyttöön asiakastyössä. • Mallinnetaan ja sovitaan toiminnan arvioinnista ja seurannasta – Toiminnan toteutumisen seuranta – Jatkuva arviointi, itsearviointi ja kehittäminen saadun palautteen mukaisesti – Laadun seuranta (perheiden kokemukset) – Lasten, nuorten ja perheiden terveyden ja hyvinvoinnin seuranta 24.8.2017 Esityksen nimi / Tekijä 4
  5. JOHTAMINEN - VARHAISKASVATUS, KOULU ja OPPILAITOS LAPSEN JA NUOREN HYVINVOINNIN TUKENA PROJEKTISUUNNITELMA • Paikallisessa työskentelyssä varmistetaan tulevan sote-kuntarajan ylittävä yhteis- työ liittämällä kuntien ja oppilaitosten monialaiset opiskeluhuollon ohjausryhmät kehittämistyöhön. • Monialaiselle yhteistyölle on rakenteet ja selkeä vastuunjako. • Yhteisön ulkopuoliset toimijat osallistuvat monialaiseen työhön. • Yhteisöllisen opiskeluhuoltotyön tuloksia seurataan ja arvioidaan järjestelmälli- sesti. • Luodaan yhteisölliselle työlle rakenteet, jotka varmistavat lasten ja nuorten sekä vanhempien ja yhteistyökumppaneiden osallisuuden. • Laaditaan koulutusasteittain valtakunnalliset opiskeluhuoltoryhmien työskentely- mallit. Mallin laatimista varten kootaan monialainen työryhmä. Lisäksi huolehdi- taan siitä, että lapset, nuoret ja vanhemmat sekä opiskeluhuollon toimijat ovat osallisina mallien kehittämistyössä. • Kehitetään opiskeluhuollon ja erityistason palvelujen sekä esiopetuksen, koulun ja oppilaitosten yhteistyökäytänteitä vastaamaan paljon tukea tarvit- sevien lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä tarpeisiin. Koulukuntoisuus 24.8.2017 Esityksen nimi / Tekijä 5
  6. Miten yhteen sovittava johtaminen viedään käytäntöön? Miten monialaisuus muuttaa johtamista? 24.8.2017 Esityksen nimi / Tekijä 6
  7. Yleistä keskustelua nykytilanteesta ja tulevasta • Yhteen sovittava johtaminen ei ole vielä toimi käytännössä • Ei ole kunnollisia rakenteita. • On myös hyvin henkilökohtainen kysymys johtajille - miten itse johtajana muutan omaa toimintaani • Palvelut ohjataan perinteisistä siiloista edelleen, vaikka verkostoitumista ja verkostopalavereja pidetäänkin > on otettu askeleita kohti yhteen sovittavaa johtamista. • Luottamus toisiin on välttämätöntä sekä monialaisissa johtoryhmissä ja kaikilla muillakin tasoilla. • LAPE:ssa ollaan ison muutoksen edessä, joka herättää sekä kuntalaisissa että ammattilaisissa pelkoa > LUOTTAMUS • Tärkein kysymys on: saiko asiakas palvelua? 24.8.2017 Esityksen nimi / Tekijä 7
  8. Yleistä keskustelua nykytilanteesta ja tulevasta • Lapsi ja perhe keskiössä > palvelut viedään lapsen lähelle. • On lupa tehdä monialaista yhteistyötä. • Perustyössä mutta myös johtajatasolla jokainen hoitaa postinsa. • Kouluttaminen välttämätöntä; työntekijät, opiskelijat jotta asennemuutos onnistuisi. Tarvitaan yhteinen kieli ja käsitteet luotava, että puhutaan samasta asiasta sekä yhteinen budjetti > ei enää meidän rahat ja teidän rahat. • Potilastietojärjestelmien yhteen sovittaminen. Vaatii lainsäädännön muuttumisen > yksi yhteinen sote-rekisteri • Asiantuntijoilla riittävän vahvat mandaatit. Ei toisaalta ”liian vahvoja ”palveluja tilanteissa, joissa kevytapu riittäisi. • Näyttöön perustuva tiedolla johtaminen. 24.8.2017 Esityksen nimi / Tekijä 8
  9. Miten monialainen johtaminen viedään käytäntöön - hahmottelua Selkeä päämäärä = Yhteinen visio Johtoryhmä tai ohjausryhmä Johtoryhmä tekee työsuunnitel- man; kuka vastaa mistäkin. Lähtötilanne määrittely ja prosessien avaaminen Yhteisesti sovitut prosessit, pelisäännö t ja toiminnan toteutusta seuraavat mittarit Osaamisen tunnistami- nen ja täydentä- minen: muutoksen hallinta, tiimityö jne Yhteisten tapojen yhdessä opettelu ja yhteisen budjetin käyttöönotto Arviointi – tarvittavien muutosten teko 24.8.2017 Esityksen nimi / Tekijä 9
  10. Johtajaan ja johtamiseen liittyvää • Moniammatillinen johtaminen vaikeaa jos on kapeakatseinen johtaja. Tähän tärkeää kiinnittää huomiota rekrytoinnissa. • Sote -johtajalla tulee olla vahva laaja ja moniosaajainen asiantuntemus. Pois laatikoista. • Sivistys, sote ja järjestöt. Luottamus toiseen toimijaan vs. päällekkäinen työ. • Asennemuutos > monitoimijaisuus luo vaikuttavuutta ja siihen uskominen. • Johtamisen tulee olla osallistavaa. • Jollain oltava kokonaisvastuu ja ymmärrys tavoitteesta • Poliittinen päätöksenteko, strateginen johtaminen, lähijohtaminen - yhteinen tavoite selvä ja siihen on sitouduttu. • Monialaisesti tekeminen – ei yksittäistä suoritetta. • Arviointi/indikaattorit johtamisen apuna: palvelusuoritteista asiakkaan kokemaan hyötyyn (terveys & hyvinvointi) • . 24.8.2017 Esityksen nimi / Tekijä 10
Anzeige