Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Miten osaava työvoima varmistetaan soten murroksessa? - Case COPE

Ilmo Keskimäen COPE-hanketta esittelevä esitys MediCongress2017 -tapahtumassa Oulussa 31.8.2017.

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

Miten osaava työvoima varmistetaan soten murroksessa? - Case COPE

 1. 1. 31.8.2017 Miten osaava työvoima varmistetaan soten murroksessa? CASE: COPE - Competent workforce for the future Ilmo Keskimäki, THL & TaY CASE COPE: Osaavan työvoiman varmistaminen soten murroksessa
 2. 2. Esityksen rakenne – COPE-hanke pähkinänkuoressa – Hankkeen tausta – COPE-osahankeet – Esimerkkejä osahankeiden tuloksista • Tulevaisuuden työ ja osaaminen sote:ssa • Ulkomaalaistaustaiset työntekijät • Sairaanhoitajien arviot potilastietojärjestelmistä 31.8.2017 CASE COPE: Osaavan työvoiman varmistaminen soten murroksessa
 3. 3. COPE pähkinänkuoressa – Competent workforce for the future ≈ Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa – Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama tutkimushanke – Toteuttajaorganisaatiot: • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Aalto yliopisto, Itä-Suomen yliopisto ja Laurea ammattikorkeakoulu • tutkijoita ~ 20 eri suuruisilla työpanoksilla – Budjetti: ~ 3 M€ – Toteutus: >> III/2019 31.8.2017 CASE COPE: Osaavan työvoiman varmistaminen soten murroksessa
 4. 4. COPE pähkinänkuoressa – Yhteistyökumppanit: • Sote-organisaatiot: Siun sote, Eksote, Hyvinkään kaupunki ja Hyvinkään sairaanhoitoalue, Espoon kaupunki, Katriinan sairaala • Verkostot: ODA-projekti, Virtuaalisairaala 2.0, Hyvis-projekti, CIDe klusteri, ENoLL • Ministeriöt: STM, VM OKM, • Järjestöt: Kuntatyönantajat, Sosiaalialan työnantajat, Tehy, Sairaanhoitajaliitto, Lääkäriliitto, Talentia, Super, JHL • Hankeyhteistyö: Omnia, Axxell Monikulttuurisuuskeskus 31.8.2017 CASE COPE: Osaavan työvoiman varmistaminen soten murroksessa
 5. 5. Tausta: Työelämän murros ja muuttuvat osaamistarpeet sosiaali- ja terveydenhuollossa 31.8.2017 CASE COPE: Osaavan työvoiman varmistaminen soten murroksessa MURROSAJURIT RATKAISUT
 6. 6. Osahankkeet – Muuttuva työ ja uudet osaamisen tarpeet • Timo Sinervo, THL – Hallinto ja johtaminen varmistamassa osaamista ja oppimista • Vuokko Niiranen, Itä-Suomen yliopisto – Sote-ammattilaisten tukeminen digitalisaatiossa • Sari Kujala, Aalto ylipisto – Tietojen ja taitojen optimaalinen hyödyntäminen monikulttuurisissa työyhteisöissä • Tarja Heponiemi, THL – Kompetenssi, päätöksenteko ja elinikäinen oppiminen • Soile Juujärvi, Laurea – Vuorovaikutus ja viestintä • Kaarina Wilskman, THL 31.8.2017 CASE COPE: Osaavan työvoiman varmistaminen soten murroksessa
 7. 7. Osahanke: Muuttuva työ ja uudet osaamisen tarpeet – THL / Timo Sinervo – Osahankkeessa selvitetään, mitkä ovat sosiaali- ja terveysalan keskeiset muutokset ja niiden vaikutukset osaamistarpeisiin. – Tunnistettuja muutoksia ovat esimerkiksi: • palveluiden integraatio, digitalisaatio, asiakkaiden valinnanvapaus, yksityisten palveluntuottajien lisääntyminen. – Lisäksi on nähtävissä pyrkimyksiä madaltaa pätevyyksiä ja muuttaa työntekijöiden työnjakoa. – Tutkimuksella selvitetään: • minkälaisia paikallisia ratkaisuja kuntiin ja alueille on muodostettu tai ollaan muodostamassa • minkälaisia vaatimuksia nämä ratkaisut aiheuttavat osaamistarpeeseen. – Analysoidaan eri vaiheissa olevia sote-uudistuksia (Eksote, Siun sote) sekä alkuvaiheessa olevaa sote-ratkaisua (Hyvinkään sairaanhoitoalue) sekä yksityisen palveluntuottajan näkökulmaa. CASE COPE: Osaavan työvoiman varmistaminen soten murroksessa31.8.2017
 8. 8. Osahanke: Hallinto ja johtaminen varmistamassa osaamista ja oppimista – Itä-Suomen yliopisto / Vuokko Niiranen – Osahankkeessa tutkitaan: • soten paikallis- ja aluetason uudenlaisten organisaatioiden johtamista, työyhteisöjä • valtakunnantason päätöksentekoa ja ohjausta. • keskeisiä johtamisosaamiseen ja työntekijöiden osallisuuteen liittyviä asioita, kuten: – organisaatiouudistusten toteuttaminen niin, että sekä johtajien että henkilöstön osaaminen vastaavat uusia toimintarakenteita ja –tapoja – uudenlaisten hajautettujen organisaatioiden johtaminen – uudistusten johtaminen siten, että tavoite aidosta integraatiosta ja moniammatillisesta työskentelystä toteutuu. – Tutkimuksessa analysoidaan erityyppisiä ja eri vaiheessa olevia sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiouudistuksia (Eksote, Siun sote, Hyvinkään alue) toiminnan ohjauksen ja johtamisen sekä työntekijöiden organisaatio-kansalaisuuden ja osaamisen johtamisen näkökulmasta. 31.8.2017 CASE COPE: Osaavan työvoiman varmistaminen soten murroksessa
 9. 9. Osahanke: Sote-ammattilaisten tukeminen digitalisaatiossa – Aalto / Sari Kujala – Digitalisaatiolla tavoitellaan paremmin saatavilla olevia ja yhdenvertaisia palveluita. – Osahankkeen tavoitteena on tutkia, miten terveydenhoidon ammattilaisia voidaan tukea digitalisaatiossa ja miten sähköisten palvelujen laatua voidaan parantaa kansalaisen näkökulmasta: • Mitä uusia tietoja ja taitoja ammattilaiset tarvitsevat? • Miten erilaiset kansalaisryhmät tulee huomioida sähköisten palveluiden käyttöönotossa? – Tutkimuskohteena on sähköisten palveluiden kokeiluprojektit, joista kerätään palautetta ammattilaisten ja kansalaisten näkökulmasta. CASE COPE: Osaavan työvoiman varmistaminen soten murroksessa31.8.2017
 10. 10. Osahanke: Tietojen ja taitojen optimaalinen hyödyntäminen monikulttuurisissa työyhteisöissä – THL / Tarja Heponiemi – Maahanmuuttajien määrä työntekijöinä ja asiakkaina lisääntyy, mikä haastaa sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön osaamisen. – Osahankkeessa selvitetään maahanmuuttajien sosiaali- ja terveydenhuollon koulutuksen tilaa sekä esitellään ja pilotoidaan hyviä käytäntöjä maahanmuuttajien työssä tapahtuvan koulutuksen parantamisessa. – Lisäksi selvitetään kulttuurisesti monimuotoisen työyhteisön toimintaa, haasteita ja johtamista. – Hankkeessa pilotoidaan myös interventioita joissa hyödynnetään verkkoalustoja, videoita, mobiililaitteiden appseja ja verkkopohjaista materiaalia. CASE COPE: Osaavan työvoiman varmistaminen soten murroksessa31.8.2017
 11. 11. Osahanke: Kompetenssi, päätöksenteko ja elinikäinen oppiminen – Laurea / Soile Juujärvi – Työelämän murros edellyttää ja haastaa ammatillisen päätöksenteon osaamisen ja edellyttää syvenevää yhteistyötä erilaisia tietoperustoja edustavien professioiden välillä. – Osahanke on toimintatutkimus. Sen tavoitteena on • innovatiivisten pedagogisten mallien ja menetelmien kehittäminen ammatillisen ongelmanratkaisun ja päätöksenteon osaamisen edistämiseksi elinikäisen oppimisen näkökulmasta. – Päätutkimuskysymykset ovat: • Millaisia ammatilliseen päätöksentekoon liittyviä haastavia ongelmia työntekijät kohtaavat ja miten he niitä ratkovat? • Miten ohjatut verkkokeskustelut, simulaatio-opetus ja yhteiskehittämisen työpajat edistävät opiskelijoiden ja ammattilaisten osaamista? – Työpaketissa kehitettävät pedagogiset mallit ovat suoraan sovellettavissa sosiaali– ja terveysalan tutkintopohjaisen koulutuksen tarpeisiin, täydennyskoulutukseen ja koulutusvientiin sekä opetussuunnitelmatyöskentelyyn ja poliittisen päätöksenteon tueksi. CASE COPE: Osaavan työvoiman varmistaminen soten murroksessa31.8.2017
 12. 12. Esimerkkejä COPE-hankkeen tuloksista 31.8.2017 CASE COPE: Osaavan työvoiman varmistaminen soten murroksessa
 13. 13. Tulevaisuuden työ ja osaaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa – Timo Sinervo ym. WORK2017, Turku • Alustavia tuloksia ylimmän ja keskijohdon haastatteluista • Eksote, Siun sote, Hyvinkää ja Hyvinkään sairaanhoitoalue • Tavoitteet: – Tärkeimmät meneillään olevat tai suunnitellut muutokset sosiaali- ja terveydenhuollossa? • Millä sektoreilla ja missä ammattiryhmissä vaikuttaa eniten – Odotukset miten muutokset vaikuttavat tulevaisuuden kompetenssi vaatimuksiin? • Tulevien ammattilaisten koulutus; täydennyskoulutus, miten kehittää työtä 31.8.2017 CASE COPE: Osaavan työvoiman varmistaminen soten murroksessa SOTE-järjestelmän muutos
 14. 14. Merkittäviä muutoksia sote-organisaatiossa – Hoitoprosessien integraatio • Organisaatiomuutokset - hoitoketjun osat yhteen organisaatioon • Yhteistyö organisaatioiden välillä • Tehostuva hoidon koordinaatio terveyskeskuksissa ja vanhusten hoidossa – uusia tehtäviä: palveluohjaajat, -integraattorit, case mangement – Laitoshoidosta avohoitoon – Palvelurakenteen kokonaissuunnittelu – Liikkuvat palvelut – Innovaatioiden käyttöönotto 31.8.2017 CASE COPE: Osaavan työvoiman varmistaminen soten murroksessa
 15. 15. Tulevaisuudessa tarvittavat taidot / valmiudet – Asiakaspalvelu, palveluorientaatio (asiakastyytyväisyys kilpailullisessa toimintaympäristössä) – Asiakkaiden tarpeiden ymmärtäminen, asiakaskeskeisyys – Moniammatillinen yhteistyö – Monimuotoisten hoitoprosessien koordinaatio – Palvelujen suunnittelu koko SoTe-palvelujärjestelmän näkökulmasta – Tavoiteorientaatio (kuntouttava työote) – Valmius oman työn kehittämiseen – Keskijohdon strateginen ja taloudellinen ajattelu – Digitalisaatio ja sen haasteet 31.8.2017 CASE COPE: Osaavan työvoiman varmistaminen soten murroksessa
 16. 16. Kehittämishaasteita – Valinnanvapaus ja markkinoistuminen • Pirstaloituminen, integraation vaikeutuminen • Vaikeudet suunnitella työprosesseja kattavasti • Palveluverkon suunnittelu • Puutteellinen asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden ymmärtäminen • Vuorovaikutus asiakkaiden kanssa – Taidot ja kehittyminen • Johtajilla vaikeuksia hahmottaa taitojen, kehittymistarpeiden ja työorientaation eroja • Työpaikkakoulutuksen kehittäminen • Ammattikoulutuksen kehittäminen 31.8.2017 CASE COPE: Osaavan työvoiman varmistaminen soten murroksessa
 17. 17. Monikulttuurisuus 31.8.2017 CASE COPE: Osaavan työvoiman varmistaminen soten murroksessa Ulkomaalaistaustaiset työntekijät sote:ssa - Tarja Heponiemi – Maahanmuuttajan työllistymisen esteet ja mahdollisuudet –seminaari, Strategisen tutkimuksen neuvosto • Johtopäätöksiä tutkimusryhmän aiemmista tutkimushankkeista – Ulkomaalaisille lääkäreille ja hoitajille suunnattu kyselytutkimus – Johdon ja ulkomaalaisten työntekijöiden teemahaastelut
 18. 18. Johtopäätöksiä - viranomaistaso – Ulkomaalaistaustaiset terveydenhuollon ammattilaiset näyttävät sijoittuvan jossain määrin niille sektoreille joilla on vaikeuksia rekrytoida työvoimaa – Ulkomaalaistaustaisten sote-ammattilasten työllistyminen haasteisiin vastaaminen – kiinnitettävä huomiota pätevöitymisprosessien sujuvuuteen ja riittävään kielitaitoon • tietoa koulutuksesta ja harjoittelusta kootusti esille • viranomaisten vastuita koulutuksesta ja tiedonvälittämisestä selkeämmiksi • täydennyskoulutusta ja harjoittelupaikkoja kohdennetaan suoraan ulkomaalaistaustaisille • räätälöityä terveydenhuollon ammattikieleen liittyvää koulutusta 18
 19. 19. Johtopäätöksiä - organisaatiotaso – Kielitaitoon tulisi kiinnittää huomiota rekrytoinnissa, jotta ongelmat eivät jää lähiesimiehen ja työyhteisön selvitettäväksi – Organisaation tarjoamaa kielikoulutusta voi käyttää rekrytointivalttina henkilöstöstä kilpailutilanteessa – Riittävään alkuvaiheen perehdytykseen tulisi panostaa ja ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden kuormittumiseen tulisi kiinnittää huomiota – Samalla huolehdittava etteivät kantasuomalaiset työtoverit kuormitu ohjaustehtävissä 19
 20. 20. Johtopäätöksiä - organisaatiotaso – Työoloihin kiinnitettävä huomiota sekä ulkomaalaistaustaisten että kantasuomalaisten työntekijöiden pitämiseksi alalla – Työyhteisöjen lisääntyvä monikulttuurisuus tulisi huomioida henkilöstöstrategioissa, johtamisen ja työyhteisön kehittämisessä 20
 21. 21. Digitalisaatio 31.8.2017 CASE COPE: Osaavan työvoiman varmistaminen soten murroksessa Sairaanhoitajien arviot potilastietojärjestelmistä 2017 – Hannele Hyppönen ym. lähetetty julkaistavaksi 2017 • Sairaanhoitajaliiton ja TEHY:n jäsenille suunnattu sähköinen kysely • Vastaajat: 3600 sairaan- ja terveydenhoitajaa ja kätilöä eri sote-sektoreilla • Tavoitteet: – Kartoittaa sairaanhoitajien näkemyksiä potilastietojärjestelmistä – Ensimmäinen kansallinen kartoitus
 22. 22. Sairaanhoitajien arvioita potilastietojärjestelmistä • Potilastietojärjestelmien keskeisiä kehittämiskohteita – Sama asia pitää kirjata moneen paikkaan – Järjestelmän hitaus ja yllättävät käyttökatkot – Alueellisen tietojärjestelmän huono käytettävyys – Hoitotyön yhteenvedon koostaminen ei automaattista – Lääkityslistan puutteet – Järjestelmä on tekniseltä toimivuudelta epävakaa 31.8.2017 CASE COPE: Osaavan työvoiman varmistaminen soten murroksessa
 23. 23. Sairaanhoitajakysely: saanut riittävästi perehdytystä tietojärjestelmien käyttöönotosta johtuviin työtapojen muutoksiin 31.8.2017 CASE COPE: Osaavan työvoiman varmistaminen soten murroksessa Hyppönen ym. Submitted 2017 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Samaa mieltä Eri mieltä Samaa mieltä Eri mieltä Samaa mieltä Eri mieltä Samaa mieltä Eri mieltä Sairaala (n=1744) Terveyskeskus (N=773) Yksityinen (N=184) Sosiaalihuolto (N=447)
 24. 24. Lisätietoja • Ilmo Keskimäki tutkimusprofessori, THL konsortion johtaja etunimi.sukunimi@thl.fi • Timo Sinervo, tutkimuspäällikkö, THL osahankkeen 1 vetäjä etunimi.sukunimi@thl.fi • Sari Kujala, tutkijatohtori, Aalto-yliopisto osahankkeen 2 vetäjä, etunimi.sukunimi@aalto.fi • Tarja Heponiemi, erikoistutkija, THL osahankkeen 3 vetäjä konsortion varajohtaja etunimi.sukunimi@thl.fi • Soile Juujärvi, yliopettaja, Laurea-amk osahankkeen 4 vetäjä etunimi.sukunimi@laurea.fi • Vuokko Niiranen, professori, Itä- Suomen yliopisto (UEF) osahankkeen 5 vetäjä etunimi.sukunimi@uef.fi • Kaarina Wilskman, viestintäpäällikkö THL hankkeen vuorovaikutuksesta vastaava etunimi.sukunimi@thl.fi • @stncope www.stncope.fi 31.8.2017 CASE COPE: Osaavan työvoiman varmistaminen soten murroksessa

×