SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 25
Downloaden Sie, um offline zu lesen
Hyvinvointitiedon käyttö Turussa
Esimerkkejä palveluohjauksesta, suunnittelusta ja
päätöksenteosta
Kehittämispäällikkö Maarit Luukkaa
Turun kaupunki / konsernihallinto
7.11.2019
Hyvinvointikertomustyö
• Vuosittainen hyvinvointikertomus kytketty
osaksi Hyvinvointi ja aktiivisuus –ohjelman
raportointia
• Lisäksi kaikkia toimialoja koskevat
horisontaaliset hankkeet
1. Nuorisotyöttömyyden vähentäminen ja
pitkäaikaistyöttömien aktivointi
2. Terveiden elämäntapojen edistäminen
3. Vanhemmuuden tuki
4. Yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden
vähentäminen
• Toimeenpannaan sopimusohjauksen kautta
• Laaja hyvinvointikertomus valmis 12/2019
• www.turku.fi/turkutekeehyvaa
Kuva: Turun kaupunki / Cederqvist & Jäntti Architects
turku.fi/smart-and-wise
Syrjäy-
tymisen
ehkäise-
minen
Come
along!
Painopisteinä
15–29-vuotiaiden syrjäytymisen
ehkäisyyn ja sosiaalisesti
kestävän kaupunkikehityksen
edistämiseen tähtäävät
toimenpiteet
• Syrjäytymisen ehkäisemisen
toimintamallit ja tiedolla johtaminen
• Toimenpide-ehdotukset ja pilotointi
• Alueelliseen eriytymiskehitykseen
vaikuttaminen sosiaalisesti kestävällä
kaupunkikehityksellä
Uutta tutkimustietoa toimenpiteiden kohdentamiseksi
• Kaupunkitutkimusohjelman tutkimukset (3 kpl) syrjäytymisen riskeistä
ja suojaavista tekijöistä Turussa, tuottaja Turun yliopisto
• Finnsote-tulosten ja kouluterveyskyselyn rinnakkaisanalyysi
Nuorten ja asiantuntijoiden kokemustieto
• Työpajat nuorille, järjestöille, kaupungin asiantuntijoille
• Nuorten haastattelut ja profilointi Kuntaliiton Cosie-hankkeen kanssa
Toimintamallit ja tiedolla johtaminen 1/2
Työvälineitä
• Syrjäytymisen dynamiikka-työkalu
• Resurssivirta-analyysi aluekohtaisesti ja nuorten palveluista
• Alueprofiilit
Seuranta ja arviointi
• Eriytymiskehityksen seurantamalli
• Ilmiön ja toimenpiteiden kaupunkitasoinen seurantamalli ja
vaikuttavuuden arviointi
Toimintamallit ja tiedolla johtaminen 2/2
Turussa on 2 916
syrjään jäänyttä
15–29-vuotiasta
Lähde: Me-säätiö (pohjautuu tilastokeskuksen
työssäkäyntitilastoon)
Syrjään jääneiksi nuoriksi laskemme ne työttömät työnhakijat, joilla on työttömyyden lisäksi vähintään
kaksi seuraavaa syrjäytymisriskiä: tutkinnon puuttuminen, työhistorian puute ja/tai pitkittynyt työttömyys.
Syrjäytymisen dynamiikka
• Työkalu perustuu Kohortti87-tutkimuksen dataan.
Se on THL:n Suomessa vuonna 1987 syntyneisiin
lapsiin kohdistuva pitkittäistutkimus, jossa tiedot
on koottu yksilötasolta (sotu).
• Me-säätiön ja THL:n työkalussa syrjäytymisellä
tarkoitetaan vähintään kahden syrjäytymisen
riskitekijän kasautumista samalle henkilölle, mikä
ennustaa aikuisiällä syrjään jäämistä.
• Turkulaisten kolmekymppisten taustalla on
vähemmän syrjäytymisriskejä kuin muualla
Suomessa keskimäärin. Merkittävin
syrjäytymisriski laajuudeltaan (eli kuinka suuri
osuus ikäluokasta) kohdistuu heikkoon
menestykseen peruskoulussa.
• Syrjäytymistä ennustaa suhteellisesti
voimakkaimmin toisen asteen tutkinnon
puuttuminen, mutta tutkinnottomien osuus on
poikkeuksellisen alhainen.
data.mesaatio.fi/syrjaytymisen-dynamiikka
Elämänhallinta ja elämään tyytyväisyys, %
89,4
78,1
78,5
86,6
77,8
77,1
73,9
86,7
78,2
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Tuntee, että elämällä on päämäärä ja tarkoitus, %
Tuntee olevansa arvokas, %
Tietää, kenen puoleen pitää kääntyä vaikeuksissa, %
Tyytyväineen elämäänsä tällä hetkellä, %
4 - 5 lk. 8 - 9 lk. Lukio 1 -2 lk. Ammatillinen oppilaitos
Lähde kouluterveyskysely 2017
1. Koti tukee nuoren kasvua.
2. Aikuiset välittävät nuoresta.
3. Palvelut ja nuoret kohtaavat.
4. Nuorella on eväät hyvään mieleen.
5. Nuorella on mahdollisuus harrastaa.
6. Nuorella on koulutus, joka avaa ovia
työelämään.
Turussa
jokaiselle nuorella on
usko tulevaisuuteen
1. Selkeä malli alueelliseen kehittämiseen
2. Toimenpiteiden pohjana alueiden erityispiirteet
3. Lähiövisio - yhteinen tahtotila kehittämiseen
4. Lähiökehittämisen kumppanuusmallit
5. Elinvoimainen ja houkutteleva asuinalue
6. Viihtyisä, toimiva ja turvallinen arkiympäristö
7. Osallisuus ja yhteenkuuluvuus
8. Eri toimijoiden yhteistyö
Turussa jokaisella
asuinalueella on
hyvä asua
• Kaupungin johdon ja asiantuntijoiden
työkalu
• Hyödynnetään esim.
o palveluverkkojen suunnittelussa
o toimintojen suuntaamisessa
o alueellisen eriytymisen seurannassa
ja ehkäisytoimien suunnittelussa
o aluetyössä
• Tulossa lisää hyvinvointitietoja
alueittain
o Finnsote, kouluterveyskyselyt
• Työn alla lasten ja nuorten
hyvinvoinnin tehostettu tarkastelu
o aluetieto, vuorovaikutus,
palveluohjaus
• Suunnitelmissa avata myöhemmin
osittain muidenkin toimijoiden käyttöön
Alueprofiilit
Alueprofiili
Hirvensalo-Kakskerta
Muuttotiedot suuralueilla
Varissuo-Lauste
Asiak-
kuuksien ja
palvelujen
hallinta
24/7
service
Asiak-
kuuksien ja
palvelujen
hallinta
Kehitetty yhtenäinen, asiakaslähtöinen ja
organisaatiosta riippumaton, keskitetty
asiakasneuvonta ja -ohjaus.
Sähköinen palvelualusta toimii asiakkaiden
ja omaisten neuvonnassa ja ammattilaisten
työn tukena ja kaikkien sosiaali- ja
terveydenhuollon sekä muiden
asiakasohjausta tekevien toimijoiden
tiedonvälityspaikkana.
www.asiakasneuvonta.fi
KomPAssi
Johanna Ritvanen,
kehittämispäällikkö
johanna.ritvanen@turku.fi
Keskitetty puhelinjärjestelmä ja asiakaschat
ATATSOR (asiakasohjaajien työjonojen hallinta)
Palveluntuottajien ja palveluiden tiedot
(YTR)
KomPAssin järjestelmät ja tiedonsiirrot
Moniammatillinen chat
Yhteydenotto
pyyntö
Linkki
OmaOlon
palveluihin
Asiakkaan
tarpeet
• Tiedon vastaanottaminen ennaltaehkäisevistä palveluista
• Itseohjautuva palvelujen etsintä/löytäminen
• Laaja palveluvalikoima, myös sote- palveluiden ulkopuoliset palvelut
• Itsearvioinnit (ODA: omaolo)
• Tieto palveluista
• Löydettävässä paikassa
• Sellaisella kielellä ja siinä muodossa että asiakas ymmärtää
• Helposti haettava tieto vertailukelpoisesti
• Asiakastyytyväisyystieto
• Tieto palvelukanavista
• Monikanavainen yhteydenotto, vaihtoehtomahdollisuudet
• Asiakas oikeassa yhteydenottokanavassa/paikassa
• Ensikontaktissa asiakas ohjautuu oikeaan paikkaan (asiakasohjauksen verkosto)
• Tiedon hakemisen tuki (ohjaus ja opetus), saavutettavuus, laatu, ajantasaisuus
Kuntalaisen (asiakkaan) tietotarpeet
Asiakasneuvonta.fi
Laadukkaan ja yhtenäisen työprosessin tuki, osaamisen tuki, tiedollinen tuki
asiakasohjaajien työssä
• Toiminnanohjausjärjestelmä
• Check listaukset: Ennen seuraavaa työvaihetta täytettävät tiedot
• Käsikirjat: Palvelulupausta koskevat asiat: Arvot, ratkaisukeskeisyys, toimintamallit ym.
• Ohjeet: Työvälineistä, yhteydenottoprosesseista, käytännöistä: raportointi avattuna sisällöllisesti
• Raportointi
• Asiakasta ja asiakkaan neuvontaa / ohjautumista koskeva tieto
• Niiden asiakkaiden tunnistaminen, jotka tarvitsevat tarkemman arvion
• Useasti yhteyttä ottavat asiakkaat
• Toimintakykytieto (RAI), asiakastietojärjestelmien tieto
• Palveluntuottajista tieto
• Yhteystiedot, asiakastyytyväisyystiedot
• Helposti löydettävä, vertailtava
Asiakasohjaajan tietotarpeet
”Atsor” – toiminnanohjausjärjestelmä
Asiakasohjaajien toiminnan seuranta-, ohjaus- ja
raportointijärjestelmä
• Asiakkaan siirtoa neuvonnan ja ohjauksen prosessissa eteenpäin, työntekijältä
toiselle sekä kunnasta toiseen
• Tukee asiakkaan ohjauksen ja/tai palvelutarpeen arvioinnin tarvetta,
kiireellisyyden ja asiakasohjaajan erityisosaamisen tunnistamista
(ensitietolomake)
• Kirjataan kaikki neuvonnan ja ohjauksen asiakkaat, myös anonyymit kontaktit
• Organisaatiosta riippumaton toiminnanohjausjärjestelmä
Ammattilaisten Chat
Toiminnan laatutieto
• Asiakastyytyväisyys
• Asiakkaiden ohjautuminen oikein oikeassa ajankohdassa
• Asiakasohjaajien osaaminen
Toiminnan vaikuttavuus
• Palvelupolut, ohjautuminen
Toiminnan resurssit
• Palveluihin ohjautuneet oikeassa palvelussa (RAI toimintakyky)
• Myönnetyt palvelut (volyymi, kustannustieto)
Miksi näyttää siltä kun näyttää?
Mitä toimenpiteitä on tarpeen tehdä?
Johtamisen tietotarpeet
Yksinkertaiset, tärkeät oivallukset
vievät pitkälle
Asiakastieto johtoryhmien asialistalla
Asiakaskokemus Toiminto Kanava /
Väline
Vastuutaho Seuranta
-jakso
Mittarit Rapor-
tointi
Imagon hallinta Johdon näkyvyys mediassa
Kantelu, muistutus,
potilasvahinko,
korvaushakemus, valitus
Asiakastyytyväisyys/
Asiakaspalaute
Välittömät palautteet
Potilasasiamies
Yhteiskuntasuhteet Valtakunnalliset trendit,
tutkimukset, selvitykset kyselyt
Asiakasosallisuus Asiakasraadit,
kokemusasiantuntijat
Palvelulupauksen
jalkauttaminen
Hyton palvelulupaus

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Soili Partanen: Miten tästä eteenpäin?
Soili Partanen: Miten tästä eteenpäin?Soili Partanen: Miten tästä eteenpäin?
Soili Partanen: Miten tästä eteenpäin?THL
 
Menestyvät järjestöt 2017: Anne-Mari Jussila UKK-Instituutti, digitalisaat...
Menestyvät järjestöt 2017: Anne-Mari Jussila UKK-Instituutti, digitalisaat...Menestyvät järjestöt 2017: Anne-Mari Jussila UKK-Instituutti, digitalisaat...
Menestyvät järjestöt 2017: Anne-Mari Jussila UKK-Instituutti, digitalisaat...Menestyvät Järjestöt
 
Tapani Kauppinen: Hyvinvointikertomustyö kunnissa
Tapani Kauppinen: Hyvinvointikertomustyö kunnissaTapani Kauppinen: Hyvinvointikertomustyö kunnissa
Tapani Kauppinen: Hyvinvointikertomustyö kunnissaTHL
 
Miksi sähköisiä palveluja kansalaisille?
Miksi sähköisiä palveluja kansalaisille? Miksi sähköisiä palveluja kansalaisille?
Miksi sähköisiä palveluja kansalaisille? Paivi Sutinen
 
Palvelukohdennuksen työkalut: asiakassegmentointi vai kriteerit?
Palvelukohdennuksen työkalut: asiakassegmentointi vai kriteerit?Palvelukohdennuksen työkalut: asiakassegmentointi vai kriteerit?
Palvelukohdennuksen työkalut: asiakassegmentointi vai kriteerit?THL
 
Sari Kehusmaa: Uudenmaan maakuntaprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierros
Sari Kehusmaa: Uudenmaan maakuntaprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierrosSari Kehusmaa: Uudenmaan maakuntaprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierros
Sari Kehusmaa: Uudenmaan maakuntaprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierrosTHL
 
Huomioita osallisuudesta ja kehittämisestä - Pikasson
Huomioita osallisuudesta ja kehittämisestä - PikassonHuomioita osallisuudesta ja kehittämisestä - Pikasson
Huomioita osallisuudesta ja kehittämisestä - PikassonHeini Maijanen
 
Sessio: Mitä jos kertoisit tavoitetilastasi tarinan avulla
Sessio: Mitä jos kertoisit tavoitetilastasi tarinan avullaSessio: Mitä jos kertoisit tavoitetilastasi tarinan avulla
Sessio: Mitä jos kertoisit tavoitetilastasi tarinan avullaTHL
 
I&O Uudellamaalla: hyvinvoinnin edistämistä ja toimintakykyä, Soili Partanen
I&O Uudellamaalla: hyvinvoinnin edistämistä ja toimintakykyä, Soili PartanenI&O Uudellamaalla: hyvinvoinnin edistämistä ja toimintakykyä, Soili Partanen
I&O Uudellamaalla: hyvinvoinnin edistämistä ja toimintakykyä, Soili PartanenTHL
 
Pirjo Rehula: Miten tästä eteenpäin?
Pirjo Rehula: Miten tästä eteenpäin? Pirjo Rehula: Miten tästä eteenpäin?
Pirjo Rehula: Miten tästä eteenpäin? THL
 
Rita Oinas: Miten tästä eteenpäin?
Rita Oinas: Miten tästä eteenpäin? Rita Oinas: Miten tästä eteenpäin?
Rita Oinas: Miten tästä eteenpäin? THL
 
Timo Aronkytö: Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden linjaukset vuoteen 2...
Timo Aronkytö: Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden linjaukset vuoteen 2...Timo Aronkytö: Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden linjaukset vuoteen 2...
Timo Aronkytö: Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden linjaukset vuoteen 2...THL
 

Was ist angesagt? (12)

Soili Partanen: Miten tästä eteenpäin?
Soili Partanen: Miten tästä eteenpäin?Soili Partanen: Miten tästä eteenpäin?
Soili Partanen: Miten tästä eteenpäin?
 
Menestyvät järjestöt 2017: Anne-Mari Jussila UKK-Instituutti, digitalisaat...
Menestyvät järjestöt 2017: Anne-Mari Jussila UKK-Instituutti, digitalisaat...Menestyvät järjestöt 2017: Anne-Mari Jussila UKK-Instituutti, digitalisaat...
Menestyvät järjestöt 2017: Anne-Mari Jussila UKK-Instituutti, digitalisaat...
 
Tapani Kauppinen: Hyvinvointikertomustyö kunnissa
Tapani Kauppinen: Hyvinvointikertomustyö kunnissaTapani Kauppinen: Hyvinvointikertomustyö kunnissa
Tapani Kauppinen: Hyvinvointikertomustyö kunnissa
 
Miksi sähköisiä palveluja kansalaisille?
Miksi sähköisiä palveluja kansalaisille? Miksi sähköisiä palveluja kansalaisille?
Miksi sähköisiä palveluja kansalaisille?
 
Palvelukohdennuksen työkalut: asiakassegmentointi vai kriteerit?
Palvelukohdennuksen työkalut: asiakassegmentointi vai kriteerit?Palvelukohdennuksen työkalut: asiakassegmentointi vai kriteerit?
Palvelukohdennuksen työkalut: asiakassegmentointi vai kriteerit?
 
Sari Kehusmaa: Uudenmaan maakuntaprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierros
Sari Kehusmaa: Uudenmaan maakuntaprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierrosSari Kehusmaa: Uudenmaan maakuntaprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierros
Sari Kehusmaa: Uudenmaan maakuntaprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierros
 
Huomioita osallisuudesta ja kehittämisestä - Pikasson
Huomioita osallisuudesta ja kehittämisestä - PikassonHuomioita osallisuudesta ja kehittämisestä - Pikasson
Huomioita osallisuudesta ja kehittämisestä - Pikasson
 
Sessio: Mitä jos kertoisit tavoitetilastasi tarinan avulla
Sessio: Mitä jos kertoisit tavoitetilastasi tarinan avullaSessio: Mitä jos kertoisit tavoitetilastasi tarinan avulla
Sessio: Mitä jos kertoisit tavoitetilastasi tarinan avulla
 
I&O Uudellamaalla: hyvinvoinnin edistämistä ja toimintakykyä, Soili Partanen
I&O Uudellamaalla: hyvinvoinnin edistämistä ja toimintakykyä, Soili PartanenI&O Uudellamaalla: hyvinvoinnin edistämistä ja toimintakykyä, Soili Partanen
I&O Uudellamaalla: hyvinvoinnin edistämistä ja toimintakykyä, Soili Partanen
 
Pirjo Rehula: Miten tästä eteenpäin?
Pirjo Rehula: Miten tästä eteenpäin? Pirjo Rehula: Miten tästä eteenpäin?
Pirjo Rehula: Miten tästä eteenpäin?
 
Rita Oinas: Miten tästä eteenpäin?
Rita Oinas: Miten tästä eteenpäin? Rita Oinas: Miten tästä eteenpäin?
Rita Oinas: Miten tästä eteenpäin?
 
Timo Aronkytö: Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden linjaukset vuoteen 2...
Timo Aronkytö: Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden linjaukset vuoteen 2...Timo Aronkytö: Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden linjaukset vuoteen 2...
Timo Aronkytö: Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden linjaukset vuoteen 2...
 

Ähnlich wie Maarit Luukkaa: Hyvinvointitiedon käyttö Turussa

Tulevaisuuden työnteko ja työhyvinvointi - teknologisten ratkaisujen hyödyntä...
Tulevaisuuden työnteko ja työhyvinvointi - teknologisten ratkaisujen hyödyntä...Tulevaisuuden työnteko ja työhyvinvointi - teknologisten ratkaisujen hyödyntä...
Tulevaisuuden työnteko ja työhyvinvointi - teknologisten ratkaisujen hyödyntä...Games for Health Finland
 
Kaupunki avautuu tutkimus- ja kehitysalustaksi korkeakouluille
Kaupunki avautuu tutkimus- ja kehitysalustaksi korkeakouluilleKaupunki avautuu tutkimus- ja kehitysalustaksi korkeakouluille
Kaupunki avautuu tutkimus- ja kehitysalustaksi korkeakouluillePaivi Sutinen
 
Kansalliset kehittämispäivät Jaana Fedotoff 04102012
Kansalliset kehittämispäivät Jaana Fedotoff 04102012Kansalliset kehittämispäivät Jaana Fedotoff 04102012
Kansalliset kehittämispäivät Jaana Fedotoff 04102012Koordinaatti
 
Lapsi- ja perhepalvelut johtamisen näkökulmasta
Lapsi- ja perhepalvelut johtamisen näkökulmastaLapsi- ja perhepalvelut johtamisen näkökulmasta
Lapsi- ja perhepalvelut johtamisen näkökulmastaMatti Heikkinen
 
Asiakkuus ja toimintaperustaisuus muutosdriverina
Asiakkuus ja toimintaperustaisuus muutosdriverinaAsiakkuus ja toimintaperustaisuus muutosdriverina
Asiakkuus ja toimintaperustaisuus muutosdriverinaPaivi Sutinen
 
Nuori 2013 monialaisen toimintamallin juurruttaminen paikallistasolla hyväk...
Nuori 2013 monialaisen toimintamallin juurruttaminen paikallistasolla  hyväk...Nuori 2013 monialaisen toimintamallin juurruttaminen paikallistasolla  hyväk...
Nuori 2013 monialaisen toimintamallin juurruttaminen paikallistasolla hyväk...Jari Kivirinta
 
Nuori 2013 monialaisen toimintamallin juurruttaminen paikallistasolla hyväk...
Nuori 2013 monialaisen toimintamallin juurruttaminen paikallistasolla  hyväk...Nuori 2013 monialaisen toimintamallin juurruttaminen paikallistasolla  hyväk...
Nuori 2013 monialaisen toimintamallin juurruttaminen paikallistasolla hyväk...NUORI2013
 
Eeva Päivärinta: Palvelu- ja hoitosuunnitelmasta asiakassuunnitelmaan
Eeva Päivärinta: Palvelu- ja hoitosuunnitelmasta asiakassuunnitelmaanEeva Päivärinta: Palvelu- ja hoitosuunnitelmasta asiakassuunnitelmaan
Eeva Päivärinta: Palvelu- ja hoitosuunnitelmasta asiakassuunnitelmaanTHL
 
Digillä duuniin! - Digitaaliset sovellukset nuorten työllisyyspalveluissa
Digillä duuniin! - Digitaaliset sovellukset nuorten työllisyyspalveluissa Digillä duuniin! - Digitaaliset sovellukset nuorten työllisyyspalveluissa
Digillä duuniin! - Digitaaliset sovellukset nuorten työllisyyspalveluissa Sanna Lappalainen
 
Ahtonen Huuskonen- Jaana: Kanta-Hämeen perhekeskustoiminnan ratkaisut varhais...
Ahtonen Huuskonen- Jaana: Kanta-Hämeen perhekeskustoiminnan ratkaisut varhais...Ahtonen Huuskonen- Jaana: Kanta-Hämeen perhekeskustoiminnan ratkaisut varhais...
Ahtonen Huuskonen- Jaana: Kanta-Hämeen perhekeskustoiminnan ratkaisut varhais...THL
 
Syksyn 2016 LAPE-työpajojen raportit
Syksyn 2016 LAPE-työpajojen raportitSyksyn 2016 LAPE-työpajojen raportit
Syksyn 2016 LAPE-työpajojen raportitTHL
 
Pasi Savonmäki - Kohti Ohjaamoa 22.2.2017
Pasi Savonmäki - Kohti Ohjaamoa 22.2.2017Pasi Savonmäki - Kohti Ohjaamoa 22.2.2017
Pasi Savonmäki - Kohti Ohjaamoa 22.2.2017Ohjaamo Lappeenranta
 
Katri Kranni 24.11.2011: Luonto ja luovuus osana ympäristökasvatusta
Katri Kranni 24.11.2011: Luonto ja luovuus osana ympäristökasvatustaKatri Kranni 24.11.2011: Luonto ja luovuus osana ympäristökasvatusta
Katri Kranni 24.11.2011: Luonto ja luovuus osana ympäristökasvatustaSitra Maamerkit
 
Teija Eskola: Rai vanhustyönjohtajan työkaluna
Teija Eskola: Rai vanhustyönjohtajan työkalunaTeija Eskola: Rai vanhustyönjohtajan työkaluna
Teija Eskola: Rai vanhustyönjohtajan työkalunaTHL
 
Sote tietojohtaminen oulussa, sitran seminaari 9.4.2014 (3)
Sote tietojohtaminen oulussa, sitran seminaari 9.4.2014 (3)Sote tietojohtaminen oulussa, sitran seminaari 9.4.2014 (3)
Sote tietojohtaminen oulussa, sitran seminaari 9.4.2014 (3)Sitra / Hyvinvointi
 
Tuovatko vakiointi ja mallintaminen toimivampaa arkea ikäihmiselle? Tiina Aut...
Tuovatko vakiointi ja mallintaminen toimivampaa arkea ikäihmiselle? Tiina Aut...Tuovatko vakiointi ja mallintaminen toimivampaa arkea ikäihmiselle? Tiina Aut...
Tuovatko vakiointi ja mallintaminen toimivampaa arkea ikäihmiselle? Tiina Aut...THL
 
Celkee Insight Case Sovelto Oy strategy deployment
Celkee Insight Case Sovelto Oy strategy deploymentCelkee Insight Case Sovelto Oy strategy deployment
Celkee Insight Case Sovelto Oy strategy deploymentCelkee Oy
 
5.5.2017 Eri-ikäiset osana työhyvinvointiohjelmaa
5.5.2017 Eri-ikäiset osana työhyvinvointiohjelmaa5.5.2017 Eri-ikäiset osana työhyvinvointiohjelmaa
5.5.2017 Eri-ikäiset osana työhyvinvointiohjelmaaTyöterveyslaitos
 
Tulostähti, koetun elämänlaadun arviointiin 20.1.2016, Uusia Network
Tulostähti, koetun elämänlaadun arviointiin 20.1.2016, Uusia NetworkTulostähti, koetun elämänlaadun arviointiin 20.1.2016, Uusia Network
Tulostähti, koetun elämänlaadun arviointiin 20.1.2016, Uusia NetworkUusia Network Oy
 

Ähnlich wie Maarit Luukkaa: Hyvinvointitiedon käyttö Turussa (20)

Tulevaisuuden työnteko ja työhyvinvointi - teknologisten ratkaisujen hyödyntä...
Tulevaisuuden työnteko ja työhyvinvointi - teknologisten ratkaisujen hyödyntä...Tulevaisuuden työnteko ja työhyvinvointi - teknologisten ratkaisujen hyödyntä...
Tulevaisuuden työnteko ja työhyvinvointi - teknologisten ratkaisujen hyödyntä...
 
Kaupunki avautuu tutkimus- ja kehitysalustaksi korkeakouluille
Kaupunki avautuu tutkimus- ja kehitysalustaksi korkeakouluilleKaupunki avautuu tutkimus- ja kehitysalustaksi korkeakouluille
Kaupunki avautuu tutkimus- ja kehitysalustaksi korkeakouluille
 
Kansalliset kehittämispäivät Jaana Fedotoff 04102012
Kansalliset kehittämispäivät Jaana Fedotoff 04102012Kansalliset kehittämispäivät Jaana Fedotoff 04102012
Kansalliset kehittämispäivät Jaana Fedotoff 04102012
 
Lapsi- ja perhepalvelut johtamisen näkökulmasta
Lapsi- ja perhepalvelut johtamisen näkökulmastaLapsi- ja perhepalvelut johtamisen näkökulmasta
Lapsi- ja perhepalvelut johtamisen näkökulmasta
 
Asiakkuus ja toimintaperustaisuus muutosdriverina
Asiakkuus ja toimintaperustaisuus muutosdriverinaAsiakkuus ja toimintaperustaisuus muutosdriverina
Asiakkuus ja toimintaperustaisuus muutosdriverina
 
Nuori 2013 monialaisen toimintamallin juurruttaminen paikallistasolla hyväk...
Nuori 2013 monialaisen toimintamallin juurruttaminen paikallistasolla  hyväk...Nuori 2013 monialaisen toimintamallin juurruttaminen paikallistasolla  hyväk...
Nuori 2013 monialaisen toimintamallin juurruttaminen paikallistasolla hyväk...
 
Nuori 2013 monialaisen toimintamallin juurruttaminen paikallistasolla hyväk...
Nuori 2013 monialaisen toimintamallin juurruttaminen paikallistasolla  hyväk...Nuori 2013 monialaisen toimintamallin juurruttaminen paikallistasolla  hyväk...
Nuori 2013 monialaisen toimintamallin juurruttaminen paikallistasolla hyväk...
 
Eeva Päivärinta: Palvelu- ja hoitosuunnitelmasta asiakassuunnitelmaan
Eeva Päivärinta: Palvelu- ja hoitosuunnitelmasta asiakassuunnitelmaanEeva Päivärinta: Palvelu- ja hoitosuunnitelmasta asiakassuunnitelmaan
Eeva Päivärinta: Palvelu- ja hoitosuunnitelmasta asiakassuunnitelmaan
 
Digillä duuniin! - Digitaaliset sovellukset nuorten työllisyyspalveluissa
Digillä duuniin! - Digitaaliset sovellukset nuorten työllisyyspalveluissa Digillä duuniin! - Digitaaliset sovellukset nuorten työllisyyspalveluissa
Digillä duuniin! - Digitaaliset sovellukset nuorten työllisyyspalveluissa
 
Ahtonen Huuskonen- Jaana: Kanta-Hämeen perhekeskustoiminnan ratkaisut varhais...
Ahtonen Huuskonen- Jaana: Kanta-Hämeen perhekeskustoiminnan ratkaisut varhais...Ahtonen Huuskonen- Jaana: Kanta-Hämeen perhekeskustoiminnan ratkaisut varhais...
Ahtonen Huuskonen- Jaana: Kanta-Hämeen perhekeskustoiminnan ratkaisut varhais...
 
Syksyn 2016 LAPE-työpajojen raportit
Syksyn 2016 LAPE-työpajojen raportitSyksyn 2016 LAPE-työpajojen raportit
Syksyn 2016 LAPE-työpajojen raportit
 
Pasi Savonmäki - Kohti Ohjaamoa 22.2.2017
Pasi Savonmäki - Kohti Ohjaamoa 22.2.2017Pasi Savonmäki - Kohti Ohjaamoa 22.2.2017
Pasi Savonmäki - Kohti Ohjaamoa 22.2.2017
 
Katri Kranni 24.11.2011: Luonto ja luovuus osana ympäristökasvatusta
Katri Kranni 24.11.2011: Luonto ja luovuus osana ympäristökasvatustaKatri Kranni 24.11.2011: Luonto ja luovuus osana ympäristökasvatusta
Katri Kranni 24.11.2011: Luonto ja luovuus osana ympäristökasvatusta
 
Teija Eskola: Rai vanhustyönjohtajan työkaluna
Teija Eskola: Rai vanhustyönjohtajan työkalunaTeija Eskola: Rai vanhustyönjohtajan työkaluna
Teija Eskola: Rai vanhustyönjohtajan työkaluna
 
Sote -tietojohtaminen Oulussa
Sote -tietojohtaminen OulussaSote -tietojohtaminen Oulussa
Sote -tietojohtaminen Oulussa
 
Sote tietojohtaminen oulussa, sitran seminaari 9.4.2014 (3)
Sote tietojohtaminen oulussa, sitran seminaari 9.4.2014 (3)Sote tietojohtaminen oulussa, sitran seminaari 9.4.2014 (3)
Sote tietojohtaminen oulussa, sitran seminaari 9.4.2014 (3)
 
Tuovatko vakiointi ja mallintaminen toimivampaa arkea ikäihmiselle? Tiina Aut...
Tuovatko vakiointi ja mallintaminen toimivampaa arkea ikäihmiselle? Tiina Aut...Tuovatko vakiointi ja mallintaminen toimivampaa arkea ikäihmiselle? Tiina Aut...
Tuovatko vakiointi ja mallintaminen toimivampaa arkea ikäihmiselle? Tiina Aut...
 
Celkee Insight Case Sovelto Oy strategy deployment
Celkee Insight Case Sovelto Oy strategy deploymentCelkee Insight Case Sovelto Oy strategy deployment
Celkee Insight Case Sovelto Oy strategy deployment
 
5.5.2017 Eri-ikäiset osana työhyvinvointiohjelmaa
5.5.2017 Eri-ikäiset osana työhyvinvointiohjelmaa5.5.2017 Eri-ikäiset osana työhyvinvointiohjelmaa
5.5.2017 Eri-ikäiset osana työhyvinvointiohjelmaa
 
Tulostähti, koetun elämänlaadun arviointiin 20.1.2016, Uusia Network
Tulostähti, koetun elämänlaadun arviointiin 20.1.2016, Uusia NetworkTulostähti, koetun elämänlaadun arviointiin 20.1.2016, Uusia Network
Tulostähti, koetun elämänlaadun arviointiin 20.1.2016, Uusia Network
 

Mehr von THL

Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021THL
 
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdfNiiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdfTHL
 
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfYlitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfTHL
 
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfNieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfTHL
 
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfRaitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfTHL
 
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...THL
 
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdfLansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdfTHL
 
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdfMarkkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdfTHL
 
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022THL
 
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilastoRikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilastoTHL
 
Synthetic Opioid Preparedness in Europe
Synthetic Opioid Preparedness in EuropeSynthetic Opioid Preparedness in Europe
Synthetic Opioid Preparedness in EuropeTHL
 
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021THL
 
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022THL
 
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdfAktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdfTHL
 
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer
Kort information och aktuella frågor om vaccinationerKort information och aktuella frågor om vaccinationer
Kort information och aktuella frågor om vaccinationerTHL
 
Förvaring av vacciner
Förvaring av vaccinerFörvaring av vacciner
Förvaring av vaccinerTHL
 
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...THL
 
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikatauluHanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikatauluTHL
 
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022THL
 
Tietoisku eri rokotteista
Tietoisku eri rokotteistaTietoisku eri rokotteista
Tietoisku eri rokotteistaTHL
 

Mehr von THL (20)

Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
 
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdfNiiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
 
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfYlitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
 
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfNieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
 
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfRaitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
 
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
 
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdfLansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
 
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdfMarkkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
 
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
 
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilastoRikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
 
Synthetic Opioid Preparedness in Europe
Synthetic Opioid Preparedness in EuropeSynthetic Opioid Preparedness in Europe
Synthetic Opioid Preparedness in Europe
 
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
 
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
 
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdfAktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
 
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer
Kort information och aktuella frågor om vaccinationerKort information och aktuella frågor om vaccinationer
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer
 
Förvaring av vacciner
Förvaring av vaccinerFörvaring av vacciner
Förvaring av vacciner
 
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
 
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikatauluHanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
 
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
 
Tietoisku eri rokotteista
Tietoisku eri rokotteistaTietoisku eri rokotteista
Tietoisku eri rokotteista
 

Maarit Luukkaa: Hyvinvointitiedon käyttö Turussa

 • 1. Hyvinvointitiedon käyttö Turussa Esimerkkejä palveluohjauksesta, suunnittelusta ja päätöksenteosta Kehittämispäällikkö Maarit Luukkaa Turun kaupunki / konsernihallinto 7.11.2019
 • 2. Hyvinvointikertomustyö • Vuosittainen hyvinvointikertomus kytketty osaksi Hyvinvointi ja aktiivisuus –ohjelman raportointia • Lisäksi kaikkia toimialoja koskevat horisontaaliset hankkeet 1. Nuorisotyöttömyyden vähentäminen ja pitkäaikaistyöttömien aktivointi 2. Terveiden elämäntapojen edistäminen 3. Vanhemmuuden tuki 4. Yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden vähentäminen • Toimeenpannaan sopimusohjauksen kautta • Laaja hyvinvointikertomus valmis 12/2019 • www.turku.fi/turkutekeehyvaa
 • 3. Kuva: Turun kaupunki / Cederqvist & Jäntti Architects turku.fi/smart-and-wise
 • 5. Painopisteinä 15–29-vuotiaiden syrjäytymisen ehkäisyyn ja sosiaalisesti kestävän kaupunkikehityksen edistämiseen tähtäävät toimenpiteet • Syrjäytymisen ehkäisemisen toimintamallit ja tiedolla johtaminen • Toimenpide-ehdotukset ja pilotointi • Alueelliseen eriytymiskehitykseen vaikuttaminen sosiaalisesti kestävällä kaupunkikehityksellä
 • 6. Uutta tutkimustietoa toimenpiteiden kohdentamiseksi • Kaupunkitutkimusohjelman tutkimukset (3 kpl) syrjäytymisen riskeistä ja suojaavista tekijöistä Turussa, tuottaja Turun yliopisto • Finnsote-tulosten ja kouluterveyskyselyn rinnakkaisanalyysi Nuorten ja asiantuntijoiden kokemustieto • Työpajat nuorille, järjestöille, kaupungin asiantuntijoille • Nuorten haastattelut ja profilointi Kuntaliiton Cosie-hankkeen kanssa Toimintamallit ja tiedolla johtaminen 1/2
 • 7. Työvälineitä • Syrjäytymisen dynamiikka-työkalu • Resurssivirta-analyysi aluekohtaisesti ja nuorten palveluista • Alueprofiilit Seuranta ja arviointi • Eriytymiskehityksen seurantamalli • Ilmiön ja toimenpiteiden kaupunkitasoinen seurantamalli ja vaikuttavuuden arviointi Toimintamallit ja tiedolla johtaminen 2/2
 • 8. Turussa on 2 916 syrjään jäänyttä 15–29-vuotiasta Lähde: Me-säätiö (pohjautuu tilastokeskuksen työssäkäyntitilastoon) Syrjään jääneiksi nuoriksi laskemme ne työttömät työnhakijat, joilla on työttömyyden lisäksi vähintään kaksi seuraavaa syrjäytymisriskiä: tutkinnon puuttuminen, työhistorian puute ja/tai pitkittynyt työttömyys.
 • 9. Syrjäytymisen dynamiikka • Työkalu perustuu Kohortti87-tutkimuksen dataan. Se on THL:n Suomessa vuonna 1987 syntyneisiin lapsiin kohdistuva pitkittäistutkimus, jossa tiedot on koottu yksilötasolta (sotu). • Me-säätiön ja THL:n työkalussa syrjäytymisellä tarkoitetaan vähintään kahden syrjäytymisen riskitekijän kasautumista samalle henkilölle, mikä ennustaa aikuisiällä syrjään jäämistä. • Turkulaisten kolmekymppisten taustalla on vähemmän syrjäytymisriskejä kuin muualla Suomessa keskimäärin. Merkittävin syrjäytymisriski laajuudeltaan (eli kuinka suuri osuus ikäluokasta) kohdistuu heikkoon menestykseen peruskoulussa. • Syrjäytymistä ennustaa suhteellisesti voimakkaimmin toisen asteen tutkinnon puuttuminen, mutta tutkinnottomien osuus on poikkeuksellisen alhainen. data.mesaatio.fi/syrjaytymisen-dynamiikka
 • 10. Elämänhallinta ja elämään tyytyväisyys, % 89,4 78,1 78,5 86,6 77,8 77,1 73,9 86,7 78,2 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Tuntee, että elämällä on päämäärä ja tarkoitus, % Tuntee olevansa arvokas, % Tietää, kenen puoleen pitää kääntyä vaikeuksissa, % Tyytyväineen elämäänsä tällä hetkellä, % 4 - 5 lk. 8 - 9 lk. Lukio 1 -2 lk. Ammatillinen oppilaitos Lähde kouluterveyskysely 2017
 • 11. 1. Koti tukee nuoren kasvua. 2. Aikuiset välittävät nuoresta. 3. Palvelut ja nuoret kohtaavat. 4. Nuorella on eväät hyvään mieleen. 5. Nuorella on mahdollisuus harrastaa. 6. Nuorella on koulutus, joka avaa ovia työelämään. Turussa jokaiselle nuorella on usko tulevaisuuteen
 • 12. 1. Selkeä malli alueelliseen kehittämiseen 2. Toimenpiteiden pohjana alueiden erityispiirteet 3. Lähiövisio - yhteinen tahtotila kehittämiseen 4. Lähiökehittämisen kumppanuusmallit 5. Elinvoimainen ja houkutteleva asuinalue 6. Viihtyisä, toimiva ja turvallinen arkiympäristö 7. Osallisuus ja yhteenkuuluvuus 8. Eri toimijoiden yhteistyö Turussa jokaisella asuinalueella on hyvä asua
 • 13. • Kaupungin johdon ja asiantuntijoiden työkalu • Hyödynnetään esim. o palveluverkkojen suunnittelussa o toimintojen suuntaamisessa o alueellisen eriytymisen seurannassa ja ehkäisytoimien suunnittelussa o aluetyössä • Tulossa lisää hyvinvointitietoja alueittain o Finnsote, kouluterveyskyselyt • Työn alla lasten ja nuorten hyvinvoinnin tehostettu tarkastelu o aluetieto, vuorovaikutus, palveluohjaus • Suunnitelmissa avata myöhemmin osittain muidenkin toimijoiden käyttöön Alueprofiilit
 • 17. Asiak- kuuksien ja palvelujen hallinta Kehitetty yhtenäinen, asiakaslähtöinen ja organisaatiosta riippumaton, keskitetty asiakasneuvonta ja -ohjaus. Sähköinen palvelualusta toimii asiakkaiden ja omaisten neuvonnassa ja ammattilaisten työn tukena ja kaikkien sosiaali- ja terveydenhuollon sekä muiden asiakasohjausta tekevien toimijoiden tiedonvälityspaikkana. www.asiakasneuvonta.fi KomPAssi Johanna Ritvanen, kehittämispäällikkö johanna.ritvanen@turku.fi
 • 18. Keskitetty puhelinjärjestelmä ja asiakaschat ATATSOR (asiakasohjaajien työjonojen hallinta) Palveluntuottajien ja palveluiden tiedot (YTR) KomPAssin järjestelmät ja tiedonsiirrot Moniammatillinen chat Yhteydenotto pyyntö Linkki OmaOlon palveluihin Asiakkaan tarpeet
 • 19. • Tiedon vastaanottaminen ennaltaehkäisevistä palveluista • Itseohjautuva palvelujen etsintä/löytäminen • Laaja palveluvalikoima, myös sote- palveluiden ulkopuoliset palvelut • Itsearvioinnit (ODA: omaolo) • Tieto palveluista • Löydettävässä paikassa • Sellaisella kielellä ja siinä muodossa että asiakas ymmärtää • Helposti haettava tieto vertailukelpoisesti • Asiakastyytyväisyystieto • Tieto palvelukanavista • Monikanavainen yhteydenotto, vaihtoehtomahdollisuudet • Asiakas oikeassa yhteydenottokanavassa/paikassa • Ensikontaktissa asiakas ohjautuu oikeaan paikkaan (asiakasohjauksen verkosto) • Tiedon hakemisen tuki (ohjaus ja opetus), saavutettavuus, laatu, ajantasaisuus Kuntalaisen (asiakkaan) tietotarpeet
 • 21. Laadukkaan ja yhtenäisen työprosessin tuki, osaamisen tuki, tiedollinen tuki asiakasohjaajien työssä • Toiminnanohjausjärjestelmä • Check listaukset: Ennen seuraavaa työvaihetta täytettävät tiedot • Käsikirjat: Palvelulupausta koskevat asiat: Arvot, ratkaisukeskeisyys, toimintamallit ym. • Ohjeet: Työvälineistä, yhteydenottoprosesseista, käytännöistä: raportointi avattuna sisällöllisesti • Raportointi • Asiakasta ja asiakkaan neuvontaa / ohjautumista koskeva tieto • Niiden asiakkaiden tunnistaminen, jotka tarvitsevat tarkemman arvion • Useasti yhteyttä ottavat asiakkaat • Toimintakykytieto (RAI), asiakastietojärjestelmien tieto • Palveluntuottajista tieto • Yhteystiedot, asiakastyytyväisyystiedot • Helposti löydettävä, vertailtava Asiakasohjaajan tietotarpeet
 • 22. ”Atsor” – toiminnanohjausjärjestelmä Asiakasohjaajien toiminnan seuranta-, ohjaus- ja raportointijärjestelmä • Asiakkaan siirtoa neuvonnan ja ohjauksen prosessissa eteenpäin, työntekijältä toiselle sekä kunnasta toiseen • Tukee asiakkaan ohjauksen ja/tai palvelutarpeen arvioinnin tarvetta, kiireellisyyden ja asiakasohjaajan erityisosaamisen tunnistamista (ensitietolomake) • Kirjataan kaikki neuvonnan ja ohjauksen asiakkaat, myös anonyymit kontaktit • Organisaatiosta riippumaton toiminnanohjausjärjestelmä Ammattilaisten Chat
 • 23. Toiminnan laatutieto • Asiakastyytyväisyys • Asiakkaiden ohjautuminen oikein oikeassa ajankohdassa • Asiakasohjaajien osaaminen Toiminnan vaikuttavuus • Palvelupolut, ohjautuminen Toiminnan resurssit • Palveluihin ohjautuneet oikeassa palvelussa (RAI toimintakyky) • Myönnetyt palvelut (volyymi, kustannustieto) Miksi näyttää siltä kun näyttää? Mitä toimenpiteitä on tarpeen tehdä? Johtamisen tietotarpeet
 • 25. Asiakastieto johtoryhmien asialistalla Asiakaskokemus Toiminto Kanava / Väline Vastuutaho Seuranta -jakso Mittarit Rapor- tointi Imagon hallinta Johdon näkyvyys mediassa Kantelu, muistutus, potilasvahinko, korvaushakemus, valitus Asiakastyytyväisyys/ Asiakaspalaute Välittömät palautteet Potilasasiamies Yhteiskuntasuhteet Valtakunnalliset trendit, tutkimukset, selvitykset kyselyt Asiakasosallisuus Asiakasraadit, kokemusasiantuntijat Palvelulupauksen jalkauttaminen Hyton palvelulupaus