SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 20
Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallinen
kehittämishanke SOSKU
1.4.2015-31.3.2018
THL 8.4.2016
Jarno Karjalainen
Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallinen
kehittämishanke SOSKU
• SOSKU kehittää sosiaalista kuntoutusta
• SOSKU-hankkeessa sosiaali- ja terveyspalveluiden ammattilaiset ja
asiakkaat ideoivat, luovat, kehittävät ja testaavat yhdessä sosiaalisen
kuntoutuksen toimintamalleja. Tutkimus ja koulutus tukevat kehittämistyötä.
• Uusi sosiaalihuoltolaki taustalla
• Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja osatoteuttajat.
• www.thl.fi/sosku
14.4.2016Esityksen nimi / Tekijä2
Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallinen
kehittämishanke SOSKU: toteuttajat
• Diakonia-ammattikorkeakoulu
• Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä
• Jyväskylän kaupunki
• Järvenpään kaupunki
• Kuntoutussäätiö
• Laukaan kunta
• Metropolia-ammattikorkeakoulu
• Mikkelin kaupunki
• Rovaniemen kaupunki
• Seinäjoen kaupunki
• THL
• Vantaan kaupunki
14.4.2016Esityksen nimi / Tekijä3
SOSKU-hankkeen tavoitteet
• 1. Uusien asiakaslähtöisten toimintamallien ja työotteiden yhteiskehittäminen
– Työtapojen kehittäminen
– Uusien palvelumallien ja sisältöjen kehittäminen
– Palvelupolkujen ja verkostoyhteistyön kehittäminen
• 2. Sosiaalisen kuntoutuksen laadun ja arvioinnin kehittäminen
– Prosessikuvaukset ja mallinnukset, hyvät käytännöt, raportit, oppimismateriaalit
– Tietopaketti sosiaalisesta kuntoutuksesta
– Kuntakysely sosiaalihuoltolaista ja sosiaalisesta kuntoutuksesta
– Työ- ja toimintakyvyn arviointimenetelmien hyödyntäminen (mm. Kykyviisari)
• 3. Sosiaalisen kuntoutuksen osaamisen vahvistaminen ja valtakunnallinen teematyö
– Diak: valtakunnallinen monimuotokoulutus
– Metropolia: taidelähtöisten menetelmien hyödyntäminen
– Vantaa: Työpaikkakoutsi-koulutus työtoimintapaikkojen ohjaajille
– Sosiaalisen kuntoutuksen teematyö
14.4.2016Esityksen nimi / Tekijä4
Sosiaalinen kuntoutus sosiaalihuoltolaissa
• Sosiaalisella kuntoutuksella tarkoitetaan sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen keinoin
annettavaa tehostettua tukea sosiaalisen toimintakyvyn vahvistamiseksi,
syrjäytymisen torjumiseksi ja osallisuuden edistämiseksi. Sosiaaliseen kuntoutukseen
kuuluu:
1) sosiaalisen toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen selvittäminen;
2) kuntoutusneuvonta ja -ohjaus sekä tarvittaessa kuntoutuspalvelujen
yhteensovittaminen;
3) valmennus arkipäivän toiminnoista suoriutumiseen ja elämänhallintaan;
4) ryhmätoiminta ja tuki sosiaalisiin vuorovaikutussuhteisiin;
5) muut tarvittavat sosiaalista kuntoutumista edistävät toimenpiteet.
• Nuorten sosiaalisella kuntoutuksella tuetaan nuorten sijoittumista työ-, työkokeilu-,
opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikkaan sekä ehkäistään näiden keskeyttämistä.
14.4.2016Esityksen nimi / Tekijä5
Kuntakysely sosiaalihuoltolaista ja sosiaalisesta
kuntoutuksesta
• THL toteutti helmikuussa 2016 kuntakyselyn sosiaalihuoltolaista ja
sosiaalisesta kuntoutuksesta. Kyselyn tavoitteena oli selvittää
1) kuntajohtajien näkemyksiä sosiaalihuoltolaista ja sen
toimeenpanosta
2) kuntajohtajien näkemyksiä siitä, miten sosiaalihuoltolain
mukainen sosiaalinen kuntoutus käsitteenä ja palveluna
konkretisoituu kunnissa palvelun kohderyhmien, tavoitteiden ja
sisältöjen osalta
• Julkaistaan elo-syyskuussa 2016. Kirjoittajat: Hannamaria Kuusio,
Henna Puromäki, Matti Tuusa, Jarno Karjalainen
14.4.2016Esityksen nimi / Tekijä6
Kuntakysely sosiaalihuoltolaista ja sosiaalisesta
kuntoutuksesta
• Kysely lähetettiin sähköpostitse (218) kaikille Manner-Suomen
kuntien perusturvajohtajille, sosiaalijohtajille tai vastaaville.
• Vastaajia oli 127. Vastanneista palvelunsa itse järjestäviä kuntia oli
106, kuntayhtymiä 14 ja vastuukuntamallin yhteistoiminta-alueita
seitsemän.
• Kuntayhtymien vastaukset kattavat kaikkiaan 52 kuntaa ja
vastuukuntamallin yhteistoiminta-alueiden vastaukset 16 kuntaa.
Yhteensä vastaukset kattavat 174 kuntaa, joka on 59 % Manner-
Suomen kunnista (näissä kunnissa asuu 72% Manner-Suomen
väestöstä (Kuntaliiton 31.12.2014 väestötiedot).
14.4.2016Esityksen nimi / Tekijä7
Kuntakysely sosiaalihuoltolaista ja sosiaalisesta
kuntoutuksesta: Vastaajat
14.4.2016Esityksen nimi / Tekijä8
• Vastaatteko kyselyyn…
83 (66 %)
15 (12 %)
8 (6 %)
20 (16 %)
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Palvelujohtajan/toimialuejohtajan asemassa
Lähiesimiehen asemassa
Asiakastyötä tekevän asemassa
Sekä lähiesimiehen että asiakastyötä
tekevän asemassa
Sosiaalinen kuntoutus käytännössä
• Sosiaalinen kuntoutus määriteltiin käytännön näkökulmasta monella eri tavalla.
Yhteistä useille määritelmille oli se, että sosiaalinen kuntoutus nähtiin asiakkaan
tarpeista lähtevänä moniammatillisena ja monimuotoisena konkreettisena palveluna,
asiakkaan vaikeaan elämäntilanteeseen paneutumisena asiakkaan edun mukaisesti.
• Palvelutarpeen arviointi koettiin tärkeäksi menetelmäksi asiakkaan palvelupolun
löytämiseksi.
• Sosiaalinen kuntoutus palveluna kuvattiin:
– Yksilöllisenä tukena
– Ryhmätoimintana
– Vertaistukena
– Erilaisina aktivoinnin toimina esim. arkiliikunnan lisäämisenä tai
harrastustoimintana
– Arjen- ja elämänhallinnan parantaminen sekä sosiaalisten suhteiden ja tilanteiden
tuki olivat yleisiä teemoja.
– Useissa vastauksissa pidettiin tärkeänä, että sosiaalinen kuntoutus tuo jotakin
uutta olemassa oleviin palveluihin.
14.4.2016Esityksen nimi / Tekijä9
Sosiaalinen kuntoutus käytännössä
• Yleisimmin vastaajat katsoivat sosiaaliseen kuntoutukseen kuuluvan sosiaalityötä,
sosiaaliohjausta ja neuvonta- ja ohjauspalveluita.
• Yhteistä näkemyksille oli se, että sosiaalisen kuntoutuksen tavoitteena on parantaa
ihmisen työelämävalmiuksia joko välillisesti tai välittömästi.
• Joissain vastauksissa painotettiin, että kyseessä ei ole pelkkä sosiaalityö, vaan
sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen tapaamisista erillinen prosessi.
• Työllistymistä edistävistä palveluista erityisesti kuntouttavaa työtoimintaa ja
päivätoimintaa pidettiin osana sosiaalista kuntoutusta, mutta työllistymiseen liittyviä
ja työelämävalmiuksia parantavia palveluita mainittiin runsaasti palkkatukityöhön
saakka.
• Vastaukset erosivat näkemyksissä siitä missä palveluprosessin vaiheessa asiakas
hyötyisi eniten sosiaalisesta kuntoutuksesta. Toiset vastaajat ajattelivat sosiaalisen
kuntoutuksen ennaltaehkäisevänä toimintana, jonka avulla ehkäistään mm.
syrjäytymistä. Osalle vastaajista painotus oli kuntoutuksessa ja siinä vaiheessa, kun
ongelmia jo oli.
14.4.2016Esityksen nimi / Tekijä10
Sosiaalinen kuntoutus käytännössä
• Sosiaalisella kuntoutuksella pyritään erityisesti puuttumaan arjen- ja elämänhallinnan
ongelmiin, edistämään osallisuutta ja vähentämään syrjäytymistä, auttamaan
sosiaalisissa suhteissa ja –tilanteissa selviämistä sekä tukemaan asiakkaan
voimaantumista ja itseen liittyviä asioita.
• Useimmissa kunnissa (85 %) sosiaalisen kuntoutuksen palveluita on järjestetty jo
ennen nykyisen lain voimaantuloa.
14.4.2016Esityksen nimi / Tekijä11
Sosiaalinen kuntoutus käytännössä
• ”Se on sosiaalityötä, sosiaaliohjausta, kotiin ja arkeen annettavaa tukea, vertaisryhmätoimintaa, harrastuksia. Se
on yhteisöllisyyttä ja omaan lähiympäristöön kuulumista, omien voimavarojen löytämistä ja vahvistumista, itsensä
näkemistä osana lähiympäristöä ja yhteiskuntaa. Se on oman paikan löytymistä, hyväksytyksi tulemista, avun
saamista, yhteiskunnallisten valmiuksien kehittämistä. Se on työ- ja toimintakyvyn kokonaisvaltaista edistämistä ja
ihmisen näkeminen omana itsenään.”
• ”Siinä otetaan huomioon asiakkaan kokonaistilanne eikä vain ns. puutteita. Otetaan huomioon asiakkaan
vahvuudet ja huomioidaan voimassa oleva toimintakyky.”
• ”Sosiaalinen kuntoutus on asiakkaan ohjausta erilaisiin työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin, opiskelupaikkojen
etsimistä yhdessä asiakkaan kanssa, terveyspalveluihin ja kuntoutukseen ohjausta, etuuksien hakemisen
opettelua, arjen hallinnan opettelua ym. yhteistyötä moniammatillisesti.”
• ”Sosiaalinen kuntoutus voi olla kotikäyntejä, arjen asioissa auttamista (rinnalla kulkemista), vertaistuen
järjestämistä, vapaaehtoistoimintaan kannustamista tai osallistumista tai esim. asiakkaan voimavaroihin räätälöityä
kuntouttavaa työtoimintaa.”
• ” Sosiaalinen kuntoutus on asiakkaalle tarjottavia monipuolisia toimintakykyä vahvistavia toimintoja. Ohjattua
ryhmätoimintaa, toiminnalliset ryhmät, asumisen harjoittelu, liikuntaa ja erilaisia luovien toimintojen ryhmiä,
vertaistukea, ohjattua vertaistukea, tuettua asumista, päihdehuollon yksilö- ja ryhmämuotoiset tukitoiminnot,
mielekästä tekemistä, vuorovaikutustaitojen vahvistamista”
14.4.2016Esityksen nimi / Tekijä12
Sosiaalinen kuntoutus käytännössä
• Kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalisen kuntoutuksen välinen suhde ei ole selkeä ja
vaihtelee kunnittain. Pääsääntöisesti kuntouttavan työtoiminnan katsottiin olevan osa
sosiaalista kuntoutusta.
• Kuntouttava työtoiminta sosiaalisena kuntoutuksena jakoi vastaajien mielipiteitä. Osa
vastaajista oli sitä mieltä, että sosiaalinen kuntoutus voi käytännössä olla myös
kuntouttavaa työtoimintaa. Toiset vastaajat näkivät sosiaalisen kuntoutuksen
ennemminkin arjen ja elämänhallinnan kuntoutuksena, joka on ensimmäinen askel
kohti työelämävalmiuksia.
• Väitteen ”Sosiaalisen kuntoutuksen tärkein toteuttamismuoto on kuntouttava
työtoiminta” kanssa oli eri mieltä 38 % vastaajista ja samaa mieltä 42 % vastaajista.
Joka viides ei ollut samaa eikä eri mieltä.
14.4.2016Esityksen nimi / Tekijä13
Näkemyksiä sosiaalisesta kuntoutuksesta
14.4.2016Esityksen nimi / Tekijä14
10
0
0
0
16
0
4
48
9
6
2
19
12
3
8
26
108
121
124
108
99
123
115
53
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Sosiaalisen kuntoutuksen palveluja on järjestetty kunnassamme jo
ennen nykyisen lain voimaantuloa
Sosiaalisen kuntoutuksen palvelut tulee räätälöidä
asiakaskohtaisesti
Sosiaalista kuntoutusta tulee kehittää yhdessä asiakkaiden kanssa
Sosiaalisen kuntoutuksen kehittämisessä pitää hyödyntää
kokemusasiantuntijoita
Sosiaalisen kuntoutuksen keskeinen tehtävä on vahvistaa ihmisen
työkykyä ja työmarkkinavalmiuksia
Sosiaalisen kuntoutuksen keskeinen tehtävä on vahvistaa ihmisen
osallisuutta yhteiskuntaan
Sosiaalisen kuntoutuksen avulla saadaan aikaan säästöjä
syrjäytymisen ennaltaehkäisyn kautta
Sosiaalisen kuntoutuksen tärkein toteuttamismuoto on kuntouttava
työtoiminta
Eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Samaa mieltä
Sosiaalisen kuntoutuksen palveluiden järjestäjät
• Sosiaalisen kuntoutuksen palveluja tuotetaan useimmiten sosiaalipalveluissa ja
päihde- ja mielenterveyspalveluissa.
• Myös järjestöjen kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuksen toimijat ovat yleisiä
palveluiden tuottajia.
• Muita tahoja kolmannen sektorin toimijoiden ja hankkeiden lisäksi ovat mm.
työllisyydenhoidon yksiköt. Työllisyyspalvelut voivat olla kunnan omia
työllisyyspalveluita, TYP-toimintaa tai esimerkiksi työpajoja.
• Melko usein mainittiin myös vapaa-aika- ja liikuntatoimi, sekä sivistys- ja nuoriso-
toimi.
• Yleisin ostopalveluna osittain tai kokonaan tuotettava palvelu on kuntouttava
työtoiminta. Muita yleisiä ostettavia palveluita ovat päihde- ja mielenterveyspalvelut ja
eri kohderyhmien työpaja- ja muut työtoiminnat.
14.4.2016Esityksen nimi / Tekijä15
Sosiaalisen kuntoutuksen palveluiden järjestäjät: ketkä
tuottavat sosiaalisen kuntoutuksen palveluita
14.4.2016Esityksen nimi / Tekijä16
123 (97 %)
53 (42 %)
18 (14 %)
102 (80 %)
60 (47 %)
49 (39 %)
31 (24 %)
69 (54 %)
40 (31 %)
0 20 40 60 80 100 120 140
Sosiaalityö
Perusterveydenhuollon toimijat
Erikoissairaanhoidon toimijat
Päihde- ja mielenterveyspalveluiden toimijat
TE-toimisto
Kela
Opetustoimi
Järjestöjen kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuksen toimijat
Muu taho
Sosiaalisen kuntoutuksen työmenetelmät
• Sosiaalisessa kuntoutuksessa käytettävistä työmenetelmistä yleisimpiä ovat
sosiaalialan ammattilaisten ja tarjoama tehostettu tuki ja ohjaus, ryhmätoiminta ja
sosiaalisten vuorovaikutussuhteiden edistäminen sekä tuki elämänhallintaan ja
suoriutumiseen arkipäivän toiminnoista.
14.4.2016Esityksen nimi / Tekijä17
119 (95 %)
62 (50 %)
99 (79 %)
99 (79 %)
51 (41 %)
0 20 40 60 80 100 120 140
Sosiaalialan ammattilaisten
(sosiaalityöntekijöiden ja
sosiaaliohjaajien) tarjoama…
Kuntoutusneuvonta ja -ohjaus
Elämänhallinta ja suoriutuminen
arkipäivän toiminnoista
Ryhmätoiminta ja sosiaalisten
vuorovaikutussuhteiden edistäminen
Muut sosiaalista kuntoutusta
edistävät toimenpiteet
Sosiaalisen kuntoutuksen palveluiden toteutuminen ja
yhteistyö
14.4.2016Esityksen nimi / Tekijä18
• Eri toimijoiden rooleissa ja vastuunjaossa sekä sosiaalisen kuntoutuksen johtamisessa on selkiyttämisen varaa.
• Kunnissa ei myöskään aina ole riittävästi sosiaalisen kuntoutuksen palveluita.
• Sosiaalinen kuntoutus on useissa kunnissa lisännyt jonkin verran yhteistyötä sekä kunnan eri hallintokuntien välillä
että kunnan ulkopuolisten toimijoiden (mm. TE-toimisto, Kela) suuntaan.
• Sosiaalisen kuntoutuksen yhteistyötahot:
3
14
11
14
36
45
13
42
22
60
6
28
35
2
3
39
29
24
45
46
14
42
46
37
21
32
26
8
119
69
82
84
36
22
95
29
48
15
97
54
45
4
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Aikuissosiaalityö
Nuorisotyö
TYP-palvelut
TE-toimisto
Kela
Seurakunnat
Työpajatoiminta
Oppilaitokset
Perusterveydenhuolto
Erikoissairaanhoito
Kunnan päihde- ja mielenterveyspalvelut
Kolmas sektori
Hankkeet
Muut palvelut
Vähän Jonkin verran Paljon
Sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen
14.4.2016Esityksen nimi / Tekijä19
• Erityisen tärkeänä asiana pidettiin moniammatillista yhteistyötä (98 % vastaajista).
124
106
104
120
105
115
2
17
16
6
17
9
0
2
5
0
3
1
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Tiivis moniammatillinen yhteistyö
Kulttuurin muutos toiminnassa ja organisaatiossa
Kokemusasiantuntijoiden ja asiakkaiden mukaan
otto palveluiden suunnitteluun
Henkilökunnan osaamisen kehittäminen
Kunnan rahoituksen selkiyttäminen
Välineet vaikuttavuuden osoittamiseksi
Tärkeä Ei tärkeä mutta ei tarpeetonkaan Vähemmän tärkeä
Kiitos!
14.4.2016Esityksen nimi / Tekijä20

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa
Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessaOsaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa
Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessaTHL
 
Jukka Haapakoski: Muuttuuko pitkäaikaistyöttömien asema?
Jukka Haapakoski: Muuttuuko pitkäaikaistyöttömien asema?Jukka Haapakoski: Muuttuuko pitkäaikaistyöttömien asema?
Jukka Haapakoski: Muuttuuko pitkäaikaistyöttömien asema?THL
 
Anu Muuri: Sosiaalipalvelut sote-uudistuksessa
Anu Muuri: Sosiaalipalvelut sote-uudistuksessaAnu Muuri: Sosiaalipalvelut sote-uudistuksessa
Anu Muuri: Sosiaalipalvelut sote-uudistuksessaTHL
 
Elina Palola Sosiaalityön uusista kehyksistä
Elina Palola Sosiaalityön uusista kehyksistäElina Palola Sosiaalityön uusista kehyksistä
Elina Palola Sosiaalityön uusista kehyksistäSocca_osaamiskeskus
 
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen nykytila, toimintamallit ja kehittämist...
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen nykytila, toimintamallit ja kehittämist...Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen nykytila, toimintamallit ja kehittämist...
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen nykytila, toimintamallit ja kehittämist...THL
 
Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta
Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksestaAjankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta
Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksestaTHL
 
Jaana Nevalainen: Työllisyyspalvelujen uudet järjestelyt sote-uudistuksen näk...
Jaana Nevalainen: Työllisyyspalvelujen uudet järjestelyt sote-uudistuksen näk...Jaana Nevalainen: Työllisyyspalvelujen uudet järjestelyt sote-uudistuksen näk...
Jaana Nevalainen: Työllisyyspalvelujen uudet järjestelyt sote-uudistuksen näk...THL
 
Esa Nordling: Miten MIELI-hankkeen pitäisi näkyä sote-uudistuksessa?
Esa Nordling: Miten MIELI-hankkeen pitäisi näkyä sote-uudistuksessa? Esa Nordling: Miten MIELI-hankkeen pitäisi näkyä sote-uudistuksessa?
Esa Nordling: Miten MIELI-hankkeen pitäisi näkyä sote-uudistuksessa? THL
 
Avaus ja muutosagenttien esittäytyminen
Avaus ja muutosagenttien esittäytyminenAvaus ja muutosagenttien esittäytyminen
Avaus ja muutosagenttien esittäytyminenTHL
 
Eija Kaskiharju. Ilman omaishoidon tukea - uutta tietoa ja toimintaa omaisten...
Eija Kaskiharju. Ilman omaishoidon tukea - uutta tietoa ja toimintaa omaisten...Eija Kaskiharju. Ilman omaishoidon tukea - uutta tietoa ja toimintaa omaisten...
Eija Kaskiharju. Ilman omaishoidon tukea - uutta tietoa ja toimintaa omaisten...Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Liikkuva koulu hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön ytimessä. Kunnan ja ma...
Liikkuva koulu hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön ytimessä. Kunnan ja ma...Liikkuva koulu hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön ytimessä. Kunnan ja ma...
Liikkuva koulu hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön ytimessä. Kunnan ja ma...THL
 
Uusi toimeentulotukijärjestelmä ei ole vielä valmis – tutkimus kehittämisen ...
Uusi toimeentulotukijärjestelmä ei ole vielä valmis – tutkimus kehittämisen ...Uusi toimeentulotukijärjestelmä ei ole vielä valmis – tutkimus kehittämisen ...
Uusi toimeentulotukijärjestelmä ei ole vielä valmis – tutkimus kehittämisen ...Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Tulevien uudistusten tueksi –mitä vuoden 2017 toimeentulotukiuudistuksesta vo...
Tulevien uudistusten tueksi –mitä vuoden 2017 toimeentulotukiuudistuksesta vo...Tulevien uudistusten tueksi –mitä vuoden 2017 toimeentulotukiuudistuksesta vo...
Tulevien uudistusten tueksi –mitä vuoden 2017 toimeentulotukiuudistuksesta vo...Kelan tutkimus / Research at Kela
 

Was ist angesagt? (19)

Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa
Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessaOsaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa
Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa
 
Jukka Haapakoski: Muuttuuko pitkäaikaistyöttömien asema?
Jukka Haapakoski: Muuttuuko pitkäaikaistyöttömien asema?Jukka Haapakoski: Muuttuuko pitkäaikaistyöttömien asema?
Jukka Haapakoski: Muuttuuko pitkäaikaistyöttömien asema?
 
Anu Muuri: Sosiaalipalvelut sote-uudistuksessa
Anu Muuri: Sosiaalipalvelut sote-uudistuksessaAnu Muuri: Sosiaalipalvelut sote-uudistuksessa
Anu Muuri: Sosiaalipalvelut sote-uudistuksessa
 
Elina Palola Sosiaalityön uusista kehyksistä
Elina Palola Sosiaalityön uusista kehyksistäElina Palola Sosiaalityön uusista kehyksistä
Elina Palola Sosiaalityön uusista kehyksistä
 
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen nykytila, toimintamallit ja kehittämist...
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen nykytila, toimintamallit ja kehittämist...Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen nykytila, toimintamallit ja kehittämist...
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen nykytila, toimintamallit ja kehittämist...
 
Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta
Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksestaAjankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta
Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta
 
Jaana Nevalainen: Työllisyyspalvelujen uudet järjestelyt sote-uudistuksen näk...
Jaana Nevalainen: Työllisyyspalvelujen uudet järjestelyt sote-uudistuksen näk...Jaana Nevalainen: Työllisyyspalvelujen uudet järjestelyt sote-uudistuksen näk...
Jaana Nevalainen: Työllisyyspalvelujen uudet järjestelyt sote-uudistuksen näk...
 
Liite 1 kuntoutuspäivät 17.3.2016 Tuomas Pöysti
Liite 1 kuntoutuspäivät 17.3.2016 Tuomas PöystiLiite 1 kuntoutuspäivät 17.3.2016 Tuomas Pöysti
Liite 1 kuntoutuspäivät 17.3.2016 Tuomas Pöysti
 
Esa Nordling: Miten MIELI-hankkeen pitäisi näkyä sote-uudistuksessa?
Esa Nordling: Miten MIELI-hankkeen pitäisi näkyä sote-uudistuksessa? Esa Nordling: Miten MIELI-hankkeen pitäisi näkyä sote-uudistuksessa?
Esa Nordling: Miten MIELI-hankkeen pitäisi näkyä sote-uudistuksessa?
 
Avaus ja muutosagenttien esittäytyminen
Avaus ja muutosagenttien esittäytyminenAvaus ja muutosagenttien esittäytyminen
Avaus ja muutosagenttien esittäytyminen
 
Lape kick off Uosukainen Kimi
Lape kick off Uosukainen KimiLape kick off Uosukainen Kimi
Lape kick off Uosukainen Kimi
 
Eija Kaskiharju. Ilman omaishoidon tukea - uutta tietoa ja toimintaa omaisten...
Eija Kaskiharju. Ilman omaishoidon tukea - uutta tietoa ja toimintaa omaisten...Eija Kaskiharju. Ilman omaishoidon tukea - uutta tietoa ja toimintaa omaisten...
Eija Kaskiharju. Ilman omaishoidon tukea - uutta tietoa ja toimintaa omaisten...
 
Saako asiakas toimeentulotuen ja palvelut?
Saako asiakas toimeentulotuen ja palvelut?Saako asiakas toimeentulotuen ja palvelut?
Saako asiakas toimeentulotuen ja palvelut?
 
Liikkuva koulu hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön ytimessä. Kunnan ja ma...
Liikkuva koulu hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön ytimessä. Kunnan ja ma...Liikkuva koulu hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön ytimessä. Kunnan ja ma...
Liikkuva koulu hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön ytimessä. Kunnan ja ma...
 
Uusi toimeentulotukijärjestelmä ei ole vielä valmis – tutkimus kehittämisen ...
Uusi toimeentulotukijärjestelmä ei ole vielä valmis – tutkimus kehittämisen ...Uusi toimeentulotukijärjestelmä ei ole vielä valmis – tutkimus kehittämisen ...
Uusi toimeentulotukijärjestelmä ei ole vielä valmis – tutkimus kehittämisen ...
 
Anni Vilkko. Omais- ja läheisauttajasta omaishoitajaksi.
Anni Vilkko. Omais- ja läheisauttajasta omaishoitajaksi.Anni Vilkko. Omais- ja läheisauttajasta omaishoitajaksi.
Anni Vilkko. Omais- ja läheisauttajasta omaishoitajaksi.
 
Heta esittely 2015
Heta esittely 2015Heta esittely 2015
Heta esittely 2015
 
Tulevien uudistusten tueksi –mitä vuoden 2017 toimeentulotukiuudistuksesta vo...
Tulevien uudistusten tueksi –mitä vuoden 2017 toimeentulotukiuudistuksesta vo...Tulevien uudistusten tueksi –mitä vuoden 2017 toimeentulotukiuudistuksesta vo...
Tulevien uudistusten tueksi –mitä vuoden 2017 toimeentulotukiuudistuksesta vo...
 
Uudistettu sosiaalihuoltolaki Virva Juurikkala
Uudistettu sosiaalihuoltolaki Virva JuurikkalaUudistettu sosiaalihuoltolaki Virva Juurikkala
Uudistettu sosiaalihuoltolaki Virva Juurikkala
 

Andere mochten auch

Yleiskatsaus SOSKU-hankkeeseen
Yleiskatsaus SOSKU-hankkeeseenYleiskatsaus SOSKU-hankkeeseen
Yleiskatsaus SOSKU-hankkeeseenTHL
 
Markku Laatu ja Jussi Tervola: Työttömät byrokratian verkossa
Markku Laatu ja Jussi Tervola: Työttömät byrokratian verkossaMarkku Laatu ja Jussi Tervola: Työttömät byrokratian verkossa
Markku Laatu ja Jussi Tervola: Työttömät byrokratian verkossaKelan tutkimus / Research at Kela
 
Vuokko työttömien työhönpaluun, työllistymisen työterveyslaitos
Vuokko työttömien työhönpaluun, työllistymisen työterveyslaitosVuokko työttömien työhönpaluun, työllistymisen työterveyslaitos
Vuokko työttömien työhönpaluun, työllistymisen työterveyslaitosTyöterveyslaitos
 
5 sanna väyrynen sosiaalinen kuntoutus sosiaalityön käytännöissä ja tutkimuks...
5 sanna väyrynen sosiaalinen kuntoutus sosiaalityön käytännöissä ja tutkimuks...5 sanna väyrynen sosiaalinen kuntoutus sosiaalityön käytännöissä ja tutkimuks...
5 sanna väyrynen sosiaalinen kuntoutus sosiaalityön käytännöissä ja tutkimuks...THL
 
Kansallisen Sote-ICT -strategian kansalaisosion toimeenpanosuunnitelma, Kuule...
Kansallisen Sote-ICT -strategian kansalaisosion toimeenpanosuunnitelma, Kuule...Kansallisen Sote-ICT -strategian kansalaisosion toimeenpanosuunnitelma, Kuule...
Kansallisen Sote-ICT -strategian kansalaisosion toimeenpanosuunnitelma, Kuule...Karri Vainio
 
Kevyt tie yrittäjyyteen - UKKO.fi Kevytyrittäjyys
Kevyt tie yrittäjyyteen - UKKO.fi KevytyrittäjyysKevyt tie yrittäjyyteen - UKKO.fi Kevytyrittäjyys
Kevyt tie yrittäjyyteen - UKKO.fi KevytyrittäjyysUKKO.fi
 
Opintojen aikainen ja jälkeinen työllistyminen, Heikki Räisänen
Opintojen aikainen ja jälkeinen työllistyminen, Heikki RäisänenOpintojen aikainen ja jälkeinen työllistyminen, Heikki Räisänen
Opintojen aikainen ja jälkeinen työllistyminen, Heikki RäisänenTyö- ja elinkeinoministeriö
 
Osallistavan sosiaaliturvan tutkimusryhmän työn esittely
Osallistavan sosiaaliturvan tutkimusryhmän työn esittelyOsallistavan sosiaaliturvan tutkimusryhmän työn esittely
Osallistavan sosiaaliturvan tutkimusryhmän työn esittelyTyö- ja elinkeinoministeriö
 
Hallituksen esitys julkisesta työvoima ja yrityspalvelusta annetun lain, työ...
Hallituksen esitys julkisesta työvoima ja yrityspalvelusta annetun lain, työ...Hallituksen esitys julkisesta työvoima ja yrityspalvelusta annetun lain, työ...
Hallituksen esitys julkisesta työvoima ja yrityspalvelusta annetun lain, työ...Työ- ja elinkeinoministeriö
 
Ehdotus laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista
Ehdotus laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluistaEhdotus laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista
Ehdotus laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluistaTyö- ja elinkeinoministeriö
 
Asiakas- ja potilastietojärjestelmien uudistamisyhteistyö ja UNA-hanke
Asiakas- ja potilastietojärjestelmien uudistamisyhteistyö ja UNA-hankeAsiakas- ja potilastietojärjestelmien uudistamisyhteistyö ja UNA-hanke
Asiakas- ja potilastietojärjestelmien uudistamisyhteistyö ja UNA-hankeKarri Vainio
 
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, maaliskuu 2017
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, maaliskuu 2017Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, maaliskuu 2017
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, maaliskuu 2017TechFinland
 
Rimpelainen Karvonen TE-toimisto 15.4.2009
Rimpelainen Karvonen TE-toimisto 15.4.2009Rimpelainen Karvonen TE-toimisto 15.4.2009
Rimpelainen Karvonen TE-toimisto 15.4.2009jennikaisto
 
Matkailija, suojaa itsesi infektioilta
Matkailija, suojaa itsesi infektioiltaMatkailija, suojaa itsesi infektioilta
Matkailija, suojaa itsesi infektioiltaTHL
 

Andere mochten auch (17)

Yleiskatsaus SOSKU-hankkeeseen
Yleiskatsaus SOSKU-hankkeeseenYleiskatsaus SOSKU-hankkeeseen
Yleiskatsaus SOSKU-hankkeeseen
 
Markku Laatu ja Jussi Tervola: Työttömät byrokratian verkossa
Markku Laatu ja Jussi Tervola: Työttömät byrokratian verkossaMarkku Laatu ja Jussi Tervola: Työttömät byrokratian verkossa
Markku Laatu ja Jussi Tervola: Työttömät byrokratian verkossa
 
Suomen työttömyys – alueellinen näkökulma
Suomen työttömyys – alueellinen näkökulmaSuomen työttömyys – alueellinen näkökulma
Suomen työttömyys – alueellinen näkökulma
 
Vuokko työttömien työhönpaluun, työllistymisen työterveyslaitos
Vuokko työttömien työhönpaluun, työllistymisen työterveyslaitosVuokko työttömien työhönpaluun, työllistymisen työterveyslaitos
Vuokko työttömien työhönpaluun, työllistymisen työterveyslaitos
 
5 sanna väyrynen sosiaalinen kuntoutus sosiaalityön käytännöissä ja tutkimuks...
5 sanna väyrynen sosiaalinen kuntoutus sosiaalityön käytännöissä ja tutkimuks...5 sanna väyrynen sosiaalinen kuntoutus sosiaalityön käytännöissä ja tutkimuks...
5 sanna väyrynen sosiaalinen kuntoutus sosiaalityön käytännöissä ja tutkimuks...
 
Kansallisen Sote-ICT -strategian kansalaisosion toimeenpanosuunnitelma, Kuule...
Kansallisen Sote-ICT -strategian kansalaisosion toimeenpanosuunnitelma, Kuule...Kansallisen Sote-ICT -strategian kansalaisosion toimeenpanosuunnitelma, Kuule...
Kansallisen Sote-ICT -strategian kansalaisosion toimeenpanosuunnitelma, Kuule...
 
Johanna Alatalo: Naisten ja miesten työmarkkinat
Johanna Alatalo: Naisten ja miesten työmarkkinatJohanna Alatalo: Naisten ja miesten työmarkkinat
Johanna Alatalo: Naisten ja miesten työmarkkinat
 
Kevyt tie yrittäjyyteen - UKKO.fi Kevytyrittäjyys
Kevyt tie yrittäjyyteen - UKKO.fi KevytyrittäjyysKevyt tie yrittäjyyteen - UKKO.fi Kevytyrittäjyys
Kevyt tie yrittäjyyteen - UKKO.fi Kevytyrittäjyys
 
Opintojen aikainen ja jälkeinen työllistyminen, Heikki Räisänen
Opintojen aikainen ja jälkeinen työllistyminen, Heikki RäisänenOpintojen aikainen ja jälkeinen työllistyminen, Heikki Räisänen
Opintojen aikainen ja jälkeinen työllistyminen, Heikki Räisänen
 
Ministeri Lindströmin esitys työllisyyspaketista
Ministeri Lindströmin esitys työllisyyspaketistaMinisteri Lindströmin esitys työllisyyspaketista
Ministeri Lindströmin esitys työllisyyspaketista
 
Osallistavan sosiaaliturvan tutkimusryhmän työn esittely
Osallistavan sosiaaliturvan tutkimusryhmän työn esittelyOsallistavan sosiaaliturvan tutkimusryhmän työn esittely
Osallistavan sosiaaliturvan tutkimusryhmän työn esittely
 
Hallituksen esitys julkisesta työvoima ja yrityspalvelusta annetun lain, työ...
Hallituksen esitys julkisesta työvoima ja yrityspalvelusta annetun lain, työ...Hallituksen esitys julkisesta työvoima ja yrityspalvelusta annetun lain, työ...
Hallituksen esitys julkisesta työvoima ja yrityspalvelusta annetun lain, työ...
 
Ehdotus laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista
Ehdotus laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluistaEhdotus laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista
Ehdotus laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista
 
Asiakas- ja potilastietojärjestelmien uudistamisyhteistyö ja UNA-hanke
Asiakas- ja potilastietojärjestelmien uudistamisyhteistyö ja UNA-hankeAsiakas- ja potilastietojärjestelmien uudistamisyhteistyö ja UNA-hanke
Asiakas- ja potilastietojärjestelmien uudistamisyhteistyö ja UNA-hanke
 
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, maaliskuu 2017
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, maaliskuu 2017Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, maaliskuu 2017
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, maaliskuu 2017
 
Rimpelainen Karvonen TE-toimisto 15.4.2009
Rimpelainen Karvonen TE-toimisto 15.4.2009Rimpelainen Karvonen TE-toimisto 15.4.2009
Rimpelainen Karvonen TE-toimisto 15.4.2009
 
Matkailija, suojaa itsesi infektioilta
Matkailija, suojaa itsesi infektioiltaMatkailija, suojaa itsesi infektioilta
Matkailija, suojaa itsesi infektioilta
 

Ähnlich wie Jarno Karjalainen: Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallinen kehittämishanke (SOSKU)

Marjo Oikarinen ja Päivi Andersin: Sosiaalinen kuntoutus ja työllistymisen tu...
Marjo Oikarinen ja Päivi Andersin: Sosiaalinen kuntoutus ja työllistymisen tu...Marjo Oikarinen ja Päivi Andersin: Sosiaalinen kuntoutus ja työllistymisen tu...
Marjo Oikarinen ja Päivi Andersin: Sosiaalinen kuntoutus ja työllistymisen tu...THL
 
Vaikutuksista ja vaikuttavuudesta kertominen
Vaikutuksista ja vaikuttavuudesta kertominenVaikutuksista ja vaikuttavuudesta kertominen
Vaikutuksista ja vaikuttavuudesta kertominenAllianssi-risteily 2014
 
Tiina Suomela-Markkanen: Kuntoutussuunnitelma-vaativa lääkinnällinen kuntoutu...
Tiina Suomela-Markkanen: Kuntoutussuunnitelma-vaativa lääkinnällinen kuntoutu...Tiina Suomela-Markkanen: Kuntoutussuunnitelma-vaativa lääkinnällinen kuntoutu...
Tiina Suomela-Markkanen: Kuntoutussuunnitelma-vaativa lääkinnällinen kuntoutu...Kela
 
Sosiaalinen kuntoutus voimavaraistumisena
Sosiaalinen kuntoutus voimavaraistumisenaSosiaalinen kuntoutus voimavaraistumisena
Sosiaalinen kuntoutus voimavaraistumisenaTHL
 
Järjestöt mukana kuntien hyvinvointityössä/OULU
Järjestöt mukana kuntien hyvinvointityössä/OULUJärjestöt mukana kuntien hyvinvointityössä/OULU
Järjestöt mukana kuntien hyvinvointityössä/OULUMS SOSTE
 
Esko-hankkeen opit, kopit ja kompastuskivet kun järjestöt ja Oulun kaupunki l...
Esko-hankkeen opit, kopit ja kompastuskivet kun järjestöt ja Oulun kaupunki l...Esko-hankkeen opit, kopit ja kompastuskivet kun järjestöt ja Oulun kaupunki l...
Esko-hankkeen opit, kopit ja kompastuskivet kun järjestöt ja Oulun kaupunki l...Heini Maijanen
 
Hyvinvointikertomus kuntajohtamisen välineenä
Hyvinvointikertomus kuntajohtamisen välineenäHyvinvointikertomus kuntajohtamisen välineenä
Hyvinvointikertomus kuntajohtamisen välineenäTHL
 
Sosiaaliseen kuntoutukseen liittyviä käsitteitä
Sosiaaliseen kuntoutukseen liittyviä käsitteitäSosiaaliseen kuntoutukseen liittyviä käsitteitä
Sosiaaliseen kuntoutukseen liittyviä käsitteitäTHL
 
I&O Uudellamaalla: hyvinvoinnin edistämistä ja toimintakykyä, Soili Partanen
I&O Uudellamaalla: hyvinvoinnin edistämistä ja toimintakykyä, Soili PartanenI&O Uudellamaalla: hyvinvoinnin edistämistä ja toimintakykyä, Soili Partanen
I&O Uudellamaalla: hyvinvoinnin edistämistä ja toimintakykyä, Soili PartanenTHL
 
Helka Raivio: Sosiaalinen kuntoutus - enemmän sosiaalista toimintakykyä ja os...
Helka Raivio: Sosiaalinen kuntoutus - enemmän sosiaalista toimintakykyä ja os...Helka Raivio: Sosiaalinen kuntoutus - enemmän sosiaalista toimintakykyä ja os...
Helka Raivio: Sosiaalinen kuntoutus - enemmän sosiaalista toimintakykyä ja os...THL
 
Himanka Saija: Järjestöt mukana hyvinvointikertomustyössä
Himanka Saija: Järjestöt mukana hyvinvointikertomustyössäHimanka Saija: Järjestöt mukana hyvinvointikertomustyössä
Himanka Saija: Järjestöt mukana hyvinvointikertomustyössäTHL
 
Ahtonen Huuskonen- Jaana: Kanta-Hämeen perhekeskustoiminnan ratkaisut varhais...
Ahtonen Huuskonen- Jaana: Kanta-Hämeen perhekeskustoiminnan ratkaisut varhais...Ahtonen Huuskonen- Jaana: Kanta-Hämeen perhekeskustoiminnan ratkaisut varhais...
Ahtonen Huuskonen- Jaana: Kanta-Hämeen perhekeskustoiminnan ratkaisut varhais...THL
 
Kuntien ja järjestöjen yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä
Kuntien ja järjestöjen yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessäKuntien ja järjestöjen yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä
Kuntien ja järjestöjen yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessäTHL
 
Koju kuntoutusakatemia
Koju kuntoutusakatemiaKoju kuntoutusakatemia
Koju kuntoutusakatemiaOuti Hietala
 
Susanna Leimio: Miten johto voi tukea puheeksiottoa sosiaalityössä
Susanna Leimio: Miten johto voi tukea puheeksiottoa sosiaalityössäSusanna Leimio: Miten johto voi tukea puheeksiottoa sosiaalityössä
Susanna Leimio: Miten johto voi tukea puheeksiottoa sosiaalityössäTHL
 
Tuula Kiviniemi: AVOT-hankkeen esittely
Tuula Kiviniemi: AVOT-hankkeen esittelyTuula Kiviniemi: AVOT-hankkeen esittely
Tuula Kiviniemi: AVOT-hankkeen esittelyTHL
 
Kemijarvi
KemijarviKemijarvi
KemijarviTHL
 

Ähnlich wie Jarno Karjalainen: Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallinen kehittämishanke (SOSKU) (20)

Marjo Oikarinen ja Päivi Andersin: Sosiaalinen kuntoutus ja työllistymisen tu...
Marjo Oikarinen ja Päivi Andersin: Sosiaalinen kuntoutus ja työllistymisen tu...Marjo Oikarinen ja Päivi Andersin: Sosiaalinen kuntoutus ja työllistymisen tu...
Marjo Oikarinen ja Päivi Andersin: Sosiaalinen kuntoutus ja työllistymisen tu...
 
Vaikutuksista ja vaikuttavuudesta kertominen
Vaikutuksista ja vaikuttavuudesta kertominenVaikutuksista ja vaikuttavuudesta kertominen
Vaikutuksista ja vaikuttavuudesta kertominen
 
Tiina Suomela-Markkanen: Kuntoutussuunnitelma-vaativa lääkinnällinen kuntoutu...
Tiina Suomela-Markkanen: Kuntoutussuunnitelma-vaativa lääkinnällinen kuntoutu...Tiina Suomela-Markkanen: Kuntoutussuunnitelma-vaativa lääkinnällinen kuntoutu...
Tiina Suomela-Markkanen: Kuntoutussuunnitelma-vaativa lääkinnällinen kuntoutu...
 
Sosiaalinen kuntoutus voimavaraistumisena
Sosiaalinen kuntoutus voimavaraistumisenaSosiaalinen kuntoutus voimavaraistumisena
Sosiaalinen kuntoutus voimavaraistumisena
 
Järjestöt mukana kuntien hyvinvointityössä/OULU
Järjestöt mukana kuntien hyvinvointityössä/OULUJärjestöt mukana kuntien hyvinvointityössä/OULU
Järjestöt mukana kuntien hyvinvointityössä/OULU
 
Esko-hankkeen opit, kopit ja kompastuskivet kun järjestöt ja Oulun kaupunki l...
Esko-hankkeen opit, kopit ja kompastuskivet kun järjestöt ja Oulun kaupunki l...Esko-hankkeen opit, kopit ja kompastuskivet kun järjestöt ja Oulun kaupunki l...
Esko-hankkeen opit, kopit ja kompastuskivet kun järjestöt ja Oulun kaupunki l...
 
Hyvinvointikertomus kuntajohtamisen välineenä
Hyvinvointikertomus kuntajohtamisen välineenäHyvinvointikertomus kuntajohtamisen välineenä
Hyvinvointikertomus kuntajohtamisen välineenä
 
Sosiaaliseen kuntoutukseen liittyviä käsitteitä
Sosiaaliseen kuntoutukseen liittyviä käsitteitäSosiaaliseen kuntoutukseen liittyviä käsitteitä
Sosiaaliseen kuntoutukseen liittyviä käsitteitä
 
I&O Uudellamaalla: hyvinvoinnin edistämistä ja toimintakykyä, Soili Partanen
I&O Uudellamaalla: hyvinvoinnin edistämistä ja toimintakykyä, Soili PartanenI&O Uudellamaalla: hyvinvoinnin edistämistä ja toimintakykyä, Soili Partanen
I&O Uudellamaalla: hyvinvoinnin edistämistä ja toimintakykyä, Soili Partanen
 
Aluekierros Tampere
Aluekierros TampereAluekierros Tampere
Aluekierros Tampere
 
Helka Raivio: Sosiaalinen kuntoutus - enemmän sosiaalista toimintakykyä ja os...
Helka Raivio: Sosiaalinen kuntoutus - enemmän sosiaalista toimintakykyä ja os...Helka Raivio: Sosiaalinen kuntoutus - enemmän sosiaalista toimintakykyä ja os...
Helka Raivio: Sosiaalinen kuntoutus - enemmän sosiaalista toimintakykyä ja os...
 
Turku kooste alueellinen seminaari.2012
Turku kooste alueellinen seminaari.2012Turku kooste alueellinen seminaari.2012
Turku kooste alueellinen seminaari.2012
 
Himanka Saija: Järjestöt mukana hyvinvointikertomustyössä
Himanka Saija: Järjestöt mukana hyvinvointikertomustyössäHimanka Saija: Järjestöt mukana hyvinvointikertomustyössä
Himanka Saija: Järjestöt mukana hyvinvointikertomustyössä
 
Ahtonen Huuskonen- Jaana: Kanta-Hämeen perhekeskustoiminnan ratkaisut varhais...
Ahtonen Huuskonen- Jaana: Kanta-Hämeen perhekeskustoiminnan ratkaisut varhais...Ahtonen Huuskonen- Jaana: Kanta-Hämeen perhekeskustoiminnan ratkaisut varhais...
Ahtonen Huuskonen- Jaana: Kanta-Hämeen perhekeskustoiminnan ratkaisut varhais...
 
Kuntien ja järjestöjen yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä
Kuntien ja järjestöjen yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessäKuntien ja järjestöjen yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä
Kuntien ja järjestöjen yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä
 
Koju kuntoutusakatemia
Koju kuntoutusakatemiaKoju kuntoutusakatemia
Koju kuntoutusakatemia
 
Aluekierros Seinäjoki
Aluekierros SeinäjokiAluekierros Seinäjoki
Aluekierros Seinäjoki
 
Susanna Leimio: Miten johto voi tukea puheeksiottoa sosiaalityössä
Susanna Leimio: Miten johto voi tukea puheeksiottoa sosiaalityössäSusanna Leimio: Miten johto voi tukea puheeksiottoa sosiaalityössä
Susanna Leimio: Miten johto voi tukea puheeksiottoa sosiaalityössä
 
Tuula Kiviniemi: AVOT-hankkeen esittely
Tuula Kiviniemi: AVOT-hankkeen esittelyTuula Kiviniemi: AVOT-hankkeen esittely
Tuula Kiviniemi: AVOT-hankkeen esittely
 
Kemijarvi
KemijarviKemijarvi
Kemijarvi
 

Mehr von THL

Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021THL
 
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdfNiiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdfTHL
 
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfYlitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfTHL
 
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfNieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfTHL
 
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfRaitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfTHL
 
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...THL
 
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdfLansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdfTHL
 
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdfMarkkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdfTHL
 
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022THL
 
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilastoRikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilastoTHL
 
Synthetic Opioid Preparedness in Europe
Synthetic Opioid Preparedness in EuropeSynthetic Opioid Preparedness in Europe
Synthetic Opioid Preparedness in EuropeTHL
 
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021THL
 
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022THL
 
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdfAktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdfTHL
 
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer
Kort information och aktuella frågor om vaccinationerKort information och aktuella frågor om vaccinationer
Kort information och aktuella frågor om vaccinationerTHL
 
Förvaring av vacciner
Förvaring av vaccinerFörvaring av vacciner
Förvaring av vaccinerTHL
 
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...THL
 
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikatauluHanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikatauluTHL
 
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022THL
 
Tietoisku eri rokotteista
Tietoisku eri rokotteistaTietoisku eri rokotteista
Tietoisku eri rokotteistaTHL
 

Mehr von THL (20)

Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
 
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdfNiiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
 
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfYlitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
 
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfNieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
 
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfRaitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
 
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
 
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdfLansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
 
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdfMarkkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
 
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
 
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilastoRikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
 
Synthetic Opioid Preparedness in Europe
Synthetic Opioid Preparedness in EuropeSynthetic Opioid Preparedness in Europe
Synthetic Opioid Preparedness in Europe
 
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
 
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
 
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdfAktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
 
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer
Kort information och aktuella frågor om vaccinationerKort information och aktuella frågor om vaccinationer
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer
 
Förvaring av vacciner
Förvaring av vaccinerFörvaring av vacciner
Förvaring av vacciner
 
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
 
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikatauluHanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
 
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
 
Tietoisku eri rokotteista
Tietoisku eri rokotteistaTietoisku eri rokotteista
Tietoisku eri rokotteista
 

Jarno Karjalainen: Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallinen kehittämishanke (SOSKU)

 • 1. Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallinen kehittämishanke SOSKU 1.4.2015-31.3.2018 THL 8.4.2016 Jarno Karjalainen
 • 2. Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallinen kehittämishanke SOSKU • SOSKU kehittää sosiaalista kuntoutusta • SOSKU-hankkeessa sosiaali- ja terveyspalveluiden ammattilaiset ja asiakkaat ideoivat, luovat, kehittävät ja testaavat yhdessä sosiaalisen kuntoutuksen toimintamalleja. Tutkimus ja koulutus tukevat kehittämistyötä. • Uusi sosiaalihuoltolaki taustalla • Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja osatoteuttajat. • www.thl.fi/sosku 14.4.2016Esityksen nimi / Tekijä2
 • 3. Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallinen kehittämishanke SOSKU: toteuttajat • Diakonia-ammattikorkeakoulu • Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä • Jyväskylän kaupunki • Järvenpään kaupunki • Kuntoutussäätiö • Laukaan kunta • Metropolia-ammattikorkeakoulu • Mikkelin kaupunki • Rovaniemen kaupunki • Seinäjoen kaupunki • THL • Vantaan kaupunki 14.4.2016Esityksen nimi / Tekijä3
 • 4. SOSKU-hankkeen tavoitteet • 1. Uusien asiakaslähtöisten toimintamallien ja työotteiden yhteiskehittäminen – Työtapojen kehittäminen – Uusien palvelumallien ja sisältöjen kehittäminen – Palvelupolkujen ja verkostoyhteistyön kehittäminen • 2. Sosiaalisen kuntoutuksen laadun ja arvioinnin kehittäminen – Prosessikuvaukset ja mallinnukset, hyvät käytännöt, raportit, oppimismateriaalit – Tietopaketti sosiaalisesta kuntoutuksesta – Kuntakysely sosiaalihuoltolaista ja sosiaalisesta kuntoutuksesta – Työ- ja toimintakyvyn arviointimenetelmien hyödyntäminen (mm. Kykyviisari) • 3. Sosiaalisen kuntoutuksen osaamisen vahvistaminen ja valtakunnallinen teematyö – Diak: valtakunnallinen monimuotokoulutus – Metropolia: taidelähtöisten menetelmien hyödyntäminen – Vantaa: Työpaikkakoutsi-koulutus työtoimintapaikkojen ohjaajille – Sosiaalisen kuntoutuksen teematyö 14.4.2016Esityksen nimi / Tekijä4
 • 5. Sosiaalinen kuntoutus sosiaalihuoltolaissa • Sosiaalisella kuntoutuksella tarkoitetaan sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen keinoin annettavaa tehostettua tukea sosiaalisen toimintakyvyn vahvistamiseksi, syrjäytymisen torjumiseksi ja osallisuuden edistämiseksi. Sosiaaliseen kuntoutukseen kuuluu: 1) sosiaalisen toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen selvittäminen; 2) kuntoutusneuvonta ja -ohjaus sekä tarvittaessa kuntoutuspalvelujen yhteensovittaminen; 3) valmennus arkipäivän toiminnoista suoriutumiseen ja elämänhallintaan; 4) ryhmätoiminta ja tuki sosiaalisiin vuorovaikutussuhteisiin; 5) muut tarvittavat sosiaalista kuntoutumista edistävät toimenpiteet. • Nuorten sosiaalisella kuntoutuksella tuetaan nuorten sijoittumista työ-, työkokeilu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikkaan sekä ehkäistään näiden keskeyttämistä. 14.4.2016Esityksen nimi / Tekijä5
 • 6. Kuntakysely sosiaalihuoltolaista ja sosiaalisesta kuntoutuksesta • THL toteutti helmikuussa 2016 kuntakyselyn sosiaalihuoltolaista ja sosiaalisesta kuntoutuksesta. Kyselyn tavoitteena oli selvittää 1) kuntajohtajien näkemyksiä sosiaalihuoltolaista ja sen toimeenpanosta 2) kuntajohtajien näkemyksiä siitä, miten sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalinen kuntoutus käsitteenä ja palveluna konkretisoituu kunnissa palvelun kohderyhmien, tavoitteiden ja sisältöjen osalta • Julkaistaan elo-syyskuussa 2016. Kirjoittajat: Hannamaria Kuusio, Henna Puromäki, Matti Tuusa, Jarno Karjalainen 14.4.2016Esityksen nimi / Tekijä6
 • 7. Kuntakysely sosiaalihuoltolaista ja sosiaalisesta kuntoutuksesta • Kysely lähetettiin sähköpostitse (218) kaikille Manner-Suomen kuntien perusturvajohtajille, sosiaalijohtajille tai vastaaville. • Vastaajia oli 127. Vastanneista palvelunsa itse järjestäviä kuntia oli 106, kuntayhtymiä 14 ja vastuukuntamallin yhteistoiminta-alueita seitsemän. • Kuntayhtymien vastaukset kattavat kaikkiaan 52 kuntaa ja vastuukuntamallin yhteistoiminta-alueiden vastaukset 16 kuntaa. Yhteensä vastaukset kattavat 174 kuntaa, joka on 59 % Manner- Suomen kunnista (näissä kunnissa asuu 72% Manner-Suomen väestöstä (Kuntaliiton 31.12.2014 väestötiedot). 14.4.2016Esityksen nimi / Tekijä7
 • 8. Kuntakysely sosiaalihuoltolaista ja sosiaalisesta kuntoutuksesta: Vastaajat 14.4.2016Esityksen nimi / Tekijä8 • Vastaatteko kyselyyn… 83 (66 %) 15 (12 %) 8 (6 %) 20 (16 %) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Palvelujohtajan/toimialuejohtajan asemassa Lähiesimiehen asemassa Asiakastyötä tekevän asemassa Sekä lähiesimiehen että asiakastyötä tekevän asemassa
 • 9. Sosiaalinen kuntoutus käytännössä • Sosiaalinen kuntoutus määriteltiin käytännön näkökulmasta monella eri tavalla. Yhteistä useille määritelmille oli se, että sosiaalinen kuntoutus nähtiin asiakkaan tarpeista lähtevänä moniammatillisena ja monimuotoisena konkreettisena palveluna, asiakkaan vaikeaan elämäntilanteeseen paneutumisena asiakkaan edun mukaisesti. • Palvelutarpeen arviointi koettiin tärkeäksi menetelmäksi asiakkaan palvelupolun löytämiseksi. • Sosiaalinen kuntoutus palveluna kuvattiin: – Yksilöllisenä tukena – Ryhmätoimintana – Vertaistukena – Erilaisina aktivoinnin toimina esim. arkiliikunnan lisäämisenä tai harrastustoimintana – Arjen- ja elämänhallinnan parantaminen sekä sosiaalisten suhteiden ja tilanteiden tuki olivat yleisiä teemoja. – Useissa vastauksissa pidettiin tärkeänä, että sosiaalinen kuntoutus tuo jotakin uutta olemassa oleviin palveluihin. 14.4.2016Esityksen nimi / Tekijä9
 • 10. Sosiaalinen kuntoutus käytännössä • Yleisimmin vastaajat katsoivat sosiaaliseen kuntoutukseen kuuluvan sosiaalityötä, sosiaaliohjausta ja neuvonta- ja ohjauspalveluita. • Yhteistä näkemyksille oli se, että sosiaalisen kuntoutuksen tavoitteena on parantaa ihmisen työelämävalmiuksia joko välillisesti tai välittömästi. • Joissain vastauksissa painotettiin, että kyseessä ei ole pelkkä sosiaalityö, vaan sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen tapaamisista erillinen prosessi. • Työllistymistä edistävistä palveluista erityisesti kuntouttavaa työtoimintaa ja päivätoimintaa pidettiin osana sosiaalista kuntoutusta, mutta työllistymiseen liittyviä ja työelämävalmiuksia parantavia palveluita mainittiin runsaasti palkkatukityöhön saakka. • Vastaukset erosivat näkemyksissä siitä missä palveluprosessin vaiheessa asiakas hyötyisi eniten sosiaalisesta kuntoutuksesta. Toiset vastaajat ajattelivat sosiaalisen kuntoutuksen ennaltaehkäisevänä toimintana, jonka avulla ehkäistään mm. syrjäytymistä. Osalle vastaajista painotus oli kuntoutuksessa ja siinä vaiheessa, kun ongelmia jo oli. 14.4.2016Esityksen nimi / Tekijä10
 • 11. Sosiaalinen kuntoutus käytännössä • Sosiaalisella kuntoutuksella pyritään erityisesti puuttumaan arjen- ja elämänhallinnan ongelmiin, edistämään osallisuutta ja vähentämään syrjäytymistä, auttamaan sosiaalisissa suhteissa ja –tilanteissa selviämistä sekä tukemaan asiakkaan voimaantumista ja itseen liittyviä asioita. • Useimmissa kunnissa (85 %) sosiaalisen kuntoutuksen palveluita on järjestetty jo ennen nykyisen lain voimaantuloa. 14.4.2016Esityksen nimi / Tekijä11
 • 12. Sosiaalinen kuntoutus käytännössä • ”Se on sosiaalityötä, sosiaaliohjausta, kotiin ja arkeen annettavaa tukea, vertaisryhmätoimintaa, harrastuksia. Se on yhteisöllisyyttä ja omaan lähiympäristöön kuulumista, omien voimavarojen löytämistä ja vahvistumista, itsensä näkemistä osana lähiympäristöä ja yhteiskuntaa. Se on oman paikan löytymistä, hyväksytyksi tulemista, avun saamista, yhteiskunnallisten valmiuksien kehittämistä. Se on työ- ja toimintakyvyn kokonaisvaltaista edistämistä ja ihmisen näkeminen omana itsenään.” • ”Siinä otetaan huomioon asiakkaan kokonaistilanne eikä vain ns. puutteita. Otetaan huomioon asiakkaan vahvuudet ja huomioidaan voimassa oleva toimintakyky.” • ”Sosiaalinen kuntoutus on asiakkaan ohjausta erilaisiin työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin, opiskelupaikkojen etsimistä yhdessä asiakkaan kanssa, terveyspalveluihin ja kuntoutukseen ohjausta, etuuksien hakemisen opettelua, arjen hallinnan opettelua ym. yhteistyötä moniammatillisesti.” • ”Sosiaalinen kuntoutus voi olla kotikäyntejä, arjen asioissa auttamista (rinnalla kulkemista), vertaistuen järjestämistä, vapaaehtoistoimintaan kannustamista tai osallistumista tai esim. asiakkaan voimavaroihin räätälöityä kuntouttavaa työtoimintaa.” • ” Sosiaalinen kuntoutus on asiakkaalle tarjottavia monipuolisia toimintakykyä vahvistavia toimintoja. Ohjattua ryhmätoimintaa, toiminnalliset ryhmät, asumisen harjoittelu, liikuntaa ja erilaisia luovien toimintojen ryhmiä, vertaistukea, ohjattua vertaistukea, tuettua asumista, päihdehuollon yksilö- ja ryhmämuotoiset tukitoiminnot, mielekästä tekemistä, vuorovaikutustaitojen vahvistamista” 14.4.2016Esityksen nimi / Tekijä12
 • 13. Sosiaalinen kuntoutus käytännössä • Kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalisen kuntoutuksen välinen suhde ei ole selkeä ja vaihtelee kunnittain. Pääsääntöisesti kuntouttavan työtoiminnan katsottiin olevan osa sosiaalista kuntoutusta. • Kuntouttava työtoiminta sosiaalisena kuntoutuksena jakoi vastaajien mielipiteitä. Osa vastaajista oli sitä mieltä, että sosiaalinen kuntoutus voi käytännössä olla myös kuntouttavaa työtoimintaa. Toiset vastaajat näkivät sosiaalisen kuntoutuksen ennemminkin arjen ja elämänhallinnan kuntoutuksena, joka on ensimmäinen askel kohti työelämävalmiuksia. • Väitteen ”Sosiaalisen kuntoutuksen tärkein toteuttamismuoto on kuntouttava työtoiminta” kanssa oli eri mieltä 38 % vastaajista ja samaa mieltä 42 % vastaajista. Joka viides ei ollut samaa eikä eri mieltä. 14.4.2016Esityksen nimi / Tekijä13
 • 14. Näkemyksiä sosiaalisesta kuntoutuksesta 14.4.2016Esityksen nimi / Tekijä14 10 0 0 0 16 0 4 48 9 6 2 19 12 3 8 26 108 121 124 108 99 123 115 53 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Sosiaalisen kuntoutuksen palveluja on järjestetty kunnassamme jo ennen nykyisen lain voimaantuloa Sosiaalisen kuntoutuksen palvelut tulee räätälöidä asiakaskohtaisesti Sosiaalista kuntoutusta tulee kehittää yhdessä asiakkaiden kanssa Sosiaalisen kuntoutuksen kehittämisessä pitää hyödyntää kokemusasiantuntijoita Sosiaalisen kuntoutuksen keskeinen tehtävä on vahvistaa ihmisen työkykyä ja työmarkkinavalmiuksia Sosiaalisen kuntoutuksen keskeinen tehtävä on vahvistaa ihmisen osallisuutta yhteiskuntaan Sosiaalisen kuntoutuksen avulla saadaan aikaan säästöjä syrjäytymisen ennaltaehkäisyn kautta Sosiaalisen kuntoutuksen tärkein toteuttamismuoto on kuntouttava työtoiminta Eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Samaa mieltä
 • 15. Sosiaalisen kuntoutuksen palveluiden järjestäjät • Sosiaalisen kuntoutuksen palveluja tuotetaan useimmiten sosiaalipalveluissa ja päihde- ja mielenterveyspalveluissa. • Myös järjestöjen kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuksen toimijat ovat yleisiä palveluiden tuottajia. • Muita tahoja kolmannen sektorin toimijoiden ja hankkeiden lisäksi ovat mm. työllisyydenhoidon yksiköt. Työllisyyspalvelut voivat olla kunnan omia työllisyyspalveluita, TYP-toimintaa tai esimerkiksi työpajoja. • Melko usein mainittiin myös vapaa-aika- ja liikuntatoimi, sekä sivistys- ja nuoriso- toimi. • Yleisin ostopalveluna osittain tai kokonaan tuotettava palvelu on kuntouttava työtoiminta. Muita yleisiä ostettavia palveluita ovat päihde- ja mielenterveyspalvelut ja eri kohderyhmien työpaja- ja muut työtoiminnat. 14.4.2016Esityksen nimi / Tekijä15
 • 16. Sosiaalisen kuntoutuksen palveluiden järjestäjät: ketkä tuottavat sosiaalisen kuntoutuksen palveluita 14.4.2016Esityksen nimi / Tekijä16 123 (97 %) 53 (42 %) 18 (14 %) 102 (80 %) 60 (47 %) 49 (39 %) 31 (24 %) 69 (54 %) 40 (31 %) 0 20 40 60 80 100 120 140 Sosiaalityö Perusterveydenhuollon toimijat Erikoissairaanhoidon toimijat Päihde- ja mielenterveyspalveluiden toimijat TE-toimisto Kela Opetustoimi Järjestöjen kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuksen toimijat Muu taho
 • 17. Sosiaalisen kuntoutuksen työmenetelmät • Sosiaalisessa kuntoutuksessa käytettävistä työmenetelmistä yleisimpiä ovat sosiaalialan ammattilaisten ja tarjoama tehostettu tuki ja ohjaus, ryhmätoiminta ja sosiaalisten vuorovaikutussuhteiden edistäminen sekä tuki elämänhallintaan ja suoriutumiseen arkipäivän toiminnoista. 14.4.2016Esityksen nimi / Tekijä17 119 (95 %) 62 (50 %) 99 (79 %) 99 (79 %) 51 (41 %) 0 20 40 60 80 100 120 140 Sosiaalialan ammattilaisten (sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien) tarjoama… Kuntoutusneuvonta ja -ohjaus Elämänhallinta ja suoriutuminen arkipäivän toiminnoista Ryhmätoiminta ja sosiaalisten vuorovaikutussuhteiden edistäminen Muut sosiaalista kuntoutusta edistävät toimenpiteet
 • 18. Sosiaalisen kuntoutuksen palveluiden toteutuminen ja yhteistyö 14.4.2016Esityksen nimi / Tekijä18 • Eri toimijoiden rooleissa ja vastuunjaossa sekä sosiaalisen kuntoutuksen johtamisessa on selkiyttämisen varaa. • Kunnissa ei myöskään aina ole riittävästi sosiaalisen kuntoutuksen palveluita. • Sosiaalinen kuntoutus on useissa kunnissa lisännyt jonkin verran yhteistyötä sekä kunnan eri hallintokuntien välillä että kunnan ulkopuolisten toimijoiden (mm. TE-toimisto, Kela) suuntaan. • Sosiaalisen kuntoutuksen yhteistyötahot: 3 14 11 14 36 45 13 42 22 60 6 28 35 2 3 39 29 24 45 46 14 42 46 37 21 32 26 8 119 69 82 84 36 22 95 29 48 15 97 54 45 4 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Aikuissosiaalityö Nuorisotyö TYP-palvelut TE-toimisto Kela Seurakunnat Työpajatoiminta Oppilaitokset Perusterveydenhuolto Erikoissairaanhoito Kunnan päihde- ja mielenterveyspalvelut Kolmas sektori Hankkeet Muut palvelut Vähän Jonkin verran Paljon
 • 19. Sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen 14.4.2016Esityksen nimi / Tekijä19 • Erityisen tärkeänä asiana pidettiin moniammatillista yhteistyötä (98 % vastaajista). 124 106 104 120 105 115 2 17 16 6 17 9 0 2 5 0 3 1 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Tiivis moniammatillinen yhteistyö Kulttuurin muutos toiminnassa ja organisaatiossa Kokemusasiantuntijoiden ja asiakkaiden mukaan otto palveluiden suunnitteluun Henkilökunnan osaamisen kehittäminen Kunnan rahoituksen selkiyttäminen Välineet vaikuttavuuden osoittamiseksi Tärkeä Ei tärkeä mutta ei tarpeetonkaan Vähemmän tärkeä