Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Jarno Karjalainen: Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallinen kehittämishanke (SOSKU)

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 20 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Andere mochten auch (17)

Anzeige

Ähnlich wie Jarno Karjalainen: Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallinen kehittämishanke (SOSKU) (20)

Weitere von THL (20)

Anzeige

Aktuellste (13)

Jarno Karjalainen: Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallinen kehittämishanke (SOSKU)

 1. 1. Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallinen kehittämishanke SOSKU 1.4.2015-31.3.2018 THL 8.4.2016 Jarno Karjalainen
 2. 2. Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallinen kehittämishanke SOSKU • SOSKU kehittää sosiaalista kuntoutusta • SOSKU-hankkeessa sosiaali- ja terveyspalveluiden ammattilaiset ja asiakkaat ideoivat, luovat, kehittävät ja testaavat yhdessä sosiaalisen kuntoutuksen toimintamalleja. Tutkimus ja koulutus tukevat kehittämistyötä. • Uusi sosiaalihuoltolaki taustalla • Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja osatoteuttajat. • www.thl.fi/sosku 14.4.2016Esityksen nimi / Tekijä2
 3. 3. Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallinen kehittämishanke SOSKU: toteuttajat • Diakonia-ammattikorkeakoulu • Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä • Jyväskylän kaupunki • Järvenpään kaupunki • Kuntoutussäätiö • Laukaan kunta • Metropolia-ammattikorkeakoulu • Mikkelin kaupunki • Rovaniemen kaupunki • Seinäjoen kaupunki • THL • Vantaan kaupunki 14.4.2016Esityksen nimi / Tekijä3
 4. 4. SOSKU-hankkeen tavoitteet • 1. Uusien asiakaslähtöisten toimintamallien ja työotteiden yhteiskehittäminen – Työtapojen kehittäminen – Uusien palvelumallien ja sisältöjen kehittäminen – Palvelupolkujen ja verkostoyhteistyön kehittäminen • 2. Sosiaalisen kuntoutuksen laadun ja arvioinnin kehittäminen – Prosessikuvaukset ja mallinnukset, hyvät käytännöt, raportit, oppimismateriaalit – Tietopaketti sosiaalisesta kuntoutuksesta – Kuntakysely sosiaalihuoltolaista ja sosiaalisesta kuntoutuksesta – Työ- ja toimintakyvyn arviointimenetelmien hyödyntäminen (mm. Kykyviisari) • 3. Sosiaalisen kuntoutuksen osaamisen vahvistaminen ja valtakunnallinen teematyö – Diak: valtakunnallinen monimuotokoulutus – Metropolia: taidelähtöisten menetelmien hyödyntäminen – Vantaa: Työpaikkakoutsi-koulutus työtoimintapaikkojen ohjaajille – Sosiaalisen kuntoutuksen teematyö 14.4.2016Esityksen nimi / Tekijä4
 5. 5. Sosiaalinen kuntoutus sosiaalihuoltolaissa • Sosiaalisella kuntoutuksella tarkoitetaan sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen keinoin annettavaa tehostettua tukea sosiaalisen toimintakyvyn vahvistamiseksi, syrjäytymisen torjumiseksi ja osallisuuden edistämiseksi. Sosiaaliseen kuntoutukseen kuuluu: 1) sosiaalisen toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen selvittäminen; 2) kuntoutusneuvonta ja -ohjaus sekä tarvittaessa kuntoutuspalvelujen yhteensovittaminen; 3) valmennus arkipäivän toiminnoista suoriutumiseen ja elämänhallintaan; 4) ryhmätoiminta ja tuki sosiaalisiin vuorovaikutussuhteisiin; 5) muut tarvittavat sosiaalista kuntoutumista edistävät toimenpiteet. • Nuorten sosiaalisella kuntoutuksella tuetaan nuorten sijoittumista työ-, työkokeilu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikkaan sekä ehkäistään näiden keskeyttämistä. 14.4.2016Esityksen nimi / Tekijä5
 6. 6. Kuntakysely sosiaalihuoltolaista ja sosiaalisesta kuntoutuksesta • THL toteutti helmikuussa 2016 kuntakyselyn sosiaalihuoltolaista ja sosiaalisesta kuntoutuksesta. Kyselyn tavoitteena oli selvittää 1) kuntajohtajien näkemyksiä sosiaalihuoltolaista ja sen toimeenpanosta 2) kuntajohtajien näkemyksiä siitä, miten sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalinen kuntoutus käsitteenä ja palveluna konkretisoituu kunnissa palvelun kohderyhmien, tavoitteiden ja sisältöjen osalta • Julkaistaan elo-syyskuussa 2016. Kirjoittajat: Hannamaria Kuusio, Henna Puromäki, Matti Tuusa, Jarno Karjalainen 14.4.2016Esityksen nimi / Tekijä6
 7. 7. Kuntakysely sosiaalihuoltolaista ja sosiaalisesta kuntoutuksesta • Kysely lähetettiin sähköpostitse (218) kaikille Manner-Suomen kuntien perusturvajohtajille, sosiaalijohtajille tai vastaaville. • Vastaajia oli 127. Vastanneista palvelunsa itse järjestäviä kuntia oli 106, kuntayhtymiä 14 ja vastuukuntamallin yhteistoiminta-alueita seitsemän. • Kuntayhtymien vastaukset kattavat kaikkiaan 52 kuntaa ja vastuukuntamallin yhteistoiminta-alueiden vastaukset 16 kuntaa. Yhteensä vastaukset kattavat 174 kuntaa, joka on 59 % Manner- Suomen kunnista (näissä kunnissa asuu 72% Manner-Suomen väestöstä (Kuntaliiton 31.12.2014 väestötiedot). 14.4.2016Esityksen nimi / Tekijä7
 8. 8. Kuntakysely sosiaalihuoltolaista ja sosiaalisesta kuntoutuksesta: Vastaajat 14.4.2016Esityksen nimi / Tekijä8 • Vastaatteko kyselyyn… 83 (66 %) 15 (12 %) 8 (6 %) 20 (16 %) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Palvelujohtajan/toimialuejohtajan asemassa Lähiesimiehen asemassa Asiakastyötä tekevän asemassa Sekä lähiesimiehen että asiakastyötä tekevän asemassa
 9. 9. Sosiaalinen kuntoutus käytännössä • Sosiaalinen kuntoutus määriteltiin käytännön näkökulmasta monella eri tavalla. Yhteistä useille määritelmille oli se, että sosiaalinen kuntoutus nähtiin asiakkaan tarpeista lähtevänä moniammatillisena ja monimuotoisena konkreettisena palveluna, asiakkaan vaikeaan elämäntilanteeseen paneutumisena asiakkaan edun mukaisesti. • Palvelutarpeen arviointi koettiin tärkeäksi menetelmäksi asiakkaan palvelupolun löytämiseksi. • Sosiaalinen kuntoutus palveluna kuvattiin: – Yksilöllisenä tukena – Ryhmätoimintana – Vertaistukena – Erilaisina aktivoinnin toimina esim. arkiliikunnan lisäämisenä tai harrastustoimintana – Arjen- ja elämänhallinnan parantaminen sekä sosiaalisten suhteiden ja tilanteiden tuki olivat yleisiä teemoja. – Useissa vastauksissa pidettiin tärkeänä, että sosiaalinen kuntoutus tuo jotakin uutta olemassa oleviin palveluihin. 14.4.2016Esityksen nimi / Tekijä9
 10. 10. Sosiaalinen kuntoutus käytännössä • Yleisimmin vastaajat katsoivat sosiaaliseen kuntoutukseen kuuluvan sosiaalityötä, sosiaaliohjausta ja neuvonta- ja ohjauspalveluita. • Yhteistä näkemyksille oli se, että sosiaalisen kuntoutuksen tavoitteena on parantaa ihmisen työelämävalmiuksia joko välillisesti tai välittömästi. • Joissain vastauksissa painotettiin, että kyseessä ei ole pelkkä sosiaalityö, vaan sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen tapaamisista erillinen prosessi. • Työllistymistä edistävistä palveluista erityisesti kuntouttavaa työtoimintaa ja päivätoimintaa pidettiin osana sosiaalista kuntoutusta, mutta työllistymiseen liittyviä ja työelämävalmiuksia parantavia palveluita mainittiin runsaasti palkkatukityöhön saakka. • Vastaukset erosivat näkemyksissä siitä missä palveluprosessin vaiheessa asiakas hyötyisi eniten sosiaalisesta kuntoutuksesta. Toiset vastaajat ajattelivat sosiaalisen kuntoutuksen ennaltaehkäisevänä toimintana, jonka avulla ehkäistään mm. syrjäytymistä. Osalle vastaajista painotus oli kuntoutuksessa ja siinä vaiheessa, kun ongelmia jo oli. 14.4.2016Esityksen nimi / Tekijä10
 11. 11. Sosiaalinen kuntoutus käytännössä • Sosiaalisella kuntoutuksella pyritään erityisesti puuttumaan arjen- ja elämänhallinnan ongelmiin, edistämään osallisuutta ja vähentämään syrjäytymistä, auttamaan sosiaalisissa suhteissa ja –tilanteissa selviämistä sekä tukemaan asiakkaan voimaantumista ja itseen liittyviä asioita. • Useimmissa kunnissa (85 %) sosiaalisen kuntoutuksen palveluita on järjestetty jo ennen nykyisen lain voimaantuloa. 14.4.2016Esityksen nimi / Tekijä11
 12. 12. Sosiaalinen kuntoutus käytännössä • ”Se on sosiaalityötä, sosiaaliohjausta, kotiin ja arkeen annettavaa tukea, vertaisryhmätoimintaa, harrastuksia. Se on yhteisöllisyyttä ja omaan lähiympäristöön kuulumista, omien voimavarojen löytämistä ja vahvistumista, itsensä näkemistä osana lähiympäristöä ja yhteiskuntaa. Se on oman paikan löytymistä, hyväksytyksi tulemista, avun saamista, yhteiskunnallisten valmiuksien kehittämistä. Se on työ- ja toimintakyvyn kokonaisvaltaista edistämistä ja ihmisen näkeminen omana itsenään.” • ”Siinä otetaan huomioon asiakkaan kokonaistilanne eikä vain ns. puutteita. Otetaan huomioon asiakkaan vahvuudet ja huomioidaan voimassa oleva toimintakyky.” • ”Sosiaalinen kuntoutus on asiakkaan ohjausta erilaisiin työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin, opiskelupaikkojen etsimistä yhdessä asiakkaan kanssa, terveyspalveluihin ja kuntoutukseen ohjausta, etuuksien hakemisen opettelua, arjen hallinnan opettelua ym. yhteistyötä moniammatillisesti.” • ”Sosiaalinen kuntoutus voi olla kotikäyntejä, arjen asioissa auttamista (rinnalla kulkemista), vertaistuen järjestämistä, vapaaehtoistoimintaan kannustamista tai osallistumista tai esim. asiakkaan voimavaroihin räätälöityä kuntouttavaa työtoimintaa.” • ” Sosiaalinen kuntoutus on asiakkaalle tarjottavia monipuolisia toimintakykyä vahvistavia toimintoja. Ohjattua ryhmätoimintaa, toiminnalliset ryhmät, asumisen harjoittelu, liikuntaa ja erilaisia luovien toimintojen ryhmiä, vertaistukea, ohjattua vertaistukea, tuettua asumista, päihdehuollon yksilö- ja ryhmämuotoiset tukitoiminnot, mielekästä tekemistä, vuorovaikutustaitojen vahvistamista” 14.4.2016Esityksen nimi / Tekijä12
 13. 13. Sosiaalinen kuntoutus käytännössä • Kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalisen kuntoutuksen välinen suhde ei ole selkeä ja vaihtelee kunnittain. Pääsääntöisesti kuntouttavan työtoiminnan katsottiin olevan osa sosiaalista kuntoutusta. • Kuntouttava työtoiminta sosiaalisena kuntoutuksena jakoi vastaajien mielipiteitä. Osa vastaajista oli sitä mieltä, että sosiaalinen kuntoutus voi käytännössä olla myös kuntouttavaa työtoimintaa. Toiset vastaajat näkivät sosiaalisen kuntoutuksen ennemminkin arjen ja elämänhallinnan kuntoutuksena, joka on ensimmäinen askel kohti työelämävalmiuksia. • Väitteen ”Sosiaalisen kuntoutuksen tärkein toteuttamismuoto on kuntouttava työtoiminta” kanssa oli eri mieltä 38 % vastaajista ja samaa mieltä 42 % vastaajista. Joka viides ei ollut samaa eikä eri mieltä. 14.4.2016Esityksen nimi / Tekijä13
 14. 14. Näkemyksiä sosiaalisesta kuntoutuksesta 14.4.2016Esityksen nimi / Tekijä14 10 0 0 0 16 0 4 48 9 6 2 19 12 3 8 26 108 121 124 108 99 123 115 53 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Sosiaalisen kuntoutuksen palveluja on järjestetty kunnassamme jo ennen nykyisen lain voimaantuloa Sosiaalisen kuntoutuksen palvelut tulee räätälöidä asiakaskohtaisesti Sosiaalista kuntoutusta tulee kehittää yhdessä asiakkaiden kanssa Sosiaalisen kuntoutuksen kehittämisessä pitää hyödyntää kokemusasiantuntijoita Sosiaalisen kuntoutuksen keskeinen tehtävä on vahvistaa ihmisen työkykyä ja työmarkkinavalmiuksia Sosiaalisen kuntoutuksen keskeinen tehtävä on vahvistaa ihmisen osallisuutta yhteiskuntaan Sosiaalisen kuntoutuksen avulla saadaan aikaan säästöjä syrjäytymisen ennaltaehkäisyn kautta Sosiaalisen kuntoutuksen tärkein toteuttamismuoto on kuntouttava työtoiminta Eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Samaa mieltä
 15. 15. Sosiaalisen kuntoutuksen palveluiden järjestäjät • Sosiaalisen kuntoutuksen palveluja tuotetaan useimmiten sosiaalipalveluissa ja päihde- ja mielenterveyspalveluissa. • Myös järjestöjen kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuksen toimijat ovat yleisiä palveluiden tuottajia. • Muita tahoja kolmannen sektorin toimijoiden ja hankkeiden lisäksi ovat mm. työllisyydenhoidon yksiköt. Työllisyyspalvelut voivat olla kunnan omia työllisyyspalveluita, TYP-toimintaa tai esimerkiksi työpajoja. • Melko usein mainittiin myös vapaa-aika- ja liikuntatoimi, sekä sivistys- ja nuoriso- toimi. • Yleisin ostopalveluna osittain tai kokonaan tuotettava palvelu on kuntouttava työtoiminta. Muita yleisiä ostettavia palveluita ovat päihde- ja mielenterveyspalvelut ja eri kohderyhmien työpaja- ja muut työtoiminnat. 14.4.2016Esityksen nimi / Tekijä15
 16. 16. Sosiaalisen kuntoutuksen palveluiden järjestäjät: ketkä tuottavat sosiaalisen kuntoutuksen palveluita 14.4.2016Esityksen nimi / Tekijä16 123 (97 %) 53 (42 %) 18 (14 %) 102 (80 %) 60 (47 %) 49 (39 %) 31 (24 %) 69 (54 %) 40 (31 %) 0 20 40 60 80 100 120 140 Sosiaalityö Perusterveydenhuollon toimijat Erikoissairaanhoidon toimijat Päihde- ja mielenterveyspalveluiden toimijat TE-toimisto Kela Opetustoimi Järjestöjen kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuksen toimijat Muu taho
 17. 17. Sosiaalisen kuntoutuksen työmenetelmät • Sosiaalisessa kuntoutuksessa käytettävistä työmenetelmistä yleisimpiä ovat sosiaalialan ammattilaisten ja tarjoama tehostettu tuki ja ohjaus, ryhmätoiminta ja sosiaalisten vuorovaikutussuhteiden edistäminen sekä tuki elämänhallintaan ja suoriutumiseen arkipäivän toiminnoista. 14.4.2016Esityksen nimi / Tekijä17 119 (95 %) 62 (50 %) 99 (79 %) 99 (79 %) 51 (41 %) 0 20 40 60 80 100 120 140 Sosiaalialan ammattilaisten (sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien) tarjoama… Kuntoutusneuvonta ja -ohjaus Elämänhallinta ja suoriutuminen arkipäivän toiminnoista Ryhmätoiminta ja sosiaalisten vuorovaikutussuhteiden edistäminen Muut sosiaalista kuntoutusta edistävät toimenpiteet
 18. 18. Sosiaalisen kuntoutuksen palveluiden toteutuminen ja yhteistyö 14.4.2016Esityksen nimi / Tekijä18 • Eri toimijoiden rooleissa ja vastuunjaossa sekä sosiaalisen kuntoutuksen johtamisessa on selkiyttämisen varaa. • Kunnissa ei myöskään aina ole riittävästi sosiaalisen kuntoutuksen palveluita. • Sosiaalinen kuntoutus on useissa kunnissa lisännyt jonkin verran yhteistyötä sekä kunnan eri hallintokuntien välillä että kunnan ulkopuolisten toimijoiden (mm. TE-toimisto, Kela) suuntaan. • Sosiaalisen kuntoutuksen yhteistyötahot: 3 14 11 14 36 45 13 42 22 60 6 28 35 2 3 39 29 24 45 46 14 42 46 37 21 32 26 8 119 69 82 84 36 22 95 29 48 15 97 54 45 4 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Aikuissosiaalityö Nuorisotyö TYP-palvelut TE-toimisto Kela Seurakunnat Työpajatoiminta Oppilaitokset Perusterveydenhuolto Erikoissairaanhoito Kunnan päihde- ja mielenterveyspalvelut Kolmas sektori Hankkeet Muut palvelut Vähän Jonkin verran Paljon
 19. 19. Sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen 14.4.2016Esityksen nimi / Tekijä19 • Erityisen tärkeänä asiana pidettiin moniammatillista yhteistyötä (98 % vastaajista). 124 106 104 120 105 115 2 17 16 6 17 9 0 2 5 0 3 1 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Tiivis moniammatillinen yhteistyö Kulttuurin muutos toiminnassa ja organisaatiossa Kokemusasiantuntijoiden ja asiakkaiden mukaan otto palveluiden suunnitteluun Henkilökunnan osaamisen kehittäminen Kunnan rahoituksen selkiyttäminen Välineet vaikuttavuuden osoittamiseksi Tärkeä Ei tärkeä mutta ei tarpeetonkaan Vähemmän tärkeä
 20. 20. Kiitos! 14.4.2016Esityksen nimi / Tekijä20

×