Heli Hätönen: Maakunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävät - mitä tulee koordinoida?

THL
THLSenior Planning officer um THL
-7.3.20171
Maakunnan hyvinvoinnin ja
terveyden edistämisen
tehtävät
- mitä tulee koordinoida?
Heli Hätönen
neuvotteleva virkamies
sosiaali- ja terveysministeriö
16.11.2017 2
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
2
Mitä se on?
• Laaja-alaista kaikkia hallinnonaloja
velvoittavaa terveyteen ja hyvinvointiin sekä
niiden taustatekijöihin vaikuttamista
• Suunnitelmallista voimavarojen
kohdentamista
Mihin sillä pyritään?
• kavennetaan väestöryhmien välisiä
hyvinvointi- ja terveyseroja
• ylläpidetään ja parannetaan
hyvinvointia, terveyttä, osallisuutta
sekä työ- ja toimintakykyä
• vahvistetaan mielenterveyttä
• ehkäistään sairauksia, tapaturmia,
syrjäytymistä ja osattomuutta
Keneen se kohdistuu?
• Yksilöön
• Väestöön
• Yhteisöihin
• Elinympäristöön
-
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Nykyinen lainsäädäntö
• Perustuslaki 19 §
• Julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään, jokaiselle riittävät
sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä
• Kuntalaki
• Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen
palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla (1 §)
• Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen (37 §)
 kiinteä osa kuntastrategiaa sekä talouden ja toiminnan suunnittelua
• Terveydenhuoltolaki (2010)
• kunnan ja yhteistoiminta-alueen tehtävät 11 § ja 12 §
• sairaanhoitopiirien tehtävät 36 §
• Sosiaalihuoltolaki (2014) 2. luku
• Erityislainsäädännössä
• eri väestö- ja asiakasryhmien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä säädetään
yksityiskohtaisemmin
16.11.2017 4
Mihin hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen rakenteita ja
koordinaatiota maakunnissa tarvitaan?
Maakuntien tehtävät hyvinvoinnin ja
terveyden edistämisessä…
– Maakunnan strateginen johtaminen
– Palvelujen järjestäminen ja tuottaminen
– Osallisuuden vahvistaminen
– Asiantuntijatuki kunnille
16.11.2017 5
Hyvioinvoinnin ja terveyden edistäminen
maakunnan johtamisessa
Maakuntastrategia (Maakuntalaki 35 §)
• Asukkaiden hyvinvoinnin edistämisen huomioon ottaminen maakunnan
strategiassa
Rakenteet ja toimintamallit (Järjestämislaki 8 §)
• Päätösten vaikutusten ennakkoarviointi eri väestöryhmien
hyvinvointiin ja terveyteen
• Tavoitteiden sekä toimenpiteiden ja vastuutahojen määrittely
• Alueellisen hyvinvointikertomuksen valmistelu yhteistyössä alueen
kuntien kanssa
• Yhteistyö ja alueen kuntien asiantuntijatuki
16.11.2017 6
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen osana
sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita
• Ehkäisevät sosiaali- ja terveyspalvelut
– Terveydenhuoltolain 2. luvun mukaiset ehkäisevät palvelut,
mm. neuvolat, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, terveysneuvonta ja -tarkastukset
– Ikääntyvien toimintakyvyn edistäminen ja tapaturmien ehkäisy
– Sosiaalihuoltolain mukainen ehkäisevä ja edistävä toiminta
• Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen korjaavissa sote-palveluissa
– Osana laadukasta hoitoa, esim. terveyttä edistävän liikunnan palveluketju, savuton
leikkaus, lasten tukeminen aikuisten mielenterveys- ja päihdepalveluissa, jne.
– Sosiaalihuolto edistää yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen hyvinvointia, sosiaalista
turvallisuutta ja osallisuutta
• Erityisesti näissä huomioitava ”yhdyspinnoilla” olevien palvelujen
toteutuminen - kuntien ja järjestöjen kansa yhteistyössä toteutettavat
palvelut
16.11.2017 7
Maakuntien tehtävät osallisuuden
edistämisessä
• Viestintä palveluista ja niissä tapahtuvista muutoksista
• Asukkaiden ja asiakkaiden mielipiteiden selvittäminen
päätöksenteon ja palveluiden suunnittelun pohjaksi
– asukas- ja asiakasraatien sekä keskustelu- ja kuulemistilaisuuksien
järjestäminen
– asiakaspalautteen keruu
– asukkaiden, asiakkaiden, järjestöjen ja yhteisöjen oma-aloitteisen
asioiden suunnittelun tukeminen
– digitaalisten menetelmien kehittäminen asiakkaiden osallistamiseksi
• Palveluketjujen asiakaslähtöisyyden toteutumisen seuranta
16.11.2017 8
Maakuntien tuki kunnille
(Maakuntalaki 6 §)
Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen
ja ehkäisevän päihdetyön asiantuntijatuki kunnille;
• Kuntien hyvinvointikertomustyön ja ennakkoarvioinnin tuki
• Hyvinvointi- ja terveystiedon tuottaminen kunnille sekä tuki
niiden tulkitsemiseen
• Alueellinen koulutus, kehittämis- ja tutkimushankkeiden
koordinaatio sekä valtakunnallisten ohjelmien toimeenpano
-16.11.20179
(1/2)Maakuntien rahoitus 1
16.11.2017 10
Maakuntien Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
kerroin - Maakuntien rahoituslaki 12 §
• Kannustaa ja tukee maakuntia
– kansansairauksien ehkäisyyn
– ikääntyvän väestön toimintakyvyn edistämiseen ja tapaturmien
vähentämiseen
– syrjäytymisen ehkäisyyn, sosiaalisen hyvinvoinnin ja työllistymisen
edistämiseen
• Sovelletaan ensi kerran vuonna 2023
• Maakuntien valtion rahoituksesta noin 1% (n. 170 milj.€)
– Määräytyy maakunnan toiminnan ja toiminnan tulosten perustella
• Indikaattorit
– Toimintaa kuvaavat indikaattorit kuvaavat maakunnan hyvinvoinnin ja
terveyden edistämisen toimia
– Tulosindikaattorit mittaavat maakunnan väestön hyvinvoinnin ja
terveydentilan muutosta
16.11.2017 11
Maakuntien Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kerroin -
indikaattorit
Merkittävimpien kansansairauksien ennaltaehkäisyyn liittyvät indikaattorit
1. Lastenneuvolan 4-vuotiaiden terveystarkastuksista poisjäävien tuen tarpeen selvittäminen (toiminta)
2. Kouluterveydenhuollon 8-luokkalaisten terveystarkastuksista poisjäävien tuen tarpeen selvittäminen (toiminta)
3. Elintapaneuvonnan toteutuminen tyypin 2-diabetes-riskissä oleville (Käypä hoito – suositus) (toiminta)
4. Alkoholin käytön mini-intervention toteutuminen niillä terveydenhuollon asiakkailla, joilla AUDIT-testin pistemäärä on ≥
6 pistettä naisilla ja ≥ 8 miehillä kalenterivuonna (Käypä hoito - suositus), (toiminta)
5. Lasten tuhkarokko-vihurirokko-sikotauti(MPR) rokotuskattavuus (%) (toiminta)
Ikääntyvien toimintakyvyn edistämiseen ja tapaturmien vähentämiseen liittyvät indikaattorit
6. Vammojen ja myrkytysten hoidosta aiheutuvat sairaalahoitojaksot ja /tai sairaalassa hoidetut potilaat (tulos)
7. Lonkkamurtumat 65 vuotta täyttäneillä, % vastaavanikäisestä väestöstä (tulos)
Syrjäytymisen ja työelämän ulkopuolelle joutumista ehkäisevät sekä työllisyyden ja sosiaalisen
hyvinvoinnin edistämiseen liittyvät indikaattorit
8. Ei työssä, koulutuksessa eikä asevelvollisuutta suorittamassa olevat nuoret, % 20-24 –vuotiaista (tulos)
9. Työttömien terveystarkastukset, toteutuneet terveystarkastukset ( 1krt/v) suhteessa työttömien kokonaismäärään
(toiminta)
10.Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet, % 25-64 –vuotiaista (tulos)
11.Mielenterveyshäiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavat 18-34-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä (tulos)
12.Alkoholikuolemat, menetetyt elinvuodet (PYLL) ikävälillä 25 - 80 v. /100 000 vastaavanikäistä alimmassa
tuloviidenneksessä (tulos)
-16.11.201712
16.11.2017 13
Lisätietoa
• Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimeenpano maakunnissa (Alueuudistus.fi):
http://alueuudistus.fi/documents/1477425/3195906/Hyvinvoinnin+ja+terveydenedist%C3
%A4misen+toimeenpano+maakunnissa+23.5.2017.pdf/3d21c7fb-763a-4a4c-b4b2-
ffadbfa6035a
• Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjaus ja kannusteet (Alueuudistus.fi):
http://alueuudistus.fi/documents/1477425/3118184/Hyvinvoinnin+ja+terveyden+edist%C
3%A4minen+2016+08+30.pdf/5757363a-ea04-469c-aaee-555f0c410fa9
• Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote-uudistuksessa (Alueuudistus.fi):
http://alueuudistus.fi/soteuudistus/hyvinvoinnin-edistaminen
• Alueellinen hyvinvointikertomus (THL): https://www.thl.fi/fi/web/terveyden-
edistaminen/johtaminen/tyokaluja/hyvinvointikertomus/alueellinen-hyvinvointikertomus
• Kuntien hyvinvointikertomus (THL): http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2016083023290
• Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kunnassa on poliittinen valinta (THL):
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2015111217152
1 von 13

Recomendados

Heli Hätönen: Järjestäjän käsikirja - Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen o... von
Heli Hätönen: Järjestäjän käsikirja - Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen o...Heli Hätönen: Järjestäjän käsikirja - Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen o...
Heli Hätönen: Järjestäjän käsikirja - Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen o...THL
518 views10 Folien
Tapani Kauppinen: Alueellinen hyvinvointikertomus - mikä se on von
Tapani Kauppinen: Alueellinen hyvinvointikertomus - mikä se onTapani Kauppinen: Alueellinen hyvinvointikertomus - mikä se on
Tapani Kauppinen: Alueellinen hyvinvointikertomus - mikä se onTHL
413 views8 Folien
Pekka Rajala: Hyvinvointijohtaminen Limingan kunnassa von
Pekka Rajala: Hyvinvointijohtaminen Limingan kunnassaPekka Rajala: Hyvinvointijohtaminen Limingan kunnassa
Pekka Rajala: Hyvinvointijohtaminen Limingan kunnassaTHL
796 views24 Folien
Timo Ståhl: Kuntien terveydenedistämisaktiivisuus TEAviisarin valossa - tulok... von
Timo Ståhl: Kuntien terveydenedistämisaktiivisuus TEAviisarin valossa - tulok...Timo Ståhl: Kuntien terveydenedistämisaktiivisuus TEAviisarin valossa - tulok...
Timo Ståhl: Kuntien terveydenedistämisaktiivisuus TEAviisarin valossa - tulok...THL
681 views29 Folien
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kuntajohdossa - TEA 2017 von
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kuntajohdossa - TEA 2017Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kuntajohdossa - TEA 2017
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kuntajohdossa - TEA 2017THL
1.2K views28 Folien
Hyvinvointijohtaminen ja sote uudistus_6.10.2016 von
Hyvinvointijohtaminen ja sote uudistus_6.10.2016Hyvinvointijohtaminen ja sote uudistus_6.10.2016
Hyvinvointijohtaminen ja sote uudistus_6.10.2016THL
466 views19 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen järjestämissuunnitelmassa ja SoTe-uudis... von
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen järjestämissuunnitelmassa ja SoTe-uudis...Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen järjestämissuunnitelmassa ja SoTe-uudis...
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen järjestämissuunnitelmassa ja SoTe-uudis...THL
262 views7 Folien
HYTE-työ maakunnassa, tilausta vahvalle johtamiselle ja selkeille prosesseill... von
HYTE-työ maakunnassa, tilausta vahvalle johtamiselle ja selkeille prosesseill...HYTE-työ maakunnassa, tilausta vahvalle johtamiselle ja selkeille prosesseill...
HYTE-työ maakunnassa, tilausta vahvalle johtamiselle ja selkeille prosesseill...THL
396 views15 Folien
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kannustin kuntien valtionosuuteen von
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kannustin kuntien valtionosuuteenHyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kannustin kuntien valtionosuuteen
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kannustin kuntien valtionosuuteenTHL
3.8K views26 Folien
Nella Savolainen: Hyvinvointityö Varsinais-Suomen kunnissa von
Nella Savolainen: Hyvinvointityö Varsinais-Suomen kunnissaNella Savolainen: Hyvinvointityö Varsinais-Suomen kunnissa
Nella Savolainen: Hyvinvointityö Varsinais-Suomen kunnissaTHL
491 views19 Folien
Terveyden edistäminen - kainuun sote ja kunnat 2016 von
Terveyden edistäminen - kainuun sote ja kunnat 2016Terveyden edistäminen - kainuun sote ja kunnat 2016
Terveyden edistäminen - kainuun sote ja kunnat 2016THL
496 views15 Folien
Terveyden edistämisen mittaaminen ja kustannusvaikuttavuus von
Terveyden edistämisen mittaaminen ja kustannusvaikuttavuusTerveyden edistämisen mittaaminen ja kustannusvaikuttavuus
Terveyden edistämisen mittaaminen ja kustannusvaikuttavuusTHL
3.8K views15 Folien

Was ist angesagt?(20)

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen järjestämissuunnitelmassa ja SoTe-uudis... von THL
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen järjestämissuunnitelmassa ja SoTe-uudis...Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen järjestämissuunnitelmassa ja SoTe-uudis...
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen järjestämissuunnitelmassa ja SoTe-uudis...
THL262 views
HYTE-työ maakunnassa, tilausta vahvalle johtamiselle ja selkeille prosesseill... von THL
HYTE-työ maakunnassa, tilausta vahvalle johtamiselle ja selkeille prosesseill...HYTE-työ maakunnassa, tilausta vahvalle johtamiselle ja selkeille prosesseill...
HYTE-työ maakunnassa, tilausta vahvalle johtamiselle ja selkeille prosesseill...
THL396 views
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kannustin kuntien valtionosuuteen von THL
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kannustin kuntien valtionosuuteenHyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kannustin kuntien valtionosuuteen
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kannustin kuntien valtionosuuteen
THL3.8K views
Nella Savolainen: Hyvinvointityö Varsinais-Suomen kunnissa von THL
Nella Savolainen: Hyvinvointityö Varsinais-Suomen kunnissaNella Savolainen: Hyvinvointityö Varsinais-Suomen kunnissa
Nella Savolainen: Hyvinvointityö Varsinais-Suomen kunnissa
THL491 views
Terveyden edistäminen - kainuun sote ja kunnat 2016 von THL
Terveyden edistäminen - kainuun sote ja kunnat 2016Terveyden edistäminen - kainuun sote ja kunnat 2016
Terveyden edistäminen - kainuun sote ja kunnat 2016
THL496 views
Terveyden edistämisen mittaaminen ja kustannusvaikuttavuus von THL
Terveyden edistämisen mittaaminen ja kustannusvaikuttavuusTerveyden edistämisen mittaaminen ja kustannusvaikuttavuus
Terveyden edistämisen mittaaminen ja kustannusvaikuttavuus
THL3.8K views
Kannustava elementti kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyöhön_6.10.2016 von THL
Kannustava elementti kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyöhön_6.10.2016Kannustava elementti kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyöhön_6.10.2016
Kannustava elementti kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyöhön_6.10.2016
THL285 views
Uudet TEAviisarin tiedot kunnan hyvinvointijohtamisen työkaluna_6.10.2016 von THL
Uudet TEAviisarin tiedot kunnan hyvinvointijohtamisen työkaluna_6.10.2016Uudet TEAviisarin tiedot kunnan hyvinvointijohtamisen työkaluna_6.10.2016
Uudet TEAviisarin tiedot kunnan hyvinvointijohtamisen työkaluna_6.10.2016
THL121 views
Pekka Puustinen: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote-maakunnissa von THL
Pekka Puustinen: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote-maakunnissaPekka Puustinen: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote-maakunnissa
Pekka Puustinen: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote-maakunnissa
THL435 views
Tiiles-Trikkonen Tanja & Nykky Tiina: Näin meillä on puhallettu ehkäisevä pä... von THL
Tiiles-Trikkonen Tanja & Nykky Tiina: Näin meillä on puhallettu ehkäisevä pä...Tiiles-Trikkonen Tanja & Nykky Tiina: Näin meillä on puhallettu ehkäisevä pä...
Tiiles-Trikkonen Tanja & Nykky Tiina: Näin meillä on puhallettu ehkäisevä pä...
THL197 views
Räinä Riitta: Meidän Iin hyvinvointimalli. Kunnan hyvinvointisuunnitelma osak... von THL
Räinä Riitta: Meidän Iin hyvinvointimalli. Kunnan hyvinvointisuunnitelma osak...Räinä Riitta: Meidän Iin hyvinvointimalli. Kunnan hyvinvointisuunnitelma osak...
Räinä Riitta: Meidän Iin hyvinvointimalli. Kunnan hyvinvointisuunnitelma osak...
THL213 views
Anitta Korhonen: Hyvinvointikertomustyön esimerkki pienestä kunnasta von THL
Anitta Korhonen: Hyvinvointikertomustyön esimerkki pienestä kunnasta Anitta Korhonen: Hyvinvointikertomustyön esimerkki pienestä kunnasta
Anitta Korhonen: Hyvinvointikertomustyön esimerkki pienestä kunnasta
THL101 views
Markkula Jaana, Ehkäisevän päihdetyön tietojohtaminen (osa II) - kunnan hyvi... von THL
Markkula Jaana, Ehkäisevän päihdetyön tietojohtaminen (osa II) - kunnan hyvi...Markkula Jaana, Ehkäisevän päihdetyön tietojohtaminen (osa II) - kunnan hyvi...
Markkula Jaana, Ehkäisevän päihdetyön tietojohtaminen (osa II) - kunnan hyvi...
THL187 views
Timo Ståhl: Kannustava elementti kuntien ja maakuntien rahoitukseen. Hyte-ker... von THL
Timo Ståhl: Kannustava elementti kuntien ja maakuntien rahoitukseen. Hyte-ker...Timo Ståhl: Kannustava elementti kuntien ja maakuntien rahoitukseen. Hyte-ker...
Timo Ståhl: Kannustava elementti kuntien ja maakuntien rahoitukseen. Hyte-ker...
THL145 views
Piia Astila: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote-maakunnissa. Kommentt... von THL
Piia Astila: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote-maakunnissa. Kommentt...Piia Astila: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote-maakunnissa. Kommentt...
Piia Astila: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote-maakunnissa. Kommentt...
THL84 views
Päijät-Häme hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen alatyöryhmä 151216 (2) von THL
Päijät-Häme hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen alatyöryhmä 151216 (2)Päijät-Häme hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen alatyöryhmä 151216 (2)
Päijät-Häme hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen alatyöryhmä 151216 (2)
THL494 views
Esa Nordling: Miten MIELI-hankkeen pitäisi näkyä sote-uudistuksessa? von THL
Esa Nordling: Miten MIELI-hankkeen pitäisi näkyä sote-uudistuksessa? Esa Nordling: Miten MIELI-hankkeen pitäisi näkyä sote-uudistuksessa?
Esa Nordling: Miten MIELI-hankkeen pitäisi näkyä sote-uudistuksessa?
THL1.3K views
Liisa maria voipio-pulkki sote-uudistuksen eteneminen 6.9.2017 von THL
Liisa maria voipio-pulkki sote-uudistuksen eteneminen 6.9.2017Liisa maria voipio-pulkki sote-uudistuksen eteneminen 6.9.2017
Liisa maria voipio-pulkki sote-uudistuksen eteneminen 6.9.2017
THL245 views
Lotta hämeen anttila-mielenterveys- ja päihdelainsäädännön uudistaminen 6.9.2017 von THL
Lotta hämeen anttila-mielenterveys- ja päihdelainsäädännön uudistaminen 6.9.2017Lotta hämeen anttila-mielenterveys- ja päihdelainsäädännön uudistaminen 6.9.2017
Lotta hämeen anttila-mielenterveys- ja päihdelainsäädännön uudistaminen 6.9.2017
THL345 views
Matti kaivosoja mielenterveys ja päihdeongelmaisten somaattinen hoito 6.9.17 von THL
Matti kaivosoja mielenterveys ja päihdeongelmaisten somaattinen hoito 6.9.17Matti kaivosoja mielenterveys ja päihdeongelmaisten somaattinen hoito 6.9.17
Matti kaivosoja mielenterveys ja päihdeongelmaisten somaattinen hoito 6.9.17
THL321 views

Destacado

NCM Secretariat - Thematic Programme for Health Promotion and Prevention eng von
NCM Secretariat - Thematic Programme for Health Promotion and Prevention engNCM Secretariat - Thematic Programme for Health Promotion and Prevention eng
NCM Secretariat - Thematic Programme for Health Promotion and Prevention engTHL
348 views12 Folien
Nina Halme: Kouluterveyskysely - Uutta tietoa alueelliselle hyvinvointikertom... von
Nina Halme: Kouluterveyskysely - Uutta tietoa alueelliselle hyvinvointikertom...Nina Halme: Kouluterveyskysely - Uutta tietoa alueelliselle hyvinvointikertom...
Nina Halme: Kouluterveyskysely - Uutta tietoa alueelliselle hyvinvointikertom...THL
440 views12 Folien
Miten kirjaan rokotukset oikein von
Miten kirjaan rokotukset oikeinMiten kirjaan rokotukset oikein
Miten kirjaan rokotukset oikeinTHL
3.4K views12 Folien
Terveydenhuollon työntekijöiden rokotukset, uija leino von
Terveydenhuollon työntekijöiden rokotukset, uija leinoTerveydenhuollon työntekijöiden rokotukset, uija leino
Terveydenhuollon työntekijöiden rokotukset, uija leinoTHL
945 views33 Folien
Toimenpiteet tuhkarokkoa epäiltäessä - käytännön ohjeita epidemiaselvittelyyn von
Toimenpiteet tuhkarokkoa epäiltäessä - käytännön ohjeita epidemiaselvittelyynToimenpiteet tuhkarokkoa epäiltäessä - käytännön ohjeita epidemiaselvittelyyn
Toimenpiteet tuhkarokkoa epäiltäessä - käytännön ohjeita epidemiaselvittelyynTHL
1K views18 Folien
Eväitä rokotuksia epäröivän kohtaamiseen von
Eväitä rokotuksia epäröivän kohtaamiseenEväitä rokotuksia epäröivän kohtaamiseen
Eväitä rokotuksia epäröivän kohtaamiseenTHL
3.9K views47 Folien

Destacado(7)

NCM Secretariat - Thematic Programme for Health Promotion and Prevention eng von THL
NCM Secretariat - Thematic Programme for Health Promotion and Prevention engNCM Secretariat - Thematic Programme for Health Promotion and Prevention eng
NCM Secretariat - Thematic Programme for Health Promotion and Prevention eng
THL348 views
Nina Halme: Kouluterveyskysely - Uutta tietoa alueelliselle hyvinvointikertom... von THL
Nina Halme: Kouluterveyskysely - Uutta tietoa alueelliselle hyvinvointikertom...Nina Halme: Kouluterveyskysely - Uutta tietoa alueelliselle hyvinvointikertom...
Nina Halme: Kouluterveyskysely - Uutta tietoa alueelliselle hyvinvointikertom...
THL440 views
Miten kirjaan rokotukset oikein von THL
Miten kirjaan rokotukset oikeinMiten kirjaan rokotukset oikein
Miten kirjaan rokotukset oikein
THL3.4K views
Terveydenhuollon työntekijöiden rokotukset, uija leino von THL
Terveydenhuollon työntekijöiden rokotukset, uija leinoTerveydenhuollon työntekijöiden rokotukset, uija leino
Terveydenhuollon työntekijöiden rokotukset, uija leino
THL945 views
Toimenpiteet tuhkarokkoa epäiltäessä - käytännön ohjeita epidemiaselvittelyyn von THL
Toimenpiteet tuhkarokkoa epäiltäessä - käytännön ohjeita epidemiaselvittelyynToimenpiteet tuhkarokkoa epäiltäessä - käytännön ohjeita epidemiaselvittelyyn
Toimenpiteet tuhkarokkoa epäiltäessä - käytännön ohjeita epidemiaselvittelyyn
THL1K views
Eväitä rokotuksia epäröivän kohtaamiseen von THL
Eväitä rokotuksia epäröivän kohtaamiseenEväitä rokotuksia epäröivän kohtaamiseen
Eväitä rokotuksia epäröivän kohtaamiseen
THL3.9K views
Mitä rokottamalla on saatu aikaan von THL
Mitä rokottamalla on saatu aikaan Mitä rokottamalla on saatu aikaan
Mitä rokottamalla on saatu aikaan
THL25.2K views

Similar a Heli Hätönen: Maakunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävät - mitä tulee koordinoida?

Sinikka Salo: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote- ja maakuntauudistuk... von
Sinikka Salo: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote- ja maakuntauudistuk...Sinikka Salo: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote- ja maakuntauudistuk...
Sinikka Salo: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote- ja maakuntauudistuk...Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
859 views18 Folien
Tuomas Pöysti: Maakunnan ja kunnan rooli hyvinvoinnin ja terveyden edistämise... von
Tuomas Pöysti: Maakunnan ja kunnan rooli hyvinvoinnin ja terveyden edistämise...Tuomas Pöysti: Maakunnan ja kunnan rooli hyvinvoinnin ja terveyden edistämise...
Tuomas Pöysti: Maakunnan ja kunnan rooli hyvinvoinnin ja terveyden edistämise...Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
320 views20 Folien
Terveyserojen kaventaminen 8_10_2014 Rotko von
Terveyserojen kaventaminen 8_10_2014 RotkoTerveyserojen kaventaminen 8_10_2014 Rotko
Terveyserojen kaventaminen 8_10_2014 RotkoMS SOSTE
471 views22 Folien
Taru Koivisto: Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä von
Taru Koivisto: Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestäTaru Koivisto: Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä
Taru Koivisto: Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestäTHL
146 views26 Folien
Te aperusthjahyvkertomus25.4.2017 von
Te aperusthjahyvkertomus25.4.2017Te aperusthjahyvkertomus25.4.2017
Te aperusthjahyvkertomus25.4.2017Kuopionkaupunki
114 views37 Folien
Heli Hätönen TERVE-SOS von
Heli Hätönen TERVE-SOSHeli Hätönen TERVE-SOS
Heli Hätönen TERVE-SOSTHL
91 views4 Folien

Similar a Heli Hätönen: Maakunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävät - mitä tulee koordinoida?(20)

Terveyserojen kaventaminen 8_10_2014 Rotko von MS SOSTE
Terveyserojen kaventaminen 8_10_2014 RotkoTerveyserojen kaventaminen 8_10_2014 Rotko
Terveyserojen kaventaminen 8_10_2014 Rotko
MS SOSTE471 views
Taru Koivisto: Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä von THL
Taru Koivisto: Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestäTaru Koivisto: Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä
Taru Koivisto: Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä
THL146 views
Heli Hätönen TERVE-SOS von THL
Heli Hätönen TERVE-SOSHeli Hätönen TERVE-SOS
Heli Hätönen TERVE-SOS
THL91 views
Merja Mäkisalo-Ropponen: Ikääntyneiden hyvän ravitsemuksen edistäminen päätök... von THL
Merja Mäkisalo-Ropponen: Ikääntyneiden hyvän ravitsemuksen edistäminen päätök...Merja Mäkisalo-Ropponen: Ikääntyneiden hyvän ravitsemuksen edistäminen päätök...
Merja Mäkisalo-Ropponen: Ikääntyneiden hyvän ravitsemuksen edistäminen päätök...
THL247 views
HYTE toimenpide-ehdotukset (tiivis yleisesittely) von THL
HYTE toimenpide-ehdotukset (tiivis yleisesittely)HYTE toimenpide-ehdotukset (tiivis yleisesittely)
HYTE toimenpide-ehdotukset (tiivis yleisesittely)
THL186 views
Maakunnan tuki kunnille hyvinvointityössä - HYTE-työn yhdyspinnat ja miten n... von THL
 Maakunnan tuki kunnille hyvinvointityössä - HYTE-työn yhdyspinnat ja miten n... Maakunnan tuki kunnille hyvinvointityössä - HYTE-työn yhdyspinnat ja miten n...
Maakunnan tuki kunnille hyvinvointityössä - HYTE-työn yhdyspinnat ja miten n...
THL89 views
Eriarvoisuuden kaventaminen maakunnissa von THL
Eriarvoisuuden kaventaminen maakunnissaEriarvoisuuden kaventaminen maakunnissa
Eriarvoisuuden kaventaminen maakunnissa
THL472 views
HYTE toimenpide-ehdotukset (laajempi yleisesittely) von THL
HYTE toimenpide-ehdotukset (laajempi yleisesittely)HYTE toimenpide-ehdotukset (laajempi yleisesittely)
HYTE toimenpide-ehdotukset (laajempi yleisesittely)
THL297 views
Hyvinvointikertomus kuntajohtamisen välineenä von THL
Hyvinvointikertomus kuntajohtamisen välineenäHyvinvointikertomus kuntajohtamisen välineenä
Hyvinvointikertomus kuntajohtamisen välineenä
THL410 views
Taru Koivisto: Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. Hallitu... von THL
Taru Koivisto: Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. Hallitu...Taru Koivisto: Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. Hallitu...
Taru Koivisto: Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. Hallitu...
THL314 views
Päihdepäivät 2019 seminaari 19 Anne Perälä ja Johanna Riippi von EHYT
Päihdepäivät 2019 seminaari 19 Anne Perälä ja Johanna RiippiPäihdepäivät 2019 seminaari 19 Anne Perälä ja Johanna Riippi
Päihdepäivät 2019 seminaari 19 Anne Perälä ja Johanna Riippi
EHYT 69 views
Tarkistuslista hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamiseksi von Tuulia Rotko
Tarkistuslista hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamiseksiTarkistuslista hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamiseksi
Tarkistuslista hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamiseksi
Tuulia Rotko161 views
Nina Tamminen: Mielenterveyden edistäminen von THL
Nina Tamminen: Mielenterveyden edistäminenNina Tamminen: Mielenterveyden edistäminen
Nina Tamminen: Mielenterveyden edistäminen
THL207 views
Väitöskirja - doctoral dissertation - TTS kalvot slides. von Eero Siljander
Väitöskirja - doctoral dissertation - TTS kalvot slides.Väitöskirja - doctoral dissertation - TTS kalvot slides.
Väitöskirja - doctoral dissertation - TTS kalvot slides.
Eero Siljander803 views
Lasten ja nuorten lihavuuden ehkäisy kansallisen lihavuusohjelman painopisteenä von THL
Lasten ja nuorten lihavuuden ehkäisy kansallisen lihavuusohjelman painopisteenäLasten ja nuorten lihavuuden ehkäisy kansallisen lihavuusohjelman painopisteenä
Lasten ja nuorten lihavuuden ehkäisy kansallisen lihavuusohjelman painopisteenä
THL291 views

Más de THL

Somaattinen erikoissairaanhoito 2021 von
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021THL
220 views12 Folien
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf von
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdfNiiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdfTHL
64 views6 Folien
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf von
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfYlitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfTHL
11 views5 Folien
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf von
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfNieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfTHL
13 views32 Folien
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf von
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfRaitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfTHL
35 views17 Folien
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi... von
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...THL
24 views15 Folien

Más de THL(20)

Somaattinen erikoissairaanhoito 2021 von THL
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
THL220 views
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf von THL
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdfNiiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
THL64 views
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf von THL
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfYlitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
THL11 views
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf von THL
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfNieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
THL13 views
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf von THL
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfRaitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
THL35 views
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi... von THL
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
THL24 views
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf von THL
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdfLansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
THL19 views
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf von THL
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdfMarkkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
THL28 views
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022 von THL
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
THL272 views
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto von THL
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilastoRikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
THL282 views
Synthetic Opioid Preparedness in Europe von THL
Synthetic Opioid Preparedness in EuropeSynthetic Opioid Preparedness in Europe
Synthetic Opioid Preparedness in Europe
THL234 views
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021 von THL
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
THL329 views
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022 von THL
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
THL397 views
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf von THL
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdfAktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
THL69 views
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer von THL
Kort information och aktuella frågor om vaccinationerKort information och aktuella frågor om vaccinationer
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer
THL81 views
Förvaring av vacciner von THL
Förvaring av vaccinerFörvaring av vacciner
Förvaring av vacciner
THL147 views
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon... von THL
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
THL129 views
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu von THL
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikatauluHanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
THL150 views
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022 von THL
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
THL182 views
Tietoisku eri rokotteista von THL
Tietoisku eri rokotteistaTietoisku eri rokotteista
Tietoisku eri rokotteista
THL187 views

Heli Hätönen: Maakunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävät - mitä tulee koordinoida?

 • 1. -7.3.20171 Maakunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävät - mitä tulee koordinoida? Heli Hätönen neuvotteleva virkamies sosiaali- ja terveysministeriö
 • 2. 16.11.2017 2 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 2 Mitä se on? • Laaja-alaista kaikkia hallinnonaloja velvoittavaa terveyteen ja hyvinvointiin sekä niiden taustatekijöihin vaikuttamista • Suunnitelmallista voimavarojen kohdentamista Mihin sillä pyritään? • kavennetaan väestöryhmien välisiä hyvinvointi- ja terveyseroja • ylläpidetään ja parannetaan hyvinvointia, terveyttä, osallisuutta sekä työ- ja toimintakykyä • vahvistetaan mielenterveyttä • ehkäistään sairauksia, tapaturmia, syrjäytymistä ja osattomuutta Keneen se kohdistuu? • Yksilöön • Väestöön • Yhteisöihin • Elinympäristöön
 • 3. - Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Nykyinen lainsäädäntö • Perustuslaki 19 § • Julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään, jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä • Kuntalaki • Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla (1 §) • Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen (37 §)  kiinteä osa kuntastrategiaa sekä talouden ja toiminnan suunnittelua • Terveydenhuoltolaki (2010) • kunnan ja yhteistoiminta-alueen tehtävät 11 § ja 12 § • sairaanhoitopiirien tehtävät 36 § • Sosiaalihuoltolaki (2014) 2. luku • Erityislainsäädännössä • eri väestö- ja asiakasryhmien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä säädetään yksityiskohtaisemmin
 • 4. 16.11.2017 4 Mihin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteita ja koordinaatiota maakunnissa tarvitaan? Maakuntien tehtävät hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä… – Maakunnan strateginen johtaminen – Palvelujen järjestäminen ja tuottaminen – Osallisuuden vahvistaminen – Asiantuntijatuki kunnille
 • 5. 16.11.2017 5 Hyvioinvoinnin ja terveyden edistäminen maakunnan johtamisessa Maakuntastrategia (Maakuntalaki 35 §) • Asukkaiden hyvinvoinnin edistämisen huomioon ottaminen maakunnan strategiassa Rakenteet ja toimintamallit (Järjestämislaki 8 §) • Päätösten vaikutusten ennakkoarviointi eri väestöryhmien hyvinvointiin ja terveyteen • Tavoitteiden sekä toimenpiteiden ja vastuutahojen määrittely • Alueellisen hyvinvointikertomuksen valmistelu yhteistyössä alueen kuntien kanssa • Yhteistyö ja alueen kuntien asiantuntijatuki
 • 6. 16.11.2017 6 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen osana sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita • Ehkäisevät sosiaali- ja terveyspalvelut – Terveydenhuoltolain 2. luvun mukaiset ehkäisevät palvelut, mm. neuvolat, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, terveysneuvonta ja -tarkastukset – Ikääntyvien toimintakyvyn edistäminen ja tapaturmien ehkäisy – Sosiaalihuoltolain mukainen ehkäisevä ja edistävä toiminta • Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen korjaavissa sote-palveluissa – Osana laadukasta hoitoa, esim. terveyttä edistävän liikunnan palveluketju, savuton leikkaus, lasten tukeminen aikuisten mielenterveys- ja päihdepalveluissa, jne. – Sosiaalihuolto edistää yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen hyvinvointia, sosiaalista turvallisuutta ja osallisuutta • Erityisesti näissä huomioitava ”yhdyspinnoilla” olevien palvelujen toteutuminen - kuntien ja järjestöjen kansa yhteistyössä toteutettavat palvelut
 • 7. 16.11.2017 7 Maakuntien tehtävät osallisuuden edistämisessä • Viestintä palveluista ja niissä tapahtuvista muutoksista • Asukkaiden ja asiakkaiden mielipiteiden selvittäminen päätöksenteon ja palveluiden suunnittelun pohjaksi – asukas- ja asiakasraatien sekä keskustelu- ja kuulemistilaisuuksien järjestäminen – asiakaspalautteen keruu – asukkaiden, asiakkaiden, järjestöjen ja yhteisöjen oma-aloitteisen asioiden suunnittelun tukeminen – digitaalisten menetelmien kehittäminen asiakkaiden osallistamiseksi • Palveluketjujen asiakaslähtöisyyden toteutumisen seuranta
 • 8. 16.11.2017 8 Maakuntien tuki kunnille (Maakuntalaki 6 §) Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen ja ehkäisevän päihdetyön asiantuntijatuki kunnille; • Kuntien hyvinvointikertomustyön ja ennakkoarvioinnin tuki • Hyvinvointi- ja terveystiedon tuottaminen kunnille sekä tuki niiden tulkitsemiseen • Alueellinen koulutus, kehittämis- ja tutkimushankkeiden koordinaatio sekä valtakunnallisten ohjelmien toimeenpano
 • 10. 16.11.2017 10 Maakuntien Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kerroin - Maakuntien rahoituslaki 12 § • Kannustaa ja tukee maakuntia – kansansairauksien ehkäisyyn – ikääntyvän väestön toimintakyvyn edistämiseen ja tapaturmien vähentämiseen – syrjäytymisen ehkäisyyn, sosiaalisen hyvinvoinnin ja työllistymisen edistämiseen • Sovelletaan ensi kerran vuonna 2023 • Maakuntien valtion rahoituksesta noin 1% (n. 170 milj.€) – Määräytyy maakunnan toiminnan ja toiminnan tulosten perustella • Indikaattorit – Toimintaa kuvaavat indikaattorit kuvaavat maakunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimia – Tulosindikaattorit mittaavat maakunnan väestön hyvinvoinnin ja terveydentilan muutosta
 • 11. 16.11.2017 11 Maakuntien Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kerroin - indikaattorit Merkittävimpien kansansairauksien ennaltaehkäisyyn liittyvät indikaattorit 1. Lastenneuvolan 4-vuotiaiden terveystarkastuksista poisjäävien tuen tarpeen selvittäminen (toiminta) 2. Kouluterveydenhuollon 8-luokkalaisten terveystarkastuksista poisjäävien tuen tarpeen selvittäminen (toiminta) 3. Elintapaneuvonnan toteutuminen tyypin 2-diabetes-riskissä oleville (Käypä hoito – suositus) (toiminta) 4. Alkoholin käytön mini-intervention toteutuminen niillä terveydenhuollon asiakkailla, joilla AUDIT-testin pistemäärä on ≥ 6 pistettä naisilla ja ≥ 8 miehillä kalenterivuonna (Käypä hoito - suositus), (toiminta) 5. Lasten tuhkarokko-vihurirokko-sikotauti(MPR) rokotuskattavuus (%) (toiminta) Ikääntyvien toimintakyvyn edistämiseen ja tapaturmien vähentämiseen liittyvät indikaattorit 6. Vammojen ja myrkytysten hoidosta aiheutuvat sairaalahoitojaksot ja /tai sairaalassa hoidetut potilaat (tulos) 7. Lonkkamurtumat 65 vuotta täyttäneillä, % vastaavanikäisestä väestöstä (tulos) Syrjäytymisen ja työelämän ulkopuolelle joutumista ehkäisevät sekä työllisyyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen liittyvät indikaattorit 8. Ei työssä, koulutuksessa eikä asevelvollisuutta suorittamassa olevat nuoret, % 20-24 –vuotiaista (tulos) 9. Työttömien terveystarkastukset, toteutuneet terveystarkastukset ( 1krt/v) suhteessa työttömien kokonaismäärään (toiminta) 10.Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet, % 25-64 –vuotiaista (tulos) 11.Mielenterveyshäiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavat 18-34-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä (tulos) 12.Alkoholikuolemat, menetetyt elinvuodet (PYLL) ikävälillä 25 - 80 v. /100 000 vastaavanikäistä alimmassa tuloviidenneksessä (tulos)
 • 13. 16.11.2017 13 Lisätietoa • Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimeenpano maakunnissa (Alueuudistus.fi): http://alueuudistus.fi/documents/1477425/3195906/Hyvinvoinnin+ja+terveydenedist%C3 %A4misen+toimeenpano+maakunnissa+23.5.2017.pdf/3d21c7fb-763a-4a4c-b4b2- ffadbfa6035a • Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjaus ja kannusteet (Alueuudistus.fi): http://alueuudistus.fi/documents/1477425/3118184/Hyvinvoinnin+ja+terveyden+edist%C 3%A4minen+2016+08+30.pdf/5757363a-ea04-469c-aaee-555f0c410fa9 • Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote-uudistuksessa (Alueuudistus.fi): http://alueuudistus.fi/soteuudistus/hyvinvoinnin-edistaminen • Alueellinen hyvinvointikertomus (THL): https://www.thl.fi/fi/web/terveyden- edistaminen/johtaminen/tyokaluja/hyvinvointikertomus/alueellinen-hyvinvointikertomus • Kuntien hyvinvointikertomus (THL): http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2016083023290 • Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kunnassa on poliittinen valinta (THL): http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2015111217152