Erja Lindberg: Kunnalliset työllisyyspalvelut?

THL
THLSenior Planning officer um THL
Kunnalliset työllisyyspalvelut?
Tete vai Sote? Työllisyyspalvelujen uudet
järjestelyt sote-uudistuksessa
12.4.2016 Helsinki
Kehittämispäällikkö Erja Lindberg
Kuntien omaehtoisesti tuottamia palveluja
• Järjestetään erilaisia yksilö- ja ryhmävalmennuksia (mm. työpajoissa)
• Työnantajille tarjotaan rekrytointiin liittyviä palveluja: mm. neuvontaa,
potentiaalisten työntekijöiden esittelyä, avustetaan työsopimusten ja
palkkatukihakemusten laadinnassa
• Järjestetään itse rekrytointitapahtumia tai osallistutaan niihin
• Tarjotaan työvalmentajia tuella palkattujen tueksi
• Etsitään piilotyöpaikkoja
• Tarjotaan työkokeilupaikkoja ja mahdollisuuksia palkkatuettuun työhön
• Järjestetään jatkomahdollisuuksia palkkatuetussa työssä,
työkokeilussa ja kuntouttavassa työssä oleville
• Ohjataan työttömiä koulutukseen ja tarjotaan lyhytkestoista
koulutusta
• Avustetaan eläke-edellytysten selvittämisessä
• Järjestetään kesätyöpaikkoja koululaisille ja opiskelijoille
• Maksetaan kesätyökorvauksia
12.4.2016
Erja
Lindberg
Työllisyyden kuntakokeilu 1.9.2012 – 31.12.2015
12.4.2016
Erja
Lindberg
• Hallitusohjelman mukaan pitkäaikaistyöttömyyden
vähentämiseksi käynnistetään hallituskauden kestävä
määräaikainen kokeilu, jossa viimeistään 12 kuukauden
työttömyyden jälkeen työllisyyden hoidon päävastuu siirretään
kunnalle tai kunnille yhteisvastuullisesti. Jokaisen työttömän
työllistymismahdollisuudet kartoitetaan ja edistymistä seurataan
aktiivisesti. Kokeilu toteutetaan erilaisissa kunnissa
• Kokeilun tulokset arvioidaan ja sen pohjalta tehdään päätökset
kuntien ja valtion välisestä työnjaosta työllisyyden edistämisessä
• Selvitetään erikseen, millä tavalla pääkaupunkiseudun kunnat
voivat osallistua tällaiseen toimintamalliin
Työllisyyden kuntakokeilu kokosi parhaista työllisyyden hoidon
resepteistä ”keittokirjan” yhteistyön ja palveluiden kehittämiseksi
12.4.2016
Erja
Lindberg
12.4.2016
Erja
Lindberg
Seurantatutkimuksen arviointiulottuvuudet
1) Kokonaisvoimavarojen kehitys työllisyyden edistämisessä
2) Kuntastrategioiden kehitys työllisyyden edistämisessä
3) Työllisyyden edistämisen johtaminen ja koordinointi
4) Työllisyyden edistämisen prosessit ja palvelut
5) Sosiaali- ja terveyspalvelut ja kuntakokeilu
6) Opinnollistaminen ja ohjaus kuntakokeilussa
7) Yritykset ja kuntakokeilu
8) Työllistämistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja kuntakokeilu
9) Asiakkaat ja kuntakokeilu
10) Henkilöstön osaaminen, oppiminen ja jaksaminen
11) Vaikutukset työttömyyteen
12) Kokonaiskuva
12.4.2016
Erja
Lindberg
Työttömyysprosentin suhteellinen ja keskimääräinen kehitys kunnissa
Kehitys
kokeilukunnissa ja
”kärki-kunnissa”
YLEISEN TRENDIN
VASTAINEN ->
selittääkö tätä
työllisyydenhoidon
muutos?
12.4.2016 Erja Lindberg
ARVIOINTI-ULOTTUVUUS ARVIO ARVIO
Kokonaiskuva Vaikka näin komplisoidusta asiakokonaisuudesta on vaikea tehdä
täsmällisiä tuloksellisuuspäätelmiä, on kokonaiskuva kuitenkin kaikilla
tärkeillä ulottuvuuksilla ainakin jossain määrin positiivinen, mikä
vahvistaisi päätelmää siitä, että kuntakokeilulla on ollut aktivointiin ja
työllisyyteen liittyviä positiivisia vaikutuksia. Kuntakokeilu on ollut uusi
vaihe aiempaa laajemman paikallisen työllisyyden hoidon
kokonaisuuden mobilisoimiseksi Suomessa.
+
Jatkon suositukset Vaikka kukon toteutusta voi pitää positiivisena, on työllisyyden
uudelleenasemointi kunta-valtio ja niiden kumppanit kokonaisuudessa
kesken ja asiaan vaikuttavat tärkeät muut uudistukset selvästi kesken.
Tarvitaan kuntakokeilun jatkamista ja syventämistä
tarkoituksenmukaisella tavalla, joka lähtee siitä että kuntien vastuu ja
toimivalta työmarkkina-asioissa kasvaa kunta-valtio yhteistyöasetelman
puitteissa. Jatkokehittelyn tulisi olla yhdistelmä pilotoinnin jatkamista ja
koko kuntakentän ja kumppaneiden kehittelyä.
Jatkon kehittelyä tarvitaan kolmella tasolla (a) asiakaspalvelun, (b)
alueellis-paikallisen verkoston ja kehittämisalustojen sekä (c) laajasti
ymmärretyn, integroivan työvoima- ja työmarkkinapolitiikan tasolla.
12.4.2016 Erja Lindberg
Työllisyyden kuntakokeilu muutoksentekijänä
• Työttömyys jatkaa tasaista kasvuaan ja laaja työttömyys lähentelee jo
puolta miljoonaa. Tilanne, jossa pitkäaikaistyöttömien määrä lisääntyy
huolestuttavaa tahtia, kertoo heikon työmarkkinatilanteen lisäksi myös
siitä, ettei nykyinen järjestelmä toimi
• Työllisyyden kuntakokeilussa mukana olevat hankkeet syntyivät halusta
ja rohkeudesta kokeilla ja valita uusia ja erilaisia lähestymistapoja.
Tarkoituksena ei ollut syrjäyttää perinteisiä toimijoita ja strategioita,
vaan toimia niiden rinnalla. Kokeilu on ollut uudenlainen työväline
kehittämistyöhön ja tarjonnut kunnille mahdollisuuden toimia, kehittää
ja suunnitella nopeasti ja riskittömästi
• Valtavien haasteiden purkaminen pieniksi arkisiksi muutoksiksi
toimintatavoissa ja -malleissa osoittautui oikeaksi tavaksi lähteä
liikkeelle. Vaikuttavuutta ja asiantuntemusta on voitu lisätä ylittämällä
perinteiset sektorirajat
12.4.2016
Erja
Lindberg
12.4.2016
Erja
Lindberg
Kuntakokeilun loppuraportti: www.kunnat.net/kuntakokeilu
Hallitusohjelman linjaus: Työllisyys ja kilpailukyky
Kärkihanke 5: Työvoimahallinnon uudistaminen työllistymistä edistäväksi
Toimenpide 2:
Selvitetään työvoimapalveluiden siirto resursseineen vaikeimmin
työllistyvien osalta kuntien vastuulle työssäkäyntialueittain,
Tanskan mallin mukaisesti. Voimavarat ja työllistämisvastuu
yhdistetään, mikä tekee nopean työllistämisen kunnille
taloudellisesti houkuttelevaksi
• Tehdään 31.12.2015 mennessä selvitys mm. toimenpiteistä, joita
työvoimapalvelujen järjestämisvastuun siirto edellyttäisi ja siirron
vaikutuksista. Selvityksen pohjalta hallitus päättää, ryhdytäänkö
valmistelemaan vaikeimmin työllistyvien työvoimapalvelujen
siirtämistä kuntien järjestämisvastuulle
• Jos siirto katsotaan tarkoituksenmukaiseksi, edetään kokeilujen kautta
ja valmistellaan kokeilulaki
Oikeus- ja työministeri Jari Lindström, TEM 25.8.2015
12.4.2016
Erja
Lindberg
Työllisyyspalvelujen siirto vaikeimmin työllistyvien osalta
kuntien vastuulle työssäkäyntialueittain
Johtoryhmä
Puheenjohtaja
Oikeus- ja työministeri Jari Lindström
Jäsenet
Osastopäällikkö, ylijohtaja Tuija Oivo, työ- ja elinkeinoministeriö
Osastopäällikkö, ylijohtaja Veli-Matti Niemi, sosiaali- ja terveysministeriö
Osastopäällikkö, ylijohtaja Päivi Laajala, valtiovarainministeriö
Varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen, Suomen Kuntaliitto
Asiantuntijat/sihteerit
Hallitusneuvos, ryhmäpäällikkö Päivi Kerminen, työ- ja elinkeinoministeriö
Pääsihteeri Erja Lindberg, Suomen Kuntaliitto
Pysyvät asiantuntijat
Kaupunginjohtaja Kari Nenonen, Vantaa
Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen, Rovaniemi
Kaupunginjohtaja Matti Pennanen, Oulu
Kunnanjohtaja Tanja Matikainen, Janakkala
12.4.2016
Erja
Lindberg
Valmisteluryhmä
Puheenjohtaja
Hallitusneuvos, ryhmäpäällikkö Päivi Kerminen, työ- ja elinkeinoministeriö
Jäsenet
Sosiaalineuvos Eveliina Pöyhönen, sosiaali- ja terveysministeriö
Neuvotteleva virkamies Katja Palonen, valtiovarainministeriö
Pääsihteeri Erja Lindberg, Suomen Kuntaliitto
Apulaisjohtaja Reijo Vuorento, Suomen Kuntaliitto
Pysyvät asiantuntijat
Maahanmuutto-työllisyysasioiden päällikkö Ilkka Haahtela, Helsinki
Aikuissosiaalityön ja työllistymispalveluiden päällikkö Pirjo Oksanen, Kuopio
Projektipäällikkö Marjo Vallius-Hyttinen, Lieksa
Palvelujohtaja Kai Hyttinen, Kainuun TE-toimisto
Palvelujohtaja Kari Kettunen, Varsinais-Suomen TE-toimisto
Palvelujohtaja Päivi Laine, Satakunnan TE-toimisto
Asiantuntijat/sihteerit
Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz, työ- ja elinkeinoministeriö
Erityisasiantuntija Tommi Eskonen, Suomen Kuntaliitto
12.4.2016
Erja
Lindberg
VAIKEIMMIN TYÖLLISTYVIEN TYÖVOIMA- JA
YRITYSPALVELUJEN JÄRJESTÄMISVASTUUN SIIRTO
VALTIOLTA KUNNILLE
14.1.2016
Työryhmän esitys:
Julkisten työvoima- ja yrityspalvelujen
järjestämisvastuun siirtämistä koskeva kokeilu
12.4.2016
Erja
Lindberg
Selvityshenkilö Maria Kaisa Aula (TEM)
Selvitystehtävän toimeksianto:
• Tarkoituksena oli kartoittaa eri toimijoiden näkemyksiä
toimenpiteistä, joilla työnantajat voivat helpommin palkata
työttömiä ja työttömät hakeutua töihin tai yrittäjiksi
• Lähtökohtana oli kysely TEM:n sivuilla kansalaisjärjestöille,
yrittäjille, työmarkkinajärjestöille, oppilaitoksille, alueellisille
toimijoille, kunnille, tutkijoille
• Selvitys julkistetaan 18.4.2016
12.4.2016
Erja
Lindberg
Hallituksen linjaus maakunnille siirrettävistä tehtävistä
• Kunnat vastaavat jatkossakin nykyisen lainsäädännön periaatteiden
mukaisesti työllisyyden hoidosta ja edistämisestä
• ELY-keskukset ja TE-toimistot lakkautetaan ja niiden vastuulla olevien
palveluiden järjestämisvastuu on maakunnilla
• TE-palveluiden järjestämisessä hyödynnetään järjestäjä – tuottaja –mallia.
Maakunnat pääsääntöisesti sopivat TE-palveluiden tuottamisesta laissa
säädettyjen kriteerit täyttävien kuntien, yksityisten tai kolmannen sektorin
toimijoiden kanssa. Näin halutaan hyödyntää kuntien osaamista ja
potentiaalia alueidensa kasvun ja työllisyyden edistäjinä
• Työ- ja elinkeinopalveluiden järjestäminen ja kotoutumisen edistäminen: TE-
palveluissa palvelutuotantoa voidaan lailla tai laissa säädettyjen kriteerien
täyttyessä sopimuksella osoittaa riittävät voimavarat omaavalle kunnalle
(kaupunki) sekä yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoille.
• Vuosina 2017 ja 2018n toteutetaan työnhakija- ja työnantajalähtöisen
työllisyyspalvelun alueellisia kokeiluja. Kokeilujen sisällöistä linjataan vuoden
2016 aikana
12.4.2016
Erja
Lindberg
5.4.2016
Kunnat ja työllisyys
• Työllisyys on yksi kuntien elinvoiman tekijöistä
• Työllisyyden edistämiseen liittyvät palvelut ovat tiettyjen
väestöryhmien palvelutarpeiden osalta lähipalveluita
• Kuntalaisten tarvitsemat työllisyyttä edistävät palvelut,
osaamisen kehittäminen sekä hyvinvoinnin ja terveyden
edistäminen muodostavat kokonaisuuden, jonka avulla
eriarvoisuus ja syrjäytyminen vähenee ja heikoimmassa
asemassa olevien väestöryhmien osallisuus, hyvinvointi ja
suhteellinen asema paranee
12.4.2016
Erja
Lindberg
• Kuntien tehtävänä on varmistaa, että tarjolla on riittävästi niin
julkisia kuin yksityisiä resursseja ja osaamista, jotta tarvittavat
palvelut voidaan tuottaa entistä laadukkaimpina ja
kustannustehokkaampina
• Kysymys ei ole pelkästään kuntien kyvystä järjestää ja tuottaa
työllisyyttä tukevia palveluja, vaan myös kyvystä hyödyntää ja
vahvistaa asiakaslähtöisyyttä, lähiyhteisöllisyyttä ja paikallista
vastuullisuutta sekä kyvystä integroida eri toimijat (palvelujen
käyttäjät, oppilaitokset, yhteisöt, järjestöt , yritykset ja kunnat)
osallistumaan palvelujen suunnitteluun, tuottamiseen ja
kehittämiseen
12.4.2016
Erja
Lindberg
• Työvoima- ja yrityspalvelujen siirtyessä maakunnille, palvelut
pysyvät etäällä paikallistason yhteistyöstä ja vaikeammin
työllistyvistä työnhakijoista. Sähköiset työnhakupalvelut
soveltuvat paremmin toteutettavaksi maakuntien tasolla, mutta
vaikeammin työllistyvien henkilöiden työllistymisedellytysten
parantamiseen liittyvä päätöksenteko, työnantajayhteistyö ja
palvelujärjestelmän kehittäminen tulee olla lähempänä
paikallistasoa
• Koska nykyisillä TE-toimiston tarjoamilla palveluilla ei ratkaista
vaikeammin työllistyvien työvoimapalveluihin liittyviä haasteita,
tulee työllisyyspalvelujen järjestämisvastuun siirto vaikeimmin
työllistyvien osalta kunnille toteuttaa samanaikaisesti kun muut
työvoima- ja elinkeinopalvelut siirtyvät maakuntien vastuulle
vuoden 2019 alussa
• Yhteistyön ja tehtävien uudelleenorganisointia varten tulee
työllisyyskokeilut käynnistää mahdollisimman pian!
12.4.2016
Erja
Lindberg
1 von 19

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?(20)

Lape kick off Uosukainen KimiLape kick off Uosukainen Kimi
Lape kick off Uosukainen Kimi
Sosiaali- ja terveysministeriö / sosiaali- ja terveyspolitiikka575 views
Lape kick off Aula Maria KaisaLape kick off Aula Maria Kaisa
Lape kick off Aula Maria Kaisa
Sosiaali- ja terveysministeriö / sosiaali- ja terveyspolitiikka2.9K views
Iäkkäät omaiset yleisesitysIäkkäät omaiset yleisesitys
Iäkkäät omaiset yleisesitys
Sosiaali- ja terveysministeriö / sosiaali- ja terveyspolitiikka1.3K views
Toimeentulotuen ja sosiaalityön uusi asentoToimeentulotuen ja sosiaalityön uusi asento
Toimeentulotuen ja sosiaalityön uusi asento
Kelan tutkimus / Research at Kela76 views
Esitys Kuntaliitossa Esitys Kuntaliitossa
Esitys Kuntaliitossa
Sosiaali- ja terveysministeriö / sosiaali- ja terveyspolitiikka592 views
Iäkkäät ja omaishoito -kärkihankkeen perusesittelyIäkkäät ja omaishoito -kärkihankkeen perusesittely
Iäkkäät ja omaishoito -kärkihankkeen perusesittely
Sosiaali- ja terveysministeriö / sosiaali- ja terveyspolitiikka1.7K views
OmaishoitoOmaishoito
Omaishoito
SDP8.8K views
Saako asiakas toimeentulotuen ja palvelut?Saako asiakas toimeentulotuen ja palvelut?
Saako asiakas toimeentulotuen ja palvelut?
Kelan tutkimus / Research at Kela222 views
Harppauksin kohti uutta sosiaali- ja terveydenhuoltoaHarppauksin kohti uutta sosiaali- ja terveydenhuoltoa
Harppauksin kohti uutta sosiaali- ja terveydenhuoltoa
Sosiaali- ja terveysministeriö / sosiaali- ja terveyspolitiikka432 views
Vatesin toimintakenttäVatesin toimintakenttä
Vatesin toimintakenttä
Vates-saatio262 views
Heta esittely 2015Heta esittely 2015
Heta esittely 2015
Samuli Sukkula3.2K views
Heta liitto 21.10.2015Heta liitto 21.10.2015
Heta liitto 21.10.2015
Samuli Sukkula2.8K views

Similar a Erja Lindberg: Kunnalliset työllisyyspalvelut?(20)

Sinikka Salon esitys: Maakuntamalli Terveydenhuollon ATK-päivillä 24.5.2016Sinikka Salon esitys: Maakuntamalli Terveydenhuollon ATK-päivillä 24.5.2016
Sinikka Salon esitys: Maakuntamalli Terveydenhuollon ATK-päivillä 24.5.2016
Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset449 views
STM:n ajankohtaisia asioita, Hanna NyforsSTM:n ajankohtaisia asioita, Hanna Nyfors
STM:n ajankohtaisia asioita, Hanna Nyfors
Valtiokonttori / Statskontoret / State Treasury of Finland223 views
Sosiaalipolitiikka sanna natunenSosiaalipolitiikka sanna natunen
Sosiaalipolitiikka sanna natunen
Samuli Sukkula600 views
Kuntoutuksen näkymätKuntoutuksen näkymät
Kuntoutuksen näkymät
Kela717 views
SAK vastaa Juha Sipilän kysymyksiin yhteiskuntasopimuksestaSAK vastaa Juha Sipilän kysymyksiin yhteiskuntasopimuksesta
SAK vastaa Juha Sipilän kysymyksiin yhteiskuntasopimuksesta
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK2.4K views
Liite 1 kuntoutuspäivät 17.3.2016 Tuomas PöystiLiite 1 kuntoutuspäivät 17.3.2016 Tuomas Pöysti
Liite 1 kuntoutuspäivät 17.3.2016 Tuomas Pöysti
Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset1.3K views
Pirjo Ståhle: Muutosta tarvitaan, tapahtuuko se itsestään?Pirjo Ståhle: Muutosta tarvitaan, tapahtuuko se itsestään?
Pirjo Ståhle: Muutosta tarvitaan, tapahtuuko se itsestään?
Valtiokonttori / Statskontoret / State Treasury of Finland602 views
Muutoksen johtaminenMuutoksen johtaminen
Muutoksen johtaminen
Keva1K views

Erja Lindberg: Kunnalliset työllisyyspalvelut?

 • 1. Kunnalliset työllisyyspalvelut? Tete vai Sote? Työllisyyspalvelujen uudet järjestelyt sote-uudistuksessa 12.4.2016 Helsinki Kehittämispäällikkö Erja Lindberg
 • 2. Kuntien omaehtoisesti tuottamia palveluja • Järjestetään erilaisia yksilö- ja ryhmävalmennuksia (mm. työpajoissa) • Työnantajille tarjotaan rekrytointiin liittyviä palveluja: mm. neuvontaa, potentiaalisten työntekijöiden esittelyä, avustetaan työsopimusten ja palkkatukihakemusten laadinnassa • Järjestetään itse rekrytointitapahtumia tai osallistutaan niihin • Tarjotaan työvalmentajia tuella palkattujen tueksi • Etsitään piilotyöpaikkoja • Tarjotaan työkokeilupaikkoja ja mahdollisuuksia palkkatuettuun työhön • Järjestetään jatkomahdollisuuksia palkkatuetussa työssä, työkokeilussa ja kuntouttavassa työssä oleville • Ohjataan työttömiä koulutukseen ja tarjotaan lyhytkestoista koulutusta • Avustetaan eläke-edellytysten selvittämisessä • Järjestetään kesätyöpaikkoja koululaisille ja opiskelijoille • Maksetaan kesätyökorvauksia 12.4.2016 Erja Lindberg
 • 3. Työllisyyden kuntakokeilu 1.9.2012 – 31.12.2015 12.4.2016 Erja Lindberg • Hallitusohjelman mukaan pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi käynnistetään hallituskauden kestävä määräaikainen kokeilu, jossa viimeistään 12 kuukauden työttömyyden jälkeen työllisyyden hoidon päävastuu siirretään kunnalle tai kunnille yhteisvastuullisesti. Jokaisen työttömän työllistymismahdollisuudet kartoitetaan ja edistymistä seurataan aktiivisesti. Kokeilu toteutetaan erilaisissa kunnissa • Kokeilun tulokset arvioidaan ja sen pohjalta tehdään päätökset kuntien ja valtion välisestä työnjaosta työllisyyden edistämisessä • Selvitetään erikseen, millä tavalla pääkaupunkiseudun kunnat voivat osallistua tällaiseen toimintamalliin
 • 4. Työllisyyden kuntakokeilu kokosi parhaista työllisyyden hoidon resepteistä ”keittokirjan” yhteistyön ja palveluiden kehittämiseksi 12.4.2016 Erja Lindberg
 • 6. Seurantatutkimuksen arviointiulottuvuudet 1) Kokonaisvoimavarojen kehitys työllisyyden edistämisessä 2) Kuntastrategioiden kehitys työllisyyden edistämisessä 3) Työllisyyden edistämisen johtaminen ja koordinointi 4) Työllisyyden edistämisen prosessit ja palvelut 5) Sosiaali- ja terveyspalvelut ja kuntakokeilu 6) Opinnollistaminen ja ohjaus kuntakokeilussa 7) Yritykset ja kuntakokeilu 8) Työllistämistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja kuntakokeilu 9) Asiakkaat ja kuntakokeilu 10) Henkilöstön osaaminen, oppiminen ja jaksaminen 11) Vaikutukset työttömyyteen 12) Kokonaiskuva 12.4.2016 Erja Lindberg
 • 7. Työttömyysprosentin suhteellinen ja keskimääräinen kehitys kunnissa Kehitys kokeilukunnissa ja ”kärki-kunnissa” YLEISEN TRENDIN VASTAINEN -> selittääkö tätä työllisyydenhoidon muutos? 12.4.2016 Erja Lindberg
 • 8. ARVIOINTI-ULOTTUVUUS ARVIO ARVIO Kokonaiskuva Vaikka näin komplisoidusta asiakokonaisuudesta on vaikea tehdä täsmällisiä tuloksellisuuspäätelmiä, on kokonaiskuva kuitenkin kaikilla tärkeillä ulottuvuuksilla ainakin jossain määrin positiivinen, mikä vahvistaisi päätelmää siitä, että kuntakokeilulla on ollut aktivointiin ja työllisyyteen liittyviä positiivisia vaikutuksia. Kuntakokeilu on ollut uusi vaihe aiempaa laajemman paikallisen työllisyyden hoidon kokonaisuuden mobilisoimiseksi Suomessa. + Jatkon suositukset Vaikka kukon toteutusta voi pitää positiivisena, on työllisyyden uudelleenasemointi kunta-valtio ja niiden kumppanit kokonaisuudessa kesken ja asiaan vaikuttavat tärkeät muut uudistukset selvästi kesken. Tarvitaan kuntakokeilun jatkamista ja syventämistä tarkoituksenmukaisella tavalla, joka lähtee siitä että kuntien vastuu ja toimivalta työmarkkina-asioissa kasvaa kunta-valtio yhteistyöasetelman puitteissa. Jatkokehittelyn tulisi olla yhdistelmä pilotoinnin jatkamista ja koko kuntakentän ja kumppaneiden kehittelyä. Jatkon kehittelyä tarvitaan kolmella tasolla (a) asiakaspalvelun, (b) alueellis-paikallisen verkoston ja kehittämisalustojen sekä (c) laajasti ymmärretyn, integroivan työvoima- ja työmarkkinapolitiikan tasolla. 12.4.2016 Erja Lindberg
 • 9. Työllisyyden kuntakokeilu muutoksentekijänä • Työttömyys jatkaa tasaista kasvuaan ja laaja työttömyys lähentelee jo puolta miljoonaa. Tilanne, jossa pitkäaikaistyöttömien määrä lisääntyy huolestuttavaa tahtia, kertoo heikon työmarkkinatilanteen lisäksi myös siitä, ettei nykyinen järjestelmä toimi • Työllisyyden kuntakokeilussa mukana olevat hankkeet syntyivät halusta ja rohkeudesta kokeilla ja valita uusia ja erilaisia lähestymistapoja. Tarkoituksena ei ollut syrjäyttää perinteisiä toimijoita ja strategioita, vaan toimia niiden rinnalla. Kokeilu on ollut uudenlainen työväline kehittämistyöhön ja tarjonnut kunnille mahdollisuuden toimia, kehittää ja suunnitella nopeasti ja riskittömästi • Valtavien haasteiden purkaminen pieniksi arkisiksi muutoksiksi toimintatavoissa ja -malleissa osoittautui oikeaksi tavaksi lähteä liikkeelle. Vaikuttavuutta ja asiantuntemusta on voitu lisätä ylittämällä perinteiset sektorirajat 12.4.2016 Erja Lindberg
 • 11. Hallitusohjelman linjaus: Työllisyys ja kilpailukyky Kärkihanke 5: Työvoimahallinnon uudistaminen työllistymistä edistäväksi Toimenpide 2: Selvitetään työvoimapalveluiden siirto resursseineen vaikeimmin työllistyvien osalta kuntien vastuulle työssäkäyntialueittain, Tanskan mallin mukaisesti. Voimavarat ja työllistämisvastuu yhdistetään, mikä tekee nopean työllistämisen kunnille taloudellisesti houkuttelevaksi • Tehdään 31.12.2015 mennessä selvitys mm. toimenpiteistä, joita työvoimapalvelujen järjestämisvastuun siirto edellyttäisi ja siirron vaikutuksista. Selvityksen pohjalta hallitus päättää, ryhdytäänkö valmistelemaan vaikeimmin työllistyvien työvoimapalvelujen siirtämistä kuntien järjestämisvastuulle • Jos siirto katsotaan tarkoituksenmukaiseksi, edetään kokeilujen kautta ja valmistellaan kokeilulaki Oikeus- ja työministeri Jari Lindström, TEM 25.8.2015 12.4.2016 Erja Lindberg
 • 12. Työllisyyspalvelujen siirto vaikeimmin työllistyvien osalta kuntien vastuulle työssäkäyntialueittain Johtoryhmä Puheenjohtaja Oikeus- ja työministeri Jari Lindström Jäsenet Osastopäällikkö, ylijohtaja Tuija Oivo, työ- ja elinkeinoministeriö Osastopäällikkö, ylijohtaja Veli-Matti Niemi, sosiaali- ja terveysministeriö Osastopäällikkö, ylijohtaja Päivi Laajala, valtiovarainministeriö Varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijat/sihteerit Hallitusneuvos, ryhmäpäällikkö Päivi Kerminen, työ- ja elinkeinoministeriö Pääsihteeri Erja Lindberg, Suomen Kuntaliitto Pysyvät asiantuntijat Kaupunginjohtaja Kari Nenonen, Vantaa Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen, Rovaniemi Kaupunginjohtaja Matti Pennanen, Oulu Kunnanjohtaja Tanja Matikainen, Janakkala 12.4.2016 Erja Lindberg
 • 13. Valmisteluryhmä Puheenjohtaja Hallitusneuvos, ryhmäpäällikkö Päivi Kerminen, työ- ja elinkeinoministeriö Jäsenet Sosiaalineuvos Eveliina Pöyhönen, sosiaali- ja terveysministeriö Neuvotteleva virkamies Katja Palonen, valtiovarainministeriö Pääsihteeri Erja Lindberg, Suomen Kuntaliitto Apulaisjohtaja Reijo Vuorento, Suomen Kuntaliitto Pysyvät asiantuntijat Maahanmuutto-työllisyysasioiden päällikkö Ilkka Haahtela, Helsinki Aikuissosiaalityön ja työllistymispalveluiden päällikkö Pirjo Oksanen, Kuopio Projektipäällikkö Marjo Vallius-Hyttinen, Lieksa Palvelujohtaja Kai Hyttinen, Kainuun TE-toimisto Palvelujohtaja Kari Kettunen, Varsinais-Suomen TE-toimisto Palvelujohtaja Päivi Laine, Satakunnan TE-toimisto Asiantuntijat/sihteerit Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz, työ- ja elinkeinoministeriö Erityisasiantuntija Tommi Eskonen, Suomen Kuntaliitto 12.4.2016 Erja Lindberg
 • 14. VAIKEIMMIN TYÖLLISTYVIEN TYÖVOIMA- JA YRITYSPALVELUJEN JÄRJESTÄMISVASTUUN SIIRTO VALTIOLTA KUNNILLE 14.1.2016 Työryhmän esitys: Julkisten työvoima- ja yrityspalvelujen järjestämisvastuun siirtämistä koskeva kokeilu 12.4.2016 Erja Lindberg
 • 15. Selvityshenkilö Maria Kaisa Aula (TEM) Selvitystehtävän toimeksianto: • Tarkoituksena oli kartoittaa eri toimijoiden näkemyksiä toimenpiteistä, joilla työnantajat voivat helpommin palkata työttömiä ja työttömät hakeutua töihin tai yrittäjiksi • Lähtökohtana oli kysely TEM:n sivuilla kansalaisjärjestöille, yrittäjille, työmarkkinajärjestöille, oppilaitoksille, alueellisille toimijoille, kunnille, tutkijoille • Selvitys julkistetaan 18.4.2016 12.4.2016 Erja Lindberg
 • 16. Hallituksen linjaus maakunnille siirrettävistä tehtävistä • Kunnat vastaavat jatkossakin nykyisen lainsäädännön periaatteiden mukaisesti työllisyyden hoidosta ja edistämisestä • ELY-keskukset ja TE-toimistot lakkautetaan ja niiden vastuulla olevien palveluiden järjestämisvastuu on maakunnilla • TE-palveluiden järjestämisessä hyödynnetään järjestäjä – tuottaja –mallia. Maakunnat pääsääntöisesti sopivat TE-palveluiden tuottamisesta laissa säädettyjen kriteerit täyttävien kuntien, yksityisten tai kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Näin halutaan hyödyntää kuntien osaamista ja potentiaalia alueidensa kasvun ja työllisyyden edistäjinä • Työ- ja elinkeinopalveluiden järjestäminen ja kotoutumisen edistäminen: TE- palveluissa palvelutuotantoa voidaan lailla tai laissa säädettyjen kriteerien täyttyessä sopimuksella osoittaa riittävät voimavarat omaavalle kunnalle (kaupunki) sekä yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoille. • Vuosina 2017 ja 2018n toteutetaan työnhakija- ja työnantajalähtöisen työllisyyspalvelun alueellisia kokeiluja. Kokeilujen sisällöistä linjataan vuoden 2016 aikana 12.4.2016 Erja Lindberg 5.4.2016
 • 17. Kunnat ja työllisyys • Työllisyys on yksi kuntien elinvoiman tekijöistä • Työllisyyden edistämiseen liittyvät palvelut ovat tiettyjen väestöryhmien palvelutarpeiden osalta lähipalveluita • Kuntalaisten tarvitsemat työllisyyttä edistävät palvelut, osaamisen kehittäminen sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen muodostavat kokonaisuuden, jonka avulla eriarvoisuus ja syrjäytyminen vähenee ja heikoimmassa asemassa olevien väestöryhmien osallisuus, hyvinvointi ja suhteellinen asema paranee 12.4.2016 Erja Lindberg
 • 18. • Kuntien tehtävänä on varmistaa, että tarjolla on riittävästi niin julkisia kuin yksityisiä resursseja ja osaamista, jotta tarvittavat palvelut voidaan tuottaa entistä laadukkaimpina ja kustannustehokkaampina • Kysymys ei ole pelkästään kuntien kyvystä järjestää ja tuottaa työllisyyttä tukevia palveluja, vaan myös kyvystä hyödyntää ja vahvistaa asiakaslähtöisyyttä, lähiyhteisöllisyyttä ja paikallista vastuullisuutta sekä kyvystä integroida eri toimijat (palvelujen käyttäjät, oppilaitokset, yhteisöt, järjestöt , yritykset ja kunnat) osallistumaan palvelujen suunnitteluun, tuottamiseen ja kehittämiseen 12.4.2016 Erja Lindberg
 • 19. • Työvoima- ja yrityspalvelujen siirtyessä maakunnille, palvelut pysyvät etäällä paikallistason yhteistyöstä ja vaikeammin työllistyvistä työnhakijoista. Sähköiset työnhakupalvelut soveltuvat paremmin toteutettavaksi maakuntien tasolla, mutta vaikeammin työllistyvien henkilöiden työllistymisedellytysten parantamiseen liittyvä päätöksenteko, työnantajayhteistyö ja palvelujärjestelmän kehittäminen tulee olla lähempänä paikallistasoa • Koska nykyisillä TE-toimiston tarjoamilla palveluilla ei ratkaista vaikeammin työllistyvien työvoimapalveluihin liittyviä haasteita, tulee työllisyyspalvelujen järjestämisvastuun siirto vaikeimmin työllistyvien osalta kunnille toteuttaa samanaikaisesti kun muut työvoima- ja elinkeinopalvelut siirtyvät maakuntien vastuulle vuoden 2019 alussa • Yhteistyön ja tehtävien uudelleenorganisointia varten tulee työllisyyskokeilut käynnistää mahdollisimman pian! 12.4.2016 Erja Lindberg