Elina Aaltio: Osallisuus ja sote-integraatio hyvinvoinnin rakentumisessa

THL
THLSenior Planning officer um THL
9.2.2016 1
Osallisuus ja sote-integraatio
hyvinvoinnin rakentumisessa
Elina Aaltio, Reformit
Sosiaalipalvelut sote-uudistuksessa 9.2.2016 THL
Osallisuus ja sote-integraatio hyvinvoinnin rakentumisessa / Elina Aaltio, THL, Reformit
Sote-integraatio sote-uudistuksessa
• Sote-uudistuksen tavoitteena on yhdistää sosiaali- ja
terveydenhuolto
järjestämistasolla (yhteinen hallinto, budjetti ja päätöksenteko)
niin vertikaalisesti (perus- ja erityistasojen yhdistäminen)
kuin horisontaalisesti (sosiaali- ja terveyssektorien yhdistäminen)
jotta tuotannon tasolla tuottajat toimisivat integroidusti
jolloin asiakastasolla asiakas saisi eri tarpeisiinsa vastaavan
palvelukokonaisuuden
9.2.2016 Osallisuus ja sote-integraatio hyvinvoinnin rakentumisessa / Elina Aaltio, THL, Reformit 2
Hyvinvoinnin rakentuminen
• Hyvinvointi on paitsi fyysistä terveyttä, myös mielenterveyttä,
sosiaalisia suhteita ja kognitiivisia taitoja.
• sidoksissa toisiinsa toisiaan tukien, puutteita paikaten mutta myös
ongelmia kumuloiden
• Hyvinvointi edellyttää riittävää terveyttä ja elämänhallintaa (Len
Doyal & Ian Gough)
• Elämänhallinta edellyttää riittävästi voimavaroja kuormituksen
käsittelyyn (Aaron Antonovsky)
• Voimavarat ovat sekä yksilön (sisäiset) että yhteisön (ulkoiset)
ominaisuuksia. Hyvinvointipalvelut ovat osa ulkoisia voimavaroja.
9.2.2016 Osallisuus ja sote-integraatio hyvinvoinnin rakentumisessa / Elina Aaltio, THL, Reformit 3
Osallisuus hyvinvoinnin seuraus ja edellytys
Seuraus
• Doyalin & Goughin (1991) mukaan hyvinvointi on kykyä osallistua
sen yhteisön toimintaan, jossa ihminen haluaa elää
• Kyky osallistua edellyttää terveyttä ja elämänhallintaa, jotka
puolestaan rakentuvat päivittäin suhteessa toisiin ihmisiin
• Palvelut rakentavat toimintakyvyn perustaa ja paikkaavat vajeita
Edellytys
• Osallisuus palveluissa välttämätöntä, jotta asiakas
• saa tarpeitaan vastaavaa palvelua
• hyötyy palvelusta (Aaltio 2013)
9.2.2016 Osallisuus ja sote-integraatio hyvinvoinnin rakentumisessa / Elina Aaltio, THL, Reformit 4
Tavoite: Integraatiolla kokonaisvaltaista hyvinvointia,
vaikuttavuutta ja säästöjä
Sote-integraatio on hyvä ratkaisu moniin nykyisen palvelujärjestelmän ongelmiin
• Siiloutumisen sijaan yksilön tilannetta tarkasteltaisiin kokonaisuutena eikä vain esim.
terveyden tai toimeentulon kannalta.
• Osaoptimoinnin, luukuttamisen ja väliinputoamisten sijaan palvelun hakija saisi palvelua
yhdestä paikasta sen sijaan, ettei kukaan ota vastuuta.
• Päällekkäisyyden sijaan asiakkaan tilannetta tarkasteltaisiin kokonaisuutena
moniammatillisissa tiimeissä, jolloin asiakkaan ei tarvitse selostaa samoja asioita
useaan otteeseen esim. lääkärille, psykologille ja sosiaalityöntekijälle.
• Palvelutarpeet esiin aiempaa nopeammin, jolloin voitaisiin ennaltaehkäistä ongelmien
kasautuminen, syveneminen ja kroonistuminen.
• Hoitoketjut olisivat yhtenäisiä ja siirtymät palveluista toiseen hallittuja, esim. ei kotiuteta
potilasta sairaalasta kotiin ilman rahaa lääkkeisiin tai kadulle, huomioidaan
jälkihoidossa mahdollisen sosiaalisen, psyykkisen tai elämänhallinnallisen tuen tarve.
9.2.2016 Osallisuus ja sote-integraatio hyvinvoinnin rakentumisessa / Elina Aaltio, THL, Reformit 5
Yleismaailmallisia haasteita
Muiden maiden kokemuksista tiedetään, ettei rakenteellinen integraatio automaattisesti
johda toiminnalliseen integraatioon ja toivottuihin vaikutuksiin. Haasteena mm.
• Miten uudistus toteutetaan tasapuolisesti niin sosiaali- kuin terveydenhuollon näkökulmat
huomioiden ja molempien osaamista kunnioittaen?
• Miten eri ammattikuntien ja organisaatioiden erilaiset toimintakulttuurit saadaan sovitettua yhteen?
• Miten siiloajattelusta ja kielteisistä stereotypioista päästään eroon? Miten työntekijät saadaan
motivoitua yhteistyöhön ja -ymmärrykseen?
• Miten luodaan ja juurrutetaan yhteisiä käsitteitä ja toimintamalleja eri alojen välille?
• Miten varmistetaan riittävät resurssit? Integraatio aiheuttaa aluksi menoja, sillä
• yhteistyön ja uusien toimintatapojen rakentaminen ja harjoittelu vievät aikaa.
• kokonaisvaltainen työote tuo esiin piiloon jääneitä palvelutarpeita.
• siirtymävaiheessa tehdään päällekkäin vanhalla ja uudella tavalla.
• Miten valinnanvapaus, integraatio ja kilpailuun perustuva monituottajamalli saadaan sovitettua
yhteen siten, että lopputuloksena on väestön yhdenvertainen hyvinvointi?
9.2.2016 Osallisuus ja sote-integraatio hyvinvoinnin rakentumisessa / Elina Aaltio, THL, Reformit 6
Suomalaista palvelujärjestelmää koskevia haasteita
• Sosiaali- ja terveyspalvelujen lisäksi hyvinvointia rakennetaan monissa
sellaisissa palveluissa, jotka ovat jäämässä kuntiin tai valtiolle. Esim.
• Vaikeasti työllistyvien palvelut
Näillä asiakkailla tyypillisesti useita sosiaali- ja terveyspalvelujen tarpeita. Miten kunta (mikäli työllisyyspalvelut
jätetään kunnille) ja sote-alue saadaan yhdistämään palvelut toimivaksi kokonaisuudeksi?
• Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelu
Lasten ja nuorten kasvussa ja kehityksessä, sosiaalisten suhteiden muotoutumisessa ja hyvinvoinnissa
varhaiskasvatuksella, perusopetuksella ja toisella asteella suuri rooli. Miten lapsiperheiden palveluissa ja
lastensuojelussa saadaan yhteistyö kasvatus- ja opetustoimen kanssa toimivaksi, kun siinä nykyiselläänkin on
paikoittain puutteita?
• Terveyttä ja hyvinvointia edistetään myös mm. kulttuuri- ja
liikuntapalveluilla, toimivalla kaupunkisuunnittelulla ja joukkoliikenteellä
Palveluverkkoa, toimipisteiden sijaintia, liikennejärjestelyjä ja joukkoliikennettä olisi hyvä tarkastella
kokonaisuutena – haasteita jo nyt, entä tulevaisuudessa?
9.2.2016 Osallisuus ja sote-integraatio hyvinvoinnin rakentumisessa / Elina Aaltio, THL, Reformit 7
Onnistuneen integraation edellytyksiä
kv. kirjallisuuden pohjalta
• Asiakkaiden ja työntekijöiden osallisuus sekä suunnittelu- että
toimeenpanovaiheessa
• Professioiden väliset näkemyserot tavoitteista ja keinoista käsitellään
• Yhteinen prosessointi ja muutokseen motivoituminen
• Yhteisten työkalujen (mm. palvelutarpeen arviointi, suunnitelmat) kehittäminen
• Työntekijöiden tukeminen ja hyvä johtaminen kohti muutosta
• Työntekijöiden kouluttaminen
• Integroitavien toimintojen fyysinen läheisyys
• Yhteensopivat asiakastietojärjestelmät, luokitukset, asiakirjarakenteet ja yhteiset
rekisterit sujuvan tiedonkulun mahdollistamiseksi palvelujen välillä
• Riittävät taloudelliset resurssit em. tekijöiden toteuttamiseksi
• Selkeät kansalliset ohjeet ja kriteerit ja hyvä tiedottaminen
9.2.2016 Osallisuus ja sote-integraatio hyvinvoinnin rakentumisessa / Elina Aaltio, THL, Reformit 8
Kirjallisuutta
Aaltio, Elina (2013) Hyvinvoinnin uusi järjestys. Helsinki: Gaudeamus.
Antonovsky, Aaron (1985) Health, Stress and Coping. San Francisco, London: Jossey-Bass Publishers.
Cameron, Ailsa; Lart, Rachel; Bostock, Lisa & Coomber, Caroline (2012) Factors that promote and hinder joint and
integrated working between health and social care services. Social Care Institute for Excellence. Research Briefing 41.
Doyal, Len & Gough, Ian (1991) A Theory of Human Need. Houndmills, Basingstoke, Hampshire and London: The
Macmillan Press Ltd.
Nies, Hen (2004) Integrated care: concepts and background. In Henk Nies & Philp C. Berman (eds.) Integrating
Services for Older People.
Ham, Chris & Curry, Natasha (2011) Integrated care. What is it? Does it work? What does it mean for the NHS? The
King’s Fund.
Leutz, Walter N. (1999) Five Laws of Integrating Medical and Social Services: Lessons from the United states and the
United Kingdom. The Milbank Quarterly, 77 (1).
Munday, Brian (2007) Integrated social services in Europe. Council of Europe Publishing.
Williams, Paul & Sullivan, Helen (2009) Faces of integration. International Journal of Integrated Care 9(2).
9.2.2016 Osallisuus ja sote-integraatio hyvinvoinnin rakentumisessa / Elina Aaltio, THL, Reformit 9
1 von 9

Recomendados

Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa von
Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessaOsaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa
Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessaTHL
1.8K views19 Folien
Riikka Perälä: Soten haasteet kansalaisten edunvalvonnassa von
Riikka Perälä: Soten haasteet kansalaisten edunvalvonnassaRiikka Perälä: Soten haasteet kansalaisten edunvalvonnassa
Riikka Perälä: Soten haasteet kansalaisten edunvalvonnassaTHL
557 views9 Folien
Elina Palola: Sosiaalinen kuntoutus – sotea ja kuntoutusta von
Elina Palola: Sosiaalinen kuntoutus – sotea ja kuntoutustaElina Palola: Sosiaalinen kuntoutus – sotea ja kuntoutusta
Elina Palola: Sosiaalinen kuntoutus – sotea ja kuntoutustaTHL
741 views30 Folien
Eeva Nykänen: Sosiaalipalvelut sote-uudistuksessa von
Eeva Nykänen: Sosiaalipalvelut sote-uudistuksessaEeva Nykänen: Sosiaalipalvelut sote-uudistuksessa
Eeva Nykänen: Sosiaalipalvelut sote-uudistuksessaTHL
658 views9 Folien
Peppi Saikku: Näinhän tässä pitikin käydä? von
Peppi Saikku: Näinhän tässä pitikin käydä?Peppi Saikku: Näinhän tässä pitikin käydä?
Peppi Saikku: Näinhän tässä pitikin käydä?THL
607 views10 Folien
Jarno Karjalainen: Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallinen kehittämishanke ... von
Jarno Karjalainen: Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallinen kehittämishanke ...Jarno Karjalainen: Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallinen kehittämishanke ...
Jarno Karjalainen: Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallinen kehittämishanke ...THL
739 views20 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) kuntien toiminnassa -esimerkkinä ravitsemus von
Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) kuntien toiminnassa -esimerkkinä ravitsemusTerveydenedistämisaktiivisuus (TEA) kuntien toiminnassa -esimerkkinä ravitsemus
Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) kuntien toiminnassa -esimerkkinä ravitsemusTHL
240 views24 Folien
Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta von
Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksestaAjankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta
Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksestaTHL
1.3K views19 Folien
Eveliina Pöyhönen: TEOS ja kuntouttava työtoiminta von
Eveliina Pöyhönen: TEOS ja kuntouttava työtoimintaEveliina Pöyhönen: TEOS ja kuntouttava työtoiminta
Eveliina Pöyhönen: TEOS ja kuntouttava työtoimintaTHL
686 views8 Folien
Erja Lindberg: Kunnalliset työllisyyspalvelut? von
Erja Lindberg: Kunnalliset työllisyyspalvelut?Erja Lindberg: Kunnalliset työllisyyspalvelut?
Erja Lindberg: Kunnalliset työllisyyspalvelut?THL
643 views19 Folien
Jukka Haapakoski: Muuttuuko pitkäaikaistyöttömien asema? von
Jukka Haapakoski: Muuttuuko pitkäaikaistyöttömien asema?Jukka Haapakoski: Muuttuuko pitkäaikaistyöttömien asema?
Jukka Haapakoski: Muuttuuko pitkäaikaistyöttömien asema?THL
386 views21 Folien
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen nykytila, toimintamallit ja kehittämist... von
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen nykytila, toimintamallit ja kehittämist...Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen nykytila, toimintamallit ja kehittämist...
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen nykytila, toimintamallit ja kehittämist...THL
1.4K views17 Folien

Was ist angesagt?(19)

Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) kuntien toiminnassa -esimerkkinä ravitsemus von THL
Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) kuntien toiminnassa -esimerkkinä ravitsemusTerveydenedistämisaktiivisuus (TEA) kuntien toiminnassa -esimerkkinä ravitsemus
Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) kuntien toiminnassa -esimerkkinä ravitsemus
THL240 views
Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta von THL
Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksestaAjankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta
Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta
THL1.3K views
Eveliina Pöyhönen: TEOS ja kuntouttava työtoiminta von THL
Eveliina Pöyhönen: TEOS ja kuntouttava työtoimintaEveliina Pöyhönen: TEOS ja kuntouttava työtoiminta
Eveliina Pöyhönen: TEOS ja kuntouttava työtoiminta
THL686 views
Erja Lindberg: Kunnalliset työllisyyspalvelut? von THL
Erja Lindberg: Kunnalliset työllisyyspalvelut?Erja Lindberg: Kunnalliset työllisyyspalvelut?
Erja Lindberg: Kunnalliset työllisyyspalvelut?
THL643 views
Jukka Haapakoski: Muuttuuko pitkäaikaistyöttömien asema? von THL
Jukka Haapakoski: Muuttuuko pitkäaikaistyöttömien asema?Jukka Haapakoski: Muuttuuko pitkäaikaistyöttömien asema?
Jukka Haapakoski: Muuttuuko pitkäaikaistyöttömien asema?
THL386 views
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen nykytila, toimintamallit ja kehittämist... von THL
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen nykytila, toimintamallit ja kehittämist...Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen nykytila, toimintamallit ja kehittämist...
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen nykytila, toimintamallit ja kehittämist...
THL1.4K views
Nella Savolainen: Hyvinvointityö Varsinais-Suomen kunnissa von THL
Nella Savolainen: Hyvinvointityö Varsinais-Suomen kunnissaNella Savolainen: Hyvinvointityö Varsinais-Suomen kunnissa
Nella Savolainen: Hyvinvointityö Varsinais-Suomen kunnissa
THL491 views
Pekka Puustinen: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote-maakunnissa von THL
Pekka Puustinen: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote-maakunnissaPekka Puustinen: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote-maakunnissa
Pekka Puustinen: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote-maakunnissa
THL435 views
Avaus ja muutosagenttien esittäytyminen von THL
Avaus ja muutosagenttien esittäytyminenAvaus ja muutosagenttien esittäytyminen
Avaus ja muutosagenttien esittäytyminen
THL206 views

Destacado

Mikko Tamminen: Helsingin terveys- ja hyvinvointikonsepti von
Mikko Tamminen: Helsingin terveys- ja hyvinvointikonseptiMikko Tamminen: Helsingin terveys- ja hyvinvointikonsepti
Mikko Tamminen: Helsingin terveys- ja hyvinvointikonseptiTHL
592 views3 Folien
Sote-järjestämislakiluonnoksen vaikutusten ennakkoarviointi von
Sote-järjestämislakiluonnoksen vaikutusten ennakkoarviointiSote-järjestämislakiluonnoksen vaikutusten ennakkoarviointi
Sote-järjestämislakiluonnoksen vaikutusten ennakkoarviointiTHL
4.2K views20 Folien
Mitä sote-uudistukselle kuuluu nyt eli Sote-ajankohtaista von
Mitä sote-uudistukselle kuuluu nyt eli Sote-ajankohtaistaMitä sote-uudistukselle kuuluu nyt eli Sote-ajankohtaista
Mitä sote-uudistukselle kuuluu nyt eli Sote-ajankohtaistaTHL
1.2K views19 Folien
Sanna Väyrynen: Asunnottomana vankilasta vapautuvien kuntoutus - missä mennään? von
Sanna Väyrynen: Asunnottomana vankilasta vapautuvien kuntoutus - missä mennään? Sanna Väyrynen: Asunnottomana vankilasta vapautuvien kuntoutus - missä mennään?
Sanna Väyrynen: Asunnottomana vankilasta vapautuvien kuntoutus - missä mennään? THL
607 views12 Folien
Rhea Nyberg: Näkökulmia sosiaalipalveluihin päihde- ja mielenterveys asiakasr... von
Rhea Nyberg: Näkökulmia sosiaalipalveluihin päihde- ja mielenterveys asiakasr...Rhea Nyberg: Näkökulmia sosiaalipalveluihin päihde- ja mielenterveys asiakasr...
Rhea Nyberg: Näkökulmia sosiaalipalveluihin päihde- ja mielenterveys asiakasr...THL
371 views6 Folien
Jaana Nevalainen: Työllisyyspalvelujen uudet järjestelyt sote-uudistuksen näk... von
Jaana Nevalainen: Työllisyyspalvelujen uudet järjestelyt sote-uudistuksen näk...Jaana Nevalainen: Työllisyyspalvelujen uudet järjestelyt sote-uudistuksen näk...
Jaana Nevalainen: Työllisyyspalvelujen uudet järjestelyt sote-uudistuksen näk...THL
456 views7 Folien

Destacado(9)

Mikko Tamminen: Helsingin terveys- ja hyvinvointikonsepti von THL
Mikko Tamminen: Helsingin terveys- ja hyvinvointikonseptiMikko Tamminen: Helsingin terveys- ja hyvinvointikonsepti
Mikko Tamminen: Helsingin terveys- ja hyvinvointikonsepti
THL592 views
Sote-järjestämislakiluonnoksen vaikutusten ennakkoarviointi von THL
Sote-järjestämislakiluonnoksen vaikutusten ennakkoarviointiSote-järjestämislakiluonnoksen vaikutusten ennakkoarviointi
Sote-järjestämislakiluonnoksen vaikutusten ennakkoarviointi
THL4.2K views
Mitä sote-uudistukselle kuuluu nyt eli Sote-ajankohtaista von THL
Mitä sote-uudistukselle kuuluu nyt eli Sote-ajankohtaistaMitä sote-uudistukselle kuuluu nyt eli Sote-ajankohtaista
Mitä sote-uudistukselle kuuluu nyt eli Sote-ajankohtaista
THL1.2K views
Sanna Väyrynen: Asunnottomana vankilasta vapautuvien kuntoutus - missä mennään? von THL
Sanna Väyrynen: Asunnottomana vankilasta vapautuvien kuntoutus - missä mennään? Sanna Väyrynen: Asunnottomana vankilasta vapautuvien kuntoutus - missä mennään?
Sanna Väyrynen: Asunnottomana vankilasta vapautuvien kuntoutus - missä mennään?
THL607 views
Rhea Nyberg: Näkökulmia sosiaalipalveluihin päihde- ja mielenterveys asiakasr... von THL
Rhea Nyberg: Näkökulmia sosiaalipalveluihin päihde- ja mielenterveys asiakasr...Rhea Nyberg: Näkökulmia sosiaalipalveluihin päihde- ja mielenterveys asiakasr...
Rhea Nyberg: Näkökulmia sosiaalipalveluihin päihde- ja mielenterveys asiakasr...
THL371 views
Jaana Nevalainen: Työllisyyspalvelujen uudet järjestelyt sote-uudistuksen näk... von THL
Jaana Nevalainen: Työllisyyspalvelujen uudet järjestelyt sote-uudistuksen näk...Jaana Nevalainen: Työllisyyspalvelujen uudet järjestelyt sote-uudistuksen näk...
Jaana Nevalainen: Työllisyyspalvelujen uudet järjestelyt sote-uudistuksen näk...
THL456 views
LAPEn maakunnallinen muutostyö käynnistyy von THL
LAPEn maakunnallinen muutostyö käynnistyyLAPEn maakunnallinen muutostyö käynnistyy
LAPEn maakunnallinen muutostyö käynnistyy
THL308 views
Palvelupaketit ihmiselle sopivan soten työkaluna von THL
Palvelupaketit ihmiselle sopivan soten työkalunaPalvelupaketit ihmiselle sopivan soten työkaluna
Palvelupaketit ihmiselle sopivan soten työkaluna
THL423 views
Ulkomaista syntyperää olevien nuorten terveys ja hyvinvointi von THL
Ulkomaista syntyperää olevien nuorten terveys ja hyvinvointiUlkomaista syntyperää olevien nuorten terveys ja hyvinvointi
Ulkomaista syntyperää olevien nuorten terveys ja hyvinvointi
THL887 views

Similar a Elina Aaltio: Osallisuus ja sote-integraatio hyvinvoinnin rakentumisessa

Ahtonen Huuskonen- Jaana: Kanta-Hämeen perhekeskustoiminnan ratkaisut varhais... von
Ahtonen Huuskonen- Jaana: Kanta-Hämeen perhekeskustoiminnan ratkaisut varhais...Ahtonen Huuskonen- Jaana: Kanta-Hämeen perhekeskustoiminnan ratkaisut varhais...
Ahtonen Huuskonen- Jaana: Kanta-Hämeen perhekeskustoiminnan ratkaisut varhais...THL
191 views18 Folien
Hyvinvoinnin edistäminen käytännössä Aulikki Kananoja von
Hyvinvoinnin edistäminen käytännössä Aulikki KananojaHyvinvoinnin edistäminen käytännössä Aulikki Kananoja
Hyvinvoinnin edistäminen käytännössä Aulikki Kananojasarilvonen
1.2K views24 Folien
Lasten, nuorten ja perheiden erityispalvelujen kehittäminen LAPE-muutoksessa von
Lasten, nuorten ja perheiden erityispalvelujen kehittäminen LAPE-muutoksessaLasten, nuorten ja perheiden erityispalvelujen kehittäminen LAPE-muutoksessa
Lasten, nuorten ja perheiden erityispalvelujen kehittäminen LAPE-muutoksessaTHL
326 views23 Folien
Osallisuus sosiaalipolitiikassa - Elina Palola von
Osallisuus sosiaalipolitiikassa - Elina PalolaOsallisuus sosiaalipolitiikassa - Elina Palola
Osallisuus sosiaalipolitiikassa - Elina PalolaHeini Maijanen
663 views26 Folien
Etuus- ja palvelujärjestelmän yhteinen vaikuttavuus von
Etuus- ja palvelujärjestelmän yhteinen vaikuttavuusEtuus- ja palvelujärjestelmän yhteinen vaikuttavuus
Etuus- ja palvelujärjestelmän yhteinen vaikuttavuusMinna Kivipelto
68 views17 Folien

Similar a Elina Aaltio: Osallisuus ja sote-integraatio hyvinvoinnin rakentumisessa(20)

Ahtonen Huuskonen- Jaana: Kanta-Hämeen perhekeskustoiminnan ratkaisut varhais... von THL
Ahtonen Huuskonen- Jaana: Kanta-Hämeen perhekeskustoiminnan ratkaisut varhais...Ahtonen Huuskonen- Jaana: Kanta-Hämeen perhekeskustoiminnan ratkaisut varhais...
Ahtonen Huuskonen- Jaana: Kanta-Hämeen perhekeskustoiminnan ratkaisut varhais...
THL191 views
Hyvinvoinnin edistäminen käytännössä Aulikki Kananoja von sarilvonen
Hyvinvoinnin edistäminen käytännössä Aulikki KananojaHyvinvoinnin edistäminen käytännössä Aulikki Kananoja
Hyvinvoinnin edistäminen käytännössä Aulikki Kananoja
sarilvonen1.2K views
Lasten, nuorten ja perheiden erityispalvelujen kehittäminen LAPE-muutoksessa von THL
Lasten, nuorten ja perheiden erityispalvelujen kehittäminen LAPE-muutoksessaLasten, nuorten ja perheiden erityispalvelujen kehittäminen LAPE-muutoksessa
Lasten, nuorten ja perheiden erityispalvelujen kehittäminen LAPE-muutoksessa
THL326 views
Osallisuus sosiaalipolitiikassa - Elina Palola von Heini Maijanen
Osallisuus sosiaalipolitiikassa - Elina PalolaOsallisuus sosiaalipolitiikassa - Elina Palola
Osallisuus sosiaalipolitiikassa - Elina Palola
Heini Maijanen663 views
Etuus- ja palvelujärjestelmän yhteinen vaikuttavuus von Minna Kivipelto
Etuus- ja palvelujärjestelmän yhteinen vaikuttavuusEtuus- ja palvelujärjestelmän yhteinen vaikuttavuus
Etuus- ja palvelujärjestelmän yhteinen vaikuttavuus
Minna Kivipelto68 views
Terveyserojen kaventaminen 8_10_2014 Rotko von MS SOSTE
Terveyserojen kaventaminen 8_10_2014 RotkoTerveyserojen kaventaminen 8_10_2014 Rotko
Terveyserojen kaventaminen 8_10_2014 Rotko
MS SOSTE471 views
Merja Mäkisalo-Ropponen: Miten voimme hyödyntää tietoa lasten ja nuorten hyvi... von THL
Merja Mäkisalo-Ropponen: Miten voimme hyödyntää tietoa lasten ja nuorten hyvi...Merja Mäkisalo-Ropponen: Miten voimme hyödyntää tietoa lasten ja nuorten hyvi...
Merja Mäkisalo-Ropponen: Miten voimme hyödyntää tietoa lasten ja nuorten hyvi...
THL82 views
Kuntien ja järjestöjen yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä von THL
Kuntien ja järjestöjen yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessäKuntien ja järjestöjen yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä
Kuntien ja järjestöjen yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä
THL841 views
Eeva Liukko: Sosiaalityö mielenterveys- ja paihdetyössä 12.04.2021 von THL
Eeva Liukko: Sosiaalityö mielenterveys- ja paihdetyössä 12.04.2021Eeva Liukko: Sosiaalityö mielenterveys- ja paihdetyössä 12.04.2021
Eeva Liukko: Sosiaalityö mielenterveys- ja paihdetyössä 12.04.2021
THL189 views
Lapsi- ja perhepalvelut johtamisen näkökulmasta von Matti Heikkinen
Lapsi- ja perhepalvelut johtamisen näkökulmastaLapsi- ja perhepalvelut johtamisen näkökulmasta
Lapsi- ja perhepalvelut johtamisen näkökulmasta
Matti Heikkinen180 views
Hyvinvointikertomus kuntajohtamisen välineenä von THL
Hyvinvointikertomus kuntajohtamisen välineenäHyvinvointikertomus kuntajohtamisen välineenä
Hyvinvointikertomus kuntajohtamisen välineenä
THL410 views
Tiina Suomela-Markkanen: Kuntoutussuunnitelma-vaativa lääkinnällinen kuntoutu... von Kela
Tiina Suomela-Markkanen: Kuntoutussuunnitelma-vaativa lääkinnällinen kuntoutu...Tiina Suomela-Markkanen: Kuntoutussuunnitelma-vaativa lääkinnällinen kuntoutu...
Tiina Suomela-Markkanen: Kuntoutussuunnitelma-vaativa lääkinnällinen kuntoutu...
Kela5.4K views
Taru Koivisto: Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. Hallitu... von THL
Taru Koivisto: Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. Hallitu...Taru Koivisto: Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. Hallitu...
Taru Koivisto: Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. Hallitu...
THL314 views
Yhteistyöllä hyvinvointia ja terveyttä 2025 - Miten terveyseroja voidaan kave... von THL
Yhteistyöllä hyvinvointia ja terveyttä 2025 - Miten terveyseroja voidaan kave...Yhteistyöllä hyvinvointia ja terveyttä 2025 - Miten terveyseroja voidaan kave...
Yhteistyöllä hyvinvointia ja terveyttä 2025 - Miten terveyseroja voidaan kave...
THL1.3K views
Hyvinvointineuvola lapsiperheiden tukena_katsaus 2007 von Matti Rimpelä
Hyvinvointineuvola lapsiperheiden tukena_katsaus 2007Hyvinvointineuvola lapsiperheiden tukena_katsaus 2007
Hyvinvointineuvola lapsiperheiden tukena_katsaus 2007
Matti Rimpelä131 views
Eriarvoisuuden kaventaminen maakunnissa von THL
Eriarvoisuuden kaventaminen maakunnissaEriarvoisuuden kaventaminen maakunnissa
Eriarvoisuuden kaventaminen maakunnissa
THL472 views
Helka Raivio: Sosiaalinen kuntoutus - enemmän sosiaalista toimintakykyä ja os... von THL
Helka Raivio: Sosiaalinen kuntoutus - enemmän sosiaalista toimintakykyä ja os...Helka Raivio: Sosiaalinen kuntoutus - enemmän sosiaalista toimintakykyä ja os...
Helka Raivio: Sosiaalinen kuntoutus - enemmän sosiaalista toimintakykyä ja os...
THL229 views
Sosiaalinen kuntoutus voimavaraistumisena von THL
Sosiaalinen kuntoutus voimavaraistumisenaSosiaalinen kuntoutus voimavaraistumisena
Sosiaalinen kuntoutus voimavaraistumisena
THL496 views
SDP:n vanhuspoliittinen ohjelma von SDP
SDP:n vanhuspoliittinen ohjelmaSDP:n vanhuspoliittinen ohjelma
SDP:n vanhuspoliittinen ohjelma
SDP404 views

Más de THL

Somaattinen erikoissairaanhoito 2021 von
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021THL
220 views12 Folien
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf von
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdfNiiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdfTHL
64 views6 Folien
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf von
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfYlitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfTHL
11 views5 Folien
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf von
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfNieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfTHL
13 views32 Folien
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf von
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfRaitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfTHL
35 views17 Folien
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi... von
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...THL
24 views15 Folien

Más de THL(20)

Somaattinen erikoissairaanhoito 2021 von THL
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
THL220 views
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf von THL
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdfNiiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
THL64 views
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf von THL
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfYlitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
THL11 views
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf von THL
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfNieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
THL13 views
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf von THL
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfRaitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
THL35 views
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi... von THL
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
THL24 views
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf von THL
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdfLansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
THL19 views
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf von THL
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdfMarkkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
THL28 views
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022 von THL
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
THL272 views
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto von THL
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilastoRikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
THL282 views
Synthetic Opioid Preparedness in Europe von THL
Synthetic Opioid Preparedness in EuropeSynthetic Opioid Preparedness in Europe
Synthetic Opioid Preparedness in Europe
THL235 views
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021 von THL
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
THL329 views
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022 von THL
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
THL397 views
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf von THL
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdfAktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
THL69 views
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer von THL
Kort information och aktuella frågor om vaccinationerKort information och aktuella frågor om vaccinationer
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer
THL81 views
Förvaring av vacciner von THL
Förvaring av vaccinerFörvaring av vacciner
Förvaring av vacciner
THL147 views
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon... von THL
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
THL129 views
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu von THL
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikatauluHanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
THL151 views
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022 von THL
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
THL182 views
Tietoisku eri rokotteista von THL
Tietoisku eri rokotteistaTietoisku eri rokotteista
Tietoisku eri rokotteista
THL187 views

Elina Aaltio: Osallisuus ja sote-integraatio hyvinvoinnin rakentumisessa

 • 1. 9.2.2016 1 Osallisuus ja sote-integraatio hyvinvoinnin rakentumisessa Elina Aaltio, Reformit Sosiaalipalvelut sote-uudistuksessa 9.2.2016 THL Osallisuus ja sote-integraatio hyvinvoinnin rakentumisessa / Elina Aaltio, THL, Reformit
 • 2. Sote-integraatio sote-uudistuksessa • Sote-uudistuksen tavoitteena on yhdistää sosiaali- ja terveydenhuolto järjestämistasolla (yhteinen hallinto, budjetti ja päätöksenteko) niin vertikaalisesti (perus- ja erityistasojen yhdistäminen) kuin horisontaalisesti (sosiaali- ja terveyssektorien yhdistäminen) jotta tuotannon tasolla tuottajat toimisivat integroidusti jolloin asiakastasolla asiakas saisi eri tarpeisiinsa vastaavan palvelukokonaisuuden 9.2.2016 Osallisuus ja sote-integraatio hyvinvoinnin rakentumisessa / Elina Aaltio, THL, Reformit 2
 • 3. Hyvinvoinnin rakentuminen • Hyvinvointi on paitsi fyysistä terveyttä, myös mielenterveyttä, sosiaalisia suhteita ja kognitiivisia taitoja. • sidoksissa toisiinsa toisiaan tukien, puutteita paikaten mutta myös ongelmia kumuloiden • Hyvinvointi edellyttää riittävää terveyttä ja elämänhallintaa (Len Doyal & Ian Gough) • Elämänhallinta edellyttää riittävästi voimavaroja kuormituksen käsittelyyn (Aaron Antonovsky) • Voimavarat ovat sekä yksilön (sisäiset) että yhteisön (ulkoiset) ominaisuuksia. Hyvinvointipalvelut ovat osa ulkoisia voimavaroja. 9.2.2016 Osallisuus ja sote-integraatio hyvinvoinnin rakentumisessa / Elina Aaltio, THL, Reformit 3
 • 4. Osallisuus hyvinvoinnin seuraus ja edellytys Seuraus • Doyalin & Goughin (1991) mukaan hyvinvointi on kykyä osallistua sen yhteisön toimintaan, jossa ihminen haluaa elää • Kyky osallistua edellyttää terveyttä ja elämänhallintaa, jotka puolestaan rakentuvat päivittäin suhteessa toisiin ihmisiin • Palvelut rakentavat toimintakyvyn perustaa ja paikkaavat vajeita Edellytys • Osallisuus palveluissa välttämätöntä, jotta asiakas • saa tarpeitaan vastaavaa palvelua • hyötyy palvelusta (Aaltio 2013) 9.2.2016 Osallisuus ja sote-integraatio hyvinvoinnin rakentumisessa / Elina Aaltio, THL, Reformit 4
 • 5. Tavoite: Integraatiolla kokonaisvaltaista hyvinvointia, vaikuttavuutta ja säästöjä Sote-integraatio on hyvä ratkaisu moniin nykyisen palvelujärjestelmän ongelmiin • Siiloutumisen sijaan yksilön tilannetta tarkasteltaisiin kokonaisuutena eikä vain esim. terveyden tai toimeentulon kannalta. • Osaoptimoinnin, luukuttamisen ja väliinputoamisten sijaan palvelun hakija saisi palvelua yhdestä paikasta sen sijaan, ettei kukaan ota vastuuta. • Päällekkäisyyden sijaan asiakkaan tilannetta tarkasteltaisiin kokonaisuutena moniammatillisissa tiimeissä, jolloin asiakkaan ei tarvitse selostaa samoja asioita useaan otteeseen esim. lääkärille, psykologille ja sosiaalityöntekijälle. • Palvelutarpeet esiin aiempaa nopeammin, jolloin voitaisiin ennaltaehkäistä ongelmien kasautuminen, syveneminen ja kroonistuminen. • Hoitoketjut olisivat yhtenäisiä ja siirtymät palveluista toiseen hallittuja, esim. ei kotiuteta potilasta sairaalasta kotiin ilman rahaa lääkkeisiin tai kadulle, huomioidaan jälkihoidossa mahdollisen sosiaalisen, psyykkisen tai elämänhallinnallisen tuen tarve. 9.2.2016 Osallisuus ja sote-integraatio hyvinvoinnin rakentumisessa / Elina Aaltio, THL, Reformit 5
 • 6. Yleismaailmallisia haasteita Muiden maiden kokemuksista tiedetään, ettei rakenteellinen integraatio automaattisesti johda toiminnalliseen integraatioon ja toivottuihin vaikutuksiin. Haasteena mm. • Miten uudistus toteutetaan tasapuolisesti niin sosiaali- kuin terveydenhuollon näkökulmat huomioiden ja molempien osaamista kunnioittaen? • Miten eri ammattikuntien ja organisaatioiden erilaiset toimintakulttuurit saadaan sovitettua yhteen? • Miten siiloajattelusta ja kielteisistä stereotypioista päästään eroon? Miten työntekijät saadaan motivoitua yhteistyöhön ja -ymmärrykseen? • Miten luodaan ja juurrutetaan yhteisiä käsitteitä ja toimintamalleja eri alojen välille? • Miten varmistetaan riittävät resurssit? Integraatio aiheuttaa aluksi menoja, sillä • yhteistyön ja uusien toimintatapojen rakentaminen ja harjoittelu vievät aikaa. • kokonaisvaltainen työote tuo esiin piiloon jääneitä palvelutarpeita. • siirtymävaiheessa tehdään päällekkäin vanhalla ja uudella tavalla. • Miten valinnanvapaus, integraatio ja kilpailuun perustuva monituottajamalli saadaan sovitettua yhteen siten, että lopputuloksena on väestön yhdenvertainen hyvinvointi? 9.2.2016 Osallisuus ja sote-integraatio hyvinvoinnin rakentumisessa / Elina Aaltio, THL, Reformit 6
 • 7. Suomalaista palvelujärjestelmää koskevia haasteita • Sosiaali- ja terveyspalvelujen lisäksi hyvinvointia rakennetaan monissa sellaisissa palveluissa, jotka ovat jäämässä kuntiin tai valtiolle. Esim. • Vaikeasti työllistyvien palvelut Näillä asiakkailla tyypillisesti useita sosiaali- ja terveyspalvelujen tarpeita. Miten kunta (mikäli työllisyyspalvelut jätetään kunnille) ja sote-alue saadaan yhdistämään palvelut toimivaksi kokonaisuudeksi? • Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelu Lasten ja nuorten kasvussa ja kehityksessä, sosiaalisten suhteiden muotoutumisessa ja hyvinvoinnissa varhaiskasvatuksella, perusopetuksella ja toisella asteella suuri rooli. Miten lapsiperheiden palveluissa ja lastensuojelussa saadaan yhteistyö kasvatus- ja opetustoimen kanssa toimivaksi, kun siinä nykyiselläänkin on paikoittain puutteita? • Terveyttä ja hyvinvointia edistetään myös mm. kulttuuri- ja liikuntapalveluilla, toimivalla kaupunkisuunnittelulla ja joukkoliikenteellä Palveluverkkoa, toimipisteiden sijaintia, liikennejärjestelyjä ja joukkoliikennettä olisi hyvä tarkastella kokonaisuutena – haasteita jo nyt, entä tulevaisuudessa? 9.2.2016 Osallisuus ja sote-integraatio hyvinvoinnin rakentumisessa / Elina Aaltio, THL, Reformit 7
 • 8. Onnistuneen integraation edellytyksiä kv. kirjallisuuden pohjalta • Asiakkaiden ja työntekijöiden osallisuus sekä suunnittelu- että toimeenpanovaiheessa • Professioiden väliset näkemyserot tavoitteista ja keinoista käsitellään • Yhteinen prosessointi ja muutokseen motivoituminen • Yhteisten työkalujen (mm. palvelutarpeen arviointi, suunnitelmat) kehittäminen • Työntekijöiden tukeminen ja hyvä johtaminen kohti muutosta • Työntekijöiden kouluttaminen • Integroitavien toimintojen fyysinen läheisyys • Yhteensopivat asiakastietojärjestelmät, luokitukset, asiakirjarakenteet ja yhteiset rekisterit sujuvan tiedonkulun mahdollistamiseksi palvelujen välillä • Riittävät taloudelliset resurssit em. tekijöiden toteuttamiseksi • Selkeät kansalliset ohjeet ja kriteerit ja hyvä tiedottaminen 9.2.2016 Osallisuus ja sote-integraatio hyvinvoinnin rakentumisessa / Elina Aaltio, THL, Reformit 8
 • 9. Kirjallisuutta Aaltio, Elina (2013) Hyvinvoinnin uusi järjestys. Helsinki: Gaudeamus. Antonovsky, Aaron (1985) Health, Stress and Coping. San Francisco, London: Jossey-Bass Publishers. Cameron, Ailsa; Lart, Rachel; Bostock, Lisa & Coomber, Caroline (2012) Factors that promote and hinder joint and integrated working between health and social care services. Social Care Institute for Excellence. Research Briefing 41. Doyal, Len & Gough, Ian (1991) A Theory of Human Need. Houndmills, Basingstoke, Hampshire and London: The Macmillan Press Ltd. Nies, Hen (2004) Integrated care: concepts and background. In Henk Nies & Philp C. Berman (eds.) Integrating Services for Older People. Ham, Chris & Curry, Natasha (2011) Integrated care. What is it? Does it work? What does it mean for the NHS? The King’s Fund. Leutz, Walter N. (1999) Five Laws of Integrating Medical and Social Services: Lessons from the United states and the United Kingdom. The Milbank Quarterly, 77 (1). Munday, Brian (2007) Integrated social services in Europe. Council of Europe Publishing. Williams, Paul & Sullivan, Helen (2009) Faces of integration. International Journal of Integrated Care 9(2). 9.2.2016 Osallisuus ja sote-integraatio hyvinvoinnin rakentumisessa / Elina Aaltio, THL, Reformit 9

Hinweis der Redaktion

 1. Palvelutarpeen arviointia ei voi tehdä ilman asiakasta: sosiaalityöntekijä tai lääkäri ei voi vain ulkoisesti arvioimalla tietää, mitä asiakas tarvitsee. Työntekijän on myös esiteltävä asiakkaalle/potilaalle eri vaihtoehtoja ja punnittava niiden sopivuutta asiakkaan tarpeisiin yhdessä asiakkaan kanssa. Asiakas/potilas ei hyödy palvelusta – ainakaan pitkäkestoisesti - , jos hän ei ole motivoitunut ottamaan sitä vastaan. Useimmat palvelut ovat ylipäänsä sellaisia, että ne edellyttävät asiakkaan aktiivisuutta mm. kuntoutuminen, lääkkeen otto, elämänhallinnan parantaminen, päivärytmin vakiinnuttaminen, sovitusta kiinnipitäminen, uusien asioiden ja taitojen oppiminen. Työntekijä ei voi tehdä näitä asioita asiakkaan puolesta.
 2. Riittämättömät resurssit: kun palvelutarpeen arviointi kokonaisvaltaistuu, aiemmin piiloon jääneet palvelutarpeet tulevat esiin. Jo nyt pitkiä jonoja, vaikeuksia palvelujen saannissa ja lähetteen tekemisestä hoito- tai palvelujakson alkuun voi kestää kuukausia. Käsien määrä ei kasva, vaikka yhteistyö sujuvoituisikin