Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Ajatuksia ja nostoja kevään oppimisverkostotyöskentelystä

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 13 Anzeige

Ajatuksia ja nostoja kevään oppimisverkostotyöskentelystä

Herunterladen, um offline zu lesen

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPEn valtakunnalliset päivät 29.-30.5.2017. Ajatuksia ja nostoja kevään oppimisverkostotyöskentelystä. Maria Kaisa Aula, LAPE-ohryn pj & Markku Rimpelä, Hämeenlinna.

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPEn valtakunnalliset päivät 29.-30.5.2017. Ajatuksia ja nostoja kevään oppimisverkostotyöskentelystä. Maria Kaisa Aula, LAPE-ohryn pj & Markku Rimpelä, Hämeenlinna.

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Ähnlich wie Ajatuksia ja nostoja kevään oppimisverkostotyöskentelystä (20)

Anzeige

Weitere von THL (20)

Anzeige

Ajatuksia ja nostoja kevään oppimisverkostotyöskentelystä

 1. 1. LAPESSA tavoitellaan
 2. 2. Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluiden uusi malli perustuu yhteiseen asiakkuuteen yhteinen johtaminen, yhteinen tiedon hallinta yhteiset resurssit. Markku Rimpelä4.4.2017 2 • Haasteena SOTE- ja maakuntauudistuksen mukanaan tuoma palvelujen eriytyminen kahdelle järjestäjälle. • Nyt pitää löytää yhteinen ymmärrys asiakkaan näkökulmasta maakuntahallinnossa ja kunnissa
 3. 3. Hallituksen kärkihankkeiden ja reformien yhteistyöllä riskien minimointiin 6/1/2017Etunimi Sukunimi 3  Lasten nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ja omien voimavarojen vahvistamisen tavoite  ”Haasteet eivät liity ensisijaisesti lainsäädäntöön vaan erilaisiin toimintakulttuureihin, erilaisiin ihmis- ja lapsikäsityksiin, syvään juurtuneisiin ja vakiintuneisiin toimintatapoihin joiden uudistamiseksi on tehtävä pitkäjänteistä yhteistyötä ja vuoropuhelua”  Lasten nuorten ja perheiden kärkihanketyöpajaprosessin yhteenveto HYTE ja OSAKO minryille/VNK 17.3.2017
 4. 4. Toimintakulttuurin käsite  Lapsen oikeuksiin ja tietoon perustuva toimintakulttuuri _ LAPE muutoskokonaisuus – Johtamisen – Hallinnon – Suunnittelun – Päätöksenteon Apuvälineitä ja kulttuurin muutosta yli hallintorajojen si+ sote Kunta + makaunta  Palveluiden ja asiakastyön toimintakulttuuri – Kohtaaminen – Vuoropuhelu – Lapsi- ja perhelähtöisyys – Yhteinen asiakkuus – Yhteiset arvot ja tavoitteet – Liittyy kaikkiin Lape muutoskokonaisuuksiin – Ammattilaisten osaamisen uudistaminen!
 5. 5. Lapsivaikutusten arviointi -> lapsiystävällinen kunta/maakunta  Yksittäisten hallinnollisten päätösten kohdalla – Esittelijät, johtajat, Lautakunta, kunnanhallitus, valtuusto – Ennakointi, varataan aikaa, hankitaan tietoa, keskustellaan, säädetään ratkaisuja lapsen edun suuntaan, minimoidaan haittoja – Kirjataan pöytäkirjaan – Tiedotetaan  Kunnan/maakunnan toimintakulttuuri -> lapsiystävälliseksi - Osa kaikkien toimialojen ja ammattilaisten suunnittelua ja arviointia - > talousarvio, toim kertomus - Arvostetaan lapsilta saatavaa tietoa ja vuorovaikutusta, oppimista - Annetaan lapsille mahdollisuuksia vaikuttaa - Lasten kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin perehdytään
 6. 6. Lapsen oikeuksiin ja tietoon perustuva toimintakulttuuri – LAPE kokonaisuus 6/1/2017Etunimi Sukunimi 6  Lapsiystävällinen hallinto kunta/maakunta/valtio – Päätösten lapsivaikutusten arvioinnin edistäminen-> lasten ja nuorten osallistuminen ja mielipiteiden selvittäminen osana lapsen edun arviointia – Lapsibudjetointi eli lapsiin kohdistuvien menojen seurannan välineet yli sivistys – sote rajan – Lasten ja nuorten hyvinvoinnin seurannan ja raportoinnin välineet päättäjille kunta/maakunta – Hallintorajat ylittävä johtaminen lapsi- ja perhepalveluissa, verkostojohtamisen mallit  Ammattilaisten osaamisen uudistaminen (perus ja täydennyskoulutus)-> esim. Luo luottamusta- suojele lasta, myös ”työkalupakissa” esim. Lapset puheeksi  Perheystävällinen työpaikka
 7. 7. Lapsen oikeuksia ja tietoperustaisuutta vahvistava toimintakulttuuri – kokonaisuudessa lisäksi 6/1/2017Etunimi Sukunimi 7  Yhteinen teoreettinen perusta, yhteiset arvot ja eri ammattikuntia ja hallinnonaloja yhdistävä lapsikäsitys -> tieteellinen neuvonantajaryhmä  Kansallisen ohjauksen, lainsäädännön ja johtamisen uudistaminen muutosta tukevaksi osana LAPEA – > kunta- maakunta yhteyspintaan liittyvä selvityshenkilötyö alkaa kesäkuun alussa – > tuotetaan tietoa ja näkemystä siitä, mitä pitäisi uudistaa kansallisesti  Maakunta- kunta sopimusrakenteet järjestöjen ja srk kanssa tehtävälle yhteistyölle lapsi- ja perhepaleluissa
 8. 8. Maakunnalliset LAPE muutosohjelmat rahoitus 2017-2018 19 milj e + muutosagentti Lapsen oikeuksiin ja tietoon perustuva toimintakulttuuri (lapsiystävällinen kunta/maakunta) Perhekeskustoimintamalli – matalan kynnyksen palvelut varhaiskasvatus/koulu/oppilaitokset lasten hyvinvoinnin tukena (matala kynnys) erityis- ja vaativimmat palvelut (lastensuojelu, erikoissairaanhoito) ja niiden jalkautuminen arkiympäristöön
 9. 9. LAPE rakentaa lapsi- ja perhelähtöistä siltaa kunnan ja maakunnan toimintaympäristössä 6/1/2017Etunimi Sukunimi 9 Alle kouluikäiset, kouluikäiset • Perhekeskustoimintamalli: verkostoi varhaiskasvatuksen sekä soten kuten neuvola, perhetyö, kotipalvelu, erotilanteen palvelut, parisuhteen tuki, vanhemmuuden tuki, vertaistoimintnan (järjestöt, seurakunnat), vapaaehtoistyön; kotouttamisen/maahanmuuttajaperheiden tuki •Sähköiset palvelut, jalkautuvat ja konsultoivat erityisen tuen palvelut Kouluikäise t • Koulu/oppilaitos ja siihen kiinnittyvät hyvinvointipalvelut ja tuki: • opiskeluhuollon palvelut (koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, kuraattori, psykologi, yhteisöllinen ja yksilöllinen), jalkautuvat ja konsultoivat erityispalvelut, lasten harrastamisen tuki (liikunta, kulttuuri) nuorisotyö , vanhemmuuden tuki; kiusaamisen ehkäisy osana koulun toimintaa Nuoret • Ohjaamo –palvelut: nuorten palveluiden kokonaisuus mielenterveydestä ammatinvalinnan ohjaukseen ja työllistymisen tukeen (myös TEM ja KELA), etsivä nuorisotyö - Sähköiset palvelut Kaikenikäis et • Erityisen tuen ja vaativimmat palvelut (lastensuojelu, erikoissairaanhoito, kuntoutus ym ) sekä osaamis- ja tukikeskukset (5 alueella); jalkautuminen ja konsultaatio erityis- ja peruspalveluihin, lähelle palveluiden käyttäjiä Kunnan ja maakunnan luonnolliset yhteiset palvelukokonaisuudet, joiden kautta yhteistä ymmärrystä luodaan
 10. 10. LAPEn kunta - maakunta sillanrakennusta 6/1/2017Etunimi Sukunimi 10  Asiakastiedon kulku sivistys- sote – (TEM/SM)- rajan yli - työryhmä ja selvitystyö 30.6.2017 mennessä: lapsen, nuoren asiakassuunnitelmia koskevan tiedon kulun sujuvuus  Yhdyspinnat ja niissä johtaminen kunta- maakunta sekä sote- sivistys – kannalta, selvitystyö asetetaan pian OKM-STM (TEM) Kuntaliitto  Toimintakulttuurin johtamisen uudistamiseksi – Lasten nuorten ja perheiden palveluihin kohdentuvien menojen seurannan välineet - lapsibudjetointi- kehitystyö sivistys- sote –rajan ylittävästi (SITRA/palvelupaketit laajennus eräissä maakunnissa) – Lasten hyvinvoinnin seuranta – indikaattoritiedon kehitystyö tukemaan kunnan ja maakunnan hyvinvointiraportointia (THL) – ”Luo luottamusta – suojele lasta” THL opas verkkokoulutus viranomaisten väliseen yhteistyöhön 2017->  Kysely sähköisistä palveluista kunnille ja järjestöille kevät 2017  Sopimusmenettelyt järjestöjen kanssa - kartoitustyö  Tiivistetty vuorovaikutusta sote- valmistelun (mm. valinnanvapauskysely) sekä muiden kärkihankkeiden kanssa Kärkihankkeiden yhteinen vaikuttavuus tulevaan hallitusohjelmaan
 11. 11. Poimintoja kevään oppimisverkoston puimalakeskusteluista Nuorten ajatuksia ja kokemuksia vaikuttamisesta ja lapsiystävällisyydestä ”Haluan vaikuttaa siihen, että kaikki lapset ja nuoret pääsisivät vaikuttamaan, vaikka ei olisi suosittu.” ”Yleensä vaikuttaminen on näennäistä: nuorilta kysytään kyllä, mutta se ei johda mihinkään. Älä kysy, jos ei haluta huomioida nuorten näkökulmaa.”
 12. 12. Työntekijöiden ja johdon kokemuksia lapsiystävällisestä maakunnasta, lapsivaikutusten arvioinnista ja lapsibudjetoinnista ”On kysymys erityisesti kulttuurisesta asiasta, siitä mikä on tapamme toimia. // Toimintakulttuuri onkin läheisessä yhteydessä arvoihin, jolloin yhteistä arvopohjaa tulee rakentaa jäsentyneesti.” ”2013 valtuusto linjasi strategiassaan, että Lahdesta tehdään lapsiystävällinen kunta. Se antoi mm. minulle mandaatin kaavoituksessa huomioida lapsiystävällisyyden.” ”Lapsiystävällisyys ei ole vain rikkaiden etuoikeus; mitä vähemmän on rahaa, sitä enemmän täytyy arvioida esimerkiksi lapsivaikutuksia.” ”Läpinäkyvyyden tavoite tukee kunnan päätöksentekoprosessia; se, että päätökset perustuvat tietoon. Kannattaa edistää rinnakkain EVAa, esim. ympäristövaikutusten ja lapsivaikutusten arviointia.” ”Oulussa on tehty elämänkaarilaskentaa vuodesta 2014 saakka. Aika hyvin nyt pystymme jakamaan kustannukset väreihin ja ikäryhmiin, mutta meiltä puuttuu vaikuttavuuden arviointi; eli jos olemme sijoittaneet jonnekin euroja niin tiedämmekö onko siitä ollut hyötyä. Ja nyt kun teemme palvelupaketointimallin mukaan, niin sillä varmasti saamme palveluita läpinäkyväksi ja vertailukelpoiseksi vastaavien kuntien palveluiden kanssa.”
 13. 13. Miten tästä eteenpäin?  Yhteinen LAPE -viesti väliaikaiselle maakuntahallinnolle ja vaalien valmisteluun – Lapsiystävällisen hallinnon malli ja johtaminen  Lapsen kasvun ja kehityksen prosessi ensisijalla – palvelut tukevat sitä  Palvelujen järjestäminen elämänkaarisesti  Yhteiset LAPE –tavoitteet maakunnalle ja kunnille SI+SOTE - ajattelu  Yhteiset mittarit – Yhteinen ymmärrys resursseita ja tiedosta  Lapsibudjetointi  Lapsivaikutusten arviointi – Ymmärrys toimintakulttuurin muutoksesta asiakasrajapinnassa  LAPE –työllä mahdollistetaan toimintakulttuurin muutos asiakastyössä

×