Magazyn THEY.PL - nr 7 (2014)

THEY.PL - Digital Marketing Agency
THEY.PL - Digital Marketing AgencyTHEY.PL - Digital Marketing Agency

Magazyn.They.pl - kwartalnik wiedzy o reklamie w Internecie. Nasze pismo kierujemy do wszystkich, którzy zawodowo związani są z marketingiem, prowadzą biznes w Internecie lub po prostu są zafascynowani wirtualnym światem równie mocno, jak my! Zespół redakcyjny kwartalnika tworzą doświadczeni specjaliści oraz obserwatorzy trendów, którzy z radością dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. Wszystkich, którzy nie chcą przegapić nowości w Internecie i e- reklamie zachęcamy do czytania!

kwartalnik agencji marketingu internetowego they.pl
Identyfikacja celów biznesowych
Strategia działań
Realizacja działań
Publikacja
Promocja
Analityka
internetowa
i biznesowa
+ Rekomendacje
Content
marketing
w THEY.PL
To precyzyjnie zaplanowana strategia
realizowana w oparciu o KPI’s i uzgodniony
harmonogram.
[07]marzec 2014
wstępniak
KWARTALNIK AGENCJI
MARKETINGU INTERNETOWEGO
THEY.PL
[07]
Zeszyt 7  ·  styczeń–marzec 2014
Wydawca:
THEY.PL SP. Z O.O.
ul. Czerniowiecka 12
­02-705 Warszawa
KRS: 0000495738,
NIP: 5213623489,
REGON: 145901831
Tel.22 254 42 43
e-mail: they@they.pl
www.they.pl
Redakcja: They.pl
Projekt, skład, okładka: Ortografika
Druk: Profesjadruk
Nakład: 3000 egz.
Wydrukowano w Polsce
PL ISSN 2084-2244
Opinie wyrażone w niniejszej publikacji są jedynie
opiniami autorów. They.pl Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością ani żadna osoba działająca w jej
imieniu, nie ponosi odpowiedzialności
za sposób wykorzystania informacji zawartych
w niniejszej publikacji.
Szanowni Państwo,
Przekazujemy Państwu Magazyn.They.pl numer 7, zapraszając oczywiście do lektury
naszej publikacji.
		 W tym oto numerze kontynuujemy rozpoczętą w numerze nr 6 epopeję o na-
zwie "content marketing" — uważamy, że inbound marketing (i content marketing) to
aktualnie najskuteczniejsza droga do sukcesu w Internecie, bo taka, którą użytkownik
wybierze sam, dzięki pozyskanym informacjom na temat danej firmy. Poza tym czę-
ścią tych działań są SEO, social media czy e-mail marketing — tworzy to w zasadzie
spójną całość koncepcji marketingu internetowego, niezależnego od reklam płatnych
(to druga, również niezwykle ważna, część).
		 Staramy się ująć naszą wizję content marketingu i nadać wagę poszczególnym
rodzajom treści — contentu on-site oraz off-site. To tylko wstęp do działań związanych
z content marketingiem, z pewnością poświęcimy im wiele miejsca na naszym blogu
oraz w kolejnych publikacjach.
		 Druga sekcja aktualnego wydania Magazynu traktuje o istotności analityki
w zarządzaniu marketingiem internetowym serwisu, o analizie "Profit Index", o bu-
dowie efektywnego dashboardu KPI, wreszcie o zmianach, które zachodzą w Google
i o nowościach, które pojawiły się już w Google w końcówce roku 2013 oraz o tych, na
które czeka branża SEM w 2014 roku i które w sposób bardzo istotny wpłyną na wy-
gląd wyszukiwarki Google (i prezentację wyników wyszukiwania), jakże inny niż ten,
do którego przyzwyczailiśmy się przez kilka wcześniejszych lat.
Zapraszam do, mam nadzieję, miłej lektury,
Maciej Miszczuk
Dyrektor Zarządzający They.pl
04.	 Content Marketing — od idei do promocji
07.	 Wpływ Content Marketingu na SEO
09.	 Content Marketing Matrix
10.	 Emocje użytkowników — jak nimi kierować?
12.	 Zarządzanie wartością klienta
	 w Content Marketingu
14.	 10 faktów o Content Marketingu
16.	 Produkty reklamowe Google – rozkład jazdy
18.	 Optymalizacja stron pod kątem
	 sprzedaży na podstawie Profit Index
20.	 8 nowości Google AdWords
22.	 Efektywny dashboard KPI do
	 Content Marketingu i Ecommerce
23.	 Co Google wie o Tobie
spis treści O magazynie
Dawniej nieregularnik, a począwszy od
drugiego kwartału 2013 roku kwartalnik
„Magazyn.they.pl” to jedyna w Polsce,
skierowana do szerokiego odbiorcy publi-
kacja o marketingu internetowym z per-
spektywy ludzi, którzy współuczestniczą
w tworzeniu e-marketingu na polskim
rynku.
Nasze pismo dedykujemy wszystkim,
którzy zawodowo zajmują się marketin-
giem, prowadzą własne biznesy w Inter-
necie lub po prostu fascynuje ich wirtual-
ny świat równie mocno, jak nas!
W zespole pisma znajdują się doświad-
czeni specjaliści oraz obserwatorzy tren-
dów, którzy z radością dzielą się wiedzą
i doświadczeniem. Wszystkich, którzy
nie chcą przegapić tego, co w Internecie
i e- reklamie nowe, inspirujące i skutecz-
ne zapraszamy do czytania!
Redakcja magazyn.They.pl
Promocja
krok · 4
Publikacja
krok · 3
Skuteczny content marketing zaczyna
się na etapie idei. Z nim powinny być
zsynchronizowane wszystkie inne
działania e-marketingowe.
Potem zaczyna się promocja i reklama.
1. Jak działa content marketing / inbound
marketing?
Content marketing to wielkie pole możliwości, ale
jak każde działanie nastawione na efekt musi być
realizowany z głową, zgodnie z harmonogramem,
w oparciu o efektywność kosztową, ale przede
wszystkim musi być oparty na solidnych podsta-
wach content designu (pomysły, idee, kreacje,
plan dystrybucji i promocji). Finalnie idea i plan
jej realizacji musi zakładać połączenie działań
contentowych w jedną całość, którą nazywamy
inbound marketingiem.
* LINKBAITING — Wszelkie metody zdobywania
"dobrych" linków, czyli pozyskiwanie odnośników,
za którymi będzie szła odwiedzalność serwisu.
W przypadku "link building" kwintesencją było
zdobywanie (dodawanie) linków, a istotą "link-
baiting" jest pozyskiwanie ruchu z dodawanych
linków.
CELE CONTENTOWE = CELE BIZNESOWE
W agencji They.pl identyfikacja celów content
marketingu (oraz wszelkich innych działań)
z celami biznesowymi klienta jest nierozłącz-
na. Trudno nam sobie wyobrazić inne działania
aniżeli wprost proporcjonalne do zakładanych
wspólnie z Klientem celów biznesowych.
2. Zaczyna się od pomysłu. A potem realizu-
jemy cele biznesowe Klienta.
Tabela na sąsiedniej stronie pokazuje etapy w re-
alizacji strategii content marketingowej, nato-
miast poniższy diagram w skrócie ujmuje to, co
najistotniejsze w czterech słowach.
4. kroki w content marketingu (CM):
I · POMYSŁY (CONTENT DESIGN) — kreacją
zajmuje się wiele osób z teamu pod nadzorem con-
tent designera — oprócz idei działań CM budujemy
harmonogram publikacji oraz promocji wraz z bu-
dżetem niezbędnym do uzyskania dobrej jakości
efektów. Powstaje strategia.
II · REALIZACJA — przygotowywanie treści oraz
realizacja pomysłów w oparciu o zaplanowaną
strategię. Projekt pod nadzorem project managera
(w skład teamu, w zależności od zakresu działań,
wchodzą również redaktor, copywriterzy, grafik,
web developer, specjaliści ds. SEO, social mediów
i specjaliści ds. SEM i reklamy).
III · PUBLIKACJA — w oparciu o przygotowany
harmonogram CM (media i przyporządkowane im
terminy) publikujemy treści w sieci — na portalach,
forach, blogach, serwisach tematycznych, w social
mediach, w serwisach PR i w innych skutecznych
miejscach w Internecie tak, by skuteczność działań
była najwyższa.
IV · PROMOCJA — promocja materiałów (czy to ar-
tykuły, infografiki, ebooki, notki prasowe, video, czy
też inne) odbywa się kanałami stricte reklamowymi
(jak np. FB Ads, Adwords i inne formy reklamy), jak
i poprzez działania inbound i viral wartościowych
materiałów, angażując do tego ludzi w Internecie
(polecanie, udostępnianie, wysyłanie, itp.).
Podejmując decyzję o rozpoczęciu działań conten-
towych powstaje wiele pytań — to odpowiedź na nie
warunkuje sens tych działań i ich istotność podczas
realizacji celów biznesowych Twojej firmy:
1) Jak to się wpisuje w mój business case?
Każdy przypadek jest indywidualny, ale jeżeli trak-
tujemy content marketing jako połączenie działań
redaktorskich, SEO, social, email marketingowych,
article marketingowych, womm i video, to na pew-
no jedna z dróg (lub wiele z nich) okaże się dobrą.
2) Czy wymyślona idea jest słuszna?
Najczęściej pomysły poparte są gruntowną analizą
potencjalnych klientów, grupy docelowej, analizą
miejsc w sieci, w których oczekiwani użytkownicy
przebywają, burzą mózgów specjalistów, analizą
konkurencji i podobnych przypadków w Polsce
i zagranicą. Tak więc najczęściej jest słuszna.
3) Czy to współistnieje w symbiozie z moją
strategią marketingową?
Jak najbardziej — content marketing to twar-
dy, realny marketing, bez którego trudno sobie
wyobrazić dzisiejsze działania promocyjne. Wiele
firm prowadzi te działania, ale nie identyfikuje ich
jako content marketing bądź nie prowadzi promo-
cji swych działań contentowych.
4) Kto to wymyśla, projektuje, kontroluje,
raportuje, analizuje, wyciąga wnioski, reko-
menduje, zarządza zmianami?
Zespół agencyjny złożony ze specjalistów w każ-
dym z obszarów — content design, kreacja, redak-
torzy, copywriting, SEO, social media, SEM, e-mail
marketing, PR, grafika, web development, anality-
cy (raportowanie). Projektem zarządza manager,
str 5 · Content marketing · od idei do promocji
Content
marketing
— od idei do promocji
OKREŚLENIE CELÓW BIZNESOWYCH
+ POMYSŁ NA CONTENT MARKETING
·  Zwiększenie liczby konwersji,
·  Wzrost sprzedaży,
·  Launch nowego produktu / nowej usługi,
·  Zwiększenie liczby zaangażowanych
użytkowników,
·  Zwiększenie zasięgu w social mediach,
·  Profesjonalizacja marki, budowa zaufania do niej
oraz wiarygodności,
·  Zwiększenie świadomości marki.
POMYSŁ + PRZYGOTOWANIE STRATEGII
DZIAŁAŃ
·  Identyfikacja miejsc w Internecie, w których
przebywa Twoja grupa docelowa – Twoi klienci,
·  Określenie zakresu podejmowanych działań oraz
ich specyfiki,
·  Zaplanowanie typu publikacji oraz treści, które
będą przygotowywane przez copywriterów,
·  Przygotowanie planu promocji treści, konkursów,
promocji i innych aktywności,
·  Ustalenie harmonogramu tworzenia treści,
publikacji oraz promocji.
REALIZACJA + PUBLIKACJA
·  Zarządzanie projektem,
·  Przygotowywanie wartościowych treści –
wszelkich publikacji, notek, artykułów, konkursów,
infografik, ebooków, itp.,
·  Budowa blogów i serwisów tematycznych,
·  Umieszczanie materiałów w miejscach, gdzie
przebywają Twoi potencjalni klienci – na serwisach,
blogach, w social mediach, itp.,
·  Optymalizacja materiałów pod kątem SEO
(również content marketing on-site.
PROMOCJA + ANALITYKA
·  Promocja treści poprzez social media (Facebook,
Google+, Pinterest, YouTube, itp.),
·  Pozycjonowanie treści w wyszukiwarce Google
oraz promocje płatne (AdWords i inne),
·  Zarządzanie PR-em treści (komentarze, opinie,
rankingi),
·  Marketing wirusowy – zaangażowanie
użytkowników w dalszą promocję materiałów,
· Konkursy i inne zorganizowane akcje,
·  E-mail marketing.
3
4
2
1CONTENT MARKETING = INBOUND MARKETING
Co to jest?
SEO + SOCIAL MEDIA + EMAIL + ARTICLE MARKETING + WOMM + VIDEO
Jak realizować?
PUBLIKACJA MATERIAŁÓW W MIEJSCACH, GDZIE PRZEBYWA TWÓJ KLIENT (PORTALE, SERWISY,
BLOGI, FORA INTERNETOWE, SOCIAL MEDIA I INNE)
OPTYMALIZACJA SERWISU ON-SITE (TECHNICZNA I CONTENTOWA) + LINK BUILDING
CONTENT ON-SITE + JEGO PROMOCJA
KOMUNIKACJA Z UŻYTKOWNIKAMI POPRZEZ SOCIAL MEDIA
ZARZĄDZANIE BAZĄ ZAREJESTROWANYCH UŻYTKOWNIKÓW
WOMM I PR
ATRAKCYJNE VIDEO + PROMOCJA NA YOU TUBE
Co to powoduje?
POPULARNOŚĆ BRANDU
WZROST SPRZEDAŻY
LINKBAITING*
Jak mierzyć efekty?
WZROST RUCHU NA STRONIE
WZROST LICZBY KONWERSJI
WZROST ZAPYTAŃ BRANDOWYCH W GOOGLE
WZROST LICZBY UŻYTKOWNIKÓW NA FB CZY YOUTUBE
WZROST LICZBY KONTAKTÓW Z FIRMĄ
Efekt końcowy
WZROST POPULARNOŚCI BRANDU
WZROST SPRZEDAŻY
Realizacja
krok · 2
Pomysły
krok · 1
1. Unikalna treść powoduje, że strona jest atrak-
cyjna dla użytkownika i wyszukiwarki — odpowia-
da na zapytanie użytkownika do wyszukiwarki
i udziela mu informacji, których poszukuje — to
kwintesencja pozycjonowania i optymalizacji.
2. Atrakcyjny content (i ciekawy, funkcjonalny
serwis) sprawia, że bounce rate (współczynnik
odbić, wyjść ze strony) jest bardzo niski, a ma to
znaczenie dla pozycji strony w wyszukiwarce.
3. Duża część contentu rozumianego nie tylko
jako słowo, ale też zdjęcie, grafika, film, infogra-
fika, itd. (w wielu sekcjach serwisu i na wielu
podstronach) powoduje, że serwis jest czytany,
przeglądany, polecany przez szeroki wachlarz
użytkowników, z których każdy znajduje jakąś
część informacji, których poszukuje.
4. Dobrej jakości content jest polecany i udostęp-
niany przez innych użytkowników i media - lin-
kują do serwisu, co ma ogromny wpływ na rating
strony w wyszukiwarce oraz, a może przede
wszystkim, na wzrost odwiedzalności serwisu.
Dobrej jakości linki ( i umieszczone w popular-
nych miejscach) decydują o tym, czy użytkownik
przejdzie na naszą stronę – linkbaiting ( poszuki-
wanie świetnych linków, po których użytkownik
przechodzi na pożądaną przez nas sekcję strony).
5. Duża ilość treści i podstron w serwisie to wiel-
kie możliwości pozyskania efektywnego ruchu
"long-tail" na tysiące (setki tysięcy) fraz wpisywa-
nych w przeróżnych konfiguracjach przez użyt-
kowników wyszukiwarki.
Wpływ content
marketingu na
SEO
Prawdziwe i efektywne SEO
nierozerwalnie wiąże się
z content marketingiem.
Dlaczego?
Mierniki Zasięg Działanie / Akcja Konwersja Zaangażowanie
Brand · Ruch na stronie
· Nowe wizyty
· Ruch brandowy
· Ruch bezpośredni (direct)
· Oglądalność strony vs konkurencja
· Liczba akcji / leadów
Zainteresowanie określonym %
produktów / usług
Strony / wizytę
· Wolumen sprzedaży
· Liczba leadów (i innych zaplano-
wanych akcji)
· Liczba Fanów / Followerów
· Jakość bazy mailingowej (% uzyt-
kowników otwierających e-maile),
· Powracający użytkownicy
· Powtórne zakupy / zamówienia
· Analiza wyjść ze strony
Efektywność
contentu
· Zasięg "publiczności"
· Główne strony z contentem widoczne
w wynikach organicznych Google
· Liczba Fanów / Followerów
· Udział w wynikach wyszukiwania (wyszu-
kiwalność)
· Linki przychodzące (linkbaits)
· Liczba serwisów odsyłających (referrale)
· Zaangażowanie podczas wizyty
na serwisie (współczynnik odbić,
strony / wizytę, czas trwania
wizyty)
· Współdzielenie (udostępnianie)
contentu
· Postrank score
· Komentarze i inne interakcje
· Rejestracja / logowanie
· Współczynnik konwersji (działa-
nia vs angażowani użytkownicy)
· Subskrypcje
· Lista newsletterowa lub RSS
· Aktywni użytkownicy / klienci
· Konwersja na Fana lub Followera
· % interakcji w ramach profilu
społecznościowego (np. polubienia
i komentarze na FB)
· Współczynnik konwersji powtórnej
(stali klienci)
· CTR otwartych i przeczytanych
e-maili
Biznesowe
/
ekonomiczne
· CPC (koszt kliknięcia)
· CPA (koszt podjęcia założonego działa-
nia — sprzedaży, leada, pobrania, kontaktu,
itp.)
· Świadomość marki
· Wskaźnik Cel / Wizyta (osiągnię-
ty cel vs liczba wizyt)
· Udział (%) sprzedaży online
w całkowitej sprzedaży
· CPS (koszt sprzedaży)
· CPL (koszt leada)
· Satysfakcja klienta
· Konwersja na sprzedaż
· Współczynnik konwersji w po-
dziale na kanały e-marketingowe
· Sprzedaż wygenerowana przez
online
· Sprzedaż zapoczątkowana przez
online, a ukończona offline — efekt
ROPO (research online, purchase
offline)
· Średnia wartość zamówienia / ko-
szyka zakupowego
· Stały wzrost sprzedaży
· Przychód przypadający na jedną
wizytę
· Przychód przypadający na dany
kanał e-marketingowy lub rodzaj
miejsca w sieci
· Wartość klienta w czasie (czas lojal-
ności klienta)
pilnując, by strategia była realizowana z godnie
z harmonogramem.
5) Jaka odpowiedzialność jest po stronie
agencji a jaka po stronie klienta?
Często jest tak, że agencja zajmuje się pełnym
content marketingiem — od tworzenia wszystkich
treści i idei, poprzez realizację, publikację i pro-
mocję. Równie często zdarza się tak, że klient
prowadzi część aktywności we własnym zakresie.
6) Jak się rozliczać?
W oparciu o wzrost ruchu na stronie.
W oparciu o ilość i jakość publikacji i przygotowa-
nych materiałów.
W oparciu o efekty działań w mediach społeczno-
ściowych.
W oparciu o wyniki SEO.
W oparciu o wiele innych parametrów, które nale-
ży ustalić na starcie projektu.
7) Jak mierzyć efekty?
W Internecie wszystko da się zmierzyć. Działania
content marketingowe mają cele 2-torowe: zarów-
no mają popularyzować brand, jak i zwiększać
ilość działań (konwersji) na stronie (w przypadku
braku e-commerce może to być wypełnienie for-
mularza, pobranie katalogu, rejestracja w new-
sletterze, czy po prostu kontakt).
Wartość content marketingu (z podziałem, rzecz
jasna, na wszystkie możliwe kanały e-marketingo-
we i miejsca w sieci) można ocenić poprzez:
a) wzrost ruchu na stronie,
b) wzrost liczby konwersji / działań użytkowni-
ków na stronie,
c) wzrost zapytań brandowych w Google,
d) wzrost liczby zaangażowanych użytkowników
na FB, Pinterest, Tumblr, LinkedIn, YouTube czy
innych mediach społecznościowych,
e) wzrost liczby kontaktów z firmą,
f) efekt ROPO — research online, purchase offline
(promujemy się w Internecie, a sprzedaż widzimy
offline, w tradycyjnych salonach, zakładach, itp)
g) poprzez wiele innych wskaźników, parametrów
ilościowych, które określamy wspólnie z klientem
przy przyjęciu celów biznesowych klienta, w opar-
ciu o które realizowana jest strategia contentowa,
a które staramy się przedstawić na diagramie
powyżej pt. „Mierniki działań content marketin-
gowych”.
str 6 · Content marketing · od idei do promocji
Content on-site
Zarządzamy contentem na stronie Klienta:
a) Pomysły na budowę kolejnych sekcji strony
(blog, porady, baza wiedzy, społeczność,
aktualności, konkursy, promocje, itp.),
b) Bieżące aktualizowanie treści, produktów, itp.
c) Zmiany usability strony (UX).
SEO techniczne
Budujemy strategię wzrostu ruchu na stronie
poprzez działania SEO:
a) optymalizacja serwisu (techniczna i UX),
b) link building (pozycjonowanie strony),
c) analityka SEO i wnioski.
Tylko white-hat-SEO.
Content off-site
Przygotowujemy strategię budowy wzrostu ru-
chu na serwisie poprzez działania zewnętrzne:
a) Przygotowywanie materiałów promocyj-
nych, atrakcyjnych i przydatnych treści,
b) Promocja tych materiałów (linki z serwi-
sów, budowa blogów, serwisów tematycznych).
Analityka
Na każdym etapie działań analizujemy efek-
ty podejmowanych aktywności, mierzymy
skuteczność ruchu przychodzącego, zarówno
z naszych źródeł, jak i źródeł niezależnych od
nas. Rekomendujemy podejmowanie określo-
nych działań w ramach SEO i e-marketingu.
SEO
MIERNIKI DZIAŁAŃ CONTENT MARKETINGOWYCH
Viral
Infografiki Checklist Case study
Widgety
Newsy
White papers
Quizy
Publikacje
Webinaria Cenniki
Rekomendacje
znanych osób
Konkursy
Demo Materiały
interaktywne
Rekomendacje
znajomych
Video
brandowe
Instrukcje Kalkulacje
Fora internetowe
Gry
Raporty Cechy
produktów
Recenzje
EventyArtykuł OpinieE-book
6. Content marketing off-site (w przeróżnych
formach — artykuły, infografiki, konkursy, ebooki,
white papers, etc) to także wzrost popularności
marki, o której piszemy, a to generuje wzrost
zapytań brandowych do wyszukiwarki, co ma
również wpływ na rating w wyszukiwarce.
Content Marketing
on-site to początek
wszystkich działań
związanych z promo-
cją treści. Atrakcyjna
strona wypełniona
interesującymi dla
użytkowników infor-
macjami to fundament
działań SEO.
	 Rozpoczynając zatem działania SEO,
skupmy się na optymalizacji serwisu zarówno
w aspektach technicznych i usability (w celu
zwiększenia konwersyjności serwisu), jak
i w aspektach contentowych.
	 Realizacja, równolegle do działań optyma-
lizacyjnych on-site, strategii content marketingu
off-site zgodna z harmonogramem oraz z zacho-
waniem wszystkich parametrów jakościowych
(pod kątem zarówno realizacji, jak i publikacji
i promocji), w tym również z zastosowaniem
parytetów linków, dywersyfikacji anchorów oraz
utrzymaniem naturalności tych działań spowo-
duje, że serwis będzie się wspinać w wynikach
wyszukiwania, a w Google Analytics będziemy
obserwować permanentną poprawę parametrów
ilościowych (np. wzrost ruchu, wzrost jakości wi-
zyt, zmniejszenie stopy odbić, zwiększenie liczby
konwersji).
	 Na poniższym diagramie przedstawiamy
naszą wizję skutecznego SEO w 2014 roku, SEO,
które nie może istnieć bez content marketingu
i pełnej zaawansowanej analityki, a działania
techniczne są w nim bardzo mocno zmarginalizo-
wane, odnosząc się w zasadzie jedynie do działań
optymalizacyjnych on-site oraz do optymalizacji
parametrów technicznych, w przypadku których
niezbędne jest zachowanie równowagi tak, by
strona nie była narażona na ostrzeżenia ze strony
wyszukiwarki Google.
Content marketing to wielkie pole możliwości, ale
jak każde działanie nastawione na efekt musi być
realizowany z głową, zgodnie z harmonogramem,
w oparciu o efektywność kosztową, ale przede
wszystkim musi być oparty na solidnych podsta-
wach content designu (pomysły, idee, kreacje, plan
dystrybucji i promocji).
	A więc profil klienta (i działanie jego konkuren-
tów) determinuje, rzecz jasna, wybór narzędzi
i metod komunikacji content marketingowej. Czę-
ści składowe naszej macierzy znajdą zastosowanie
w każdym przypadku w zupełnie innym zakresie.
	W przypadku firmy odzieżowej parametry i dzia-
łania edukacyjne (jak np. ebooki, raporty, white
papers, analizy) nie znajdą prawdopodobnie uzna-
nia internautów / odbiorców, ponieważ szukają oni
czegoś zupełnie innego — chcą się bawić marką,
chcą się inspirować opiniami innych, chca czytać
o produktach i je oglądać, wreszcie chcą uczestni-
czyć w dużej społeczności.
	W przypadku firmy doradczej to właśnie jej kom-
petencje, dokładność, wartość merytoryczna mogą
decydować o wyborze przez klienta i raczej nie na
miejscu byłoby tworzenie wielkiej historii i klimatu
zabawy wokół bardzo ważnych spraw, gdzie użyt-
kownik inwestuje swoje pieniądze.
	 Content Marketing Matrix pokazuje, jakie dzia-
łania z zakresu inbound e-marketingu mogą mieć
decydujący wpływ na podejmowanie decyzji zaku-
powych, a jakie wzmacniają świadomość marki.
Przygotowanie odpowiedniej strategii content
marketingowej musi łączyć się nierozerwalnie
z listą to-do w zakresie komunikacji interneto-
wej. Pamiętajmy, że realizacja założonych zadań
to tylko część sukcesu. Ich publikacja i przede
wszystkim efektywna promocja to najważniejszy
aspekt tych działań.
Jakie są Twoje cele biznesowe?
Jakie są Twoje cele związane z content
marketingiem?
Jakie są Twoje oczekiwania dotyczące efektów
działań content marketingowych:
— zwiększenie świadomości marki
czy sprzedaż?
— chcesz ludzi inspirować czy bawić?
— chcesz edukować czy od razu przekonać do
zakupu?
Przeanalizuj powyższą macierz w oparciu
o każdą z jej czterech części — Rozrywka,
Inspiracja, Edukacja, Przekonanie — i pomyśl,
co jest najlepsze dla Twojej firmy, co będzie
najkorzystniejsze, które pomysły realizować?
Content
marketing
matrix
ON-SITE
Optymalizacja techniczna Optymalizacja contentowa
Optymalizacja konwersji,
analityka i rekomendacje
1) Techniczny audyt SEO.
2) Wdrożenie zmian wynikających z audytu.
3) Poprawa struktury serwisu pod kątem
użytkowników.
4) Poprawa techniczna serwisu pod kąsem
wyszukiwarek.
5) Eliminacja błędów na stronie.
6) Współpraca podczas zmian usability i UX na
stronie – zwiększanie atrakcyjności serwisu.
1) Analiza strony (on-site), jej przewag konkurencyj-
nych oraz czynników, które wymagają poprawy.
2) Analiza możliwości contentowych branży/firmy/
strony.
3) Pomysły na budowę nowych treści oraz zarządza-
nieaktualnymi — copywriting (unikalne wartościowe
treści zwiększające ruch i atrakcyjność strony).
1) Analiza strony (on-site), jej przewag
konkurencyjnych
2) Optymalizacja ścieżki zakupowej i innych
istotnych parametrów.
3) Pełna analityka serwisu – analiza ruchu,
konwersji, kanałów, realizowanych celów.
4) Analiza dotychczasowych działań Klienta
oraz ruchu.
5) Analiza najbliższej konkurencji.
Realizacja strategii content marketingu off-site
zgodna z harmonogramem oraz z zachowaniem
wszystkich parametrów jakościowych, w tym
również z zastosowaniem parytetów linków,
dywersyfikacji anchorów oraz utrzymaniem
naturalności tych działań spowoduje, że serwis
będzie się wspinać w wynikach wyszukiwania.
str 8 · Wpływ content marketingu na SEO
emocje
świadomość
rozum
zakupy
rozrywka inspiracja
edukacja przekonanie
DLACZEGO?
JAK?
CO?
Każdy z nas chciałby pozyskiwać dzięki swoim
działaniom e-marketingowym jak największą licz-
bę użytkowników, którzy nie mogą się doczekać,
aby zakupić nasz produkt bądź usługę. Dla wielu
osób aspekt psychologii w budowaniu stron doce-
lowych okazuje się trudnym wyzwaniem. W prak-
tyce wymaga to sporego doświadczenia i pewnego
know-how, które w Internecie coraz częściej idą
w parze z normalnym marketingiem off-line, zaś
marketing internetowy staje się zwykłym "twar-
dym" biznesowym działaniem, które przestaje
mieć charakterystykę dodatku do "tradycyjnych"
działań reklamowych.
Ludzkie emocje działają w podobny sposób i są
determinowane przez te same czynniki. Aby zro-
zumieć i móc świadomie wpływać na odbiorców
swoich działań content marketingowych, musimy
poznać, jakie dokładnie czynniki kierują emocjami
naszych klientów.
1. HISTORIA
Jednym z głównych nośników emocji są historie.
Historie powodują, że odbiorca używa do ich
odczytywania i interpretowania zarówno czę-
ści wizualnej, jak i akustycznej swojego mózgu.
Ponadto historie często pobudzają zmysł kineste-
tyczny i smakowy. Tym samym historie oddziałują
na wszystkie z naszych zmysłów. W tworzonej hi-
storii postaraj się odnosić do wszystkich punktów
opisanych poniżej.
2. ZALETY
Odbiorca, którego zaintryguje Twoja oferta,
chciałby wiedzieć, dlaczego to właśnie od Ciebie
miałby kupić dany produkt lub usługę. Warto
w tym miejscu nawiązać do książki Simona
Sinek’a: „Zacznij od dlaczego” (oryg. tyt. „Start
With Why: How Great Leaders Inspire Everyone
to Take Action”). Autor książki przedstawia dość
interesującą teorię dotyczącą sukcesu znanych
firm i liderów. Zwraca on uwagę na sposób, w jaki
marka komunikuje się z odbiorcami- jako przykład
podaje markę Apple, która swoimi działaniami
marketingowymi wysyła do klientów następującą
informację: „We wszystkim co robimy, rzucamy
wyzwanie status quo. Wierzymy, że można myśleć
inaczej. Sposobem, w jaki zmieniamy świat, jest
tworzenie pięknych, łatwych w obsłudze i przyja-
znych dla użytkownika produktów. I tak się aku-
rat składa, że robimy świetne komputery. Chcecie
kupić?”. Sinek określa przedstawiony model –
regułą złotego kręgu, która składa się z 3 etapów:
a.	Dlaczego? – W co wierzę?
b.	Jak? – Jak to realizuję?
c.	Co? – Co oferuję?
3. ROZWIĄZANIE PROBLEMU
Tworząc przekaz marketingowy zadaj sobie
pytanie, co Twoi klienci utożsamiają z przyjemno-
ścią? Czego dokładnie mogą poszukiwać w Twoim
produkcie bądź usłudze? Jakiego rodzaju bólu
Emocje
użytkowników
— jak nimi kierować?
Ludzkie emocje działają w podobny sposób i są kierowane przez te same czynniki. Aby
zrozumieć i móc świadomie wpływać na odbiorców swoich działań content marketingo-
wych, musimy poznać, jakie dokładnie czynniki kierują emocjami naszych klientów.
doświadczają, gdy nie otrzymają dokładanie
tego, czego poszukują? Co może powodować ten
ból? Jako zwierzęta instynktownie kierujemy się
motywacją „od” – uciekając od tego, co jest dla
nas nieprzyjemne i dążąc do tego, co sprawi nam
satysfakcję. Twoi klienci chcą dostać się z punktu,
w którym są obecnie, do miejsca, w którym ich
problem będzie rozwiązany. Pokaż odbiorcom, że
wystarczy tylko jeden krok np. rejestracja w Two-
im serwisie, zakup twojego produktu, bądź zakup
usługi, aby znaleźli się tam, gdzie chcą być. Wskaż
również konsekwencje podjęcia odwrotnej (do
oczekiwanej przez Ciebie) decyzji.
4. NOWOŚCI
Każdy z nas uwielbia to, co nowe. Nowość zawsze
utożsamiamy z czymś niezwykłym i unikatowym,
dodatkowo dążymy do tego, aby zawsze być „na
czasie”. Jeśli chcesz, aby Twoi klienci kupowali
produkty, cyklicznie oferuj im je w nowej formie.
Nie oznacza to, że za każdym razem musisz two-
rzyć produkty od nowa — często wystarczą drobne
zmiany bądź aktualizacje. Dobrym przykładem
mogą być działania koncernów samochodowych,
które co jakiś czas wprowadzają na rynek ist-
niejące modele po tzw. liftingu. Dobrą praktyką
– szczególnie w kontekście content marketingu
i social media jest ogłaszanie zmian z wyprzedze-
niem i budowanie wśród odbiorców napięcia oraz
pożądania. Dodatkowo pamiętajmy, że „nowość”
to w kontekście content marketingu wartość
sama w sobie.
5. PROSTO, ŁATWO I SZYBKO
Ludzie z natury niemal zawsze poszukują tego,
co jest szybkie, łatwe i skuteczne. Ludzki umysł
podświadomie dąży do osiągnięcia zamierzonego
celu przy jak najniższym koszcie. I przy jak naj-
niższym "wkładzie własnym", przy minimalnym
zaangażowaniu jakichkolwiek zasobów, w tym
czasu. W tworzonych przekazach staraj się pod-
kreślać łatwość, szybkość i kompleksowość ofero-
wanych rozwiązań. Szczególnie staraj umieszczać
się to w nagłówkach swoich landing pages czy
treściach reklam AdWords. Jeśli odnosi się to do
Twojego produktu, to zwracaj swoim odbiorcom
uwagę na aspekt czasu, który mogą zaoszczędzić
dzięki oferowanemu rozwiązaniu.
6. CIEKAWOŚĆ
Wg. prof. George Lowensteina w sytuacji, gdy po-
między tym co wiemy a tym, co chcielibyśmy wie-
dzieć istnieje luka, to dokładamy wszelkich starań
i dążymy do tego, aby tą lukę zapełnić. Motorem
napędowym w tym zachowaniu jest ciekawość,
jaką wzbudza sytuacja, w której się znaleźliśmy.
Najlepszym sposobem na wzbudzenie ciekawości
jest zasygnalizowanie użytkownikowi, jak może
osiągnąć oczekiwany przez niego rezultat unika-
jąc jednocześnie bólu, który wiąże się z brakiem
rozwiązania jego problemu.
7. SZACUNEK I POCZUCIE WARTOŚCI
Jednym z podstawowych dążeń ludzkiego ego jest
marzenie o byciu wartościowym. Chcemy czuć się
ważni i doceniani przez innych. W marketingu
online powinniśmy pokazywać naszym klientom,
że są traktowani w sposób szczególny, że wartości
które oferujemy im, są unikatowe w porównaniu
z tym, co oferują nasi konkurenci, a intencją,
w której oferujemy nasze produkty jest zadbanie
o klienta i jego potrzeby — niby trywialne, ale
zawsze na czasie.
8. SPOŁECZNOŚĆ
Człowiek jest istotą stadną. Naturalnie w sposób
instynktowny tworzymy różne grupy społeczne.
Posiadamy z góry odziedziczoną potrzebę bycia
częścią grupy. Budowanie społeczności wokół ma-
rek prowadzi do zwiększenia lojalności naszych
klientów, utrwala ich relacje z marką, ale również
daje poczucie wspólnoty zgromadzonej wokół
Twojego produktu. Jeśli coś sprzedajesz, pokaż
swoim klientom, że wraz z kupnem tego dołączą
do wyjątkowej i ekskluzywnej grupy ludzi, otrzy-
mując wartości dedykowane tylko dla nich.
Zasady, które opisaliśmy, są fundamentami
marketingu, ale dzisiejszy marketing i content
marketing w Internecie to pojęcia coraz bardziej
sprowadzające się do wspólnego mianownika, po-
jęcia, które stają się tożsame. Wszystkie mają za-
stosowanie w każdym segmencie działań content
marketingowych — w komunikacji poprzez stronę
www, w komunikacji przez Facebook czy Pinte-
rest, w komunikacji video (film + jego promocja
przez YouTube), w działaniach e-mail marketin-
gowych, w optymalizacji stron docelowych, w ra-
mach article marketingu i innych e-aktywności.
1 2 3
Miejsce, w którym użytkownik jest teraz.
Problem
Zakup Twojego produktu/usługi.
Konwersja
Skorzystanie z produktu/usługi.
Rozwiązanie
problemu
str 11 · Emocje użytkowników · jak nimi kierować?
str 13 · Zarządzanie wartością klienta w content marketingu
Koncepcje wszelkich działań tworzy się, rzecz
jasna, w oparciu o klienta. To klient jako odbiorca
oferowanych usług, poprzez swoje preferencje
konsumenckie wpływa na kształt i jakość produk-
tów oraz usług, które konsumuje.
Content marketing stanowi jeden z elementów
trendu w managemencie korporacyjnym, którym
jest zarządzanie wartością klienta czy też zarzą-
dzanie przez pryzmat wartości oferowanych kon-
sumentom. Mowa tu zarówno o osobistej wartości
klienta, którą kształtujemy przez dostarczany
mu content, jak i wartości klienta z biznesowego
punktu widzenia firmy. Wartością klienta można
zarządzać więc w sposób dwutorowy i niezależny
od siebie. Nie mniej jednak oba podejścia można
sprowadzić do wspólnej strategii, w której firma
buduje długotrwałą relację, cechowaną wyso-
kim ROI, a klient otrzymuje pożądany wachlarz
wartości i satysfakcję, w wyniku której staje się
wiernym wyznawcą danej marki.
	 Aby osiągnąć wyżej opisany efekt, należy kon-
struować strategie oparte o 6 poniższych celów.
Cel 1: Świadomość marki
Podstawowym celem, od którego zaczyna się
większość strategii marketingowych, jest budo-
wa świadomości marki o odpowiednim zasięgu.
Na tym etapie pozyskiwane są pierwsze leady,
które z czasem, przy odpowiednio prowadzonych
działaniach, zostają skonwertowane na klientów.
Budowa świadomości marki ma charakter długo-
terminowy, stąd należy bardzo uważać na reputa-
cję budowaną przez nas wśród odbiorców. Con-
tent marketing jest idealnym narzędziem do tego,
aby rozpocząć budowę naturalnej i autentycznej
relacji z klientem, która będzie oparta o wartość.
Zarządzanie
wartością
klienta
w content marketingu
Cel 2: Generowanie konwersji
i pozyskiwanie leadów
Na tym etapie skupiamy się przede wszystkim na
generowaniu leadów. W ujęciu content marketin-
gowym jako wygenerowanie leada (lub konwersję)
należy rozumieć sytuację, w której użytkownik
nawiązuje relację z marką poprzez wymianę
wartości np. pobranie ebooka, przeczytanie i udo-
stępnienie infografiki etc. Może to być również
tradycyjne zostawienie swoich danych kontak-
towych, założenie konta na naszym portalu czy
zapis na newsletter. Ten etap jest tak naprawdę
przyzwoleniem, które użytkownik wyraża na re-
lację pomiędzy nim a firmą prowadzącą działania
e-marketingowe.
Cel 3: Konwersja leadów w klientów
W momencie gdy mamy już opracowany i udo-
stępniony naszym odbiorcom content powinni-
śmy koncentrować się na skonwertowaniu leadów
na klientów. Dobrą praktyką w realizowaniu tego
celu jest używanie wszelkiego rodzaju trustbuil-
derów umacniających w odbiorcach wiarygodność
reklamowanej marki. Mogą to być zarówno tra-
dycyjne opinie innych klientów, jak i case studies,
które publikujemy na stronach reklamowanego
brandu. Nie zapominajmy również o istotności
opinii w innych miejscach – porównywarkach
cenowych czy na forach.
Cel 4: Satysfakcja klienta
Aby zbudować satysfakcję klienta, oprócz do-
starczenia mu odpowiednich wartości i dobrych
jakościowo usług czy też towarów, należy zadbać
o obsługę posprzedażową. Jak więc kierować rela-
cją z klientem tak, aby ją utrzymać? Najlepszymi
metodami, oprócz rzecz jasna świetnego i speł-
niającego wymagania klienta produktu, w content
marketingu są wszelkiego rodzaju white papers
(ebooki, instrukcje użytkowania, manuale), do-
datkowo dobrym rozwiązaniem są listy FAQ i fora
Q&A. Tworząc content, który posłuży do realizacji
tego celu należy pamiętać również o problemach,
na które może natrafić klient po zakupie danego
produktu i dostarczyć ich rozwiązania przed fak-
tem zaistnienia owych komplikacji.
Cel 5: Retencja klientów
Jeśli chcesz, aby pozyskani przez Ciebie klienci
stali się wyznawcami marki, musisz również
zaplanować działania, które pozwolą na ich
długotrwałe utrzymanie. Działania te muszą mieć
charakter cykliczny. Ten obszar działań wymaga
szczególnej uwagi i musi być dokładnie przemyśla-
ny. Można go realizować poprzez newslettery, dru-
kowane gazetki czy też magazyny lub webinaria.
Cel 6: Up-selling i cross-selling
Gdy uda Ci się utrzymać grupę stałych klientów,
możesz zacząć myśleć o ponownej monetyzacji
relacji. W tym momencie możesz zacząć oferować
klientom usługi lub produkty komplementarne
wobec tych, z których korzystał do tej pory (cross-
selling) lub zaproponować mu nowe, jeszcze
lepsze jakościowo, a jednocześnie atrakcyjne
cenowo dobra (up- selling). Takie działania pozwo-
lą na dłuższe utrzymanie klienta, zminimalizują
możliwość utraty klienta na rzecz konkurencji
oraz dodatkowo zbudują wysokie ROI długotermi-
nowe powstałe w wyniku wcześniejszych działań
marketingowych.
Rezultat:
Jeśli udało Ci się zrealizować wszystkie z po-
wyższych celów, to znaczy, że przeprowadziłeś
klienta przez cały cykl powodując, że staje się on
wyznawcą marki. W tym momencie klient sam
zaczyna angażować się w tworzenie wartości,
które Ty potem oferujesz nowym odbiorcom –
potencjalnym klientom. Wyznawcy marki budują
w tym momencie wiarygodność tego, co oferujesz
– to oni piszą artykuły na forach, komentują i oce-
niają produkty w Twoim sklepie internetowym
czy najzwyczajniej polecają Cię znajomym. Efekt
strategii content marketingowej osiągnięty — tre-
ści zainteresowały i zaangażowały odbiorców
w takim zakresie, że polecają je dalej.
	 Oczywiście nie każda firma musi tworzyć
strategię uwzględniającą powyższe 6 etapów.
Niektórym może wystarczyć jedynie część z wy-
mienionych praktyk, a innym pojedyncze z nich.
Wszystko zależy od specyfiki rynku, jego konku-
rencyjności, a także możliwości firmy.
	 Opisany proces wskazuje, że content marke-
ting choć w płaszczyźnie technicznej uzupełnia,
a wręcz zastępuje, klasyczne SEO, to z marketin-
gowego i biznesowego punktu widzenia ma nieco
odmienny charakter, choć mocno komplemen-
tarny i posiadający ogromny wpływ na działania
związane z pozycjonowaniem.
	 Nie skupia się on tylko na realizacji pojedyncze-
go etapu, jakim jest dotarcie do jak najszerszego
grona odbiorców lecz realizuje kompleksowo ogół
zamierzeń i dążeń biznesowych, jakie stawiamy
przed naszą firmą. Content marketing nie tworzy
ROI bazującego na pojedynczym zakupie, lecz
skupia się na wygenerowaniu Long- Term ROI.
Na działania content marketingowe należy zatem
patrzeć zdecydowanie długoterminowo i identy-
fikować je jako zbiór narzędzi i pomysłów e-mar-
ketingowych, w których skład wchodzą z jednej
strony unikalne i autorskie pomysły i realizacja
tych idei, a z drugiej strony standardowe działa-
nia marketingu internetowego (takie jak article
marketing, SEO, social media, e-mail marketing,
womm czy e-PR). Przy czym wszystkie aspekty
contentowe wzajemnie się uzupełniają i w sposób
całościowy generują długoterminowe efekty okre-
ślane na poziomie twardych danych liczbowych,
analizowanych i mierzonych za pomocą Google
Analytics, Kiss Metrics, Newspoint czy innych
narzędzi statystycznych.
		Zarządzanie wartością klienta w Internecie
1.	 Świadomość marki
2.	 Generowanie konwersji
		 i pozyskanie leadów
3.	 Konwersja leadów w klientów
4.	 Satysfakcja klienta
5.	 Retencja klienta
6.	Up-selling i cross-selling
		Długotrwała relacja z klientem
Jeśli udało Ci się zrealizować wszystkie
z powyższych celów to znaczy, że
przeprowadziłeś klienta przez cały cykl
powodując, że staje się on wyznawcą marki.
W tym momencie klient sam zaczyna
angażować się w tworzenie wartości, które
Ty potem oferujesz nowym odbiorcom –
potencjalnym klientom.
Fakt 1
Aż 93% firm i agencji w Stanach Zjednoczonych
prowadzi działania content marketingowe.
Fakt 2
Tylko 2% marketerów wskazuje na brak efektyw-
ności content marketingu.
Fakt 3
44% marketerów online i marketerów korpora-
cyjnych ma zaplanowaną i udokumentowaną
strategię content marketingową dla reklamo-
wanych przez siebie marek. Aż 66% procent
z grona najbardziej skutecznych marketerów ma
dokładnie spisaną wizję swoich kampanii content
marketingowych.
Źródło: 2014 B2B Content Marketing Trends—North America:
Content Marketing Institute/MarketingProfs.
Fakt 4
73% organizacji B2B, 78% małych firm (od 10 do
99 pracowników) i 58% dużych firm (ponad 1000
pracowników) posiada osoby odpowiedzialne za
nadzorowanie strategii content marketingowych.
78% firm
w USA
zatrudnia
content
managerów
Fakt 5
73% marketerów tworzy więcej treści niż rok
wcześniej.
Ilość treści
systematycznie
rośnie
10 faktów
o content
marketingu									— być może ich nie znaszNajbardziej
efektywni
Średnio
efektywni
Mało
efektywni
Posiada udokumentowaną strategię
content marketingu
66% 44% 11%
Posiada osobę nadzorującą strategię
content marketingu
86% 73% 46%
Średnia liczba stosowanych taktyk
content marketingowych
15 13 10
Średnia liczba używanych platform
social media
7 6 4
Procent z budżetów wydawany na
content marketing
39% 30% 16%
Zmaga się z wyzwaniem tworzenia
angażującego i ciekawego contentu
35% 47% 61%
93%Firmy prowadzące
działania CM
7%Firmy, które nie
prowadzą działań CM
Źródło: 2014 B2B Content Marketing Trends—North America:
Content Marketing Institute/MarketingProfs.
W październiku 2013r. Content Marketing Insti-
tute opublikował dość intrygujący raport obra-
zujący udział content marketingu w strategiach
firm. Postanowiliśmy podzielić się tymi danymi
oraz w mocno obrazowy sposób pokazać, jak to
ważna część amerykańskiego e-marketingu.
Wybraliśmy 10 najważniejszych faktów doty-
czących Content Marketingu w minionym roku.
Oto one:
Fakt 6
Aż 80% dyrektorów korporacji w Stanach Zjed-
noczonych uważa, że spersonalizowany content
marketing jest przyszłością marketingu i rozwoju
ich firm.
Fakt 7
Marketerzy B2B używają średnio 13 różnych
kanałów content marketingowych.
·	 87% marketerów prowadzi działania w Social
Media,
·	 81% marketerów prowadzi sekcję z artykułami
i poradnikami na stronach klientów,
·	 80% marketerów prowadzi wysyłkę mailową do
baz newsletterowych,
·	 76% marketerów prowadzi dla swoich klientów
blogi firmowe bądź partnerskie,
·	 51% marketerów tworzy viral za pomocą info-
grafik,
·	 44% marketerów prowadzi regularne publikacje
raportów i analiz rynkowych dla swoich klientów.
Fakt 8
Aż 79% marketerów uważa, że najskuteczniej-
szym kanałem do content marketingu są blogi
firmowe. Udział infografik w działaniach marke-
terów zza oceanu wzrósł z 38% do 51% w ciągu
jednego roku.
Blogi firmowe — najskuteczniejsze dla
79%marketerów
Fakt 9
82% firm uważa, że ich głównym celem w działa-
niach content marketingowych jest budowa świa-
domości marki, z czego 74% w drugiej kolejności
stawia sobie za cel generowanie leadów.
Fakt 10
33% budżetów marketingowych zostało ulokowa-
ne w 2013r. w działaniach content marketingo-
wych. Przy czym 39% najbardziej efektywnych
marketerów wydało więcej niż 16% z najmniej
efektywnych. Dodatkowo aż 58% firm planuje
zwiększenie środków wydawanych na content
marketing.
Artykuł powstał na podstawie raportu Content Marketing
Institute i Marketing Profs - 2014 B2B Content Marketing
Trends—North America
98%marketerów
wskazuje, że
działania CM są
skuteczne.
49%Zwiększenie
32%Bez zmian
1%Zmniejszenie
8%Nie jestem pewien
10%Znaczne zwiększenie
Źródło: 2014 B2B Content Marketing Trends—North America:
Content Marketing Institute/MarketingProfs.
82%Świadomośćmarki
74%Generowanieleadów
71%Pozyskiwanieklientów
Źródło: 2014 B2B Content Marketing Trends—North America:
Content Marketing Institute/MarketingProfs.
klienci
reklama na
innej witrynie
twoja witryna
str 17 · Produkty reklamowe Google ·  rozkład jazdy
Reklama tekstowa w sieci wyszukiwania — system umożliwia reklamowanie w wynikach wyszuki-
wania Google bądź w wyszukiwarkach z tym silnikiem np.: Onet, Interia, WP. Reklamy widoczne są nad
wynikami organicznymi bądź po ich prawej stronie.
Reklamy dynamiczne w wyszukiwarce (DSA) – reklamy generowane dynamicznie to reklamy wy-
świetlane automatycznie na podstawie zawartości docelowej witryny. To oznacza, że nie trzeba wybie-
rać słów kluczowych ani powiadamiać firmy Google o dodaniu lub usunięciu strony z witryny. Reklamy
dynamiczne są proste w obsłudze, generują się automatycznie, pomagają przyciągać ruch do witryny i nie
trzeba dla nich tworzyć długich list słów kluczowych. Stanowią również doskonałe uzupełnienie w strate-
giach dla sklepów e-commerce, których oferta produktowa zmienia się dynamicznie.
Listy remarketingowe dla reklam w wyszukiwarce (RLSA) — forma kampanii kierowanej na sieć
wyszukiwania Google (na słowa kluczowe). Reklamy wyświetlają się użytkownikom, którzy wcześniej
odwiedzili serwis www. Dzięki tej możliwości możemy w bardzo precyzyjny sposób dotrzeć do naszych
stałych użytkowników za pomocą wyszukiwarki tworząc dla nich np. strategie cross-selling.
Reklama displayowa w sieci reklamowej – reklama, która dzięki zaawansowanemu targetowaniu jest
doskonałym narzędziem zarówno sprzedażowym, jak i budowy wizerunku firmy. Reklamę można starge-
tować na jeden z kilkuset przygotowanych profili behawioralnych a dodatkowo na płeć lub wiek. Dzięki
opcji łączenie poszczególnych składników targetowania (np. kobiety w wieku 25 – 30 i które są zainte-
resowane gotowaniem, ale nie są zainteresowane modą), można tworzyć zaawansowane i długofalowe
strategie online.
Reklamy budujące zaangażowanie — nowa forma reklam typu Display – Lightbox jest większa i bar-
dziej atrakcyjna od tradycyjnych formatów reklamowych dostępnych w kampaniach kierowanych na sieć
reklamową GDN. Lightbox nawiązuje do intencji użytkownika, przez co buduje większe zaangażowanie.
Po najechaniu i przytrzymaniu kursora myszki na reklamie przez 2 sekundy, rozwija się ona do większe-
go okna z filmem video, aktywnym katalogiem PDF lub nawet grą. Format Lightbox świetnie nadaje się
do tworzenia i wzmacniania relacji użytkowników z marką.
Remarketing statyczny oraz dynamiczny — forma targetowania kampanii kierowanej na sieć rekla-
mową Google. Reklamy wyświetlają się użytkownikom, którzy odwiedzili nasz serwis. W strategii mogą
zostać wykorzystane promocyjne bannery statyczne lub dynamiczne z listą produktów (dla e-commerce).
Produkty
reklamowe
Google
— rozkład jazdy
Google Merchant Center & Product Listing Ads — Google Merchant Center czyli panel zarządza-
nia feedem produktowem dla usługi Google Zakupy oraz reklam z listą produktów to w Polsce nowość.
Produkty zaciągane do systemu AdWords z panelu Merchant Center są wyświetlane wraz ze zdjęciem
oraz ceną w wynikach wyszukiwania Google a link kieruje bezpośrednio do podstrony produktu. Jest to
idealne rozwiązanie dla witryn e-commerce.
YouTube Ads via AdWords — to forma reklam wideo dostępna na portalu YouTube i zarządzana z po-
ziomu panelu AdWords. Reklamy mogą być wyświetlane w kilku formatach m.in.: w wynikach wyszuki-
wania, bezpośrednio przed filmem lub w trakcie filmu. Płatność wyłącznie za obejrzenie reklamy (model
CPV) czyni to narzędzie produktem reklamowym praktycznie idealnym, które pozwala dotrzeć do wy-
sokiej liczby użytkowników przy bardzo niskich kosztach jednostkowych. Dodatkowe możliwości targe-
towania reklam (remarketing, demograficznie, behawioralnie) czynią z YouTube Ads narzędzie bardziej
konkurencyjne niż reklama w TV!
AdWords Express — dzięki AdWords Express utworzenie kampanii trwa 15 minut! System posiada pod-
stawową funkcjonalność i jest zalecany dla małych firm lokalnych. System tworzy kampanię praktycznie
automatycznie na podstawie treści serwisu docelowego.
System Google AdMob
AdMob – system reklamowy, dzięki któremu wypromujemy aplikację mobilną zamieszczoną w Google
Play i App Store. Reklamy graficzne wyświetlają się w aplikacjach o danej tematyce.
Nowe systemy reklamowe
Gmail Sponsored Promotions — Gmail Sponsored Promotions (Promocje sponsorowane w Gmailu) to
reklama w formie newslettera, która jest emitowana w systemie Gmail. Daje ogromne możliwości m.in.:
kierowanie na użytkowników, którzy są zapisani do newslettera firmy konkurencyjnej (kierowanie po
domenach).
System Google AdWords
str 19 · Optymalizacja stron  pod kątem sprzedaży na podstawie Profit Index
W działaniach content marketingowych ważne
są zarówno działania off-site, jak i on-site. Wiele
serwisów zawiera treści w postaci poradnika,
katalogu produktów, strony kategorii czy bloga
i ważne jest, aby w pierwszej kolejności dążyć do
maksymalizacji konwersji wykorzystując analizę
i optymalizację własnej strony internetowej, a do-
piero w drugim kroku (a może raczej – równocze-
śnie) aktywizować działania zewnętrzne.
	W przypadku serwisów nastawionych na reali-
zację transakcji przez użytkownika skutecznym
sposobem na zwiększenie rentowności serwisu
jest analiza „Profit index” a następnie podjęcie od-
powiednich kroków potrzebnych do optymalizacji.
Co to jest „Profit Index”?
Profit Index (inaczej „$Index”, wartość lub sukces
strony) to średnia wartość strony odwiedzonej
przez użytkownika przed zakończeniem transak-
cji ecommerce lub przed dotarciem do pożądanej
strony docelowej (albo obydwu jednocześnie).
Index ten można znaleźć w Google Analytics w ra-
portach treści witryny w przypadku, gdy śledzimy
transakcje ecommerce lub śledzimy cele w witry-
nie, którym nadajemy wartość pieniężną.
Zastosowanie? Wskaźnik wartości strony umoż-
liwia odnalezienie podstron (niezależnie od bran-
ży), które mają duże znaczenie z punktu widzenia
powodzenia transakcji w serwisie. Im wyższa
wartość $Index, tym częściej była ona odwiedza-
na przez użytkownika, który finalnie zakończył
dla nas wartościową transakcję w serwisie.
Wstęp do analizy i optymalizacji wartości
strony
Główne motto optymalizacji $Index to „sprze-
dawaj więcej niż aktualnie sprzedajesz”. Należy
dodatkowo podkreślić, że zgodnie z zasadą Pare-
to, kierujemy się również twierdzeniem dostoso-
wanym do branży ecommerce, iż „20% podstron
w naszym serwisie generuje 80% przychodów”.
Łącząc powyższe myśli, łatwo się domyślić, że
należy odszukać w swoim serwisie tych 20% pod-
stron (lub sekcji), rozpocząć ich analizę a następ-
nie optymalizację.
	 Głównym czynnikiem wyboru zasady Pare-
to przy optymalizacji treści jest ograniczenie
związane z czasem potrzebnym na optymalizację
100% treści serwisu oraz praktyka – w większo-
ści przypadków proporcje procentowe są zgodne
z ww. zasadą lub różnią się w pewnym stopniu np.
15/85 (oczywiście biorąc pod uwagę przy ana-
lizie raportów czas nie krótszy niż 3 miesiące).
Skąd taka decyzja? Po prostu nie warto głowić się
w pierwszej kolejności nad optymalizacją takich
stron, które nie przynoszą wymiernych efektów
biznesowych a znacznie efektywniej przeznaczyć
czas na maksymalizację jakości stron, które na-
prawdę wpływają na biznes online.
	 Należy również mieć na uwadze, że $Index
należy traktować bardziej jako punkt odniesienia
niż jako konkretną, „twardą” wartość liczbową.
…ale od czego zacząć?
Przed rozpoczęciem analizy należy wyszukać
„podstawowe” strony, które statystycznie zabu-
rzają całą analizę i które praktycznie zawsze będą
występować w procesie zakupowym użytkownika
w serwisie.
Do takich stron należą m.in.:
·	 strony koszyka,
·	strony z historią zakupów,
·	strony z potwierdzenie zakupu,
·	 strony typu „Ulubione” lub „przechowalnia
produktów”,
·	strony z rejestracją,
·	strona z poleceniem produktu.
	 Strony te powinniśmy automatycznie odfiltro-
wać z raportów Google Analytics.
	 Kolejną sprawą to odszukanie stron, które
generują 80% przychodów w serwisie. Należy
więc z raportów treści wykluczyć m.in. te strony,
których:
·	 wartość $Index jest mniejsza niż 1 zł,
·	 liczba odsłon jest mniejsza niż 30 – 50 w ciągu
ostatnich 30 dni.
Następnie, po wykonaniu ww. czynności mamy
dwie ścieżki optymalizacyjne do przebycia:
1. Wybór stron, któ-
re mają bardzo niską
wartość odsłon, ale
bardzo wysoką war-
tość $Index.
2. Wybór stron, które
mają bardzo wysoką
wartość odsłon, ale
bardzo niską wartość
$Index.
Optymalizacja
stron
pod kątem sprzedaży
na podstawie Profit Index
Ścieżka optymaliza-
cyjna nr 1 – „potrzebu-
ję ruchu!”
Po wyborze ścieżki nr 1 należy znaleźć sposób
na zwiększenie ruchu na tych stronach. Należy
zacząć od tej strony, która ma najwyższą wartość,
a następnie skupić się na kolejnej stronie z naj-
wyższą wartością i tak dalej. Ponieważ te strony
internetowe są najczęściej oglądane przed kon-
wersją lub/i transakcją to mogą znacznie zwięk-
szyć sprzedaż i liczbę konwersji, jeśli zapewnimy
na takich stronach dodatkowy ruch.
Przykłady zwiększenia ruchu na ww. strony:
·	 większa ilość odwołań (linków wewnętrznych),
·	 wewnętrzna kampania bannerowa,
·	 informacja promocyjna na Fan Page,
·	 nowe słowa do pozycjonowania + linkowanie
zewnętrzne,
·	 częste aktualizacje dla robotów Google,
·	 artykuły sponsorowane / wpisy na forach.
Ścieżka optymaliza-
cyjna nr 2 – „potrzebu-
ję jakości!”
Po wyborze ścieżki nr 2 należy znaleźć sposób,
aby zwiększyć wartość tych stron. Należy „prze-
skanować” zawartość strony i zadać sobie pyta-
nie, czy treść jest odpowiednia pod kątem naszej
grupy docelowej? Czy jej budowa w zupełności
odpowiada potrzebom tej grupy?
Należy przy analizie szukać odstępstw od normy
tj. znaleźć takie strony, które mają najniższą,
średnią wartość strony przy dość wysokim ruchu,
np. mamy taką sytuację:
Strona Odsłony $Index
/strona-1 3 505 2,7
/strona-2 1 526 1,7 strona do optymalizacji
/strona-3 1 509 5,3
/strona-4 1 189 2,4
/strona-5 1 182 6,8
/strona-6 1 071 1,8 strona do optymalizacji
/strona-7 995 1,4 strona do optymalizacji
Sposobów na zwiększenie wartości stron jest
kilka np.:
·	 stosowanie perswazyjnych nagłówków,
·	 lepsze opisy kategorii,
·	 poprawa usability serwisu / stron,
Wdrożenie pomysłów w praktyce i podsumo-
wanie
W większości przypadków po analizie danych, ze-
braniu pomysłów na optymalizację ruchu czy też
optymalizację treści stosuje się testy A/B, które
pozwolą przetestować „na żywym organizmie”
nowy projekt strony bez utraty znacznej części
przychodów czy ruchu. Następnie eksperyment
jest analizowany i w zależności od jego wyników
następuję wdrożenie odświeżonych stron czy ich
elementów, nie rzadko dla całego serwisu.
	 Podsumowując, należy pamiętać, że przed
wykonaniem opisywanej analizy, ważna jest przede
wszystkim konfiguracja narzędzia do analityki in-
ternetowej. Z kolei podczas analizy należy brać pod
uwagę czas raportowy nie krótszy niż 2-3 miesiące.
Wzór na obliczenie wskaźnika $Index
(przychody z ecommerce
+ całkowita wartość celu) 
$Index =
liczba unikalnych od słon strony
Czy Twój serwis nie generuje zakładanych
efektów i potrzebujesz pomocy
w optymalizacji treści w serwisie?
Dobierzemy odpowiednie narzędzia,
przeprowadzimy analizy i wykonamy
testy skuteczności.
Kontakt — tel: (22) 254 42 43  |  e-mail: mikolaj.salecki@they.pl
str 21 · 8 nowości Google AdWords · w 2014 roku oraz funkcje, które możesz wykorzystać już teraz!
Rok 2013 upłynął w Google pod znakiem ciągłych
zmian wpływających zarówno na działania agen-
cji zajmujących się SEO, jak i SEM. W pierwszym
przypadku zmiany mocno ograniczyły pole działa-
nia i polegały na licznych obostrzeniach, nato-
miast w drugim przypadku, czyli Google AdWords
otworzyły nowe, atrakcyjne perspektywy.
	 System Google AdWords przeszedł w 2013
wiele przeobrażeń, do których specjaliści SEM
musieli się szybko przystosować i być gotowi na
kolejne nadchodzące zmiany. Aktualizacje w zna-
czący sposób wpłynęły na efektywność zarządza-
nia kontem AdWords i otworzyły wiele nowych
możliwości pod względem analizowania kampanii
w nowych wymiarach. Przede wszystkim jednak
umożliwiły prowadzenie nowych typów kampanii,
lepsze sposoby personalizowania reklam i posze-
rzania zasięgu. Rok 2013 był też niewątpliwie
okresem intensywnych przygotowań i testów beta
nowych produktów, z których będziemy w pełnym
wymiarze mogli korzystać w roku 2014.
	 Poniżej omówione są najważniejsze nowe
produkty i funkcje dostępne w ramach Google
AdWords. Najbardziej oczekiwaną nowością są
oczywiście kampanie produktowe PLA (dostępne
już od listopada) oraz nowe formy remarketingu
bazującego na reklamach dynamicznych (również
już wykorzystywane). Ostatnią, najświeższą cieka-
wostką, która pojawiła się w grudniu, są kampanie
GSP, kierowane do użytkowników poczty Gmail.
1.	Kampanie PLA w wyszukiwarce, oparte
o GMC Kampanie Product Listing Ads (PLA)
Google Merchant Center (GMC) to zupełnie nowe
podejście do reklamy w wyszukiwarce. Dają moż-
liwość zaprezentowania potencjalnym klientom
dobrze spersonalizowanych reklam zawierających
dane o produktach, takie jak: zdjęcie, cena czy
dostępność bezpośrednio w wynikach wyszukiwa-
nia Google.
	 Wyświetlenie tak konkretnych informacji jesz-
cze przed wejściem na stronę sklepu stanowi dla
użytkownika dużo silniejszy bodziec do dokonania
zakupu niż standardowa reklama tekstowa, z jaką
miał kontakt do tej pory. Przekłada się to na bar-
dziej efektywne kampanie reklamowe i potencjal-
nie na wzrost sprzedaży w sklepie internetowym.
	 Jak to działa? GMC umożliwia połączenie kam-
panii AdWords z dokładnymi danymi na temat
bazy produktów. Dane produktowe przesyłane
są ze sklepu do bazy danych w Google Merchant
Center, skąd mogą zostać wyświetlone za pomocą
kampanii reklamowej PLA prowadzonej w Google
AdWords:
·	 konto GMC pozwala zarządzać informacjami
o produktach z oferty,
·	 konto AdWords pozwala konfigurować kampa-
nie i reklamy typu PLA.
2.	Kampanie GSP w Gmailu
Kampanie Gmail Sponsored Promotions to
system reklamowy (na razie jeszcze w wersji
beta, nie udostępniony otwarcie dla wszystkich
reklamodawców) wbudowany w AdWords, umoż-
liwiający emisję reklam tekstowo – graficznych
w skrzynce systemu pocztowego Gmail.com.
Szacowany zasięg kampanii w Gmail dla Polski
to 4 900 000 kont pocztowych. Co równie waż-
ne, Google umożliwia bardzo precyzyjne metody
kierowania reklam do użytkowników jak:
·	 lokalizacja, język, wiek i płeć, stanowisko pracy,
typ urządzenia z którego korzysta użytkownik,
·	 słowa kluczowe pojawiające się w skrzynce
pocztowej,
·	 zainteresowania użytkowników oraz domeny,
np. konkurencji,
·	 własna baza mailngowa (z adresami w gmail).
Kampanie składają się z 2 etapów: teasera, czyli
zajawki reklamowej (tekst + grafika) wyświetla-
nej w skrzynce i części głównej – newslettera,
do którego przechodzi się po kliknięciu w teaser.
Mail po otwarciu prowadzi już docelowo do strony
kampanii. Użytkownik może go zapisać w skrzyn-
ce, przesłać znajomym, przejść na stronę lub
odrzucić. W systemie są dostępne bardzo szczegó-
łowe statystyki.
8 nowości
Google AdWords
w 2014 roku oraz funkcje, które możesz
wykorzystać już teraz!
3.	Dynamiczny remarketing w GDN
Remarketing dynamiczny wykracza poza schema-
ty tradycyjnego remarketingu, z którym mieliśmy
do czynienia w ciągu ostatnich lat. Umożliwia
tworzenie i emisję niezwykle spersonalizowanych
treści reklam w oparciu o strony z ofertą produk-
tów, którą przeglądał podczas wcześniejszych
odwiedzin serwisu. System na ich podstawie do-
biera odpowiednie produkty, które mogą zaintere-
sować użytkownika i skłonić go do kolejnej wizyty
lub zakupu.
	 Reklamy mogą być emitowane w całej sieci
Google Display Network w formie tekstowej lub
graficznej. Są tworzone w oparciu o predefiniowa-
ne szablony/animacje, zawierające wybraną ko-
lorystykę, logotyp i układ elementów na banerze.
W ramach jednej reklamy możliwe jest zaprezen-
towanie kilku produktów wraz ze zdjęciem i ceną,
jest to bardzo elastyczne rozwiązanie, obejmujące
całość produktów w ofercie sklepu.
4.	Reklamy budujące zaangażowanie, w tym
format lightbox (expanding)
Nowa forma reklam typu Display – Lightbox jest
większa i bardziej atrakcyjna od tradycyjnych for-
matów reklamowych dostępnych w kampaniach
kierowanych na sieć reklamową GDN. Lightbox
nawiązuje do intencji użytkownika, przez co
buduje większe zaangażowanie.
	 Po najechaniu i przytrzymaniu kursora mysz-
ki na reklamie przez 2 sekundy, rozwija się ona
do większego okna z filmem video, aktywnym
katalogiem PDF lub nawet grą. Format Lightbox
świetnie nadaje się do tworzenia i wzmacniania
relacji użytkowników z marką.
5.	Nowe rozszerzenia — opinie
Rozszerzenia w postaci dodatkowej linii tekstu,
zawierającej pozytywny komentarz lub opinię od
zewnętrznej firmy, strony internetowej. Użytkow-
nicy, w wielu przypadkach polegają na opiniach
innych, więc takie rozszerzenia podniosą wiary-
godność reklamy, wpłynął pozytywnie na jej odbiór
i przełożą się w efekcie na wyższy CTR. Rozszerze-
nia będą skierowane do użytkowników korzystają-
cych z komputerów stacjonarnych i tabletów.
6.	 Nowe rozszerzenia —  zdjęcia / grafiki
Google ogłosił na swoim blogu, iż testuje w wy-
szukiwarce nowe rozszerzenia reklam z grafiką.
Do tej pory grafiki spotkać można było w wyni-
kach organicznych dla niektórych zapytań. Od
niedawna reklamodawcy stosują je w nowych
kampaniach PLA (GMC). Zapewne w 2014 roku
Google konsekwentnie będzie wdrażał kolejne
opcje zastosowania zdjęć i obrazków w wynikach
wyszukiwania, głównie w reklamach AdWords.
7.	Reklamy banerowe w wyszukiwarce
Google zaczął również testować inne, większe re-
klamy graficzne w wyszukiwarce, przypominające
tradycyjne banery. Jest więc możliwe, ze w 2014
również w Polsce będzie można emitować rekla-
my graficzne na słowa związane z własną marką,
zapewniając tym samym jeszcze lepszą pozycję
i widoczność w wyszukiwarce Google.
8.	Rozwój produktów mobile
W ostatnich latach jest to jeden z najmocniej
rozwijanych przez Google kanałów reklamowych,
co wynika bezpośrednio z trendów na rynku i za-
chowania użytkowników, którzy coraz intensyw-
niej korzystają z urządzeń mobilnych. Rok 2014
w Polsce nie będzie pod tym względem wyjątkiem.
Ważne jest tylko, aby wraz z rozwojem kampanii
i strategii reklamowych AdWords, dedykowanych
ściśle na mobile, równolegle były rozwijane strony
internetowe. Ich dopasowanie do urządzenia,
z jakiego korzysta użytkownik będzie ważnym
czynnikiem wpływającym na powodzenie skiero-
wanych na nie kampanii reklamowych.
Zakończenie
Warto przetestować nowe produkty i funkcjonal-
ności od Google, a przynajmniej część z nich jak
najszybciej wdrożyć do działań w Google AdWords
na stałe.
Dotyczy to szczególnie kampanii produktowych
PLA, które w 2014 staną się standardowym ele-
mentem kampanii w wyszukiwarce. Warto rów-
nież wypróbować newslettery GSP skierowanie
do użytkowników gmail – aktualnie w fazie beta,
które dają bardzo obiecujące wyniki.
Jeżeli chcecie Państwo
przetestować które-
kolwiek z rozwiązań
razem z nami, oferuje-
my z naszej strony
Kupon Startowy
w wysokości 500 zł.
do wykorzystania do 30.04.2014
Kupon Startowy
Stosuje się różnego typu dashboardy – począw-
szy od dashboardów statycznych, ukazujących
działania onsite, offsite a skończywszy na dashbo-
ardach technicznych, które pozwalają przedsta-
wić graficznie prędkość ładowania konkretnych
podstron serwisu i ułatwiają znalezienie podsta-
wowych błędów usability w kilkanaście sekund
bez zaawansowanej segmentacji danych. Korzy-
stamy również z dashboardów real time, które
pozwalają monitorować w czasie rzeczywistym
wpływ świeżo zamieszczonej treści zewnętrznej
w serwisie.
	 Dashboardy startowe – zainstaluj już dziś!
	W tym numerze Magazynu przedstawiamy
Wam dashboardy „startowe” z przykładowymi
metrykami dla serwisów typu Ecommerce oraz do
działań Content Marketingowych / Social Media
(obydwa z danymi wspierającymi), wraz z linkiem
do dashboardu.
Jak zainstalować dashboard?
Wystarczy kliknąć w link oraz zainstalować
w swoim profilu (widoku) systemu Google Ana-
lytics. W zależności od konfiguracji systemu,
niektóre dane mogą się nie pojawić i wymagana
będzie dodatkowa konfiguracja dashboarda.
W dobie napływu coraz większej ilości danych
z każdego źródła ruchu w Internecie i fenomenu
zjawiska „Big Data”, coraz trudniej raportować
duże ilości napływających danych. Można
oczywiście raportować „standardowo” źródła
ruchu takie, jak wyszukiwanie organiczne czy
konkretne dane typu ilość odsłon i czas spędzony
na wybranej stronie, ale czasami nie jest to
w organizacji rozwiązaniem efektywnym.
	 Podstawowym problemem wielu polskich firm
działających w Internecie, w ich działaniach pro-
mocyjnych online, jest to, jakie dane wybrać jako
nasze główne KPI i w jakiej formie przedstawić
je odbiorcy, aby potrafił maksymalnie w 3 minuty
odpowiedzieć na pytanie: „Czy nasze działania
w Internecie budują nasz biznes czy spychają go
w dół?”. W celu wizualizacji istotnych danych
stosujemy najczęściej dashboardy KPI („Pulpity
menedżerskie”) lub raporty niestandardowe.
Jak powinien być zaprojektowany efektywny
dashboard KPI?
Dashboard powinien:
·	 mieć możliwość prezentacji zmienności metryk
w czasie,
·	 pokazywać wyłącznie istotne dane (nie powi-
nien wprowadzać odbiorcy w błąd „przepychem”
informacji),
·	 być zrozumiały dla odbiorcy a zapoznanie się
z nim i zrozumienie go nie powinno zająć dłużej
niż 3 minuty,
·	 mieścić się na jednej kartce / stronie A4 (druk
lub PDF),
Efektywny
dashboard KPI
do Content Marketingu i Ecommerce
Zainstaluj w swoim Google Analytics
już dziś!
Ecommerce Dashboard*:
Link instalacyjny: goo.gl/d7ubo4
* Wymagana wcześniejsza konfiguracja Ecommer-
ce dla Google Analytics
Content Marketing Dashboard 
/ Social Media*:
Link instalacyjny: goo.gl/ibiuqh
* Opcjonalnie wymagana wcześniejsza konfigura-
cja Ecommerce dla Google Analytics.
Czy chciałbyś własny, dedykowany Dashboard
KPI w swojej firmie? Analitycy They.pl pomogą
w projekcie oraz instalacji. Skontaktuj się
z nami już dziś! Napisz do nas na they@they.pl
Dziś w Internecie trudno jest być anonimowym
i chyba trudno liczyć w Internecie na jakąkolwiek
prywatność. Każdego dnia firmy takie jak Facebo-
ok, Google, Twitter, Apple czy Microsoft pozyskują
o każdym z nas tysiące pojedynczych informacji.
Pamiętajmy jednak, że większość z tych informa-
cji udostępniamy my sami i powinniśmy być tego
świadomi. Ale czy na pewno jesteśmy świadomi,
jak wiele wie o nas Google i czy powinniśmy się
tego obawiać? Procesu zbierania informacji o nas –
użytkownikach Internetu — nie jesteśmy w stanie
uniknąć, chyba, że przestaniemy z niego korzystać.
A to dosyć trudno sobie wyobrazić. Te zagrożenia
spróbujmy przekuć w nasze silne punkty, sprawdź-
my, co możemy osiągnąć, mając do dyspozycji
informacje kolekcjonowane przez Google.
1. Gmail
Informacje zbierane przez menedżera preferencji
reklam pozwalają m.in. na korzystanie z rozwią-
zania, jakim jest Google Sponsored Promotions
(GSP). Co prawda GSP jest aktualnie dostępne
jedynie dla wybranych agencji,ale niedługo stanie
się ono powszechnie dostępnym narzędziem,
którego każdy będzie mógł korzystać. Jak działa
GSP? Jest niczym innym jak narzędziem do wy-
świetlania reklam w skrzynce odbiorczej Gmaila.
Reklamy te mają wygląd standardowych maili.
Można je kierować wg. danych demograficznych
(zainteresowania, wiek, płeć, lokalizacja), domen
odwiedzanych przez użytkowników bądź słów
kluczowych zawartych w innych mailach użyt-
kownika.
2. Lokalizacja
Dzięki gromadzeniu informacji o naszym po-
łożeniu Google może oferować nam bardziej
spersonalizowane reklamy AdWords, Display czy
wspomniane wyżej reklamy GSP. Patrząc na to
przez pryzmat reklamodawcy – dzięki danym
geolokalizacyjnym – możemy o wiele skuteczniej
promować biznes lokalny.
3. Historia wyszukiwań w Google Search
i YouTube oraz odwiedzane strony
Gromadzenie danych o wyszukiwanych użytkow-
ników pozwala na tworzenie statystyk wyszuki-
wań – dzięki temu możemy korzystać z narzędzi tj.
KeyWord Planner w AdWords czy Google Trends.
Dodatkowo monitoring odwiedzanych przez nas
stron pozwala na prowadzenie działań remarke-
tingowych, a co za tym idzie sprawne zarządzanie
cyklem "życia" klienta.
Co Google
wie o Tobie?
– 4 wymiary informacji, które warto znać.
Jak sprawdzić swój profil reklamowy
w Google? Należy udać się do
Menedżera preferencji reklam Google
(www.google.pl/ads/preferences).
Poniżej prezentujemy wygląd panelu
ustawień preferencji reklam Google.
4. Zainteresowania i dane demograficzne
Informacje o naszych zainteresowaniach i demo-
grafii, podobnie jak w przypadku danych geloka-
lizacyjnych służą przede wszystkim do bardziej
precyzyjnego kierowania reklam Displey’owych,
a jak również wspomnieliśmy wcześniej kierowa-
nia reklam GSP.
Jak widać na powyższych przykładach główną za-
letą gromadzenia przez Google informacji o użyt-
kownikach jest spersonalizowanie wyświetlanych
treści – nic w chyba nie irytuje nas bardziej niż
reklamy, które zupełnie, nie wchodzące w krąg
naszych zainteresowań?
do wykorzystania do 30.04.2014
Kupon Startowy
Content Marketing
Reklama w Google
They.pl przygotuje dla Ciebie
strategię content marketingu!
They.pl przygotuje dla Ciebie test nowych narzędzi
Google. I otrzymasz 500 zł gratis na start!
http://www.they.pl/kontakt
Skontaktuj się z nami:
Napisz do nas przez formularz na stronie, e-mail they@they.pl lub zadzwoń: (22) 254 42 43

Recomendados

Magazyn THEY.PL - nr 8 (2014) von
Magazyn THEY.PL - nr 8 (2014)Magazyn THEY.PL - nr 8 (2014)
Magazyn THEY.PL - nr 8 (2014)THEY.PL - Digital Marketing Agency
1.8K views24 Folien
Magazyn THEY.PL - nr 10 (2015) von
Magazyn THEY.PL - nr 10 (2015)Magazyn THEY.PL - nr 10 (2015)
Magazyn THEY.PL - nr 10 (2015)THEY.PL - Digital Marketing Agency
2.4K views24 Folien
Magazyn THEY.PL - nr 9 (2014) von
Magazyn THEY.PL - nr 9 (2014)Magazyn THEY.PL - nr 9 (2014)
Magazyn THEY.PL - nr 9 (2014)THEY.PL - Digital Marketing Agency
1.7K views24 Folien
Magazyn THEY.PL - nr 12 (2015) von
Magazyn THEY.PL - nr 12 (2015)Magazyn THEY.PL - nr 12 (2015)
Magazyn THEY.PL - nr 12 (2015)THEY.PL - Digital Marketing Agency
1.9K views24 Folien
Magazyn THEY.PL - nr 14 (2016) von
Magazyn THEY.PL - nr 14 (2016)Magazyn THEY.PL - nr 14 (2016)
Magazyn THEY.PL - nr 14 (2016)THEY.PL - Digital Marketing Agency
1.4K views13 Folien
5 wskazówek na skuteczny i dojrzały Content Marketing w Internecie. von
5 wskazówek na skuteczny i dojrzały Content Marketing w Internecie.5 wskazówek na skuteczny i dojrzały Content Marketing w Internecie.
5 wskazówek na skuteczny i dojrzały Content Marketing w Internecie.Jarek Pająk
1.6K views28 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Content marketing. Komu to potrzebne? (Trendy 2015) von
Content marketing. Komu to potrzebne? (Trendy 2015)Content marketing. Komu to potrzebne? (Trendy 2015)
Content marketing. Komu to potrzebne? (Trendy 2015)Dajemyslowo.com
4.4K views32 Folien
Daj się znaleźć klientowi von
Daj się znaleźć klientowiDaj się znaleźć klientowi
Daj się znaleźć klientowiGrzegorz Byszewski
661 views3 Folien
Skuteczny e-pr - public relations w internecie von
Skuteczny e-pr - public relations w internecieSkuteczny e-pr - public relations w internecie
Skuteczny e-pr - public relations w internecieBartłomiej Juszczyk
3.1K views18 Folien
Prezentacja Rzeszów Akademia Aeropolis 18.04.2018 - Sieci społecznościowe FB ... von
Prezentacja Rzeszów Akademia Aeropolis 18.04.2018 - Sieci społecznościowe FB ...Prezentacja Rzeszów Akademia Aeropolis 18.04.2018 - Sieci społecznościowe FB ...
Prezentacja Rzeszów Akademia Aeropolis 18.04.2018 - Sieci społecznościowe FB ...Julia Feliks
345 views109 Folien
Areopolis powrot do przyszlosci cm_rzeszow_v2018.04.18 von
Areopolis powrot do przyszlosci cm_rzeszow_v2018.04.18Areopolis powrot do przyszlosci cm_rzeszow_v2018.04.18
Areopolis powrot do przyszlosci cm_rzeszow_v2018.04.18Sylwia Woźniak
330 views57 Folien
Raport Interaktywnie.com WIDEO W INTERNECIE von
Raport Interaktywnie.com WIDEO W INTERNECIE Raport Interaktywnie.com WIDEO W INTERNECIE
Raport Interaktywnie.com WIDEO W INTERNECIE Anna Piekart
4K views68 Folien

Was ist angesagt?(20)

Content marketing. Komu to potrzebne? (Trendy 2015) von Dajemyslowo.com
Content marketing. Komu to potrzebne? (Trendy 2015)Content marketing. Komu to potrzebne? (Trendy 2015)
Content marketing. Komu to potrzebne? (Trendy 2015)
Dajemyslowo.com4.4K views
Prezentacja Rzeszów Akademia Aeropolis 18.04.2018 - Sieci społecznościowe FB ... von Julia Feliks
Prezentacja Rzeszów Akademia Aeropolis 18.04.2018 - Sieci społecznościowe FB ...Prezentacja Rzeszów Akademia Aeropolis 18.04.2018 - Sieci społecznościowe FB ...
Prezentacja Rzeszów Akademia Aeropolis 18.04.2018 - Sieci społecznościowe FB ...
Julia Feliks345 views
Areopolis powrot do przyszlosci cm_rzeszow_v2018.04.18 von Sylwia Woźniak
Areopolis powrot do przyszlosci cm_rzeszow_v2018.04.18Areopolis powrot do przyszlosci cm_rzeszow_v2018.04.18
Areopolis powrot do przyszlosci cm_rzeszow_v2018.04.18
Sylwia Woźniak330 views
Raport Interaktywnie.com WIDEO W INTERNECIE von Anna Piekart
Raport Interaktywnie.com WIDEO W INTERNECIE Raport Interaktywnie.com WIDEO W INTERNECIE
Raport Interaktywnie.com WIDEO W INTERNECIE
Anna Piekart4K views
Szlak turysty w social media von Socjomania
Szlak turysty w social mediaSzlak turysty w social media
Szlak turysty w social media
Socjomania2.1K views
Zbuduj wiarygodny wizerunek swojej firmy wykorzystując Content Marketing von Dorota Zys
Zbuduj wiarygodny wizerunek swojej firmy wykorzystując Content MarketingZbuduj wiarygodny wizerunek swojej firmy wykorzystując Content Marketing
Zbuduj wiarygodny wizerunek swojej firmy wykorzystując Content Marketing
Dorota Zys1.1K views
Internet źródłem leadów kontaktowych każdego handlowca von inis sp. z o.o,
Internet źródłem leadów kontaktowych każdego handlowcaInternet źródłem leadów kontaktowych każdego handlowca
Internet źródłem leadów kontaktowych każdego handlowca
inis sp. z o.o,230 views
Nowoczesne narzędzia Public Relations - wykład w ramach Akademii Umiejętnośni... von Grzegorz Miller
Nowoczesne narzędzia Public Relations - wykład w ramach Akademii Umiejętnośni...Nowoczesne narzędzia Public Relations - wykład w ramach Akademii Umiejętnośni...
Nowoczesne narzędzia Public Relations - wykład w ramach Akademii Umiejętnośni...
Grzegorz Miller828 views
Marketing 360 stopni a Inbound Marketing von Piotr Bucki
Marketing 360 stopni a Inbound MarketingMarketing 360 stopni a Inbound Marketing
Marketing 360 stopni a Inbound Marketing
Piotr Bucki4.7K views
Kilka słów o strategii (także w internecie) von Duggy7
Kilka słów o strategii (także w internecie)Kilka słów o strategii (także w internecie)
Kilka słów o strategii (także w internecie)
Duggy7896 views

Destacado

Kisked - prezentujte ten projekt! von
Kisked - prezentujte ten projekt!Kisked - prezentujte ten projekt!
Kisked - prezentujte ten projekt!Lukas Hrdlicka
601 views55 Folien
What's going to get consumers shopping again von
What's going to get consumers shopping again What's going to get consumers shopping again
What's going to get consumers shopping again First Retail Group Ltd
722 views17 Folien
Reporte de clase von
Reporte de claseReporte de clase
Reporte de claseJesus Dhokc Lopez
557 views1 Folie
Over het belang van relationele en seksuele vorming feb2013 von
Over het belang van relationele en seksuele vorming feb2013Over het belang van relationele en seksuele vorming feb2013
Over het belang van relationele en seksuele vorming feb2013Elizabeth Verhetsel
428 views10 Folien
Ylen Suomalaiset verkossa 2010 - tutkimuksen esittely von
Ylen Suomalaiset verkossa 2010 - tutkimuksen esittelyYlen Suomalaiset verkossa 2010 - tutkimuksen esittely
Ylen Suomalaiset verkossa 2010 - tutkimuksen esittelyYle.fi
4.1K views49 Folien
Local Government & Social Media (But not Facebook or Twitter): Four stories o... von
Local Government & Social Media (But not Facebook or Twitter): Four stories o...Local Government & Social Media (But not Facebook or Twitter): Four stories o...
Local Government & Social Media (But not Facebook or Twitter): Four stories o...Bang the Table
2.2K views10 Folien

Destacado(20)

Kisked - prezentujte ten projekt! von Lukas Hrdlicka
Kisked - prezentujte ten projekt!Kisked - prezentujte ten projekt!
Kisked - prezentujte ten projekt!
Lukas Hrdlicka601 views
Over het belang van relationele en seksuele vorming feb2013 von Elizabeth Verhetsel
Over het belang van relationele en seksuele vorming feb2013Over het belang van relationele en seksuele vorming feb2013
Over het belang van relationele en seksuele vorming feb2013
Ylen Suomalaiset verkossa 2010 - tutkimuksen esittely von Yle.fi
Ylen Suomalaiset verkossa 2010 - tutkimuksen esittelyYlen Suomalaiset verkossa 2010 - tutkimuksen esittely
Ylen Suomalaiset verkossa 2010 - tutkimuksen esittely
Yle.fi4.1K views
Local Government & Social Media (But not Facebook or Twitter): Four stories o... von Bang the Table
Local Government & Social Media (But not Facebook or Twitter): Four stories o...Local Government & Social Media (But not Facebook or Twitter): Four stories o...
Local Government & Social Media (But not Facebook or Twitter): Four stories o...
Bang the Table2.2K views
Tudatos márkaépítés von Gabor Papp
Tudatos márkaépítésTudatos márkaépítés
Tudatos márkaépítés
Gabor Papp480 views
Vašek Purchart - Optimalizace Symfony na devu (2. sraz přátel Symfony v Praze) von Péhápkaři
Vašek Purchart - Optimalizace Symfony na devu (2. sraz přátel Symfony v Praze)Vašek Purchart - Optimalizace Symfony na devu (2. sraz přátel Symfony v Praze)
Vašek Purchart - Optimalizace Symfony na devu (2. sraz přátel Symfony v Praze)
Péhápkaři768 views
Responsive Web Design - Csináld jól! - Kolozsi István, kolboid von István Kolozsi
Responsive Web Design - Csináld jól! - Kolozsi István, kolboidResponsive Web Design - Csináld jól! - Kolozsi István, kolboid
Responsive Web Design - Csináld jól! - Kolozsi István, kolboid
István Kolozsi4.5K views
Symbian OS - Active Objects von Andreas Jakl
Symbian OS - Active ObjectsSymbian OS - Active Objects
Symbian OS - Active Objects
Andreas Jakl1.3K views
MvSM: 7) Co tam dávat - tvorba obsahu pro sociální média von Matez Jindra
MvSM: 7) Co tam dávat - tvorba obsahu pro sociální médiaMvSM: 7) Co tam dávat - tvorba obsahu pro sociální média
MvSM: 7) Co tam dávat - tvorba obsahu pro sociální média
Matez Jindra1.8K views

Similar a Magazyn THEY.PL - nr 7 (2014)

Polski ecommerce w Google - SEO raport 2013 von
Polski ecommerce w Google - SEO raport 2013Polski ecommerce w Google - SEO raport 2013
Polski ecommerce w Google - SEO raport 2013Lukasz Szymula
2K views58 Folien
Kampanie marketingowe - modele współpracy z klientem von
Kampanie marketingowe - modele współpracy z klientem Kampanie marketingowe - modele współpracy z klientem
Kampanie marketingowe - modele współpracy z klientem Krakweb
1.3K views22 Folien
Content marketing - jak dzięki marketingowi treści zwiększyć widoczność witry... von
Content marketing - jak dzięki marketingowi treści zwiększyć widoczność witry...Content marketing - jak dzięki marketingowi treści zwiększyć widoczność witry...
Content marketing - jak dzięki marketingowi treści zwiększyć widoczność witry...SeoStation.pl
834 views62 Folien
Content marketing a pozycjonowanie - websem.pl - Sebastian Jakubiec von
Content marketing a pozycjonowanie - websem.pl - Sebastian JakubiecContent marketing a pozycjonowanie - websem.pl - Sebastian Jakubiec
Content marketing a pozycjonowanie - websem.pl - Sebastian Jakubiecwebsem.pl
2K views62 Folien
Magazyn THEY.PL - nr 3 (2012) von
Magazyn THEY.PL - nr 3 (2012)Magazyn THEY.PL - nr 3 (2012)
Magazyn THEY.PL - nr 3 (2012)THEY.PL - Digital Marketing Agency
1.6K views11 Folien
Socjomania - usługi strategiczne von
Socjomania - usługi strategiczneSocjomania - usługi strategiczne
Socjomania - usługi strategiczneSocjomania
6.5K views87 Folien

Similar a Magazyn THEY.PL - nr 7 (2014)(20)

Polski ecommerce w Google - SEO raport 2013 von Lukasz Szymula
Polski ecommerce w Google - SEO raport 2013Polski ecommerce w Google - SEO raport 2013
Polski ecommerce w Google - SEO raport 2013
Lukasz Szymula2K views
Kampanie marketingowe - modele współpracy z klientem von Krakweb
Kampanie marketingowe - modele współpracy z klientem Kampanie marketingowe - modele współpracy z klientem
Kampanie marketingowe - modele współpracy z klientem
Krakweb1.3K views
Content marketing - jak dzięki marketingowi treści zwiększyć widoczność witry... von SeoStation.pl
Content marketing - jak dzięki marketingowi treści zwiększyć widoczność witry...Content marketing - jak dzięki marketingowi treści zwiększyć widoczność witry...
Content marketing - jak dzięki marketingowi treści zwiększyć widoczność witry...
SeoStation.pl834 views
Content marketing a pozycjonowanie - websem.pl - Sebastian Jakubiec von websem.pl
Content marketing a pozycjonowanie - websem.pl - Sebastian JakubiecContent marketing a pozycjonowanie - websem.pl - Sebastian Jakubiec
Content marketing a pozycjonowanie - websem.pl - Sebastian Jakubiec
websem.pl2K views
Socjomania - usługi strategiczne von Socjomania
Socjomania - usługi strategiczneSocjomania - usługi strategiczne
Socjomania - usługi strategiczne
Socjomania6.5K views
Clipatize Pitch Manual 2018 - wersja polska von Jakub Lebuda
Clipatize Pitch Manual 2018 - wersja polskaClipatize Pitch Manual 2018 - wersja polska
Clipatize Pitch Manual 2018 - wersja polska
Jakub Lebuda155 views
Biz miz o1 m6_u6.2.r7_k (vl-sdl) pl von KATHLEENBULTEEL
Biz miz o1 m6_u6.2.r7_k (vl-sdl) plBiz miz o1 m6_u6.2.r7_k (vl-sdl) pl
Biz miz o1 m6_u6.2.r7_k (vl-sdl) pl
KATHLEENBULTEEL696 views
Content Marketing 2015 Raport Interaktywnie.com von Anna Piekart
Content Marketing 2015 Raport Interaktywnie.comContent Marketing 2015 Raport Interaktywnie.com
Content Marketing 2015 Raport Interaktywnie.com
Anna Piekart4.1K views
Usługi Strategiczne von Socjomania
Usługi StrategiczneUsługi Strategiczne
Usługi Strategiczne
Socjomania8.7K views
Biz miz o1 m6_u6.2.r6_k (ppt-f2f) pl von KATHLEENBULTEEL
Biz miz o1 m6_u6.2.r6_k (ppt-f2f) plBiz miz o1 m6_u6.2.r6_k (ppt-f2f) pl
Biz miz o1 m6_u6.2.r6_k (ppt-f2f) pl
KATHLEENBULTEEL813 views
Manager Point - Employer Branding von managerpoint
Manager Point - Employer BrandingManager Point - Employer Branding
Manager Point - Employer Branding
managerpoint539 views
Manager Point von pruzik
Manager PointManager Point
Manager Point
pruzik244 views
Manager Point - Employer Branding von managerpoint
Manager Point - Employer BrandingManager Point - Employer Branding
Manager Point - Employer Branding
managerpoint265 views

Magazyn THEY.PL - nr 7 (2014)

 • 1. kwartalnik agencji marketingu internetowego they.pl Identyfikacja celów biznesowych Strategia działań Realizacja działań Publikacja Promocja Analityka internetowa i biznesowa + Rekomendacje Content marketing w THEY.PL To precyzyjnie zaplanowana strategia realizowana w oparciu o KPI’s i uzgodniony harmonogram. [07]marzec 2014
 • 2. wstępniak KWARTALNIK AGENCJI MARKETINGU INTERNETOWEGO THEY.PL [07] Zeszyt 7  ·  styczeń–marzec 2014 Wydawca: THEY.PL SP. Z O.O. ul. Czerniowiecka 12 ­02-705 Warszawa KRS: 0000495738, NIP: 5213623489, REGON: 145901831 Tel.22 254 42 43 e-mail: they@they.pl www.they.pl Redakcja: They.pl Projekt, skład, okładka: Ortografika Druk: Profesjadruk Nakład: 3000 egz. Wydrukowano w Polsce PL ISSN 2084-2244 Opinie wyrażone w niniejszej publikacji są jedynie opiniami autorów. They.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ani żadna osoba działająca w jej imieniu, nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania informacji zawartych w niniejszej publikacji. Szanowni Państwo, Przekazujemy Państwu Magazyn.They.pl numer 7, zapraszając oczywiście do lektury naszej publikacji. W tym oto numerze kontynuujemy rozpoczętą w numerze nr 6 epopeję o na- zwie "content marketing" — uważamy, że inbound marketing (i content marketing) to aktualnie najskuteczniejsza droga do sukcesu w Internecie, bo taka, którą użytkownik wybierze sam, dzięki pozyskanym informacjom na temat danej firmy. Poza tym czę- ścią tych działań są SEO, social media czy e-mail marketing — tworzy to w zasadzie spójną całość koncepcji marketingu internetowego, niezależnego od reklam płatnych (to druga, również niezwykle ważna, część). Staramy się ująć naszą wizję content marketingu i nadać wagę poszczególnym rodzajom treści — contentu on-site oraz off-site. To tylko wstęp do działań związanych z content marketingiem, z pewnością poświęcimy im wiele miejsca na naszym blogu oraz w kolejnych publikacjach. Druga sekcja aktualnego wydania Magazynu traktuje o istotności analityki w zarządzaniu marketingiem internetowym serwisu, o analizie "Profit Index", o bu- dowie efektywnego dashboardu KPI, wreszcie o zmianach, które zachodzą w Google i o nowościach, które pojawiły się już w Google w końcówce roku 2013 oraz o tych, na które czeka branża SEM w 2014 roku i które w sposób bardzo istotny wpłyną na wy- gląd wyszukiwarki Google (i prezentację wyników wyszukiwania), jakże inny niż ten, do którego przyzwyczailiśmy się przez kilka wcześniejszych lat. Zapraszam do, mam nadzieję, miłej lektury, Maciej Miszczuk Dyrektor Zarządzający They.pl 04. Content Marketing — od idei do promocji 07. Wpływ Content Marketingu na SEO 09. Content Marketing Matrix 10. Emocje użytkowników — jak nimi kierować? 12. Zarządzanie wartością klienta w Content Marketingu 14. 10 faktów o Content Marketingu 16. Produkty reklamowe Google – rozkład jazdy 18. Optymalizacja stron pod kątem sprzedaży na podstawie Profit Index 20. 8 nowości Google AdWords 22. Efektywny dashboard KPI do Content Marketingu i Ecommerce 23. Co Google wie o Tobie spis treści O magazynie Dawniej nieregularnik, a począwszy od drugiego kwartału 2013 roku kwartalnik „Magazyn.they.pl” to jedyna w Polsce, skierowana do szerokiego odbiorcy publi- kacja o marketingu internetowym z per- spektywy ludzi, którzy współuczestniczą w tworzeniu e-marketingu na polskim rynku. Nasze pismo dedykujemy wszystkim, którzy zawodowo zajmują się marketin- giem, prowadzą własne biznesy w Inter- necie lub po prostu fascynuje ich wirtual- ny świat równie mocno, jak nas! W zespole pisma znajdują się doświad- czeni specjaliści oraz obserwatorzy tren- dów, którzy z radością dzielą się wiedzą i doświadczeniem. Wszystkich, którzy nie chcą przegapić tego, co w Internecie i e- reklamie nowe, inspirujące i skutecz- ne zapraszamy do czytania! Redakcja magazyn.They.pl
 • 3. Promocja krok · 4 Publikacja krok · 3 Skuteczny content marketing zaczyna się na etapie idei. Z nim powinny być zsynchronizowane wszystkie inne działania e-marketingowe. Potem zaczyna się promocja i reklama. 1. Jak działa content marketing / inbound marketing? Content marketing to wielkie pole możliwości, ale jak każde działanie nastawione na efekt musi być realizowany z głową, zgodnie z harmonogramem, w oparciu o efektywność kosztową, ale przede wszystkim musi być oparty na solidnych podsta- wach content designu (pomysły, idee, kreacje, plan dystrybucji i promocji). Finalnie idea i plan jej realizacji musi zakładać połączenie działań contentowych w jedną całość, którą nazywamy inbound marketingiem. * LINKBAITING — Wszelkie metody zdobywania "dobrych" linków, czyli pozyskiwanie odnośników, za którymi będzie szła odwiedzalność serwisu. W przypadku "link building" kwintesencją było zdobywanie (dodawanie) linków, a istotą "link- baiting" jest pozyskiwanie ruchu z dodawanych linków. CELE CONTENTOWE = CELE BIZNESOWE W agencji They.pl identyfikacja celów content marketingu (oraz wszelkich innych działań) z celami biznesowymi klienta jest nierozłącz- na. Trudno nam sobie wyobrazić inne działania aniżeli wprost proporcjonalne do zakładanych wspólnie z Klientem celów biznesowych. 2. Zaczyna się od pomysłu. A potem realizu- jemy cele biznesowe Klienta. Tabela na sąsiedniej stronie pokazuje etapy w re- alizacji strategii content marketingowej, nato- miast poniższy diagram w skrócie ujmuje to, co najistotniejsze w czterech słowach. 4. kroki w content marketingu (CM): I · POMYSŁY (CONTENT DESIGN) — kreacją zajmuje się wiele osób z teamu pod nadzorem con- tent designera — oprócz idei działań CM budujemy harmonogram publikacji oraz promocji wraz z bu- dżetem niezbędnym do uzyskania dobrej jakości efektów. Powstaje strategia. II · REALIZACJA — przygotowywanie treści oraz realizacja pomysłów w oparciu o zaplanowaną strategię. Projekt pod nadzorem project managera (w skład teamu, w zależności od zakresu działań, wchodzą również redaktor, copywriterzy, grafik, web developer, specjaliści ds. SEO, social mediów i specjaliści ds. SEM i reklamy). III · PUBLIKACJA — w oparciu o przygotowany harmonogram CM (media i przyporządkowane im terminy) publikujemy treści w sieci — na portalach, forach, blogach, serwisach tematycznych, w social mediach, w serwisach PR i w innych skutecznych miejscach w Internecie tak, by skuteczność działań była najwyższa. IV · PROMOCJA — promocja materiałów (czy to ar- tykuły, infografiki, ebooki, notki prasowe, video, czy też inne) odbywa się kanałami stricte reklamowymi (jak np. FB Ads, Adwords i inne formy reklamy), jak i poprzez działania inbound i viral wartościowych materiałów, angażując do tego ludzi w Internecie (polecanie, udostępnianie, wysyłanie, itp.). Podejmując decyzję o rozpoczęciu działań conten- towych powstaje wiele pytań — to odpowiedź na nie warunkuje sens tych działań i ich istotność podczas realizacji celów biznesowych Twojej firmy: 1) Jak to się wpisuje w mój business case? Każdy przypadek jest indywidualny, ale jeżeli trak- tujemy content marketing jako połączenie działań redaktorskich, SEO, social, email marketingowych, article marketingowych, womm i video, to na pew- no jedna z dróg (lub wiele z nich) okaże się dobrą. 2) Czy wymyślona idea jest słuszna? Najczęściej pomysły poparte są gruntowną analizą potencjalnych klientów, grupy docelowej, analizą miejsc w sieci, w których oczekiwani użytkownicy przebywają, burzą mózgów specjalistów, analizą konkurencji i podobnych przypadków w Polsce i zagranicą. Tak więc najczęściej jest słuszna. 3) Czy to współistnieje w symbiozie z moją strategią marketingową? Jak najbardziej — content marketing to twar- dy, realny marketing, bez którego trudno sobie wyobrazić dzisiejsze działania promocyjne. Wiele firm prowadzi te działania, ale nie identyfikuje ich jako content marketing bądź nie prowadzi promo- cji swych działań contentowych. 4) Kto to wymyśla, projektuje, kontroluje, raportuje, analizuje, wyciąga wnioski, reko- menduje, zarządza zmianami? Zespół agencyjny złożony ze specjalistów w każ- dym z obszarów — content design, kreacja, redak- torzy, copywriting, SEO, social media, SEM, e-mail marketing, PR, grafika, web development, anality- cy (raportowanie). Projektem zarządza manager, str 5 · Content marketing · od idei do promocji Content marketing — od idei do promocji OKREŚLENIE CELÓW BIZNESOWYCH + POMYSŁ NA CONTENT MARKETING ·  Zwiększenie liczby konwersji, ·  Wzrost sprzedaży, ·  Launch nowego produktu / nowej usługi, ·  Zwiększenie liczby zaangażowanych użytkowników, ·  Zwiększenie zasięgu w social mediach, ·  Profesjonalizacja marki, budowa zaufania do niej oraz wiarygodności, ·  Zwiększenie świadomości marki. POMYSŁ + PRZYGOTOWANIE STRATEGII DZIAŁAŃ ·  Identyfikacja miejsc w Internecie, w których przebywa Twoja grupa docelowa – Twoi klienci, ·  Określenie zakresu podejmowanych działań oraz ich specyfiki, ·  Zaplanowanie typu publikacji oraz treści, które będą przygotowywane przez copywriterów, ·  Przygotowanie planu promocji treści, konkursów, promocji i innych aktywności, ·  Ustalenie harmonogramu tworzenia treści, publikacji oraz promocji. REALIZACJA + PUBLIKACJA ·  Zarządzanie projektem, ·  Przygotowywanie wartościowych treści – wszelkich publikacji, notek, artykułów, konkursów, infografik, ebooków, itp., ·  Budowa blogów i serwisów tematycznych, ·  Umieszczanie materiałów w miejscach, gdzie przebywają Twoi potencjalni klienci – na serwisach, blogach, w social mediach, itp., ·  Optymalizacja materiałów pod kątem SEO (również content marketing on-site. PROMOCJA + ANALITYKA ·  Promocja treści poprzez social media (Facebook, Google+, Pinterest, YouTube, itp.), ·  Pozycjonowanie treści w wyszukiwarce Google oraz promocje płatne (AdWords i inne), ·  Zarządzanie PR-em treści (komentarze, opinie, rankingi), ·  Marketing wirusowy – zaangażowanie użytkowników w dalszą promocję materiałów, · Konkursy i inne zorganizowane akcje, ·  E-mail marketing. 3 4 2 1CONTENT MARKETING = INBOUND MARKETING Co to jest? SEO + SOCIAL MEDIA + EMAIL + ARTICLE MARKETING + WOMM + VIDEO Jak realizować? PUBLIKACJA MATERIAŁÓW W MIEJSCACH, GDZIE PRZEBYWA TWÓJ KLIENT (PORTALE, SERWISY, BLOGI, FORA INTERNETOWE, SOCIAL MEDIA I INNE) OPTYMALIZACJA SERWISU ON-SITE (TECHNICZNA I CONTENTOWA) + LINK BUILDING CONTENT ON-SITE + JEGO PROMOCJA KOMUNIKACJA Z UŻYTKOWNIKAMI POPRZEZ SOCIAL MEDIA ZARZĄDZANIE BAZĄ ZAREJESTROWANYCH UŻYTKOWNIKÓW WOMM I PR ATRAKCYJNE VIDEO + PROMOCJA NA YOU TUBE Co to powoduje? POPULARNOŚĆ BRANDU WZROST SPRZEDAŻY LINKBAITING* Jak mierzyć efekty? WZROST RUCHU NA STRONIE WZROST LICZBY KONWERSJI WZROST ZAPYTAŃ BRANDOWYCH W GOOGLE WZROST LICZBY UŻYTKOWNIKÓW NA FB CZY YOUTUBE WZROST LICZBY KONTAKTÓW Z FIRMĄ Efekt końcowy WZROST POPULARNOŚCI BRANDU WZROST SPRZEDAŻY Realizacja krok · 2 Pomysły krok · 1
 • 4. 1. Unikalna treść powoduje, że strona jest atrak- cyjna dla użytkownika i wyszukiwarki — odpowia- da na zapytanie użytkownika do wyszukiwarki i udziela mu informacji, których poszukuje — to kwintesencja pozycjonowania i optymalizacji. 2. Atrakcyjny content (i ciekawy, funkcjonalny serwis) sprawia, że bounce rate (współczynnik odbić, wyjść ze strony) jest bardzo niski, a ma to znaczenie dla pozycji strony w wyszukiwarce. 3. Duża część contentu rozumianego nie tylko jako słowo, ale też zdjęcie, grafika, film, infogra- fika, itd. (w wielu sekcjach serwisu i na wielu podstronach) powoduje, że serwis jest czytany, przeglądany, polecany przez szeroki wachlarz użytkowników, z których każdy znajduje jakąś część informacji, których poszukuje. 4. Dobrej jakości content jest polecany i udostęp- niany przez innych użytkowników i media - lin- kują do serwisu, co ma ogromny wpływ na rating strony w wyszukiwarce oraz, a może przede wszystkim, na wzrost odwiedzalności serwisu. Dobrej jakości linki ( i umieszczone w popular- nych miejscach) decydują o tym, czy użytkownik przejdzie na naszą stronę – linkbaiting ( poszuki- wanie świetnych linków, po których użytkownik przechodzi na pożądaną przez nas sekcję strony). 5. Duża ilość treści i podstron w serwisie to wiel- kie możliwości pozyskania efektywnego ruchu "long-tail" na tysiące (setki tysięcy) fraz wpisywa- nych w przeróżnych konfiguracjach przez użyt- kowników wyszukiwarki. Wpływ content marketingu na SEO Prawdziwe i efektywne SEO nierozerwalnie wiąże się z content marketingiem. Dlaczego? Mierniki Zasięg Działanie / Akcja Konwersja Zaangażowanie Brand · Ruch na stronie · Nowe wizyty · Ruch brandowy · Ruch bezpośredni (direct) · Oglądalność strony vs konkurencja · Liczba akcji / leadów Zainteresowanie określonym % produktów / usług Strony / wizytę · Wolumen sprzedaży · Liczba leadów (i innych zaplano- wanych akcji) · Liczba Fanów / Followerów · Jakość bazy mailingowej (% uzyt- kowników otwierających e-maile), · Powracający użytkownicy · Powtórne zakupy / zamówienia · Analiza wyjść ze strony Efektywność contentu · Zasięg "publiczności" · Główne strony z contentem widoczne w wynikach organicznych Google · Liczba Fanów / Followerów · Udział w wynikach wyszukiwania (wyszu- kiwalność) · Linki przychodzące (linkbaits) · Liczba serwisów odsyłających (referrale) · Zaangażowanie podczas wizyty na serwisie (współczynnik odbić, strony / wizytę, czas trwania wizyty) · Współdzielenie (udostępnianie) contentu · Postrank score · Komentarze i inne interakcje · Rejestracja / logowanie · Współczynnik konwersji (działa- nia vs angażowani użytkownicy) · Subskrypcje · Lista newsletterowa lub RSS · Aktywni użytkownicy / klienci · Konwersja na Fana lub Followera · % interakcji w ramach profilu społecznościowego (np. polubienia i komentarze na FB) · Współczynnik konwersji powtórnej (stali klienci) · CTR otwartych i przeczytanych e-maili Biznesowe / ekonomiczne · CPC (koszt kliknięcia) · CPA (koszt podjęcia założonego działa- nia — sprzedaży, leada, pobrania, kontaktu, itp.) · Świadomość marki · Wskaźnik Cel / Wizyta (osiągnię- ty cel vs liczba wizyt) · Udział (%) sprzedaży online w całkowitej sprzedaży · CPS (koszt sprzedaży) · CPL (koszt leada) · Satysfakcja klienta · Konwersja na sprzedaż · Współczynnik konwersji w po- dziale na kanały e-marketingowe · Sprzedaż wygenerowana przez online · Sprzedaż zapoczątkowana przez online, a ukończona offline — efekt ROPO (research online, purchase offline) · Średnia wartość zamówienia / ko- szyka zakupowego · Stały wzrost sprzedaży · Przychód przypadający na jedną wizytę · Przychód przypadający na dany kanał e-marketingowy lub rodzaj miejsca w sieci · Wartość klienta w czasie (czas lojal- ności klienta) pilnując, by strategia była realizowana z godnie z harmonogramem. 5) Jaka odpowiedzialność jest po stronie agencji a jaka po stronie klienta? Często jest tak, że agencja zajmuje się pełnym content marketingiem — od tworzenia wszystkich treści i idei, poprzez realizację, publikację i pro- mocję. Równie często zdarza się tak, że klient prowadzi część aktywności we własnym zakresie. 6) Jak się rozliczać? W oparciu o wzrost ruchu na stronie. W oparciu o ilość i jakość publikacji i przygotowa- nych materiałów. W oparciu o efekty działań w mediach społeczno- ściowych. W oparciu o wyniki SEO. W oparciu o wiele innych parametrów, które nale- ży ustalić na starcie projektu. 7) Jak mierzyć efekty? W Internecie wszystko da się zmierzyć. Działania content marketingowe mają cele 2-torowe: zarów- no mają popularyzować brand, jak i zwiększać ilość działań (konwersji) na stronie (w przypadku braku e-commerce może to być wypełnienie for- mularza, pobranie katalogu, rejestracja w new- sletterze, czy po prostu kontakt). Wartość content marketingu (z podziałem, rzecz jasna, na wszystkie możliwe kanały e-marketingo- we i miejsca w sieci) można ocenić poprzez: a) wzrost ruchu na stronie, b) wzrost liczby konwersji / działań użytkowni- ków na stronie, c) wzrost zapytań brandowych w Google, d) wzrost liczby zaangażowanych użytkowników na FB, Pinterest, Tumblr, LinkedIn, YouTube czy innych mediach społecznościowych, e) wzrost liczby kontaktów z firmą, f) efekt ROPO — research online, purchase offline (promujemy się w Internecie, a sprzedaż widzimy offline, w tradycyjnych salonach, zakładach, itp) g) poprzez wiele innych wskaźników, parametrów ilościowych, które określamy wspólnie z klientem przy przyjęciu celów biznesowych klienta, w opar- ciu o które realizowana jest strategia contentowa, a które staramy się przedstawić na diagramie powyżej pt. „Mierniki działań content marketin- gowych”. str 6 · Content marketing · od idei do promocji Content on-site Zarządzamy contentem na stronie Klienta: a) Pomysły na budowę kolejnych sekcji strony (blog, porady, baza wiedzy, społeczność, aktualności, konkursy, promocje, itp.), b) Bieżące aktualizowanie treści, produktów, itp. c) Zmiany usability strony (UX). SEO techniczne Budujemy strategię wzrostu ruchu na stronie poprzez działania SEO: a) optymalizacja serwisu (techniczna i UX), b) link building (pozycjonowanie strony), c) analityka SEO i wnioski. Tylko white-hat-SEO. Content off-site Przygotowujemy strategię budowy wzrostu ru- chu na serwisie poprzez działania zewnętrzne: a) Przygotowywanie materiałów promocyj- nych, atrakcyjnych i przydatnych treści, b) Promocja tych materiałów (linki z serwi- sów, budowa blogów, serwisów tematycznych). Analityka Na każdym etapie działań analizujemy efek- ty podejmowanych aktywności, mierzymy skuteczność ruchu przychodzącego, zarówno z naszych źródeł, jak i źródeł niezależnych od nas. Rekomendujemy podejmowanie określo- nych działań w ramach SEO i e-marketingu. SEO MIERNIKI DZIAŁAŃ CONTENT MARKETINGOWYCH
 • 5. Viral Infografiki Checklist Case study Widgety Newsy White papers Quizy Publikacje Webinaria Cenniki Rekomendacje znanych osób Konkursy Demo Materiały interaktywne Rekomendacje znajomych Video brandowe Instrukcje Kalkulacje Fora internetowe Gry Raporty Cechy produktów Recenzje EventyArtykuł OpinieE-book 6. Content marketing off-site (w przeróżnych formach — artykuły, infografiki, konkursy, ebooki, white papers, etc) to także wzrost popularności marki, o której piszemy, a to generuje wzrost zapytań brandowych do wyszukiwarki, co ma również wpływ na rating w wyszukiwarce. Content Marketing on-site to początek wszystkich działań związanych z promo- cją treści. Atrakcyjna strona wypełniona interesującymi dla użytkowników infor- macjami to fundament działań SEO. Rozpoczynając zatem działania SEO, skupmy się na optymalizacji serwisu zarówno w aspektach technicznych i usability (w celu zwiększenia konwersyjności serwisu), jak i w aspektach contentowych. Realizacja, równolegle do działań optyma- lizacyjnych on-site, strategii content marketingu off-site zgodna z harmonogramem oraz z zacho- waniem wszystkich parametrów jakościowych (pod kątem zarówno realizacji, jak i publikacji i promocji), w tym również z zastosowaniem parytetów linków, dywersyfikacji anchorów oraz utrzymaniem naturalności tych działań spowo- duje, że serwis będzie się wspinać w wynikach wyszukiwania, a w Google Analytics będziemy obserwować permanentną poprawę parametrów ilościowych (np. wzrost ruchu, wzrost jakości wi- zyt, zmniejszenie stopy odbić, zwiększenie liczby konwersji). Na poniższym diagramie przedstawiamy naszą wizję skutecznego SEO w 2014 roku, SEO, które nie może istnieć bez content marketingu i pełnej zaawansowanej analityki, a działania techniczne są w nim bardzo mocno zmarginalizo- wane, odnosząc się w zasadzie jedynie do działań optymalizacyjnych on-site oraz do optymalizacji parametrów technicznych, w przypadku których niezbędne jest zachowanie równowagi tak, by strona nie była narażona na ostrzeżenia ze strony wyszukiwarki Google. Content marketing to wielkie pole możliwości, ale jak każde działanie nastawione na efekt musi być realizowany z głową, zgodnie z harmonogramem, w oparciu o efektywność kosztową, ale przede wszystkim musi być oparty na solidnych podsta- wach content designu (pomysły, idee, kreacje, plan dystrybucji i promocji). A więc profil klienta (i działanie jego konkuren- tów) determinuje, rzecz jasna, wybór narzędzi i metod komunikacji content marketingowej. Czę- ści składowe naszej macierzy znajdą zastosowanie w każdym przypadku w zupełnie innym zakresie. W przypadku firmy odzieżowej parametry i dzia- łania edukacyjne (jak np. ebooki, raporty, white papers, analizy) nie znajdą prawdopodobnie uzna- nia internautów / odbiorców, ponieważ szukają oni czegoś zupełnie innego — chcą się bawić marką, chcą się inspirować opiniami innych, chca czytać o produktach i je oglądać, wreszcie chcą uczestni- czyć w dużej społeczności. W przypadku firmy doradczej to właśnie jej kom- petencje, dokładność, wartość merytoryczna mogą decydować o wyborze przez klienta i raczej nie na miejscu byłoby tworzenie wielkiej historii i klimatu zabawy wokół bardzo ważnych spraw, gdzie użyt- kownik inwestuje swoje pieniądze. Content Marketing Matrix pokazuje, jakie dzia- łania z zakresu inbound e-marketingu mogą mieć decydujący wpływ na podejmowanie decyzji zaku- powych, a jakie wzmacniają świadomość marki. Przygotowanie odpowiedniej strategii content marketingowej musi łączyć się nierozerwalnie z listą to-do w zakresie komunikacji interneto- wej. Pamiętajmy, że realizacja założonych zadań to tylko część sukcesu. Ich publikacja i przede wszystkim efektywna promocja to najważniejszy aspekt tych działań. Jakie są Twoje cele biznesowe? Jakie są Twoje cele związane z content marketingiem? Jakie są Twoje oczekiwania dotyczące efektów działań content marketingowych: — zwiększenie świadomości marki czy sprzedaż? — chcesz ludzi inspirować czy bawić? — chcesz edukować czy od razu przekonać do zakupu? Przeanalizuj powyższą macierz w oparciu o każdą z jej czterech części — Rozrywka, Inspiracja, Edukacja, Przekonanie — i pomyśl, co jest najlepsze dla Twojej firmy, co będzie najkorzystniejsze, które pomysły realizować? Content marketing matrix ON-SITE Optymalizacja techniczna Optymalizacja contentowa Optymalizacja konwersji, analityka i rekomendacje 1) Techniczny audyt SEO. 2) Wdrożenie zmian wynikających z audytu. 3) Poprawa struktury serwisu pod kątem użytkowników. 4) Poprawa techniczna serwisu pod kąsem wyszukiwarek. 5) Eliminacja błędów na stronie. 6) Współpraca podczas zmian usability i UX na stronie – zwiększanie atrakcyjności serwisu. 1) Analiza strony (on-site), jej przewag konkurencyj- nych oraz czynników, które wymagają poprawy. 2) Analiza możliwości contentowych branży/firmy/ strony. 3) Pomysły na budowę nowych treści oraz zarządza- nieaktualnymi — copywriting (unikalne wartościowe treści zwiększające ruch i atrakcyjność strony). 1) Analiza strony (on-site), jej przewag konkurencyjnych 2) Optymalizacja ścieżki zakupowej i innych istotnych parametrów. 3) Pełna analityka serwisu – analiza ruchu, konwersji, kanałów, realizowanych celów. 4) Analiza dotychczasowych działań Klienta oraz ruchu. 5) Analiza najbliższej konkurencji. Realizacja strategii content marketingu off-site zgodna z harmonogramem oraz z zachowaniem wszystkich parametrów jakościowych, w tym również z zastosowaniem parytetów linków, dywersyfikacji anchorów oraz utrzymaniem naturalności tych działań spowoduje, że serwis będzie się wspinać w wynikach wyszukiwania. str 8 · Wpływ content marketingu na SEO emocje świadomość rozum zakupy rozrywka inspiracja edukacja przekonanie
 • 6. DLACZEGO? JAK? CO? Każdy z nas chciałby pozyskiwać dzięki swoim działaniom e-marketingowym jak największą licz- bę użytkowników, którzy nie mogą się doczekać, aby zakupić nasz produkt bądź usługę. Dla wielu osób aspekt psychologii w budowaniu stron doce- lowych okazuje się trudnym wyzwaniem. W prak- tyce wymaga to sporego doświadczenia i pewnego know-how, które w Internecie coraz częściej idą w parze z normalnym marketingiem off-line, zaś marketing internetowy staje się zwykłym "twar- dym" biznesowym działaniem, które przestaje mieć charakterystykę dodatku do "tradycyjnych" działań reklamowych. Ludzkie emocje działają w podobny sposób i są determinowane przez te same czynniki. Aby zro- zumieć i móc świadomie wpływać na odbiorców swoich działań content marketingowych, musimy poznać, jakie dokładnie czynniki kierują emocjami naszych klientów. 1. HISTORIA Jednym z głównych nośników emocji są historie. Historie powodują, że odbiorca używa do ich odczytywania i interpretowania zarówno czę- ści wizualnej, jak i akustycznej swojego mózgu. Ponadto historie często pobudzają zmysł kineste- tyczny i smakowy. Tym samym historie oddziałują na wszystkie z naszych zmysłów. W tworzonej hi- storii postaraj się odnosić do wszystkich punktów opisanych poniżej. 2. ZALETY Odbiorca, którego zaintryguje Twoja oferta, chciałby wiedzieć, dlaczego to właśnie od Ciebie miałby kupić dany produkt lub usługę. Warto w tym miejscu nawiązać do książki Simona Sinek’a: „Zacznij od dlaczego” (oryg. tyt. „Start With Why: How Great Leaders Inspire Everyone to Take Action”). Autor książki przedstawia dość interesującą teorię dotyczącą sukcesu znanych firm i liderów. Zwraca on uwagę na sposób, w jaki marka komunikuje się z odbiorcami- jako przykład podaje markę Apple, która swoimi działaniami marketingowymi wysyła do klientów następującą informację: „We wszystkim co robimy, rzucamy wyzwanie status quo. Wierzymy, że można myśleć inaczej. Sposobem, w jaki zmieniamy świat, jest tworzenie pięknych, łatwych w obsłudze i przyja- znych dla użytkownika produktów. I tak się aku- rat składa, że robimy świetne komputery. Chcecie kupić?”. Sinek określa przedstawiony model – regułą złotego kręgu, która składa się z 3 etapów: a. Dlaczego? – W co wierzę? b. Jak? – Jak to realizuję? c. Co? – Co oferuję? 3. ROZWIĄZANIE PROBLEMU Tworząc przekaz marketingowy zadaj sobie pytanie, co Twoi klienci utożsamiają z przyjemno- ścią? Czego dokładnie mogą poszukiwać w Twoim produkcie bądź usłudze? Jakiego rodzaju bólu Emocje użytkowników — jak nimi kierować? Ludzkie emocje działają w podobny sposób i są kierowane przez te same czynniki. Aby zrozumieć i móc świadomie wpływać na odbiorców swoich działań content marketingo- wych, musimy poznać, jakie dokładnie czynniki kierują emocjami naszych klientów. doświadczają, gdy nie otrzymają dokładanie tego, czego poszukują? Co może powodować ten ból? Jako zwierzęta instynktownie kierujemy się motywacją „od” – uciekając od tego, co jest dla nas nieprzyjemne i dążąc do tego, co sprawi nam satysfakcję. Twoi klienci chcą dostać się z punktu, w którym są obecnie, do miejsca, w którym ich problem będzie rozwiązany. Pokaż odbiorcom, że wystarczy tylko jeden krok np. rejestracja w Two- im serwisie, zakup twojego produktu, bądź zakup usługi, aby znaleźli się tam, gdzie chcą być. Wskaż również konsekwencje podjęcia odwrotnej (do oczekiwanej przez Ciebie) decyzji. 4. NOWOŚCI Każdy z nas uwielbia to, co nowe. Nowość zawsze utożsamiamy z czymś niezwykłym i unikatowym, dodatkowo dążymy do tego, aby zawsze być „na czasie”. Jeśli chcesz, aby Twoi klienci kupowali produkty, cyklicznie oferuj im je w nowej formie. Nie oznacza to, że za każdym razem musisz two- rzyć produkty od nowa — często wystarczą drobne zmiany bądź aktualizacje. Dobrym przykładem mogą być działania koncernów samochodowych, które co jakiś czas wprowadzają na rynek ist- niejące modele po tzw. liftingu. Dobrą praktyką – szczególnie w kontekście content marketingu i social media jest ogłaszanie zmian z wyprzedze- niem i budowanie wśród odbiorców napięcia oraz pożądania. Dodatkowo pamiętajmy, że „nowość” to w kontekście content marketingu wartość sama w sobie. 5. PROSTO, ŁATWO I SZYBKO Ludzie z natury niemal zawsze poszukują tego, co jest szybkie, łatwe i skuteczne. Ludzki umysł podświadomie dąży do osiągnięcia zamierzonego celu przy jak najniższym koszcie. I przy jak naj- niższym "wkładzie własnym", przy minimalnym zaangażowaniu jakichkolwiek zasobów, w tym czasu. W tworzonych przekazach staraj się pod- kreślać łatwość, szybkość i kompleksowość ofero- wanych rozwiązań. Szczególnie staraj umieszczać się to w nagłówkach swoich landing pages czy treściach reklam AdWords. Jeśli odnosi się to do Twojego produktu, to zwracaj swoim odbiorcom uwagę na aspekt czasu, który mogą zaoszczędzić dzięki oferowanemu rozwiązaniu. 6. CIEKAWOŚĆ Wg. prof. George Lowensteina w sytuacji, gdy po- między tym co wiemy a tym, co chcielibyśmy wie- dzieć istnieje luka, to dokładamy wszelkich starań i dążymy do tego, aby tą lukę zapełnić. Motorem napędowym w tym zachowaniu jest ciekawość, jaką wzbudza sytuacja, w której się znaleźliśmy. Najlepszym sposobem na wzbudzenie ciekawości jest zasygnalizowanie użytkownikowi, jak może osiągnąć oczekiwany przez niego rezultat unika- jąc jednocześnie bólu, który wiąże się z brakiem rozwiązania jego problemu. 7. SZACUNEK I POCZUCIE WARTOŚCI Jednym z podstawowych dążeń ludzkiego ego jest marzenie o byciu wartościowym. Chcemy czuć się ważni i doceniani przez innych. W marketingu online powinniśmy pokazywać naszym klientom, że są traktowani w sposób szczególny, że wartości które oferujemy im, są unikatowe w porównaniu z tym, co oferują nasi konkurenci, a intencją, w której oferujemy nasze produkty jest zadbanie o klienta i jego potrzeby — niby trywialne, ale zawsze na czasie. 8. SPOŁECZNOŚĆ Człowiek jest istotą stadną. Naturalnie w sposób instynktowny tworzymy różne grupy społeczne. Posiadamy z góry odziedziczoną potrzebę bycia częścią grupy. Budowanie społeczności wokół ma- rek prowadzi do zwiększenia lojalności naszych klientów, utrwala ich relacje z marką, ale również daje poczucie wspólnoty zgromadzonej wokół Twojego produktu. Jeśli coś sprzedajesz, pokaż swoim klientom, że wraz z kupnem tego dołączą do wyjątkowej i ekskluzywnej grupy ludzi, otrzy- mując wartości dedykowane tylko dla nich. Zasady, które opisaliśmy, są fundamentami marketingu, ale dzisiejszy marketing i content marketing w Internecie to pojęcia coraz bardziej sprowadzające się do wspólnego mianownika, po- jęcia, które stają się tożsame. Wszystkie mają za- stosowanie w każdym segmencie działań content marketingowych — w komunikacji poprzez stronę www, w komunikacji przez Facebook czy Pinte- rest, w komunikacji video (film + jego promocja przez YouTube), w działaniach e-mail marketin- gowych, w optymalizacji stron docelowych, w ra- mach article marketingu i innych e-aktywności. 1 2 3 Miejsce, w którym użytkownik jest teraz. Problem Zakup Twojego produktu/usługi. Konwersja Skorzystanie z produktu/usługi. Rozwiązanie problemu str 11 · Emocje użytkowników · jak nimi kierować?
 • 7. str 13 · Zarządzanie wartością klienta w content marketingu Koncepcje wszelkich działań tworzy się, rzecz jasna, w oparciu o klienta. To klient jako odbiorca oferowanych usług, poprzez swoje preferencje konsumenckie wpływa na kształt i jakość produk- tów oraz usług, które konsumuje. Content marketing stanowi jeden z elementów trendu w managemencie korporacyjnym, którym jest zarządzanie wartością klienta czy też zarzą- dzanie przez pryzmat wartości oferowanych kon- sumentom. Mowa tu zarówno o osobistej wartości klienta, którą kształtujemy przez dostarczany mu content, jak i wartości klienta z biznesowego punktu widzenia firmy. Wartością klienta można zarządzać więc w sposób dwutorowy i niezależny od siebie. Nie mniej jednak oba podejścia można sprowadzić do wspólnej strategii, w której firma buduje długotrwałą relację, cechowaną wyso- kim ROI, a klient otrzymuje pożądany wachlarz wartości i satysfakcję, w wyniku której staje się wiernym wyznawcą danej marki. Aby osiągnąć wyżej opisany efekt, należy kon- struować strategie oparte o 6 poniższych celów. Cel 1: Świadomość marki Podstawowym celem, od którego zaczyna się większość strategii marketingowych, jest budo- wa świadomości marki o odpowiednim zasięgu. Na tym etapie pozyskiwane są pierwsze leady, które z czasem, przy odpowiednio prowadzonych działaniach, zostają skonwertowane na klientów. Budowa świadomości marki ma charakter długo- terminowy, stąd należy bardzo uważać na reputa- cję budowaną przez nas wśród odbiorców. Con- tent marketing jest idealnym narzędziem do tego, aby rozpocząć budowę naturalnej i autentycznej relacji z klientem, która będzie oparta o wartość. Zarządzanie wartością klienta w content marketingu Cel 2: Generowanie konwersji i pozyskiwanie leadów Na tym etapie skupiamy się przede wszystkim na generowaniu leadów. W ujęciu content marketin- gowym jako wygenerowanie leada (lub konwersję) należy rozumieć sytuację, w której użytkownik nawiązuje relację z marką poprzez wymianę wartości np. pobranie ebooka, przeczytanie i udo- stępnienie infografiki etc. Może to być również tradycyjne zostawienie swoich danych kontak- towych, założenie konta na naszym portalu czy zapis na newsletter. Ten etap jest tak naprawdę przyzwoleniem, które użytkownik wyraża na re- lację pomiędzy nim a firmą prowadzącą działania e-marketingowe. Cel 3: Konwersja leadów w klientów W momencie gdy mamy już opracowany i udo- stępniony naszym odbiorcom content powinni- śmy koncentrować się na skonwertowaniu leadów na klientów. Dobrą praktyką w realizowaniu tego celu jest używanie wszelkiego rodzaju trustbuil- derów umacniających w odbiorcach wiarygodność reklamowanej marki. Mogą to być zarówno tra- dycyjne opinie innych klientów, jak i case studies, które publikujemy na stronach reklamowanego brandu. Nie zapominajmy również o istotności opinii w innych miejscach – porównywarkach cenowych czy na forach. Cel 4: Satysfakcja klienta Aby zbudować satysfakcję klienta, oprócz do- starczenia mu odpowiednich wartości i dobrych jakościowo usług czy też towarów, należy zadbać o obsługę posprzedażową. Jak więc kierować rela- cją z klientem tak, aby ją utrzymać? Najlepszymi metodami, oprócz rzecz jasna świetnego i speł- niającego wymagania klienta produktu, w content marketingu są wszelkiego rodzaju white papers (ebooki, instrukcje użytkowania, manuale), do- datkowo dobrym rozwiązaniem są listy FAQ i fora Q&A. Tworząc content, który posłuży do realizacji tego celu należy pamiętać również o problemach, na które może natrafić klient po zakupie danego produktu i dostarczyć ich rozwiązania przed fak- tem zaistnienia owych komplikacji. Cel 5: Retencja klientów Jeśli chcesz, aby pozyskani przez Ciebie klienci stali się wyznawcami marki, musisz również zaplanować działania, które pozwolą na ich długotrwałe utrzymanie. Działania te muszą mieć charakter cykliczny. Ten obszar działań wymaga szczególnej uwagi i musi być dokładnie przemyśla- ny. Można go realizować poprzez newslettery, dru- kowane gazetki czy też magazyny lub webinaria. Cel 6: Up-selling i cross-selling Gdy uda Ci się utrzymać grupę stałych klientów, możesz zacząć myśleć o ponownej monetyzacji relacji. W tym momencie możesz zacząć oferować klientom usługi lub produkty komplementarne wobec tych, z których korzystał do tej pory (cross- selling) lub zaproponować mu nowe, jeszcze lepsze jakościowo, a jednocześnie atrakcyjne cenowo dobra (up- selling). Takie działania pozwo- lą na dłuższe utrzymanie klienta, zminimalizują możliwość utraty klienta na rzecz konkurencji oraz dodatkowo zbudują wysokie ROI długotermi- nowe powstałe w wyniku wcześniejszych działań marketingowych. Rezultat: Jeśli udało Ci się zrealizować wszystkie z po- wyższych celów, to znaczy, że przeprowadziłeś klienta przez cały cykl powodując, że staje się on wyznawcą marki. W tym momencie klient sam zaczyna angażować się w tworzenie wartości, które Ty potem oferujesz nowym odbiorcom – potencjalnym klientom. Wyznawcy marki budują w tym momencie wiarygodność tego, co oferujesz – to oni piszą artykuły na forach, komentują i oce- niają produkty w Twoim sklepie internetowym czy najzwyczajniej polecają Cię znajomym. Efekt strategii content marketingowej osiągnięty — tre- ści zainteresowały i zaangażowały odbiorców w takim zakresie, że polecają je dalej. Oczywiście nie każda firma musi tworzyć strategię uwzględniającą powyższe 6 etapów. Niektórym może wystarczyć jedynie część z wy- mienionych praktyk, a innym pojedyncze z nich. Wszystko zależy od specyfiki rynku, jego konku- rencyjności, a także możliwości firmy. Opisany proces wskazuje, że content marke- ting choć w płaszczyźnie technicznej uzupełnia, a wręcz zastępuje, klasyczne SEO, to z marketin- gowego i biznesowego punktu widzenia ma nieco odmienny charakter, choć mocno komplemen- tarny i posiadający ogromny wpływ na działania związane z pozycjonowaniem. Nie skupia się on tylko na realizacji pojedyncze- go etapu, jakim jest dotarcie do jak najszerszego grona odbiorców lecz realizuje kompleksowo ogół zamierzeń i dążeń biznesowych, jakie stawiamy przed naszą firmą. Content marketing nie tworzy ROI bazującego na pojedynczym zakupie, lecz skupia się na wygenerowaniu Long- Term ROI. Na działania content marketingowe należy zatem patrzeć zdecydowanie długoterminowo i identy- fikować je jako zbiór narzędzi i pomysłów e-mar- ketingowych, w których skład wchodzą z jednej strony unikalne i autorskie pomysły i realizacja tych idei, a z drugiej strony standardowe działa- nia marketingu internetowego (takie jak article marketing, SEO, social media, e-mail marketing, womm czy e-PR). Przy czym wszystkie aspekty contentowe wzajemnie się uzupełniają i w sposób całościowy generują długoterminowe efekty okre- ślane na poziomie twardych danych liczbowych, analizowanych i mierzonych za pomocą Google Analytics, Kiss Metrics, Newspoint czy innych narzędzi statystycznych. Zarządzanie wartością klienta w Internecie 1. Świadomość marki 2. Generowanie konwersji i pozyskanie leadów 3. Konwersja leadów w klientów 4. Satysfakcja klienta 5. Retencja klienta 6. Up-selling i cross-selling Długotrwała relacja z klientem Jeśli udało Ci się zrealizować wszystkie z powyższych celów to znaczy, że przeprowadziłeś klienta przez cały cykl powodując, że staje się on wyznawcą marki. W tym momencie klient sam zaczyna angażować się w tworzenie wartości, które Ty potem oferujesz nowym odbiorcom – potencjalnym klientom.
 • 8. Fakt 1 Aż 93% firm i agencji w Stanach Zjednoczonych prowadzi działania content marketingowe. Fakt 2 Tylko 2% marketerów wskazuje na brak efektyw- ności content marketingu. Fakt 3 44% marketerów online i marketerów korpora- cyjnych ma zaplanowaną i udokumentowaną strategię content marketingową dla reklamo- wanych przez siebie marek. Aż 66% procent z grona najbardziej skutecznych marketerów ma dokładnie spisaną wizję swoich kampanii content marketingowych. Źródło: 2014 B2B Content Marketing Trends—North America: Content Marketing Institute/MarketingProfs. Fakt 4 73% organizacji B2B, 78% małych firm (od 10 do 99 pracowników) i 58% dużych firm (ponad 1000 pracowników) posiada osoby odpowiedzialne za nadzorowanie strategii content marketingowych. 78% firm w USA zatrudnia content managerów Fakt 5 73% marketerów tworzy więcej treści niż rok wcześniej. Ilość treści systematycznie rośnie 10 faktów o content marketingu — być może ich nie znaszNajbardziej efektywni Średnio efektywni Mało efektywni Posiada udokumentowaną strategię content marketingu 66% 44% 11% Posiada osobę nadzorującą strategię content marketingu 86% 73% 46% Średnia liczba stosowanych taktyk content marketingowych 15 13 10 Średnia liczba używanych platform social media 7 6 4 Procent z budżetów wydawany na content marketing 39% 30% 16% Zmaga się z wyzwaniem tworzenia angażującego i ciekawego contentu 35% 47% 61% 93%Firmy prowadzące działania CM 7%Firmy, które nie prowadzą działań CM Źródło: 2014 B2B Content Marketing Trends—North America: Content Marketing Institute/MarketingProfs. W październiku 2013r. Content Marketing Insti- tute opublikował dość intrygujący raport obra- zujący udział content marketingu w strategiach firm. Postanowiliśmy podzielić się tymi danymi oraz w mocno obrazowy sposób pokazać, jak to ważna część amerykańskiego e-marketingu. Wybraliśmy 10 najważniejszych faktów doty- czących Content Marketingu w minionym roku. Oto one: Fakt 6 Aż 80% dyrektorów korporacji w Stanach Zjed- noczonych uważa, że spersonalizowany content marketing jest przyszłością marketingu i rozwoju ich firm. Fakt 7 Marketerzy B2B używają średnio 13 różnych kanałów content marketingowych. · 87% marketerów prowadzi działania w Social Media, · 81% marketerów prowadzi sekcję z artykułami i poradnikami na stronach klientów, · 80% marketerów prowadzi wysyłkę mailową do baz newsletterowych, · 76% marketerów prowadzi dla swoich klientów blogi firmowe bądź partnerskie, · 51% marketerów tworzy viral za pomocą info- grafik, · 44% marketerów prowadzi regularne publikacje raportów i analiz rynkowych dla swoich klientów. Fakt 8 Aż 79% marketerów uważa, że najskuteczniej- szym kanałem do content marketingu są blogi firmowe. Udział infografik w działaniach marke- terów zza oceanu wzrósł z 38% do 51% w ciągu jednego roku. Blogi firmowe — najskuteczniejsze dla 79%marketerów Fakt 9 82% firm uważa, że ich głównym celem w działa- niach content marketingowych jest budowa świa- domości marki, z czego 74% w drugiej kolejności stawia sobie za cel generowanie leadów. Fakt 10 33% budżetów marketingowych zostało ulokowa- ne w 2013r. w działaniach content marketingo- wych. Przy czym 39% najbardziej efektywnych marketerów wydało więcej niż 16% z najmniej efektywnych. Dodatkowo aż 58% firm planuje zwiększenie środków wydawanych na content marketing. Artykuł powstał na podstawie raportu Content Marketing Institute i Marketing Profs - 2014 B2B Content Marketing Trends—North America 98%marketerów wskazuje, że działania CM są skuteczne. 49%Zwiększenie 32%Bez zmian 1%Zmniejszenie 8%Nie jestem pewien 10%Znaczne zwiększenie Źródło: 2014 B2B Content Marketing Trends—North America: Content Marketing Institute/MarketingProfs. 82%Świadomośćmarki 74%Generowanieleadów 71%Pozyskiwanieklientów Źródło: 2014 B2B Content Marketing Trends—North America: Content Marketing Institute/MarketingProfs.
 • 9. klienci reklama na innej witrynie twoja witryna str 17 · Produkty reklamowe Google ·  rozkład jazdy Reklama tekstowa w sieci wyszukiwania — system umożliwia reklamowanie w wynikach wyszuki- wania Google bądź w wyszukiwarkach z tym silnikiem np.: Onet, Interia, WP. Reklamy widoczne są nad wynikami organicznymi bądź po ich prawej stronie. Reklamy dynamiczne w wyszukiwarce (DSA) – reklamy generowane dynamicznie to reklamy wy- świetlane automatycznie na podstawie zawartości docelowej witryny. To oznacza, że nie trzeba wybie- rać słów kluczowych ani powiadamiać firmy Google o dodaniu lub usunięciu strony z witryny. Reklamy dynamiczne są proste w obsłudze, generują się automatycznie, pomagają przyciągać ruch do witryny i nie trzeba dla nich tworzyć długich list słów kluczowych. Stanowią również doskonałe uzupełnienie w strate- giach dla sklepów e-commerce, których oferta produktowa zmienia się dynamicznie. Listy remarketingowe dla reklam w wyszukiwarce (RLSA) — forma kampanii kierowanej na sieć wyszukiwania Google (na słowa kluczowe). Reklamy wyświetlają się użytkownikom, którzy wcześniej odwiedzili serwis www. Dzięki tej możliwości możemy w bardzo precyzyjny sposób dotrzeć do naszych stałych użytkowników za pomocą wyszukiwarki tworząc dla nich np. strategie cross-selling. Reklama displayowa w sieci reklamowej – reklama, która dzięki zaawansowanemu targetowaniu jest doskonałym narzędziem zarówno sprzedażowym, jak i budowy wizerunku firmy. Reklamę można starge- tować na jeden z kilkuset przygotowanych profili behawioralnych a dodatkowo na płeć lub wiek. Dzięki opcji łączenie poszczególnych składników targetowania (np. kobiety w wieku 25 – 30 i które są zainte- resowane gotowaniem, ale nie są zainteresowane modą), można tworzyć zaawansowane i długofalowe strategie online. Reklamy budujące zaangażowanie — nowa forma reklam typu Display – Lightbox jest większa i bar- dziej atrakcyjna od tradycyjnych formatów reklamowych dostępnych w kampaniach kierowanych na sieć reklamową GDN. Lightbox nawiązuje do intencji użytkownika, przez co buduje większe zaangażowanie. Po najechaniu i przytrzymaniu kursora myszki na reklamie przez 2 sekundy, rozwija się ona do większe- go okna z filmem video, aktywnym katalogiem PDF lub nawet grą. Format Lightbox świetnie nadaje się do tworzenia i wzmacniania relacji użytkowników z marką. Remarketing statyczny oraz dynamiczny — forma targetowania kampanii kierowanej na sieć rekla- mową Google. Reklamy wyświetlają się użytkownikom, którzy odwiedzili nasz serwis. W strategii mogą zostać wykorzystane promocyjne bannery statyczne lub dynamiczne z listą produktów (dla e-commerce). Produkty reklamowe Google — rozkład jazdy Google Merchant Center & Product Listing Ads — Google Merchant Center czyli panel zarządza- nia feedem produktowem dla usługi Google Zakupy oraz reklam z listą produktów to w Polsce nowość. Produkty zaciągane do systemu AdWords z panelu Merchant Center są wyświetlane wraz ze zdjęciem oraz ceną w wynikach wyszukiwania Google a link kieruje bezpośrednio do podstrony produktu. Jest to idealne rozwiązanie dla witryn e-commerce. YouTube Ads via AdWords — to forma reklam wideo dostępna na portalu YouTube i zarządzana z po- ziomu panelu AdWords. Reklamy mogą być wyświetlane w kilku formatach m.in.: w wynikach wyszuki- wania, bezpośrednio przed filmem lub w trakcie filmu. Płatność wyłącznie za obejrzenie reklamy (model CPV) czyni to narzędzie produktem reklamowym praktycznie idealnym, które pozwala dotrzeć do wy- sokiej liczby użytkowników przy bardzo niskich kosztach jednostkowych. Dodatkowe możliwości targe- towania reklam (remarketing, demograficznie, behawioralnie) czynią z YouTube Ads narzędzie bardziej konkurencyjne niż reklama w TV! AdWords Express — dzięki AdWords Express utworzenie kampanii trwa 15 minut! System posiada pod- stawową funkcjonalność i jest zalecany dla małych firm lokalnych. System tworzy kampanię praktycznie automatycznie na podstawie treści serwisu docelowego. System Google AdMob AdMob – system reklamowy, dzięki któremu wypromujemy aplikację mobilną zamieszczoną w Google Play i App Store. Reklamy graficzne wyświetlają się w aplikacjach o danej tematyce. Nowe systemy reklamowe Gmail Sponsored Promotions — Gmail Sponsored Promotions (Promocje sponsorowane w Gmailu) to reklama w formie newslettera, która jest emitowana w systemie Gmail. Daje ogromne możliwości m.in.: kierowanie na użytkowników, którzy są zapisani do newslettera firmy konkurencyjnej (kierowanie po domenach). System Google AdWords
 • 10. str 19 · Optymalizacja stron  pod kątem sprzedaży na podstawie Profit Index W działaniach content marketingowych ważne są zarówno działania off-site, jak i on-site. Wiele serwisów zawiera treści w postaci poradnika, katalogu produktów, strony kategorii czy bloga i ważne jest, aby w pierwszej kolejności dążyć do maksymalizacji konwersji wykorzystując analizę i optymalizację własnej strony internetowej, a do- piero w drugim kroku (a może raczej – równocze- śnie) aktywizować działania zewnętrzne. W przypadku serwisów nastawionych na reali- zację transakcji przez użytkownika skutecznym sposobem na zwiększenie rentowności serwisu jest analiza „Profit index” a następnie podjęcie od- powiednich kroków potrzebnych do optymalizacji. Co to jest „Profit Index”? Profit Index (inaczej „$Index”, wartość lub sukces strony) to średnia wartość strony odwiedzonej przez użytkownika przed zakończeniem transak- cji ecommerce lub przed dotarciem do pożądanej strony docelowej (albo obydwu jednocześnie). Index ten można znaleźć w Google Analytics w ra- portach treści witryny w przypadku, gdy śledzimy transakcje ecommerce lub śledzimy cele w witry- nie, którym nadajemy wartość pieniężną. Zastosowanie? Wskaźnik wartości strony umoż- liwia odnalezienie podstron (niezależnie od bran- ży), które mają duże znaczenie z punktu widzenia powodzenia transakcji w serwisie. Im wyższa wartość $Index, tym częściej była ona odwiedza- na przez użytkownika, który finalnie zakończył dla nas wartościową transakcję w serwisie. Wstęp do analizy i optymalizacji wartości strony Główne motto optymalizacji $Index to „sprze- dawaj więcej niż aktualnie sprzedajesz”. Należy dodatkowo podkreślić, że zgodnie z zasadą Pare- to, kierujemy się również twierdzeniem dostoso- wanym do branży ecommerce, iż „20% podstron w naszym serwisie generuje 80% przychodów”. Łącząc powyższe myśli, łatwo się domyślić, że należy odszukać w swoim serwisie tych 20% pod- stron (lub sekcji), rozpocząć ich analizę a następ- nie optymalizację. Głównym czynnikiem wyboru zasady Pare- to przy optymalizacji treści jest ograniczenie związane z czasem potrzebnym na optymalizację 100% treści serwisu oraz praktyka – w większo- ści przypadków proporcje procentowe są zgodne z ww. zasadą lub różnią się w pewnym stopniu np. 15/85 (oczywiście biorąc pod uwagę przy ana- lizie raportów czas nie krótszy niż 3 miesiące). Skąd taka decyzja? Po prostu nie warto głowić się w pierwszej kolejności nad optymalizacją takich stron, które nie przynoszą wymiernych efektów biznesowych a znacznie efektywniej przeznaczyć czas na maksymalizację jakości stron, które na- prawdę wpływają na biznes online. Należy również mieć na uwadze, że $Index należy traktować bardziej jako punkt odniesienia niż jako konkretną, „twardą” wartość liczbową. …ale od czego zacząć? Przed rozpoczęciem analizy należy wyszukać „podstawowe” strony, które statystycznie zabu- rzają całą analizę i które praktycznie zawsze będą występować w procesie zakupowym użytkownika w serwisie. Do takich stron należą m.in.: · strony koszyka, · strony z historią zakupów, · strony z potwierdzenie zakupu, · strony typu „Ulubione” lub „przechowalnia produktów”, · strony z rejestracją, · strona z poleceniem produktu. Strony te powinniśmy automatycznie odfiltro- wać z raportów Google Analytics. Kolejną sprawą to odszukanie stron, które generują 80% przychodów w serwisie. Należy więc z raportów treści wykluczyć m.in. te strony, których: · wartość $Index jest mniejsza niż 1 zł, · liczba odsłon jest mniejsza niż 30 – 50 w ciągu ostatnich 30 dni. Następnie, po wykonaniu ww. czynności mamy dwie ścieżki optymalizacyjne do przebycia: 1. Wybór stron, któ- re mają bardzo niską wartość odsłon, ale bardzo wysoką war- tość $Index. 2. Wybór stron, które mają bardzo wysoką wartość odsłon, ale bardzo niską wartość $Index. Optymalizacja stron pod kątem sprzedaży na podstawie Profit Index Ścieżka optymaliza- cyjna nr 1 – „potrzebu- ję ruchu!” Po wyborze ścieżki nr 1 należy znaleźć sposób na zwiększenie ruchu na tych stronach. Należy zacząć od tej strony, która ma najwyższą wartość, a następnie skupić się na kolejnej stronie z naj- wyższą wartością i tak dalej. Ponieważ te strony internetowe są najczęściej oglądane przed kon- wersją lub/i transakcją to mogą znacznie zwięk- szyć sprzedaż i liczbę konwersji, jeśli zapewnimy na takich stronach dodatkowy ruch. Przykłady zwiększenia ruchu na ww. strony: · większa ilość odwołań (linków wewnętrznych), · wewnętrzna kampania bannerowa, · informacja promocyjna na Fan Page, · nowe słowa do pozycjonowania + linkowanie zewnętrzne, · częste aktualizacje dla robotów Google, · artykuły sponsorowane / wpisy na forach. Ścieżka optymaliza- cyjna nr 2 – „potrzebu- ję jakości!” Po wyborze ścieżki nr 2 należy znaleźć sposób, aby zwiększyć wartość tych stron. Należy „prze- skanować” zawartość strony i zadać sobie pyta- nie, czy treść jest odpowiednia pod kątem naszej grupy docelowej? Czy jej budowa w zupełności odpowiada potrzebom tej grupy? Należy przy analizie szukać odstępstw od normy tj. znaleźć takie strony, które mają najniższą, średnią wartość strony przy dość wysokim ruchu, np. mamy taką sytuację: Strona Odsłony $Index /strona-1 3 505 2,7 /strona-2 1 526 1,7 strona do optymalizacji /strona-3 1 509 5,3 /strona-4 1 189 2,4 /strona-5 1 182 6,8 /strona-6 1 071 1,8 strona do optymalizacji /strona-7 995 1,4 strona do optymalizacji Sposobów na zwiększenie wartości stron jest kilka np.: · stosowanie perswazyjnych nagłówków, · lepsze opisy kategorii, · poprawa usability serwisu / stron, Wdrożenie pomysłów w praktyce i podsumo- wanie W większości przypadków po analizie danych, ze- braniu pomysłów na optymalizację ruchu czy też optymalizację treści stosuje się testy A/B, które pozwolą przetestować „na żywym organizmie” nowy projekt strony bez utraty znacznej części przychodów czy ruchu. Następnie eksperyment jest analizowany i w zależności od jego wyników następuję wdrożenie odświeżonych stron czy ich elementów, nie rzadko dla całego serwisu. Podsumowując, należy pamiętać, że przed wykonaniem opisywanej analizy, ważna jest przede wszystkim konfiguracja narzędzia do analityki in- ternetowej. Z kolei podczas analizy należy brać pod uwagę czas raportowy nie krótszy niż 2-3 miesiące. Wzór na obliczenie wskaźnika $Index (przychody z ecommerce + całkowita wartość celu)  $Index = liczba unikalnych od słon strony Czy Twój serwis nie generuje zakładanych efektów i potrzebujesz pomocy w optymalizacji treści w serwisie? Dobierzemy odpowiednie narzędzia, przeprowadzimy analizy i wykonamy testy skuteczności. Kontakt — tel: (22) 254 42 43  |  e-mail: mikolaj.salecki@they.pl
 • 11. str 21 · 8 nowości Google AdWords · w 2014 roku oraz funkcje, które możesz wykorzystać już teraz! Rok 2013 upłynął w Google pod znakiem ciągłych zmian wpływających zarówno na działania agen- cji zajmujących się SEO, jak i SEM. W pierwszym przypadku zmiany mocno ograniczyły pole działa- nia i polegały na licznych obostrzeniach, nato- miast w drugim przypadku, czyli Google AdWords otworzyły nowe, atrakcyjne perspektywy. System Google AdWords przeszedł w 2013 wiele przeobrażeń, do których specjaliści SEM musieli się szybko przystosować i być gotowi na kolejne nadchodzące zmiany. Aktualizacje w zna- czący sposób wpłynęły na efektywność zarządza- nia kontem AdWords i otworzyły wiele nowych możliwości pod względem analizowania kampanii w nowych wymiarach. Przede wszystkim jednak umożliwiły prowadzenie nowych typów kampanii, lepsze sposoby personalizowania reklam i posze- rzania zasięgu. Rok 2013 był też niewątpliwie okresem intensywnych przygotowań i testów beta nowych produktów, z których będziemy w pełnym wymiarze mogli korzystać w roku 2014. Poniżej omówione są najważniejsze nowe produkty i funkcje dostępne w ramach Google AdWords. Najbardziej oczekiwaną nowością są oczywiście kampanie produktowe PLA (dostępne już od listopada) oraz nowe formy remarketingu bazującego na reklamach dynamicznych (również już wykorzystywane). Ostatnią, najświeższą cieka- wostką, która pojawiła się w grudniu, są kampanie GSP, kierowane do użytkowników poczty Gmail. 1. Kampanie PLA w wyszukiwarce, oparte o GMC Kampanie Product Listing Ads (PLA) Google Merchant Center (GMC) to zupełnie nowe podejście do reklamy w wyszukiwarce. Dają moż- liwość zaprezentowania potencjalnym klientom dobrze spersonalizowanych reklam zawierających dane o produktach, takie jak: zdjęcie, cena czy dostępność bezpośrednio w wynikach wyszukiwa- nia Google. Wyświetlenie tak konkretnych informacji jesz- cze przed wejściem na stronę sklepu stanowi dla użytkownika dużo silniejszy bodziec do dokonania zakupu niż standardowa reklama tekstowa, z jaką miał kontakt do tej pory. Przekłada się to na bar- dziej efektywne kampanie reklamowe i potencjal- nie na wzrost sprzedaży w sklepie internetowym. Jak to działa? GMC umożliwia połączenie kam- panii AdWords z dokładnymi danymi na temat bazy produktów. Dane produktowe przesyłane są ze sklepu do bazy danych w Google Merchant Center, skąd mogą zostać wyświetlone za pomocą kampanii reklamowej PLA prowadzonej w Google AdWords: · konto GMC pozwala zarządzać informacjami o produktach z oferty, · konto AdWords pozwala konfigurować kampa- nie i reklamy typu PLA. 2. Kampanie GSP w Gmailu Kampanie Gmail Sponsored Promotions to system reklamowy (na razie jeszcze w wersji beta, nie udostępniony otwarcie dla wszystkich reklamodawców) wbudowany w AdWords, umoż- liwiający emisję reklam tekstowo – graficznych w skrzynce systemu pocztowego Gmail.com. Szacowany zasięg kampanii w Gmail dla Polski to 4 900 000 kont pocztowych. Co równie waż- ne, Google umożliwia bardzo precyzyjne metody kierowania reklam do użytkowników jak: · lokalizacja, język, wiek i płeć, stanowisko pracy, typ urządzenia z którego korzysta użytkownik, · słowa kluczowe pojawiające się w skrzynce pocztowej, · zainteresowania użytkowników oraz domeny, np. konkurencji, · własna baza mailngowa (z adresami w gmail). Kampanie składają się z 2 etapów: teasera, czyli zajawki reklamowej (tekst + grafika) wyświetla- nej w skrzynce i części głównej – newslettera, do którego przechodzi się po kliknięciu w teaser. Mail po otwarciu prowadzi już docelowo do strony kampanii. Użytkownik może go zapisać w skrzyn- ce, przesłać znajomym, przejść na stronę lub odrzucić. W systemie są dostępne bardzo szczegó- łowe statystyki. 8 nowości Google AdWords w 2014 roku oraz funkcje, które możesz wykorzystać już teraz! 3. Dynamiczny remarketing w GDN Remarketing dynamiczny wykracza poza schema- ty tradycyjnego remarketingu, z którym mieliśmy do czynienia w ciągu ostatnich lat. Umożliwia tworzenie i emisję niezwykle spersonalizowanych treści reklam w oparciu o strony z ofertą produk- tów, którą przeglądał podczas wcześniejszych odwiedzin serwisu. System na ich podstawie do- biera odpowiednie produkty, które mogą zaintere- sować użytkownika i skłonić go do kolejnej wizyty lub zakupu. Reklamy mogą być emitowane w całej sieci Google Display Network w formie tekstowej lub graficznej. Są tworzone w oparciu o predefiniowa- ne szablony/animacje, zawierające wybraną ko- lorystykę, logotyp i układ elementów na banerze. W ramach jednej reklamy możliwe jest zaprezen- towanie kilku produktów wraz ze zdjęciem i ceną, jest to bardzo elastyczne rozwiązanie, obejmujące całość produktów w ofercie sklepu. 4. Reklamy budujące zaangażowanie, w tym format lightbox (expanding) Nowa forma reklam typu Display – Lightbox jest większa i bardziej atrakcyjna od tradycyjnych for- matów reklamowych dostępnych w kampaniach kierowanych na sieć reklamową GDN. Lightbox nawiązuje do intencji użytkownika, przez co buduje większe zaangażowanie. Po najechaniu i przytrzymaniu kursora mysz- ki na reklamie przez 2 sekundy, rozwija się ona do większego okna z filmem video, aktywnym katalogiem PDF lub nawet grą. Format Lightbox świetnie nadaje się do tworzenia i wzmacniania relacji użytkowników z marką. 5. Nowe rozszerzenia — opinie Rozszerzenia w postaci dodatkowej linii tekstu, zawierającej pozytywny komentarz lub opinię od zewnętrznej firmy, strony internetowej. Użytkow- nicy, w wielu przypadkach polegają na opiniach innych, więc takie rozszerzenia podniosą wiary- godność reklamy, wpłynął pozytywnie na jej odbiór i przełożą się w efekcie na wyższy CTR. Rozszerze- nia będą skierowane do użytkowników korzystają- cych z komputerów stacjonarnych i tabletów. 6. Nowe rozszerzenia —  zdjęcia / grafiki Google ogłosił na swoim blogu, iż testuje w wy- szukiwarce nowe rozszerzenia reklam z grafiką. Do tej pory grafiki spotkać można było w wyni- kach organicznych dla niektórych zapytań. Od niedawna reklamodawcy stosują je w nowych kampaniach PLA (GMC). Zapewne w 2014 roku Google konsekwentnie będzie wdrażał kolejne opcje zastosowania zdjęć i obrazków w wynikach wyszukiwania, głównie w reklamach AdWords. 7. Reklamy banerowe w wyszukiwarce Google zaczął również testować inne, większe re- klamy graficzne w wyszukiwarce, przypominające tradycyjne banery. Jest więc możliwe, ze w 2014 również w Polsce będzie można emitować rekla- my graficzne na słowa związane z własną marką, zapewniając tym samym jeszcze lepszą pozycję i widoczność w wyszukiwarce Google. 8. Rozwój produktów mobile W ostatnich latach jest to jeden z najmocniej rozwijanych przez Google kanałów reklamowych, co wynika bezpośrednio z trendów na rynku i za- chowania użytkowników, którzy coraz intensyw- niej korzystają z urządzeń mobilnych. Rok 2014 w Polsce nie będzie pod tym względem wyjątkiem. Ważne jest tylko, aby wraz z rozwojem kampanii i strategii reklamowych AdWords, dedykowanych ściśle na mobile, równolegle były rozwijane strony internetowe. Ich dopasowanie do urządzenia, z jakiego korzysta użytkownik będzie ważnym czynnikiem wpływającym na powodzenie skiero- wanych na nie kampanii reklamowych. Zakończenie Warto przetestować nowe produkty i funkcjonal- ności od Google, a przynajmniej część z nich jak najszybciej wdrożyć do działań w Google AdWords na stałe. Dotyczy to szczególnie kampanii produktowych PLA, które w 2014 staną się standardowym ele- mentem kampanii w wyszukiwarce. Warto rów- nież wypróbować newslettery GSP skierowanie do użytkowników gmail – aktualnie w fazie beta, które dają bardzo obiecujące wyniki. Jeżeli chcecie Państwo przetestować które- kolwiek z rozwiązań razem z nami, oferuje- my z naszej strony Kupon Startowy w wysokości 500 zł. do wykorzystania do 30.04.2014 Kupon Startowy
 • 12. Stosuje się różnego typu dashboardy – począw- szy od dashboardów statycznych, ukazujących działania onsite, offsite a skończywszy na dashbo- ardach technicznych, które pozwalają przedsta- wić graficznie prędkość ładowania konkretnych podstron serwisu i ułatwiają znalezienie podsta- wowych błędów usability w kilkanaście sekund bez zaawansowanej segmentacji danych. Korzy- stamy również z dashboardów real time, które pozwalają monitorować w czasie rzeczywistym wpływ świeżo zamieszczonej treści zewnętrznej w serwisie. Dashboardy startowe – zainstaluj już dziś! W tym numerze Magazynu przedstawiamy Wam dashboardy „startowe” z przykładowymi metrykami dla serwisów typu Ecommerce oraz do działań Content Marketingowych / Social Media (obydwa z danymi wspierającymi), wraz z linkiem do dashboardu. Jak zainstalować dashboard? Wystarczy kliknąć w link oraz zainstalować w swoim profilu (widoku) systemu Google Ana- lytics. W zależności od konfiguracji systemu, niektóre dane mogą się nie pojawić i wymagana będzie dodatkowa konfiguracja dashboarda. W dobie napływu coraz większej ilości danych z każdego źródła ruchu w Internecie i fenomenu zjawiska „Big Data”, coraz trudniej raportować duże ilości napływających danych. Można oczywiście raportować „standardowo” źródła ruchu takie, jak wyszukiwanie organiczne czy konkretne dane typu ilość odsłon i czas spędzony na wybranej stronie, ale czasami nie jest to w organizacji rozwiązaniem efektywnym. Podstawowym problemem wielu polskich firm działających w Internecie, w ich działaniach pro- mocyjnych online, jest to, jakie dane wybrać jako nasze główne KPI i w jakiej formie przedstawić je odbiorcy, aby potrafił maksymalnie w 3 minuty odpowiedzieć na pytanie: „Czy nasze działania w Internecie budują nasz biznes czy spychają go w dół?”. W celu wizualizacji istotnych danych stosujemy najczęściej dashboardy KPI („Pulpity menedżerskie”) lub raporty niestandardowe. Jak powinien być zaprojektowany efektywny dashboard KPI? Dashboard powinien: · mieć możliwość prezentacji zmienności metryk w czasie, · pokazywać wyłącznie istotne dane (nie powi- nien wprowadzać odbiorcy w błąd „przepychem” informacji), · być zrozumiały dla odbiorcy a zapoznanie się z nim i zrozumienie go nie powinno zająć dłużej niż 3 minuty, · mieścić się na jednej kartce / stronie A4 (druk lub PDF), Efektywny dashboard KPI do Content Marketingu i Ecommerce Zainstaluj w swoim Google Analytics już dziś! Ecommerce Dashboard*: Link instalacyjny: goo.gl/d7ubo4 * Wymagana wcześniejsza konfiguracja Ecommer- ce dla Google Analytics Content Marketing Dashboard  / Social Media*: Link instalacyjny: goo.gl/ibiuqh * Opcjonalnie wymagana wcześniejsza konfigura- cja Ecommerce dla Google Analytics. Czy chciałbyś własny, dedykowany Dashboard KPI w swojej firmie? Analitycy They.pl pomogą w projekcie oraz instalacji. Skontaktuj się z nami już dziś! Napisz do nas na they@they.pl Dziś w Internecie trudno jest być anonimowym i chyba trudno liczyć w Internecie na jakąkolwiek prywatność. Każdego dnia firmy takie jak Facebo- ok, Google, Twitter, Apple czy Microsoft pozyskują o każdym z nas tysiące pojedynczych informacji. Pamiętajmy jednak, że większość z tych informa- cji udostępniamy my sami i powinniśmy być tego świadomi. Ale czy na pewno jesteśmy świadomi, jak wiele wie o nas Google i czy powinniśmy się tego obawiać? Procesu zbierania informacji o nas – użytkownikach Internetu — nie jesteśmy w stanie uniknąć, chyba, że przestaniemy z niego korzystać. A to dosyć trudno sobie wyobrazić. Te zagrożenia spróbujmy przekuć w nasze silne punkty, sprawdź- my, co możemy osiągnąć, mając do dyspozycji informacje kolekcjonowane przez Google. 1. Gmail Informacje zbierane przez menedżera preferencji reklam pozwalają m.in. na korzystanie z rozwią- zania, jakim jest Google Sponsored Promotions (GSP). Co prawda GSP jest aktualnie dostępne jedynie dla wybranych agencji,ale niedługo stanie się ono powszechnie dostępnym narzędziem, którego każdy będzie mógł korzystać. Jak działa GSP? Jest niczym innym jak narzędziem do wy- świetlania reklam w skrzynce odbiorczej Gmaila. Reklamy te mają wygląd standardowych maili. Można je kierować wg. danych demograficznych (zainteresowania, wiek, płeć, lokalizacja), domen odwiedzanych przez użytkowników bądź słów kluczowych zawartych w innych mailach użyt- kownika. 2. Lokalizacja Dzięki gromadzeniu informacji o naszym po- łożeniu Google może oferować nam bardziej spersonalizowane reklamy AdWords, Display czy wspomniane wyżej reklamy GSP. Patrząc na to przez pryzmat reklamodawcy – dzięki danym geolokalizacyjnym – możemy o wiele skuteczniej promować biznes lokalny. 3. Historia wyszukiwań w Google Search i YouTube oraz odwiedzane strony Gromadzenie danych o wyszukiwanych użytkow- ników pozwala na tworzenie statystyk wyszuki- wań – dzięki temu możemy korzystać z narzędzi tj. KeyWord Planner w AdWords czy Google Trends. Dodatkowo monitoring odwiedzanych przez nas stron pozwala na prowadzenie działań remarke- tingowych, a co za tym idzie sprawne zarządzanie cyklem "życia" klienta. Co Google wie o Tobie? – 4 wymiary informacji, które warto znać. Jak sprawdzić swój profil reklamowy w Google? Należy udać się do Menedżera preferencji reklam Google (www.google.pl/ads/preferences). Poniżej prezentujemy wygląd panelu ustawień preferencji reklam Google. 4. Zainteresowania i dane demograficzne Informacje o naszych zainteresowaniach i demo- grafii, podobnie jak w przypadku danych geloka- lizacyjnych służą przede wszystkim do bardziej precyzyjnego kierowania reklam Displey’owych, a jak również wspomnieliśmy wcześniej kierowa- nia reklam GSP. Jak widać na powyższych przykładach główną za- letą gromadzenia przez Google informacji o użyt- kownikach jest spersonalizowanie wyświetlanych treści – nic w chyba nie irytuje nas bardziej niż reklamy, które zupełnie, nie wchodzące w krąg naszych zainteresowań?
 • 13. do wykorzystania do 30.04.2014 Kupon Startowy Content Marketing Reklama w Google They.pl przygotuje dla Ciebie strategię content marketingu! They.pl przygotuje dla Ciebie test nowych narzędzi Google. I otrzymasz 500 zł gratis na start! http://www.they.pl/kontakt Skontaktuj się z nami: Napisz do nas przez formularz na stronie, e-mail they@they.pl lub zadzwoń: (22) 254 42 43