Seminář před vyhlášením 1. veřejné soutěže programu ÉTA

Technologická agentura ČR
Technologická agentura ČRTechnologická agentura ČR
Seminář před vyhlášením 1. veřejné soutěže programu ÉTA
Seminář k programu ÉTA
Praha 18. 7. 2017
Brno 19. 7. 2017
Kapitola I.
Účel programu, veřejná soutěž a
objasnění rámec programu
1. člověk a společnost;
2. člověk a prostředí pro jeho život;
3. člověk a ekonomika;
4. člověk a společenský systém.
Účel
Skrze zapojení společenských a humanitních věd do projektů
VaVaI, jež:
O posílení společenské a humanitní dimenze ve VaVaI při řešení
výzev a příležitostí 21. století:
Za účelem podpory nových (nebo podstatně zdokonalených
stávajících) výrobků, postupů, procesů nebo služeb v oblastech:
O co
v programu jde?
Jak toho chce
program dosáhnout?
Za jakým účelem
program vznikl?
- jsou aplikačně zaměřené, tj. generují v praxi používané výstupy VaVaI a
a) využívají přínosů multidisciplinárních přístupů;
b) propojují výzkum technického a netechnického charakteru;
c) vytěžují potenciál výstupů základního výzkumu k aplikacím.
• zvyšování kvality života člověka;
• podpory udržitelného prostředí pro život;
• posílení konkurenceschopnosti České republiky;
• zvýšení efektivity a kvality veřejných politik, správy a služeb.
Ukazatel
Doba trvání programu
1. veřejná soutěž
Další veřejné soutěže
Celková alokace
Celkem podpořených projektů
Max. výše podpory na projekt
Průměrná podpora projektu
Míra podpory
Doba trvání projektu
Vykazování nepřímých nákladů
(flat rate)
ÉTA*
2018 až 2023
15. srpna 2017
každoročně do r. 2022
3 mld. Kč (ca 111 mil. EUR)
min. 525
Dle Nařízení
4,6 mil. CZK
90 %
min. 12 měsíců a max. 48 měsíců
20%;
držitelství HR Award = 30 %
* Jedná se o hodnoty, které se do vyhlášení veřejné soutěže
mohou změnit.
Základní informace
1. ČLOVĚK
Rámec programu ÉTA
1. ČLOVĚK
2. SPOLEČNOST
Rámec programu ÉTA
MÍSTO
EKONOMIKA KULTURA
1. ČLOVĚK
2. SPOLEČNOST
3. KRAJINA A LIDSKÁ SÍDLA
1. ČLOVĚK
2. SPOLEČNOST
Rámec programu ÉTA
MÍSTO
EKONOMIKA KULTURA
1. ČLOVĚK
2. SPOLEČNOST
3. KRAJINA A LIDSKÁ SÍDLA
4. KONKURENCESCHOPNOST
Rámec programu ÉTA
MÍSTO
EKONOMIKA KULTURA
5. KULTRUNÍ
& KREATIVNÍ
ODVĚTVÍ
1. ČLOVĚK
2. SPOLEČNOST
3. KRAJINA A LIDSKÁ SÍDLA
4. KONKURENCESCHOPNOST
5. KREATIVNÍ EKONOMIKA
Rámec programu ÉTA
MÍSTO
EKONOMIKA KULTURA
5. KULTRUNÍ
& KREATIVNÍ
ODVĚTVÍ
Levá hemisféra –
tvrdé faktory
Pravá hemisféra –
měkké faktory
1. ČLOVĚK
2. SPOLEČNOST
3. KRAJINA A LIDSKÁ SÍDLA
4. KONKURENCESCHOPNOST
5. KREATIVNÍ EKONOMIKA
6. SPOLEČENSKÝ SYSTÉM
Rámec programu ÉTA
Levá hemisféra –
tvrdé faktory
Pravá hemisféra –
měkké faktory
1. ČLOVĚK
2. SPOLEČNOST
3. KRAJINA A LIDSKÁ SÍDLA
4. KONKURENCESCHOPNOST
5. KREATIVNÍ EKONOMIKA
6. SPOLEČENSKÝ SYSTÉM
Rámec programu ÉTA
Vzdělávací infrastruktura Vzdělanost a kompetence
Konkurenceschopnost Vědomosti a kreativita
Globální znalosti Lokální znalosti
Sítě a klastry Kultura spolupráce
Infrastruktura bydlení Komunální soudržnost
Fyzické zdraví Duševní zdraví
Kulturní infrastruktura Umění a identita
Sociální systém Individuální služby
Veřejná správa Občanská participace
Explicitní znalosti Tiché (tacit) znalosti
Inovační infrastruktura Podnikatelský duch
Výstavba Genius loci
Liniové stavby Bezpečnost dopravy
Kapitola II.
Cíl programu v kontextu tzv. výzev a
příležitostí 21. století, vypořádání se s tím,
co je aplikovaný výzkum společenských a
humanitních věd (SHV), a jaké výstupy
jsou v projektech uznávané
CÍL
ČLOVĚK
A SPOLEČNOST
ČLOVĚK
A PROSTŘEDÍ
ČLOVĚK
A EKONOMIKA
ČLOVĚK
A SPOL. SYSTÉM
Industry 4.0
Digitizace
& Virtuální Realita
Média & soc. sítě
Demografie
Zdraví
Migrace
Rovné příležitosti
mužů a žen
Globalizace
& Regionalizace
Architektura
& bydlení
Creative City
& Smart City
Udržitelnost
Virtuální
propojení
Fyzické
propojení
Životní
prostředí
Vzdělávání
Inovační
kultura
Design
Kreativní
ekonomika
Digitální
ekonomika
Podnikání
& Etika
Klastrování
& síťování
Participace
ochrana IPR
BIG Data
Systém VaVaI
Odpovědnost org.
& VaVaI
Evidence based
policy
Veřejné
služby
Posílení společenské a humanitní dimenze ve VaVaI při řešení
výzev a příležitostí 21. století
1 2 3 4
1
2
3
4
5
Kdy je prováděná činnost výzkumem a vývojem?
Nové pokroky, původní poznání, novost v porovnání
se současnou úrovní poznání, v oboru doposud
nevyužité závěry, opětovná interpretace existujících
výsledků, etc.
Projekt musí obsahovat nový koncept nebo nápad,
proto je kreativita/tvůrčí činnost neodmyslitelný
vstup do výzkumné činnosti. Všechny rutinní změny
jsou vyloučeny.
Ve VaV činnostech je obsažen prvek nejistoty
ohledně výsledků, nákladů a času potřebných k
dosažení výsledků projektu, stejně jako toho, zda
jeho cílů může být v nějakém stupni dosaženo.
Zaměření na získání
nových poznatků
Původní, ne obecné
známé koncepty
a hypotézy
Nejistota ohledně
konečného výsledku
Systematické pláno-
vání a rozpočtování
Výsledky reprodu-
kovatelné, příp.
převoditelné
NOVOST
KREATIVITA
NEJISTOTA
SYSTEMA-
TIČNOST
REPRODUKO-
VATELNOST
VaV je formální činnost, plánovitě prováděná, s
uchovanými záznamy z procesu i z výsledků. Je nutné
zaměřit projekt na řešení konkrétních potřeb a
stanovit lidské zdroje a financování.
Projekt by měl umožnit přesnost nových poznatků
jiným výzkumným týmům, včetně VaV s negativními
výsledky. Poznatky nemohou zůstat nevyřčené. Měly
by být šířeny/sdíleny, a to včetně těch chráněných.
Podporované aktivity = VaV
Kdy je prováděná činnost výzkumem a vývojem?
Podporované aktivity = VaV
Není AV a EV Je AV a EV
Digitalizace umělecké sbírky za
účelem její správy a prezentace na
webu jako součást rozvoje kulturní
instituce
Nové technické řešení pro
digitalizaci umělecké sbírky a vývoj
mobilní aplikace pro prezentaci
podobných druhů sbírek.
Zpětná analýza účinnosti zavedené
technologie pro novou akustiku
hudebního nástroje jako
prostředku k získání zpětné vazby
Nová interpretace zjištěných
nesrovnalostí za účelem vývoje
nových řešení vztahujících se k
zavedené akustické technologii.
Odborná příprava zaměstnanců
městských úřadů za účelem lepšího
zpracování existujících velkých dat
o demografickém složení obyvatel
Nové metody přípravy školení
zaměstnanců městských úřadů za
účelem zpracování demografických
velkých dat obyvatel.
Výzkum ekonomické teorie, která
se zaměřuje na zjištění, co určuje
regionální rozdíly v ekonomickém
růstu.
Analýza zvláštního regionálního
případu s cílem navrhnout nástroje
hospodářské politiky tak, aby byl
region podpořen v růstu.
Příklad 1
DIGITALIZACE
Příklad 2
TECHNOLOGIE
Příklad 3
VZDĚLÁVÁNÍ
Příklad 4
POLITIKA
Podporované druhy výsledků
RIV
Registr informací
o Výsledcích
RUV
Registr uměleckých
výstupů
OSTATNÍ
RIV „O“
ostatní výsledky VaVaI
P – patent
F – průmyslový a užitný vzor
G – prototyp, funkční vzorek
H – předpis, norma, směrnice
N – cert. metodiky a mapy
R – software
Vsouhrn –výzkumná zpráva
A – audiovizuální tvorba
M – uspořádání konference
W – uspořádání workshopu
E – uspořádání výstavy
J – recenzovaný odborný článek
B – odborná kniha
C – kapitola v odborné knize
O – ostatní výsledky
(…prostřednictvím činnosti
výzkumu a vývoje pro inovace):
• Architektura
• Audiovize
• Design
• Hudba
• Literatura
• Scénická umění
• Výtvarná umění
• Aplikace ICT
• Herní simulace a trenažéry
• Počítačová hra
• Datové struktury a soubory
• Algoritmus
• Prototyp hardware
• Vnímatelné vlastnosti produktu
• Světelný a zvukový design
• Slovník
• Kritická edice
• Učebnice
• Didaktická metoda
• Didaktická pomůcka
• Psychodiagnostická metoda
• Založení podniku (start up
včetně spin off)
• atd.
Uvedené výsledky musí splňovat podmínky stanovené
Metodikou hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů.
Kapitola III.
Podpora inovačního ekosystému SHV, tedy:
interdisciplinarity, propojení technického
a netechnického obsahu výzkumu, využití
základního výzkumu k aplikacím a také
podpora aplikační kultury
vždy) APLIKAČNÍ KULTURA =
aplikovatelnost ► metoda & cílová skupina
+ aplikovanost ► uživatelé & aplikační garant
a) INTERDISCIPLINARITA
…spojení znalostí v multi-,
inter-, transdisciplinárních
projektech
b) TECH. + NETECH. OBSAH
…propojení technického a
netechnického obsahu
výzkumu
c) ZÁKLADNÍ V. K APLIKACÍM
…vytěžení potenciálu
základního výzkumu
(publikací) k aplikacím
+ →
↔
Zaměření
→
Podpora inovačního ekosystému společenských
a humanitních věd včetně umění
Zaměření
a) PŘÍNOSY MULTIDISCIPLINÁRNÍCH PŘÍSTUPŮ
PROČ?
• Výzvy a příležitosti 21. století jsou natolik komplexní, že jejich řešení mnohdy leží za
hranicemi jednotlivých oborů. Nadto lze inovační potenciál některých oborů SHV včetně
umění lépe čerpat až ve spojení s jiným oborem nebo obory.
JAK?
• OBORY: sbližování znalostí technických, přírodních, lékařských, zemědělských,
společenských, humanitních nebo uměleckých oborů za účelem získání nových znalostí pro
aplikace → multidisciplnarita, interdisciplinarita, transdisciplinarita, intradisciplinarita apod.
• REALIZAČNÍ TÝM: expertíza, kompetence, vyváženost (odbornost, zkušenost, gender).
• ŘÍZENÍ PROJEKTU: interdisciplinarita → patrná např. z popisu koordinace pracovních kroků,
milníků, kombinace výzkumných metod různých oborů, řízení znalostně diverzitního týmu
apod.
• VÝSTUPY: interdisciplinární propojení oborů přispívá cílům projektu a ke vzniku
kompaktních výstupů projektu.
ZA JAKÝM ÚČELEM?
• Výsledkem bude vyšší propustnost znalostí různých oborů a zvýšení
synergického efektu jejich inovačního potenciálu.
→
Zaměření
b) PROPOJENÍ VÝZKUMU TECHNICKÉHO
A NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
PROČ?
• Inovované produkty, které nereflektují svůj netechnický obsah, mohou být nebezpečné
nebo neúmyslně spouštět negativní změny ve společnosti. Toto propojení navíc umožní
SHV využít technologických řešení k doručení jejich inovačního potenciálu do společnosti.
JAK?
• OBORY: propojení technických věd s SHV nebo umění za účelem:
a) produkce odpovědnějších technologií zejména dle principů RRI;
b) doručení inovačního potenciálu SHV nebo umění společnosti skrze technologická řešení.
• REALIZAČNÍ TÝM: expertíza, kompetence, vyváženost (odbornost, zkušenost, gender).
• ŘÍZENÍ PROJEKTU: propojení tech. a netech. obsahu → patrné např. popisu milníků,
kompletace výstupů použitých metod, dělby odpovědnosti apod.
• VÝSTUPY: propojení technického a netechnického obsahu výzkumného záměru přispívá
cílům projektu a ke vzniku kompaktních výstupů projektu.
ZA JAKÝM ÚČELEM?
• Minimalizace nežádoucích účinků nových technologií na člověka a společnost,
etablování odpovědnějšího VaVaI (RRI) a využití technických řešení pro cíle SHV.
+
Zaměření
c) VYUŽITÍ POTENCIÁLU ZÁKLADNÍHO VÝZKUMU
K APLIKACÍM
PROČ?
• Inovační potenciál znalostí SHV a přínosů umění pro společnost mnohdy zůstává v
latentním stavu. Míra využívání těchto znalostí a přínosů pro aplikace – tedy pro pozitivní
společenskou změnu – je nízká.
JAK?
• OBORY: projekt navazuje na výsledky základního výzkumu uvedených v článcích, odborných
knihách, sbornících a dalších publikacích za účelem jejich zužitkování pro aplikace. Tyto
publikace jsou popsané a případně přiřazené k projektu, v rámci kterého vznikly.
• REALIZAČNÍ TÝM: expertíza, kompetence, vyváženost (odbornost, zkušenost, gender).
• ŘÍZENÍ PROJEKTU: využití základního výzkumu k aplikacím → patrné např. z popisu
navazujících výzkumných metod, milníků, dělby odpovědnosti v týmu apod.
• VÝSTUPY: využití znalostí základního výzkumu přispívá cílům projektu a ke vzniku
kompaktních výstupů projektu.
ZA JAKÝM ÚČELEM?
• Vyšší míra využívání znalostí základního výzkumu SHV (publikací)
a přínosů umění k aplikacím.
→
Zaměření
vždy) APLIKAČNÍ KULTURA
PROČ?
• Pro vyšší aplikovatelnost: výstup VaV je nástrojem, proto musí „dobře padnout do ruky“.
• Pro skutečné aplikování: Nástroj slouží pozitivní změně, proto musí být využíván.
JAK?
• VÝZKUMNÉ METODY: Participativní metody, Metody uměleckého výzkumu, Behaviorální
metody, Design Thinking Research, Integrace genderová dimenze do VaVaI, Metody
odpovědného výzkumu a inovací atd., jejichž užití přispěje k větší relevanci Vašeho výstupu.
• UŽIVATELÉ VÝSTUPU: znalost potenciálních uživatelů Vašeho výstupu, jehož využíváním má
být probuzena „pozitivní změna“ vůči „výzvám a příležitostem 21. století“.
• CÍLOVÁ SKUPINA: znalost segmentu společnosti, kterému je určena „pozitivní změna“.
• APLIKAČNÍ GARANT: budoucí uživatel výstupu projektu nebo reprezentant cílové skupiny,
který dodává potřebné vstupy, pomáhá předcházet rizikům, ověřuje relevanci výstupu, testuje
jeho funkčnost, podává zpětnou vazbu řešitelskému týmu atd.
ZA JAKÝM ÚČELEM?
• Maximalizace úspěšného dokončení projektu = produkcevyužitelných
a následně skutečně využívaných výstupů VaV.
↔
Kapitola IV.
Kdo je to aplikační garant a co má
dělat v projektu včetně fiktivních
příkladů výzkumných záměrů
Aplikační garant (AG)
Zapojení aplikačního garanta do projektu
KDO? Organizace, která má zájem využít plánovaný výstup projektu v praxi: podnik,
orgány státní správy, územně samosprávné celky, školy, kulturní instituce,
církevní organizace, org. zdravotní a sociální péče aj. Aplikační garant může
být součástí konsorcia v roli hlavního uchazeče i dalšího účastníka.
PROČ?
Pro zvýšení uplatnitelnosti a pro následné uplatnění výstupu VaV,
minimalizaci rizik projektu, dodání nezbytných vstupů, přispění do projektu
svým know how o cílové skupině, participaci na výzkumné metodě aj.
JAK? Není-li AG součástí konsorcia, deklaruje zájem o výstup projektu a stvrzuje s
řešiteli způsob a míru zapojení do projektu formou např. Letter of Intent (LoI).
Vyjadřuje se ke změnovým řízením a k závěrečné zprávě včetně
implementačního plánu.
KOLIK? Organizací, které plní roli aplikačního garanta, může být v projektu více. Není-
li AG součástí konsorcia, nemá vůči projektu žádné finanční plnění –
nepřispívá projektu žádnou částkou a nejsou mu propláceny náklady.
AG a jeho role v projektu
Zapojení aplikačního garanta do projektu
PŘÍPRAVA PROJEKTU
• Matchmaking: AG kontaktuje fakultu, VŠ kontaktuje AG, podnik kontaktuje VO,
konsorcium kontaktuje AG, AG kontaktuje podnik a společně pak další VO atp.
• Komunikace: precizace obsahu projektu, způsobu a míry zapojení, metod a druhu hlavního
výstupu v LoI, smlouvě o smlouvě budoucí, memorandu nebo v jiném dokumentu, ze
kterého je výše uvedené zřejmé.
REALIZACE PROJEKTU
• Způsob zapojení: dodání vstupů, metodická participace, zpětná vazba, minimalizace rizik a
spoluřešení těch vzniklých, pilotování, přemostění mezi řešiteli a cílovou skupinou apod.
• Míra zapojení: pravidelné konzultace, nárazová participace, zhuštěná spolupráce v určitém
období tvorby výstupu atp.
• Vyjádření k projektu: Dohoda o změnovém řízení stran hlavního výstupu, vyjádření k
závěrečné zprávě včetně implementačního plánu.
PO SKONČENÍ PROJEKTU
• Využívání výstupu: zaškolení, způsob evaluace, zpětná vazba řešitelskému týmu o
osvědčení výstupu v praxi, součinnost při PR projektu atp.
UCHAZEČI O PODPORU
Uživatelé výstupů VaVaI:
a) INTERDISCIPLINARITA
b) TECH. + NETECH VaVaI OBSAH
c) ZÁKLADNÍ VÝZKUM K APLIKACÍM
vždy) APLIKAČNÍ KULTURA
NÁVRH PROJEKTU
APLIKAČNÍ GARANT
Schéma návrhu projektu
+ užití nových výzk. metod, je-li to vhodné:
Participativní výzkumné metody,
Výzkumné metody orientované na uživatele,
Metody uměleckého výzkumu
Odpovědný výzkum a inovace
Behaviorální výzkumné metody,
Design Thinking Research methods,
Genderová dimenze v obsahu VaVaI, atd. …
Cílová skupina:
Politici
Úředníci stát. sp.
Administrátoři
Ochránci
přírody
Pedagogové
Výzkumníci
Starostové
Úřededníci ÚSC
Soc. pracovníci
Duchovní
Lékaři
Zdravotníci
Rehabilitátoři
Zaměstnanci
Podnikatelé
Režiséři
Dramaturgové
Kurátoři
atp.
Občané
Obyvatelé
Mladí lidé
Senioři
Soc. vyloučení
Studenti
Žáci
Rodiče
Cestující
Drogově závislí
Postižení lidé
Pacienti
Spotřebitelé
Zaměstnanci
Podnikatelé
Umělci
Obecenstvo
Uživatelé médií
Uživatelé soc. sítí
atp.
ZAMĚŘENÍ PROJEKTU
DPO
AG v konsorciu
APLIKAČNÍ GARANT (AG)
AG mimo konsorcium
Způsoby zapojení AG
DPO
Výzkumné
organizace
Další
právnické
osoby
Podniky
ÚSC
= pravidla
veřejné
podpory platná
pro VO:
▪ Ústavy
▪ Vysoké školy
▪ Univerzity
▪ VO a.s., s.r.o.
= pravidla
veřejné
podpory:
• obce, kraje,
mikroregiony,
místní akční
skupiny,
euroregiony a
svazky obcí
= pravidla
veřejné podpory
platná pro
podniky:
• a.s., s.r.o., OSVČ +
• Úřady, Školy,
Zdravotnické,
Kulturní org.,
další NGO…
Míra podpory:
Max. 100 %
příp. spoluúčast i z
veřejných zdrojů
Míra podpory:
Max. 80%
Min 20% spoluúčast
i z veřejných zdrojů
Míra podpory:
Dle Nařízení
Spoluúčast z
neveřejných zdrojů
atp.• Max. podpora na projekt = 90%
Cesta k projektu
Příležitost k etablování evidence based policy v
oblasti rozvoje participace: „pro občany s občany“ –
zaměřeno na přechod mezi pracovní akt. a důchod.
Identifikace problému &
příležitosti + znalost cílové
skupiny
Co?
Sociální geografe, religionistika, teologie, sociologie,
fakulta ICT – big data.
Kontaktování partnerů –
artikulace cílů projektu
S kým?
MinisterstvoKontaktování uživatelů
výstupů projektu –
aplikační garant
Pro koho?
Participativní metoda, politika, workshop, články v
pop médiích
Stanovení vhodných nástrojů
– výstupů výzkumu
Pomocí čeho?
Zaměřeno na výzvy 21. století +
Vždy) aplikační kultura +
a) interdisciplinarita
Naplnění cílů programu ÉTA,
dodržení podmínek veřejné
soutěže
Podpora?
Zvýšení kvality života nastupující generace 65+ na
základě spoluvytvořených rámcových podmínek,
etablování další dimenze evidence based policy.
Obdržení podpory, vytvoření
a použití nástrojů, dosažení
cílů projektu
Cíl
Skrze propojení znalostí různých oborů a na základě
participativních metod tvorby politik k vytvoření
intervence.
Milníky, lidé, management,
novost, originalita skrze
VaVaI
Jak?
Příklad:
Participace cílové skup. na vzniku politik
AG – ministerstvo
Cesta k projektu
AG – podnik (příjemce podpory)
Bezpečnostní pásy jsou designované na průměrnou
postavu muže – při nárazu i v malé rychlosti hrozí
ohrožení plodu těhotné ženy.
Identifikace problému &
příležitosti + znalost cílové
skupiny
Co?
Fakulta technického zaměření, genderová studia,
lékařská fakulta a vývojářské centrum automobilky s
cílem zvýšit bezpečnost jízdy.
Kontaktování partnerů –
artikulace cílů projektu
S kým?
Výrobce automobilů – vývojářské centrumKontaktování uživatelů
výstupů projektu –
aplikační garant
Pro koho?
Prototyp, workshop, učební skripta
Stanovení vhodných nástrojů
– výstupů výzkumu
Pomocí čeho?
Zaměřeno na výzvy 21. století +
Vždy) aplikační kultura +
c) Využití základního výzkumu k aplikacím.
Naplnění cílů programu ÉTA,
dodržení podmínek veřejné
soutěže
Podpora?
Zvýšení bezpečnosti těhotných řidiček, objevení
nového segmentu trhu, zvýšení dobrého jména
obchodní značky.
Obdržení podpory, vytvoření
a použití nástrojů, dosažení
cílů projektu
Cíl
Za využití stávajících znalostí skrze další výzkum,
vývoj, inovace pro řešení genderového obsahu v
bezpečnostních prvcích aut.
Milníky, lidé, management,
novost, originalita skrze
VaVaI
Jak?
Příklad:
Genderová dimenze a bezpečnostní pásy
Kapitola V.
Péče o lidské zdroje, přehled hlavních
charakteristik programu v kostce a
doporučení uchazečům a aplikačním
garantům, jaké první kroky podniknout k
získání podpory z programu ÉTA
HR Excellence in Research Award
Co?
Zvýhodnění držitelů HR Award v programech TA ČR
Kde?
Pilotně v 1. VS programu ZÉTA a ÉTA
Proč?
• Harmonizace standardů HR prostředí napříč VO v evropském výzkumném
prostoru pro udržení či nalákání mozků.
• Podpora těch účastníků projektů, kteří kultivují pracovní prostředí a rovné
příležitosti mužů a žen.
• Konkurenceschopnější česká pracoviště v ERA.
• Podpora synergií mezi programy různých poskytovatelů.
• Harmonizace podmínek národních a rámcových programů EU.
Co z toho?
• Zvýšení paušálu z 20 % na 30 %
Doporučení: OP VVV (MŠMT)
Výzva č. 28 – Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj (výzva otevřena do 20. 4. 2017) 32
Mám zájem o podporu z programu:
PODNIK
VÝZKUMNÁ
ORGANIZACE/ÚSC
APLIKAČNÍ GARANT
CO UDĚLAT DÁLE?
• Vyčlenit soukromé zdroje na
kofinancování projektu;
• pokud je to vhodné, nalézt další
partnery (příjemce pdopory) do
projektu;
• pokud je to vhodné, nalézt
způsob začlenění dalšího
aplikačního garanta do projektu
a toto písemně sjednat.
CO UDĚLAT DÁLE?
• Nalézt podnik/VO a nebo
aplikačního garanta pro
maximalizaci využitelnosti
výstupů výzkumu;
• nalézt způsob začlenění
aplikačního garanta jakožto
organické součásti projektu;
• písemně sjednat způsob zapojení
aplikačního garanta.
CO UDĚLAT DÁLE?
• Nalézt výzkumnou organizaci a
nebo podnik, co mohou zažádat
o podporu z programu;
• napomoci artikulaci cílů
výzkumu v návrhu projektu;
• písemně ztvrdit své zapojení do
projektu jako aplikační garant
(participace, spoluvytváření,
ověřování, opilotování apod.).
CO UDĚLAT JAKO PRVNÍ?
• Seznámit se s programem a zadávací dokumentací.
• V případě nejasností nahlédnout do FAQ či položit dotazy na HelpDesk.
• Definovat téma výzkumu a cílovou skupinu, která může z výsledků výzkumu těžit.
• Poohlédnout se po partnerech, kteří mohou téma společně řešit a výsledky aplikovat.
Obecné podmínky pro podání projektu do VS
Příjemcem podpory může být podnik (právnická osoba i fyzická osoba),
výzkumná organizace nebo další právnické osoby:
• Návrh projektu může podat uchazeč sám nebo ve spolupráci s dalším
účastníkem projektu.
• Způsobilým uchazečem není podnik, na který byl vydán inkasní příkaz
a podnik v obtížích podle článku 1 odst. 4 písm. a) a c) Nařízení.
• Způsobilým uchazečem není takový subjekt, kterým není dodržena
povinnost zveřejnit účetní závěrku v příslušném rejstříku ve smyslu
zákona č. 304/2013 o veřejných rejstřících.
Uchazeč musí splnit při podání návrhu projektu do veřejné soutěže
několik podmínek:
• Podat návrh projektu elektronicky prostřednictvím informačního systému
ISTA v soutěžní lhůtě.
• Zaslat Potvrzení podání návrhu projektu do datové schránky TA ČR.
• Prokázat způsobilost uchazeče dle z. č. 130/2002 Sb. (čestné prohlášení).
Helpdesk
Dotazy k programu
ÉTA a k 1. veřejné
soutěži je možné
podávat přes
helpdesk na
www.tacr.cz/hesk
Přehled
Skrze zapojení společenských a humanitních věd včetně umění
do projektů VaVaI technického i netechnického charakteru, jenž
jsou aplikačně zaměřené skrze činnosti AV EV.
Posílení společenské a humanitní dimenze ve VaVaI při řešení
výzev a příležitostí 21. století.
Pro podporu nových (nebo podstatně zdokonalených stávajících)
výrobků, postupů, procesů nebo služeb využívaných za účelem
probuzení pozitivní změny.
Co?
Jak?
Proč?
VO, podniky a nebo ÚSC (způsobilí uchazeči) spolu s dalšími
aplikačními garanty z řad ziskové, neziskové a veřejné sféry.S kým?
Pomocí všech užitečných výstupů VaV, jsou-li nástroji k aplikaci =
RUV (Registr uměleckých výstupů) a RIV včetně dalších výstupů “O”.Čím?
a) Využití přínosů multidisciplinárních přístupů;
b) Propojení výzkumu technického a netechnického charakteru;
c) Vytěžení potenciálu výstupů základního výzkumu k aplikacím.
Pomocí čeho?
Paušál (flat rate) 30 % pro držitele HR Award
(oproti běžným 20 %).Bonus?
Diskuse
Kapitola VI.
Předposlední slide: vize programu
jedním pohledem
Program ÉTA
celková vize
Děkuji za pozornost
Technologická agentura České republiky
Technology Agency of the Czech Republic
www.tacr.cz
#ETA
1 von 40

Recomendados

TA ČR v Horizontu 2020 von
TA ČR v Horizontu 2020TA ČR v Horizontu 2020
TA ČR v Horizontu 2020Technologická agentura ČR
194 views22 Folien
Prezentace pro uchazeče 4. vs delta von
Prezentace pro uchazeče 4. vs deltaPrezentace pro uchazeče 4. vs delta
Prezentace pro uchazeče 4. vs deltaTechnologická agentura ČR
743 views26 Folien
Prezentace k 1. veřejné soutěži programu ZÉTA von
Prezentace k 1. veřejné soutěži programu ZÉTAPrezentace k 1. veřejné soutěži programu ZÉTA
Prezentace k 1. veřejné soutěži programu ZÉTATechnologická agentura ČR
975 views29 Folien
Seminář ke 3 veřejné soutěži programu EPSILON von
Seminář ke 3 veřejné soutěži programu EPSILONSeminář ke 3 veřejné soutěži programu EPSILON
Seminář ke 3 veřejné soutěži programu EPSILONTechnologická agentura ČR
1.3K views37 Folien
Program ZÉTA - seminář před vyhlášením veřejné soutěže von
Program ZÉTA - seminář před vyhlášením veřejné soutěžeProgram ZÉTA - seminář před vyhlášením veřejné soutěže
Program ZÉTA - seminář před vyhlášením veřejné soutěžeTechnologická agentura ČR
2K views25 Folien
TA CR Day - Smart Life (Petr Ocko, TA CR) von
TA CR Day - Smart Life (Petr Ocko, TA CR) TA CR Day - Smart Life (Petr Ocko, TA CR)
TA CR Day - Smart Life (Petr Ocko, TA CR) Technologická agentura ČR
257 views14 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Hodnocení v rámcových programech EU pro výzkum, vývoj a inovace von
Hodnocení v rámcových programech EU pro výzkum, vývoj a inovaceHodnocení v rámcových programech EU pro výzkum, vývoj a inovace
Hodnocení v rámcových programech EU pro výzkum, vývoj a inovaceMEYS, MŠMT in Czech
795 views22 Folien
Jak se orientovat a zapojit do projektů programu HORIZONT 2020 von
Jak se orientovat a zapojit do projektů programu HORIZONT 2020Jak se orientovat a zapojit do projektů programu HORIZONT 2020
Jak se orientovat a zapojit do projektů programu HORIZONT 2020KnihovnaUTB
913 views36 Folien
Analýza vykazování nepřímých nákladů v projektech VaVaI von
Analýza vykazování nepřímých nákladů v projektech VaVaIAnalýza vykazování nepřímých nákladů v projektech VaVaI
Analýza vykazování nepřímých nákladů v projektech VaVaIMŠMT IPN KREDO
2.4K views54 Folien
AVO - Podpora VaV z veřejných prostředků (Ing. Neumajer) von
AVO - Podpora VaV z veřejných prostředků (Ing. Neumajer)AVO - Podpora VaV z veřejných prostředků (Ing. Neumajer)
AVO - Podpora VaV z veřejných prostředků (Ing. Neumajer)AVOprezentace
543 views53 Folien
Doporučené změny vnitřních předpisů VVŠ von
Doporučené změny vnitřních předpisů VVŠDoporučené změny vnitřních předpisů VVŠ
Doporučené změny vnitřních předpisů VVŠMEYS, MŠMT in Czech
488 views14 Folien
IPN Metodika - Bratislava 2. 4. 2014 von
IPN Metodika - Bratislava 2. 4. 2014IPN Metodika - Bratislava 2. 4. 2014
IPN Metodika - Bratislava 2. 4. 2014MEYS, MŠMT in Czech
400 views20 Folien

Was ist angesagt?(13)

Hodnocení v rámcových programech EU pro výzkum, vývoj a inovace von MEYS, MŠMT in Czech
Hodnocení v rámcových programech EU pro výzkum, vývoj a inovaceHodnocení v rámcových programech EU pro výzkum, vývoj a inovace
Hodnocení v rámcových programech EU pro výzkum, vývoj a inovace
Jak se orientovat a zapojit do projektů programu HORIZONT 2020 von KnihovnaUTB
Jak se orientovat a zapojit do projektů programu HORIZONT 2020Jak se orientovat a zapojit do projektů programu HORIZONT 2020
Jak se orientovat a zapojit do projektů programu HORIZONT 2020
KnihovnaUTB913 views
Analýza vykazování nepřímých nákladů v projektech VaVaI von MŠMT IPN KREDO
Analýza vykazování nepřímých nákladů v projektech VaVaIAnalýza vykazování nepřímých nákladů v projektech VaVaI
Analýza vykazování nepřímých nákladů v projektech VaVaI
MŠMT IPN KREDO2.4K views
AVO - Podpora VaV z veřejných prostředků (Ing. Neumajer) von AVOprezentace
AVO - Podpora VaV z veřejných prostředků (Ing. Neumajer)AVO - Podpora VaV z veřejných prostředků (Ing. Neumajer)
AVO - Podpora VaV z veřejných prostředků (Ing. Neumajer)
AVOprezentace543 views
Srovnání způsobu hodnocení programů zaměřených na podporu dlouhodobé spoluprá... von MEYS, MŠMT in Czech
Srovnání způsobu hodnocení programů zaměřených na podporu dlouhodobé spoluprá...Srovnání způsobu hodnocení programů zaměřených na podporu dlouhodobé spoluprá...
Srovnání způsobu hodnocení programů zaměřených na podporu dlouhodobé spoluprá...
Hodnocení a financování VaV v ČR: kde jsme a kam jdeme von MEYS, MŠMT in Czech
Hodnocení a financování VaV v ČR: kde jsme a kam jdemeHodnocení a financování VaV v ČR: kde jsme a kam jdeme
Hodnocení a financování VaV v ČR: kde jsme a kam jdeme
Harmonogram postupných kroků realizace návrhů nového hodnocení a financování ... von MEYS, MŠMT in Czech
Harmonogram postupných kroků realizace návrhů nového hodnocení a financování ...Harmonogram postupných kroků realizace návrhů nového hodnocení a financování ...
Harmonogram postupných kroků realizace návrhů nového hodnocení a financování ...
Internacionalizace na vysokých školách v ČR von MŠMT IPN KREDO
Internacionalizace na vysokých školách v ČRInternacionalizace na vysokých školách v ČR
Internacionalizace na vysokých školách v ČR
MŠMT IPN KREDO1.1K views

Similar a Seminář před vyhlášením 1. veřejné soutěže programu ÉTA

Seminář PARTSIP "Informační služby v evropském kontextu" (Libor Friedel) von
Seminář PARTSIP "Informační služby v evropském kontextu" (Libor Friedel)Seminář PARTSIP "Informační služby v evropském kontextu" (Libor Friedel)
Seminář PARTSIP "Informační služby v evropském kontextu" (Libor Friedel)PARTSIP: Partnerská síť informačních profesionálů
509 views41 Folien
Grantové výzvy pro mladé akademiky von
Grantové výzvy pro mladé akademikyGrantové výzvy pro mladé akademiky
Grantové výzvy pro mladé akademikyKISK FF MU
487 views45 Folien
Analýza mezinárodní praxe hodnocení dopadu výzkumu a vývoje vysokoškolských i... von
Analýza mezinárodní praxe hodnocení dopadu výzkumu a vývoje vysokoškolských i...Analýza mezinárodní praxe hodnocení dopadu výzkumu a vývoje vysokoškolských i...
Analýza mezinárodní praxe hodnocení dopadu výzkumu a vývoje vysokoškolských i...MEYS, MŠMT in Czech
334 views30 Folien
EPR2014: Integrované teritoriální investice 2014-2020 (D. Konczyna) von
EPR2014: Integrované teritoriální investice 2014-2020 (D. Konczyna)EPR2014: Integrované teritoriální investice 2014-2020 (D. Konczyna)
EPR2014: Integrované teritoriální investice 2014-2020 (D. Konczyna)Regionální Rada Moravskoslezsko
2.1K views30 Folien
Den TA ČR - Rut Bízková von
Den TA ČR - Rut BízkováDen TA ČR - Rut Bízková
Den TA ČR - Rut BízkováTechnologická agentura ČR
281 views20 Folien
Mp 2101_2020 von
Mp 2101_2020Mp 2101_2020
Mp 2101_2020Jarmila Cikánková
145 views44 Folien

Similar a Seminář před vyhlášením 1. veřejné soutěže programu ÉTA(20)

Grantové výzvy pro mladé akademiky von KISK FF MU
Grantové výzvy pro mladé akademikyGrantové výzvy pro mladé akademiky
Grantové výzvy pro mladé akademiky
KISK FF MU487 views
Analýza mezinárodní praxe hodnocení dopadu výzkumu a vývoje vysokoškolských i... von MEYS, MŠMT in Czech
Analýza mezinárodní praxe hodnocení dopadu výzkumu a vývoje vysokoškolských i...Analýza mezinárodní praxe hodnocení dopadu výzkumu a vývoje vysokoškolských i...
Analýza mezinárodní praxe hodnocení dopadu výzkumu a vývoje vysokoškolských i...
Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 von Janek Wagner
Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020
Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020
Janek Wagner924 views
Sbornik o lokalnich ekonomikach a udrzitelnem rozvoji von Innovation Tank
Sbornik o lokalnich ekonomikach a udrzitelnem rozvojiSbornik o lokalnich ekonomikach a udrzitelnem rozvoji
Sbornik o lokalnich ekonomikach a udrzitelnem rozvoji
Innovation Tank518 views
MŠMT - Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj a OP VaVpI - 28.6.07 von Janek Wagner
MŠMT - Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj a OP VaVpI - 28.6.07MŠMT - Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj a OP VaVpI - 28.6.07
MŠMT - Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj a OP VaVpI - 28.6.07
Janek Wagner448 views
Vědní politika (science policy) a její řízení (governance) von MEYS, MŠMT in Czech
Vědní politika (science policy) a její řízení (governance)Vědní politika (science policy) a její řízení (governance)
Vědní politika (science policy) a její řízení (governance)
Vzdělávací technologie 21. století - sylabus von Borivoj Brdicka
Vzdělávací technologie 21. století - sylabusVzdělávací technologie 21. století - sylabus
Vzdělávací technologie 21. století - sylabus
Borivoj Brdicka4.4K views
Vzdělávací veletrhy a strategie komunikace vysokých škol s veřejností von MŠMT IPN KREDO
Vzdělávací veletrhy a strategie komunikace vysokých škol s veřejnostíVzdělávací veletrhy a strategie komunikace vysokých škol s veřejností
Vzdělávací veletrhy a strategie komunikace vysokých škol s veřejností
MŠMT IPN KREDO459 views

Más de Technologická agentura ČR

Stockelova, T._Odpovědný výzkum a inovace_RRI von
Stockelova, T._Odpovědný výzkum a inovace_RRIStockelova, T._Odpovědný výzkum a inovace_RRI
Stockelova, T._Odpovědný výzkum a inovace_RRITechnologická agentura ČR
200 views8 Folien
Kraus, M._Gender a rovné příležitosti na TA ČR, program Zéta von
Kraus, M._Gender a rovné příležitosti na TA ČR, program ZétaKraus, M._Gender a rovné příležitosti na TA ČR, program Zéta
Kraus, M._Gender a rovné příležitosti na TA ČR, program ZétaTechnologická agentura ČR
305 views36 Folien
Petr, J._Gender a inovace z mužské perspektivy von
Petr, J._Gender a inovace z mužské perspektivyPetr, J._Gender a inovace z mužské perspektivy
Petr, J._Gender a inovace z mužské perspektivyTechnologická agentura ČR
110 views18 Folien
Seminář Podpora inovací a zvýšení konkurenceschopnosti von
Seminář Podpora inovací a zvýšení konkurenceschopnostiSeminář Podpora inovací a zvýšení konkurenceschopnosti
Seminář Podpora inovací a zvýšení konkurenceschopnostiTechnologická agentura ČR
345 views12 Folien
TA CR Day - Industrie 40 (Ralf Wehrspohn, Fraunhofer Institute) von
TA CR Day - Industrie 40 (Ralf Wehrspohn, Fraunhofer Institute)TA CR Day - Industrie 40 (Ralf Wehrspohn, Fraunhofer Institute)
TA CR Day - Industrie 40 (Ralf Wehrspohn, Fraunhofer Institute)Technologická agentura ČR
1.1K views39 Folien
TA CR Day - Making things in 2030 (Andrew Wyckoff, OECD) von
TA CR Day - Making things in 2030 (Andrew Wyckoff, OECD)TA CR Day - Making things in 2030 (Andrew Wyckoff, OECD)
TA CR Day - Making things in 2030 (Andrew Wyckoff, OECD)Technologická agentura ČR
165 views36 Folien

Más de Technologická agentura ČR(20)

Zkušenosti s budováním genderové rovnováhy na VŠCHT Praha - Anna Mittnerová, ... von Technologická agentura ČR
Zkušenosti s budováním genderové rovnováhy na VŠCHT Praha - Anna Mittnerová, ...Zkušenosti s budováním genderové rovnováhy na VŠCHT Praha - Anna Mittnerová, ...
Zkušenosti s budováním genderové rovnováhy na VŠCHT Praha - Anna Mittnerová, ...

Seminář před vyhlášením 1. veřejné soutěže programu ÉTA

 • 2. Seminář k programu ÉTA Praha 18. 7. 2017 Brno 19. 7. 2017
 • 3. Kapitola I. Účel programu, veřejná soutěž a objasnění rámec programu
 • 4. 1. člověk a společnost; 2. člověk a prostředí pro jeho život; 3. člověk a ekonomika; 4. člověk a společenský systém. Účel Skrze zapojení společenských a humanitních věd do projektů VaVaI, jež: O posílení společenské a humanitní dimenze ve VaVaI při řešení výzev a příležitostí 21. století: Za účelem podpory nových (nebo podstatně zdokonalených stávajících) výrobků, postupů, procesů nebo služeb v oblastech: O co v programu jde? Jak toho chce program dosáhnout? Za jakým účelem program vznikl? - jsou aplikačně zaměřené, tj. generují v praxi používané výstupy VaVaI a a) využívají přínosů multidisciplinárních přístupů; b) propojují výzkum technického a netechnického charakteru; c) vytěžují potenciál výstupů základního výzkumu k aplikacím. • zvyšování kvality života člověka; • podpory udržitelného prostředí pro život; • posílení konkurenceschopnosti České republiky; • zvýšení efektivity a kvality veřejných politik, správy a služeb.
 • 5. Ukazatel Doba trvání programu 1. veřejná soutěž Další veřejné soutěže Celková alokace Celkem podpořených projektů Max. výše podpory na projekt Průměrná podpora projektu Míra podpory Doba trvání projektu Vykazování nepřímých nákladů (flat rate) ÉTA* 2018 až 2023 15. srpna 2017 každoročně do r. 2022 3 mld. Kč (ca 111 mil. EUR) min. 525 Dle Nařízení 4,6 mil. CZK 90 % min. 12 měsíců a max. 48 měsíců 20%; držitelství HR Award = 30 % * Jedná se o hodnoty, které se do vyhlášení veřejné soutěže mohou změnit. Základní informace
 • 8. MÍSTO EKONOMIKA KULTURA 1. ČLOVĚK 2. SPOLEČNOST 3. KRAJINA A LIDSKÁ SÍDLA 1. ČLOVĚK 2. SPOLEČNOST Rámec programu ÉTA
 • 9. MÍSTO EKONOMIKA KULTURA 1. ČLOVĚK 2. SPOLEČNOST 3. KRAJINA A LIDSKÁ SÍDLA 4. KONKURENCESCHOPNOST Rámec programu ÉTA
 • 10. MÍSTO EKONOMIKA KULTURA 5. KULTRUNÍ & KREATIVNÍ ODVĚTVÍ 1. ČLOVĚK 2. SPOLEČNOST 3. KRAJINA A LIDSKÁ SÍDLA 4. KONKURENCESCHOPNOST 5. KREATIVNÍ EKONOMIKA Rámec programu ÉTA
 • 11. MÍSTO EKONOMIKA KULTURA 5. KULTRUNÍ & KREATIVNÍ ODVĚTVÍ Levá hemisféra – tvrdé faktory Pravá hemisféra – měkké faktory 1. ČLOVĚK 2. SPOLEČNOST 3. KRAJINA A LIDSKÁ SÍDLA 4. KONKURENCESCHOPNOST 5. KREATIVNÍ EKONOMIKA 6. SPOLEČENSKÝ SYSTÉM Rámec programu ÉTA
 • 12. Levá hemisféra – tvrdé faktory Pravá hemisféra – měkké faktory 1. ČLOVĚK 2. SPOLEČNOST 3. KRAJINA A LIDSKÁ SÍDLA 4. KONKURENCESCHOPNOST 5. KREATIVNÍ EKONOMIKA 6. SPOLEČENSKÝ SYSTÉM Rámec programu ÉTA Vzdělávací infrastruktura Vzdělanost a kompetence Konkurenceschopnost Vědomosti a kreativita Globální znalosti Lokální znalosti Sítě a klastry Kultura spolupráce Infrastruktura bydlení Komunální soudržnost Fyzické zdraví Duševní zdraví Kulturní infrastruktura Umění a identita Sociální systém Individuální služby Veřejná správa Občanská participace Explicitní znalosti Tiché (tacit) znalosti Inovační infrastruktura Podnikatelský duch Výstavba Genius loci Liniové stavby Bezpečnost dopravy
 • 13. Kapitola II. Cíl programu v kontextu tzv. výzev a příležitostí 21. století, vypořádání se s tím, co je aplikovaný výzkum společenských a humanitních věd (SHV), a jaké výstupy jsou v projektech uznávané
 • 14. CÍL ČLOVĚK A SPOLEČNOST ČLOVĚK A PROSTŘEDÍ ČLOVĚK A EKONOMIKA ČLOVĚK A SPOL. SYSTÉM Industry 4.0 Digitizace & Virtuální Realita Média & soc. sítě Demografie Zdraví Migrace Rovné příležitosti mužů a žen Globalizace & Regionalizace Architektura & bydlení Creative City & Smart City Udržitelnost Virtuální propojení Fyzické propojení Životní prostředí Vzdělávání Inovační kultura Design Kreativní ekonomika Digitální ekonomika Podnikání & Etika Klastrování & síťování Participace ochrana IPR BIG Data Systém VaVaI Odpovědnost org. & VaVaI Evidence based policy Veřejné služby Posílení společenské a humanitní dimenze ve VaVaI při řešení výzev a příležitostí 21. století 1 2 3 4
 • 15. 1 2 3 4 5 Kdy je prováděná činnost výzkumem a vývojem? Nové pokroky, původní poznání, novost v porovnání se současnou úrovní poznání, v oboru doposud nevyužité závěry, opětovná interpretace existujících výsledků, etc. Projekt musí obsahovat nový koncept nebo nápad, proto je kreativita/tvůrčí činnost neodmyslitelný vstup do výzkumné činnosti. Všechny rutinní změny jsou vyloučeny. Ve VaV činnostech je obsažen prvek nejistoty ohledně výsledků, nákladů a času potřebných k dosažení výsledků projektu, stejně jako toho, zda jeho cílů může být v nějakém stupni dosaženo. Zaměření na získání nových poznatků Původní, ne obecné známé koncepty a hypotézy Nejistota ohledně konečného výsledku Systematické pláno- vání a rozpočtování Výsledky reprodu- kovatelné, příp. převoditelné NOVOST KREATIVITA NEJISTOTA SYSTEMA- TIČNOST REPRODUKO- VATELNOST VaV je formální činnost, plánovitě prováděná, s uchovanými záznamy z procesu i z výsledků. Je nutné zaměřit projekt na řešení konkrétních potřeb a stanovit lidské zdroje a financování. Projekt by měl umožnit přesnost nových poznatků jiným výzkumným týmům, včetně VaV s negativními výsledky. Poznatky nemohou zůstat nevyřčené. Měly by být šířeny/sdíleny, a to včetně těch chráněných. Podporované aktivity = VaV
 • 16. Kdy je prováděná činnost výzkumem a vývojem? Podporované aktivity = VaV Není AV a EV Je AV a EV Digitalizace umělecké sbírky za účelem její správy a prezentace na webu jako součást rozvoje kulturní instituce Nové technické řešení pro digitalizaci umělecké sbírky a vývoj mobilní aplikace pro prezentaci podobných druhů sbírek. Zpětná analýza účinnosti zavedené technologie pro novou akustiku hudebního nástroje jako prostředku k získání zpětné vazby Nová interpretace zjištěných nesrovnalostí za účelem vývoje nových řešení vztahujících se k zavedené akustické technologii. Odborná příprava zaměstnanců městských úřadů za účelem lepšího zpracování existujících velkých dat o demografickém složení obyvatel Nové metody přípravy školení zaměstnanců městských úřadů za účelem zpracování demografických velkých dat obyvatel. Výzkum ekonomické teorie, která se zaměřuje na zjištění, co určuje regionální rozdíly v ekonomickém růstu. Analýza zvláštního regionálního případu s cílem navrhnout nástroje hospodářské politiky tak, aby byl region podpořen v růstu. Příklad 1 DIGITALIZACE Příklad 2 TECHNOLOGIE Příklad 3 VZDĚLÁVÁNÍ Příklad 4 POLITIKA
 • 17. Podporované druhy výsledků RIV Registr informací o Výsledcích RUV Registr uměleckých výstupů OSTATNÍ RIV „O“ ostatní výsledky VaVaI P – patent F – průmyslový a užitný vzor G – prototyp, funkční vzorek H – předpis, norma, směrnice N – cert. metodiky a mapy R – software Vsouhrn –výzkumná zpráva A – audiovizuální tvorba M – uspořádání konference W – uspořádání workshopu E – uspořádání výstavy J – recenzovaný odborný článek B – odborná kniha C – kapitola v odborné knize O – ostatní výsledky (…prostřednictvím činnosti výzkumu a vývoje pro inovace): • Architektura • Audiovize • Design • Hudba • Literatura • Scénická umění • Výtvarná umění • Aplikace ICT • Herní simulace a trenažéry • Počítačová hra • Datové struktury a soubory • Algoritmus • Prototyp hardware • Vnímatelné vlastnosti produktu • Světelný a zvukový design • Slovník • Kritická edice • Učebnice • Didaktická metoda • Didaktická pomůcka • Psychodiagnostická metoda • Založení podniku (start up včetně spin off) • atd. Uvedené výsledky musí splňovat podmínky stanovené Metodikou hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů.
 • 18. Kapitola III. Podpora inovačního ekosystému SHV, tedy: interdisciplinarity, propojení technického a netechnického obsahu výzkumu, využití základního výzkumu k aplikacím a také podpora aplikační kultury
 • 19. vždy) APLIKAČNÍ KULTURA = aplikovatelnost ► metoda & cílová skupina + aplikovanost ► uživatelé & aplikační garant a) INTERDISCIPLINARITA …spojení znalostí v multi-, inter-, transdisciplinárních projektech b) TECH. + NETECH. OBSAH …propojení technického a netechnického obsahu výzkumu c) ZÁKLADNÍ V. K APLIKACÍM …vytěžení potenciálu základního výzkumu (publikací) k aplikacím + → ↔ Zaměření → Podpora inovačního ekosystému společenských a humanitních věd včetně umění
 • 20. Zaměření a) PŘÍNOSY MULTIDISCIPLINÁRNÍCH PŘÍSTUPŮ PROČ? • Výzvy a příležitosti 21. století jsou natolik komplexní, že jejich řešení mnohdy leží za hranicemi jednotlivých oborů. Nadto lze inovační potenciál některých oborů SHV včetně umění lépe čerpat až ve spojení s jiným oborem nebo obory. JAK? • OBORY: sbližování znalostí technických, přírodních, lékařských, zemědělských, společenských, humanitních nebo uměleckých oborů za účelem získání nových znalostí pro aplikace → multidisciplnarita, interdisciplinarita, transdisciplinarita, intradisciplinarita apod. • REALIZAČNÍ TÝM: expertíza, kompetence, vyváženost (odbornost, zkušenost, gender). • ŘÍZENÍ PROJEKTU: interdisciplinarita → patrná např. z popisu koordinace pracovních kroků, milníků, kombinace výzkumných metod různých oborů, řízení znalostně diverzitního týmu apod. • VÝSTUPY: interdisciplinární propojení oborů přispívá cílům projektu a ke vzniku kompaktních výstupů projektu. ZA JAKÝM ÚČELEM? • Výsledkem bude vyšší propustnost znalostí různých oborů a zvýšení synergického efektu jejich inovačního potenciálu. →
 • 21. Zaměření b) PROPOJENÍ VÝZKUMU TECHNICKÉHO A NETECHNICKÉHO CHARAKTERU PROČ? • Inovované produkty, které nereflektují svůj netechnický obsah, mohou být nebezpečné nebo neúmyslně spouštět negativní změny ve společnosti. Toto propojení navíc umožní SHV využít technologických řešení k doručení jejich inovačního potenciálu do společnosti. JAK? • OBORY: propojení technických věd s SHV nebo umění za účelem: a) produkce odpovědnějších technologií zejména dle principů RRI; b) doručení inovačního potenciálu SHV nebo umění společnosti skrze technologická řešení. • REALIZAČNÍ TÝM: expertíza, kompetence, vyváženost (odbornost, zkušenost, gender). • ŘÍZENÍ PROJEKTU: propojení tech. a netech. obsahu → patrné např. popisu milníků, kompletace výstupů použitých metod, dělby odpovědnosti apod. • VÝSTUPY: propojení technického a netechnického obsahu výzkumného záměru přispívá cílům projektu a ke vzniku kompaktních výstupů projektu. ZA JAKÝM ÚČELEM? • Minimalizace nežádoucích účinků nových technologií na člověka a společnost, etablování odpovědnějšího VaVaI (RRI) a využití technických řešení pro cíle SHV. +
 • 22. Zaměření c) VYUŽITÍ POTENCIÁLU ZÁKLADNÍHO VÝZKUMU K APLIKACÍM PROČ? • Inovační potenciál znalostí SHV a přínosů umění pro společnost mnohdy zůstává v latentním stavu. Míra využívání těchto znalostí a přínosů pro aplikace – tedy pro pozitivní společenskou změnu – je nízká. JAK? • OBORY: projekt navazuje na výsledky základního výzkumu uvedených v článcích, odborných knihách, sbornících a dalších publikacích za účelem jejich zužitkování pro aplikace. Tyto publikace jsou popsané a případně přiřazené k projektu, v rámci kterého vznikly. • REALIZAČNÍ TÝM: expertíza, kompetence, vyváženost (odbornost, zkušenost, gender). • ŘÍZENÍ PROJEKTU: využití základního výzkumu k aplikacím → patrné např. z popisu navazujících výzkumných metod, milníků, dělby odpovědnosti v týmu apod. • VÝSTUPY: využití znalostí základního výzkumu přispívá cílům projektu a ke vzniku kompaktních výstupů projektu. ZA JAKÝM ÚČELEM? • Vyšší míra využívání znalostí základního výzkumu SHV (publikací) a přínosů umění k aplikacím. →
 • 23. Zaměření vždy) APLIKAČNÍ KULTURA PROČ? • Pro vyšší aplikovatelnost: výstup VaV je nástrojem, proto musí „dobře padnout do ruky“. • Pro skutečné aplikování: Nástroj slouží pozitivní změně, proto musí být využíván. JAK? • VÝZKUMNÉ METODY: Participativní metody, Metody uměleckého výzkumu, Behaviorální metody, Design Thinking Research, Integrace genderová dimenze do VaVaI, Metody odpovědného výzkumu a inovací atd., jejichž užití přispěje k větší relevanci Vašeho výstupu. • UŽIVATELÉ VÝSTUPU: znalost potenciálních uživatelů Vašeho výstupu, jehož využíváním má být probuzena „pozitivní změna“ vůči „výzvám a příležitostem 21. století“. • CÍLOVÁ SKUPINA: znalost segmentu společnosti, kterému je určena „pozitivní změna“. • APLIKAČNÍ GARANT: budoucí uživatel výstupu projektu nebo reprezentant cílové skupiny, který dodává potřebné vstupy, pomáhá předcházet rizikům, ověřuje relevanci výstupu, testuje jeho funkčnost, podává zpětnou vazbu řešitelskému týmu atd. ZA JAKÝM ÚČELEM? • Maximalizace úspěšného dokončení projektu = produkcevyužitelných a následně skutečně využívaných výstupů VaV. ↔
 • 24. Kapitola IV. Kdo je to aplikační garant a co má dělat v projektu včetně fiktivních příkladů výzkumných záměrů
 • 25. Aplikační garant (AG) Zapojení aplikačního garanta do projektu KDO? Organizace, která má zájem využít plánovaný výstup projektu v praxi: podnik, orgány státní správy, územně samosprávné celky, školy, kulturní instituce, církevní organizace, org. zdravotní a sociální péče aj. Aplikační garant může být součástí konsorcia v roli hlavního uchazeče i dalšího účastníka. PROČ? Pro zvýšení uplatnitelnosti a pro následné uplatnění výstupu VaV, minimalizaci rizik projektu, dodání nezbytných vstupů, přispění do projektu svým know how o cílové skupině, participaci na výzkumné metodě aj. JAK? Není-li AG součástí konsorcia, deklaruje zájem o výstup projektu a stvrzuje s řešiteli způsob a míru zapojení do projektu formou např. Letter of Intent (LoI). Vyjadřuje se ke změnovým řízením a k závěrečné zprávě včetně implementačního plánu. KOLIK? Organizací, které plní roli aplikačního garanta, může být v projektu více. Není- li AG součástí konsorcia, nemá vůči projektu žádné finanční plnění – nepřispívá projektu žádnou částkou a nejsou mu propláceny náklady.
 • 26. AG a jeho role v projektu Zapojení aplikačního garanta do projektu PŘÍPRAVA PROJEKTU • Matchmaking: AG kontaktuje fakultu, VŠ kontaktuje AG, podnik kontaktuje VO, konsorcium kontaktuje AG, AG kontaktuje podnik a společně pak další VO atp. • Komunikace: precizace obsahu projektu, způsobu a míry zapojení, metod a druhu hlavního výstupu v LoI, smlouvě o smlouvě budoucí, memorandu nebo v jiném dokumentu, ze kterého je výše uvedené zřejmé. REALIZACE PROJEKTU • Způsob zapojení: dodání vstupů, metodická participace, zpětná vazba, minimalizace rizik a spoluřešení těch vzniklých, pilotování, přemostění mezi řešiteli a cílovou skupinou apod. • Míra zapojení: pravidelné konzultace, nárazová participace, zhuštěná spolupráce v určitém období tvorby výstupu atp. • Vyjádření k projektu: Dohoda o změnovém řízení stran hlavního výstupu, vyjádření k závěrečné zprávě včetně implementačního plánu. PO SKONČENÍ PROJEKTU • Využívání výstupu: zaškolení, způsob evaluace, zpětná vazba řešitelskému týmu o osvědčení výstupu v praxi, součinnost při PR projektu atp.
 • 27. UCHAZEČI O PODPORU Uživatelé výstupů VaVaI: a) INTERDISCIPLINARITA b) TECH. + NETECH VaVaI OBSAH c) ZÁKLADNÍ VÝZKUM K APLIKACÍM vždy) APLIKAČNÍ KULTURA NÁVRH PROJEKTU APLIKAČNÍ GARANT Schéma návrhu projektu + užití nových výzk. metod, je-li to vhodné: Participativní výzkumné metody, Výzkumné metody orientované na uživatele, Metody uměleckého výzkumu Odpovědný výzkum a inovace Behaviorální výzkumné metody, Design Thinking Research methods, Genderová dimenze v obsahu VaVaI, atd. … Cílová skupina: Politici Úředníci stát. sp. Administrátoři Ochránci přírody Pedagogové Výzkumníci Starostové Úřededníci ÚSC Soc. pracovníci Duchovní Lékaři Zdravotníci Rehabilitátoři Zaměstnanci Podnikatelé Režiséři Dramaturgové Kurátoři atp. Občané Obyvatelé Mladí lidé Senioři Soc. vyloučení Studenti Žáci Rodiče Cestující Drogově závislí Postižení lidé Pacienti Spotřebitelé Zaměstnanci Podnikatelé Umělci Obecenstvo Uživatelé médií Uživatelé soc. sítí atp. ZAMĚŘENÍ PROJEKTU DPO
 • 28. AG v konsorciu APLIKAČNÍ GARANT (AG) AG mimo konsorcium Způsoby zapojení AG DPO Výzkumné organizace Další právnické osoby Podniky ÚSC = pravidla veřejné podpory platná pro VO: ▪ Ústavy ▪ Vysoké školy ▪ Univerzity ▪ VO a.s., s.r.o. = pravidla veřejné podpory: • obce, kraje, mikroregiony, místní akční skupiny, euroregiony a svazky obcí = pravidla veřejné podpory platná pro podniky: • a.s., s.r.o., OSVČ + • Úřady, Školy, Zdravotnické, Kulturní org., další NGO… Míra podpory: Max. 100 % příp. spoluúčast i z veřejných zdrojů Míra podpory: Max. 80% Min 20% spoluúčast i z veřejných zdrojů Míra podpory: Dle Nařízení Spoluúčast z neveřejných zdrojů atp.• Max. podpora na projekt = 90%
 • 29. Cesta k projektu Příležitost k etablování evidence based policy v oblasti rozvoje participace: „pro občany s občany“ – zaměřeno na přechod mezi pracovní akt. a důchod. Identifikace problému & příležitosti + znalost cílové skupiny Co? Sociální geografe, religionistika, teologie, sociologie, fakulta ICT – big data. Kontaktování partnerů – artikulace cílů projektu S kým? MinisterstvoKontaktování uživatelů výstupů projektu – aplikační garant Pro koho? Participativní metoda, politika, workshop, články v pop médiích Stanovení vhodných nástrojů – výstupů výzkumu Pomocí čeho? Zaměřeno na výzvy 21. století + Vždy) aplikační kultura + a) interdisciplinarita Naplnění cílů programu ÉTA, dodržení podmínek veřejné soutěže Podpora? Zvýšení kvality života nastupující generace 65+ na základě spoluvytvořených rámcových podmínek, etablování další dimenze evidence based policy. Obdržení podpory, vytvoření a použití nástrojů, dosažení cílů projektu Cíl Skrze propojení znalostí různých oborů a na základě participativních metod tvorby politik k vytvoření intervence. Milníky, lidé, management, novost, originalita skrze VaVaI Jak? Příklad: Participace cílové skup. na vzniku politik AG – ministerstvo
 • 30. Cesta k projektu AG – podnik (příjemce podpory) Bezpečnostní pásy jsou designované na průměrnou postavu muže – při nárazu i v malé rychlosti hrozí ohrožení plodu těhotné ženy. Identifikace problému & příležitosti + znalost cílové skupiny Co? Fakulta technického zaměření, genderová studia, lékařská fakulta a vývojářské centrum automobilky s cílem zvýšit bezpečnost jízdy. Kontaktování partnerů – artikulace cílů projektu S kým? Výrobce automobilů – vývojářské centrumKontaktování uživatelů výstupů projektu – aplikační garant Pro koho? Prototyp, workshop, učební skripta Stanovení vhodných nástrojů – výstupů výzkumu Pomocí čeho? Zaměřeno na výzvy 21. století + Vždy) aplikační kultura + c) Využití základního výzkumu k aplikacím. Naplnění cílů programu ÉTA, dodržení podmínek veřejné soutěže Podpora? Zvýšení bezpečnosti těhotných řidiček, objevení nového segmentu trhu, zvýšení dobrého jména obchodní značky. Obdržení podpory, vytvoření a použití nástrojů, dosažení cílů projektu Cíl Za využití stávajících znalostí skrze další výzkum, vývoj, inovace pro řešení genderového obsahu v bezpečnostních prvcích aut. Milníky, lidé, management, novost, originalita skrze VaVaI Jak? Příklad: Genderová dimenze a bezpečnostní pásy
 • 31. Kapitola V. Péče o lidské zdroje, přehled hlavních charakteristik programu v kostce a doporučení uchazečům a aplikačním garantům, jaké první kroky podniknout k získání podpory z programu ÉTA
 • 32. HR Excellence in Research Award Co? Zvýhodnění držitelů HR Award v programech TA ČR Kde? Pilotně v 1. VS programu ZÉTA a ÉTA Proč? • Harmonizace standardů HR prostředí napříč VO v evropském výzkumném prostoru pro udržení či nalákání mozků. • Podpora těch účastníků projektů, kteří kultivují pracovní prostředí a rovné příležitosti mužů a žen. • Konkurenceschopnější česká pracoviště v ERA. • Podpora synergií mezi programy různých poskytovatelů. • Harmonizace podmínek národních a rámcových programů EU. Co z toho? • Zvýšení paušálu z 20 % na 30 % Doporučení: OP VVV (MŠMT) Výzva č. 28 – Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj (výzva otevřena do 20. 4. 2017) 32
 • 33. Mám zájem o podporu z programu: PODNIK VÝZKUMNÁ ORGANIZACE/ÚSC APLIKAČNÍ GARANT CO UDĚLAT DÁLE? • Vyčlenit soukromé zdroje na kofinancování projektu; • pokud je to vhodné, nalézt další partnery (příjemce pdopory) do projektu; • pokud je to vhodné, nalézt způsob začlenění dalšího aplikačního garanta do projektu a toto písemně sjednat. CO UDĚLAT DÁLE? • Nalézt podnik/VO a nebo aplikačního garanta pro maximalizaci využitelnosti výstupů výzkumu; • nalézt způsob začlenění aplikačního garanta jakožto organické součásti projektu; • písemně sjednat způsob zapojení aplikačního garanta. CO UDĚLAT DÁLE? • Nalézt výzkumnou organizaci a nebo podnik, co mohou zažádat o podporu z programu; • napomoci artikulaci cílů výzkumu v návrhu projektu; • písemně ztvrdit své zapojení do projektu jako aplikační garant (participace, spoluvytváření, ověřování, opilotování apod.). CO UDĚLAT JAKO PRVNÍ? • Seznámit se s programem a zadávací dokumentací. • V případě nejasností nahlédnout do FAQ či položit dotazy na HelpDesk. • Definovat téma výzkumu a cílovou skupinu, která může z výsledků výzkumu těžit. • Poohlédnout se po partnerech, kteří mohou téma společně řešit a výsledky aplikovat.
 • 34. Obecné podmínky pro podání projektu do VS Příjemcem podpory může být podnik (právnická osoba i fyzická osoba), výzkumná organizace nebo další právnické osoby: • Návrh projektu může podat uchazeč sám nebo ve spolupráci s dalším účastníkem projektu. • Způsobilým uchazečem není podnik, na který byl vydán inkasní příkaz a podnik v obtížích podle článku 1 odst. 4 písm. a) a c) Nařízení. • Způsobilým uchazečem není takový subjekt, kterým není dodržena povinnost zveřejnit účetní závěrku v příslušném rejstříku ve smyslu zákona č. 304/2013 o veřejných rejstřících. Uchazeč musí splnit při podání návrhu projektu do veřejné soutěže několik podmínek: • Podat návrh projektu elektronicky prostřednictvím informačního systému ISTA v soutěžní lhůtě. • Zaslat Potvrzení podání návrhu projektu do datové schránky TA ČR. • Prokázat způsobilost uchazeče dle z. č. 130/2002 Sb. (čestné prohlášení).
 • 35. Helpdesk Dotazy k programu ÉTA a k 1. veřejné soutěži je možné podávat přes helpdesk na www.tacr.cz/hesk
 • 36. Přehled Skrze zapojení společenských a humanitních věd včetně umění do projektů VaVaI technického i netechnického charakteru, jenž jsou aplikačně zaměřené skrze činnosti AV EV. Posílení společenské a humanitní dimenze ve VaVaI při řešení výzev a příležitostí 21. století. Pro podporu nových (nebo podstatně zdokonalených stávajících) výrobků, postupů, procesů nebo služeb využívaných za účelem probuzení pozitivní změny. Co? Jak? Proč? VO, podniky a nebo ÚSC (způsobilí uchazeči) spolu s dalšími aplikačními garanty z řad ziskové, neziskové a veřejné sféry.S kým? Pomocí všech užitečných výstupů VaV, jsou-li nástroji k aplikaci = RUV (Registr uměleckých výstupů) a RIV včetně dalších výstupů “O”.Čím? a) Využití přínosů multidisciplinárních přístupů; b) Propojení výzkumu technického a netechnického charakteru; c) Vytěžení potenciálu výstupů základního výzkumu k aplikacím. Pomocí čeho? Paušál (flat rate) 30 % pro držitele HR Award (oproti běžným 20 %).Bonus?
 • 38. Kapitola VI. Předposlední slide: vize programu jedním pohledem
 • 40. Děkuji za pozornost Technologická agentura České republiky Technology Agency of the Czech Republic www.tacr.cz #ETA