Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

НАСТАВНО ЛИВЧЕ ПО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК за 7 одд

  • Als Erste(r) kommentieren

НАСТАВНО ЛИВЧЕ ПО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК за 7 одд

  1. 1. НАСТАВНО ЛИВЧЕ ПО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК за 7 одд.септември 2011г. 1. Во кој век започнува културната преродба во Македонија? 1/__ Во _____ в. 2. Црковнословенскиот јазик бил заменет со____________________. 1/__ 3. Кои се првите македонски автори што творелe на народен јазик? 1/__ _______________________________________________________. 4. Со какви содржини биле нивните книги?_____________________. 1/__ 5. Книгата „Различна поучителна наставленија“ ја напишал ________ _____________ , а во неа ги употребил _______________________ и ____________________ говори. 1/__ 6. Книгите „Огледало“ и „Утешение грешним“ ги напишал ___________ __________и во нив го употребил ___________ говор. 1/__ 7. Почетоците на граѓанската литература во Македонија датираат од ____________________ кога расте интересот за __________________ литература. 1/__ 8. Кои се првите собирачи на народни умотворби ? 1/__ ___________________________________________________________ 9. Кога и каде е објавен Зборникот на народни песни ? ____г. во _________ 1/__ 10. Кои се двете гледишта за оформување на литературен јазик во втората половина на 19 в.? - врз основа на _________________________ говори и - врз поширока ________________ основа 1/__ 11. Кои се првите наши учебникари? 1/__ _____________________________________________________________ 12. Социјалните песни се ________ творби. 1/__ 13. Авторот на социјална песна инспирација црпе од ____________________ ______________________________________________________________ 1/__ 14. Мотиви во социјалните песни се : _________________________________ ______________________________________________________________ 1/__ 1
  2. 2. 15. Што значи лирско-епска творба ?__________________________________ _______________________________________________________________ 1/__16. Што имаат заедничко елегијата и баладата: _________________________ _______________________________________________________________ 1/__17. По што се разликуваат елегиите и баладите ? - во елегиите __________________________________________________ - во баладите __________________________________________________ 1/__18. Што е медиумска култура ? _____________________________________ ______________________________________________________________ 1/__19. Како се делат актерите во филм или театарска претстава ? _____________________________________________________________ 1/__ 20.Каква улога добил Горан во претставата ? / во текстот – Спасувачка уло- Га од Р. Јовчевски / ____________________________________________ 1/__ 21. Напиши реченица во која ќе ги искажеш своите моментални чувства. 5/__ _____________________________________________________________ ______________________________________________________________ Име и презиме___________________________ Работено на ___________________________ Вратено на ____________________________ Бодови 25 / _____ - оценка _____ 2
  3. 3. Очекувани одговори 1. 19в. 2. народен јазик 3. Јоаким Крчовски и Кирил Пејчиновиќ 4. со црковна 5. североисточните и западномакедонските 6. К.Пејчиновиќ; тетовски 7. средината на 19в.; народната 8. Браќата Миладиновци, Димитар и Константин 9. 1861г.; Загреб 10. западномакедонски ; дијалектна 11. Партениј Зогравски и Ѓорѓи Пулевски 12. лирски 13. неправдите кои го доживуваат угнетените и експлоатирани работници 14. социјална нееднаквост, сиромаштија, експлоатација, желба за подобар живот 15. која ќе изобилува со чувства, а во исто време ќе раскажува случка или настан 16. двете се лирско-епски, тажни чувства, несреќни случувања, трагичен крај 17. –се тажи по нешто неповратно изгубено (младост, живот) - останува надеж 18. Средина, посредник за културна комуникација (радио, ТВ, театар, кино, весник..) 19. главни, споредни 20. споредна 21. Да се потикнат да ги искажуваат своите чувства и расположба 3

×