Kertas cadangan penyelidikan tindakan

Suzi Suziyana
Suzi SuziyanaInstitut Perguruan Kampus Bahasa Melayu(IPGKBM)

SUZIYANA

KERTAS CADANGAN PENYELIDIKAN TINDAKAN                           2012

          KERTAS CADANGAN PENYELIDIKAN TINDAKAN

 MENINGKATKAN KEMAHIRAN MENULIS UNTUK MURID TAHUN 1 MELALUI KAEDAH
              ANSUR MAJU SECARA BERULANG

                      Oleh

                SUZIYANA BINTI TUKIRAN

                 DPLI (A) SEMESTER 2

              IPG KAMPUS BAHASA MELAYU

1.0  PENDAHULUAN


   Tulisan ialah lambang-lambang bunyi bahasa yang telah dipindahkan dalam bentuk bagi
   melahirkan perasaan, fikiran dan idea. Tulisan adalah terjemahan simbol-simbol bahasa
   dalam bentuk suku kata atau ayat atau perkataan yang membawa sesuatu maksud.
   Menulis pula adalah proses memindahkan lambang-lambang bunyi yang tersusun dan
   melahirkan bunyi-bunyi yang bermakna serta dijadikan alat komunikasi. Peranan tulisan
   adalah amat penting bagi kehidupan kanak-kanak. Kanak-kanak perlu didedahkan
   dengan cara penulisan yang betul. Tujuannya, kanak-kanak ini akan mampu menyusun
   ayat-ayat yang betul dan boleh difahami oleh pembaca. Selain itu, tujuan kanak-kanak
   belajar menulis ialah untuk meluaskan pengatahuan dalam perbendaharaan kata,
   perkembangan bahasa dan tulisan; membolehkan mereka mengeja perkataan dengan
   lebih pantas; dan membolehkan mereka melahirkan fikiran dan perasaan yang
   sempurna dalam bentuk tulisan.


   Tulisan yang tidak kemas dan cakar ayam akan menyukarkan guru menyemak tugasan
   mereka dan mereka juga sudah tentu tidak mampu untuk membaca semula tulisan
   tersebut. Oleh itu, tujuan kertas cadangan ini dibuat adalah untuk membantu murid-
   murid dalam kelas Tahun Satu Bestari menulis dengan cantik, kemas dan teratur. Aktiviti
   pratulisan dan kaedah ansur maju telah dipilih untuk mengatasi masalah murid ini.
1|Muka surat
KERTAS CADANGAN PENYELIDIKAN TINDAKAN                         2012

2.0  REFLEKSI PENGALAMAN YANG LALU


   Masalah tulisan yang tidak kemas dalam kalangan murid akan menyebabkan proses
   pengajaran dan pembelajaran tidak dapat dijalankan dengan sempurna. Berdasarkan
   pengalaman saya yang lalu, saya telah berpeluang untuk mengajar mata pelajaran
   Bahasa Melayu murid Tahun Satu. Masalah yang menjadi fokus saya dalam mengajar
   murid Tahun Satu ini ialah masalah tulisan murid yang tidak kemas. Walaupun
   kebanyakan murid telah menguasai kemahiran membaca dan menulis dengan agak baik
   namun disebabkan jumlah murid yang agak ramai iaitu seramai 34 orang dalam satu
   kelas menyebabkan saya tidak dapat diberikan sepenuhnya kepada setiap pelajar.
   Masalah wujud khususnya dalam kelas Tahun Satu Bestari yang rata-rata muridnya
   mempunyai tahap kecerdasan yang sederhana dan rendah. Ini menyebabkan terdapat
   beberapa murid yang lemah menghadapi sedikit keciciran di dalam proses pembelajaran
   berbanding rakan-rakan lain.


   Sebagai guru, saya bertanggungjawab untuk memastikan murid-murid saya tidak
   menghadapi keciciran. Di sini saya memfokuskan kepada masalah beberapa orang
   murid dari kelas Tahun Satu Bestari iaitu tulisan cakar ayam. Tulisan mereka buruk,
   bengkang bengkok, tidak menulis mengikut garisan yang terdapat pada buku latihan dan
   saiz antara perkataan tidak sama. Tulisan mereka juga sukar dibaca. Antara kesilapan
   gaya penulisan yang sering didapati dalam kalangan murid ini ialah cara memegang
   pensel yang tidak betul, saiz perkataan yang tidak konsisten, ruang antara perkataan
   yang tidak tepat dan tidak dapat menulis perkataan dengan betul.


   Pada pendapat saya, situasi ini berlaku disebabkan murid-murid tidak didedahkan
   dengan teknik-teknik atau strategi penulisan yang betul sejak awal lagi. Menurut Levine
   (1987), cara memegang alat tulis akan mempengaruhi bentuk tulisan yang dihasilkan.
   Tulisan yang cantik dan mudah dibaca adalah aset yang berharga dalam kehidupan
   seseorang. Oleh itu, guru di sekolah memainkan yang penting untuk membaiki tulisan
   murid. Guru harus mengajar murid cara menulis dengan kaedah atau teknik yang betul.


   Justeru, saya berfikir bagaimana cara untuk membantu murid Tahun 1 ini agar dapat
   menulis dengan teratur dan kemas. Kajian yang dijalankan oleh Norizan Binti Esa (2005)
   yang bertajuk “Kemahiran menulis secara kaedah ansur maju” menunjukkan bahawa

2|Muka surat
KERTAS CADANGAN PENYELIDIKAN TINDAKAN                        2012

   mengajar kemahiran menulis dalam kalangan kanak-kanak menggunakan kaedah ansur
   maju membolehkan kanak-kanak mampu menulis dengan lebih kemas, teratur serta
   kurang melakukan kesilapan. Oleh itu, saya memutuskan untuk menggunakan kaedah
   ansur maju dalam membaiki tulisan murid-murid Tahun 1 Bestari agar menjadi kemas
   dan teratur.3.0  FOKUS KAJIAN / ISU KEPERIHATINAN

   3.1  FOKUS KAJIAN


   Walaupun saya mengesan banyak masalah yang dihadapi oleh murid saya, namun
   untuk kajian tindakan ini, saya hanya akan memfokuskan kepada masalah tulisan yang
   tidak kemas dan teruk seperti cakar ayam. Ia bermula apabila membuat ujian awal
   semasa awal tahun persekolahan. Saya dapati murid-murid ini tidak mempunyai
   masalah dalam bacaan tetapi bermasalah dengan tulisan. Ini kerana hasil ujian
   mendapati keempat-empat murid ini berpotensi kerana mereka boleh membaca dengan
   baik. Tulisan yang tidak kemas menyukarkan guru menyemak hasil kerja murid.

   Salah satu keperluan akademik di sekolah ialah kebolehan menulis. Kebolehan menulis
   diperlukan untuk semua mata pelajaran di sekolah. Oleh itu, saya merancang beberapa
   tindakan bagi membantu murid-murid ini memperbaiki tulisan mereka. Saya merangka
   beberapa tindakan berdasarkan pembacaan saya mengenai cara perbaiki tulisan
   melalui kajian-kajian terdahulu.


   Untuk kajian ini, saya memberi fokus kepada empat orang murid Tahun 1 Bestari,
   Kampung Melayu Raya iaitu, Rahayu. Norhidayah, Mohamad Ikmal dan Mohd Shamil.
   Rajah 1 menunjukkan hasil tulisan murid terbabit sebelum pelaksanaan tindakan.
   Tinjauan awal saya mendapati cara keempat-empat murid ini memegang pensel adalah
   salah. Menurut Levine (1987), cara memegang alat tulis akan mempengaruhi bentuk
   tulisan yang dihasilkan oleh murid. Kelemahan dalam motor halus menyebabkan kanak-
   kanak menghadapi kesukaran memegang pensel, memasang butang baju dan
   memasang manik. Kanak-kanak yang menghadapi dyspraxia motor halus menunjukkan
   kelemahan dalam koordinasi motor.3|Muka surat
KERTAS CADANGAN PENYELIDIKAN TINDAKAN                        2012
    Rajah 1: Tulisan salah seorang daripada empat orang murid yang menjadi sasaran
                untuk kajian ini iaitu Mohd Ikmal.

   Masalah dyspraxia motor halus menyebabkan ketidaktentuan cengkaman pada alat
   tulis. Kanak-kanak ini tidak berupaya mengawal saraf ketiga memegang dan
   menggerakkan pensel secara stabil. Kanak-kanak yang tidak menggunakan motor halus
   ketika menulis menyebabkan cengkaman pensel tidak kuat. Mereka sebenarnya
   menggunakan lengan dan pergelangan tangan, dan bukan jari untuk menulis.
   Cengkaman yang terlalu kuat pada alat tulis dan jari yang terlalu dekat dengan mata
   pensel menimbulkan kesakitan kepada kanak-kanak. Menurut Levine, semua ini adalah
   faktor yang menyumbang kepada pembentukan huruf yang tidak cantik.

   Postur badan dan penggunaan pensel yang kurang sesuai juga memainkan peranan
   yang penting dalam menghasilkan tulisan yang kemas dan cantik. Menurut Sassoon
   (1993) pula, beliau mendapati guru kurang memberi penekanan kepada pengajaran
   menulis di kelas khususnya cara memegang alat tulis dengan betul dan menulis huruf
   mengikut pergerakan yang betul. Kanak-kanak sepatutnya didedahkan kepada kaedah
   menulis yang betul pada peringkat awal lagi supaya kanak-kanak minat untuk
   melahirkan idea melalui tulisan yang cantik dan penuh dengan kesenian. Tulisan yang
   cantik dan mudah dibaca adalah aset yang sangat berharga dalam kehidupan
   seseorang. Murid-murid sekolah didapati boleh menulis tetapi tidak menulis dengan cara
   yang betul. Dalam mengejar celik huruf, guru-guru kadang-kadang kurang memberi
   perhatian membentuk huruf mengikut pergerakan yang betul.
4|Muka surat
KERTAS CADANGAN PENYELIDIKAN TINDAKAN                        2012

   3.2    TINJAUAN MASALAH


   Tujuan utama saya menjalankan kajian ini adalah untuk merancang tindakan bagi
   mengatasi masalah tulisan murid yang tidak kemas dan seperti cakar ayam. Masalah ini
   dikenalpasti dalam kalangan murid Tahun 1 Bestari iaitu melibatkan dua orang murid
   lelaki dan dua orang murid perempuan. Saya telah memilih untuk menggunakan kaedah
   ansur maju secara berulang kepada keempat-empat murid berkenaan.


        Untuk tujuan mengenalpasti masalah dalam kajian ini, saya telah menggunakan
   beberapa alat kajian yang dapat membantu saya membuktikan masalah ini benar-benar
   wujud. Alat kajian yang saya gunakan dalam kajian ini ialah:


        Pemerhatian
        Pemerhatian dilaksanakan untuk mengkaji dan memahami proses yang berlaku
        dalam bilik darjah dan mengesahkan masalah yang dikenalpasti. Pemerhatian
        merupakan teknik berkesan dalam pengumpulan data. Pemerhatian dibuat
        secara berstruktur dengan menggunakan senarai semak supaya lebih mudah
        untuk dianalisis. Saya melakukan pemerhatian dengan melihat tulisan murid
        dalam buku latihan mereka, cara mereka memegang pensel dan postur duduk
        mereka.


        Analisis pemerhatian adalah seperti berikut:
     Masalah             Murid A     Murid B  Murid C    Murid D
                     (Ikmal)    (Shamil)  (Rahayu)  (Norhidayah)
     1. Postur badan
     2. Cara pegang pensel
     3. Tulisan sukar dibaca
     4. Perkataan terlalu rapat
      dan condong
     5. Tulisan bersepah
     6. Huruf terlalu dekat
     7. Huruf besar dan kecil
      bercampur dalam satu
      perkataan


5|Muka surat
KERTAS CADANGAN PENYELIDIKAN TINDAKAN                       2012

      Didapati, murid A, B, C, dan D mempunyai masalah dalam ketujuh-tujuh masalah
      yang disenaraikan dalam borang tersebut.


      Temubual Semi Berstruktur
      Saya menjalankan temubual semi berstruktur terhadap guru mata pelajaran
      untuk mengenalpasti masalah sebenar yang dihadapi oleh murid-murid tersebut
      dan untuk mendapatkan maklumat yang mendalam berkenaan isu atau masalah.
      Temubual semi struktur adalah jenis temubual di mana soalan-soalan telah
      dibentuk terlebih dahulu untuk digunakan sebagai panduan semasa proses
      temubual. Penemubual bebas untuk mengemukakan soalan-soalan lain yang
      tiada dalam set soalan sedia ada. Oleh demikian boleh dikatakan bahawa,
      temubual semi struktur terletak antara temubual berstruktur dan temubual tidak
      berstruktur (Choong Lean Keow, 2011). Transkripsi temubual boleh dilihat pada
      bahagian lampiran.


      Penelitian dokumen
      Penelitian dokumen digunakan untuk meneliti latihan yang dilakukan oleh murid.
      Cara ini digunakan untuk menyokong dapatan sedia ada yang telah diperoleh
      melalui alat kajian lain. Data daripada dokumen diperoleh dengan menggunakan
      item senarai semak.
      Latihan menulis dalam buku      Baik     Sederhana    Lemah
      garis tiga
      Murid A
      Murid B
      Murid C
      Murid D

      Didapati bahawa hanya murid C (Rahayu) sahaja yang dapat membuat latihan
      penulisan menggunakan buku garis tiga berada di tahap sederhana manakala
      murid A, B, dan D masih berada ditahap lemah (tulisan tidak cantik dan sukar
      dibaca)

   3.3  ANALISIS MASALAH


      Berdasarkan  kajian  yang  akan  dijalankan,  saya  menggunakan  teknik
      pemerhatian, temu bual dan penelitian dokumen. Melalui pemerhatian saya
      mendapati terdapat empat orang murid yang dikenalpasti menghadapi masalah
6|Muka surat
KERTAS CADANGAN PENYELIDIKAN TINDAKAN                        2012

       tulisan yang tidak kemas dan teruk seperti cakar ayam. Dalam kajian ini, saya
       menggunakan foto sebagai alat pemerhatian.


       Seterusnya teknik temubual digunakan untuk mendapatkan data kualitatif.
       Temubual kualitatif merujuk kepada temubual di mana pengkaji mengemukakan
       soalan-soalan terbuka kepada seseorang, merekod jawapannya, membuat
       transkripsi dan akhirnya menganalisis data tersebut. Penelitian dokumen pula
       saya gunakan untuk melihat perbezaan dan peningkatan sebelum dan selepas
       kajian dijalankan. Penelitian dokumen melibatkan hasil tulisan murid yang
       bermasalah dalam tulisan mereka dan boleh dilihat dalam buku latihan mereka.


       Kesimpulannya, saya telah mengenalpasti masalah yang dihadapi oleh murid-
       murid khususnya yang berkaitan dengan tulisan yang tidak cantik dan tidak
       kemas serta sukar dibaca dan empat orang telah dikenalpasti iaitu dua orang
       lelaki (Mohamad Ikmal dan Mohd Shamil) dan dua orang perempuan (Rahayu
       dan Norhidayah). Saya juga telah mengenalpasti punca masalah dan memilih
       kaedah ansur maju untuk mengatasi masalah mereka.

4.0  OBJEKTIF KAJIAN / SOALAN KAJIAN

4.1  Objektif Kajian


   Kajian dilakukan untuk memastikan empat orang murid Tahun 1 Bestari ini mampu
   memegang pensel dengan betul semasa menulis dan memperbaiki tulisan mereka agar
   lebih kemas dan boleh dibaca melalui latihan menulis yang kerap.

4.2  Soalan Kajian


   Kajian ini dijalankan untuk menjawab persoalan kajian berikut.


       Adakah latihan penulisan menggunakan kaedah ansur maju secara berulang
       dapat memperbaiki kekemasan tulisan empat orang murid Tahun 1 Dedikasi?

5.0  KUMPULAN SASARAN

   4 orang murid Tahun Satu Bestari, Kampung Melayu Raya iaitu, Rahayu. Norhidayah,
   Mohamad Ikmal dan Mohd Shamil.

7|Muka surat
KERTAS CADANGAN PENYELIDIKAN TINDAKAN                         2012

6.0  PERANCANGAN TINDAKAN


   Selama beberapa minggu saya mengajar Bahasa Melayu Tahun 1 Bestari, saya
   mendapati empat orang pelajar kelas ini tidak dapat menulis dengan kemas dan teratur
   lebih-lebih lagi dalam menghasilkan tulisan cantik. Ini mungkin disebabkan mereka tidak
   didedahkan tentang teknik dan strategi penulisan yang betul sejak awal lagi. Menurut
   Sassoon (1993), guru kurang memberi penekanan pengajaran menulis di kelas
   khususnya dari segi cara memegang alat tulis dengan betul, menulis perkataan
   mengikut pergerakan yang betul, menentukan saiz perkataan dan menentukan ruang
   antara perkataan. Penggunaan pensel yang kurang sesuai juga merupakan salah satu
   punca murid melakukan banyak kesilapan semasa menulis. Tulisan amat penting dan
   merupakan asas sesuatu pelajaran. Ia merupakan kemahiran asas yang perlu ada pada
   seseorang murid.

   Kaedah penulisan menggunakan ansur maju adalah inspirasi yang saya peroleh
   daripada kaedah yang digunakan oleh Tiong Houng Ching (2005) dan Norizan Binti Esa
   (2005). Tiong Houng Ching telah menjalankan kajian terhadap pelajar Tingkatan
   Peralihan yang masih belum boleh menulis dengan teratur dan kemas dalam buku
   latihan dua garisan. Dalam kajian ini, saya telah menyediakan dan mengatur beberapa
   langkah bagi membantu murid-murid menghasilkan tulisan yang cantik dan kemas.
   Langkah-langkah tersebut adalah seperti berikut.

   Langkah 1:


   Saya menunjukkan cara duduk dan kedudukan kertas iaitu dada menghadap ke meja
   sebanyak 180°. Postur badan yang betul adalah penting kerana murid tidak terlalu
   tunduk ke meja serta memastikan lengannya berada di atas meja semasa menulis.

   Langkah 2:

   Saya menunjukkan kepada mereka cara memegang pensel dengan betul. Pensel
   dipegang dengan kadar satu setengah inci dari awal mata pensel seperti yang
   ditunjukkan pada Rajah 2.
8|Muka surat
KERTAS CADANGAN PENYELIDIKAN TINDAKAN                     2012
               Rajah 2. Cara betul memegang pensel.

   Langkah 3:

   Semasa langkah ini, saya melatih murid menulis dengan kedudukan tangan dan buku
   latihan yang sesuai dan selesa seperti yang ditunjukkan pada Rajah 3.
         Rajah 3. Kedudukan tangan dan buku semasa menulis.
9|Muka surat
KERTAS CADANGAN PENYELIDIKAN TINDAKAN                          2012

    Saya menunjukkan kedudukan tangan dan buku latihan semasa menulis. Kemudian,
    saya meminta murid mencontohi tindakan yang telah ditunjukkan. Mereka dikehendaki
    mempraktik sehingga menguasai kemahiran tersebut.

    Langkah 4:

    Murid-murid menulis perkataan secara ansur maju dan berulang menggunakan buku
    penulisan murid yang bergaris tiga. Contoh latihan tulisan yang diberikan adalah seperti
    yang ditunjukkan pada Rajah 4.
             Rajah 4. Contoh latihan tulisan cantik untuk ayat.


    Setelah mengajar dan membiasakan murid dengan beberapa langkah yang saya
    terangkan tadi, saya memantau postur badan dan cara murid memegang pensel dari
    semasa ke semasa. Latihan-latihan penulisan murid dikumpul dan dianalisis unstuck
    melihat kekemasan dan kecantikan tulisan murid-murid (rujuk lampiran).
10 | M u k a s u r a t
KERTAS CADANGAN PENYELIDIKAN TINDAKAN                           2012

7.0  PERANCANGAN CARA MENGUMPUL DATA


    Terdapat tiga teknik pengumpulan data yang saya akan gunakan untuk menghasilkan
    data deskriptif agar gambaran yang lebih menyeluruh tentang proses yang berlaku
    dalam kajian yang diperoleh. Untuk tujuan tersebut, tiga teknik utama yang biasa akan
    saya gunakan dalam penyelidikan ini iaitu pemerhatian, temu bual separa berstruktur
    dan bukti dokumen.


    Pemerhatian merupakan teknik yang berkesan dalam pengumpulan data untuk mengkaji
    dan memahami proses yang berlaku dalam bilik darjah. Lazimnya, dalam pemerhatian,
    saya melihat, mendengar, memerhati dan bertanya untuk mendapat maklumat serta
    untuk memahami apa yang berlaku dalam bilik darjah. Melalui pemerhatian, saya dapat
    merapatkan diri dengan empat orang murid tersebut di samping memerhati cara mereka
    menulis.


    Saya juga menggunakan teknik temubual untuk mengumpul data. Saya telah
    menemubual guru pemulihan dan guru Bahasa Melayu lain mengenai tulisan keempat-
    empat murid terbabit untuk mendapatkan maklumat yang releven dengan kajian. Mereka
    bersetuju dengan kajian ini dan menyokong cubaan kaedah ini dalam usaha saya
    membaiki tulisan keempat-empat murid tersebut.


    Selain itu, saya juga akan menemu bual keempat-empat murid tersebut tentang
    keselesaan mereka menulis dengan postur badan dan cara mereka memegang pensel
    dengan betul. Saya juga akan bertanyakan sama ada latihan berbentuk garis tiga
    membantu mereka menghasilkan tulisan yang lebih cantik dan kemas.

    Di samping teknik pemerhatian dan temu bual, saya juga akan memperolehi data
    daripada dokumen. Pengutipan maklumat daripada dokumen ini membolehkan saya
    menambah, membandingkan dan memperkukuh lagi data-data yang diperoleh daripada
    teknik pemerhatian dan teknik temu bual. Dokumen ini kemudiannya saya akan analisis
    untuk melihat bentuk, pola dan trend yang berlaku selain menyediakan bukti kukuh
    untuk menguatkan kredibiliti teknik temu bual dan pemerhatian. Untuk kajian ini,
    dokumen yang saya kutip adalah hasil kerja murid iaitu tulisan (contoh tulisan murid sila
    rujuk lampiran).11 | M u k a s u r a t
KERTAS CADANGAN PENYELIDIKAN TINDAKAN                             2012

8.0    PERANCANGAN CARA MENGANALISIS DATA


     Di sini saya akan menganalisis data berdasarkan perkembangan tulisan keempat-empat
     murid tersebut selepas mereka dibiasakan dengan cara memegang pensel dan postur
     badan yang betul semasa menulis serta menulis berpandukan latihan penulisan bergaris
     tiga. Saya akan menggunakan borang penyemakan tulisan seperti yang ditunjukkan
     pada Jadual 1 untuk menyemak hasil tulisan mereka dari semasa ke semasa.


Tulisan                                      Gred
Kecondongan tulisan (bukan tulisan berangkai)
Perkataan terlalu rapat (bukan tulisan berangkai)
Huruf-huruf terlalu dekat (bukan tulisan berangkai)
Menyerupai huruf lain
Tarikh
Jadual 1: Borang penyemakan tulisan


Tulisan          Gred A          Gred B          Gred C
Kecondongan tulisan    Baik. Penghasilan     Sederhana. Penulisan   Lemah. Keseluruhan
(bukan tulisan      tulisan murid tidak    yang dihasilkan murid  hasil penulisan huruf
berangkai)        mempunyai sebarang    sederhana kerana     murid condong dan
             kecondongan        masih terdapat      terlalu condong.
                          sebarang
                          kecondongan dalam
                          penulisan mereka.
Perkataan terlalu     Baik. Perkataan-     Sederhana. Masih     Lemah. Keseluruhan
rapat (bukan tulisan   perkataan yang      terdapat perkataan-   Perkataan-perkataan
berangkai)        dihasilkan dalam     perkataan yang ditulis  dalam sesuatu
             penulisan tidak terlalu  terlalu rapat dalam   penulisan ditulis
             rapat.          sesuatu penulisan.    dengan rapat.
Huruf-huruf terlalu    Baik. Keseluruhan     Sederhana. Masih     Lemah. Keseluruhan
dekat (bukan tulisan   huruf-huruf yang     terdapat huruf-huruf   huruf-huruf dalam
berangkai)        dihasilkan dalam satu   yang ditulis terlalu   sesuatu penulisan
             penulisan tidak      dekat dalam sesuatu   ditulis terlalu dekat.
             mempunyai sebarang    penulisan.
             huruf-huruf yang
             terlalu dekat dan
             mempunyai jarak
             yang sesuai diantara
             huruf-huruf.
Huruf menyerupai     Baik. Tiada sebarang   Sederhana. Masih     Lemah. Keseluruhan
huruf lain        huruf yang        terdapat huruf yang   huruf dalam sesuatu
             menyerupai huruf lain   menyerupai huruf lain  penulisan selalu dan
             dalam sesuatu       dalam sesuatu      kerap diulang
             penulisan         penulisan.        kesalahannya dalam
                                       sesuatu penulisan.

12 | M u k a s u r a t
KERTAS CADANGAN PENYELIDIKAN TINDAKAN                           2012

                  Jadual 2: Kriteria pemberian gred.

     Penyemakan tersebut berdasarkan kriteria pemberian gred seperti yang ditunjukkan
     pada Jadual 2 di atas. Selain itu, saya juga menganalisis kandungan temubual yang
     telah saya jalankan.

9.0    PERANCANGAN PELAKSANAAN KAJIAN

     9.1   JADUAL PELAKSANAAN PENYELIDIKAN TINDAKAN / CARTA GANTT


     Jadual di bawah menunjukkan jadual pelaksanaan aktiviti yang dirancang dalam kajian
     penyelidkan tindakan.


                                       TARIKH
   BIL.                AKTIVITI
                                     PELAKSANAAN
        Mengenalpasti   masalah  dan  pengumpulan  data 30 Julai 2012 – 3
   1
        tinjauan awal                      Ogos 2012

   2     Menentukan objektif / soalan kajian           4 Ogos 2012

                                    6 Ogos 2012 – 8
   3     Merancang tindakan
                                    Ogos 2012
                                    9 Ogos 2012 – 17
   4     Melaksanakan tindakan
                                    Ogos 2012
                                    18 Ogos 2012 – 19
   5     Menganalisis tindakan
                                    Ogos 2012

   6     Membuat refleksi                    20 Ogos 2012

                                    21 Ogos 2012 – 31
   7     Menulis laporan kajian
                                    Ogos 2012
                                    1 September 2012 –
   8     Pembentangan dapatan kajian
                                    2 September 2012     9.2   KOS KAJIAN


     Kos yang terlibat sepanjang perancangan penyelidikan tindakan ini ditunjukkan pada
     jadual kos kajian di bawah.

13 | M u k a s u r a t
KERTAS CADANGAN PENYELIDIKAN TINDAKAN                           2012


                          KUANTITI X HARGA
    BIL.       JENIS BAHAN                    JUMLAH KOS
                            SEUNIT

    1   Kertas A4                2 x RM 8.50      RM 17.00

    2   Printer Cartridge            x RM 125.00      RM 125.00

    3   Buku Kajian               1 x RM 17.00      RM 17.00

    4   Fotostat bahan kajian                     RM 30.00

    5   Buku catatan guru            2 x RM 2.00       RM 4.00

    JUMLAH                               RM 193.0010.0   RUJUKAN


     Choong Lean Keow, PhD (2011). Asas Penyelidikan Tindakan Unstuck Program Ijazah
         Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian. Selangor: Kumpulan Budiman Sdn.
         Bhd.


     Levine, M. D.   (1987). Developmental variation and learning disorders. Cambridge,
         Massachusetts: Educators Publishing Service, Inc.

     Levine, M. D. (1994). Educational care: A system for understanding and helping children
         with learning problems at home and in school. Cambridge, Massachusetts:
         Educators Publishing Service, Inc.

     Noraini Binti Ombi (2009), Jurnal Kertas Kerja Kajian Kes ke atas Kekemasan Tulisan
         Murid Tahun 2 Dalam Kelas Pemulihan Khas Bahasa Melayu. Institut Pendidikan
         Guru Kampus Bukit Lintang.

     Norizan Binti Esa (2005), Jurnal Kemahiran Menulis Secara Kaedah Ansur Maju.
         Universiti Kebangsaan Malaysia.

     Rosinah Edinin (PhD), (2011) Cetakan 2012. Penyelidikan Tindakan Kaedah Dan
         Penulisan. Kuala Lumpur: Freemind Horizons Sdn. Bhd.14 | M u k a s u r a t
KERTAS CADANGAN PENYELIDIKAN TINDAKAN                          2012

      Sasson, R (1983). The practical guide to childrens Handwriting. Great Britain: Thames
          and Hudson.

      Sasson, R (1983). Handwriting: The way to teach it. Cheltenham: Stanley Thomas.


      Mariayee A/P Suppiah (2011). Meningkatkan Kemahiran Menulis Bentuk Dalam Bahasa
         Malaysia   Bagi  Murid   Tahun  1.  Dimuat   turun  daripada
         http://mariasalamperpaduan.blogspot.com/2011/12/contoh-kajian-tindakan-
         masalah.html pada 9 September 2012.   11.0  LAMPIRAN

   Lampiran 1

   Transkripsi Protokol Temubual


                                        REFLEKSI
SOALAN    PERKARA
                                        PENYELIDIK
1.      Assalamualaikum, apa khabar Cikgu Razak? Selamat berpuasa.


       Waalaikummussalam w.b. Khabar baik. Selamat berpuasa untuk
       awak juga.


2.      Sebenarnya, tujuan saya menemubual cikgu pada hari ini adalah
       untuk mengenalpasti masalah yang dihadapi oleh cikgu semasa
       proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas bagi tujuan
       ilmiah. Bolehkah cikgu?


       Boleh, tiada masalah. Saya akan cuba menjawab setiap soalan kamu
       berdasarkan pengalaman saya. Insyaallah.


3.      Bolehkah cikgu ceritakan serba ringkas tentang latar belakang
       akademik murid-murid cikgu sekarang?


       Sejak KSSR dijalankan di sekolah, selaku guru penyelaras Bahasa Guru ini menghadapi

   15 | M u k a s u r a t
KERTAS CADANGAN PENYELIDIKAN TINDAKAN                      2012

       Melayu, saya ditugaskan untuk mengajar tahun satu sahaja. Di masalah yang agak
       sekolah ini ada dua buah kelas tahun 1 iaitu Tahun Satu Arif dan banyak untuk kelas
       Tahun Satu Bestari. Murid-murid saya mempunyai pelbagai latar Tahun Satu Bestari
       belakang akademik. Untuk Tahun satu Arif mereka tidak mempunyai namun beliau tidak
       masalah dalam asas 3M kerana mereka semua sudah melepasi mengajar murid yang
       tahap saringan ketika awal kemasukan. Hanya Tahun Satu Bestari mempunyai masalah
       yang mempunyai masalah asas 3M dan mereka dibahagikan kepada pembelajaran    yang
       tiga kumpulan iaitu murid perdana, murid LINUS biasa dan murid teruk (murid LINUS)
       LINUS tegar. Oleh kerana di sekolah ini ada guru pemulihan, murid
       LINUS tegar di ajar oleh beliau.


4.      Terima kasih cikgu atas penerangan tadi. Seterusnya, bolehkah
       cikgu terangkan secara ringkas tentang jadual waktu mengajar
       cikgu?


       KSSR dan KBSR berbeza. Untuk KSSR, jadual waktu agak padat
       walaupun saya hanya mengajar dua kelas saja. Ini kerana setiap hari
       saya ada kelas dengan mereka. Dalam satu P&P paling kurang dua
       masa iaitu 1 jam. Ada satu hari saya mengajar 3 masa iaitu 1 jam
       setengah.


5.      Oh, begitu ya. Cikgu, setahu saya kebanyakan sekolah memilih
       guru yang berpengalaman untuk mengajar murid Tahap 1
       khususnya tahun 1. Mengapakah pihak sekolah membuat
       penyusunan sedemikian?


       (responden tersenyum)……………erm…..sebenarnya pada pendapat
       saya la, takde apa-apa. Cuma, guru lama lebih berpengalaman
       dalam menangani kerenah murid-murid khususnya Tahun 1 yang
       rata-rata baru masuk dunia persekolahan sebenar. Lagipun masalah
       pembelajaran boleh dikenalpasti dengan lebih awal pada peringkat
       ini. Jadi guru perlu bersedia mental dan fizikal sedangkan guru baru
       kurang pengalaman untuk setiap situasi yang tak terduga.   16 | M u k a s u r a t
KERTAS CADANGAN PENYELIDIKAN TINDAKAN                           20126.      Sebagai guru yang berpengalaman luas dalam mengajar Bahasa
       Melayu, adakah cikgu mengalami masalah ketika mengajar
       dalam kelas? Maksud saya Tahun 1.


       (responden tersenyum)……………mustahillah kalau saya tak hadapi
       masalah dalam ajar murid Tahun 1 ni. Mestilah ada tapi
       Alhamdulillah setakat ni saya boleh hadapinya. Lagipun semua tu
       adalah tanggungjawab saya. Itu adalah cabaran kita bergelar cikgu
       ni.


7.      Cikgu, boleh tak berkongsi ilmu dengan saya tentang masalah
       pembelajaran murid Tahun 1 yang cikgu hadapi?             Guru ini merupakan
                                          guru cemerlang dan
       Macam biasa la, budak-budak masalahnya lebih kurang sama saje. mempunyai
       Antara masalah pembelajaran murid-murid saya khususnya murid pengalaman         yang
       Tahun 1 tahun ni, mereka tak kenal huruf, hanya menghafal saja, banyak         dalam
       kemudian tulisan macam cakar ayam. Ada murid tahu mengeja dan mengajar         murid
       membatang suku kata tapi nak sebut perkataan tersebut tak tahu, tak  khususnya Tahun 1,
       bawa buku, asyik tukar buku baru setiap hari pun ada, alasannya jadi     beliau  sudah
       hilang (sambil ketawa kecil)….. Tapi sebenarnya, semua masalah ni biasa        dengan
       normal untuk murid tahun 1.                      masalah murid-murid


8.      Berdasarkan permasalahan yang cikgu katakan tadi, saya        Beliau menggunakan
       tertarik dengan masalah penulisan murid cikgu. Bolehkah cikgu pendekatan         yang
       berkongsi pengalaman dengan saya cara cikgu menangani bagus dan berusaha
       masalah tulisan macam cakar ayam tu?                 untuk    mengatasi
                                          masalah   penulisan
       Biasalah,  realitinya  kebanyakan  budak-budak  umur  sebegitu murid-murid beliau
       tulisannya memang tak cantik. Sebenarnya ia berkaitan deria
       psikomotor. Tangan mereka ni masih kaku lagi perlukan lebih banyak
       latihan contohnya, macam mana pegang pensel dengan betul,
       macam mana nak mengagak menulis di kertas garis satu dan garis
       tiga. Buku garis tiga tu buku tulis berpandu. Cara tu dah lama dah.

   17 | M u k a s u r a t
KERTAS CADANGAN PENYELIDIKAN TINDAKAN                            2012

       Tujuannya untuk ajar murid menulis cantik di garisan yang betul.
       Masa awak dulu dah ada dah. Betul tak?


       Ya cikgu, betul. Tapi cara itu tak menjamin tulisan cantik kan?


       Ya Suzi, itu betul. Yang saya katakan tadi tu adalah salah satu cara
       asas murid menulis dengan cantik secara terpimpin. Ada murid yang
       boleh guna cara tu saje dah ok, tapi ada setengah murid lain, perlu
       guna  banyak  pendekatan  dan   latihan  yang  berbeza.  Tapi
       sebenarnya, lama-kelamaan dengan latihan menulis yang banyak,
       tulisan mereka akan lebih cantik. Taklah target untuk murid Tahun
       Satu ni tuk tulisan cantik saja. Yang penting asas membaca, menulis
       dan mengira dah mereka kuasai.


9.      Apakah strategi yang cikgu gunakan untuk tarik minat murid Beliau menggunakan
       menulis dengan cantik?                          pendekatan    yang
                                            tidak      terlalu
       (Responden ketawa)………strategi apa ye? Maklum la dah berbelas memaksa           murid.
       tahun mengajar ni dan dah ramai anak murid saya dah habis         Beliau    membuat
       sekolah. Saya pun tak pernah dapat soalan ni. Sebenarnya, tulisan pembahagian
       cantik bukan fokus utama saya mengajar untuk Tahun Satu ni, tu      kumpulan    dalam
       cuma fokus sampingan saja. Saya cubalah jawab. Seperti yang awak kelas mengikut tahap
       tahu KSSR ni berpusatkan murid. Budak-budak ni tak macam budak bagi        memudahkan
       besar. Tujuan ke sekolah bukan untuk belajar dan dapat ilmu serta beliau        mengajar
       dapat keputusan yang baik cuma nak bermain saja. Mereka perlukan semasa       di  dalam
       bimbingan dan dorongan daripada cikgu berbanding kesedaran dari kelas.
       diri mereka sendiri. Untuk tulisan murid pula, saya akan pastikan .
       tulisan mereka ni boleh dibaca. Tu dah kira ok. Awal tahun
       persekolahan biasanya saya akan buat ujian saringan untuk lihat
       tahap mereka. Biasanya, Tahun 1 Arif takde masalah sebab mereka
       sudah pandai membaca dan menulis. Kemahiran tersebut dah
       diperolehi semasa di sekolah tadika.


       Cuma untuk Tahun 1 Bestari, ada di antara mereka tidak bersekolah

   18 | M u k a s u r a t
KERTAS CADANGAN PENYELIDIKAN TINDAKAN                          2012

       tadika dan tidak dapat pendidikan awal walaupun di rumah. Ada juga
       murid dalam kelas ni yang IQ nya lambat sikit. Dalam kelas Tahun
       Satu Bestari ni saya bahagikan kepada tiga kumpulan. Kumpulan
       yang lemah ni saya buat aktiviti pratulisan dulu, dua kumpulan lagi
       saya buat latihan menulis huruf di buku garis.


       Setahu saya, aktiviti pratulisan ada banyak, boleh cikgu
       terangkan dengan lebih mendalam tak?


       Saya rasa awak dah tau pratulisan tu apa kan. Biasanya cikgu tadika
       dan prasekolah yang mengajar pratulisan ni. Tujuan saya buat aktiviti
       pratulisan ni untuk latih pergerakan tangan dan jari, koordinasi mata
       dan tangan murid tu. Bila buat aktiviti ni, motor halus yang kaku tu
       dapat dilembutkan. Awal-awal dulu saya buat aktiviti melukis secara
       bebas, sambung titik-titik huruf dan gambar, ermmmm…..tulis kat
       udara dan ….di atas tepung. Untuk murid yang teruk sangat, saya
       pegang tangan dia dan buat secara bersama. Bila buat aktiviti ni
       budak-budak seronok sebab macam bermain. Jadi mereka tak
       stress. Aktiviti ni memang berjaya la sebab objektif saya untuk
       mereka tahu menulis disamping kenal huruf tercapai. Sekarang ni
       dah bulan 8, semua murid Tahun 1 Bestari dah pandai menulis dan
       tulisannya boleh dibaca. Hanya dua tiga orang saja yang tulisannya
       tak cantik, yang lain oklah.


       Biasanya saya baca dibuku, menulis menggunakan pasir,
       kenapa cikgu menggunakan tepung?


       Saya pilih tepung sebab mudah dapat. Pasir ni susah cikit, lagipun
       berat nak di bawa ke kelas, kalau nak bawa keluar, murid lain pulak
       susah nak jaga. Maklum la budak Tahun 1 ni aktif agak sukar dikawal
       apabila buat aktiviti di luar kelas. Buat dalam kelas lebih terjamin
       keselamatannya dan disiplin murid dapat dikawal.


10.      Bahan bantu mengajar cikgu peroleh di mana?               Bahan   bantu

   19 | M u k a s u r a t
KERTAS CADANGAN PENYELIDIKAN TINDAKAN                            2012

                                            mengajar dibuat oleh
       Biasalah, kat sini BBM buat sendiri. Sekolah tak sediakan BBM yang    beliau sendiri kerana
       banyak pun, semua yang biasa-biasa je macam kad gambar. Itupun di       sekolah   tidak
       prasekolah dah ambil. Kebanyakan cikgu kat sini buat BBM sendiri menyediakan        BBM
       dan guna buku teks yang dibekalkan termasuklah saya. Semua ikut yang banyak. Beliau
       kreativiti guru masing-masing. Macam saya, saya guna bahan yang juga       menggunakan
       sudah saya sediakan dahulu contohnya lembaran kerja, kad kemahiran             ICT
       perkataan dan kad gambar. Masih boleh diguna lagi selagi masih semasa waktu P&P
       releven. Untungnya kat sini kelas Tahun 1 ada LCD, kadang-kadang
       saya guna juga untuk P&P saya. Tapi bukan semua kelas ada
       kemudahan ni hanya kelas Tahun 1 dan Tahun 2 saja yang ada.


11.      Cikgu, berbalik kepada kaedah pengajaran pratulisan, cikgu ada
       gunakan kaedah tulisan mekanis tak?


       Tulisan mekanis ye? Tulisan mekanis ni kemahiran selepas
       pratulisan. Mestilah ada. Tulisan mekanis sebenarnya yang paling
       penting. Selepas motor halus lembut barulah mudah nak ajar murid-
       murid ni menulis huruf dan perkataan. Barulah murid ni boleh belajar
       dengan seronok sebab dah belajar sama-sama dengan kawan lain.
       Masa ni murid-murid ni dah boleh terima nak belajar tulis huruf kecil
       dan huruf besar. Buku garis tiga lebih efektif pada masa ni untuk latih
       murid menulis. Sampai sekarang aktiviti menulis garis tiga ni
       dijalankan.


       Cikgu, bolehkah saya mengambil beberapa buah buku murid          .
       untuk dijadikan contoh bukti tugasan saya? Saya nak buat
       salinan.


       Boleh, apa salahnya. Nanti awak boleh ikut saya masuk kelas.


       Terima kasih, cikgu.


       Akhir sekali, cikgu ada apa-apa pesanan atau perkara yang nak

   20 | M u k a s u r a t
KERTAS CADANGAN PENYELIDIKAN TINDAKAN                         2012

       ditambah dalam sesi temubual ini?


       (Responden tersenyum)…..saya ucapkan selamat datang ke sekolah
       ni. Sebagai guru kita mestilah sentiasa mencari ilmu dan berusaha
       untuk memberi yang terbaik kepada anak murid kita yang
       sebenarnya dahagakan ilmu walaupun minda mereka sekarang ni
       belum terbuka ke arah itu. Biasalah, budak-budak ni kebanyakan
       masa mereka dihabiskan dengan bermain, itu normal. Kalau diam je
       budak tu tak normal. Jadi sebagai guru sekolah rendah ni, kita mesti
       banyak berusaha dan gerakkan mereka. Sebagai guru juga kita tidak
       boleh putus asa dan bosan dengan kerjaya kita ni.


12.      Terima kasih cikgu atas nasihat dan kerjasama yang diberikan.


       Sama-sama.   Lampiran 2


   Bahan bukti dokumen yang terdiri daripada hasil tulisan murid yang menjadi sasaran dan hasil
   rakaman temubual seorang guru di Sekolah Kebangsaan Melayu Raya yang telah dimuatkan
   dalam bentuk CD.
   21 | M u k a s u r a t

Recomendados

Proposal BMelayu(PENGGUNAAN HURUF BESAR) von
Proposal BMelayu(PENGGUNAAN HURUF BESAR)Proposal BMelayu(PENGGUNAAN HURUF BESAR)
Proposal BMelayu(PENGGUNAAN HURUF BESAR) CIKGU NAZARINANAWAWI
47.2K views25 Folien
Teknik drama bmm 1 von
Teknik drama bmm 1Teknik drama bmm 1
Teknik drama bmm 1Mnzuhalime Abdul Halim
12.3K views14 Folien
Panduan penulisan rph von
Panduan penulisan rphPanduan penulisan rph
Panduan penulisan rphtamya65
39.7K views60 Folien
Teori dan prinsip perkamusan von
Teori dan prinsip perkamusanTeori dan prinsip perkamusan
Teori dan prinsip perkamusanJalalludin6791
2.1K views4 Folien
Edup2132 topik 3 (peringkat perkembangan guru) von
Edup2132 topik 3 (peringkat perkembangan guru)Edup2132 topik 3 (peringkat perkembangan guru)
Edup2132 topik 3 (peringkat perkembangan guru)Mohd Shirazi
7.3K views12 Folien
kemahiran menulis von
kemahiran menuliskemahiran menulis
kemahiran menulisPAKLONG CIKGU
39.4K views13 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Pernyataan profesional von
Pernyataan profesionalPernyataan profesional
Pernyataan profesionalSella Yunik
22.9K views6 Folien
Pendekatan Eklektik dan Komunikatif von
Pendekatan Eklektik dan KomunikatifPendekatan Eklektik dan Komunikatif
Pendekatan Eklektik dan Komunikatifcg.Teha Amran
9.8K views14 Folien
Aspek seni bahasa & von
Aspek seni bahasa &Aspek seni bahasa &
Aspek seni bahasa &Muhammad Anuar
9.8K views15 Folien
Pendidikan Inklusif (Peranan dan tanggungjawab dalam Pelaksanaan Program Pend... von
Pendidikan Inklusif (Peranan dan tanggungjawab dalam Pelaksanaan Program Pend...Pendidikan Inklusif (Peranan dan tanggungjawab dalam Pelaksanaan Program Pend...
Pendidikan Inklusif (Peranan dan tanggungjawab dalam Pelaksanaan Program Pend...FaFai S.
17.2K views9 Folien
Dasar dasar dan hala tuju pendidikan malaysia von
Dasar dasar dan hala tuju pendidikan malaysiaDasar dasar dan hala tuju pendidikan malaysia
Dasar dasar dan hala tuju pendidikan malaysiaUniversity Tun Hussein Onn Malaysia
37.9K views39 Folien
Contoh rpi von
Contoh rpiContoh rpi
Contoh rpiAinaa Latif
22K views7 Folien

Was ist angesagt?(20)

Pernyataan profesional von Sella Yunik
Pernyataan profesionalPernyataan profesional
Pernyataan profesional
Sella Yunik22.9K views
Pendekatan Eklektik dan Komunikatif von cg.Teha Amran
Pendekatan Eklektik dan KomunikatifPendekatan Eklektik dan Komunikatif
Pendekatan Eklektik dan Komunikatif
cg.Teha Amran9.8K views
Pendidikan Inklusif (Peranan dan tanggungjawab dalam Pelaksanaan Program Pend... von FaFai S.
Pendidikan Inklusif (Peranan dan tanggungjawab dalam Pelaksanaan Program Pend...Pendidikan Inklusif (Peranan dan tanggungjawab dalam Pelaksanaan Program Pend...
Pendidikan Inklusif (Peranan dan tanggungjawab dalam Pelaksanaan Program Pend...
FaFai S.17.2K views
Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) & Falsafah Pendidikan Guru (FPG) von Noor Hidayah Ghazali
Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) & Falsafah Pendidikan Guru (FPG)Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) & Falsafah Pendidikan Guru (FPG)
Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) & Falsafah Pendidikan Guru (FPG)
Noor Hidayah Ghazali37.1K views
Kertas konsep pembelajaran bermakna von Norliza Ahmad
Kertas konsep pembelajaran bermaknaKertas konsep pembelajaran bermakna
Kertas konsep pembelajaran bermakna
Norliza Ahmad22.6K views
Komuniti Pembelajaran Profesional: Lesson Study von Mokhzani Fadir
Komuniti Pembelajaran Profesional: Lesson StudyKomuniti Pembelajaran Profesional: Lesson Study
Komuniti Pembelajaran Profesional: Lesson Study
Mokhzani Fadir20.1K views
Standard guru malaysia von ULak MuLai
Standard guru malaysiaStandard guru malaysia
Standard guru malaysia
ULak MuLai29.6K views
Pengajaran kemahiran-bahasa-melayu-bmm-3104 von Pensil Dan Pemadam
Pengajaran kemahiran-bahasa-melayu-bmm-3104Pengajaran kemahiran-bahasa-melayu-bmm-3104
Pengajaran kemahiran-bahasa-melayu-bmm-3104
Pensil Dan Pemadam7.6K views
Nota Padat EDUP3063 - Pentaksiran Dalam Pendidikan von Ahmad Fahmi
Nota Padat EDUP3063 - Pentaksiran Dalam PendidikanNota Padat EDUP3063 - Pentaksiran Dalam Pendidikan
Nota Padat EDUP3063 - Pentaksiran Dalam Pendidikan
Ahmad Fahmi86.7K views
TUGASAN LITERASI BAHASA von fitri norlida
TUGASAN LITERASI BAHASATUGASAN LITERASI BAHASA
TUGASAN LITERASI BAHASA
fitri norlida14.6K views
Permasalahan kemahiran membaca dan menulis bahasa von muhammad
Permasalahan kemahiran membaca dan menulis bahasaPermasalahan kemahiran membaca dan menulis bahasa
Permasalahan kemahiran membaca dan menulis bahasa
muhammad59K views
Rph 3 menulis BM TAHUN 4 KSSR von Puyam Sabar
Rph 3 menulis BM TAHUN 4 KSSRRph 3 menulis BM TAHUN 4 KSSR
Rph 3 menulis BM TAHUN 4 KSSR
Puyam Sabar4.9K views

Similar a Kertas cadangan penyelidikan tindakan

Meningkatkan kemahiran menulis dalam kalangan murid bermasalah pembelajaran ... von
Meningkatkan kemahiran menulis dalam kalangan murid bermasalah pembelajaran ...Meningkatkan kemahiran menulis dalam kalangan murid bermasalah pembelajaran ...
Meningkatkan kemahiran menulis dalam kalangan murid bermasalah pembelajaran ...nurul2307
1.3K views6 Folien
kajian tindakan von
kajian tindakankajian tindakan
kajian tindakanSalasiah Hassan Bahari
1.5K views48 Folien
Kajian tindakan (hbef4303) (autosaved) von
Kajian tindakan (hbef4303) (autosaved)Kajian tindakan (hbef4303) (autosaved)
Kajian tindakan (hbef4303) (autosaved)Zuraini Mat Zin
6.8K views71 Folien
PENINGKATAN MOTIVASI DAN HASIL BELAJAR BAHASA INDONESIA SISWA KELAS VI SDN 1... von
PENINGKATAN MOTIVASI DAN HASIL BELAJAR BAHASA INDONESIA SISWA KELAS VI SDN 1...PENINGKATAN MOTIVASI DAN HASIL BELAJAR BAHASA INDONESIA SISWA KELAS VI SDN 1...
PENINGKATAN MOTIVASI DAN HASIL BELAJAR BAHASA INDONESIA SISWA KELAS VI SDN 1...SDN 1 JUGLANGAN
4.1K views27 Folien
Peta minda bmm 3117 von
Peta minda bmm 3117Peta minda bmm 3117
Peta minda bmm 3117Hailmi Othman
2.4K views17 Folien
Proposal von
ProposalProposal
ProposalFazil Aziz
1K views18 Folien

Similar a Kertas cadangan penyelidikan tindakan(20)

Meningkatkan kemahiran menulis dalam kalangan murid bermasalah pembelajaran ... von nurul2307
Meningkatkan kemahiran menulis dalam kalangan murid bermasalah pembelajaran ...Meningkatkan kemahiran menulis dalam kalangan murid bermasalah pembelajaran ...
Meningkatkan kemahiran menulis dalam kalangan murid bermasalah pembelajaran ...
nurul23071.3K views
Kajian tindakan (hbef4303) (autosaved) von Zuraini Mat Zin
Kajian tindakan (hbef4303) (autosaved)Kajian tindakan (hbef4303) (autosaved)
Kajian tindakan (hbef4303) (autosaved)
Zuraini Mat Zin6.8K views
PENINGKATAN MOTIVASI DAN HASIL BELAJAR BAHASA INDONESIA SISWA KELAS VI SDN 1... von SDN 1 JUGLANGAN
PENINGKATAN MOTIVASI DAN HASIL BELAJAR BAHASA INDONESIA SISWA KELAS VI SDN 1...PENINGKATAN MOTIVASI DAN HASIL BELAJAR BAHASA INDONESIA SISWA KELAS VI SDN 1...
PENINGKATAN MOTIVASI DAN HASIL BELAJAR BAHASA INDONESIA SISWA KELAS VI SDN 1...
SDN 1 JUGLANGAN4.1K views
Proposal kajian tindakan linus von Ahmad NazRi
Proposal kajian tindakan linusProposal kajian tindakan linus
Proposal kajian tindakan linus
Ahmad NazRi10.4K views
Jurnal best minggu ke4 von Azlan Hanib
Jurnal best minggu ke4Jurnal best minggu ke4
Jurnal best minggu ke4
Azlan Hanib459 views
Jurnalminggu4 120129004101-phpapp01 von sitihalwani
Jurnalminggu4 120129004101-phpapp01Jurnalminggu4 120129004101-phpapp01
Jurnalminggu4 120129004101-phpapp01
sitihalwani743 views
Meningkatkan penggunaan imbuhan awalan dalam pelajaran jawi von Noraida Ali
Meningkatkan penggunaan imbuhan awalan dalam pelajaran jawiMeningkatkan penggunaan imbuhan awalan dalam pelajaran jawi
Meningkatkan penggunaan imbuhan awalan dalam pelajaran jawi
Noraida Ali4.2K views
CONTOH PENULISAN JURNAL MINGGUAN PRAKTIKUM von Janet Jouti
CONTOH PENULISAN JURNAL MINGGUAN PRAKTIKUMCONTOH PENULISAN JURNAL MINGGUAN PRAKTIKUM
CONTOH PENULISAN JURNAL MINGGUAN PRAKTIKUM
Janet Jouti63.9K views
Meningkatkan Kemampuan Menulis Menggunakan Padlet.pdf von Wahyu Rakhmanto
Meningkatkan Kemampuan Menulis Menggunakan Padlet.pdfMeningkatkan Kemampuan Menulis Menggunakan Padlet.pdf
Meningkatkan Kemampuan Menulis Menggunakan Padlet.pdf
Wahyu Rakhmanto103 views
67 87 che-zanariah,fadzilah.upm von R29
67 87 che-zanariah,fadzilah.upm67 87 che-zanariah,fadzilah.upm
67 87 che-zanariah,fadzilah.upm
R293.8K views
Bmm3133 p tindakan 1 may von Mayhana Musa
Bmm3133 p tindakan 1 mayBmm3133 p tindakan 1 may
Bmm3133 p tindakan 1 may
Mayhana Musa2.6K views
Kertas cadangan kajian tindakan celik jawi – mengenal, membaca dan menulis pe... von Suhana Kamaluddin
Kertas cadangan kajian tindakan celik jawi – mengenal, membaca dan menulis pe...Kertas cadangan kajian tindakan celik jawi – mengenal, membaca dan menulis pe...
Kertas cadangan kajian tindakan celik jawi – mengenal, membaca dan menulis pe...
Suhana Kamaluddin35.8K views

Kertas cadangan penyelidikan tindakan

 • 1. KERTAS CADANGAN PENYELIDIKAN TINDAKAN 2012 KERTAS CADANGAN PENYELIDIKAN TINDAKAN MENINGKATKAN KEMAHIRAN MENULIS UNTUK MURID TAHUN 1 MELALUI KAEDAH ANSUR MAJU SECARA BERULANG Oleh SUZIYANA BINTI TUKIRAN DPLI (A) SEMESTER 2 IPG KAMPUS BAHASA MELAYU 1.0 PENDAHULUAN Tulisan ialah lambang-lambang bunyi bahasa yang telah dipindahkan dalam bentuk bagi melahirkan perasaan, fikiran dan idea. Tulisan adalah terjemahan simbol-simbol bahasa dalam bentuk suku kata atau ayat atau perkataan yang membawa sesuatu maksud. Menulis pula adalah proses memindahkan lambang-lambang bunyi yang tersusun dan melahirkan bunyi-bunyi yang bermakna serta dijadikan alat komunikasi. Peranan tulisan adalah amat penting bagi kehidupan kanak-kanak. Kanak-kanak perlu didedahkan dengan cara penulisan yang betul. Tujuannya, kanak-kanak ini akan mampu menyusun ayat-ayat yang betul dan boleh difahami oleh pembaca. Selain itu, tujuan kanak-kanak belajar menulis ialah untuk meluaskan pengatahuan dalam perbendaharaan kata, perkembangan bahasa dan tulisan; membolehkan mereka mengeja perkataan dengan lebih pantas; dan membolehkan mereka melahirkan fikiran dan perasaan yang sempurna dalam bentuk tulisan. Tulisan yang tidak kemas dan cakar ayam akan menyukarkan guru menyemak tugasan mereka dan mereka juga sudah tentu tidak mampu untuk membaca semula tulisan tersebut. Oleh itu, tujuan kertas cadangan ini dibuat adalah untuk membantu murid- murid dalam kelas Tahun Satu Bestari menulis dengan cantik, kemas dan teratur. Aktiviti pratulisan dan kaedah ansur maju telah dipilih untuk mengatasi masalah murid ini. 1|Muka surat
 • 2. KERTAS CADANGAN PENYELIDIKAN TINDAKAN 2012 2.0 REFLEKSI PENGALAMAN YANG LALU Masalah tulisan yang tidak kemas dalam kalangan murid akan menyebabkan proses pengajaran dan pembelajaran tidak dapat dijalankan dengan sempurna. Berdasarkan pengalaman saya yang lalu, saya telah berpeluang untuk mengajar mata pelajaran Bahasa Melayu murid Tahun Satu. Masalah yang menjadi fokus saya dalam mengajar murid Tahun Satu ini ialah masalah tulisan murid yang tidak kemas. Walaupun kebanyakan murid telah menguasai kemahiran membaca dan menulis dengan agak baik namun disebabkan jumlah murid yang agak ramai iaitu seramai 34 orang dalam satu kelas menyebabkan saya tidak dapat diberikan sepenuhnya kepada setiap pelajar. Masalah wujud khususnya dalam kelas Tahun Satu Bestari yang rata-rata muridnya mempunyai tahap kecerdasan yang sederhana dan rendah. Ini menyebabkan terdapat beberapa murid yang lemah menghadapi sedikit keciciran di dalam proses pembelajaran berbanding rakan-rakan lain. Sebagai guru, saya bertanggungjawab untuk memastikan murid-murid saya tidak menghadapi keciciran. Di sini saya memfokuskan kepada masalah beberapa orang murid dari kelas Tahun Satu Bestari iaitu tulisan cakar ayam. Tulisan mereka buruk, bengkang bengkok, tidak menulis mengikut garisan yang terdapat pada buku latihan dan saiz antara perkataan tidak sama. Tulisan mereka juga sukar dibaca. Antara kesilapan gaya penulisan yang sering didapati dalam kalangan murid ini ialah cara memegang pensel yang tidak betul, saiz perkataan yang tidak konsisten, ruang antara perkataan yang tidak tepat dan tidak dapat menulis perkataan dengan betul. Pada pendapat saya, situasi ini berlaku disebabkan murid-murid tidak didedahkan dengan teknik-teknik atau strategi penulisan yang betul sejak awal lagi. Menurut Levine (1987), cara memegang alat tulis akan mempengaruhi bentuk tulisan yang dihasilkan. Tulisan yang cantik dan mudah dibaca adalah aset yang berharga dalam kehidupan seseorang. Oleh itu, guru di sekolah memainkan yang penting untuk membaiki tulisan murid. Guru harus mengajar murid cara menulis dengan kaedah atau teknik yang betul. Justeru, saya berfikir bagaimana cara untuk membantu murid Tahun 1 ini agar dapat menulis dengan teratur dan kemas. Kajian yang dijalankan oleh Norizan Binti Esa (2005) yang bertajuk “Kemahiran menulis secara kaedah ansur maju” menunjukkan bahawa 2|Muka surat
 • 3. KERTAS CADANGAN PENYELIDIKAN TINDAKAN 2012 mengajar kemahiran menulis dalam kalangan kanak-kanak menggunakan kaedah ansur maju membolehkan kanak-kanak mampu menulis dengan lebih kemas, teratur serta kurang melakukan kesilapan. Oleh itu, saya memutuskan untuk menggunakan kaedah ansur maju dalam membaiki tulisan murid-murid Tahun 1 Bestari agar menjadi kemas dan teratur. 3.0 FOKUS KAJIAN / ISU KEPERIHATINAN 3.1 FOKUS KAJIAN Walaupun saya mengesan banyak masalah yang dihadapi oleh murid saya, namun untuk kajian tindakan ini, saya hanya akan memfokuskan kepada masalah tulisan yang tidak kemas dan teruk seperti cakar ayam. Ia bermula apabila membuat ujian awal semasa awal tahun persekolahan. Saya dapati murid-murid ini tidak mempunyai masalah dalam bacaan tetapi bermasalah dengan tulisan. Ini kerana hasil ujian mendapati keempat-empat murid ini berpotensi kerana mereka boleh membaca dengan baik. Tulisan yang tidak kemas menyukarkan guru menyemak hasil kerja murid. Salah satu keperluan akademik di sekolah ialah kebolehan menulis. Kebolehan menulis diperlukan untuk semua mata pelajaran di sekolah. Oleh itu, saya merancang beberapa tindakan bagi membantu murid-murid ini memperbaiki tulisan mereka. Saya merangka beberapa tindakan berdasarkan pembacaan saya mengenai cara perbaiki tulisan melalui kajian-kajian terdahulu. Untuk kajian ini, saya memberi fokus kepada empat orang murid Tahun 1 Bestari, Kampung Melayu Raya iaitu, Rahayu. Norhidayah, Mohamad Ikmal dan Mohd Shamil. Rajah 1 menunjukkan hasil tulisan murid terbabit sebelum pelaksanaan tindakan. Tinjauan awal saya mendapati cara keempat-empat murid ini memegang pensel adalah salah. Menurut Levine (1987), cara memegang alat tulis akan mempengaruhi bentuk tulisan yang dihasilkan oleh murid. Kelemahan dalam motor halus menyebabkan kanak- kanak menghadapi kesukaran memegang pensel, memasang butang baju dan memasang manik. Kanak-kanak yang menghadapi dyspraxia motor halus menunjukkan kelemahan dalam koordinasi motor. 3|Muka surat
 • 4. KERTAS CADANGAN PENYELIDIKAN TINDAKAN 2012 Rajah 1: Tulisan salah seorang daripada empat orang murid yang menjadi sasaran untuk kajian ini iaitu Mohd Ikmal. Masalah dyspraxia motor halus menyebabkan ketidaktentuan cengkaman pada alat tulis. Kanak-kanak ini tidak berupaya mengawal saraf ketiga memegang dan menggerakkan pensel secara stabil. Kanak-kanak yang tidak menggunakan motor halus ketika menulis menyebabkan cengkaman pensel tidak kuat. Mereka sebenarnya menggunakan lengan dan pergelangan tangan, dan bukan jari untuk menulis. Cengkaman yang terlalu kuat pada alat tulis dan jari yang terlalu dekat dengan mata pensel menimbulkan kesakitan kepada kanak-kanak. Menurut Levine, semua ini adalah faktor yang menyumbang kepada pembentukan huruf yang tidak cantik. Postur badan dan penggunaan pensel yang kurang sesuai juga memainkan peranan yang penting dalam menghasilkan tulisan yang kemas dan cantik. Menurut Sassoon (1993) pula, beliau mendapati guru kurang memberi penekanan kepada pengajaran menulis di kelas khususnya cara memegang alat tulis dengan betul dan menulis huruf mengikut pergerakan yang betul. Kanak-kanak sepatutnya didedahkan kepada kaedah menulis yang betul pada peringkat awal lagi supaya kanak-kanak minat untuk melahirkan idea melalui tulisan yang cantik dan penuh dengan kesenian. Tulisan yang cantik dan mudah dibaca adalah aset yang sangat berharga dalam kehidupan seseorang. Murid-murid sekolah didapati boleh menulis tetapi tidak menulis dengan cara yang betul. Dalam mengejar celik huruf, guru-guru kadang-kadang kurang memberi perhatian membentuk huruf mengikut pergerakan yang betul. 4|Muka surat
 • 5. KERTAS CADANGAN PENYELIDIKAN TINDAKAN 2012 3.2 TINJAUAN MASALAH Tujuan utama saya menjalankan kajian ini adalah untuk merancang tindakan bagi mengatasi masalah tulisan murid yang tidak kemas dan seperti cakar ayam. Masalah ini dikenalpasti dalam kalangan murid Tahun 1 Bestari iaitu melibatkan dua orang murid lelaki dan dua orang murid perempuan. Saya telah memilih untuk menggunakan kaedah ansur maju secara berulang kepada keempat-empat murid berkenaan. Untuk tujuan mengenalpasti masalah dalam kajian ini, saya telah menggunakan beberapa alat kajian yang dapat membantu saya membuktikan masalah ini benar-benar wujud. Alat kajian yang saya gunakan dalam kajian ini ialah:  Pemerhatian Pemerhatian dilaksanakan untuk mengkaji dan memahami proses yang berlaku dalam bilik darjah dan mengesahkan masalah yang dikenalpasti. Pemerhatian merupakan teknik berkesan dalam pengumpulan data. Pemerhatian dibuat secara berstruktur dengan menggunakan senarai semak supaya lebih mudah untuk dianalisis. Saya melakukan pemerhatian dengan melihat tulisan murid dalam buku latihan mereka, cara mereka memegang pensel dan postur duduk mereka. Analisis pemerhatian adalah seperti berikut: Masalah Murid A Murid B Murid C Murid D (Ikmal) (Shamil) (Rahayu) (Norhidayah) 1. Postur badan 2. Cara pegang pensel 3. Tulisan sukar dibaca 4. Perkataan terlalu rapat dan condong 5. Tulisan bersepah 6. Huruf terlalu dekat 7. Huruf besar dan kecil bercampur dalam satu perkataan 5|Muka surat
 • 6. KERTAS CADANGAN PENYELIDIKAN TINDAKAN 2012 Didapati, murid A, B, C, dan D mempunyai masalah dalam ketujuh-tujuh masalah yang disenaraikan dalam borang tersebut.  Temubual Semi Berstruktur Saya menjalankan temubual semi berstruktur terhadap guru mata pelajaran untuk mengenalpasti masalah sebenar yang dihadapi oleh murid-murid tersebut dan untuk mendapatkan maklumat yang mendalam berkenaan isu atau masalah. Temubual semi struktur adalah jenis temubual di mana soalan-soalan telah dibentuk terlebih dahulu untuk digunakan sebagai panduan semasa proses temubual. Penemubual bebas untuk mengemukakan soalan-soalan lain yang tiada dalam set soalan sedia ada. Oleh demikian boleh dikatakan bahawa, temubual semi struktur terletak antara temubual berstruktur dan temubual tidak berstruktur (Choong Lean Keow, 2011). Transkripsi temubual boleh dilihat pada bahagian lampiran.  Penelitian dokumen Penelitian dokumen digunakan untuk meneliti latihan yang dilakukan oleh murid. Cara ini digunakan untuk menyokong dapatan sedia ada yang telah diperoleh melalui alat kajian lain. Data daripada dokumen diperoleh dengan menggunakan item senarai semak. Latihan menulis dalam buku Baik Sederhana Lemah garis tiga Murid A Murid B Murid C Murid D Didapati bahawa hanya murid C (Rahayu) sahaja yang dapat membuat latihan penulisan menggunakan buku garis tiga berada di tahap sederhana manakala murid A, B, dan D masih berada ditahap lemah (tulisan tidak cantik dan sukar dibaca) 3.3 ANALISIS MASALAH Berdasarkan kajian yang akan dijalankan, saya menggunakan teknik pemerhatian, temu bual dan penelitian dokumen. Melalui pemerhatian saya mendapati terdapat empat orang murid yang dikenalpasti menghadapi masalah 6|Muka surat
 • 7. KERTAS CADANGAN PENYELIDIKAN TINDAKAN 2012 tulisan yang tidak kemas dan teruk seperti cakar ayam. Dalam kajian ini, saya menggunakan foto sebagai alat pemerhatian. Seterusnya teknik temubual digunakan untuk mendapatkan data kualitatif. Temubual kualitatif merujuk kepada temubual di mana pengkaji mengemukakan soalan-soalan terbuka kepada seseorang, merekod jawapannya, membuat transkripsi dan akhirnya menganalisis data tersebut. Penelitian dokumen pula saya gunakan untuk melihat perbezaan dan peningkatan sebelum dan selepas kajian dijalankan. Penelitian dokumen melibatkan hasil tulisan murid yang bermasalah dalam tulisan mereka dan boleh dilihat dalam buku latihan mereka. Kesimpulannya, saya telah mengenalpasti masalah yang dihadapi oleh murid- murid khususnya yang berkaitan dengan tulisan yang tidak cantik dan tidak kemas serta sukar dibaca dan empat orang telah dikenalpasti iaitu dua orang lelaki (Mohamad Ikmal dan Mohd Shamil) dan dua orang perempuan (Rahayu dan Norhidayah). Saya juga telah mengenalpasti punca masalah dan memilih kaedah ansur maju untuk mengatasi masalah mereka. 4.0 OBJEKTIF KAJIAN / SOALAN KAJIAN 4.1 Objektif Kajian Kajian dilakukan untuk memastikan empat orang murid Tahun 1 Bestari ini mampu memegang pensel dengan betul semasa menulis dan memperbaiki tulisan mereka agar lebih kemas dan boleh dibaca melalui latihan menulis yang kerap. 4.2 Soalan Kajian Kajian ini dijalankan untuk menjawab persoalan kajian berikut.  Adakah latihan penulisan menggunakan kaedah ansur maju secara berulang dapat memperbaiki kekemasan tulisan empat orang murid Tahun 1 Dedikasi? 5.0 KUMPULAN SASARAN 4 orang murid Tahun Satu Bestari, Kampung Melayu Raya iaitu, Rahayu. Norhidayah, Mohamad Ikmal dan Mohd Shamil. 7|Muka surat
 • 8. KERTAS CADANGAN PENYELIDIKAN TINDAKAN 2012 6.0 PERANCANGAN TINDAKAN Selama beberapa minggu saya mengajar Bahasa Melayu Tahun 1 Bestari, saya mendapati empat orang pelajar kelas ini tidak dapat menulis dengan kemas dan teratur lebih-lebih lagi dalam menghasilkan tulisan cantik. Ini mungkin disebabkan mereka tidak didedahkan tentang teknik dan strategi penulisan yang betul sejak awal lagi. Menurut Sassoon (1993), guru kurang memberi penekanan pengajaran menulis di kelas khususnya dari segi cara memegang alat tulis dengan betul, menulis perkataan mengikut pergerakan yang betul, menentukan saiz perkataan dan menentukan ruang antara perkataan. Penggunaan pensel yang kurang sesuai juga merupakan salah satu punca murid melakukan banyak kesilapan semasa menulis. Tulisan amat penting dan merupakan asas sesuatu pelajaran. Ia merupakan kemahiran asas yang perlu ada pada seseorang murid. Kaedah penulisan menggunakan ansur maju adalah inspirasi yang saya peroleh daripada kaedah yang digunakan oleh Tiong Houng Ching (2005) dan Norizan Binti Esa (2005). Tiong Houng Ching telah menjalankan kajian terhadap pelajar Tingkatan Peralihan yang masih belum boleh menulis dengan teratur dan kemas dalam buku latihan dua garisan. Dalam kajian ini, saya telah menyediakan dan mengatur beberapa langkah bagi membantu murid-murid menghasilkan tulisan yang cantik dan kemas. Langkah-langkah tersebut adalah seperti berikut. Langkah 1: Saya menunjukkan cara duduk dan kedudukan kertas iaitu dada menghadap ke meja sebanyak 180°. Postur badan yang betul adalah penting kerana murid tidak terlalu tunduk ke meja serta memastikan lengannya berada di atas meja semasa menulis. Langkah 2: Saya menunjukkan kepada mereka cara memegang pensel dengan betul. Pensel dipegang dengan kadar satu setengah inci dari awal mata pensel seperti yang ditunjukkan pada Rajah 2. 8|Muka surat
 • 9. KERTAS CADANGAN PENYELIDIKAN TINDAKAN 2012 Rajah 2. Cara betul memegang pensel. Langkah 3: Semasa langkah ini, saya melatih murid menulis dengan kedudukan tangan dan buku latihan yang sesuai dan selesa seperti yang ditunjukkan pada Rajah 3. Rajah 3. Kedudukan tangan dan buku semasa menulis. 9|Muka surat
 • 10. KERTAS CADANGAN PENYELIDIKAN TINDAKAN 2012 Saya menunjukkan kedudukan tangan dan buku latihan semasa menulis. Kemudian, saya meminta murid mencontohi tindakan yang telah ditunjukkan. Mereka dikehendaki mempraktik sehingga menguasai kemahiran tersebut. Langkah 4: Murid-murid menulis perkataan secara ansur maju dan berulang menggunakan buku penulisan murid yang bergaris tiga. Contoh latihan tulisan yang diberikan adalah seperti yang ditunjukkan pada Rajah 4. Rajah 4. Contoh latihan tulisan cantik untuk ayat. Setelah mengajar dan membiasakan murid dengan beberapa langkah yang saya terangkan tadi, saya memantau postur badan dan cara murid memegang pensel dari semasa ke semasa. Latihan-latihan penulisan murid dikumpul dan dianalisis unstuck melihat kekemasan dan kecantikan tulisan murid-murid (rujuk lampiran). 10 | M u k a s u r a t
 • 11. KERTAS CADANGAN PENYELIDIKAN TINDAKAN 2012 7.0 PERANCANGAN CARA MENGUMPUL DATA Terdapat tiga teknik pengumpulan data yang saya akan gunakan untuk menghasilkan data deskriptif agar gambaran yang lebih menyeluruh tentang proses yang berlaku dalam kajian yang diperoleh. Untuk tujuan tersebut, tiga teknik utama yang biasa akan saya gunakan dalam penyelidikan ini iaitu pemerhatian, temu bual separa berstruktur dan bukti dokumen. Pemerhatian merupakan teknik yang berkesan dalam pengumpulan data untuk mengkaji dan memahami proses yang berlaku dalam bilik darjah. Lazimnya, dalam pemerhatian, saya melihat, mendengar, memerhati dan bertanya untuk mendapat maklumat serta untuk memahami apa yang berlaku dalam bilik darjah. Melalui pemerhatian, saya dapat merapatkan diri dengan empat orang murid tersebut di samping memerhati cara mereka menulis. Saya juga menggunakan teknik temubual untuk mengumpul data. Saya telah menemubual guru pemulihan dan guru Bahasa Melayu lain mengenai tulisan keempat- empat murid terbabit untuk mendapatkan maklumat yang releven dengan kajian. Mereka bersetuju dengan kajian ini dan menyokong cubaan kaedah ini dalam usaha saya membaiki tulisan keempat-empat murid tersebut. Selain itu, saya juga akan menemu bual keempat-empat murid tersebut tentang keselesaan mereka menulis dengan postur badan dan cara mereka memegang pensel dengan betul. Saya juga akan bertanyakan sama ada latihan berbentuk garis tiga membantu mereka menghasilkan tulisan yang lebih cantik dan kemas. Di samping teknik pemerhatian dan temu bual, saya juga akan memperolehi data daripada dokumen. Pengutipan maklumat daripada dokumen ini membolehkan saya menambah, membandingkan dan memperkukuh lagi data-data yang diperoleh daripada teknik pemerhatian dan teknik temu bual. Dokumen ini kemudiannya saya akan analisis untuk melihat bentuk, pola dan trend yang berlaku selain menyediakan bukti kukuh untuk menguatkan kredibiliti teknik temu bual dan pemerhatian. Untuk kajian ini, dokumen yang saya kutip adalah hasil kerja murid iaitu tulisan (contoh tulisan murid sila rujuk lampiran). 11 | M u k a s u r a t
 • 12. KERTAS CADANGAN PENYELIDIKAN TINDAKAN 2012 8.0 PERANCANGAN CARA MENGANALISIS DATA Di sini saya akan menganalisis data berdasarkan perkembangan tulisan keempat-empat murid tersebut selepas mereka dibiasakan dengan cara memegang pensel dan postur badan yang betul semasa menulis serta menulis berpandukan latihan penulisan bergaris tiga. Saya akan menggunakan borang penyemakan tulisan seperti yang ditunjukkan pada Jadual 1 untuk menyemak hasil tulisan mereka dari semasa ke semasa. Tulisan Gred Kecondongan tulisan (bukan tulisan berangkai) Perkataan terlalu rapat (bukan tulisan berangkai) Huruf-huruf terlalu dekat (bukan tulisan berangkai) Menyerupai huruf lain Tarikh Jadual 1: Borang penyemakan tulisan Tulisan Gred A Gred B Gred C Kecondongan tulisan Baik. Penghasilan Sederhana. Penulisan Lemah. Keseluruhan (bukan tulisan tulisan murid tidak yang dihasilkan murid hasil penulisan huruf berangkai) mempunyai sebarang sederhana kerana murid condong dan kecondongan masih terdapat terlalu condong. sebarang kecondongan dalam penulisan mereka. Perkataan terlalu Baik. Perkataan- Sederhana. Masih Lemah. Keseluruhan rapat (bukan tulisan perkataan yang terdapat perkataan- Perkataan-perkataan berangkai) dihasilkan dalam perkataan yang ditulis dalam sesuatu penulisan tidak terlalu terlalu rapat dalam penulisan ditulis rapat. sesuatu penulisan. dengan rapat. Huruf-huruf terlalu Baik. Keseluruhan Sederhana. Masih Lemah. Keseluruhan dekat (bukan tulisan huruf-huruf yang terdapat huruf-huruf huruf-huruf dalam berangkai) dihasilkan dalam satu yang ditulis terlalu sesuatu penulisan penulisan tidak dekat dalam sesuatu ditulis terlalu dekat. mempunyai sebarang penulisan. huruf-huruf yang terlalu dekat dan mempunyai jarak yang sesuai diantara huruf-huruf. Huruf menyerupai Baik. Tiada sebarang Sederhana. Masih Lemah. Keseluruhan huruf lain huruf yang terdapat huruf yang huruf dalam sesuatu menyerupai huruf lain menyerupai huruf lain penulisan selalu dan dalam sesuatu dalam sesuatu kerap diulang penulisan penulisan. kesalahannya dalam sesuatu penulisan. 12 | M u k a s u r a t
 • 13. KERTAS CADANGAN PENYELIDIKAN TINDAKAN 2012 Jadual 2: Kriteria pemberian gred. Penyemakan tersebut berdasarkan kriteria pemberian gred seperti yang ditunjukkan pada Jadual 2 di atas. Selain itu, saya juga menganalisis kandungan temubual yang telah saya jalankan. 9.0 PERANCANGAN PELAKSANAAN KAJIAN 9.1 JADUAL PELAKSANAAN PENYELIDIKAN TINDAKAN / CARTA GANTT Jadual di bawah menunjukkan jadual pelaksanaan aktiviti yang dirancang dalam kajian penyelidkan tindakan. TARIKH BIL. AKTIVITI PELAKSANAAN Mengenalpasti masalah dan pengumpulan data 30 Julai 2012 – 3 1 tinjauan awal Ogos 2012 2 Menentukan objektif / soalan kajian 4 Ogos 2012 6 Ogos 2012 – 8 3 Merancang tindakan Ogos 2012 9 Ogos 2012 – 17 4 Melaksanakan tindakan Ogos 2012 18 Ogos 2012 – 19 5 Menganalisis tindakan Ogos 2012 6 Membuat refleksi 20 Ogos 2012 21 Ogos 2012 – 31 7 Menulis laporan kajian Ogos 2012 1 September 2012 – 8 Pembentangan dapatan kajian 2 September 2012 9.2 KOS KAJIAN Kos yang terlibat sepanjang perancangan penyelidikan tindakan ini ditunjukkan pada jadual kos kajian di bawah. 13 | M u k a s u r a t
 • 14. KERTAS CADANGAN PENYELIDIKAN TINDAKAN 2012 KUANTITI X HARGA BIL. JENIS BAHAN JUMLAH KOS SEUNIT 1 Kertas A4 2 x RM 8.50 RM 17.00 2 Printer Cartridge x RM 125.00 RM 125.00 3 Buku Kajian 1 x RM 17.00 RM 17.00 4 Fotostat bahan kajian RM 30.00 5 Buku catatan guru 2 x RM 2.00 RM 4.00 JUMLAH RM 193.00 10.0 RUJUKAN Choong Lean Keow, PhD (2011). Asas Penyelidikan Tindakan Unstuck Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian. Selangor: Kumpulan Budiman Sdn. Bhd. Levine, M. D. (1987). Developmental variation and learning disorders. Cambridge, Massachusetts: Educators Publishing Service, Inc. Levine, M. D. (1994). Educational care: A system for understanding and helping children with learning problems at home and in school. Cambridge, Massachusetts: Educators Publishing Service, Inc. Noraini Binti Ombi (2009), Jurnal Kertas Kerja Kajian Kes ke atas Kekemasan Tulisan Murid Tahun 2 Dalam Kelas Pemulihan Khas Bahasa Melayu. Institut Pendidikan Guru Kampus Bukit Lintang. Norizan Binti Esa (2005), Jurnal Kemahiran Menulis Secara Kaedah Ansur Maju. Universiti Kebangsaan Malaysia. Rosinah Edinin (PhD), (2011) Cetakan 2012. Penyelidikan Tindakan Kaedah Dan Penulisan. Kuala Lumpur: Freemind Horizons Sdn. Bhd. 14 | M u k a s u r a t
 • 15. KERTAS CADANGAN PENYELIDIKAN TINDAKAN 2012 Sasson, R (1983). The practical guide to childrens Handwriting. Great Britain: Thames and Hudson. Sasson, R (1983). Handwriting: The way to teach it. Cheltenham: Stanley Thomas. Mariayee A/P Suppiah (2011). Meningkatkan Kemahiran Menulis Bentuk Dalam Bahasa Malaysia Bagi Murid Tahun 1. Dimuat turun daripada http://mariasalamperpaduan.blogspot.com/2011/12/contoh-kajian-tindakan- masalah.html pada 9 September 2012. 11.0 LAMPIRAN Lampiran 1 Transkripsi Protokol Temubual REFLEKSI SOALAN PERKARA PENYELIDIK 1. Assalamualaikum, apa khabar Cikgu Razak? Selamat berpuasa. Waalaikummussalam w.b. Khabar baik. Selamat berpuasa untuk awak juga. 2. Sebenarnya, tujuan saya menemubual cikgu pada hari ini adalah untuk mengenalpasti masalah yang dihadapi oleh cikgu semasa proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas bagi tujuan ilmiah. Bolehkah cikgu? Boleh, tiada masalah. Saya akan cuba menjawab setiap soalan kamu berdasarkan pengalaman saya. Insyaallah. 3. Bolehkah cikgu ceritakan serba ringkas tentang latar belakang akademik murid-murid cikgu sekarang? Sejak KSSR dijalankan di sekolah, selaku guru penyelaras Bahasa Guru ini menghadapi 15 | M u k a s u r a t
 • 16. KERTAS CADANGAN PENYELIDIKAN TINDAKAN 2012 Melayu, saya ditugaskan untuk mengajar tahun satu sahaja. Di masalah yang agak sekolah ini ada dua buah kelas tahun 1 iaitu Tahun Satu Arif dan banyak untuk kelas Tahun Satu Bestari. Murid-murid saya mempunyai pelbagai latar Tahun Satu Bestari belakang akademik. Untuk Tahun satu Arif mereka tidak mempunyai namun beliau tidak masalah dalam asas 3M kerana mereka semua sudah melepasi mengajar murid yang tahap saringan ketika awal kemasukan. Hanya Tahun Satu Bestari mempunyai masalah yang mempunyai masalah asas 3M dan mereka dibahagikan kepada pembelajaran yang tiga kumpulan iaitu murid perdana, murid LINUS biasa dan murid teruk (murid LINUS) LINUS tegar. Oleh kerana di sekolah ini ada guru pemulihan, murid LINUS tegar di ajar oleh beliau. 4. Terima kasih cikgu atas penerangan tadi. Seterusnya, bolehkah cikgu terangkan secara ringkas tentang jadual waktu mengajar cikgu? KSSR dan KBSR berbeza. Untuk KSSR, jadual waktu agak padat walaupun saya hanya mengajar dua kelas saja. Ini kerana setiap hari saya ada kelas dengan mereka. Dalam satu P&P paling kurang dua masa iaitu 1 jam. Ada satu hari saya mengajar 3 masa iaitu 1 jam setengah. 5. Oh, begitu ya. Cikgu, setahu saya kebanyakan sekolah memilih guru yang berpengalaman untuk mengajar murid Tahap 1 khususnya tahun 1. Mengapakah pihak sekolah membuat penyusunan sedemikian? (responden tersenyum)……………erm…..sebenarnya pada pendapat saya la, takde apa-apa. Cuma, guru lama lebih berpengalaman dalam menangani kerenah murid-murid khususnya Tahun 1 yang rata-rata baru masuk dunia persekolahan sebenar. Lagipun masalah pembelajaran boleh dikenalpasti dengan lebih awal pada peringkat ini. Jadi guru perlu bersedia mental dan fizikal sedangkan guru baru kurang pengalaman untuk setiap situasi yang tak terduga. 16 | M u k a s u r a t
 • 17. KERTAS CADANGAN PENYELIDIKAN TINDAKAN 2012 6. Sebagai guru yang berpengalaman luas dalam mengajar Bahasa Melayu, adakah cikgu mengalami masalah ketika mengajar dalam kelas? Maksud saya Tahun 1. (responden tersenyum)……………mustahillah kalau saya tak hadapi masalah dalam ajar murid Tahun 1 ni. Mestilah ada tapi Alhamdulillah setakat ni saya boleh hadapinya. Lagipun semua tu adalah tanggungjawab saya. Itu adalah cabaran kita bergelar cikgu ni. 7. Cikgu, boleh tak berkongsi ilmu dengan saya tentang masalah pembelajaran murid Tahun 1 yang cikgu hadapi? Guru ini merupakan guru cemerlang dan Macam biasa la, budak-budak masalahnya lebih kurang sama saje. mempunyai Antara masalah pembelajaran murid-murid saya khususnya murid pengalaman yang Tahun 1 tahun ni, mereka tak kenal huruf, hanya menghafal saja, banyak dalam kemudian tulisan macam cakar ayam. Ada murid tahu mengeja dan mengajar murid membatang suku kata tapi nak sebut perkataan tersebut tak tahu, tak khususnya Tahun 1, bawa buku, asyik tukar buku baru setiap hari pun ada, alasannya jadi beliau sudah hilang (sambil ketawa kecil)….. Tapi sebenarnya, semua masalah ni biasa dengan normal untuk murid tahun 1. masalah murid-murid 8. Berdasarkan permasalahan yang cikgu katakan tadi, saya Beliau menggunakan tertarik dengan masalah penulisan murid cikgu. Bolehkah cikgu pendekatan yang berkongsi pengalaman dengan saya cara cikgu menangani bagus dan berusaha masalah tulisan macam cakar ayam tu? untuk mengatasi masalah penulisan Biasalah, realitinya kebanyakan budak-budak umur sebegitu murid-murid beliau tulisannya memang tak cantik. Sebenarnya ia berkaitan deria psikomotor. Tangan mereka ni masih kaku lagi perlukan lebih banyak latihan contohnya, macam mana pegang pensel dengan betul, macam mana nak mengagak menulis di kertas garis satu dan garis tiga. Buku garis tiga tu buku tulis berpandu. Cara tu dah lama dah. 17 | M u k a s u r a t
 • 18. KERTAS CADANGAN PENYELIDIKAN TINDAKAN 2012 Tujuannya untuk ajar murid menulis cantik di garisan yang betul. Masa awak dulu dah ada dah. Betul tak? Ya cikgu, betul. Tapi cara itu tak menjamin tulisan cantik kan? Ya Suzi, itu betul. Yang saya katakan tadi tu adalah salah satu cara asas murid menulis dengan cantik secara terpimpin. Ada murid yang boleh guna cara tu saje dah ok, tapi ada setengah murid lain, perlu guna banyak pendekatan dan latihan yang berbeza. Tapi sebenarnya, lama-kelamaan dengan latihan menulis yang banyak, tulisan mereka akan lebih cantik. Taklah target untuk murid Tahun Satu ni tuk tulisan cantik saja. Yang penting asas membaca, menulis dan mengira dah mereka kuasai. 9. Apakah strategi yang cikgu gunakan untuk tarik minat murid Beliau menggunakan menulis dengan cantik? pendekatan yang tidak terlalu (Responden ketawa)………strategi apa ye? Maklum la dah berbelas memaksa murid. tahun mengajar ni dan dah ramai anak murid saya dah habis Beliau membuat sekolah. Saya pun tak pernah dapat soalan ni. Sebenarnya, tulisan pembahagian cantik bukan fokus utama saya mengajar untuk Tahun Satu ni, tu kumpulan dalam cuma fokus sampingan saja. Saya cubalah jawab. Seperti yang awak kelas mengikut tahap tahu KSSR ni berpusatkan murid. Budak-budak ni tak macam budak bagi memudahkan besar. Tujuan ke sekolah bukan untuk belajar dan dapat ilmu serta beliau mengajar dapat keputusan yang baik cuma nak bermain saja. Mereka perlukan semasa di dalam bimbingan dan dorongan daripada cikgu berbanding kesedaran dari kelas. diri mereka sendiri. Untuk tulisan murid pula, saya akan pastikan . tulisan mereka ni boleh dibaca. Tu dah kira ok. Awal tahun persekolahan biasanya saya akan buat ujian saringan untuk lihat tahap mereka. Biasanya, Tahun 1 Arif takde masalah sebab mereka sudah pandai membaca dan menulis. Kemahiran tersebut dah diperolehi semasa di sekolah tadika. Cuma untuk Tahun 1 Bestari, ada di antara mereka tidak bersekolah 18 | M u k a s u r a t
 • 19. KERTAS CADANGAN PENYELIDIKAN TINDAKAN 2012 tadika dan tidak dapat pendidikan awal walaupun di rumah. Ada juga murid dalam kelas ni yang IQ nya lambat sikit. Dalam kelas Tahun Satu Bestari ni saya bahagikan kepada tiga kumpulan. Kumpulan yang lemah ni saya buat aktiviti pratulisan dulu, dua kumpulan lagi saya buat latihan menulis huruf di buku garis. Setahu saya, aktiviti pratulisan ada banyak, boleh cikgu terangkan dengan lebih mendalam tak? Saya rasa awak dah tau pratulisan tu apa kan. Biasanya cikgu tadika dan prasekolah yang mengajar pratulisan ni. Tujuan saya buat aktiviti pratulisan ni untuk latih pergerakan tangan dan jari, koordinasi mata dan tangan murid tu. Bila buat aktiviti ni, motor halus yang kaku tu dapat dilembutkan. Awal-awal dulu saya buat aktiviti melukis secara bebas, sambung titik-titik huruf dan gambar, ermmmm…..tulis kat udara dan ….di atas tepung. Untuk murid yang teruk sangat, saya pegang tangan dia dan buat secara bersama. Bila buat aktiviti ni budak-budak seronok sebab macam bermain. Jadi mereka tak stress. Aktiviti ni memang berjaya la sebab objektif saya untuk mereka tahu menulis disamping kenal huruf tercapai. Sekarang ni dah bulan 8, semua murid Tahun 1 Bestari dah pandai menulis dan tulisannya boleh dibaca. Hanya dua tiga orang saja yang tulisannya tak cantik, yang lain oklah. Biasanya saya baca dibuku, menulis menggunakan pasir, kenapa cikgu menggunakan tepung? Saya pilih tepung sebab mudah dapat. Pasir ni susah cikit, lagipun berat nak di bawa ke kelas, kalau nak bawa keluar, murid lain pulak susah nak jaga. Maklum la budak Tahun 1 ni aktif agak sukar dikawal apabila buat aktiviti di luar kelas. Buat dalam kelas lebih terjamin keselamatannya dan disiplin murid dapat dikawal. 10. Bahan bantu mengajar cikgu peroleh di mana? Bahan bantu 19 | M u k a s u r a t
 • 20. KERTAS CADANGAN PENYELIDIKAN TINDAKAN 2012 mengajar dibuat oleh Biasalah, kat sini BBM buat sendiri. Sekolah tak sediakan BBM yang beliau sendiri kerana banyak pun, semua yang biasa-biasa je macam kad gambar. Itupun di sekolah tidak prasekolah dah ambil. Kebanyakan cikgu kat sini buat BBM sendiri menyediakan BBM dan guna buku teks yang dibekalkan termasuklah saya. Semua ikut yang banyak. Beliau kreativiti guru masing-masing. Macam saya, saya guna bahan yang juga menggunakan sudah saya sediakan dahulu contohnya lembaran kerja, kad kemahiran ICT perkataan dan kad gambar. Masih boleh diguna lagi selagi masih semasa waktu P&P releven. Untungnya kat sini kelas Tahun 1 ada LCD, kadang-kadang saya guna juga untuk P&P saya. Tapi bukan semua kelas ada kemudahan ni hanya kelas Tahun 1 dan Tahun 2 saja yang ada. 11. Cikgu, berbalik kepada kaedah pengajaran pratulisan, cikgu ada gunakan kaedah tulisan mekanis tak? Tulisan mekanis ye? Tulisan mekanis ni kemahiran selepas pratulisan. Mestilah ada. Tulisan mekanis sebenarnya yang paling penting. Selepas motor halus lembut barulah mudah nak ajar murid- murid ni menulis huruf dan perkataan. Barulah murid ni boleh belajar dengan seronok sebab dah belajar sama-sama dengan kawan lain. Masa ni murid-murid ni dah boleh terima nak belajar tulis huruf kecil dan huruf besar. Buku garis tiga lebih efektif pada masa ni untuk latih murid menulis. Sampai sekarang aktiviti menulis garis tiga ni dijalankan. Cikgu, bolehkah saya mengambil beberapa buah buku murid . untuk dijadikan contoh bukti tugasan saya? Saya nak buat salinan. Boleh, apa salahnya. Nanti awak boleh ikut saya masuk kelas. Terima kasih, cikgu. Akhir sekali, cikgu ada apa-apa pesanan atau perkara yang nak 20 | M u k a s u r a t
 • 21. KERTAS CADANGAN PENYELIDIKAN TINDAKAN 2012 ditambah dalam sesi temubual ini? (Responden tersenyum)…..saya ucapkan selamat datang ke sekolah ni. Sebagai guru kita mestilah sentiasa mencari ilmu dan berusaha untuk memberi yang terbaik kepada anak murid kita yang sebenarnya dahagakan ilmu walaupun minda mereka sekarang ni belum terbuka ke arah itu. Biasalah, budak-budak ni kebanyakan masa mereka dihabiskan dengan bermain, itu normal. Kalau diam je budak tu tak normal. Jadi sebagai guru sekolah rendah ni, kita mesti banyak berusaha dan gerakkan mereka. Sebagai guru juga kita tidak boleh putus asa dan bosan dengan kerjaya kita ni. 12. Terima kasih cikgu atas nasihat dan kerjasama yang diberikan. Sama-sama. Lampiran 2 Bahan bukti dokumen yang terdiri daripada hasil tulisan murid yang menjadi sasaran dan hasil rakaman temubual seorang guru di Sekolah Kebangsaan Melayu Raya yang telah dimuatkan dalam bentuk CD. 21 | M u k a s u r a t