Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Tek sidosryhmätutkimus 2015 web 2015-11-30

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 9 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Tek sidosryhmätutkimus 2015 web 2015-11-30 (20)

Anzeige

Aktuellste (17)

Anzeige

Tek sidosryhmätutkimus 2015 web 2015-11-30

  1. 1. Sidosryhmätutkimus 2015 Työmarkkinaedunvalvonta / Koulutus / Teknologia ja elinkeinoelämä / Media TEKV 20.11.2015 / Susanna Bairoh Yhteenveto tutkimuksen tuloksista
  2. 2.  TEKin valtuuston 08/14 hyväksymässä valtuustosopimuksessa asetettiin kaudelle 2014-2017 kuusi strategiaa tukevaa tavoitetta, joista numero 4 on:  TEKin vaikuttavuuden ja näkyvyyden lisääminen sekä edunvalvonnassa että valtakunnan koulutus-, elinkeino-, teknologia- ja tiedepolitiikassa.  Tutkimuksella selvitettiin TEKin vaikuttavuuden ja näkyvyyden nykytila keskeisimmissä sidosryhmissä  Tulosten perusteella voidaan arvioida vaikuttamistyön onnistumista, tavoitteita, keinoja ja resurssien kohdentamista  Jatkuvan seurannan avulla voidaan arvioida, onko vaikuttavuus ja näkyvyys lisääntynyt tavoitteiden mukaisesti  Vastaava kysely toteutetaan pääsääntöisesti valtuustokausittain. www.tuocon.fi 2 TAUSTAA TUTKIMUKSELLE
  3. 3. www.tuocon.fi 3 3 133 4 15 kuukauden aikana toteutettu aineistonkeruu (elo-lokakuu 2015) tavoitettuja sidosryhmien edustajia tutkimuksen aihealuetta* TEKin vaikuttamistyöhön osallistuvien henkilöiden vastauksia taustakyselyyn Tutkimus lukuina * i) työmarkkinaedunvalvonta, ii) teknologia ja elinkeinoelämä, iii) koulutus, iv) media
  4. 4. www.tuocon.fi 4 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Media, n=26 Teknologia ja elinkeinoelämä, n=32 Koulutus, n=25 Työmarkkinaedunvalvonta, n=45 Onko Tekniikan Akateemiset TEK sinulle entuudestaan tuttu järjestö? Kyllä Ei
  5. 5. Otos ja kerätty aineisto • 25 toteutettua haastattelua/saatua vastausta, lisäksi 1 tavoitetuista henkilöistä kieltäytyi keskustelemasta • Eduskunta (sivistysvaliokunta), yliopistot, ammattiliitot ja keskusjärjestöt TEKin vaikuttavuus ja näkyvyys • Kaikki otoksen henkilöt tunsivat TEKin toimijana • Yliopistojen henkilökunnan edustajat tunsivat TEKin toimintaa melko hyvin • TEK on kohderyhmän edustajille melko kiinnostava yhteistyökumppani Palaute ja toiveet TEKin suuntaan • Haastateltavat toivoivat vastuunkantoa tekniikan alan yliopistokoulutuksen tulevaisuudesta vaikuttamalla päätöksentekijöihin. Erityisesti rahoitustarve korostui. • Työelämän muuttuneista tarpeista viestiminen, elinikäinen oppiminen. Toimenpidesuositukset • Vaikuttamistyön toimintamallien kehittäminen sidosryhmäkohtaisesti yhteistyön kehittämiseksi. Esimerkkeinä ryhmistä; eduskunta, pääomasijoittajat, yliopistot • Tekniikan alan osaajien roolin korostaminen (jatkossakin) suomalaisen yhteiskunnan näkökulmasta • Luonnontieteiden ja matematiikan popularisointityö peruskoulussa ja lukioissa. Keinona jalkautuminen? • Tekniikan merkityksen ymmärtävien mielipidejohtajien nostaminen esiin medioissa positiivisessa sävyssä www.tuocon.fi 5 Palautetta sidosryhmiltä - koulutus
  6. 6. Otos ja kerätty aineisto • 45 toteutettua haastattelua/saatua vastausta • Kattava edustus sekä työntekijä- että työnantajajärjestöjen edustajia TEKin vaikuttavuus ja näkyvyys • 100% vastanneista sidosryhmien edustajista tunnisti TEKin toimijana – usein YTN:n tai Akavan osana • Yhteistoiminta työmarkkinaedunvalvonnan alueella selkeästi aktiivista kohderyhmän keskuudessa • TEK ja sen jäsenistö nähtiin keskeisessä roolissa työmarkkinoiden ja työelämän uudistumisen kannalta • TEK koettiin yhteistyökykyisenä toimijana Palaute ja toiveet TEKin suuntaan • Työmarkkinakysymyksissä TEK nähtiin luontevana suunnannäyttäjänä työelämän uudistuksia koskien • Toiveet TEKin toimintaa koskien voimakkaasti polarisoituneet työnantaja- ja työntekijäliittojen välillä • Monimuotoisen (=epätyypillisen) työn yleistyminen tunnistettiin ilmiönä • Osaamisen kehittäminen ja uudistaminen nähtiin keskeisinä kysymyksiä, joihin TEKiltä kaivattiin näkemystä Toimenpidesuositukset • Keskustelun avaamista ja mahdollisuuksien esittelyä uudistuvan työelämän keskeisiin kysymyksiin liittyen • Aktiivista yhteistyöhakuisen ja positiivisen asenneilmaston luomista ja edistämistä omalla toiminnalla www.tuocon.fi 6 Palautetta sidosryhmiltä – työmarkkinaedunvalvonta
  7. 7. Otos ja kerätty aineisto • 32 toteutettua haastattelua/saatua vastausta, lisäksi tavoitetuista henkilöistä 3 kieltäytyi keskustelemasta • Tekes, TEM, EK, yliopistot, Sitra, Slush, Finnvera, OAJ, LVM, VTT, pääomasijoittajat ja eduskunta TEKin vaikuttavuus ja näkyvyys • 78% vastanneista sidosryhmien edustajista tunnisti TEKin toimijana • Mainintoja Talentumin medioiden olevan ”TEKkiläisiä” – kytkös tiedostettiin • TEK on otoksen julkisen sektorin osalta kiinnostava yhteistyökumppani, yksityisellä sektorilla suhtautuminen neutraali Palaute ja toiveet TEKin suuntaan • Vaikutusmahdollisuuksien hyödyntämistä positiivisiin ulostuloihin, esimerkkejä tekniikan mahdollistamista onnistumisista • Teknologian mahdollisuuksien esiintuomista (uusi teknologia, robotiikka ja digitalisaatio) • Joustoa ja muutoksia työmarkkinoille, suunnannäyttäjän rooli työmarkkinoiden uudistuksissa • Mielipidejohtajien esilletuontia • Jäsenistön eduista huolehtiminen ensisijaista, yhteiskunnallinen vastuunkanto myös tärkeää Toimenpidesuositukset • Vaikuttamistyön toimintamallien kehittäminen sidosryhmäkohtaisesti yhteistyön kehittämiseksi. Esimerkkeinä ryhmistä; eduskunta, pääomasijoittajat, yliopistot • TEKin intressien mukaisten onnistumistarinoiden ja mielipidejohtajien esilletuontia positiivisen ilmapiirin luomiseksi • Tekniikan ja luonnontieteiden popularisointiin liittyviä ulostuloja www.tuocon.fi 7 Palautetta sidosryhmiltä – teknologia ja elinkeinoelämä
  8. 8. Otos ja kerätty aineisto • 26 toteutettua haastattelua, lisäksi 1 tavoitetuista henkilöistä kieltäytyi keskustelemasta • Keskeiset kotimaisen median toimijat edustettuina • Haastatellut henkilöt ensisijaisesti päätoimittajia ja toimittajia TEKin vaikuttavuus ja näkyvyys • 92% vastanneista sidosryhmien edustajista tunnisti TEKin toimijana • TEKkiä pidetään uskottavana ja luotettava toimijana – ei kuitenkaan erityisen aktiivisena median suuntaan • Lehdistötiedotteiden vaikuttavuus kyseenalainen – tiedote aktivoi harvoin jos nähdään, että sama tieto mennyt useammalle Palaute ja toiveet TEKin suuntaan • Tekniikan ala, tekniikan osaaminen ja teknologiayritykset nähtiin positiivisessa valossa – myös odotuksia niitä kohtaan • Kolmasosa haastatelluista toivoi henkilökohtaisia tapaamisia ja tiedotustilaisuuksia median edustajille • Asiantuntijaverkoston tarjoaminen median työn tueksi – aihealuekohtaisten asiantuntijoiden yhteystietoja median käyttöön • Tiedotusvälineiden hektinen toimintasykli nostettiin esille – näkyvyyden saamiseksi TEKin on oltava aktiivinen Toimenpidesuositukset • Merkittävimpien median edustajien henkilökohtaisten suhteiden systemaattinen hoitaminen tapaamisin • Yksinoikeuksien myöntäminen laajempiin kokonaisuuksiin – tämän avulla lisää kattavammin taustoitettuja julkaisuita • Napakat enintään tunnin taustoitustilaisuudet median edustajille ajankohtaisista aiheista – tiedon ja aineiston tarjoaminen www.tuocon.fi 8 Palautetta sidosryhmiltä – media
  9. 9. www.tuocon.fi 9 Huomioita • Koulutukseen ja koulutuspolitiikkaan vaikuttaminen oli yksi tärkeimmistä teemoista kaikkien sidosryhmien näkökulmasta • TEKiltä odotetaan suunnannäyttäjän ja edelläkävijän roolia työelämän uudistumiseen liittyvissä kysymyksissä • Tekniikan osaamista ja teknologiayrityksiä pidettiin erittäin tärkeinä Suomen talouden ja suomalaisten hyvinvoinnin kannalta

×