Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

ฉันในความเป็นผู้นำ กับ Risk management

1.400 Aufrufe

Veröffentlicht am

พื่อชวนคิด ชวนเรียนรู้ในความงดงามของผู้นำในการบริหารจัดการความเสี่ยงครับ

Veröffentlicht in: Gesundheitswesen
 • Als Erste(r) kommentieren

ฉันในความเป็นผู้นำ กับ Risk management

 1. 1. Risk Management เพราะฉันคือผู้นําทีมีส่วนสําคัญในเพราะฉันคือผู้นําทีมีส่วนสําคัญใน การบริหารจัดการความเสียงเพือให้ เกิดคุณภาพ และความปลอดภัยทัว ทังองค์กร จากสิงเหล่านี สร้างแรงบันดาลใจเพือมุ่งสู่เป้ าหมายทีวางไว้สร้างแรงบันดาลใจเพือมุ่งสู่เป้ าหมายทีวางไว้ เป็นผู้นําในการขับเคลือนความปลอดภัย วิเคราะห์ข้อมูลทีมีอยู่อย่างสมําเสมอ ประสานความร่วมมือในทุกระดับ มองไปข้างหน้าเพือสร้างความปลอดภัย ชีนํา กระตุ้น ส่งเสริมอย่างสมําเสมอชีนํา กระตุ้น ส่งเสริมอย่างสมําเสมอ มีความต่อเนือง สมําเสมอในการพัฒนา สร้างบุคลากรของตนให้เก่ง และพัฒนาตนเอง Suradet Sriangkoon / Risk Management เพราะฉันคือผู้นําทีมีส่วนสําคัญในเพราะฉันคือผู้นําทีมีส่วนสําคัญใน การบริหารจัดการความเสียงเพือให้ เกิดคุณภาพ และความปลอดภัยทัว ทังองค์กร จากสิงเหล่านี สร้างแรงบันดาลใจเพือมุ่งสู่เป้ าหมายทีวางไว้สร้างแรงบันดาลใจเพือมุ่งสู่เป้ าหมายทีวางไว้ เป็นผู้นําในการขับเคลือนความปลอดภัย วิเคราะห์ข้อมูลทีมีอยู่อย่างสมําเสมอ ประสานความร่วมมือในทุกระดับ มองไปข้างหน้าเพือสร้างความปลอดภัย ชีนํา กระตุ้น ส่งเสริมอย่างสมําเสมอชีนํา กระตุ้น ส่งเสริมอย่างสมําเสมอ มีความต่อเนือง สมําเสมอในการพัฒนา สร้างบุคลากรของตนให้เก่ง และพัฒนาตนเอง / ห้องเรียนความเสียง
 2. 2. สร้างแรงบันดาลใจ เพือมุ่งสู่เป้ าหมายทีวางไว้ ฉันจะสร้างความเชือมันให้เกิดกับ บุคลากรทุกคน ในทุกคําถามทีเกิดขึนจาก เขาเพือร่วมกันสร้างความปลอดภัยเขาเพือร่วมกันสร้างความปลอดภัย ในทุกปัญหา ในทุกอุปสรรค ในทุก เรืองราวของความปลอดภัย ฉันพร้อมที ปรับเปลียนเพือมุ่งสู่เป้ าหมายทีวางไว้ ฉันจะส่งเสริม สนับสนุนในทุกทางให้ฉันจะส่งเสริม สนับสนุนในทุกทางให้ บุคลากรสามารถสร้างความปลอดภัยใน ทิศทางทีถูกต้อง Suradet Sriangkoon / สร้างแรงบันดาลใจ เพือมุ่งสู่เป้ าหมายทีวางไว้ ฉันจะสร้างความเชือมันให้เกิดกับ บุคลากรทุกคน ในทุกคําถามทีเกิดขึนจาก เขาเพือร่วมกันสร้างความปลอดภัยเขาเพือร่วมกันสร้างความปลอดภัย ในทุกปัญหา ในทุกอุปสรรค ในทุก เรืองราวของความปลอดภัย ฉันพร้อมที ปรับเปลียนเพือมุ่งสู่เป้ าหมายทีวางไว้ ฉันจะส่งเสริม สนับสนุนในทุกทางให้ฉันจะส่งเสริม สนับสนุนในทุกทางให้ บุคลากรสามารถสร้างความปลอดภัยใน / ห้องเรียนความเสียง
 3. 3. เป็นผู้นําในการขับเคลือน ความปลอดภัย ฉันจะรักษาบรรยากาศการพัฒนา ด้วย แนวคิดเชิงบวก ไม่ตําหนิ และกล่าวโทษ ฉันจะสร้างบรรยากาศของความร่วมมือฉันจะสร้างบรรยากาศของความร่วมมือ การช่วยเหลือซึงกันและกันของบุคลากรในทีม ฉันจะมุ่งความสนใจไปทีการกระตุ้น ให้ กําลังใจ ยกย่องในสิงทีบุคลากรทําได้ดี เพือให้ บุคลากรมีขวัญ กําลังใจในการปฏิบัติงาน แต่บุคลากรมีขวัญ กําลังใจในการปฏิบัติงาน แต่ ก็ไม่ละเลยทีจะเรียนรู้ความเสียง โอกาส พัฒนาทีเกิดขึน Suradet Sriangkoon / เป็นผู้นําในการขับเคลือน ความปลอดภัย ฉันจะรักษาบรรยากาศการพัฒนา ด้วย แนวคิดเชิงบวก ไม่ตําหนิ และกล่าวโทษ ฉันจะสร้างบรรยากาศของความร่วมมือฉันจะสร้างบรรยากาศของความร่วมมือ การช่วยเหลือซึงกันและกันของบุคลากรในทีม ฉันจะมุ่งความสนใจไปทีการกระตุ้น ให้ กําลังใจ ยกย่องในสิงทีบุคลากรทําได้ดี เพือให้ บุคลากรมีขวัญ กําลังใจในการปฏิบัติงาน แต่บุคลากรมีขวัญ กําลังใจในการปฏิบัติงาน แต่ ก็ไม่ละเลยทีจะเรียนรู้ความเสียง โอกาส / ห้องเรียนความเสียง
 4. 4. วิเคราะห์ข้อมูลทีมีอยู่ อย่างสมําเสมอ ฉันจะชักชวนบุคลากรของฉันร่วมกัน ทบทวนข้อมูลความเสียงทีเกิดขึน เพือหา โอกาสในการพัฒนาอย่างต่อเนืองโอกาสในการพัฒนาอย่างต่อเนือง ฉันจะรับเสียงสะท้อน ความไม่พึงพอใจของ ผู้ป่วย ผู้รับบริการเพือนํามาปรับปรุงแก้ไข จากข้อมูลทีฉันร่วมกันวิเคราะห์กับ บุคลากร จะนํามากําหนดการปฏิบัติใหม่บุคลากร จะนํามากําหนดการปฏิบัติใหม่ แนวทางใหม่ เพือลดโอกาสในการเกิดความ เสียง และเกิดความปลอดภัยมากขึน Suradet Sriangkoon / วิเคราะห์ข้อมูลทีมีอยู่ อย่างสมําเสมอ ฉันจะชักชวนบุคลากรของฉันร่วมกัน ทบทวนข้อมูลความเสียงทีเกิดขึน เพือหา โอกาสในการพัฒนาอย่างต่อเนืองโอกาสในการพัฒนาอย่างต่อเนือง ฉันจะรับเสียงสะท้อน ความไม่พึงพอใจของ ผู้ป่วย ผู้รับบริการเพือนํามาปรับปรุงแก้ไข จากข้อมูลทีฉันร่วมกันวิเคราะห์กับ บุคลากร จะนํามากําหนดการปฏิบัติใหม่บุคลากร จะนํามากําหนดการปฏิบัติใหม่ แนวทางใหม่ เพือลดโอกาสในการเกิดความ เสียง และเกิดความปลอดภัยมากขึน / ห้องเรียนความเสียง
 5. 5. ประสานความร่วมมือใน ฉันจะประสานความร่วมมือในการบริหาร จัดการความเสียงในทุกระดับได้แก่ บุคคล หน่วยงาน ทีม และองค์กร เพือสร้างความหน่วยงาน ทีม และองค์กร เพือสร้างความ ปลอดภัย ฉันจะประสานงานกับบุคคลต่างๆในองค์กร ด้วยความเข้าใจในความแตกต่างของแต่ละ บุคคล เพือให้เกิดความปลอดภัยบุคคล เพือให้เกิดความปลอดภัย ในปัญหา และอุปสรรคในการบริหารจัดการ ความเสียง ฉันจะเรียนรู้ด้วยความเข้าใจ Suradet Sriangkoon / ประสานความร่วมมือใน ทุกระดับ ฉันจะประสานความร่วมมือในการบริหาร จัดการความเสียงในทุกระดับได้แก่ บุคคล หน่วยงาน ทีม และองค์กร เพือสร้างความหน่วยงาน ทีม และองค์กร เพือสร้างความ ฉันจะประสานงานกับบุคคลต่างๆในองค์กร ด้วยความเข้าใจในความแตกต่างของแต่ละ บุคคล เพือให้เกิดความปลอดภัยบุคคล เพือให้เกิดความปลอดภัย ในปัญหา และอุปสรรคในการบริหารจัดการ ความเสียง ฉันจะเรียนรู้ด้วยความเข้าใจ / ห้องเรียนความเสียง
 6. 6. มองไปข้างหน้า เพือสร้างความปลอดภัย ฉันจะกระตุ้น และส่งเสริมให้บุคลากร ทีถือ ว่าเป็นเพือนร่วมทาง พีน้องร่วมฝัน ทีจะช่วยกัน สร้างความปลอดภัยสร้างความปลอดภัย ฉันจะนําเสนอภาพ และคุณค่าของการสร้าง ความปลอดภัยให้กับบุคลากรทราบ เพือให้เขา เหล่านันได้เกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนา ฉันจะสือสารอย่างต่อเนืองกับบุคลากร กับฉันจะสือสารอย่างต่อเนืองกับบุคลากร กับ ทุกส่วนทีเกียวข้องในเป้ าหมาย กระบวนการ และผลลัพธ์ในการสร้างความปลอดภัย Suradet Sriangkoon / มองไปข้างหน้า เพือสร้างความปลอดภัย ฉันจะกระตุ้น และส่งเสริมให้บุคลากร ทีถือ ว่าเป็นเพือนร่วมทาง พีน้องร่วมฝัน ทีจะช่วยกัน ฉันจะนําเสนอภาพ และคุณค่าของการสร้าง ความปลอดภัยให้กับบุคลากรทราบ เพือให้เขา เหล่านันได้เกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนา ฉันจะสือสารอย่างต่อเนืองกับบุคลากร กับฉันจะสือสารอย่างต่อเนืองกับบุคลากร กับ ทุกส่วนทีเกียวข้องในเป้ าหมาย กระบวนการ และผลลัพธ์ในการสร้างความปลอดภัย / ห้องเรียนความเสียง
 7. 7. ชีนํา กระตุ้น ส่งเสริม อย่างสมําเสมอ ในทุกความเสียงทีเกิดขึนหรือไม่เกิดขึน ฉัน จะชักชวนบุคลากรของฉัน มาร่วมกันสร้าง ความเข้าใจ และพัฒนาโดยไม่ตําหนิ กล่าวโทษความเข้าใจ และพัฒนาโดยไม่ตําหนิ กล่าวโทษ ฉันจะบอกเล่า ความคิด ความรู้สึกของ หน่วยงานอืน หรือผู้ป่วย จากความเสียงที เกิดขึน เพือสะท้อนความรู้สึกให้บุคลากรทราบ ฉันจะสนับสนุนทังแนวทาง ทรัพยากร การฉันจะสนับสนุนทังแนวทาง ทรัพยากร การ ชีนําให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ทังนอก และในองค์กรเพือสร้างความปลอดภัย Suradet Sriangkoon / ชีนํา กระตุ้น ส่งเสริม อย่างสมําเสมอ ในทุกความเสียงทีเกิดขึนหรือไม่เกิดขึน ฉัน จะชักชวนบุคลากรของฉัน มาร่วมกันสร้าง ความเข้าใจ และพัฒนาโดยไม่ตําหนิ กล่าวโทษความเข้าใจ และพัฒนาโดยไม่ตําหนิ กล่าวโทษ ฉันจะบอกเล่า ความคิด ความรู้สึกของ หน่วยงานอืน หรือผู้ป่วย จากความเสียงที เกิดขึน เพือสะท้อนความรู้สึกให้บุคลากรทราบ ฉันจะสนับสนุนทังแนวทาง ทรัพยากร การฉันจะสนับสนุนทังแนวทาง ทรัพยากร การ ชีนําให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ทังนอก และในองค์กรเพือสร้างความปลอดภัย / ห้องเรียนความเสียง
 8. 8. มีความต่อเนือง สมําเสมอในการพัฒนา ในทุกความดี และความสําเร็จฉันจะนํามา สร้างเสริมกําลังใจให้บุคลากรทีจะทําดีต่อไป และในทุกความเสียงจะนํามาเรียนรู้ร่วมกันและในทุกความเสียงจะนํามาเรียนรู้ร่วมกัน อย่างสมําเสมอ ฉันจะยกย่อง และชมเชยบุคลากรในทุก ความสําเร็จในการสร้างความปลอดภัย ฉันจะไม่กดดัน และไม่เร่งรัดการพัฒนา แต่ฉันจะไม่กดดัน และไม่เร่งรัดการพัฒนา แต่ สนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาความ ปลอดภัยอย่างต่อเนือง Suradet Sriangkoon / มีความต่อเนือง สมําเสมอในการพัฒนา ในทุกความดี และความสําเร็จฉันจะนํามา สร้างเสริมกําลังใจให้บุคลากรทีจะทําดีต่อไป และในทุกความเสียงจะนํามาเรียนรู้ร่วมกันและในทุกความเสียงจะนํามาเรียนรู้ร่วมกัน ฉันจะยกย่อง และชมเชยบุคลากรในทุก ความสําเร็จในการสร้างความปลอดภัย ฉันจะไม่กดดัน และไม่เร่งรัดการพัฒนา แต่ฉันจะไม่กดดัน และไม่เร่งรัดการพัฒนา แต่ สนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาความ / ห้องเรียนความเสียง
 9. 9. สร้างบุคลากรของตน ให้เก่ง และพัฒนาตนเอง ฉันจะทําหน้าทีเป็นครู เป็นโค้ช เพือให้ บุคลากรของฉันเป็นคนเก่ง เพือให้เขาสามารถบุคลากรของฉันเป็นคนเก่ง เพือให้เขาสามารถ บริหารจัดการความเสียงด้วยตัวเขาเอง ฉันจะเฝ้ าค้นหาจุดอ่อน โอกาสในการพัฒนา ในตัวบุคลากร เพือให้เขาเหล่านันได้พัฒนา ตนเองในการสร้างความปลอดภัย ฉันจะวางแผนการพัฒนาบุคลากรของฉัน ตนเองในการสร้างความปลอดภัย ฉันจะวางแผนการพัฒนาบุคลากรของฉัน จากข้อมูลความสียงทีเกิดขึน เพือให้เขา เหล่านันสร้างความปลอดภัยให้กับผู้รับบริการ Suradet Sriangkoon / สร้างบุคลากรของตน ให้เก่ง และพัฒนาตนเอง ฉันจะทําหน้าทีเป็นครู เป็นโค้ช เพือให้ บุคลากรของฉันเป็นคนเก่ง เพือให้เขาสามารถบุคลากรของฉันเป็นคนเก่ง เพือให้เขาสามารถ บริหารจัดการความเสียงด้วยตัวเขาเอง ฉันจะเฝ้ าค้นหาจุดอ่อน โอกาสในการพัฒนา ในตัวบุคลากร เพือให้เขาเหล่านันได้พัฒนา ตนเองในการสร้างความปลอดภัย ฉันจะวางแผนการพัฒนาบุคลากรของฉัน ตนเองในการสร้างความปลอดภัย ฉันจะวางแผนการพัฒนาบุคลากรของฉัน จากข้อมูลความสียงทีเกิดขึน เพือให้เขา เหล่านันสร้างความปลอดภัยให้กับผู้รับบริการ / ห้องเรียนความเสียง
 10. 10. เพราะฉันนันเป็นหัวหน้า เพราะฉันเป็นเพราะฉันนันเป็นหัวหน้า เพราะฉันเป็น ผู้นํา หน้าทีของฉันมิใช่แค่ผู้บังคับบัญชา แต่ต้องทําหน้าทีเป็นครู เป็นโค้ช เป็นพี เป็นเพือน ให้กับน้องๆทีปฏิบัติงาน เพือให้ เขาเหล่านันสามารถพัฒนาตน พัฒนา ความรู้ได้ด้วยตนเอง ภายใต้เป้ าหมาย เขาเหล่านันสามารถพัฒนาตน พัฒนา ความรู้ได้ด้วยตนเอง ภายใต้เป้ าหมาย เดียวกัน เพือให้ตนเอง หน่วยงาน องค์กร ผู้ป่วย ผู้รับบริการมีคุณภาพ และปลอดภัย Suradet Sriangkoon / เพราะฉันนันเป็นหัวหน้า เพราะฉันเป็นเพราะฉันนันเป็นหัวหน้า เพราะฉันเป็น ผู้นํา หน้าทีของฉันมิใช่แค่ผู้บังคับบัญชา แต่ต้องทําหน้าทีเป็นครู เป็นโค้ช เป็นพี เป็นเพือน ให้กับน้องๆทีปฏิบัติงาน เพือให้ เขาเหล่านันสามารถพัฒนาตน พัฒนา ความรู้ได้ด้วยตนเอง ภายใต้เป้ าหมาย เขาเหล่านันสามารถพัฒนาตน พัฒนา ความรู้ได้ด้วยตนเอง ภายใต้เป้ าหมาย เดียวกัน เพือให้ตนเอง หน่วยงาน องค์กร ผู้ป่วย ผู้รับบริการมีคุณภาพ และปลอดภัย / ห้องเรียนความเสียง

×