Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
FacilitatorFacilitator
นายสุรเดช ศรีอังกูร
ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาลท่าฉาง
ปฐมบทของการพัฒนาคุณภาพปฐมบทของการพัฒนาคุณภาพ
• คุณภาพคือความงดงาม คุณภาพคือ
ความหวัง คุณภาพคือการให้กําลังใจต่อกัน
คุณภาพค...
เส้นทางการพัฒนาเส้นทางการพัฒนา…HA…HA HAHA HAHA
1
2
33
ผู้ประสานคุณภาพผู้ประสานคุณภาพ (Facilitator)(Facilitator)
ผู้จัดเตรียม ผู้สือสาร มีความเชียวชาญพิเศษ
ในพลวัตรของกลุ่ม เพือ...
กาสวมบทบาทของกาสวมบทบาทของ FacilitatorFacilitator
ผู้
ประสานงาน
คุณภาพ
โค้ช
พีเลียง
ครู
อนุบาล
เสนา
ธิการ เป็นคู่เป็นคู่ซ้...
ศิลปะศิลปะ…SHA Facilitator…SHA Facilitator
33มิติมิติ 33พลัง ของพลัง ของ SHASHA FacilitatorFacilitator
มิติผู้ประสานงานคุณภาพมิติผู้ประสานงานคุณภาพ
มิติทางกาย
มิติแห...
มิติผู้ประสานงานคุณภาพมิติผู้ประสานงานคุณภาพ
มิติทางกายมิติทางกาย
การตังคําถาม ?
การฟัง
การสือสาร
การสังเกต
ภาษากาย
รับรู้...
มิติแห่งพลังมิติแห่งพลัง
พลังแห่งการสร้างสรรค์
คือการคิดบวก สร้างสรรค์สิงใหม่ๆ
และไม่ทําร้ายใคร
คิดบวก ไม่คิดลบ
อย่ากลัว
เ...
พลังแหงการสรางสรรค (ตอ)
ความสบาย มิได้ช่วยสร้างความสําเร็จ
ทําตัวหัวเดียวกระเทียมลีบบ้าง
เปิดตนเองสู่โลกกว้าง
พลังแห่งการขับเคลือน
การขับเคลือนด้วยข้อเท็จจริง (บริบท)
การขับเคลือนด้วยสิงทีอยู่ภายในของบุคลากร
การขับเคลือนด้วยกงล้อแห่งคุณภาพ
การขับเคลือนด้วยแรงจูงใจ
จูงใจให้ทําดีจูงใจให้ทําดี
จูงใจให้ร่วมด้วยช่วยกันจูงใจให้ร่วมด้วยช่วยกัน
จูงใจให้สามัคคี และรักก...
การขับเคลือนด้วยพลังแนวราบ
พลังแนวราบ
1.1. คํานึงถึงกระบวนการ มากกว่าการมอบหมายงานคํานึงถึงกระบวนการ มากกว่าการมอบหมายงาน
...
การขับเคลือนด้วยพลังแนวราบ (ต่อ)
4.4. เพิมการประสานและสือสารให้มากขึนเพิมการประสานและสือสารให้มากขึน
5.5. ให้ความรู้ และกา...
การขับเคลือนด้วยทีมและความรัก
บทเรียนจากการบินของห่านป่ า
การบินเป็นรูปตัว V : การเกือกูลกัน
การไม่บินเดียว/แตกฝูง : การมี...
บทเรียนจากการบินของห่านป่ า (ต่อ)
การส่งเสียงร้อง : กระตุ้นและให้กําลังใจต่อกัน
การช่วยกันยามเจ็บป่ วย : การร่วมทุกข์ร่วมส...
พลังแห่งการอ่อนล้า/ผิดหวัง
ความอ่อนล้าหรือผิดหวังคือธรรมชาติของมนุษย์
ทีไม่สามารถหลีกเลียงได้ มีเพียงสติ และลุกขึนสู้
จึงจ...
ฉันไม่ยอมแพ้ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึนฉันไม่ยอมแพ้ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึน……ฉันไม่ยอมแพ้ฉันไม่ยอมแพ้
ฉันจะบ่มเพาะจิตใจให้งอกงามฉันจะ...
มิติจิตวิญญาณมิติจิตวิญญาณ
จิตวิญญาณแห่งการให้
จิตวิญญาณแห่งการให้อภัย
จิตวิญญาณแห่งนักสู้
จิตวิญญาณแห่งศรัทธา
คาถาคาถา…SHA FA…SHA FA
จงอดทน เพราะอดทนจึงพบความหวังทีรออยู่
จงเสียสละ เพราะเสียสละจึงให้ทุกอย่างเดินไปได้
จงมีสติ เพราะสต...
ขอบพระคุณทุกๆท่านครับขอบพระคุณทุกๆท่านครับ
www.facebook.com/Suradetwww.facebook.com/Suradet srisri
suradetsri@gmail.comsur...
ART of facilitator
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

ART of facilitator

925 Aufrufe

Veröffentlicht am

ผู้ประสานงานคุณภาพถือได้ว่าเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยในการขับเคลื่อนองค์กรไห้ไปถึงเป้าหมายที่องค์กรตั้งไว้ เพราะทำหน้าที่ในการประสานงาน การสร้างความสัมพันธ์ การสร้างคน สร้างงาน และนำสิ่งที่ยากตามที่เราเข้าใจกัน (มาตรฐาน) มาสู่การปฏิบัติในรูปแบบที่ง่ายที่ทำให้ทุกคนในองค์กรสามารถปฏิบัติได้ ดังนั้นแล้วผู้ประสานงานคุณภาพจึงจำที่ต้องมีทักษะบางอย่าง (ART) เพื่อช่วยในการขับเคลื่อนให้องค์กรสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้คือคุณภาพ และความปลอดภัย แต่ทักษะที่ว่านั้นคืออะไร........? ART of Facilitator เป็นงานเขียนที่ผมเขียนไว้นานแล้วครับ จำไม่ได้ว่าไปนำเสนอที่ใด แต่เมื่อนำมาอ่านมาทบทวน ก็พบว่ายังสามารถที่จะนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับอาจารย์ทุกๆท่านได้ครับ ดังนั้นแล้วถ้าจะให้ผมสรุปเป็นคำสั้นๆว่าผู้ประสานงานคุณคือใคร คำตอบคือ...ผู้สร้างความสุขครับ

 • Als Erste(r) kommentieren

ART of facilitator

 1. 1. FacilitatorFacilitator นายสุรเดช ศรีอังกูร ศูนย์พัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลท่าฉาง
 2. 2. ปฐมบทของการพัฒนาคุณภาพปฐมบทของการพัฒนาคุณภาพ • คุณภาพคือความงดงาม คุณภาพคือ ความหวัง คุณภาพคือการให้กําลังใจต่อกัน คุณภาพคือความดีทีมอบให้กัน ดังนันเส้นทาง ทีเราเดินจึงไม่จําเป็นต้องกดดัน และเพิมความ ทุกข์ให้แก่กันและกัน แต่ควรเป็นเส้นทางแห่ง ความหวัง การแบ่งปัน การให้กําลังใจ การให้ อภัย การเรียนรู้แลกเปลียน เพราะสุดท้ายสิง ทีเกิดขึนคือความงดงาม มิใช่หรือ
 3. 3. เส้นทางการพัฒนาเส้นทางการพัฒนา…HA…HA HAHA HAHA 1 2 33
 4. 4. ผู้ประสานคุณภาพผู้ประสานคุณภาพ (Facilitator)(Facilitator) ผู้จัดเตรียม ผู้สือสาร มีความเชียวชาญพิเศษ ในพลวัตรของกลุ่ม เพือให้เกิดความมันใจว่าจะมี วัฒนธรรมของการมีส่วนร่วมด้วย มีการสือสาร 2 ทางภายในทีม คือการฟังอย่างตังใจและการแสดง ความเห็นทีน่าเชือถือ ผู้ประสานงานคุณภาพเป็นผู้กระตุ้นให้ ทีมเกิดการวางแผน การจัดองค์กร การมีวินัย และ ติดตามกิจกรรมของทีมผู้ประสานงานคุณภาพจึงต้อง อดทน ทนต่อความไม่ชัดเจน รู้ว่าเมือไหร่ควรผลัก ควร ถอย และการจัดการรายละเอียด เพือหาข้อสรุป
 5. 5. กาสวมบทบาทของกาสวมบทบาทของ FacilitatorFacilitator ผู้ ประสานงาน คุณภาพ โค้ช พีเลียง ครู อนุบาล เสนา ธิการ เป็นคู่เป็นคู่ซ้อมซ้อม กามเทพกามเทพ กองเชียร์กองเชียร์ ครูไหวใจครูไหวใจร้ายร้าย
 6. 6. ศิลปะศิลปะ…SHA Facilitator…SHA Facilitator
 7. 7. 33มิติมิติ 33พลัง ของพลัง ของ SHASHA FacilitatorFacilitator มิติผู้ประสานงานคุณภาพมิติผู้ประสานงานคุณภาพ มิติทางกาย มิติแห่งพลัง - พลังแห่งการสร้างสรรค์ - พลังแห่งการขับเคลือน - พลังแห่งการอ่อนล้า มิติจิตวิญญาณ
 8. 8. มิติผู้ประสานงานคุณภาพมิติผู้ประสานงานคุณภาพ มิติทางกายมิติทางกาย การตังคําถาม ? การฟัง การสือสาร การสังเกต ภาษากาย รับรู้ได้ไวในเรืองการเปลียนแปลง การย้อนกลับ การประชุม
 9. 9. มิติแห่งพลังมิติแห่งพลัง พลังแห่งการสร้างสรรค์ คือการคิดบวก สร้างสรรค์สิงใหม่ๆ และไม่ทําร้ายใคร คิดบวก ไม่คิดลบ อย่ากลัว เรียนรู้ เรียนรู้ และเรียนรู้ อย่าขังตัวเองไว้ในทีแคบ
 10. 10. พลังแหงการสรางสรรค (ตอ) ความสบาย มิได้ช่วยสร้างความสําเร็จ ทําตัวหัวเดียวกระเทียมลีบบ้าง เปิดตนเองสู่โลกกว้าง
 11. 11. พลังแห่งการขับเคลือน การขับเคลือนด้วยข้อเท็จจริง (บริบท)
 12. 12. การขับเคลือนด้วยสิงทีอยู่ภายในของบุคลากร
 13. 13. การขับเคลือนด้วยกงล้อแห่งคุณภาพ
 14. 14. การขับเคลือนด้วยแรงจูงใจ จูงใจให้ทําดีจูงใจให้ทําดี จูงใจให้ร่วมด้วยช่วยกันจูงใจให้ร่วมด้วยช่วยกัน จูงใจให้สามัคคี และรักกันจูงใจให้สามัคคี และรักกัน
 15. 15. การขับเคลือนด้วยพลังแนวราบ พลังแนวราบ 1.1. คํานึงถึงกระบวนการ มากกว่าการมอบหมายงานคํานึงถึงกระบวนการ มากกว่าการมอบหมายงาน 2.2. ส่งเสริมให้ทีมดําเนินการแก้ไขปัญหาให้สําเร็จส่งเสริมให้ทีมดําเนินการแก้ไขปัญหาให้สําเร็จ 3.3. มีการมอบรางวัลให้กับการทํางานทีมีประสิทธิภาพมีการมอบรางวัลให้กับการทํางานทีมีประสิทธิภาพ
 16. 16. การขับเคลือนด้วยพลังแนวราบ (ต่อ) 4.4. เพิมการประสานและสือสารให้มากขึนเพิมการประสานและสือสารให้มากขึน 5.5. ให้ความรู้ และการอบรมแก่บุคลากรให้ความรู้ และการอบรมแก่บุคลากร 6.6. พยามลดขันตอน และให้อํานาจในการตัดสินใจพยามลดขันตอน และให้อํานาจในการตัดสินใจ แนวดิง
 17. 17. การขับเคลือนด้วยทีมและความรัก บทเรียนจากการบินของห่านป่ า การบินเป็นรูปตัว V : การเกือกูลกัน การไม่บินเดียว/แตกฝูง : การมีประโยชน์ร่วมกัน การผลัดกันนําฝูง : ผู้นํา ผู้ตามสับเปลียนกันได้ตาม บริบท
 18. 18. บทเรียนจากการบินของห่านป่ า (ต่อ) การส่งเสียงร้อง : กระตุ้นและให้กําลังใจต่อกัน การช่วยกันยามเจ็บป่ วย : การร่วมทุกข์ร่วมสุข
 19. 19. พลังแห่งการอ่อนล้า/ผิดหวัง ความอ่อนล้าหรือผิดหวังคือธรรมชาติของมนุษย์ ทีไม่สามารถหลีกเลียงได้ มีเพียงสติ และลุกขึนสู้ จึงจะผ่านพ้นไปได้
 20. 20. ฉันไม่ยอมแพ้ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึนฉันไม่ยอมแพ้ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึน……ฉันไม่ยอมแพ้ฉันไม่ยอมแพ้ ฉันจะบ่มเพาะจิตใจให้งอกงามฉันจะบ่มเพาะจิตใจให้งอกงาม มอบความเมตตากรุณา ไม่ใช่เพียงกับมิตร แต่ให้กับทุกคนมอบความเมตตากรุณา ไม่ใช่เพียงกับมิตร แต่ให้กับทุกคน ขอให้ฉันมีความเมตตากรุณา ค้นพบความสุขในใจตนขอให้ฉันมีความเมตตากรุณา ค้นพบความสุขในใจตน และแผ่ความสุขออกไปสู่คนรอบข้าง หน่วยงาน องค์กรและแผ่ความสุขออกไปสู่คนรอบข้าง หน่วยงาน องค์กร ฉันขอยําอีกทีว่าฉันขอยําอีกทีว่า……จงอย่ายอมแพ้จงอย่ายอมแพ้ ไม่ว่ารอบตัวของฉันเป็นเช่นใด อะไรจะเกิดขึนกับฉันไม่ว่ารอบตัวของฉันเป็นเช่นใด อะไรจะเกิดขึนกับฉัน ฉันจะไม่ยอมแพ้ฉันจะไม่ยอมแพ้
 21. 21. มิติจิตวิญญาณมิติจิตวิญญาณ จิตวิญญาณแห่งการให้ จิตวิญญาณแห่งการให้อภัย จิตวิญญาณแห่งนักสู้ จิตวิญญาณแห่งศรัทธา
 22. 22. คาถาคาถา…SHA FA…SHA FA จงอดทน เพราะอดทนจึงพบความหวังทีรออยู่ จงเสียสละ เพราะเสียสละจึงให้ทุกอย่างเดินไปได้ จงมีสติ เพราะสติทําให้เห็นความเป็นจริง จงสนุก เพราะความสนุกทําให้มีแรงเดินต่อ จงทําเป็นทีม เพราะทีมคือกุญแจสู่ความสําเร็จ
 23. 23. ขอบพระคุณทุกๆท่านครับขอบพระคุณทุกๆท่านครับ www.facebook.com/Suradetwww.facebook.com/Suradet srisri suradetsri@gmail.comsuradetsri@gmail.com

×