Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
เอกสารประกอบการสอนเรื่องหนังสืออ้างอิง
รายวิชาการใช้ห้องสมุด2(ง 20263)
-1-
ใบความรู้เรื่อง การเขียนบรรณานุกรม
ความหมายของบ...
1. โครงสร้างรูปแบบบรรณานุกรมหนังสือ
เอกสารประกอบการสอนเรื่องหนังสืออ้างอิง
รายวิชาการใช้ห้องสมุด2(ง 20263)
2. รูปแบบบรรณานุกรมเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ระบบออนไลน์ ...
4. โครงสร้างและรูปแบบบรรณานุกรมหนังสือพิมพ์
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

เอกสารการสอนเรื่อง การเขียนบรรณานุกรม58

4.490 Aufrufe

Veröffentlicht am

การลงบรรณานุกรมหนังสือ ออนไลน์ วารสาร หนังสือพิมพ์

Veröffentlicht in: Bildung
  • Als Erste(r) kommentieren

เอกสารการสอนเรื่อง การเขียนบรรณานุกรม58

  1. 1. เอกสารประกอบการสอนเรื่องหนังสืออ้างอิง รายวิชาการใช้ห้องสมุด2(ง 20263) -1- ใบความรู้เรื่อง การเขียนบรรณานุกรม ความหมายของบรรณานุกรม บรรณานุกรม คือ รายชื่อหนังสือเอกสาร สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ รวมทั้งโสตทัศนวัสดุ และสื่ออีเล็กทรอนิกส์ ที่นามาเป็นหลักฐานอ้างอิงในการเขียนรายงาน โดยเรียงตามลาดับอักษรไว้ท้ายเรื่อง จุดมุ่งหมายในการเขียนบรรณานุกรม 1. ทาให้รายงานนั้นเป็นรายงานที่มีเหตุผล มีสาระน่าเชื่อถือ 2. เป็นการเคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่นจึงนามาอ้างไว้ 3. เป็นแนวทางสาคัญสาหรับผู้สนใจต้องการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม โดยศึกษาได้จากบรรณานุกรมนั้น ๆ 4. สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงที่นามาอ้างได้ การเขียนบรรณานุกรมอ้างอิงมีที่มาจากแหล่งความรู้ต่างๆดังนี้ 1. การเขียนบรรณานุกรมจากหนังสือ นาข้อมูลมาจากหน้าปกในหรือข้อมูลทางบรรณานุกรมแห่งชาติ 2. การเขียนบรรณานุกรมจากหนังสือพิมพ์ 3. การเขียนบรรณานุกรมจากวารสาร นิตยสาร นาข้อมูลมาจากหน้าปกหรือหน้าสารบัญ 4. การเขียนบรรณานุกรมจากสื่อออนไลน์ อินเตอร์เน็ต 5. การเขียนบรรณานุกรมจากสื่ออื่น ๆ เช่น วิทยานิพนธ์ ซีดี ดีวีดี ฯลฯ หลักการเขียนบรรณานุกรม 1. เขียนไว้ในส่วนท้ายของรายงาน 2. เขียนเรียงลาดับอักษรชื่อผู้แต่ง ในกรณีที่มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้เขียนบรรณานุกรมภาษาไทยก่อน 3. บรรทัดแรกของบรรณานุกรมชิดด้านซ้ายที่เว้นจากขอบกระดาษเข้ามา 1.5 นิ้ว ถ้ายังไม่จบ เมื่อขึ้นบรรทัดใหม่โดยย่อหน้าเข้ามาประมาณ 7 ช่วงตัวอักษรของบรรทัดแรก ให้เขียนตรงกับช่วงตัวอักษรที่ 8
  2. 2. 1. โครงสร้างรูปแบบบรรณานุกรมหนังสือ
  3. 3. เอกสารประกอบการสอนเรื่องหนังสืออ้างอิง รายวิชาการใช้ห้องสมุด2(ง 20263) 2. รูปแบบบรรณานุกรมเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ระบบออนไลน์ (Online) หรืออินเทอร์เน็ต 3. โครงสร้างและรูปแบบบรรณานุกรมวารสาร
  4. 4. 4. โครงสร้างและรูปแบบบรรณานุกรมหนังสือพิมพ์

×