Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Similar a Suominen Oyj:n tulosesitys Q4 ja FY 2017(20)

Anzeige

Más de Suominen Corporation(20)

Suominen Oyj:n tulosesitys Q4 ja FY 2017

 1. Suominen Oyj Q4 ja koko tilikausi 2017 30.1.2018 Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja
 2. Our purpose is to make life better. Agenda • Tilikausi 2017 pähkinänkuoressa • Strategia 2017–2021 ja sen toteuttaminen • Taloudellinen katsaus Q4 ja koko tilikausi 2017 • Hallituksen ehdotus pääoman palautuksesta • Näkymät vuodelle 2018 • Kysymyksiä ja keskustelua 30.1.2018 2
 3. Our purpose is to make life better. - EUR/USD-kurssimuutokset heikensivät liikevaihtoa ja söivät osittain myyntimäärien kasvun vaikutuksen. - Kilpailu jatkui kireänä erityisesti lastenhoidon kuitukankaissa ja wc:stä huuhdeltavissa tuotteissa. - Hinnat ja tuoteportfolio kehittyivät epäsuotuisasti. - Myös kasvuinvestointien kulut heikensivät liikevoittoa. + Myyntimäärät (tonneissa) kasvoivat 4 %. + Kodinhoidon kuitukankaiden liikevaihto kasvoi vahvasti, +8 %. + Rahavirta pysyi hyvällä tasolla. + Uuden tuotantolinjan ylösajo Bethunen tehtaalla Yhdysvalloissa jatkui. + Yhdysvaltojen verouudistus vaikutti erittäin positiivisesti tilikauden tulokseen. Suomisen vuosi 2017: Plussat ja miinukset 30.1.2018 3
 4. Our purpose is to make life better. - Myyntimäärät kehittyivät positiivisesti viimeisellä vuosineljänneksellä. - EUR/USD-kurssimuutokset heikensivät viimeisen vuosineljänneksen liikevaihtoa vertailukaudesta 5,1 milj. eurolla. - Tuoteportfolion epäsuotuisa kehitys heikensi liikevaihtoa. 30.1.2018 4 EUR/USD-kurssimuutokset vaikuttivat liikevaihtoon Liikevaihto, milj. euroa Liikevaihto, milj. euroa 104.2 103.9 108.8 103.8 100.4 112.9 112.0 102.4 98.7 0 20 40 60 80 100 120 Q4/15 Q1/16 Q2/16 Q3/16 Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 373.7 401.8 444.0 416.9 426.0 320 340 360 380 400 420 440 460 2013 2014 2015 2016 2017 Vuosina 2013–2014: jatkuvat toiminnot.
 5. Our purpose is to make life better. Kodinhoidon kuitukankaiden osuus liikevaihdosta kasvoi, vaikka kokonaisuutena korkean lisäarvon tuotteiden* osuus pieneni 41% 21% 19% 9% 9% 2017 38% 25% 18% 9% 9% 2016 *Henkilökohtaiseen hygieniaan, kodinhoitoon, ammattikäyttöön sekä hygieniatuotteisiin ja terveydenhuoltoon tarkoitetut kuitukankaat ovat tyypillisesti korkean lisäarvon tuotteita. Vuoden 2016 luvut on oikaistu yhden asiakkaan uudelleenryhmittelyn vuoksi. Lastenhoidon pyyhintä Henk. koht. hygienia Kodinhoito Ammattikäyttö Hygieniatuotteet ja terveydenhuolto 47% 18% 19% 10% 6% 2012 30.1.2018 5
 6. Our purpose is to make life better. - Kasvuinvestointeihin – pääasiassa Bethunen tuotantolinjainvestointiin – liittyneiden kulujen kokonaisvaikutus oli lähes 5 milj. euroa vuonna 2017. - Odotamme Bethunen uuden tuotantolinjan vaikuttavan bruttokatteeseemme positiivisesti vuoden 2018 ensimmäisestä vuosineljänneksestä lähtien. - EUR/USD-valuuttakurssien muutoksilla ei ollut merkittävää vaikutusta neljännen vuosineljänneksen tai koko tilikauden liikevoittoon. 30.1.2018 6 4.3 5.5 8.7 7.9 3.5 6.3 4.4 4.6 -0.3 -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% -2 0 2 4 6 8 10 Q4/15 Q1/16 Q2/16 Q3/16 Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 MEUR % Kasvuinvestointien kulut sekä tuoteportfolion ja bruttokatteen epäsuotuisa kehitys vaikuttivat kannattavuuteen Liikevoitto Vertailukelpoinen liikevoitto 19.4 26.9 31.2 25.6 15.0 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 0 5 10 15 20 25 30 35 2013 2014 2015 2016 2017 MEUR % Vuosina 2013–2014: jatkuvat toiminnot.
 7. Our purpose is to make life better. Muutoksentekijä- strategia vuosille 2017‒2021 30.1.2018 7
 8. Our purpose is to make life better. Muutoksentekijä-strategia pähkinänkuoressa 27.10.2017 8 Visio Kolme kulmakiveä Tarkoitus
 9. Our purpose is to make life better. Suominen yritysvastuuagenda vuosille 2018–2021 linkittyy liiketoimintastrategiaan 30.1.2018 9 Yhtiö, joka välittää Ympäristö- vaikutukset minimiin Vastuullisimmat kuitukankaat
 10. Our purpose is to make life better. Tuotantolinjainvestointi Bethunessa Yhdysvalloissa: Vaikeimmat vaiheet käyttöönotossa ohitettu 30.1.2018 10 • Tuotannon ylösajo jatkui viimeisellä vuosineljänneksellä. • Tuotantolinjan suorituskyky paranee koko ajan. • Odotamme uuden tuotantolinjan vaikuttavan bruttokatteeseemme positiivisesti vuoden 2018 ensimmäisestä neljänneksestä lähtien.
 11. Our purpose is to make life better. Taloudellinen katsaus Q4 ja 2017 30.1.2018 11
 12. Our purpose is to make life better. Yhdysvaltojen verouudistus vaikutti merkittävästi tilikauden tulokseen Tilikauden tulos, milj. euroa Tilikauden tulos, milj. euroa 1.9 3.4 5.2 4.9 1.6 4.2 2.1 1.8 6.3 0 1 2 3 4 5 6 7 Q4/15 Q1/16 Q2/16 Q3/16 Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 5.7 10.2 17.0 15.2 14.5 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 2013 2014 2015 2016 2017 30.1.2018 12 - Yhdysvaltojen liittovaltion yhteisöverokanta laski 35%:sta 21%:iin. Suomisen laskennalliset nettoverovelat Yhdysvalloissa arvostettiin uudelleen alemmalla verokannalla. - Lisäksi Suominen pystyi hyödyntämään Yhdysvalloissa uusiin investointeihin liittyviä nopeutettuja veropoistoja. Nopeutettujen verotuspoistojen käyttö lykkää tuloverojen maksua tuleville vuosille. Vuosina 2013–2014: jatkuvat toiminnot.
 13. Our purpose is to make life better. Tuloslaskelma 30.1.2018 13 Yhdysvaltojen verouudistus vaikutti positiivisesti Heikentynyt US-dollari ja tuoteportfolion jakauma alensivat liikevaihtoa Bruttokate heikkeni SGA-kulut hallinnassa 1 000 euroa 10-12/2017 10-12/2016 1-12/2017 1-12/2016 Liikevaihto 98 694 100 365 425 996 416 862 Hankinnan ja valmistuksen kulut -92 352 -89 413 -383 839 -364 636 Bruttokate 6 342 10 952 42 157 52 226 Liiketoiminnan muut tuotot 441 324 1 764 1 909 Myynnin ja markkinoinnin kulut -1 904 -2 162 -7 262 -7 364 Tutkimus ja kehitys -1 116 -1 362 -4 739 -4 330 Hallinnon kulut -3 842 -3 938 -16 861 -16 191 Liiketoiminnan muut kulut -188 -275 -59 -629 Liikevoitto -267 3 540 15 000 25 622 Nettorahoituskulut -988 -1 149 -2 570 -3 190 Voitto ennen tuloveroja -1 256 2 391 12 430 22 432 Tuloverot 7 570 -759 2 048 -7 199 Raportointikauden voitto / tappio 6 314 1 632 14 478 15 233 Osakekohtainen tulos, euroa Laimentamaton 0,12 0,03 0,27 0,29 Laimennettu 0,11 0,03 0,25 0,26
 14. Our purpose is to make life better. Tase, varat Kasvuinvestointiohjelma päätökseen 30.1.2018 14 1 000 euroa 31.12.2017 31.12.2016 Pitkäaikaiset varat Liikearvo 15 496 15 496 Aineettomat hyödykkeet 17 470 14 133 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 136 649 135 510 Lainasaamiset 3 072 6 836 Myytävissä olevat varat 777 777 Muut pitkäaikaiset saamiset 1 744 2 524 Laskennalliset verosaamiset 5 142 3 424 Pitkäaikaiset varat yhteensä 180 349 178 698 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 44 241 42 631 Myyntisaamiset 57 560 53 946 Lainasaamiset 4 337 1 550 Muut lyhytaikaiset saamiset 4 236 7 274 Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 7 703 2 008 Rahavarat 27 240 29 522 Lyhytaikaiset varat yhteensä 145 318 136 929 Varat yhteensä 325 666 315 628
 15. Our purpose is to make life better. Tase, oma pääoma ja velat 30.1.2018 15 1 000 euroa 31.12.2017 31.12.2016 Oma pääoma Osakepääoma 11 860 11 860 Ylikurssirahasto 24 681 24 681 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 87 423 70 855 Omat osakkeet -44 -44 Arvonmuutos- ja muut rahastot 264 10 Kurssierot -3 151 12 613 Kertyneet voittovarat 15 084 6 324 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 136 117 126 300 Hybridilaina − 16 525 Oma pääoma yhteensä 136 117 142 824 Velat Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat 14 558 11 195 Velat etuuspohjaisista järjestelyistä 984 1 081 Muut pitkäaikaiset velat 350 364 Joukkovelkakirjalainat 95 192 75 000 Muut pitkäaikaiset korolliset velat 162 11 574 Pitkäaikaiset velat yhteensä 111 246 99 214 Lyhytaikaiset velat Lyhytaikaiset korolliset velat 15 118 7 923 Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 32 280 Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat 63 154 65 388 Lyhytaikaiset velat yhteensä 78 304 73 590 Velat yhteensä 189 550 172 804 Oma pääoma ja velat yhteensä 325 666 315 628 Hybridilaina konvertoitu kokonaan uusiksi osakkeiksi
 16. Our purpose is to make life better. Liiketoiminnan rahavirta hyvällä tasolla heikommasta liikevoitosta huolimatta Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa 11.0 9.1 7.6 8.3 3.5 6.1 10.2 2.3 3.6 0 2 4 6 8 10 12 Q4/15 Q1/16 Q2/16 Q3/16 Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 21.3 37.1 27.3 28.5 22.2 0 5 10 15 20 25 30 35 40 2013 2014 2015 2016 2017 30.1.2018 16
 17. Our purpose is to make life better. Rahavirtalaskelma (1/2) 30.1.2018 17 Liiketoiminnan rahavirta hyvällä tasolla 1 000 euroa 1-12/2017 1-12/2016 Liiketoiminnan rahavirta Raportointikauden voitto 14 478 15 233 Oikaisut yhteensä 21 069 29 783 Rahavirta ennen nettokäyttöpääoman muutosta 35 547 45 016 Nettokäyttöpääoman muutos -8 028 -6 277 Rahoituserät -5 575 -3 895 Tuloverot 207 -6 348 Liiketoiminnan rahavirta 22 152 28 496 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -33 839 -49 553 Investointien rahavirta myydyistä liiketoiminnoista 287 313 Kauppahinnan oikaisut − 161 Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden ja aineettomien hyödykkeiden myynnit 5 8 Investointien rahavirta -33 548 -49 072 Kasvuinvestointiohjelma päätökseen
 18. Our purpose is to make life better. Rahavirtalaskelma (2/2) 30.1.2018 18 1000 euroa 1-12/2017 1-12/2016 Rahoituksen rahavirta Pitkäaikaisten korollisten velkojen nostot 25 730 − Lyhytaikaisten korollisten velkojen nostot 25 000 − Lyhytaikaisten korollisten velkojen takaisinmaksut -27 263 -3 359 Lainasaamisten takaisinmaksu 1 550 1 000 Joukkovelkakirjalainojen takaisinosto- ja liikkeellelaskukulut -5 190 − Hybridilainan koron maksu -642 -624 Osingonjako -5 585 -5 030 Rahoituksen rahavirta 13 599 -8 013 Rahavarojen muutos 2 203 -28 588 Rahavarat raportointikauden alussa 29 522 55 570 Valuuttakurssimuutosten vaikutus -4 485 2 540 Rahavarojen muutos 2 203 -28 588 Rahavarat raportointikauden lopussa 27 240 29 522
 19. Our purpose is to make life better. Hallituksen ehdotus pääoman palautuksesta 30.1.2018 19 • Suomisen hallitus esittää yhtiökokoukselle 0,11 euron osakekohtaista pääoman palautusta tilikaudelta 2017. • Ehdotus vastaa Suomisen osinkopolitiikkaa. 0.19 0.32 0.29 0.27 0.11 0.11 0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 2014 2015 2016 2017 EPS DPS Tulos/osake ja osinko/osake*, € 0.05 0.10 2017: Ehdotus yhtiökokoukselle. 2014: Tulos/osake koskee jatkuvia toimintoja.. *Vuonna 2014; varojen jako, vuonna 2017: pääoman palautus
 20. Our purpose is to make life better. Näkymät tilikaudelle 2018 30.1.2018 20 • Suominen arvioi, että vuonna 2018 konsernin liikevaihto ja vertailukelpoinen liikevoitto ovat paremmat kuin vuonna 2017. • Suomisen liikevaihto vuonna 2017 oli 426,0 milj. euroa ja liikevoitto 15,0 milj. euroa.
 21. @SuominenOyj Suominen Corporation @SuominenCorp Kiitos!
 22. Our purpose is to make life better. Hybridilaina: tapahtumat tilikaudella 2017 • Suominen Oyj laski helmikuussa 2014 liikkeelle 17,5 milj. euron osakkeiksi vaihdettavan hybridilainan. • Lainaehtojen mukaan hybridilainan merkitsijöillä on oikeus vaihtaa lainaosuutensa ja niille kertyneet korot Suominen Oyj:n osakkeiksi 11.2.2014–10.2.2018 välisenä aikana. • Lainaosuuksia ja niille kertyneitä korkoja vaihdettiin tilikaudella 2017 yhteensä 6 593 577 uuteen Suominen Oyj:n osakkeeseen. Osakkeiden vaihtokurssi merkittiin Suomisen sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. • Kaikki hybridilainan osuudet on nyt vaihdettu uusiksi Suominen Oyj:n osakkeiksi. • Suomisen osakkeiden lukumäärä ei enää nouse hybridilainan osuuksien osakkeiksi vaihtamisen seurauksena. 30.1.2018 22
Anzeige