Tuloksia suomalaisten talousosaamisesta 2023

Suomen Pankki
Suomen PankkiSuomen Pankki
OIKEUSMINISTERIÖ JUSTITIEMINISTERIET
Tuloksia suomalaisten talousosaamisesta
15.5.2023 klo 13.30–15.30
Suomen Pankin rahamuseo
OIKEUSMINISTERIÖ JUSTITIEMINISTERIET
Ohjelma
13.30 Tervetuloa Anu Raijas, Suomen Pankki
13.35 Talousosaamisen strategia ja Mette Ranta, oikeusministeriö
talousosaamisen mittaaminen Anu Raijas, Suomen Pankki
13.55 Tutkimuksen tulokset Saara Vaahtoniemi, PTT
Panu Kalmi, Vaasan yliopisto
Olli-Pekka Ruuskanen, PTT
14.40 Keskustelua & kysymyksiä
15.10 Ajankohtaista talousosaamisen strategiasta Sanna Helesuo, oikeusministeriö
Tilaisuus päättyy klo 15.30
OIKEUSMINISTERIÖ JUSTITIEMINISTERIET
Tervetuloa
Talousosaamisen neuvonantaja
Anu Raijas, Suomen Pankki
OIKEUSMINISTERIÖ JUSTITIEMINISTERIET
Talousosaamisen strategia ja
talousosaamisen mittaaminen
Erityisasiantuntija Mette Ranta,
oikeusministeriö
Talousosaamisen neuvonantaja
Anu Raijas, Suomen Pankki
Talousosaamisen
strategia ja
talousosaamisen
mittaaminen
Mette Ranta, oikeusministeriö
Anu Raijas, Suomen Pankki
Tuloksia suomalaisten
talousosaamisesta
15.5.2023
OIKEUSMINISTERIÖ JUSTITIEMINISTERIET
Talousosaamisen kansallinen strategia
• Tutkimus tukee talousosaamisen kansallista strategiaa - strategian
alkuvaiheen ns. lähtötilatutkimus
• Toteuttaneet Vaasan yliopisto ja Pellervon taloustutkimus PTT
oikeusministeriön toimeksiannosta
• OECD:n talousopetuksen verkoston International Network on
Financial Educationin (INFE) talousosaamismittaamisen malli
• Talousosaamisen taso verrattuna muihin OECD maihin (syksy 2023)
• Oikeusministeriö ja OECD/INFE täysjäsenyys
• Suomen Pankki myös täysjäsen
OIKEUSMINISTERIÖ JUSTITIEMINISTERIET
Talousosaamisen määritelmä OECD:ssä
• Financial literacy (OECD 2018)
• Osa-alueet
1. Tietämys (taloudellisten käsitteiden ja riskien ymmärtäminen)
2. Käyttäytyminen (taloudellinen toiminta)
3. Asenteet (motivaatio ja itseluottamus löytää, ymmärtää ja arvioida
taloudellista tietoa -> päätöksenteko)
• Tarvitaan perusteltujen taloudellisten päätösten tekemiseen
 Taloudellinen hyvinvointi (CFPB 2015)
OIKEUSMINISTERIÖ JUSTITIEMINISTERIET
Talousosaamisen mittaaminen OECD:ssä
• Kehittäminen 2000-luvun alussa: Kempson (2009), kansalliset ja
kansainväliset tutkimukset sekä asiantuntijoiden näkemykset
• Keskeistä maiden välinen ja ajallinen vertailtavuus - erot haasteena
• Lomakkeen ensimmäinen pilotointi 2010 (Atkinson & Messy 2012)
• Kyselyitä vuosina 2015/2016 ja 2019/2020
• Kyselyihin osallistuneiden maiden määrä vaihdellut (2016: 26 maata)
• Suomi mukana 2015/2016 mittausten raportoinnissa (Kalmi & Ruuskanen 2016)
OIKEUSMINISTERIÖ JUSTITIEMINISTERIET
Talousosaamisen mittaamisen kehittäminen
• Taloudellisen toimintaympäristön muutokset ja niihin sopeutuminen
• Tutkimustiedon hyödyntäminen
• Uusina ulottuvuuksina taloudellinen resilienssi ja taloudellinen
hyvinvointi (OECD 2020)
• Uusin OECD:n ohjeistus mittaamiseen: digitaalinen talousosaaminen
ja vastuullinen rahoitus (OECD 2022)
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
11.4.2022 10
OIKEUSMINISTERIÖ JUSTITIEMINISTERIET
Talousosaamisen tutkimus ja strategia
Tutkimustiedon ja
käytännön työn
vuoropuhelu
Säännöllinen
talousosaamisen
mittaaminen
Toimenpiteet ja
painopistealueet
Talousosaamisen
tutkimusverkosto
11
• Nuorten kysely DigiConsumers (STN) hankkeen toimesta (prof. Terhi-
Anna Wilska, Jyväskylän yliopisto)
• PISA 2018 ->
• Syksy 2023 aineistonkeruu, raportointi kevät 2024
• Ikähaarukka 15-29v. (N=1 500)
• Talousosaaminen (OECD), elämänvaihe, yhteiskunnalliset muutokset
• Kansainvälinen vertailu (OECD, mm. Kreikka)
Nuorten talousosaamisen tutkimus
11.4.2022 12
OIKEUSMINISTERIÖ JUSTITIEMINISTERIET
Talousosaamisen tutkimusverkosto
• Strategiaehdotus ja toimintasuunnitelma
• DigiConsumersin tavoitteena talousosaamisen tutkimuksen juurruttaminen
Suomeen
• Luo mahdollisuuden pitkäjänteisemmällä kehitykselle
• Mahdolliset toimintatavat: konferenssi, verkkoseminaarit,
rahoitushakemukset, jatko-opiskelijoiden mentoroinnit, kv.
verkostoituminen ym.
• Vaasan yliopistolla pääosin sisällöllinen vastuu; oikeusministeriöllä pääosin
operatiivinen vastuu
• Syksyllä 2023 aloitustapaaminen
11.5.2023 13
www.oikeusministerio.fi | www.justitieministeriet.fi
Kiitos!
mette.ranta@gov.fi
anu.raijas@bof.fi
OIKEUSMINISTERIÖ JUSTITIEMINISTERIET
Tutkimuksen tulokset
Ekonomisti Saara Vaahtoniemi, PTT
Professori Panu Kalmi, Vaasan yliopisto
Tutkimusjohtaja Olli-Pekka Ruuskanen, PTT
Suomalaisten
talousosaaminen
Saara Vaahtoniemi, Panu Kalmi, Olli-Pekka Ruuskanen
Tuloksia suomalaisten
talousosaamisesta
15.5.2023
OIKEUSMINISTERIÖ JUSTITIEMINISTERIET
Talousosaaminen ja sen mittaaminen
Saara Vaahtoniemi
OIKEUSMINISTERIÖ JUSTITIEMINISTERIET
Talousosaamisen mittaaminen
• Talousosaamista mittaava kyselytutkimus toteutettiin tammi-helmikuussa
2023
• Noudattaa OECD:n talousopetuksen verkoston (INFE, International Network on
Financial Education) ohjetta mahdollistaen kansainvälisen vertailun
• Toteutettiin internet-pohjaisena kyselynä
• Koko väestöä edustava painotettu otos, N=1 806
• Talousosaaminen jakautuu kolmeen osa-alueeseen
• Taloudellinen tietämys, käyttäytyminen ja asenteet
• Uusi mittauskohde: Digitaalinen talousosaaminen
• Lisäksi mukana vakuutusosaamisen tutkimus
OIKEUSMINISTERIÖ JUSTITIEMINISTERIET
Talousosaamisen mittaaminen
• Suomalaisten talousosaaminen on hyvin lähellä OECD-maiden
keskiarvoa
• Taloudellisen tietämyksen ja asenteiden mittareiden pisteiden keskiarvo
hieman keskiarvon yläpuolella
• Taloudellisen käyttäytymisen mittarin pistearvo puolestaan hieman OECD-
maiden keskiarvon alapuolella
• Vertailu muihin maihin perustuu vuoden 2018 aineistoon
• Uusimman kierroksen tulokset eivät ole vielä saatavilla muiden maiden osalta
OIKEUSMINISTERIÖ JUSTITIEMINISTERIET
Talousosaamisen mittarit
• Taloudellisen tietämyksen mittari: 4.7
• OECD-12 maiden vuoden 2018 keskiarvo 4.6 (mittari vaihtelee välillä 0-7)
• Taloudellisen käyttäytymisen mittari: 5.2
• OECD-12 maiden vuoden 2018 keskiarvo 5.3* (mittari vaihtelee välillä 0-9)
• Taloudellisten asenteiden mittari: 2.3
• OECD-12 maiden vuoden 2018 keskiarvo 2.1* (mittari vaihtelee välillä 0-4)
• Kokonaisuudessaan näistä osa-alueista muodostettu talousosaamisen mittari: 12.6
• OECD-12 keskiarvo 13* (mittari vaihtelee välillä 0-20)
• OECD-12 maihin lukeutuvat Itävalta, Kolumbia, Tsekki, Viro, Ranska, Saksa, Unkari, Italia,
Etelä-Korea, Puola, Portugali ja Slovenia
• Tähdellä* merkityissä luvuissa Ranska ei ole mukana
OIKEUSMINISTERIÖ JUSTITIEMINISTERIET
Taloudellinen tietämys
• Mittari muodostettiin kysymyksistä ja väittämistä liittyen
• Riskin hajauttamiseen
• Inflaatioon
• Korkotasoon
• Korkeampi pistemäärä kuvaa parempaa taloudellisen tietämyksen
tasoa
• Useampi oikea vastaus tietämyskysymyksiin
OIKEUSMINISTERIÖ JUSTITIEMINISTERIET
Taloudellinen tietämys
• Esimerkki: Inflaation vaikutus ostovoimaan
• Oletetaan, että laitat 1000€ säästötilille, jolla on taattu 2 prosentin
vuosikorko. Vuotuinen inflaatio on 4 prosenttia, etkä laita tai nosta
rahaa tältä tililtä. Vuoden päästä voit ostaa:
• Enemmän kuin tänään
• Yhtä paljon kuin tänään
• Vähemmän kuin tänään
• En osaa sanoa
• En halua vastata
OIKEUSMINISTERIÖ JUSTITIEMINISTERIET
Taloudellinen tietämys
• Oletetaan, että laitat 1000€ säästötilille, jolla on taattu 2 prosentin
vuosikorko. Vuotuinen inflaatio on 4 prosenttia, etkä laita tai nosta rahaa
tältä tililtä. Vuoden päästä voit ostaa:
• Enemmän kuin tänään
• Yhtä paljon kuin tänään
• Vähemmän kuin tänään
• En osaa sanoa
• En halua vastata
• 63% vastaajista osasi vastata kysymykseen oikein
• Nuorilla matalin tietämys inflaatioon liittyen
OIKEUSMINISTERIÖ JUSTITIEMINISTERIET
Taloudellinen tietämys eri väestöryhmissä
• Taloudellisen tietämyksen taso oli korkeinta työikäisten, 40-49-
vuotiaiden ryhmässä
• Matalinta se oli 18-29-vuotiaiden nuorten aikuisten joukossa
• Matalampaa naisilla kuin miehillä
• Taloudellinen tietämys oli sitä korkeampi, mitä korkeampi
koulutustaso vastaajalla oli
• Yrittäjien taloudellinen tietämys on korkeampaa kuin palkansaajilla,
eläkeläisillä tai työelämän ulkopuolella olevilla
OIKEUSMINISTERIÖ JUSTITIEMINISTERIET
Taloudellinen käyttäytyminen
• Mittari muodostettiin kysymyksistä ja väittämistä liittyen
• Oman talouden suunnitteluun
• Yllättävistä menoista selviytymiseen
• Säästämiseen
• Taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseen
• Hankintojen kustannusten vertailuun
• Laskujen ajallaan maksamiseen
• Korkea pistemäärä kuvaa konservatiivisempaa taloudellista käyttäytymistä,
matala pistemäärä puolestaan kuvaa taloudelliselle haavoittuvuudelle
mahdollisesti altistavaa huoletonta käyttäytymistä
OIKEUSMINISTERIÖ JUSTITIEMINISTERIET
Taloudellinen käyttäytyminen
• Mittarin muodostamiseksi arvioitiin lukuisia väittämiä, kuten
• Pidän kirjaa kulutuksestani (45.2% vastasi kyllä)
• Teen suunnitelman tulojen ja menojen hallinnasta (64.5% vastasi kyllä)
• Olen säästänyt rahaa säästö- tai käyttötilillä (56.6% vastasi kyllä)
• Olen ostanut osakkeita (15.6% vastasi kyllä)
• Asetan taloudellisia tavoitteita (49.1% vastasi kyllä)
• Teen harkittuja ostoksia (71% vastasi kyllä)
• Mittaria voi havainnollistaa akselilla huoleton-konservatiivinen
• Ei niinkään anneta tulkintaa, millainen käyttäytyminen on ”hyvää” tai
”huonoa”
OIKEUSMINISTERIÖ JUSTITIEMINISTERIET
Taloudellinen käyttäytyminen
väestöryhmittäin
• Mittarin pistemäärä oli korkein 18-29-vuotiaiden nuorten aikuisten
sekä 40-49 vuotiaiden joukossa
• Alhaisin pistemäärä puolestaan 50-59-vuotiailla
• Erot ryhmien välillä olivat kuitenkin melko pieniä
• Naisilla korkeampi pistemäärä kuin miehillä
• Mittarin pistemäärä nousee selkeästi koulutustason myötä
• Oli selvästi korkein yrittäjillä
OIKEUSMINISTERIÖ JUSTITIEMINISTERIET
Taloudelliset asenteet
• Mittari muodostettiin rahankäyttöön suhtautumista kuvaavista
väittämistä
• Korkea pistemäärä kuvaa konservatiivista suhtautumista
rahankäyttöön, kun taas matala pistemäärä kuvaa huoletonta
asennetta
• Mittarin muodostamisessa arvioitiin vastauksia seuraaviin väitteisiin:
• Pitkällä aikavälillä mieluummin kulutan kuin säästän rahaa (50.5% eri mieltä)
• Raha on kuluttamista varten (27.7% eri mieltä)
• Elän hetkessä enkä huolehdi huomisesta (53.7% eri mieltä)
OIKEUSMINISTERIÖ JUSTITIEMINISTERIET
Taloudelliset asenteet väestöryhmittäin
• Vanhimmilla, eli 70-vuotiailla tai sitä vanhemmilla vastaajilla oli
selkeästi korkein pistemäärä
• Vanhimmilla ihmisillä on siis konservatiivisemmat asenteet kuin nuorilla ja
keski-ikäisillä
• Mittarin pistemäärä oli korkeampi naisilla kuin miehillä
• Yliopistotutkinnon suorittaneilla oli korkein pistemäärä
• Eläkeläisillä korkeampi pistemäärä kuin yrittäjillä, työssäkäyvillä tai
työelämän ulkopuolella olevilla
OIKEUSMINISTERIÖ JUSTITIEMINISTERIET
Digitaalinen talousosaaminen
Panu Kalmi
OIKEUSMINISTERIÖ JUSTITIEMINISTERIET
Mitä on digitaalinen talousosaaminen?
• Talousosaamisen soveltamista digitaalisessa ympäristössä (esim.
mobiili- ja verkkopankit, uudet maksamisen tavat, kryptovaluutat)
• Talousosaamisen digitaalisten työkalujen käytön hallinta
• Turvallinen asiointi verkossa
• Sääntelyn ja kuluttajan oikeuksien tunteminen
• Digitaalisilla työkaluilla voi sinänsä olla joko positiivisia tai negatiivisia
vaikutuksia taloudelliseen hyvinvointiin, niiden käytöstä riippuen
OIKEUSMINISTERIÖ JUSTITIEMINISTERIET
Digitaalisen talousosaamisen osa-alueet
• Samoin kuin talousosaaminen yleensä, myös digitaalinen talousosaaminen
jakautuu tietämykseen, käyttäytymiseen ja asenteisiin
• Joka alueelta kolme kysymystä, esimerkkejä:
• Tietämys: Kryptovaluutat ovat käypä maksuväline siinä kuin setelit ja
kolikot
• Käyttäytyminen: Jaan salasanani ja pankkitilini käyttäjätunnukset
ystävilleni
• Asenteet: On tärkeää tarkistaa sivuston turvallisuus ennen ostosten
tekemistä
OIKEUSMINISTERIÖ JUSTITIEMINISTERIET
Digitaalinen taloustietämys
• Mittarin keskiarvo koko otokselle: 1.8 (skaala 0-3)
• Oli heikointa nuorten keskuudessa
• Seuraavaksi heikointa yli 70-vuotiaiden joukossa
• Selvästi korkeinta 40-49-vuotiailla
• Selvästi korkeampaa miehillä kuin naisilla
• Nousee selkeästi koulutuksen myötä
• Oli korkeinta yrittäjillä
• Heikompaa työelämän ulkopuolella olevilla
OIKEUSMINISTERIÖ JUSTITIEMINISTERIET
Digitaalinen talouskäyttäytyminen
• Mittarin keskiarvo koko otokselle: 2.3 (skaala 0-4)
• Oli selvästi korkeampaa yli 40-vuotiailla kuin tätä nuoremmilla
• Jonkun verran korkeampaa naisilla kuin miehillä
• Oli korkeampaa korkeakoulututkinnon suorittaneilla
• Digitaalinen talouskäyttäytyminen oli alhaisemmalla tasolla
työvoiman ulkopuolella olevilla
• Yrittäjillä, eläkeläisillä ja palkansaajilla keskenään lähes samalla tasolla
OIKEUSMINISTERIÖ JUSTITIEMINISTERIET
Digitaaliset taloudelliset asenteet
• Mittarin keskiarvo koko otokselle: 1.8 (skaala 0-3)
• 30-vuotiailla selkeästi matalammat pisteet kuin muilla ikäryhmillä
• Naiset saavat korkeammat pisteet kuin miehet
• Asennepisteet nousevat koulutuksen myötä
• Eläkeläisillä korkeammat pisteet kuin muilla ikäryhmillä
OIKEUSMINISTERIÖ JUSTITIEMINISTERIET
Digitaalinen talousosaaminen
kokonaisuudessaan
• Muistuttaa yllättävän paljon talousosaamisen pisteitä
kokonaisuudessaan
• Nuoret saavat alhaisimmat pisteet
• Korkeakoulutus nostaa pisteitä kautta linjan
• Miehillä korkeampi tietämys, mutta asenteissa ja käyttäytymisessä
naisilla korkeammat pisteet, yhteispisteet lähes samat
• Yrittäjillä korkeammat pisteet kuin muilla
OIKEUSMINISTERIÖ JUSTITIEMINISTERIET
Vakuutusosaaminen ja yhteenveto
Olli-Pekka Ruuskanen
OIKEUSMINISTERIÖ JUSTITIEMINISTERIET
Vakuutustietämys
• Vakuutusosaaminen oli suhteellisen vahvaa
• Keskimäärin vastattiin oikein kolmeen kysymykseen kuudesta (3.3/6)
• Noin kymmenes osasi vastata oikein kaikkiin kysymyksiin
• Vaikeimmiksi kysymyksiksi osoittautuivat vakuutuksen korvaavuus ja
säästämismahdollisuus henkivakuutuksella
• Oikean vastauksen osasi antaa alle puolet vastaajista
OIKEUSMINISTERIÖ JUSTITIEMINISTERIET
Käsitys omasta vakuutusosaamisesta
• Käsitys omasta vakuutusosaamisesta oli korkea (4.7/7)
• Vahvempi kuin osoitettu tietämys
• Kaksi kolmannesta oli sitä mieltä, että ymmärtävät vakuutusten kattavuuden
sisällön ja vertailtavuuden
• Kyselyyn vastaajien ilmoittamat vakuutusten määrät olivat hyvin
linjassa Finanssiala ry:n julkaiseman Vakuutustutkimuksen 2022
tietojen kanssa
OIKEUSMINISTERIÖ JUSTITIEMINISTERIET
Vakuutusosaaminen väestöryhmittäin
• Alhaisinta vakuutusosaamien oli nuorten 18-29-vuotiaiden joukossa
• Korkeinta 60-69-vuotiailla
• Miehillä keskimäärin korkeampi vakuutusosaaminen kuin naisilla
• Koulutuserot näkyvät vakuutusosaamisessa
• Korkeinta yliopistokoulutuksen saaneilla
• Yrittäjillä korkein vakuutusosaaminen
• Alhaisin työttömillä
OIKEUSMINISTERIÖ JUSTITIEMINISTERIET
Yhteenveto
• Tutkimuksesta löytyy selkeitä säännönmukaisuuksia
• Miesten tietämys on korkeampaa kuin naisten
• Käyttäytymisen ja asenteiden osalta naiset saavat kuitenkin korkeampia
pisteitä
• Talousosaamisen yhteispisteissä tämän vuoksi tulokset ovat kuitenkin melko
tasaiset
• Koulutus on säännönmukaisesti yhteydessä korkeampaan talousosaamiseen
OIKEUSMINISTERIÖ JUSTITIEMINISTERIET
Yhteenveto
• Nuorilla on yleensä pienin taloustietämys ja usein myös muut
talousosaamisen alueet ovat heikompia
• Joillain talouskäyttäytymisen osa-alueilla nuorilla on kuitenkin muita
parempi talouskäyttäytyminen
• Taloudellisissa asenteissa vanhemmat ihmiset ovat selvästi varovaisempia
ja vähemmän impulsiivisia kuin nuoret
• Yrittäjät saavat talouskäyttäytymisestä selvästi korkeammat pisteet kuin
muut
• Sekä digitaalinen talousosaaminen että vakuutusosaaminen heijastavat
muuta talousosaamista
www.oikeusministerio.fi | www.justitieministeriet.fi
Kiitos
Vastaamme mielellään kysymyksiinne
OIKEUSMINISTERIÖ JUSTITIEMINISTERIET
Ajankohtaista talousosaamisen
strategiasta
Johtava asiantuntija
Sanna Helesuo, oikeusministeriö
Ajankohtaista
talousosaamisen
strategiasta
Sanna Helesuo, oikeusministeriö
Tuloksia suomalaisten
talousosaamisesta
15.5.2023
OIKEUSMINISTERIÖ JUSTITIEMINISTERIET
Ajankohtaista talousosaamisen strategiasta
• Talousosaamisen esittely om:n www-sivuilla
• Talousosaamisen brändimerkki valmistelussa
• Kv-yhteistyö Baltian maiden talousosaamisen strategioiden kanssa (OECD)
• Yhteistyötä mm.
• Rahapelipoliittinen ohjelma (STM): Peliklinikka, Takuusäätiö
• Mieli ry:n YLVA-hanke (selvitys)
• Mielenterveysohjelman periaatepäätös
• Ylivelkaantuneisuuden ekosysteemi, VERO
• Tulevan toiminnan suunnittelua
• Ratkaisu verkostotoimijoiden tiedonvälitykseen
• Työskentelyä tulevien vuosien painopisteiden löytämiseksi
• Tervetuloa talousosaamisen toimijaverkostoon!
OIKEUSMINISTERIÖ JUSTITIEMINISTERIET
Valtionavustus talousosaamisen edistämiseen
• Talousosaamisen 1 miljoonan määrärahasta voidaan myöntää
enintään 650 00€.
• Avustusta voidaan myöntää järjestöille, yhdistyksille, säätiöille,
tutkijoille ja tutkimuslaitoksille.
• Avustuksia ei voida myöntää viranomaisille tai yrityksille, mutta he
voivat toimia hankkeiden yhteistyötahoina.
• Ensimmäinen hakuaika on toukokuussa 2023.
• Valtioneuvoston asetus 640/2023, voimaan 17.4.2023
• Aiemmin taloudenhallinnan neuvottelukunta (267/2019), toimikausi 11.5.2019 – 10.5.2023
• Ensimmäinen neuvottelukunta asetettiin vuonna 2006 lähtien
• Perustuu lakiin talous- ja velkaneuvonnasta (813/2017) 3 §:n 2 momentti
• Oikeusministeriön yhteydessä toimiva
• Taloustietämyksen kehittämistä ja eri toimijoiden yhteistyön edistämistä varten
• Neuvottelukunnan tehtävät
1. edistää talousosaamista ja sitä koskevaa kasvatusta ja tutkimusta sekä talousneuvonnan kehittämistä;
2. tukea ja edistää viranomaisten ja muiden toimijoiden välistä yhteistyötä talousosaamisen kehittämisessä ja
ylivelkaantumisen ennalta ehkäisemissä;
3. seurata kansallisen talousosaamisen strategian toteutumista ja antaa tarvittaessa suosituksia strategian
kehittämiseksi; sekä
4. edistää muulla kuin 1-3 kohdassa tarkoitetulla, niitä vastaavalla tavalla talousosaamista yhteiskunnassa
• Valtioneuvosto asettaa neljäksi vuodeksi kerrallaan
• Neuvottelukunnan uutta kokoonpanoa valmistellaan keskeisistä alan toimijoista, viranomaisista ja järjestöistä
Talousosaamisen neuvottelukunta
OIKEUSMINISTERIÖ JUSTITIEMINISTERIET
Kiitos!
Tuloksia suomalaisten talousosaamisesta
15.5.2023 klo 13.30–15.30
Suomen Pankin rahamuseo
1 von 49

Recomendados

Talousosaamistutkimuksen soveltaminen käytännössä, Anu Raijas von
Talousosaamistutkimuksen soveltaminen käytännössä, Anu RaijasTalousosaamistutkimuksen soveltaminen käytännössä, Anu Raijas
Talousosaamistutkimuksen soveltaminen käytännössä, Anu RaijasSuomen Pankki
180 views20 Folien
Miten kansainvälistä tutkimustietoa voi käyttää finanssilukutaidon edistämiseen? von
Miten kansainvälistä tutkimustietoa voi käyttää finanssilukutaidon edistämiseen?Miten kansainvälistä tutkimustietoa voi käyttää finanssilukutaidon edistämiseen?
Miten kansainvälistä tutkimustietoa voi käyttää finanssilukutaidon edistämiseen?Olli-Pekka Ruuskanen
599 views34 Folien
Anna Elomäki: Sukupuolitietoinen budjetointi tutuksi (työpaja) von
Anna Elomäki: Sukupuolitietoinen budjetointi tutuksi (työpaja)Anna Elomäki: Sukupuolitietoinen budjetointi tutuksi (työpaja)
Anna Elomäki: Sukupuolitietoinen budjetointi tutuksi (työpaja)THL
304 views29 Folien
Vanhempi neuvonantaja Anu Raijas: Talousosaamishanke ja kartoituskyselyn tulo... von
Vanhempi neuvonantaja Anu Raijas: Talousosaamishanke ja kartoituskyselyn tulo...Vanhempi neuvonantaja Anu Raijas: Talousosaamishanke ja kartoituskyselyn tulo...
Vanhempi neuvonantaja Anu Raijas: Talousosaamishanke ja kartoituskyselyn tulo...Suomen Pankki
139 views15 Folien
Anu Raijas: Talousosaamishankkeen esittely ja suomalaisten talousosaamisen ti... von
Anu Raijas: Talousosaamishankkeen esittely ja suomalaisten talousosaamisen ti...Anu Raijas: Talousosaamishankkeen esittely ja suomalaisten talousosaamisen ti...
Anu Raijas: Talousosaamishankkeen esittely ja suomalaisten talousosaamisen ti...Suomen Pankki
5.4K views12 Folien

Más contenido relacionado

Similar a Tuloksia suomalaisten talousosaamisesta 2023

VATT-esittely 2018 von
VATT-esittely 2018VATT-esittely 2018
VATT-esittely 2018VATT Institute for Economic Research
3.9K views21 Folien
Päihdepäivät 2018, seminaari 20: Tainio von
Päihdepäivät 2018, seminaari 20: TainioPäihdepäivät 2018, seminaari 20: Tainio
Päihdepäivät 2018, seminaari 20: TainioEHYT
172 views23 Folien
Susanna Leimio: Päihteiden käytön kartoittamisen ja mini-intervention kirjaam... von
Susanna Leimio: Päihteiden käytön kartoittamisen ja mini-intervention kirjaam...Susanna Leimio: Päihteiden käytön kartoittamisen ja mini-intervention kirjaam...
Susanna Leimio: Päihteiden käytön kartoittamisen ja mini-intervention kirjaam...THL
207 views12 Folien
Modernin taloushallinnon trendit von
Modernin taloushallinnon trenditModernin taloushallinnon trendit
Modernin taloushallinnon trenditMartti Kouhi
453 views19 Folien

Similar a Tuloksia suomalaisten talousosaamisesta 2023(20)

Päihdepäivät 2018, seminaari 20: Tainio von EHYT
Päihdepäivät 2018, seminaari 20: TainioPäihdepäivät 2018, seminaari 20: Tainio
Päihdepäivät 2018, seminaari 20: Tainio
EHYT 172 views
Susanna Leimio: Päihteiden käytön kartoittamisen ja mini-intervention kirjaam... von THL
Susanna Leimio: Päihteiden käytön kartoittamisen ja mini-intervention kirjaam...Susanna Leimio: Päihteiden käytön kartoittamisen ja mini-intervention kirjaam...
Susanna Leimio: Päihteiden käytön kartoittamisen ja mini-intervention kirjaam...
THL207 views
Modernin taloushallinnon trendit von Martti Kouhi
Modernin taloushallinnon trenditModernin taloushallinnon trendit
Modernin taloushallinnon trendit
Martti Kouhi453 views
Vaurastumisen kolme kulmakiviä ja Digitalisaation vaikutukset sijoittamiseen von Nordnet Suomi
Vaurastumisen kolme kulmakiviä ja Digitalisaation vaikutukset sijoittamiseenVaurastumisen kolme kulmakiviä ja Digitalisaation vaikutukset sijoittamiseen
Vaurastumisen kolme kulmakiviä ja Digitalisaation vaikutukset sijoittamiseen
Nordnet Suomi601 views
Maamerkit-barometri 2011: Maaseutu ja liiketoiminta von Sitra Maamerkit
Maamerkit-barometri 2011: Maaseutu ja liiketoimintaMaamerkit-barometri 2011: Maaseutu ja liiketoiminta
Maamerkit-barometri 2011: Maaseutu ja liiketoiminta
Sitra Maamerkit598 views
Tulosmittarit laatiminen ja hyödyntäminen julkishallinnossa von FCG Koulutus
Tulosmittarit  laatiminen ja hyödyntäminen julkishallinnossaTulosmittarit  laatiminen ja hyödyntäminen julkishallinnossa
Tulosmittarit laatiminen ja hyödyntäminen julkishallinnossa
FCG Koulutus496 views
Tulosmittarit - laatiminen ja hyödyntäminen julkishallinnossa von Reija Rimpila
Tulosmittarit - laatiminen ja hyödyntäminen julkishallinnossaTulosmittarit - laatiminen ja hyödyntäminen julkishallinnossa
Tulosmittarit - laatiminen ja hyödyntäminen julkishallinnossa
Reija Rimpila1.1K views
Jukka Kärkkäinen: Mielenterveys-päihdepalvelut sotessa, avauspuheenvuoro von THL
Jukka Kärkkäinen: Mielenterveys-päihdepalvelut sotessa, avauspuheenvuoroJukka Kärkkäinen: Mielenterveys-päihdepalvelut sotessa, avauspuheenvuoro
Jukka Kärkkäinen: Mielenterveys-päihdepalvelut sotessa, avauspuheenvuoro
THL169 views
Vastuullinen sijoittaminen pääomasijoitusalalla von fvca1234
Vastuullinen sijoittaminen pääomasijoitusalallaVastuullinen sijoittaminen pääomasijoitusalalla
Vastuullinen sijoittaminen pääomasijoitusalalla
fvca1234604 views
Työterveytoiminnan ja -yhteistyön laadusta von Työterveyslaitos
Työterveytoiminnan ja -yhteistyön laadusta Työterveytoiminnan ja -yhteistyön laadusta
Työterveytoiminnan ja -yhteistyön laadusta
Työterveyslaitos429 views
Maarit Luukkaa: Hyvinvointitiedon käyttö Turussa von THL
Maarit Luukkaa: Hyvinvointitiedon käyttö TurussaMaarit Luukkaa: Hyvinvointitiedon käyttö Turussa
Maarit Luukkaa: Hyvinvointitiedon käyttö Turussa
THL140 views

Más de Suomen Pankki

Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023 von
Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023
Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023Suomen Pankki
4 views7 Folien
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta... von
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta...Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta...Suomen Pankki
54 views11 Folien
Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme... von
Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme...Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme...
Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme...Suomen Pankki
111 views15 Folien
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu... von
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu...Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu...Suomen Pankki
181 views15 Folien
Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdf von
Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdfEuro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdf
Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdfSuomen Pankki
47 views20 Folien
Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk... von
Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk...Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk...Suomen Pankki
109 views8 Folien

Más de Suomen Pankki(20)

Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023 von Suomen Pankki
Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023
Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023
Suomen Pankki4 views
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta... von Suomen Pankki
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta...Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta...
Suomen Pankki54 views
Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme... von Suomen Pankki
Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme...Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme...
Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme...
Suomen Pankki111 views
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu... von Suomen Pankki
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu...Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu...
Suomen Pankki181 views
Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdf von Suomen Pankki
Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdfEuro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdf
Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdf
Suomen Pankki47 views
Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk... von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk...Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk...
Suomen Pankki109 views
Governor Olli Rehn: Eternal Challenges in Monetary Policy von Suomen Pankki
Governor Olli Rehn: Eternal Challenges in Monetary PolicyGovernor Olli Rehn: Eternal Challenges in Monetary Policy
Governor Olli Rehn: Eternal Challenges in Monetary Policy
Suomen Pankki432 views
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten kestävää tulevaisuutta rakennetaan? von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten kestävää tulevaisuutta rakennetaan?Pääjohtaja Olli Rehn: Miten kestävää tulevaisuutta rakennetaan?
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten kestävää tulevaisuutta rakennetaan?
Suomen Pankki99 views
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talous, maksaminen ja kriisinkestävyys von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talous, maksaminen ja kriisinkestävyysPääjohtaja Olli Rehn: Suomen talous, maksaminen ja kriisinkestävyys
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talous, maksaminen ja kriisinkestävyys
Suomen Pankki124 views
Toimistopäällikkö Helinä Laakkonen: Rahoitusvakauden näkymät nousevien korkoj... von Suomen Pankki
Toimistopäällikkö Helinä Laakkonen: Rahoitusvakauden näkymät nousevien korkoj...Toimistopäällikkö Helinä Laakkonen: Rahoitusvakauden näkymät nousevien korkoj...
Toimistopäällikkö Helinä Laakkonen: Rahoitusvakauden näkymät nousevien korkoj...
Suomen Pankki47 views
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maail... von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maail...Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maail...
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maail...
Suomen Pankki230 views
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän kriisinkes... von Suomen Pankki
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän kriisinkes...Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän kriisinkes...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän kriisinkes...
Suomen Pankki140 views
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomi pärjää geopolitiikan kovassa maailmassa? von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomi pärjää geopolitiikan kovassa maailmassa?Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomi pärjää geopolitiikan kovassa maailmassa?
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomi pärjää geopolitiikan kovassa maailmassa?
Suomen Pankki149 views
Pääjohtaja Olli Rehn: Millä eväillä Suomi pärjää jatkuvien kriisien maailmassa? von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Millä eväillä Suomi pärjää jatkuvien kriisien maailmassa?Pääjohtaja Olli Rehn: Millä eväillä Suomi pärjää jatkuvien kriisien maailmassa?
Pääjohtaja Olli Rehn: Millä eväillä Suomi pärjää jatkuvien kriisien maailmassa?
Suomen Pankki86 views
Studia monetaria 11.4.2023: Vastuullinen sijoittaminen nyt ja huomenna von Suomen Pankki
Studia monetaria 11.4.2023: Vastuullinen sijoittaminen nyt ja huomennaStudia monetaria 11.4.2023: Vastuullinen sijoittaminen nyt ja huomenna
Studia monetaria 11.4.2023: Vastuullinen sijoittaminen nyt ja huomenna
Suomen Pankki56 views
Osastopäällikkö Juha Kilponen: Keskuspankin epätavanomainen rahapolitiikka – ... von Suomen Pankki
Osastopäällikkö Juha Kilponen: Keskuspankin epätavanomainen rahapolitiikka – ...Osastopäällikkö Juha Kilponen: Keskuspankin epätavanomainen rahapolitiikka – ...
Osastopäällikkö Juha Kilponen: Keskuspankin epätavanomainen rahapolitiikka – ...
Suomen Pankki78 views
Pääjohtaja Olli Rehn: Digitalisaatio talouden veturina – vieläkö olemme edel... von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Digitalisaatio talouden veturina – vieläkö olemme edel...Pääjohtaja Olli Rehn: Digitalisaatio talouden veturina – vieläkö olemme edel...
Pääjohtaja Olli Rehn: Digitalisaatio talouden veturina – vieläkö olemme edel...
Suomen Pankki110 views
Pääjohtaja Olli Rehn: Geopolitiikan ja globalisaation murros Suomen näkökulm... von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Geopolitiikan ja globalisaation murros Suomen näkökulm...Pääjohtaja Olli Rehn: Geopolitiikan ja globalisaation murros Suomen näkökulm...
Pääjohtaja Olli Rehn: Geopolitiikan ja globalisaation murros Suomen näkökulm...
Suomen Pankki109 views
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Euroopan ja Suomen talous selviävät kriisien maa... von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Euroopan ja Suomen talous selviävät kriisien maa...Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Euroopan ja Suomen talous selviävät kriisien maa...
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Euroopan ja Suomen talous selviävät kriisien maa...
Suomen Pankki191 views
Chefdirektör Olli Rehn: Den finländska och europeiska ekonomin under korstry... von Suomen Pankki
Chefdirektör Olli Rehn: Den finländska och europeiska ekonomin under korstry...Chefdirektör Olli Rehn: Den finländska och europeiska ekonomin under korstry...
Chefdirektör Olli Rehn: Den finländska och europeiska ekonomin under korstry...
Suomen Pankki62 views

Tuloksia suomalaisten talousosaamisesta 2023

 • 1. OIKEUSMINISTERIÖ JUSTITIEMINISTERIET Tuloksia suomalaisten talousosaamisesta 15.5.2023 klo 13.30–15.30 Suomen Pankin rahamuseo
 • 2. OIKEUSMINISTERIÖ JUSTITIEMINISTERIET Ohjelma 13.30 Tervetuloa Anu Raijas, Suomen Pankki 13.35 Talousosaamisen strategia ja Mette Ranta, oikeusministeriö talousosaamisen mittaaminen Anu Raijas, Suomen Pankki 13.55 Tutkimuksen tulokset Saara Vaahtoniemi, PTT Panu Kalmi, Vaasan yliopisto Olli-Pekka Ruuskanen, PTT 14.40 Keskustelua & kysymyksiä 15.10 Ajankohtaista talousosaamisen strategiasta Sanna Helesuo, oikeusministeriö Tilaisuus päättyy klo 15.30
 • 4. OIKEUSMINISTERIÖ JUSTITIEMINISTERIET Talousosaamisen strategia ja talousosaamisen mittaaminen Erityisasiantuntija Mette Ranta, oikeusministeriö Talousosaamisen neuvonantaja Anu Raijas, Suomen Pankki
 • 5. Talousosaamisen strategia ja talousosaamisen mittaaminen Mette Ranta, oikeusministeriö Anu Raijas, Suomen Pankki Tuloksia suomalaisten talousosaamisesta 15.5.2023
 • 6. OIKEUSMINISTERIÖ JUSTITIEMINISTERIET Talousosaamisen kansallinen strategia • Tutkimus tukee talousosaamisen kansallista strategiaa - strategian alkuvaiheen ns. lähtötilatutkimus • Toteuttaneet Vaasan yliopisto ja Pellervon taloustutkimus PTT oikeusministeriön toimeksiannosta • OECD:n talousopetuksen verkoston International Network on Financial Educationin (INFE) talousosaamismittaamisen malli • Talousosaamisen taso verrattuna muihin OECD maihin (syksy 2023) • Oikeusministeriö ja OECD/INFE täysjäsenyys • Suomen Pankki myös täysjäsen
 • 7. OIKEUSMINISTERIÖ JUSTITIEMINISTERIET Talousosaamisen määritelmä OECD:ssä • Financial literacy (OECD 2018) • Osa-alueet 1. Tietämys (taloudellisten käsitteiden ja riskien ymmärtäminen) 2. Käyttäytyminen (taloudellinen toiminta) 3. Asenteet (motivaatio ja itseluottamus löytää, ymmärtää ja arvioida taloudellista tietoa -> päätöksenteko) • Tarvitaan perusteltujen taloudellisten päätösten tekemiseen  Taloudellinen hyvinvointi (CFPB 2015)
 • 8. OIKEUSMINISTERIÖ JUSTITIEMINISTERIET Talousosaamisen mittaaminen OECD:ssä • Kehittäminen 2000-luvun alussa: Kempson (2009), kansalliset ja kansainväliset tutkimukset sekä asiantuntijoiden näkemykset • Keskeistä maiden välinen ja ajallinen vertailtavuus - erot haasteena • Lomakkeen ensimmäinen pilotointi 2010 (Atkinson & Messy 2012) • Kyselyitä vuosina 2015/2016 ja 2019/2020 • Kyselyihin osallistuneiden maiden määrä vaihdellut (2016: 26 maata) • Suomi mukana 2015/2016 mittausten raportoinnissa (Kalmi & Ruuskanen 2016)
 • 9. OIKEUSMINISTERIÖ JUSTITIEMINISTERIET Talousosaamisen mittaamisen kehittäminen • Taloudellisen toimintaympäristön muutokset ja niihin sopeutuminen • Tutkimustiedon hyödyntäminen • Uusina ulottuvuuksina taloudellinen resilienssi ja taloudellinen hyvinvointi (OECD 2020) • Uusin OECD:n ohjeistus mittaamiseen: digitaalinen talousosaaminen ja vastuullinen rahoitus (OECD 2022)
 • 10. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU 11.4.2022 10
 • 11. OIKEUSMINISTERIÖ JUSTITIEMINISTERIET Talousosaamisen tutkimus ja strategia Tutkimustiedon ja käytännön työn vuoropuhelu Säännöllinen talousosaamisen mittaaminen Toimenpiteet ja painopistealueet Talousosaamisen tutkimusverkosto 11
 • 12. • Nuorten kysely DigiConsumers (STN) hankkeen toimesta (prof. Terhi- Anna Wilska, Jyväskylän yliopisto) • PISA 2018 -> • Syksy 2023 aineistonkeruu, raportointi kevät 2024 • Ikähaarukka 15-29v. (N=1 500) • Talousosaaminen (OECD), elämänvaihe, yhteiskunnalliset muutokset • Kansainvälinen vertailu (OECD, mm. Kreikka) Nuorten talousosaamisen tutkimus 11.4.2022 12
 • 13. OIKEUSMINISTERIÖ JUSTITIEMINISTERIET Talousosaamisen tutkimusverkosto • Strategiaehdotus ja toimintasuunnitelma • DigiConsumersin tavoitteena talousosaamisen tutkimuksen juurruttaminen Suomeen • Luo mahdollisuuden pitkäjänteisemmällä kehitykselle • Mahdolliset toimintatavat: konferenssi, verkkoseminaarit, rahoitushakemukset, jatko-opiskelijoiden mentoroinnit, kv. verkostoituminen ym. • Vaasan yliopistolla pääosin sisällöllinen vastuu; oikeusministeriöllä pääosin operatiivinen vastuu • Syksyllä 2023 aloitustapaaminen 11.5.2023 13
 • 15. OIKEUSMINISTERIÖ JUSTITIEMINISTERIET Tutkimuksen tulokset Ekonomisti Saara Vaahtoniemi, PTT Professori Panu Kalmi, Vaasan yliopisto Tutkimusjohtaja Olli-Pekka Ruuskanen, PTT
 • 16. Suomalaisten talousosaaminen Saara Vaahtoniemi, Panu Kalmi, Olli-Pekka Ruuskanen Tuloksia suomalaisten talousosaamisesta 15.5.2023
 • 17. OIKEUSMINISTERIÖ JUSTITIEMINISTERIET Talousosaaminen ja sen mittaaminen Saara Vaahtoniemi
 • 18. OIKEUSMINISTERIÖ JUSTITIEMINISTERIET Talousosaamisen mittaaminen • Talousosaamista mittaava kyselytutkimus toteutettiin tammi-helmikuussa 2023 • Noudattaa OECD:n talousopetuksen verkoston (INFE, International Network on Financial Education) ohjetta mahdollistaen kansainvälisen vertailun • Toteutettiin internet-pohjaisena kyselynä • Koko väestöä edustava painotettu otos, N=1 806 • Talousosaaminen jakautuu kolmeen osa-alueeseen • Taloudellinen tietämys, käyttäytyminen ja asenteet • Uusi mittauskohde: Digitaalinen talousosaaminen • Lisäksi mukana vakuutusosaamisen tutkimus
 • 19. OIKEUSMINISTERIÖ JUSTITIEMINISTERIET Talousosaamisen mittaaminen • Suomalaisten talousosaaminen on hyvin lähellä OECD-maiden keskiarvoa • Taloudellisen tietämyksen ja asenteiden mittareiden pisteiden keskiarvo hieman keskiarvon yläpuolella • Taloudellisen käyttäytymisen mittarin pistearvo puolestaan hieman OECD- maiden keskiarvon alapuolella • Vertailu muihin maihin perustuu vuoden 2018 aineistoon • Uusimman kierroksen tulokset eivät ole vielä saatavilla muiden maiden osalta
 • 20. OIKEUSMINISTERIÖ JUSTITIEMINISTERIET Talousosaamisen mittarit • Taloudellisen tietämyksen mittari: 4.7 • OECD-12 maiden vuoden 2018 keskiarvo 4.6 (mittari vaihtelee välillä 0-7) • Taloudellisen käyttäytymisen mittari: 5.2 • OECD-12 maiden vuoden 2018 keskiarvo 5.3* (mittari vaihtelee välillä 0-9) • Taloudellisten asenteiden mittari: 2.3 • OECD-12 maiden vuoden 2018 keskiarvo 2.1* (mittari vaihtelee välillä 0-4) • Kokonaisuudessaan näistä osa-alueista muodostettu talousosaamisen mittari: 12.6 • OECD-12 keskiarvo 13* (mittari vaihtelee välillä 0-20) • OECD-12 maihin lukeutuvat Itävalta, Kolumbia, Tsekki, Viro, Ranska, Saksa, Unkari, Italia, Etelä-Korea, Puola, Portugali ja Slovenia • Tähdellä* merkityissä luvuissa Ranska ei ole mukana
 • 21. OIKEUSMINISTERIÖ JUSTITIEMINISTERIET Taloudellinen tietämys • Mittari muodostettiin kysymyksistä ja väittämistä liittyen • Riskin hajauttamiseen • Inflaatioon • Korkotasoon • Korkeampi pistemäärä kuvaa parempaa taloudellisen tietämyksen tasoa • Useampi oikea vastaus tietämyskysymyksiin
 • 22. OIKEUSMINISTERIÖ JUSTITIEMINISTERIET Taloudellinen tietämys • Esimerkki: Inflaation vaikutus ostovoimaan • Oletetaan, että laitat 1000€ säästötilille, jolla on taattu 2 prosentin vuosikorko. Vuotuinen inflaatio on 4 prosenttia, etkä laita tai nosta rahaa tältä tililtä. Vuoden päästä voit ostaa: • Enemmän kuin tänään • Yhtä paljon kuin tänään • Vähemmän kuin tänään • En osaa sanoa • En halua vastata
 • 23. OIKEUSMINISTERIÖ JUSTITIEMINISTERIET Taloudellinen tietämys • Oletetaan, että laitat 1000€ säästötilille, jolla on taattu 2 prosentin vuosikorko. Vuotuinen inflaatio on 4 prosenttia, etkä laita tai nosta rahaa tältä tililtä. Vuoden päästä voit ostaa: • Enemmän kuin tänään • Yhtä paljon kuin tänään • Vähemmän kuin tänään • En osaa sanoa • En halua vastata • 63% vastaajista osasi vastata kysymykseen oikein • Nuorilla matalin tietämys inflaatioon liittyen
 • 24. OIKEUSMINISTERIÖ JUSTITIEMINISTERIET Taloudellinen tietämys eri väestöryhmissä • Taloudellisen tietämyksen taso oli korkeinta työikäisten, 40-49- vuotiaiden ryhmässä • Matalinta se oli 18-29-vuotiaiden nuorten aikuisten joukossa • Matalampaa naisilla kuin miehillä • Taloudellinen tietämys oli sitä korkeampi, mitä korkeampi koulutustaso vastaajalla oli • Yrittäjien taloudellinen tietämys on korkeampaa kuin palkansaajilla, eläkeläisillä tai työelämän ulkopuolella olevilla
 • 25. OIKEUSMINISTERIÖ JUSTITIEMINISTERIET Taloudellinen käyttäytyminen • Mittari muodostettiin kysymyksistä ja väittämistä liittyen • Oman talouden suunnitteluun • Yllättävistä menoista selviytymiseen • Säästämiseen • Taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseen • Hankintojen kustannusten vertailuun • Laskujen ajallaan maksamiseen • Korkea pistemäärä kuvaa konservatiivisempaa taloudellista käyttäytymistä, matala pistemäärä puolestaan kuvaa taloudelliselle haavoittuvuudelle mahdollisesti altistavaa huoletonta käyttäytymistä
 • 26. OIKEUSMINISTERIÖ JUSTITIEMINISTERIET Taloudellinen käyttäytyminen • Mittarin muodostamiseksi arvioitiin lukuisia väittämiä, kuten • Pidän kirjaa kulutuksestani (45.2% vastasi kyllä) • Teen suunnitelman tulojen ja menojen hallinnasta (64.5% vastasi kyllä) • Olen säästänyt rahaa säästö- tai käyttötilillä (56.6% vastasi kyllä) • Olen ostanut osakkeita (15.6% vastasi kyllä) • Asetan taloudellisia tavoitteita (49.1% vastasi kyllä) • Teen harkittuja ostoksia (71% vastasi kyllä) • Mittaria voi havainnollistaa akselilla huoleton-konservatiivinen • Ei niinkään anneta tulkintaa, millainen käyttäytyminen on ”hyvää” tai ”huonoa”
 • 27. OIKEUSMINISTERIÖ JUSTITIEMINISTERIET Taloudellinen käyttäytyminen väestöryhmittäin • Mittarin pistemäärä oli korkein 18-29-vuotiaiden nuorten aikuisten sekä 40-49 vuotiaiden joukossa • Alhaisin pistemäärä puolestaan 50-59-vuotiailla • Erot ryhmien välillä olivat kuitenkin melko pieniä • Naisilla korkeampi pistemäärä kuin miehillä • Mittarin pistemäärä nousee selkeästi koulutustason myötä • Oli selvästi korkein yrittäjillä
 • 28. OIKEUSMINISTERIÖ JUSTITIEMINISTERIET Taloudelliset asenteet • Mittari muodostettiin rahankäyttöön suhtautumista kuvaavista väittämistä • Korkea pistemäärä kuvaa konservatiivista suhtautumista rahankäyttöön, kun taas matala pistemäärä kuvaa huoletonta asennetta • Mittarin muodostamisessa arvioitiin vastauksia seuraaviin väitteisiin: • Pitkällä aikavälillä mieluummin kulutan kuin säästän rahaa (50.5% eri mieltä) • Raha on kuluttamista varten (27.7% eri mieltä) • Elän hetkessä enkä huolehdi huomisesta (53.7% eri mieltä)
 • 29. OIKEUSMINISTERIÖ JUSTITIEMINISTERIET Taloudelliset asenteet väestöryhmittäin • Vanhimmilla, eli 70-vuotiailla tai sitä vanhemmilla vastaajilla oli selkeästi korkein pistemäärä • Vanhimmilla ihmisillä on siis konservatiivisemmat asenteet kuin nuorilla ja keski-ikäisillä • Mittarin pistemäärä oli korkeampi naisilla kuin miehillä • Yliopistotutkinnon suorittaneilla oli korkein pistemäärä • Eläkeläisillä korkeampi pistemäärä kuin yrittäjillä, työssäkäyvillä tai työelämän ulkopuolella olevilla
 • 31. OIKEUSMINISTERIÖ JUSTITIEMINISTERIET Mitä on digitaalinen talousosaaminen? • Talousosaamisen soveltamista digitaalisessa ympäristössä (esim. mobiili- ja verkkopankit, uudet maksamisen tavat, kryptovaluutat) • Talousosaamisen digitaalisten työkalujen käytön hallinta • Turvallinen asiointi verkossa • Sääntelyn ja kuluttajan oikeuksien tunteminen • Digitaalisilla työkaluilla voi sinänsä olla joko positiivisia tai negatiivisia vaikutuksia taloudelliseen hyvinvointiin, niiden käytöstä riippuen
 • 32. OIKEUSMINISTERIÖ JUSTITIEMINISTERIET Digitaalisen talousosaamisen osa-alueet • Samoin kuin talousosaaminen yleensä, myös digitaalinen talousosaaminen jakautuu tietämykseen, käyttäytymiseen ja asenteisiin • Joka alueelta kolme kysymystä, esimerkkejä: • Tietämys: Kryptovaluutat ovat käypä maksuväline siinä kuin setelit ja kolikot • Käyttäytyminen: Jaan salasanani ja pankkitilini käyttäjätunnukset ystävilleni • Asenteet: On tärkeää tarkistaa sivuston turvallisuus ennen ostosten tekemistä
 • 33. OIKEUSMINISTERIÖ JUSTITIEMINISTERIET Digitaalinen taloustietämys • Mittarin keskiarvo koko otokselle: 1.8 (skaala 0-3) • Oli heikointa nuorten keskuudessa • Seuraavaksi heikointa yli 70-vuotiaiden joukossa • Selvästi korkeinta 40-49-vuotiailla • Selvästi korkeampaa miehillä kuin naisilla • Nousee selkeästi koulutuksen myötä • Oli korkeinta yrittäjillä • Heikompaa työelämän ulkopuolella olevilla
 • 34. OIKEUSMINISTERIÖ JUSTITIEMINISTERIET Digitaalinen talouskäyttäytyminen • Mittarin keskiarvo koko otokselle: 2.3 (skaala 0-4) • Oli selvästi korkeampaa yli 40-vuotiailla kuin tätä nuoremmilla • Jonkun verran korkeampaa naisilla kuin miehillä • Oli korkeampaa korkeakoulututkinnon suorittaneilla • Digitaalinen talouskäyttäytyminen oli alhaisemmalla tasolla työvoiman ulkopuolella olevilla • Yrittäjillä, eläkeläisillä ja palkansaajilla keskenään lähes samalla tasolla
 • 35. OIKEUSMINISTERIÖ JUSTITIEMINISTERIET Digitaaliset taloudelliset asenteet • Mittarin keskiarvo koko otokselle: 1.8 (skaala 0-3) • 30-vuotiailla selkeästi matalammat pisteet kuin muilla ikäryhmillä • Naiset saavat korkeammat pisteet kuin miehet • Asennepisteet nousevat koulutuksen myötä • Eläkeläisillä korkeammat pisteet kuin muilla ikäryhmillä
 • 36. OIKEUSMINISTERIÖ JUSTITIEMINISTERIET Digitaalinen talousosaaminen kokonaisuudessaan • Muistuttaa yllättävän paljon talousosaamisen pisteitä kokonaisuudessaan • Nuoret saavat alhaisimmat pisteet • Korkeakoulutus nostaa pisteitä kautta linjan • Miehillä korkeampi tietämys, mutta asenteissa ja käyttäytymisessä naisilla korkeammat pisteet, yhteispisteet lähes samat • Yrittäjillä korkeammat pisteet kuin muilla
 • 38. OIKEUSMINISTERIÖ JUSTITIEMINISTERIET Vakuutustietämys • Vakuutusosaaminen oli suhteellisen vahvaa • Keskimäärin vastattiin oikein kolmeen kysymykseen kuudesta (3.3/6) • Noin kymmenes osasi vastata oikein kaikkiin kysymyksiin • Vaikeimmiksi kysymyksiksi osoittautuivat vakuutuksen korvaavuus ja säästämismahdollisuus henkivakuutuksella • Oikean vastauksen osasi antaa alle puolet vastaajista
 • 39. OIKEUSMINISTERIÖ JUSTITIEMINISTERIET Käsitys omasta vakuutusosaamisesta • Käsitys omasta vakuutusosaamisesta oli korkea (4.7/7) • Vahvempi kuin osoitettu tietämys • Kaksi kolmannesta oli sitä mieltä, että ymmärtävät vakuutusten kattavuuden sisällön ja vertailtavuuden • Kyselyyn vastaajien ilmoittamat vakuutusten määrät olivat hyvin linjassa Finanssiala ry:n julkaiseman Vakuutustutkimuksen 2022 tietojen kanssa
 • 40. OIKEUSMINISTERIÖ JUSTITIEMINISTERIET Vakuutusosaaminen väestöryhmittäin • Alhaisinta vakuutusosaamien oli nuorten 18-29-vuotiaiden joukossa • Korkeinta 60-69-vuotiailla • Miehillä keskimäärin korkeampi vakuutusosaaminen kuin naisilla • Koulutuserot näkyvät vakuutusosaamisessa • Korkeinta yliopistokoulutuksen saaneilla • Yrittäjillä korkein vakuutusosaaminen • Alhaisin työttömillä
 • 41. OIKEUSMINISTERIÖ JUSTITIEMINISTERIET Yhteenveto • Tutkimuksesta löytyy selkeitä säännönmukaisuuksia • Miesten tietämys on korkeampaa kuin naisten • Käyttäytymisen ja asenteiden osalta naiset saavat kuitenkin korkeampia pisteitä • Talousosaamisen yhteispisteissä tämän vuoksi tulokset ovat kuitenkin melko tasaiset • Koulutus on säännönmukaisesti yhteydessä korkeampaan talousosaamiseen
 • 42. OIKEUSMINISTERIÖ JUSTITIEMINISTERIET Yhteenveto • Nuorilla on yleensä pienin taloustietämys ja usein myös muut talousosaamisen alueet ovat heikompia • Joillain talouskäyttäytymisen osa-alueilla nuorilla on kuitenkin muita parempi talouskäyttäytyminen • Taloudellisissa asenteissa vanhemmat ihmiset ovat selvästi varovaisempia ja vähemmän impulsiivisia kuin nuoret • Yrittäjät saavat talouskäyttäytymisestä selvästi korkeammat pisteet kuin muut • Sekä digitaalinen talousosaaminen että vakuutusosaaminen heijastavat muuta talousosaamista
 • 46. OIKEUSMINISTERIÖ JUSTITIEMINISTERIET Ajankohtaista talousosaamisen strategiasta • Talousosaamisen esittely om:n www-sivuilla • Talousosaamisen brändimerkki valmistelussa • Kv-yhteistyö Baltian maiden talousosaamisen strategioiden kanssa (OECD) • Yhteistyötä mm. • Rahapelipoliittinen ohjelma (STM): Peliklinikka, Takuusäätiö • Mieli ry:n YLVA-hanke (selvitys) • Mielenterveysohjelman periaatepäätös • Ylivelkaantuneisuuden ekosysteemi, VERO • Tulevan toiminnan suunnittelua • Ratkaisu verkostotoimijoiden tiedonvälitykseen • Työskentelyä tulevien vuosien painopisteiden löytämiseksi • Tervetuloa talousosaamisen toimijaverkostoon!
 • 47. OIKEUSMINISTERIÖ JUSTITIEMINISTERIET Valtionavustus talousosaamisen edistämiseen • Talousosaamisen 1 miljoonan määrärahasta voidaan myöntää enintään 650 00€. • Avustusta voidaan myöntää järjestöille, yhdistyksille, säätiöille, tutkijoille ja tutkimuslaitoksille. • Avustuksia ei voida myöntää viranomaisille tai yrityksille, mutta he voivat toimia hankkeiden yhteistyötahoina. • Ensimmäinen hakuaika on toukokuussa 2023.
 • 48. • Valtioneuvoston asetus 640/2023, voimaan 17.4.2023 • Aiemmin taloudenhallinnan neuvottelukunta (267/2019), toimikausi 11.5.2019 – 10.5.2023 • Ensimmäinen neuvottelukunta asetettiin vuonna 2006 lähtien • Perustuu lakiin talous- ja velkaneuvonnasta (813/2017) 3 §:n 2 momentti • Oikeusministeriön yhteydessä toimiva • Taloustietämyksen kehittämistä ja eri toimijoiden yhteistyön edistämistä varten • Neuvottelukunnan tehtävät 1. edistää talousosaamista ja sitä koskevaa kasvatusta ja tutkimusta sekä talousneuvonnan kehittämistä; 2. tukea ja edistää viranomaisten ja muiden toimijoiden välistä yhteistyötä talousosaamisen kehittämisessä ja ylivelkaantumisen ennalta ehkäisemissä; 3. seurata kansallisen talousosaamisen strategian toteutumista ja antaa tarvittaessa suosituksia strategian kehittämiseksi; sekä 4. edistää muulla kuin 1-3 kohdassa tarkoitetulla, niitä vastaavalla tavalla talousosaamista yhteiskunnassa • Valtioneuvosto asettaa neljäksi vuodeksi kerrallaan • Neuvottelukunnan uutta kokoonpanoa valmistellaan keskeisistä alan toimijoista, viranomaisista ja järjestöistä Talousosaamisen neuvottelukunta
 • 49. OIKEUSMINISTERIÖ JUSTITIEMINISTERIET Kiitos! Tuloksia suomalaisten talousosaamisesta 15.5.2023 klo 13.30–15.30 Suomen Pankin rahamuseo