Rahoitusjärjestelmän vakaus

Suomen Pankki
Suomen PankkiSuomen Pankki
Julkinen
Suomen Pankki
Rahoitusjärjestelmän vakaus
119.5.2016
Pentti Hakkarainen
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Vakausarvio
 Julkaisu Suomen Pankin Euro & talous -sivustolla,
ks. http://www.eurojatalous.fi/fi/rahoitusvakaus/
 Vuosittainen arvio Suomen rahoitusjärjestelmän
vakaudesta ja vakautta uhkaavista riskeistä
 Koostuu pääkirjoituksesta, pääartikkelista ja
erillisartikkeleista
19.5.2016 Pentti Hakkarainen 2
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Maailmantalouden hidas kasvu ja
rahoitusmarkkinoiden rauhattomuus huolina
 Kasvuvauhti vaimea kehittyneissä ja hidastunut
nousevissa maissa
– Kasvuhuolet aiheuttivat osaltaan rauhattomuutta
rahoitusmarkkinoilla vuoden 2016 alussa
 Matalat korot vaikuttaneet varallisuushintojen
nousuun
 Epävarmuuksia niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä
– Öljyn hinta, Kiinan talouskasvu, Yhdysvaltojen rahapolitiikan
normalisoituminen, geopoliittiset riskit, pakolaistilanne
– Ks. artikkelit Mitä Britannian EU-ero merkitsisi
rahoitusmarkkinoille ja Halpa öljy paljastaa hiiliriskin vaikutukset
19.5.2016 Pentti Hakkarainen 3
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Pankkiunionin rakentaminen ja
finanssisääntelyn uudistukset pitkällä
 Pankkiunionin yhteinen valvonta ja kriisinratkaisu jo
toiminnassa; yhteinen talletussuojajärjestelmä
unionin puuttuva elementti
 Finanssisääntelyn uudistukset loppusuoralla;
huomiota yhä enemmän talouskasvun tukemiseen
– Pääomamarkkinaunioni
 Ks. artikkelit Pankkien vakavaraisuusuudistus
loppusuoralla ja Uusi eurooppalainen
talletussuojajärjestelmä käynnistymässä
19.5.2016 Pentti Hakkarainen 4
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Suomen rahoitussektorissa ei välittömiä
suhdanneluonteisia vakausuhkia
 Luotonannon kasvuun ja varallisuushintojen nousuun
ei liity akuutteja riskejä, mutta riskejä seurattava
– Ks. pääartikkeli Suomen rahoitusjärjestelmän vakaus ei ole
itsestäänselvyys
 Velkaantuneisuuden kasvu pysyvämpi haavoittuvuus
– Ks. artikkeli Suuri asuntovelkaantuneisuus kasvattaa
vakausriskejä
 Suomen rahoitusjärjestelmä toiminut luotettavasti
– Pankki- ja vakuutussektorit vakavaraisia ja voitollisia, mutta
matala korkotaso rasittaa jatkossa kannattavuutta
– Ks. artikkeli Matala korkotaso koettelee pankkeja
19.5.2016 Pentti Hakkarainen 5
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Pankkikriisejä hyvin ennustanut
varoitusindikaattori ei hälytä
19.5.2016 Pentti Hakkarainen 6
–30
–20
–10
0
10
20
30
40
1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015
Yksityisen sektorin luottokanta/BKT–suhteen trendipoikkeama
%
1990-luvun alun pankki- ja asuntomarkkinakriisi
Muuttuvan lisäpääomavaatimuksen kynnysarvot
Indikaattori on laskettu Baselin komitean (2010) suositusten mukaisesti yksipuolisella
Hodrick–Prescott-suotimella tasoitusarvoa 400 000 käyttäen.
Lähteet: Kansainvälinen järjestelypankki (BIS), Tilastokeskus ja Suomen Pankin laskelmat.
BKT:hen suhteutetun luottokannan trendipoikkeama yksityisellä sektorilla
Suomessa (ensisijainen riskimittari)
12.4.2016
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Asuntojen suhteelliset hinnat lähellä
pitkän aikavälin keskiarvojaan
19.5.2016 Pentti Hakkarainen 7
50
100
150
200
250
1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015
Asuntojen hinnat suhteessa kuluttajahintoihin
Asuntojen hinnat suhteessa vuokriin
Tarkasteluajanjakson keskiarvo
Asuntojen hinnat suhteessa palkansaajien ansiotasoon
Tarkastelujakson keskiarvo
Indeksi, 1981/I = 100
Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankin laskelmat.
Asuntojen suhteelliset hinnat Suomessa
1990-luvun alun pankki- ja asuntomarkkinakriisi
16.5.2016
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Suomalaiset pankit parantaneet
merkittävästi vakavaraisuuttaan
19.5.2016 Pentti Hakkarainen 8
0
5
10
15
20
25
30
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Kokonaisvakavaraisuussuhdelukujen hajonta
Vaihteluväli Painotettu keskiarvo Mediaani
23,1 %
19,0 %
Lähde: Finanssivalvonta.
%
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Suomen finanssisektori kytkeytynyt
kansainvälisesti
 Suomen finanssisektori keskittynyt (suuret toimijat, merkittävät
markkina-asemat)
 Finanssisektori kytkeytynyt kansainvälisille rahoitusmarkkinoille:
– tukkurahoitus
– sijoitustoiminta
– omistus
 Kotimaisten toimijoiden lisäksi erityisesti pohjoismaisomisteisilla
pankeilla suuri merkitys Suomen pankkijärjestelmässä
 Nordean sivukonttoriuudistus vahvistaa pankkisektorin
pohjoismaista kytkeytyneisyyttä => naapurimaiden ongelmat voivat
välittyä aiempaa suoremmin Suomeen
– Ks. artikkeli Nordean muutos sivuliikkeeksi – pohjoismainen kytkeytyneisyys
lisääntyy
19.5.2016 Pentti Hakkarainen 9
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Suomen rahoitusjärjestelmä rakenteellisesti
haavoittuva
 Suomen pankkisektori on
– erittäin keskittynyt
– voimakkaasti kytkeytynyt yli maiden rajojen
– riippuvainen markkinarahoituksesta, josta suuri osa hankitaan
asuntovakuudellisilla katetuilla joukkolainoilla
 Suomen rahoitusjärjestelmä altis asuntoluotonannon
riskeille
– kotitalouksien huomattava velkaantuneisuus
– asuntovarallisuuden suuri merkitys kotitalouksien varallisuudessa
– asuntoluotot iso osa pankkien luotonannosta
– asuntovakuudellinen varainhankinta sitoo paljon pankkien
vakuusmateriaalia
 Asuntoluotonantoon liittyvien riskien kasvu osin
tasaantunut
– velkaantuneisuuden kasvu hidastunut
– erittäin velkaantuneiden kotitalouksien osuudet eivät enää kasvaneet
19.5.2016 Pentti Hakkarainen 10
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Kotitalouksien velkaantuneisuus
kasvaa, mutta aiempaa hitaammin
19.5.2016 Pentti Hakkarainen 11
–12
–8
–4
0
4
8
12
16
0
20
40
60
80
100
120
140
1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015
Kotitalouksien lainakanta, % BKT:stä
Kotitalouksien lainakanta, % käytettävissä olevasta tulosta
Lainakanta–BKT-suhteen trendi*
Poikkeama trendistä (oikea asteikko)
%
Lainakanta ml. taloyhtiölainat.
* Laskettu yksisuuntaisella Hodrick–Prescott-suotimella tasoitusarvoa 400 000 käyttäen.
Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankin laskelmat.
Prosenttiyksikköä
Kotitalouksien velkaantuneisuus Suomessa
1990-luvun alun pankki- ja asuntomarkkinakriisi
13.5.2016
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Vaikea toimintaympäristö rasittaa
erityisesti vakuutussektoria
 Suomen vakuutussektori voimakkaasti keskittynyt ja
merkittävä sijoittaja
– Kolmen suurimman henki- ja vakuutusyhtiön taseet runsaat kolme
neljännestä koko sektorin taseesta
– Työeläkeyhtiöiden varat lähes 90 % BKT:stä
– Suomalaiset työeläke- ja vakuutusyhtiöt omistavat lähes kolmanneksen
kotimaisten yritysten velkapapereista
 Korkosijoitusten heikot tuotot rasittavat
vakuutusyhtiöiden kannattavuutta
 Vakuutusyhtiöiden ns. Solvenssi 2 -sääntely tuli
voimaan vuoden 2016 alussa
– Vakuutusyhtiöiden varat ja velat arvostetaan markkinaperusteisesti
 Ks. artikkeli Vakuutussektorin sääntely uudistuu
19.5.2016 Pentti Hakkarainen 12
Julkinen
Suomen Pankki
Johtopäätökset
Pentti Hakkarainen
19.5.2016 13
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Suomen rahoitusjärjestelmän
muutoksia
 Nordean sivukonttoriuudistus siirtää toimintaa
pankkiunionin yhteisen pankkivalvonnan ja
kriisinratkaisun ulkopuolelle => Tarvitaan tiivistä
yhteistyötä pankkiunionin yhteisen valvonnan ja
pohjoismaisten pankkivalvojien välillä
 Suomen keskittyneillä pankki-, vakuutus- ja
työeläkemarkkinoilla huolehdittava riittävästä
kilpailusta, joka pakottaa tuote- ja palvelukehitykseen
sekä tuottavuuden parantamiseen
 Rahoitustoimiala muutoksessa uuden teknologian ja
uusien toimintamallien johdosta
19.5.2016 Pentti Hakkarainen 14
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Matalat korot tukevat kasvua mutta
voivat luoda riskejä
 Euroalueen hintavakautta tukeva rahapolitiikka ylläpitää
myös luotonantoa
 Kasvua tukeva kevyt rahapolitiikka voi johtaa joissain
maissa
– liialliseen luotonannon kasvuun
– varojen suuntautumiseen finanssisijoituksiin
– varallisuusarvojen nousuun
 Makrovakauspolitiikalla voidaan vähentää matalien
korkojen haitallisia sivuvaikutuksia
 Viranomaisilla oltava valmius toimenpiteisiin, jos
rahoitusvakauden riskit kärjistyvät ja haavoittuvuudet
voimistuvat
19.5.2016 Pentti Hakkarainen 15
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Suomen makrovakausvälineistö saatava
vertailukelpoiseksi
 Rahoitusjärjestelmän riskit ja ongelmat leviävät
yhdentyneillä markkinoilla nopeasti yli maiden rajojen
 Suomen viranomaisilla tulisi olla vertailukelpoinen
välineistö muiden – erityisesti Pohjois- ja Baltian maiden
– kanssa
– Ks. artikkeli Suomen naapurimaat suitsivat asuntoluotonantoaan
 Viranomaisten välineistöstä puuttuvat
– järjestelmäriskipuskuri
– kotitalouksien riittävän lainanhoitokyvyn varmistavat välineet
 Välineistöä liian myöhäistä rakentaa ja ottaa käyttöön
kriisitilanteessa
– globaalin finanssikriisin ja Suomen 1990-luvun kriisin opetukset
19.5.2016 Pentti Hakkarainen 16
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Vakausarvion valmistelijat
 Asplund, Tuulia; Björklund, Nina; Haajanen, Jyrki;
Jantunen, Lauri; Kauko, Karlo; Korpinen, Kasperi;
Koskinen, Kimmo; Leino, Topias; Manninen, Otso;
Miettinen, Paavo; Putkuri, Hanna; Pylkkönen, Pertti;
Savolainen, Eero; Snellman, Heli; Strandman, Ville;
Taipalus, Katja; Tölö, Eero; Vauhkonen, Jukka;
Virtanen, Jere
19.5.2016 Pentti Hakkarainen 17
1 von 17

Recomendados

Suomen taloudesta, rahapolitiikasta ja rahoitusvakaudesta von
Suomen taloudesta, rahapolitiikasta ja rahoitusvakaudestaSuomen taloudesta, rahapolitiikasta ja rahoitusvakaudesta
Suomen taloudesta, rahapolitiikasta ja rahoitusvakaudestaSuomen Pankki
2.9K views29 Folien
EKP:n rahapolitiikasta von
EKP:n rahapolitiikastaEKP:n rahapolitiikasta
EKP:n rahapolitiikastaSuomen Pankki
1.6K views38 Folien
Euroalueen taloudesta, EKP:n rahapolitiikasta ja sen välittymisestä euroaluee... von
Euroalueen taloudesta, EKP:n rahapolitiikasta ja sen välittymisestä euroaluee...Euroalueen taloudesta, EKP:n rahapolitiikasta ja sen välittymisestä euroaluee...
Euroalueen taloudesta, EKP:n rahapolitiikasta ja sen välittymisestä euroaluee...Suomen Pankki
507 views37 Folien
Kasvun hidastuminen vaikuttanut rahapolitiikan ympäristöön ja korkoihin von
Kasvun hidastuminen vaikuttanut rahapolitiikan ympäristöön ja korkoihinKasvun hidastuminen vaikuttanut rahapolitiikan ympäristöön ja korkoihin
Kasvun hidastuminen vaikuttanut rahapolitiikan ympäristöön ja korkoihinSuomen Pankki
582 views21 Folien
Erkki Liikanen: Maailmantalous ja Suomi von
Erkki Liikanen: Maailmantalous ja SuomiErkki Liikanen: Maailmantalous ja Suomi
Erkki Liikanen: Maailmantalous ja SuomiSuomen Pankki
1.5K views25 Folien
Erkki Liikanen: Rahapolitiikan ja talouden näkymistä von
Erkki Liikanen: Rahapolitiikan ja talouden näkymistäErkki Liikanen: Rahapolitiikan ja talouden näkymistä
Erkki Liikanen: Rahapolitiikan ja talouden näkymistäSuomen Pankki
841 views22 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Maailmantaloudesta, rahapolitiikasta ja Suomesta von
Maailmantaloudesta, rahapolitiikasta ja SuomestaMaailmantaloudesta, rahapolitiikasta ja Suomesta
Maailmantaloudesta, rahapolitiikasta ja SuomestaSuomen Pankki
424 views45 Folien
Talouden näkymät 2016–2018 von
Talouden näkymät 2016–2018Talouden näkymät 2016–2018
Talouden näkymät 2016–2018Suomen Pankki
280 views20 Folien
Taloustilanne ja rahapolitiikka von
Taloustilanne ja rahapolitiikkaTaloustilanne ja rahapolitiikka
Taloustilanne ja rahapolitiikkaSuomen Pankki
203 views36 Folien
Näköaloja satavuotiaan tulevaisuuteen. Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikane... von
Näköaloja satavuotiaan tulevaisuuteen. Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikane...Näköaloja satavuotiaan tulevaisuuteen. Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikane...
Näköaloja satavuotiaan tulevaisuuteen. Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikane...Suomen Pankki
2.6K views31 Folien
Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne von
Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanneRahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne
Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanneSuomen Pankki
108 views35 Folien
Suomen talouden näkymät. Johtokunnan varapuheenjohtaja Seppo Honkapohja. Kaup... von
Suomen talouden näkymät. Johtokunnan varapuheenjohtaja Seppo Honkapohja. Kaup...Suomen talouden näkymät. Johtokunnan varapuheenjohtaja Seppo Honkapohja. Kaup...
Suomen talouden näkymät. Johtokunnan varapuheenjohtaja Seppo Honkapohja. Kaup...Suomen Pankki
1.8K views28 Folien

Was ist angesagt?(20)

Maailmantaloudesta, rahapolitiikasta ja Suomesta von Suomen Pankki
Maailmantaloudesta, rahapolitiikasta ja SuomestaMaailmantaloudesta, rahapolitiikasta ja Suomesta
Maailmantaloudesta, rahapolitiikasta ja Suomesta
Suomen Pankki424 views
Talouden näkymät 2016–2018 von Suomen Pankki
Talouden näkymät 2016–2018Talouden näkymät 2016–2018
Talouden näkymät 2016–2018
Suomen Pankki280 views
Taloustilanne ja rahapolitiikka von Suomen Pankki
Taloustilanne ja rahapolitiikkaTaloustilanne ja rahapolitiikka
Taloustilanne ja rahapolitiikka
Suomen Pankki203 views
Näköaloja satavuotiaan tulevaisuuteen. Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikane... von Suomen Pankki
Näköaloja satavuotiaan tulevaisuuteen. Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikane...Näköaloja satavuotiaan tulevaisuuteen. Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikane...
Näköaloja satavuotiaan tulevaisuuteen. Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikane...
Suomen Pankki2.6K views
Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne von Suomen Pankki
Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanneRahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne
Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne
Suomen Pankki108 views
Suomen talouden näkymät. Johtokunnan varapuheenjohtaja Seppo Honkapohja. Kaup... von Suomen Pankki
Suomen talouden näkymät. Johtokunnan varapuheenjohtaja Seppo Honkapohja. Kaup...Suomen talouden näkymät. Johtokunnan varapuheenjohtaja Seppo Honkapohja. Kaup...
Suomen talouden näkymät. Johtokunnan varapuheenjohtaja Seppo Honkapohja. Kaup...
Suomen Pankki1.8K views
EKP:n rahapolitiikka jatkuu poikkeuksellisen keveänä von Suomen Pankki
EKP:n rahapolitiikka jatkuu poikkeuksellisen keveänäEKP:n rahapolitiikka jatkuu poikkeuksellisen keveänä
EKP:n rahapolitiikka jatkuu poikkeuksellisen keveänä
Suomen Pankki1.8K views
Pääjohtaja Erkki Liikanen: Rahapolitiikka ja sen välittyminen talouteen. von Suomen Pankki
Pääjohtaja Erkki Liikanen: Rahapolitiikka ja sen välittyminen talouteen. Pääjohtaja Erkki Liikanen: Rahapolitiikka ja sen välittyminen talouteen.
Pääjohtaja Erkki Liikanen: Rahapolitiikka ja sen välittyminen talouteen.
Suomen Pankki2K views
Juha Kilponen: Talouden näkymät 2016-2019 von Suomen Pankki
Juha Kilponen: Talouden näkymät 2016-2019Juha Kilponen: Talouden näkymät 2016-2019
Juha Kilponen: Talouden näkymät 2016-2019
Suomen Pankki363 views
Digitalisaatio ja kansantalous von Suomen Pankki
Digitalisaatio ja kansantalousDigitalisaatio ja kansantalous
Digitalisaatio ja kansantalous
Suomen Pankki1.3K views
Euro & talous -talousennuste: Pääjohtaja Erkki Liikanen, Rahapolitiikasta ja ... von Suomen Pankki
Euro & talous -talousennuste: Pääjohtaja Erkki Liikanen, Rahapolitiikasta ja ...Euro & talous -talousennuste: Pääjohtaja Erkki Liikanen, Rahapolitiikasta ja ...
Euro & talous -talousennuste: Pääjohtaja Erkki Liikanen, Rahapolitiikasta ja ...
Suomen Pankki1.6K views
Ajankohtainen taloustilanne ja rahapolitiikka von Suomen Pankki
Ajankohtainen taloustilanne ja rahapolitiikkaAjankohtainen taloustilanne ja rahapolitiikka
Ajankohtainen taloustilanne ja rahapolitiikka
Suomen Pankki704 views
Talous tutuksi -koulutus 2017: Olli Rehn: Sakkaako vai kestääkö kasvu? Euroop... von Suomen Pankki
Talous tutuksi -koulutus 2017: Olli Rehn: Sakkaako vai kestääkö kasvu? Euroop...Talous tutuksi -koulutus 2017: Olli Rehn: Sakkaako vai kestääkö kasvu? Euroop...
Talous tutuksi -koulutus 2017: Olli Rehn: Sakkaako vai kestääkö kasvu? Euroop...
Suomen Pankki267 views
Rahapolitiikasta ja pankkijärjestelmän tilasta. Talousvaliokunta 24.5.2016. von Suomen Pankki
Rahapolitiikasta ja pankkijärjestelmän tilasta. Talousvaliokunta 24.5.2016.Rahapolitiikasta ja pankkijärjestelmän tilasta. Talousvaliokunta 24.5.2016.
Rahapolitiikasta ja pankkijärjestelmän tilasta. Talousvaliokunta 24.5.2016.
Suomen Pankki257 views
Talous tutuksi -koulutus 2017: Hanna Freystätter: Rahapolitiikka ja ajankohta... von Suomen Pankki
Talous tutuksi -koulutus 2017: Hanna Freystätter: Rahapolitiikka ja ajankohta...Talous tutuksi -koulutus 2017: Hanna Freystätter: Rahapolitiikka ja ajankohta...
Talous tutuksi -koulutus 2017: Hanna Freystätter: Rahapolitiikka ja ajankohta...
Suomen Pankki270 views
Talous tutuksi -koulutus 2017: Erkki Liikanen: Talouden näkymät maailmalla ja... von Suomen Pankki
Talous tutuksi -koulutus 2017: Erkki Liikanen: Talouden näkymät maailmalla ja...Talous tutuksi -koulutus 2017: Erkki Liikanen: Talouden näkymät maailmalla ja...
Talous tutuksi -koulutus 2017: Erkki Liikanen: Talouden näkymät maailmalla ja...
Suomen Pankki380 views
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kasvu vahvistunut, mutta inflaatio vaime... von Suomen Pankki
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kasvu vahvistunut, mutta inflaatio vaime...Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kasvu vahvistunut, mutta inflaatio vaime...
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kasvu vahvistunut, mutta inflaatio vaime...
Suomen Pankki201 views
Pääjohtaja Erkki Liikanen: EKP:n rahapolitiikasta, Euroopan talous- ja rahali... von Suomen Pankki
Pääjohtaja Erkki Liikanen: EKP:n rahapolitiikasta, Euroopan talous- ja rahali...Pääjohtaja Erkki Liikanen: EKP:n rahapolitiikasta, Euroopan talous- ja rahali...
Pääjohtaja Erkki Liikanen: EKP:n rahapolitiikasta, Euroopan talous- ja rahali...
Suomen Pankki1.7K views
Rahapolitiikasta vuoden 2015 alkukuukausina von Suomen Pankki
Rahapolitiikasta vuoden 2015 alkukuukausinaRahapolitiikasta vuoden 2015 alkukuukausina
Rahapolitiikasta vuoden 2015 alkukuukausina
Suomen Pankki413 views
Pääjohtaja Erkki Liikanen: Katsaus rahapolitiikkaan ja rahoitusjärjestelmän v... von Suomen Pankki
Pääjohtaja Erkki Liikanen: Katsaus rahapolitiikkaan ja rahoitusjärjestelmän v...Pääjohtaja Erkki Liikanen: Katsaus rahapolitiikkaan ja rahoitusjärjestelmän v...
Pääjohtaja Erkki Liikanen: Katsaus rahapolitiikkaan ja rahoitusjärjestelmän v...
Suomen Pankki1.5K views

Destacado

Corporate tijuca tijuca - loja e salas comerciais von
Corporate tijuca  tijuca - loja e salas comerciaisCorporate tijuca  tijuca - loja e salas comerciais
Corporate tijuca tijuca - loja e salas comerciaisAristides Alves
242 views7 Folien
Nghi quyet hoi dong truong von
Nghi quyet hoi dong truongNghi quyet hoi dong truong
Nghi quyet hoi dong truongnhungmuathuqua
339 views6 Folien
Meri Obstbaum: Finnish economy – Success and challenges von
Meri Obstbaum: Finnish economy – Success and challengesMeri Obstbaum: Finnish economy – Success and challenges
Meri Obstbaum: Finnish economy – Success and challengesSuomen Pankki
1.1K views24 Folien
Politiikka ja öljy uhkaavat Venäjän taloutta von
Politiikka ja öljy uhkaavat Venäjän talouttaPolitiikka ja öljy uhkaavat Venäjän taloutta
Politiikka ja öljy uhkaavat Venäjän talouttaSuomen Pankki
1.4K views10 Folien
áLbum de fotografías von
áLbum de fotografíasáLbum de fotografías
áLbum de fotografíasdianacristinacavi
78 views23 Folien
4G wireless Network von
4G wireless Network4G wireless Network
4G wireless NetworkMasuma Akhatar
3.7K views20 Folien

Destacado(8)

Similar a Rahoitusjärjestelmän vakaus

Pohjoismaiset kytkökset ja velkaantuneet kotitaloudet rahoitusvakauden riskeinä von
Pohjoismaiset kytkökset ja velkaantuneet kotitaloudet rahoitusvakauden riskeinäPohjoismaiset kytkökset ja velkaantuneet kotitaloudet rahoitusvakauden riskeinä
Pohjoismaiset kytkökset ja velkaantuneet kotitaloudet rahoitusvakauden riskeinäSuomen Pankki
1.8K views21 Folien
Rahoitusjärjestelmän vakaus – Euro & talous 2/2015 von
Rahoitusjärjestelmän vakaus – Euro & talous 2/2015Rahoitusjärjestelmän vakaus – Euro & talous 2/2015
Rahoitusjärjestelmän vakaus – Euro & talous 2/2015Suomen Pankki
332 views19 Folien
Toimistopäällikkö Paavo Miettinen: Suomen rahoitusjärjestelmän vakausarvio von
Toimistopäällikkö Paavo Miettinen: Suomen rahoitusjärjestelmän vakausarvioToimistopäällikkö Paavo Miettinen: Suomen rahoitusjärjestelmän vakausarvio
Toimistopäällikkö Paavo Miettinen: Suomen rahoitusjärjestelmän vakausarvioSuomen Pankki
612 views30 Folien
Finanssikriisistä 10 vuotta, mikä on muuttunut rahoitusmarkkinoilla? von
Finanssikriisistä 10 vuotta, mikä on muuttunut rahoitusmarkkinoilla?Finanssikriisistä 10 vuotta, mikä on muuttunut rahoitusmarkkinoilla?
Finanssikriisistä 10 vuotta, mikä on muuttunut rahoitusmarkkinoilla?Finanssivalvonta
1.5K views41 Folien
Finanssisyklit ja rahoitusvakaus von
Finanssisyklit ja rahoitusvakausFinanssisyklit ja rahoitusvakaus
Finanssisyklit ja rahoitusvakausSuomen Pankki
405 views23 Folien
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän vakaus – kotitalouksien velkaantumiseen p... von
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän vakaus – kotitalouksien velkaantumiseen p...Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän vakaus – kotitalouksien velkaantumiseen p...
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän vakaus – kotitalouksien velkaantumiseen p...Suomen Pankki
1.1K views26 Folien

Similar a Rahoitusjärjestelmän vakaus(20)

Pohjoismaiset kytkökset ja velkaantuneet kotitaloudet rahoitusvakauden riskeinä von Suomen Pankki
Pohjoismaiset kytkökset ja velkaantuneet kotitaloudet rahoitusvakauden riskeinäPohjoismaiset kytkökset ja velkaantuneet kotitaloudet rahoitusvakauden riskeinä
Pohjoismaiset kytkökset ja velkaantuneet kotitaloudet rahoitusvakauden riskeinä
Suomen Pankki1.8K views
Rahoitusjärjestelmän vakaus – Euro & talous 2/2015 von Suomen Pankki
Rahoitusjärjestelmän vakaus – Euro & talous 2/2015Rahoitusjärjestelmän vakaus – Euro & talous 2/2015
Rahoitusjärjestelmän vakaus – Euro & talous 2/2015
Suomen Pankki332 views
Toimistopäällikkö Paavo Miettinen: Suomen rahoitusjärjestelmän vakausarvio von Suomen Pankki
Toimistopäällikkö Paavo Miettinen: Suomen rahoitusjärjestelmän vakausarvioToimistopäällikkö Paavo Miettinen: Suomen rahoitusjärjestelmän vakausarvio
Toimistopäällikkö Paavo Miettinen: Suomen rahoitusjärjestelmän vakausarvio
Suomen Pankki612 views
Finanssikriisistä 10 vuotta, mikä on muuttunut rahoitusmarkkinoilla? von Finanssivalvonta
Finanssikriisistä 10 vuotta, mikä on muuttunut rahoitusmarkkinoilla?Finanssikriisistä 10 vuotta, mikä on muuttunut rahoitusmarkkinoilla?
Finanssikriisistä 10 vuotta, mikä on muuttunut rahoitusmarkkinoilla?
Finanssivalvonta1.5K views
Finanssisyklit ja rahoitusvakaus von Suomen Pankki
Finanssisyklit ja rahoitusvakausFinanssisyklit ja rahoitusvakaus
Finanssisyklit ja rahoitusvakaus
Suomen Pankki405 views
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän vakaus – kotitalouksien velkaantumiseen p... von Suomen Pankki
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän vakaus – kotitalouksien velkaantumiseen p...Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän vakaus – kotitalouksien velkaantumiseen p...
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän vakaus – kotitalouksien velkaantumiseen p...
Suomen Pankki1.1K views
Johtokunnan jäsen Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän vakaus. Helsinki, 16.5.201 von Suomen Pankki
Johtokunnan jäsen Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän vakaus. Helsinki, 16.5.201Johtokunnan jäsen Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän vakaus. Helsinki, 16.5.201
Johtokunnan jäsen Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän vakaus. Helsinki, 16.5.201
Suomen Pankki1.3K views
Pääjohtaja Erkki Liikanen 8.5.2018: Keskuspankit suuren finanssikriisin jälkeen von Suomen Pankki
Pääjohtaja Erkki Liikanen 8.5.2018: Keskuspankit suuren finanssikriisin jälkeenPääjohtaja Erkki Liikanen 8.5.2018: Keskuspankit suuren finanssikriisin jälkeen
Pääjohtaja Erkki Liikanen 8.5.2018: Keskuspankit suuren finanssikriisin jälkeen
Suomen Pankki2.3K views
Vanhempi ekonomisti Hanna Putkuri: Asuntomarkkinoiden riskit 10.1.2019 von Suomen Pankki
Vanhempi ekonomisti Hanna Putkuri: Asuntomarkkinoiden riskit 10.1.2019Vanhempi ekonomisti Hanna Putkuri: Asuntomarkkinoiden riskit 10.1.2019
Vanhempi ekonomisti Hanna Putkuri: Asuntomarkkinoiden riskit 10.1.2019
Suomen Pankki205 views
Miksi kotitalouksien suuresta velkaantuneisuudesta on syytä olla huolissaan? ... von Suomen Pankki
Miksi kotitalouksien suuresta velkaantuneisuudesta on syytä olla huolissaan? ...Miksi kotitalouksien suuresta velkaantuneisuudesta on syytä olla huolissaan? ...
Miksi kotitalouksien suuresta velkaantuneisuudesta on syytä olla huolissaan? ...
Suomen Pankki363 views
Kansainvälinen finanssikriisi rahapolitiikan tekijän silmin. Esitys Turun yli... von Suomen Pankki
Kansainvälinen finanssikriisi rahapolitiikan tekijän silmin. Esitys Turun yli...Kansainvälinen finanssikriisi rahapolitiikan tekijän silmin. Esitys Turun yli...
Kansainvälinen finanssikriisi rahapolitiikan tekijän silmin. Esitys Turun yli...
Suomen Pankki412 views
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Viitekorkouudistuksesta ja vähän muustakin von Suomen Pankki
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Viitekorkouudistuksesta ja vähän muustakinJohtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Viitekorkouudistuksesta ja vähän muustakin
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Viitekorkouudistuksesta ja vähän muustakin
Suomen Pankki1K views
Euro & talous -vakausjulkaisu: Rahoitusjärjestelmän vakaus von Suomen Pankki
Euro & talous -vakausjulkaisu: Rahoitusjärjestelmän vakausEuro & talous -vakausjulkaisu: Rahoitusjärjestelmän vakaus
Euro & talous -vakausjulkaisu: Rahoitusjärjestelmän vakaus
Suomen Pankki1.5K views
Kasvua poikkeuksellisten riskien varjossa von Suomen Pankki
Kasvua poikkeuksellisten riskien varjossaKasvua poikkeuksellisten riskien varjossa
Kasvua poikkeuksellisten riskien varjossa
Suomen Pankki305 views
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät 27.3.2018 von Suomen Pankki
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät 27.3.2018Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät 27.3.2018
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät 27.3.2018
Suomen Pankki70 views
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahoitusolot säilyvät kasvua t... von Suomen Pankki
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahoitusolot säilyvät kasvua t...Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahoitusolot säilyvät kasvua t...
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahoitusolot säilyvät kasvua t...
Suomen Pankki1.2K views
Ajankohtainen taloustilanne ja rahapolitiikka von Suomen Pankki
Ajankohtainen taloustilanne ja rahapolitiikkaAjankohtainen taloustilanne ja rahapolitiikka
Ajankohtainen taloustilanne ja rahapolitiikka
Suomen Pankki1.3K views
Toimistopäällikkö Paavo Miettinen: Rahoitusjärjestelmän vakaus 2018 von Suomen Pankki
Toimistopäällikkö Paavo Miettinen: Rahoitusjärjestelmän vakaus 2018Toimistopäällikkö Paavo Miettinen: Rahoitusjärjestelmän vakaus 2018
Toimistopäällikkö Paavo Miettinen: Rahoitusjärjestelmän vakaus 2018
Suomen Pankki827 views
Pääjohtaja Erkki Liikanen: Rahapolitiikka jatkuu elvyttävänä, netto-ostot pää... von Suomen Pankki
Pääjohtaja Erkki Liikanen: Rahapolitiikka jatkuu elvyttävänä, netto-ostot pää...Pääjohtaja Erkki Liikanen: Rahapolitiikka jatkuu elvyttävänä, netto-ostot pää...
Pääjohtaja Erkki Liikanen: Rahapolitiikka jatkuu elvyttävänä, netto-ostot pää...
Suomen Pankki1.3K views
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät 4.10.2018 von Suomen Pankki
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät 4.10.2018Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät 4.10.2018
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät 4.10.2018
Suomen Pankki417 views

Más de Suomen Pankki

Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023 von
Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023
Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023Suomen Pankki
4 views7 Folien
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta... von
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta...Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta...Suomen Pankki
55 views11 Folien
Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme... von
Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme...Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme...
Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme...Suomen Pankki
111 views15 Folien
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu... von
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu...Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu...Suomen Pankki
181 views15 Folien
Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdf von
Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdfEuro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdf
Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdfSuomen Pankki
47 views20 Folien
Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk... von
Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk...Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk...Suomen Pankki
111 views8 Folien

Más de Suomen Pankki(20)

Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023 von Suomen Pankki
Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023
Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023
Suomen Pankki4 views
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta... von Suomen Pankki
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta...Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta...
Suomen Pankki55 views
Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme... von Suomen Pankki
Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme...Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme...
Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme...
Suomen Pankki111 views
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu... von Suomen Pankki
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu...Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu...
Suomen Pankki181 views
Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdf von Suomen Pankki
Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdfEuro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdf
Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdf
Suomen Pankki47 views
Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk... von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk...Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk...
Suomen Pankki111 views
Governor Olli Rehn: Eternal Challenges in Monetary Policy von Suomen Pankki
Governor Olli Rehn: Eternal Challenges in Monetary PolicyGovernor Olli Rehn: Eternal Challenges in Monetary Policy
Governor Olli Rehn: Eternal Challenges in Monetary Policy
Suomen Pankki432 views
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten kestävää tulevaisuutta rakennetaan? von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten kestävää tulevaisuutta rakennetaan?Pääjohtaja Olli Rehn: Miten kestävää tulevaisuutta rakennetaan?
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten kestävää tulevaisuutta rakennetaan?
Suomen Pankki100 views
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talous, maksaminen ja kriisinkestävyys von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talous, maksaminen ja kriisinkestävyysPääjohtaja Olli Rehn: Suomen talous, maksaminen ja kriisinkestävyys
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talous, maksaminen ja kriisinkestävyys
Suomen Pankki124 views
Tuloksia suomalaisten talousosaamisesta 2023 von Suomen Pankki
Tuloksia suomalaisten talousosaamisesta 2023Tuloksia suomalaisten talousosaamisesta 2023
Tuloksia suomalaisten talousosaamisesta 2023
Suomen Pankki290 views
Toimistopäällikkö Helinä Laakkonen: Rahoitusvakauden näkymät nousevien korkoj... von Suomen Pankki
Toimistopäällikkö Helinä Laakkonen: Rahoitusvakauden näkymät nousevien korkoj...Toimistopäällikkö Helinä Laakkonen: Rahoitusvakauden näkymät nousevien korkoj...
Toimistopäällikkö Helinä Laakkonen: Rahoitusvakauden näkymät nousevien korkoj...
Suomen Pankki47 views
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maail... von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maail...Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maail...
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maail...
Suomen Pankki230 views
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän kriisinkes... von Suomen Pankki
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän kriisinkes...Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän kriisinkes...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän kriisinkes...
Suomen Pankki141 views
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomi pärjää geopolitiikan kovassa maailmassa? von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomi pärjää geopolitiikan kovassa maailmassa?Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomi pärjää geopolitiikan kovassa maailmassa?
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomi pärjää geopolitiikan kovassa maailmassa?
Suomen Pankki149 views
Pääjohtaja Olli Rehn: Millä eväillä Suomi pärjää jatkuvien kriisien maailmassa? von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Millä eväillä Suomi pärjää jatkuvien kriisien maailmassa?Pääjohtaja Olli Rehn: Millä eväillä Suomi pärjää jatkuvien kriisien maailmassa?
Pääjohtaja Olli Rehn: Millä eväillä Suomi pärjää jatkuvien kriisien maailmassa?
Suomen Pankki86 views
Studia monetaria 11.4.2023: Vastuullinen sijoittaminen nyt ja huomenna von Suomen Pankki
Studia monetaria 11.4.2023: Vastuullinen sijoittaminen nyt ja huomennaStudia monetaria 11.4.2023: Vastuullinen sijoittaminen nyt ja huomenna
Studia monetaria 11.4.2023: Vastuullinen sijoittaminen nyt ja huomenna
Suomen Pankki56 views
Osastopäällikkö Juha Kilponen: Keskuspankin epätavanomainen rahapolitiikka – ... von Suomen Pankki
Osastopäällikkö Juha Kilponen: Keskuspankin epätavanomainen rahapolitiikka – ...Osastopäällikkö Juha Kilponen: Keskuspankin epätavanomainen rahapolitiikka – ...
Osastopäällikkö Juha Kilponen: Keskuspankin epätavanomainen rahapolitiikka – ...
Suomen Pankki80 views
Pääjohtaja Olli Rehn: Digitalisaatio talouden veturina – vieläkö olemme edel... von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Digitalisaatio talouden veturina – vieläkö olemme edel...Pääjohtaja Olli Rehn: Digitalisaatio talouden veturina – vieläkö olemme edel...
Pääjohtaja Olli Rehn: Digitalisaatio talouden veturina – vieläkö olemme edel...
Suomen Pankki111 views
Pääjohtaja Olli Rehn: Geopolitiikan ja globalisaation murros Suomen näkökulm... von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Geopolitiikan ja globalisaation murros Suomen näkökulm...Pääjohtaja Olli Rehn: Geopolitiikan ja globalisaation murros Suomen näkökulm...
Pääjohtaja Olli Rehn: Geopolitiikan ja globalisaation murros Suomen näkökulm...
Suomen Pankki109 views
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Euroopan ja Suomen talous selviävät kriisien maa... von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Euroopan ja Suomen talous selviävät kriisien maa...Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Euroopan ja Suomen talous selviävät kriisien maa...
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Euroopan ja Suomen talous selviävät kriisien maa...
Suomen Pankki192 views

Rahoitusjärjestelmän vakaus

 • 2. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Vakausarvio  Julkaisu Suomen Pankin Euro & talous -sivustolla, ks. http://www.eurojatalous.fi/fi/rahoitusvakaus/  Vuosittainen arvio Suomen rahoitusjärjestelmän vakaudesta ja vakautta uhkaavista riskeistä  Koostuu pääkirjoituksesta, pääartikkelista ja erillisartikkeleista 19.5.2016 Pentti Hakkarainen 2
 • 3. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Maailmantalouden hidas kasvu ja rahoitusmarkkinoiden rauhattomuus huolina  Kasvuvauhti vaimea kehittyneissä ja hidastunut nousevissa maissa – Kasvuhuolet aiheuttivat osaltaan rauhattomuutta rahoitusmarkkinoilla vuoden 2016 alussa  Matalat korot vaikuttaneet varallisuushintojen nousuun  Epävarmuuksia niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä – Öljyn hinta, Kiinan talouskasvu, Yhdysvaltojen rahapolitiikan normalisoituminen, geopoliittiset riskit, pakolaistilanne – Ks. artikkelit Mitä Britannian EU-ero merkitsisi rahoitusmarkkinoille ja Halpa öljy paljastaa hiiliriskin vaikutukset 19.5.2016 Pentti Hakkarainen 3
 • 4. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Pankkiunionin rakentaminen ja finanssisääntelyn uudistukset pitkällä  Pankkiunionin yhteinen valvonta ja kriisinratkaisu jo toiminnassa; yhteinen talletussuojajärjestelmä unionin puuttuva elementti  Finanssisääntelyn uudistukset loppusuoralla; huomiota yhä enemmän talouskasvun tukemiseen – Pääomamarkkinaunioni  Ks. artikkelit Pankkien vakavaraisuusuudistus loppusuoralla ja Uusi eurooppalainen talletussuojajärjestelmä käynnistymässä 19.5.2016 Pentti Hakkarainen 4
 • 5. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Suomen rahoitussektorissa ei välittömiä suhdanneluonteisia vakausuhkia  Luotonannon kasvuun ja varallisuushintojen nousuun ei liity akuutteja riskejä, mutta riskejä seurattava – Ks. pääartikkeli Suomen rahoitusjärjestelmän vakaus ei ole itsestäänselvyys  Velkaantuneisuuden kasvu pysyvämpi haavoittuvuus – Ks. artikkeli Suuri asuntovelkaantuneisuus kasvattaa vakausriskejä  Suomen rahoitusjärjestelmä toiminut luotettavasti – Pankki- ja vakuutussektorit vakavaraisia ja voitollisia, mutta matala korkotaso rasittaa jatkossa kannattavuutta – Ks. artikkeli Matala korkotaso koettelee pankkeja 19.5.2016 Pentti Hakkarainen 5
 • 6. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Pankkikriisejä hyvin ennustanut varoitusindikaattori ei hälytä 19.5.2016 Pentti Hakkarainen 6 –30 –20 –10 0 10 20 30 40 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 Yksityisen sektorin luottokanta/BKT–suhteen trendipoikkeama % 1990-luvun alun pankki- ja asuntomarkkinakriisi Muuttuvan lisäpääomavaatimuksen kynnysarvot Indikaattori on laskettu Baselin komitean (2010) suositusten mukaisesti yksipuolisella Hodrick–Prescott-suotimella tasoitusarvoa 400 000 käyttäen. Lähteet: Kansainvälinen järjestelypankki (BIS), Tilastokeskus ja Suomen Pankin laskelmat. BKT:hen suhteutetun luottokannan trendipoikkeama yksityisellä sektorilla Suomessa (ensisijainen riskimittari) 12.4.2016
 • 7. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Asuntojen suhteelliset hinnat lähellä pitkän aikavälin keskiarvojaan 19.5.2016 Pentti Hakkarainen 7 50 100 150 200 250 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 Asuntojen hinnat suhteessa kuluttajahintoihin Asuntojen hinnat suhteessa vuokriin Tarkasteluajanjakson keskiarvo Asuntojen hinnat suhteessa palkansaajien ansiotasoon Tarkastelujakson keskiarvo Indeksi, 1981/I = 100 Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankin laskelmat. Asuntojen suhteelliset hinnat Suomessa 1990-luvun alun pankki- ja asuntomarkkinakriisi 16.5.2016
 • 8. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Suomalaiset pankit parantaneet merkittävästi vakavaraisuuttaan 19.5.2016 Pentti Hakkarainen 8 0 5 10 15 20 25 30 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Kokonaisvakavaraisuussuhdelukujen hajonta Vaihteluväli Painotettu keskiarvo Mediaani 23,1 % 19,0 % Lähde: Finanssivalvonta. %
 • 9. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Suomen finanssisektori kytkeytynyt kansainvälisesti  Suomen finanssisektori keskittynyt (suuret toimijat, merkittävät markkina-asemat)  Finanssisektori kytkeytynyt kansainvälisille rahoitusmarkkinoille: – tukkurahoitus – sijoitustoiminta – omistus  Kotimaisten toimijoiden lisäksi erityisesti pohjoismaisomisteisilla pankeilla suuri merkitys Suomen pankkijärjestelmässä  Nordean sivukonttoriuudistus vahvistaa pankkisektorin pohjoismaista kytkeytyneisyyttä => naapurimaiden ongelmat voivat välittyä aiempaa suoremmin Suomeen – Ks. artikkeli Nordean muutos sivuliikkeeksi – pohjoismainen kytkeytyneisyys lisääntyy 19.5.2016 Pentti Hakkarainen 9
 • 10. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Suomen rahoitusjärjestelmä rakenteellisesti haavoittuva  Suomen pankkisektori on – erittäin keskittynyt – voimakkaasti kytkeytynyt yli maiden rajojen – riippuvainen markkinarahoituksesta, josta suuri osa hankitaan asuntovakuudellisilla katetuilla joukkolainoilla  Suomen rahoitusjärjestelmä altis asuntoluotonannon riskeille – kotitalouksien huomattava velkaantuneisuus – asuntovarallisuuden suuri merkitys kotitalouksien varallisuudessa – asuntoluotot iso osa pankkien luotonannosta – asuntovakuudellinen varainhankinta sitoo paljon pankkien vakuusmateriaalia  Asuntoluotonantoon liittyvien riskien kasvu osin tasaantunut – velkaantuneisuuden kasvu hidastunut – erittäin velkaantuneiden kotitalouksien osuudet eivät enää kasvaneet 19.5.2016 Pentti Hakkarainen 10
 • 11. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Kotitalouksien velkaantuneisuus kasvaa, mutta aiempaa hitaammin 19.5.2016 Pentti Hakkarainen 11 –12 –8 –4 0 4 8 12 16 0 20 40 60 80 100 120 140 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 Kotitalouksien lainakanta, % BKT:stä Kotitalouksien lainakanta, % käytettävissä olevasta tulosta Lainakanta–BKT-suhteen trendi* Poikkeama trendistä (oikea asteikko) % Lainakanta ml. taloyhtiölainat. * Laskettu yksisuuntaisella Hodrick–Prescott-suotimella tasoitusarvoa 400 000 käyttäen. Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankin laskelmat. Prosenttiyksikköä Kotitalouksien velkaantuneisuus Suomessa 1990-luvun alun pankki- ja asuntomarkkinakriisi 13.5.2016
 • 12. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Vaikea toimintaympäristö rasittaa erityisesti vakuutussektoria  Suomen vakuutussektori voimakkaasti keskittynyt ja merkittävä sijoittaja – Kolmen suurimman henki- ja vakuutusyhtiön taseet runsaat kolme neljännestä koko sektorin taseesta – Työeläkeyhtiöiden varat lähes 90 % BKT:stä – Suomalaiset työeläke- ja vakuutusyhtiöt omistavat lähes kolmanneksen kotimaisten yritysten velkapapereista  Korkosijoitusten heikot tuotot rasittavat vakuutusyhtiöiden kannattavuutta  Vakuutusyhtiöiden ns. Solvenssi 2 -sääntely tuli voimaan vuoden 2016 alussa – Vakuutusyhtiöiden varat ja velat arvostetaan markkinaperusteisesti  Ks. artikkeli Vakuutussektorin sääntely uudistuu 19.5.2016 Pentti Hakkarainen 12
 • 14. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Suomen rahoitusjärjestelmän muutoksia  Nordean sivukonttoriuudistus siirtää toimintaa pankkiunionin yhteisen pankkivalvonnan ja kriisinratkaisun ulkopuolelle => Tarvitaan tiivistä yhteistyötä pankkiunionin yhteisen valvonnan ja pohjoismaisten pankkivalvojien välillä  Suomen keskittyneillä pankki-, vakuutus- ja työeläkemarkkinoilla huolehdittava riittävästä kilpailusta, joka pakottaa tuote- ja palvelukehitykseen sekä tuottavuuden parantamiseen  Rahoitustoimiala muutoksessa uuden teknologian ja uusien toimintamallien johdosta 19.5.2016 Pentti Hakkarainen 14
 • 15. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Matalat korot tukevat kasvua mutta voivat luoda riskejä  Euroalueen hintavakautta tukeva rahapolitiikka ylläpitää myös luotonantoa  Kasvua tukeva kevyt rahapolitiikka voi johtaa joissain maissa – liialliseen luotonannon kasvuun – varojen suuntautumiseen finanssisijoituksiin – varallisuusarvojen nousuun  Makrovakauspolitiikalla voidaan vähentää matalien korkojen haitallisia sivuvaikutuksia  Viranomaisilla oltava valmius toimenpiteisiin, jos rahoitusvakauden riskit kärjistyvät ja haavoittuvuudet voimistuvat 19.5.2016 Pentti Hakkarainen 15
 • 16. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Suomen makrovakausvälineistö saatava vertailukelpoiseksi  Rahoitusjärjestelmän riskit ja ongelmat leviävät yhdentyneillä markkinoilla nopeasti yli maiden rajojen  Suomen viranomaisilla tulisi olla vertailukelpoinen välineistö muiden – erityisesti Pohjois- ja Baltian maiden – kanssa – Ks. artikkeli Suomen naapurimaat suitsivat asuntoluotonantoaan  Viranomaisten välineistöstä puuttuvat – järjestelmäriskipuskuri – kotitalouksien riittävän lainanhoitokyvyn varmistavat välineet  Välineistöä liian myöhäistä rakentaa ja ottaa käyttöön kriisitilanteessa – globaalin finanssikriisin ja Suomen 1990-luvun kriisin opetukset 19.5.2016 Pentti Hakkarainen 16
 • 17. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Vakausarvion valmistelijat  Asplund, Tuulia; Björklund, Nina; Haajanen, Jyrki; Jantunen, Lauri; Kauko, Karlo; Korpinen, Kasperi; Koskinen, Kimmo; Leino, Topias; Manninen, Otso; Miettinen, Paavo; Putkuri, Hanna; Pylkkönen, Pertti; Savolainen, Eero; Snellman, Heli; Strandman, Ville; Taipalus, Katja; Tölö, Eero; Vauhkonen, Jukka; Virtanen, Jere 19.5.2016 Pentti Hakkarainen 17