Lainanottajien ja rahoitusjärjestelmän kriisinkestävyyttä on vahvistettava, Euro & talous -tiedotustilaisuus 4.5.2022

Suomen Pankki
Suomen PankkiSuomen Pankki
Johtokunta, Suomen Pankki
Lainanottajien ja rahoitusjärjestelmän
kriisinkestävyyttä on vahvistettava
Suomen Pankin vakausarvio
Euro & talous -tiedotustilaisuus 4.5.2022
Marja Nykänen
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Suomen Pankin arvio rahoitusjärjestelmän vakaudesta
• Pääkirjoitus: Lainanottajien, pankkien ja maksujärjestelmien
kriisinkestävyyttä on vahvistettava
• Vakausarvio: Heikentyvä talous ja kiristyvät rahoitusolot ovat haaste
rahoitusvakaudelle
• Asiantuntijoiden kirjoituksia ajankohtaisista aiheista
• Kriisistä kriisiin – yrityksillä jälleen haastava toimintaympäristö edessään
• Uudet asuntolainat entistä suurempia – yhä merkittävämpi osa myös aiempaa
pidempiä
• Pohjoismaiset asuntomarkkinariskit voivat heijastua Suomen talouteen
• Suuret rakenteelliset riskit edellyttävät pankeilta puskureita pahan päivän varalle
• Makrovakausvälineistöä tulisi täydentää Suomessa ja Euroopassa
• Uudenlaiset uhkakuvat kohdistuvat myös rahoitusalaan
4.5.2022 2
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Keskeiset viestit
• Suomen rahoitusjärjestelmä on vakaa Venäjän hyökkäyssodasta huolimatta,
mutta rahoitusvakauteen kohdistuvat riskit ovat kasvaneet
• Vaikean toimintaympäristön ja Suomen rahoitusjärjestelmän
haavoittuvuuksien vuoksi pankkien kriisinkestävyyttä on tärkeää vahvistaa
• Kotitalouksilla yhä enemmän velkaa suhteessa tuloihin – kaavaillut uudet
makrovakausvälineet eivät riitä hillitsemään velkaantumisen liiallista kasvua
• Rahoitusalan kyberuhkiin ja maksu- ja selvitysjärjestelmien haavoittuvuuksiin
on varauduttava entistä määrätietoisemmin
4.5.2022 3
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Rahoitusvakauteen kohdistuvat riskit ovat kasvaneet
4.5.2022 4
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Rahoitusmarkkinat ovat toimineet häiriöttä, mutta
rahoitusvakautta uhkaavat riskit ovat kasvaneet
• Rahoitusmarkkinat reagoivat
sodan alkamiseen voimakkaasti,
mutta rahoitusvakautta tukeville
uusille toimille ei ole ollut tarvetta
• Rahoitusjärjestelmän suorat
Venäjä-riskit ovat hallittavissa,
mutta sota kasvattaa riskejä
välillisesti useiden
vaikutuskanavien kautta
• Heikentyvä talous ja kiristyvät
rahoitusolot ovat ongelmallinen
yhdistelmä rahoitusvakaudelle
4.5.2022 5
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Sodan vaikutukset näkyvät etenkin energia- ja raaka-
ainemarkkinoilla
• Venäläisestä energiasta
irtautuminen kiihdyttää
inflaatiota ja koettelee
energiariippuvaisimpia
yrityksiä ja toimialoja
• Energia-alan yritysten
kasvaneet likviditeettitarpeet
kasvattaneet suomalaisten
pankkien yritysluotonantoa
4.5.2022 6
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Yrityksillä edessään vaikeutuva toimintaympäristö
4.5.2022 7
• Sodan kerrannaisvaikutukset
koskevat laajasti suomalaisia
yrityksiä
• Vaikeutuva toimintaympäristö voi
lisätä yrityksiin liittyviä
luottoriskejä ja nostaa yritysten
rahoituksen hintaa
• Yritysten lähtötilanne on
pääsääntöisesti hyvä, mutta
pandemian vaikutukset tuntuvat
yhä joillakin toimialoilla
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Asuntokauppa ja asuntolainananto vaimenivat maaliskuussa
vuotta aiemmasta, mutta pysyivät silti edelleen vauhdikkaina
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu
2018 2019 2020 2021 2022
Milj. euroa
Lähde: Suomen Pankki. @38215
Suomessa luottolaitoksista nostetut uudet asuntolainat kuukausittain
4.5.2022 8
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Asuntolainojen korot ovat olleet pitkään alhaiset, mutta
korkotason nousu välittyy nopeasti lainakorkoihin
4.5.2022 9
• Suomessa asuntolainojen
korot yleensä nousevat ja
laskevat viitekorkojen mukana
• Koron nousu kasvattaa lainan
kuukausittaista maksuerää tai
pidentää laina-aikaa
• Korkosuojaukset pienentävät
korkojen nousuun liittyvää
riskiä
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Elinkustannusten kasvu ja lainojen viitekorkojen nousu
lisäävät kotitalouksien menoja
• Asuntolainojen hoitomenot vievät
lainanmyöntöhetkellä tavallisesti noin
viidenneksen lainanottajan nettotuloista
• Odotetun suuruinen korkojen nousu
kasvattaisi lainanhoitorasitusta pääosin
maltillisesti
• Lainakorkojen nousu rasittaa eniten
kaikkein velkaisimpia lainanottajia
• Välttämättömien kulutusmenojen ja
lainanhoitomenojen kasvu ja epävarmuus
työmarkkinoilla voivat yhdessä lisätä
kotitalouksien taloudellista ahdinkoa
4.5.2022 10
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Pankkien kriisinkestävyyttä on tärkeää vahvistaa
4.5.2022 11
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Suuret haavoittuvuudet edellyttävät pankeilta hyvää
kriisinkestävyyttä kaikissa olosuhteissa
• Suomessa pankkisektori on tärkeä rahoituksen välittäjä yrityksille
ja kotitalouksille
• Talouden laskusuhdanteissa ja häiriötilanteissa rahoituksen
vakaan ja tehokkaan välittymisen tärkeys korostuu entisestään
• Pankkisektorin keskeiset haavoittuvuudet ovat rakenteellisia
• Kotitalouksien velkaantuneisuus on suurta ja kasvanut pitkään
• Pankkisektori on suuri, keskittynyt ja tiiviisti kytkeytynyt Pohjoismaihin
4.5.2022 12
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Suomi ja muut Pohjoismaat ovat alttiita kotitalouksien
velkaantumisen ja kiinteistömarkkinoiden riskeille
4.5.2022 13
• Kotitalouksilla on runsaasti
velkaa suhteessa tuloihin
• Pankeilla on paljon
asuntolainoja ja lainoja
kiinteistöalalle
• Näiden haavoittuvuuksien
vuoksi Suomi ja muut
Pohjoismaat ovat erityisen
alttiita asunto- ja
liikekiinteistömarkkinoiden
riskeille
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Pohjoismaisten asuntomarkkinoiden riskit voivat
vaikuttaa myös Suomen talouteen
4.5.2022 14
• Asuntojen hintojen nopea
nousu kasvattanut riskejä
muiden Pohjoismaiden
asuntomarkkinoilla
• Asuntomarkkinoiden häiriöt
näissä maissa välittyisivät
Suomeen talouksien ja
pankkien kytkösten kautta
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Suuret rakenteelliset haavoittuvuudet edellyttävät
pankeilta puskureita pahan päivän varalle
4.5.2022 15
• Suomen pankkisektorin
ydinvakavaraisuus heikkenisi
1,4–4,7 prosenttiyksikköä
pohjoismaisessa
stressitestiskenaariossa
• Erityisesti luottoriskien kasvu
heikentäisi vakavaraisuutta
• Vakavaraisuus ylittäisi vaaditun
vähimmäistason myös
stressitestin oloissa
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Suomessa kaavaillut uudet makrovakausvälineet eivät
riitä hillitsemään velkaantumisen liiallista kasvua
4.5.2022 16
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Velkaantumisen hillitsemiseen kaavaillut
makrovakausvälineet eivät ole riittäviä
• Hallituksen esitysluonnos ehdottaa asunto- ja taloyhtiölainojen
pituusrajoitusta sekä lainakattoa ja lyhennyspakkoa taloyhtiölainoille
• Esitetyt uudet välineet ovat tarpeellisia ja kannatettavia
• Suunniteltuihin välineisiin ei sisälly enimmäisvelkasuhdetta (ns.
velkakatto) tai vastaavaa välinettä
• Velkojen tai velanhoitomenojen ja tulojen suhdetta rajoittavat
makrovakausvälineet ovat yleistyneet Euroopassa
• Euroopan järjestelmäriskikomitea ja Kansainvälinen valuuttarahasto ovat
suositelleet näitä välineitä myös Suomelle
4.5.2022 17
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Uudet asuntolainat ovat entistä suurempia ja pidempiä
4.5.2022 18
• Maaliskuussa myönnettiin
ennätysmäärä yli 26 vuoden
pituisia uusia asuntolainoja
• Valtaosa näistä lainoista on
noin 30 tai 35 vuoden pituisia
• Tavanomaista pidemmät
lainat ovat selvästi suurempia
kuin noin 25 vuoden pituiset
tai sitä lyhyemmät lainat
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Kotitalouksilla on yhä enemmän velkaa suhteessa
tuloihin
• Yhä suurempi osa uudesta
asuntolainanannosta on
myönnetty tuloihinsa nähden
runsaasti velkaantuneille
• Tuloihin suhteutettu katto veloille
tai velanhoitomenoille hillitsisi
velkaantuneisuuden kasvua ja
vahvistaisi kotitaloussektorin
kriisinsietokykyä
4.5.2022 19
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Makrovakausvälineistöä yhtenäistettävä Euroopassa
• EU:ssa on käynnissä lainsäädännön tarkastelu, jolla parannetaan
ja yhtenäistetään makrovakausvälineitä
• Kaikissa EU-maissa tulisi olla vahvat välineet asuntomarkkinoiden
ja velkaantumisen riskien lievittämiseen
• EU-sääntelyn tulisi sallia muuttuvan lisäpääomavaatimuksen
käyttö jo rahoitussuhdanteen neutraalissa vaiheessa
4.5.2022 20
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Kyberuhkiin ja maksu- ja selvitysjärjestelmien
haavoittuvuuksiin on varauduttava entistä
määrätietoisemmin
4.5.2022 21
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Rahoitusalan infrastruktuurin haavoittuvuudet vaativat
määrätietoista työtä
• Rahoitusala on tärkeä osa huoltovarmuusketjua, jonka on
toimittava kaikissa olosuhteissa
• Geopoliittinen epävarmuus lisää kyberriskien ja muunlaisen
vaikuttamisen todennäköisyyttä
• Vaarana epäluottamus rahoitusjärjestelmän toimintavarmuuteen
• Maksu- ja selvitysjärjestelmien sijaintiin liittyvät haavoittuvuudet on
tunnistettu varautumisharjoituksissa
• Varautuminen vaatii entistä määrätietoisempaa toimialan ja viranomaisten
välistä yhteistyötä
4.5.2022 22
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Yhteenveto keskeisistä viesteistä
• Rahoitusvakauteen kohdistuvat riskit ovat kasvaneet
• Pankkien kriisinkestävyyttä on tärkeää vahvistaa
• Kotitalouksien velkaantumiselle tarvitaan katto suhteessa tuloihin
• Keskeiset pankki- ja maksupalvelut varmistettava kaikissa oloissa
4.5.2022 23
suomenpankki.fi
Kiitos!
1 von 24

Recomendados

Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Kotitalouksien velkavauhtiin jar... von
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Kotitalouksien velkavauhtiin jar...Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Kotitalouksien velkavauhtiin jar...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Kotitalouksien velkavauhtiin jar...Suomen Pankki
886 views26 Folien
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän kriisinkes... von
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän kriisinkes...Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän kriisinkes...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän kriisinkes...Suomen Pankki
141 views20 Folien
Toimistopäällikkö Helinä Laakkonen: Rahoitusvakauden näkymät nousevien korkoj... von
Toimistopäällikkö Helinä Laakkonen: Rahoitusvakauden näkymät nousevien korkoj...Toimistopäällikkö Helinä Laakkonen: Rahoitusvakauden näkymät nousevien korkoj...
Toimistopäällikkö Helinä Laakkonen: Rahoitusvakauden näkymät nousevien korkoj...Suomen Pankki
47 views31 Folien
Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät, rahoitusvakaus ja rahapolitiikan str... von
Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät, rahoitusvakaus ja rahapolitiikan str...Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät, rahoitusvakaus ja rahapolitiikan str...
Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät, rahoitusvakaus ja rahapolitiikan str...Suomen Pankki
587 views12 Folien
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Eurooppalainen pankkivalvonta, B... von
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Eurooppalainen pankkivalvonta, B...Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Eurooppalainen pankkivalvonta, B...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Eurooppalainen pankkivalvonta, B...Suomen Pankki
540 views18 Folien
Vanhempi neuvonantaja Jukka Vauhkonen: Kuinka korkojen voimakas nousu vaikutt... von
Vanhempi neuvonantaja Jukka Vauhkonen: Kuinka korkojen voimakas nousu vaikutt...Vanhempi neuvonantaja Jukka Vauhkonen: Kuinka korkojen voimakas nousu vaikutt...
Vanhempi neuvonantaja Jukka Vauhkonen: Kuinka korkojen voimakas nousu vaikutt...Suomen Pankki
145 views34 Folien

Más contenido relacionado

Similar a Lainanottajien ja rahoitusjärjestelmän kriisinkestävyyttä on vahvistettava, Euro & talous -tiedotustilaisuus 4.5.2022

Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ... von
Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...
Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...Suomen Pankki
1.6K views20 Folien
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan talous ja rahapolitiikka sodan ja energiakrii... von
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan talous ja rahapolitiikka sodan ja energiakrii...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan talous ja rahapolitiikka sodan ja energiakrii...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan talous ja rahapolitiikka sodan ja energiakrii...Suomen Pankki
213 views14 Folien
15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne von
15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne
15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanneSuomen Pankki
207 views24 Folien
Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021 von
Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021
Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021Suomen Pankki
619 views13 Folien
Osastopäällikkö Juha Kilponen: Rahapolitiikan uudet haasteet von
Osastopäällikkö Juha Kilponen: Rahapolitiikan uudet haasteetOsastopäällikkö Juha Kilponen: Rahapolitiikan uudet haasteet
Osastopäällikkö Juha Kilponen: Rahapolitiikan uudet haasteetSuomen Pankki
68 views19 Folien
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r... von
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...Suomen Pankki
1.1K views29 Folien

Similar a Lainanottajien ja rahoitusjärjestelmän kriisinkestävyyttä on vahvistettava, Euro & talous -tiedotustilaisuus 4.5.2022(20)

Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ... von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...
Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...
Suomen Pankki1.6K views
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan talous ja rahapolitiikka sodan ja energiakrii... von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan talous ja rahapolitiikka sodan ja energiakrii...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan talous ja rahapolitiikka sodan ja energiakrii...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan talous ja rahapolitiikka sodan ja energiakrii...
Suomen Pankki213 views
15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne von Suomen Pankki
15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne
15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne
Suomen Pankki207 views
Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021 von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021
Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021
Suomen Pankki619 views
Osastopäällikkö Juha Kilponen: Rahapolitiikan uudet haasteet von Suomen Pankki
Osastopäällikkö Juha Kilponen: Rahapolitiikan uudet haasteetOsastopäällikkö Juha Kilponen: Rahapolitiikan uudet haasteet
Osastopäällikkö Juha Kilponen: Rahapolitiikan uudet haasteet
Suomen Pankki68 views
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r... von Suomen Pankki
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...
Suomen Pankki1.1K views
Neuvonantaja Hanna Putkuri: Asuntorahoituksen trendit Suomessa 2000-luvulla von Suomen Pankki
Neuvonantaja Hanna Putkuri: Asuntorahoituksen trendit Suomessa 2000-luvullaNeuvonantaja Hanna Putkuri: Asuntorahoituksen trendit Suomessa 2000-luvulla
Neuvonantaja Hanna Putkuri: Asuntorahoituksen trendit Suomessa 2000-luvulla
Suomen Pankki405 views
Osastopäällikkö Juha Kilponen: Keskuspankin epätavanomainen rahapolitiikka – ... von Suomen Pankki
Osastopäällikkö Juha Kilponen: Keskuspankin epätavanomainen rahapolitiikka – ...Osastopäällikkö Juha Kilponen: Keskuspankin epätavanomainen rahapolitiikka – ...
Osastopäällikkö Juha Kilponen: Keskuspankin epätavanomainen rahapolitiikka – ...
Suomen Pankki80 views
Pohjoismaiset kytkökset ja velkaantuneet kotitaloudet rahoitusvakauden riskeinä von Suomen Pankki
Pohjoismaiset kytkökset ja velkaantuneet kotitaloudet rahoitusvakauden riskeinäPohjoismaiset kytkökset ja velkaantuneet kotitaloudet rahoitusvakauden riskeinä
Pohjoismaiset kytkökset ja velkaantuneet kotitaloudet rahoitusvakauden riskeinä
Suomen Pankki1.8K views
Eurojärjestelmän rahapolitiikan toimeenpano korona-pandemian aikana von Suomen Pankki
Eurojärjestelmän rahapolitiikan toimeenpano korona-pandemian aikanaEurojärjestelmän rahapolitiikan toimeenpano korona-pandemian aikana
Eurojärjestelmän rahapolitiikan toimeenpano korona-pandemian aikana
Suomen Pankki979 views
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj... von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...
Suomen Pankki129 views
Finanssivalvonnan lehdistötilaisuus 13.9.2022 von Finanssivalvonta
Finanssivalvonnan lehdistötilaisuus 13.9.2022Finanssivalvonnan lehdistötilaisuus 13.9.2022
Finanssivalvonnan lehdistötilaisuus 13.9.2022
Finanssivalvonta20 views
Rahamuseon yleisöluento 22.3.2022: Lainakatto, tuloihin sidottu velkarajoite,... von Finanssivalvonta
Rahamuseon yleisöluento 22.3.2022: Lainakatto, tuloihin sidottu velkarajoite,...Rahamuseon yleisöluento 22.3.2022: Lainakatto, tuloihin sidottu velkarajoite,...
Rahamuseon yleisöluento 22.3.2022: Lainakatto, tuloihin sidottu velkarajoite,...
Finanssivalvonta237 views
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous Venäjän sodan varjossa von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous Venäjän sodan varjossaPääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous Venäjän sodan varjossa
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous Venäjän sodan varjossa
Suomen Pankki362 views
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020. von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.
Suomen Pankki13.9K views
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin paine... von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin paine...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin paine...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin paine...
Suomen Pankki145 views
Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät synkkenevät – rahapolitiikan normaliso... von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät synkkenevät – rahapolitiikan normaliso...Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät synkkenevät – rahapolitiikan normaliso...
Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät synkkenevät – rahapolitiikan normaliso...
Suomen Pankki330 views

Más de Suomen Pankki

Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023 von
Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023
Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023Suomen Pankki
4 views7 Folien
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta... von
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta...Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta...Suomen Pankki
55 views11 Folien
Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme... von
Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme...Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme...
Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme...Suomen Pankki
111 views15 Folien
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu... von
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu...Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu...Suomen Pankki
181 views15 Folien
Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdf von
Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdfEuro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdf
Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdfSuomen Pankki
47 views20 Folien
Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk... von
Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk...Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk...Suomen Pankki
111 views8 Folien

Más de Suomen Pankki(20)

Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023 von Suomen Pankki
Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023
Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023
Suomen Pankki4 views
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta... von Suomen Pankki
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta...Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta...
Suomen Pankki55 views
Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme... von Suomen Pankki
Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme...Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme...
Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme...
Suomen Pankki111 views
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu... von Suomen Pankki
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu...Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu...
Suomen Pankki181 views
Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdf von Suomen Pankki
Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdfEuro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdf
Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdf
Suomen Pankki47 views
Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk... von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk...Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk...
Suomen Pankki111 views
Governor Olli Rehn: Eternal Challenges in Monetary Policy von Suomen Pankki
Governor Olli Rehn: Eternal Challenges in Monetary PolicyGovernor Olli Rehn: Eternal Challenges in Monetary Policy
Governor Olli Rehn: Eternal Challenges in Monetary Policy
Suomen Pankki432 views
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten kestävää tulevaisuutta rakennetaan? von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten kestävää tulevaisuutta rakennetaan?Pääjohtaja Olli Rehn: Miten kestävää tulevaisuutta rakennetaan?
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten kestävää tulevaisuutta rakennetaan?
Suomen Pankki100 views
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talous, maksaminen ja kriisinkestävyys von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talous, maksaminen ja kriisinkestävyysPääjohtaja Olli Rehn: Suomen talous, maksaminen ja kriisinkestävyys
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talous, maksaminen ja kriisinkestävyys
Suomen Pankki124 views
Tuloksia suomalaisten talousosaamisesta 2023 von Suomen Pankki
Tuloksia suomalaisten talousosaamisesta 2023Tuloksia suomalaisten talousosaamisesta 2023
Tuloksia suomalaisten talousosaamisesta 2023
Suomen Pankki290 views
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomi pärjää geopolitiikan kovassa maailmassa? von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomi pärjää geopolitiikan kovassa maailmassa?Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomi pärjää geopolitiikan kovassa maailmassa?
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomi pärjää geopolitiikan kovassa maailmassa?
Suomen Pankki149 views
Pääjohtaja Olli Rehn: Millä eväillä Suomi pärjää jatkuvien kriisien maailmassa? von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Millä eväillä Suomi pärjää jatkuvien kriisien maailmassa?Pääjohtaja Olli Rehn: Millä eväillä Suomi pärjää jatkuvien kriisien maailmassa?
Pääjohtaja Olli Rehn: Millä eväillä Suomi pärjää jatkuvien kriisien maailmassa?
Suomen Pankki86 views
Studia monetaria 11.4.2023: Vastuullinen sijoittaminen nyt ja huomenna von Suomen Pankki
Studia monetaria 11.4.2023: Vastuullinen sijoittaminen nyt ja huomennaStudia monetaria 11.4.2023: Vastuullinen sijoittaminen nyt ja huomenna
Studia monetaria 11.4.2023: Vastuullinen sijoittaminen nyt ja huomenna
Suomen Pankki56 views
Pääjohtaja Olli Rehn: Digitalisaatio talouden veturina – vieläkö olemme edel... von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Digitalisaatio talouden veturina – vieläkö olemme edel...Pääjohtaja Olli Rehn: Digitalisaatio talouden veturina – vieläkö olemme edel...
Pääjohtaja Olli Rehn: Digitalisaatio talouden veturina – vieläkö olemme edel...
Suomen Pankki111 views
Pääjohtaja Olli Rehn: Geopolitiikan ja globalisaation murros Suomen näkökulm... von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Geopolitiikan ja globalisaation murros Suomen näkökulm...Pääjohtaja Olli Rehn: Geopolitiikan ja globalisaation murros Suomen näkökulm...
Pääjohtaja Olli Rehn: Geopolitiikan ja globalisaation murros Suomen näkökulm...
Suomen Pankki109 views
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Euroopan ja Suomen talous selviävät kriisien maa... von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Euroopan ja Suomen talous selviävät kriisien maa...Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Euroopan ja Suomen talous selviävät kriisien maa...
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Euroopan ja Suomen talous selviävät kriisien maa...
Suomen Pankki192 views
Chefdirektör Olli Rehn: Den finländska och europeiska ekonomin under korstry... von Suomen Pankki
Chefdirektör Olli Rehn: Den finländska och europeiska ekonomin under korstry...Chefdirektör Olli Rehn: Den finländska och europeiska ekonomin under korstry...
Chefdirektör Olli Rehn: Den finländska och europeiska ekonomin under korstry...
Suomen Pankki62 views
Minne menet, Venäjän talous? Vanhempi ekonomisti Vesa Korhonen, Suomen Pankin... von Suomen Pankki
Minne menet, Venäjän talous? Vanhempi ekonomisti Vesa Korhonen, Suomen Pankin...Minne menet, Venäjän talous? Vanhempi ekonomisti Vesa Korhonen, Suomen Pankin...
Minne menet, Venäjän talous? Vanhempi ekonomisti Vesa Korhonen, Suomen Pankin...
Suomen Pankki88 views
Kuinka keskuspankki vaikuttaa rahan ostovoimaan? Vanhempi ekonomisti Aino Sil... von Suomen Pankki
Kuinka keskuspankki vaikuttaa rahan ostovoimaan? Vanhempi ekonomisti Aino Sil...Kuinka keskuspankki vaikuttaa rahan ostovoimaan? Vanhempi ekonomisti Aino Sil...
Kuinka keskuspankki vaikuttaa rahan ostovoimaan? Vanhempi ekonomisti Aino Sil...
Suomen Pankki95 views
Keskuspankkiraha rahajärjestelmän perustana Vanhempi ekonomisti Matti Hellqvi... von Suomen Pankki
Keskuspankkiraha rahajärjestelmän perustana Vanhempi ekonomisti Matti Hellqvi...Keskuspankkiraha rahajärjestelmän perustana Vanhempi ekonomisti Matti Hellqvi...
Keskuspankkiraha rahajärjestelmän perustana Vanhempi ekonomisti Matti Hellqvi...
Suomen Pankki100 views

Lainanottajien ja rahoitusjärjestelmän kriisinkestävyyttä on vahvistettava, Euro & talous -tiedotustilaisuus 4.5.2022

 • 1. Johtokunta, Suomen Pankki Lainanottajien ja rahoitusjärjestelmän kriisinkestävyyttä on vahvistettava Suomen Pankin vakausarvio Euro & talous -tiedotustilaisuus 4.5.2022 Marja Nykänen
 • 2. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Suomen Pankin arvio rahoitusjärjestelmän vakaudesta • Pääkirjoitus: Lainanottajien, pankkien ja maksujärjestelmien kriisinkestävyyttä on vahvistettava • Vakausarvio: Heikentyvä talous ja kiristyvät rahoitusolot ovat haaste rahoitusvakaudelle • Asiantuntijoiden kirjoituksia ajankohtaisista aiheista • Kriisistä kriisiin – yrityksillä jälleen haastava toimintaympäristö edessään • Uudet asuntolainat entistä suurempia – yhä merkittävämpi osa myös aiempaa pidempiä • Pohjoismaiset asuntomarkkinariskit voivat heijastua Suomen talouteen • Suuret rakenteelliset riskit edellyttävät pankeilta puskureita pahan päivän varalle • Makrovakausvälineistöä tulisi täydentää Suomessa ja Euroopassa • Uudenlaiset uhkakuvat kohdistuvat myös rahoitusalaan 4.5.2022 2
 • 3. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Keskeiset viestit • Suomen rahoitusjärjestelmä on vakaa Venäjän hyökkäyssodasta huolimatta, mutta rahoitusvakauteen kohdistuvat riskit ovat kasvaneet • Vaikean toimintaympäristön ja Suomen rahoitusjärjestelmän haavoittuvuuksien vuoksi pankkien kriisinkestävyyttä on tärkeää vahvistaa • Kotitalouksilla yhä enemmän velkaa suhteessa tuloihin – kaavaillut uudet makrovakausvälineet eivät riitä hillitsemään velkaantumisen liiallista kasvua • Rahoitusalan kyberuhkiin ja maksu- ja selvitysjärjestelmien haavoittuvuuksiin on varauduttava entistä määrätietoisemmin 4.5.2022 3
 • 4. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Rahoitusvakauteen kohdistuvat riskit ovat kasvaneet 4.5.2022 4
 • 5. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Rahoitusmarkkinat ovat toimineet häiriöttä, mutta rahoitusvakautta uhkaavat riskit ovat kasvaneet • Rahoitusmarkkinat reagoivat sodan alkamiseen voimakkaasti, mutta rahoitusvakautta tukeville uusille toimille ei ole ollut tarvetta • Rahoitusjärjestelmän suorat Venäjä-riskit ovat hallittavissa, mutta sota kasvattaa riskejä välillisesti useiden vaikutuskanavien kautta • Heikentyvä talous ja kiristyvät rahoitusolot ovat ongelmallinen yhdistelmä rahoitusvakaudelle 4.5.2022 5
 • 6. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Sodan vaikutukset näkyvät etenkin energia- ja raaka- ainemarkkinoilla • Venäläisestä energiasta irtautuminen kiihdyttää inflaatiota ja koettelee energiariippuvaisimpia yrityksiä ja toimialoja • Energia-alan yritysten kasvaneet likviditeettitarpeet kasvattaneet suomalaisten pankkien yritysluotonantoa 4.5.2022 6
 • 7. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Yrityksillä edessään vaikeutuva toimintaympäristö 4.5.2022 7 • Sodan kerrannaisvaikutukset koskevat laajasti suomalaisia yrityksiä • Vaikeutuva toimintaympäristö voi lisätä yrityksiin liittyviä luottoriskejä ja nostaa yritysten rahoituksen hintaa • Yritysten lähtötilanne on pääsääntöisesti hyvä, mutta pandemian vaikutukset tuntuvat yhä joillakin toimialoilla
 • 8. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Asuntokauppa ja asuntolainananto vaimenivat maaliskuussa vuotta aiemmasta, mutta pysyivät silti edelleen vauhdikkaina 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu 2018 2019 2020 2021 2022 Milj. euroa Lähde: Suomen Pankki. @38215 Suomessa luottolaitoksista nostetut uudet asuntolainat kuukausittain 4.5.2022 8
 • 9. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Asuntolainojen korot ovat olleet pitkään alhaiset, mutta korkotason nousu välittyy nopeasti lainakorkoihin 4.5.2022 9 • Suomessa asuntolainojen korot yleensä nousevat ja laskevat viitekorkojen mukana • Koron nousu kasvattaa lainan kuukausittaista maksuerää tai pidentää laina-aikaa • Korkosuojaukset pienentävät korkojen nousuun liittyvää riskiä
 • 10. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Elinkustannusten kasvu ja lainojen viitekorkojen nousu lisäävät kotitalouksien menoja • Asuntolainojen hoitomenot vievät lainanmyöntöhetkellä tavallisesti noin viidenneksen lainanottajan nettotuloista • Odotetun suuruinen korkojen nousu kasvattaisi lainanhoitorasitusta pääosin maltillisesti • Lainakorkojen nousu rasittaa eniten kaikkein velkaisimpia lainanottajia • Välttämättömien kulutusmenojen ja lainanhoitomenojen kasvu ja epävarmuus työmarkkinoilla voivat yhdessä lisätä kotitalouksien taloudellista ahdinkoa 4.5.2022 10
 • 11. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Pankkien kriisinkestävyyttä on tärkeää vahvistaa 4.5.2022 11
 • 12. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Suuret haavoittuvuudet edellyttävät pankeilta hyvää kriisinkestävyyttä kaikissa olosuhteissa • Suomessa pankkisektori on tärkeä rahoituksen välittäjä yrityksille ja kotitalouksille • Talouden laskusuhdanteissa ja häiriötilanteissa rahoituksen vakaan ja tehokkaan välittymisen tärkeys korostuu entisestään • Pankkisektorin keskeiset haavoittuvuudet ovat rakenteellisia • Kotitalouksien velkaantuneisuus on suurta ja kasvanut pitkään • Pankkisektori on suuri, keskittynyt ja tiiviisti kytkeytynyt Pohjoismaihin 4.5.2022 12
 • 13. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Suomi ja muut Pohjoismaat ovat alttiita kotitalouksien velkaantumisen ja kiinteistömarkkinoiden riskeille 4.5.2022 13 • Kotitalouksilla on runsaasti velkaa suhteessa tuloihin • Pankeilla on paljon asuntolainoja ja lainoja kiinteistöalalle • Näiden haavoittuvuuksien vuoksi Suomi ja muut Pohjoismaat ovat erityisen alttiita asunto- ja liikekiinteistömarkkinoiden riskeille
 • 14. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Pohjoismaisten asuntomarkkinoiden riskit voivat vaikuttaa myös Suomen talouteen 4.5.2022 14 • Asuntojen hintojen nopea nousu kasvattanut riskejä muiden Pohjoismaiden asuntomarkkinoilla • Asuntomarkkinoiden häiriöt näissä maissa välittyisivät Suomeen talouksien ja pankkien kytkösten kautta
 • 15. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Suuret rakenteelliset haavoittuvuudet edellyttävät pankeilta puskureita pahan päivän varalle 4.5.2022 15 • Suomen pankkisektorin ydinvakavaraisuus heikkenisi 1,4–4,7 prosenttiyksikköä pohjoismaisessa stressitestiskenaariossa • Erityisesti luottoriskien kasvu heikentäisi vakavaraisuutta • Vakavaraisuus ylittäisi vaaditun vähimmäistason myös stressitestin oloissa
 • 16. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Suomessa kaavaillut uudet makrovakausvälineet eivät riitä hillitsemään velkaantumisen liiallista kasvua 4.5.2022 16
 • 17. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Velkaantumisen hillitsemiseen kaavaillut makrovakausvälineet eivät ole riittäviä • Hallituksen esitysluonnos ehdottaa asunto- ja taloyhtiölainojen pituusrajoitusta sekä lainakattoa ja lyhennyspakkoa taloyhtiölainoille • Esitetyt uudet välineet ovat tarpeellisia ja kannatettavia • Suunniteltuihin välineisiin ei sisälly enimmäisvelkasuhdetta (ns. velkakatto) tai vastaavaa välinettä • Velkojen tai velanhoitomenojen ja tulojen suhdetta rajoittavat makrovakausvälineet ovat yleistyneet Euroopassa • Euroopan järjestelmäriskikomitea ja Kansainvälinen valuuttarahasto ovat suositelleet näitä välineitä myös Suomelle 4.5.2022 17
 • 18. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Uudet asuntolainat ovat entistä suurempia ja pidempiä 4.5.2022 18 • Maaliskuussa myönnettiin ennätysmäärä yli 26 vuoden pituisia uusia asuntolainoja • Valtaosa näistä lainoista on noin 30 tai 35 vuoden pituisia • Tavanomaista pidemmät lainat ovat selvästi suurempia kuin noin 25 vuoden pituiset tai sitä lyhyemmät lainat
 • 19. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Kotitalouksilla on yhä enemmän velkaa suhteessa tuloihin • Yhä suurempi osa uudesta asuntolainanannosta on myönnetty tuloihinsa nähden runsaasti velkaantuneille • Tuloihin suhteutettu katto veloille tai velanhoitomenoille hillitsisi velkaantuneisuuden kasvua ja vahvistaisi kotitaloussektorin kriisinsietokykyä 4.5.2022 19
 • 20. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Makrovakausvälineistöä yhtenäistettävä Euroopassa • EU:ssa on käynnissä lainsäädännön tarkastelu, jolla parannetaan ja yhtenäistetään makrovakausvälineitä • Kaikissa EU-maissa tulisi olla vahvat välineet asuntomarkkinoiden ja velkaantumisen riskien lievittämiseen • EU-sääntelyn tulisi sallia muuttuvan lisäpääomavaatimuksen käyttö jo rahoitussuhdanteen neutraalissa vaiheessa 4.5.2022 20
 • 21. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Kyberuhkiin ja maksu- ja selvitysjärjestelmien haavoittuvuuksiin on varauduttava entistä määrätietoisemmin 4.5.2022 21
 • 22. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Rahoitusalan infrastruktuurin haavoittuvuudet vaativat määrätietoista työtä • Rahoitusala on tärkeä osa huoltovarmuusketjua, jonka on toimittava kaikissa olosuhteissa • Geopoliittinen epävarmuus lisää kyberriskien ja muunlaisen vaikuttamisen todennäköisyyttä • Vaarana epäluottamus rahoitusjärjestelmän toimintavarmuuteen • Maksu- ja selvitysjärjestelmien sijaintiin liittyvät haavoittuvuudet on tunnistettu varautumisharjoituksissa • Varautuminen vaatii entistä määrätietoisempaa toimialan ja viranomaisten välistä yhteistyötä 4.5.2022 22
 • 23. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Yhteenveto keskeisistä viesteistä • Rahoitusvakauteen kohdistuvat riskit ovat kasvaneet • Pankkien kriisinkestävyyttä on tärkeää vahvistaa • Kotitalouksien velkaantumiselle tarvitaan katto suhteessa tuloihin • Keskeiset pankki- ja maksupalvelut varmistettava kaikissa oloissa 4.5.2022 23