Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Eurooppalainen pankkivalvonta, Basel III ja makrovakaus

Suomen Pankki
Suomen PankkiSuomen Pankki
Johtokunta, Suomen Pankki
Eurooppalainen pankkivalvonta,
Basel III ja makrovakaus
Finanssiala ry:n hallituksen kokous
25.5.2021
Marja Nykänen
Johtokunta, Suomen Pankki
Eurooppalainen pankkivalvonta
Marja Nykänen
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
EKP:n pankkivalvonnan prioriteetit 2021
• Luottoriskin hallinta
• Pääoman riittävyys
• Liiketoimintamallin kestävyys
• Luotettava hallinto
25.5.2021 3
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Heijastuuko todellinen tilanne pankkien taseissa ja kertovatko
luottoriskin indikaattorit totuuden vai onko yllätyksiä edessä?
25.5.2021 4
Järjestämättömät luotot jatkaneet laskuaan – toisaalta
kasvavat tyypillisestikin viiveellä talouden negatiivisten
shokkien jälkeen
Tukitoimien piirissä olevien luottojen laatu keskimääräistä
heikompi – riskinä ongelmaluottojen ja luottotappioiden kasvu,
kun tukitoimet päättyvät
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Ilmastonmuutoksen liittyvät riskit nousemassa
vahvemmin esiin
• EKP julkisti marraskuussa odotukset ilmasto ja ympäristöriskeihin
liittyen (ECB Guide on Climate-related and Environmental risks).
• EKP on edellyttänyt pankeilta itsearviota kuinka hyvin ne
noudattavat ohjeistusta. Valvoja arvioi osana valvontaa pankkien
edistymistä ja antaa palautetta.
• EKP (keskuspankki) laatii parhaillaan nk. top-down stressitestiä
• EKP (pankkivalvonta) valmistelee vuoden 2022 stressitestiä.
25.5.2021 5
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
EKP:n sisäisten mallien arviointihanke (TRIM) on päättynyt
• Arvioinnin kohteena olivat kaikki EKP:n valvomat pankit, jotka
käyttävät vakavaraisuuslaskennassaan sisäisiä malleja.
• TRIM tuki laajempia sisäisten mallien parantamiseen tähtääviä
tavoitteita ja palautti sisäisten mallien uskottavuutta SSM-alueella.
• Arvioinnin perusteella sisäisten mallien käyttöä
vakavaraisuusvaatimusten perustana voidaan yleisesti ottaen jatkaa.
• pankeilla on kuitenkin erittäin suuri työ saattaa tietojen hallinta, prosessit ja
mallit sääntelyn ja valvojan edellyttämälle tasolle ja ylläpitää niitä jatkuvasti
• EKP:n asettamat rajoitukset pienentävät vakavaraisuusvaatimusten
ei-riskiperusteista vaihtelua.
• Huomioitava myös mallimuutosten kautta muodostuvat epäsuorat vaikutukset
• EKP on julkaissut hankkeesta loppuraportin 19.4.2021.
25.5.2021 6
Johtokunta, Suomen Pankki
Basel III - riskipainouudistukset
Marja Nykänen
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Basel III:n riskipainouudistukset kasvattavat pankkien
riskipainotettuja saamisia ja euromääräisiä
pääomavaatimuksia
• Finanssivalvonnan arvio: suomalaisten pankkien riskipainotetut saamiset
kasvavat n. 40 mrd. eurolla (+ 17 %)
• Kasvu pääasiassa output floor -rajoitteesta ja markkinariskien
riskipainovaatimusten muutoksista. Muut muutokset kokoisuudessaan
pienentävät riskipainotettuja eriä.
• Kokonaispääomavaatimusten arvioitu kasvu: 2,5 – 6,2 mrd € (7,4 –18,7 %)
• Finanssivalvonnan aiempi arvio (2020): 0,7 – 7,1 mrd. € (2,0 – 19,8 %)
• Pääomavaatimusten kasvu riippuu siitä, kuinka output floor otetaan huomioon
pääomavaatimusten laskennassa
25.5.2021 8
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Tavoiteltavia lähtökohtia Basel III:n riskipaino-
uudistuksen täytäntöönpanossa
• Pääomavaatimusten laskennan liiallista monimutkaistamista tulisi
välttää
• Pääomavaatimuksissa tulisi säilyttää riittävä riskiperusteisuus ja siten
ylläpitää luottolaitosten kannustimia kehittää riskienhallintaansa
• Makrovakausvaatimusten kohtelun tulisi olla neutraalia
• Eurooppalaisten vaatimusten ei tulisi merkittävästi poiketa Baselin
komitean suosituksista
25.5.2021 9
Johtokunta, Suomen Pankki
Makrovakauspolitiikka
Marja Nykänen
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Makrovakauspolitiikan ajankohtaisia teemoja
• Asuntomarkkinoiden riskit kasvaneet ja kotitalouksien
velkaantuminen jatkunut
• Liiallisen velkaantumisen hillintään tarvitaan uusia välineitä
• Makrovakauspolitiikan ”uusi normaali”
25.5.2021 11
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Asuntokauppa ja asuntolainananto toipuivat Suomessa
nopeasti pandemian ensimmäisestä aallosta
25.5.2021 12
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu
2018 2019 2020 2021
Milj. euroa
Lähde: Suomen Pankki. @38215
Suomessa luottolaitoksista nostetut uudet asuntolainat kuukausittain
75
100
125
150
175
200
225
2000 2005 2010 2015 2020
Helsingin kantakaupunki Koko Helsinki
Helsinki ja muu pääkaupunkiseutu Turku
Tampere Koko Suomi
Muu Suomi kuin pääkaupunkiseutu
Reaali-indeksi, 2000 = 100
Lähteet: Tilastokeskus, Macrobond ja Suomen Pankin laskelmat. @38215
Asuntojen reaaliset hinnat alueittain neljännesvuosittain
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Kotitalouksien velkaantuneisuus suhteessa tuloihin
kasvanut pitkään
0
25
50
75
100
0
40
80
120
160
2000 2005 2010 2015 2020
Asuntolainat Suomen luottolaitoksilta Lainat taloyhtiöiden kautta
Kulutusluotot Suomen luottolaitoksilta Muut lainat Suomen luottolaitoksilta
Muut lainat Suomesta ja ulkomailta Asumiseen liittyvät lainat (oikea asteikko)
% suhteessa käytettävissä olevaan vuosituloon Osuus velasta, %
Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankki. @38215
Suomalaisten kotitalouksien velkaantuneisuus ja velan rakenne
25.5.2021 13
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Uusilla asuntolainanottajilla yhä enemmän velkaa
suhteessa tuloihin
• Aiempaa suurempi osa uusista
asuntolainoista* myönnetty
tuloihinsa nähden runsaasti
velkaantuneille
• Suuret velka-tulosuhteet
yleisempiä kasvukeskuksissa kuin
muualla Suomessa
25.5.2021 14
* Uusien asuntolainojen euromäärästä
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
VM:n työryhmän ehdottamat keinot käyttöön
• Velkakatolla rajoitettaisiin kotitalouden kokonaisvelkojen kasvamista suuriksi
suhteessa tuloihin
• Asunto- ja taloyhtiölainojen enimmäispituudet ylläpitäisivät hyviä
luotonhoitokäytäntöjä
• Erittäin suurten taloyhtiölainojen rajoittaminen ehkäisisi
asuntorahoituksen riskien kasvua
• Ehdotettuihin rajoitteisiin sisältyy myös joustovaraa
• Ehdotetut uudet keinot koskisivat kaikkia lainanantajia, ei pelkästään
pankkeja – tärkeä tulevaisuuden kannalta
25.5.2021 15
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Vaikutukseltaan neutraali velkakatto noussut aiempaa
korkeammalle
• Velkakatto asettuisi nyt 500 prosenttiin, jos vaikutukset lainanantoon pyrittäisiin
pitämään vähäisinä
• Ehdotettu 15 prosentin joustovara keskeinen velkakaton ominaisuus
• Velkakatto ei estä lainan saamista eikä se kohdistuisi erityisesti ensiasuntojen
rahoitukseen
• Velkakatto kohdistuisi laajasti eri velkoihin ja luottolaitosten lisäksi myös muihin
luotonantajiin
• Vaikutukset pitkän aikavälin talouskasvuun olisivat maltilliset
• Rajoite vaimentaisi talouden suhdannevaihteluita tehokkaammin kuin nykyinen
enimmäisluototussuhde
• Velkakatolla erisuuntaisia vaikutuksia muuttoliikkeeseen
25.5.2021 16
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Makrovakauspolitiikan ”uusi normaali”
• Koronapandemia on opettanut politiikan joustavuuden tarvetta,
mutta samalla on muistettava olemassa olevat rakenteelliset riskit
ja haavoittuvuudet
• Uuteen normaaliin siirryttävä varovaisesti ja asteittain
• Makrovakauspolitiikan uuteen normaaliin vaikuttavat jo toteutuneet
ja odotettavissa olevat sääntelymuutokset
25.5.2021 17
suomenpankki.fi
Kiitos!
1 von 18

Recomendados

Rahoitusjärjestelmän vakaus – Euro & talous 2/2015 von
Rahoitusjärjestelmän vakaus – Euro & talous 2/2015Rahoitusjärjestelmän vakaus – Euro & talous 2/2015
Rahoitusjärjestelmän vakaus – Euro & talous 2/2015Suomen Pankki
332 views19 Folien
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Kotitalouksien velkavauhtiin jar... von
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Kotitalouksien velkavauhtiin jar...Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Kotitalouksien velkavauhtiin jar...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Kotitalouksien velkavauhtiin jar...Suomen Pankki
886 views26 Folien
Eurojärjestelmän rahapolitiikan toimeenpano korona-pandemian aikana von
Eurojärjestelmän rahapolitiikan toimeenpano korona-pandemian aikanaEurojärjestelmän rahapolitiikan toimeenpano korona-pandemian aikana
Eurojärjestelmän rahapolitiikan toimeenpano korona-pandemian aikanaSuomen Pankki
979 views34 Folien
Neuvonantaja Hanna Putkuri: Asuntorahoituksen trendit Suomessa 2000-luvulla von
Neuvonantaja Hanna Putkuri: Asuntorahoituksen trendit Suomessa 2000-luvullaNeuvonantaja Hanna Putkuri: Asuntorahoituksen trendit Suomessa 2000-luvulla
Neuvonantaja Hanna Putkuri: Asuntorahoituksen trendit Suomessa 2000-luvullaSuomen Pankki
405 views34 Folien
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouskriisit ovat monipuolistaneet rahapo... von
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouskriisit ovat monipuolistaneet rahapo...Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouskriisit ovat monipuolistaneet rahapo...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouskriisit ovat monipuolistaneet rahapo...Suomen Pankki
1.1K views26 Folien
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomalaisten talousosaamisen edistäminen, 29.1.2020 von
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomalaisten talousosaamisen edistäminen, 29.1.2020Pääjohtaja Olli Rehn: Suomalaisten talousosaamisen edistäminen, 29.1.2020
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomalaisten talousosaamisen edistäminen, 29.1.2020Suomen Pankki
827 views10 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020 von
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020Suomen Pankki
495 views23 Folien
Toimistopäällikkö Paavo Miettinen: Suomen rahoitusjärjestelmän vakausarvio von
Toimistopäällikkö Paavo Miettinen: Suomen rahoitusjärjestelmän vakausarvioToimistopäällikkö Paavo Miettinen: Suomen rahoitusjärjestelmän vakausarvio
Toimistopäällikkö Paavo Miettinen: Suomen rahoitusjärjestelmän vakausarvioSuomen Pankki
612 views30 Folien
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r... von
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...Suomen Pankki
1.1K views29 Folien
Pääjohtaja Olli Rehn: Eurokriisin opit ja koronakriisin talouspolitiikka. Hel... von
Pääjohtaja Olli Rehn: Eurokriisin opit ja koronakriisin talouspolitiikka. Hel...Pääjohtaja Olli Rehn: Eurokriisin opit ja koronakriisin talouspolitiikka. Hel...
Pääjohtaja Olli Rehn: Eurokriisin opit ja koronakriisin talouspolitiikka. Hel...Suomen Pankki
1.8K views20 Folien
Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa? von
Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa?Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa?
Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa?Suomen Pankki
8.6K views22 Folien
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen ... von
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen ...Toimistopäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen ...
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen ...Suomen Pankki
803 views26 Folien

Was ist angesagt?(20)

Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020 von Suomen Pankki
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020
Suomen Pankki495 views
Toimistopäällikkö Paavo Miettinen: Suomen rahoitusjärjestelmän vakausarvio von Suomen Pankki
Toimistopäällikkö Paavo Miettinen: Suomen rahoitusjärjestelmän vakausarvioToimistopäällikkö Paavo Miettinen: Suomen rahoitusjärjestelmän vakausarvio
Toimistopäällikkö Paavo Miettinen: Suomen rahoitusjärjestelmän vakausarvio
Suomen Pankki612 views
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r... von Suomen Pankki
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...
Suomen Pankki1.1K views
Pääjohtaja Olli Rehn: Eurokriisin opit ja koronakriisin talouspolitiikka. Hel... von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Eurokriisin opit ja koronakriisin talouspolitiikka. Hel...Pääjohtaja Olli Rehn: Eurokriisin opit ja koronakriisin talouspolitiikka. Hel...
Pääjohtaja Olli Rehn: Eurokriisin opit ja koronakriisin talouspolitiikka. Hel...
Suomen Pankki1.8K views
Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa? von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa?Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa?
Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa?
Suomen Pankki8.6K views
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen ... von Suomen Pankki
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen ...Toimistopäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen ...
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen ...
Suomen Pankki803 views
Ekonimisti Meri Sintonen: Koronapandemian vaikutukset maksamiseen Suomessa von Suomen Pankki
Ekonimisti Meri Sintonen: Koronapandemian vaikutukset maksamiseen SuomessaEkonimisti Meri Sintonen: Koronapandemian vaikutukset maksamiseen Suomessa
Ekonimisti Meri Sintonen: Koronapandemian vaikutukset maksamiseen Suomessa
Suomen Pankki335 views
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Rahatalouden perusteet, tieteiden yo... von Suomen Pankki
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Rahatalouden perusteet, tieteiden yo...Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Rahatalouden perusteet, tieteiden yo...
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Rahatalouden perusteet, tieteiden yo...
Suomen Pankki462 views
Ekonomisti Aino Silvo: Velka on veli otettaessa - asuntomarkkinat ja velkaant... von Suomen Pankki
Ekonomisti Aino Silvo: Velka on veli otettaessa - asuntomarkkinat ja velkaant...Ekonomisti Aino Silvo: Velka on veli otettaessa - asuntomarkkinat ja velkaant...
Ekonomisti Aino Silvo: Velka on veli otettaessa - asuntomarkkinat ja velkaant...
Suomen Pankki753 views
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: EKP käynnisti digitaaliseen euroon tähtääv... von Suomen Pankki
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: EKP käynnisti digitaaliseen euroon tähtääv...Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: EKP käynnisti digitaaliseen euroon tähtääv...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: EKP käynnisti digitaaliseen euroon tähtääv...
Suomen Pankki616 views
Yhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminen von Suomen Pankki
Yhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminenYhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminen
Yhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminen
Suomen Pankki781 views
Vanhempi ekonomisti Riikka Nuutilainen: Maailmantalous 2020: Kiinan talous ko... von Suomen Pankki
Vanhempi ekonomisti Riikka Nuutilainen: Maailmantalous 2020: Kiinan talous ko...Vanhempi ekonomisti Riikka Nuutilainen: Maailmantalous 2020: Kiinan talous ko...
Vanhempi ekonomisti Riikka Nuutilainen: Maailmantalous 2020: Kiinan talous ko...
Suomen Pankki519 views
Rahamuseon yleisöluento 22.3.2022: Lainakatto, tuloihin sidottu velkarajoite,... von Finanssivalvonta
Rahamuseon yleisöluento 22.3.2022: Lainakatto, tuloihin sidottu velkarajoite,...Rahamuseon yleisöluento 22.3.2022: Lainakatto, tuloihin sidottu velkarajoite,...
Rahamuseon yleisöluento 22.3.2022: Lainakatto, tuloihin sidottu velkarajoite,...
Finanssivalvonta237 views
Vanhempi ekonomisti Jarkko Kivistö: Kuinka koronapandemia vaikuttaa Suomen ta... von Suomen Pankki
Vanhempi ekonomisti Jarkko Kivistö: Kuinka koronapandemia vaikuttaa Suomen ta...Vanhempi ekonomisti Jarkko Kivistö: Kuinka koronapandemia vaikuttaa Suomen ta...
Vanhempi ekonomisti Jarkko Kivistö: Kuinka koronapandemia vaikuttaa Suomen ta...
Suomen Pankki503 views
Rahamuseon yleisoluento 20.10.2020: Miten covid-19-pandemian vaikutus nakyy p... von Finanssivalvonta
Rahamuseon yleisoluento 20.10.2020: Miten covid-19-pandemian vaikutus nakyy p...Rahamuseon yleisoluento 20.10.2020: Miten covid-19-pandemian vaikutus nakyy p...
Rahamuseon yleisoluento 20.10.2020: Miten covid-19-pandemian vaikutus nakyy p...
Finanssivalvonta527 views
Suomen Pankki vastuullisena sijoittajana: missä mennään keväällä 2021 von Suomen Pankki
Suomen Pankki vastuullisena sijoittajana: missä mennään keväällä 2021Suomen Pankki vastuullisena sijoittajana: missä mennään keväällä 2021
Suomen Pankki vastuullisena sijoittajana: missä mennään keväällä 2021
Suomen Pankki600 views
Mita tietoja-sijoitustuotteista-tulisi-kertoa-kestavan-rahoituksen-kohteissa von Finanssivalvonta
Mita tietoja-sijoitustuotteista-tulisi-kertoa-kestavan-rahoituksen-kohteissaMita tietoja-sijoitustuotteista-tulisi-kertoa-kestavan-rahoituksen-kohteissa
Mita tietoja-sijoitustuotteista-tulisi-kertoa-kestavan-rahoituksen-kohteissa
Finanssivalvonta479 views
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: arvio rahapolitiikasta ja kansainvälises... von Suomen Pankki
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: arvio rahapolitiikasta ja kansainvälises...Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: arvio rahapolitiikasta ja kansainvälises...
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: arvio rahapolitiikasta ja kansainvälises...
Suomen Pankki597 views
Toimistopäällikkö Niko Herrala: Euribor uudistui – viitekorot murroksessa von Suomen Pankki
Toimistopäällikkö Niko Herrala: Euribor uudistui – viitekorot murroksessaToimistopäällikkö Niko Herrala: Euribor uudistui – viitekorot murroksessa
Toimistopäällikkö Niko Herrala: Euribor uudistui – viitekorot murroksessa
Suomen Pankki427 views
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikkaPääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Suomen Pankki968 views

Similar a Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Eurooppalainen pankkivalvonta, Basel III ja makrovakaus

Toimistopäällikkö Helinä Laakkonen: Rahoitusvakauden näkymät nousevien korkoj... von
Toimistopäällikkö Helinä Laakkonen: Rahoitusvakauden näkymät nousevien korkoj...Toimistopäällikkö Helinä Laakkonen: Rahoitusvakauden näkymät nousevien korkoj...
Toimistopäällikkö Helinä Laakkonen: Rahoitusvakauden näkymät nousevien korkoj...Suomen Pankki
47 views31 Folien
Lainanottajien ja rahoitusjärjestelmän kriisinkestävyyttä on vahvistettava, E... von
Lainanottajien ja rahoitusjärjestelmän kriisinkestävyyttä on vahvistettava, E...Lainanottajien ja rahoitusjärjestelmän kriisinkestävyyttä on vahvistettava, E...
Lainanottajien ja rahoitusjärjestelmän kriisinkestävyyttä on vahvistettava, E...Suomen Pankki
192 views24 Folien
15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne von
15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne
15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanneSuomen Pankki
207 views24 Folien
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj... von
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...Suomen Pankki
215 views22 Folien
Vanhempi neuvonantaja Jukka Vauhkonen: Kuinka korkojen voimakas nousu vaikutt... von
Vanhempi neuvonantaja Jukka Vauhkonen: Kuinka korkojen voimakas nousu vaikutt...Vanhempi neuvonantaja Jukka Vauhkonen: Kuinka korkojen voimakas nousu vaikutt...
Vanhempi neuvonantaja Jukka Vauhkonen: Kuinka korkojen voimakas nousu vaikutt...Suomen Pankki
145 views34 Folien
Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ... von
Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...
Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...Suomen Pankki
1.6K views20 Folien

Similar a Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Eurooppalainen pankkivalvonta, Basel III ja makrovakaus(20)

Toimistopäällikkö Helinä Laakkonen: Rahoitusvakauden näkymät nousevien korkoj... von Suomen Pankki
Toimistopäällikkö Helinä Laakkonen: Rahoitusvakauden näkymät nousevien korkoj...Toimistopäällikkö Helinä Laakkonen: Rahoitusvakauden näkymät nousevien korkoj...
Toimistopäällikkö Helinä Laakkonen: Rahoitusvakauden näkymät nousevien korkoj...
Suomen Pankki47 views
Lainanottajien ja rahoitusjärjestelmän kriisinkestävyyttä on vahvistettava, E... von Suomen Pankki
Lainanottajien ja rahoitusjärjestelmän kriisinkestävyyttä on vahvistettava, E...Lainanottajien ja rahoitusjärjestelmän kriisinkestävyyttä on vahvistettava, E...
Lainanottajien ja rahoitusjärjestelmän kriisinkestävyyttä on vahvistettava, E...
Suomen Pankki192 views
15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne von Suomen Pankki
15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne
15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne
Suomen Pankki207 views
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj... von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...
Suomen Pankki215 views
Vanhempi neuvonantaja Jukka Vauhkonen: Kuinka korkojen voimakas nousu vaikutt... von Suomen Pankki
Vanhempi neuvonantaja Jukka Vauhkonen: Kuinka korkojen voimakas nousu vaikutt...Vanhempi neuvonantaja Jukka Vauhkonen: Kuinka korkojen voimakas nousu vaikutt...
Vanhempi neuvonantaja Jukka Vauhkonen: Kuinka korkojen voimakas nousu vaikutt...
Suomen Pankki145 views
Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ... von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...
Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...
Suomen Pankki1.6K views
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän kriisinkes... von Suomen Pankki
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän kriisinkes...Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän kriisinkes...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän kriisinkes...
Suomen Pankki140 views
Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät, rahoitusvakaus ja rahapolitiikan str... von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät, rahoitusvakaus ja rahapolitiikan str...Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät, rahoitusvakaus ja rahapolitiikan str...
Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät, rahoitusvakaus ja rahapolitiikan str...
Suomen Pankki587 views
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020. von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.
Suomen Pankki13.9K views
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj... von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...
Suomen Pankki129 views
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden lyhyen ja pitkän sihdin haasteita - 10.... von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden lyhyen ja pitkän sihdin haasteita - 10....Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden lyhyen ja pitkän sihdin haasteita - 10....
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden lyhyen ja pitkän sihdin haasteita - 10....
Suomen Pankki747 views
Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021 von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021
Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021
Suomen Pankki619 views
Suomen talous luisuu taantumaan sodan ja energiakriisin seurauksena von Suomen Pankki
Suomen talous luisuu taantumaan sodan ja energiakriisin seurauksenaSuomen talous luisuu taantumaan sodan ja energiakriisin seurauksena
Suomen talous luisuu taantumaan sodan ja energiakriisin seurauksena
Suomen Pankki65 views
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan talous ja rahapolitiikka sodan ja energiakrii... von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan talous ja rahapolitiikka sodan ja energiakrii...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan talous ja rahapolitiikka sodan ja energiakrii...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan talous ja rahapolitiikka sodan ja energiakrii...
Suomen Pankki213 views
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen kansantalouden ja julkisen talouden ajankohtaise... von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen kansantalouden ja julkisen talouden ajankohtaise...Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen kansantalouden ja julkisen talouden ajankohtaise...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen kansantalouden ja julkisen talouden ajankohtaise...
Suomen Pankki621 views
Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdf von Suomen Pankki
Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdfEuro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdf
Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdf
Suomen Pankki47 views
Pohjoismaiset kytkökset ja velkaantuneet kotitaloudet rahoitusvakauden riskeinä von Suomen Pankki
Pohjoismaiset kytkökset ja velkaantuneet kotitaloudet rahoitusvakauden riskeinäPohjoismaiset kytkökset ja velkaantuneet kotitaloudet rahoitusvakauden riskeinä
Pohjoismaiset kytkökset ja velkaantuneet kotitaloudet rahoitusvakauden riskeinä
Suomen Pankki1.8K views
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maail... von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maail...Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maail...
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maail...
Suomen Pankki230 views
Osastopäällikkö Juha Kilponen: Rahapolitiikan uudet haasteet von Suomen Pankki
Osastopäällikkö Juha Kilponen: Rahapolitiikan uudet haasteetOsastopäällikkö Juha Kilponen: Rahapolitiikan uudet haasteet
Osastopäällikkö Juha Kilponen: Rahapolitiikan uudet haasteet
Suomen Pankki68 views
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouspolitiikkaa poikkeusoloissa von Suomen Pankki
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouspolitiikkaa poikkeusoloissaJohtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouspolitiikkaa poikkeusoloissa
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouspolitiikkaa poikkeusoloissa
Suomen Pankki301 views

Más de Suomen Pankki

Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023 von
Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023
Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023Suomen Pankki
4 views7 Folien
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta... von
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta...Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta...Suomen Pankki
54 views11 Folien
Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme... von
Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme...Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme...
Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme...Suomen Pankki
111 views15 Folien
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu... von
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu...Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu...Suomen Pankki
181 views15 Folien
Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk... von
Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk...Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk...Suomen Pankki
109 views8 Folien
Governor Olli Rehn: Eternal Challenges in Monetary Policy von
Governor Olli Rehn: Eternal Challenges in Monetary PolicyGovernor Olli Rehn: Eternal Challenges in Monetary Policy
Governor Olli Rehn: Eternal Challenges in Monetary PolicySuomen Pankki
432 views4 Folien

Más de Suomen Pankki(20)

Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023 von Suomen Pankki
Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023
Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023
Suomen Pankki4 views
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta... von Suomen Pankki
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta...Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta...
Suomen Pankki54 views
Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme... von Suomen Pankki
Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme...Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme...
Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme...
Suomen Pankki111 views
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu... von Suomen Pankki
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu...Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu...
Suomen Pankki181 views
Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk... von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk...Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk...
Suomen Pankki109 views
Governor Olli Rehn: Eternal Challenges in Monetary Policy von Suomen Pankki
Governor Olli Rehn: Eternal Challenges in Monetary PolicyGovernor Olli Rehn: Eternal Challenges in Monetary Policy
Governor Olli Rehn: Eternal Challenges in Monetary Policy
Suomen Pankki432 views
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten kestävää tulevaisuutta rakennetaan? von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten kestävää tulevaisuutta rakennetaan?Pääjohtaja Olli Rehn: Miten kestävää tulevaisuutta rakennetaan?
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten kestävää tulevaisuutta rakennetaan?
Suomen Pankki99 views
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talous, maksaminen ja kriisinkestävyys von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talous, maksaminen ja kriisinkestävyysPääjohtaja Olli Rehn: Suomen talous, maksaminen ja kriisinkestävyys
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talous, maksaminen ja kriisinkestävyys
Suomen Pankki124 views
Tuloksia suomalaisten talousosaamisesta 2023 von Suomen Pankki
Tuloksia suomalaisten talousosaamisesta 2023Tuloksia suomalaisten talousosaamisesta 2023
Tuloksia suomalaisten talousosaamisesta 2023
Suomen Pankki288 views
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomi pärjää geopolitiikan kovassa maailmassa? von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomi pärjää geopolitiikan kovassa maailmassa?Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomi pärjää geopolitiikan kovassa maailmassa?
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomi pärjää geopolitiikan kovassa maailmassa?
Suomen Pankki149 views
Pääjohtaja Olli Rehn: Millä eväillä Suomi pärjää jatkuvien kriisien maailmassa? von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Millä eväillä Suomi pärjää jatkuvien kriisien maailmassa?Pääjohtaja Olli Rehn: Millä eväillä Suomi pärjää jatkuvien kriisien maailmassa?
Pääjohtaja Olli Rehn: Millä eväillä Suomi pärjää jatkuvien kriisien maailmassa?
Suomen Pankki86 views
Studia monetaria 11.4.2023: Vastuullinen sijoittaminen nyt ja huomenna von Suomen Pankki
Studia monetaria 11.4.2023: Vastuullinen sijoittaminen nyt ja huomennaStudia monetaria 11.4.2023: Vastuullinen sijoittaminen nyt ja huomenna
Studia monetaria 11.4.2023: Vastuullinen sijoittaminen nyt ja huomenna
Suomen Pankki56 views
Osastopäällikkö Juha Kilponen: Keskuspankin epätavanomainen rahapolitiikka – ... von Suomen Pankki
Osastopäällikkö Juha Kilponen: Keskuspankin epätavanomainen rahapolitiikka – ...Osastopäällikkö Juha Kilponen: Keskuspankin epätavanomainen rahapolitiikka – ...
Osastopäällikkö Juha Kilponen: Keskuspankin epätavanomainen rahapolitiikka – ...
Suomen Pankki78 views
Pääjohtaja Olli Rehn: Digitalisaatio talouden veturina – vieläkö olemme edel... von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Digitalisaatio talouden veturina – vieläkö olemme edel...Pääjohtaja Olli Rehn: Digitalisaatio talouden veturina – vieläkö olemme edel...
Pääjohtaja Olli Rehn: Digitalisaatio talouden veturina – vieläkö olemme edel...
Suomen Pankki110 views
Pääjohtaja Olli Rehn: Geopolitiikan ja globalisaation murros Suomen näkökulm... von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Geopolitiikan ja globalisaation murros Suomen näkökulm...Pääjohtaja Olli Rehn: Geopolitiikan ja globalisaation murros Suomen näkökulm...
Pääjohtaja Olli Rehn: Geopolitiikan ja globalisaation murros Suomen näkökulm...
Suomen Pankki109 views
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Euroopan ja Suomen talous selviävät kriisien maa... von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Euroopan ja Suomen talous selviävät kriisien maa...Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Euroopan ja Suomen talous selviävät kriisien maa...
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Euroopan ja Suomen talous selviävät kriisien maa...
Suomen Pankki191 views
Chefdirektör Olli Rehn: Den finländska och europeiska ekonomin under korstry... von Suomen Pankki
Chefdirektör Olli Rehn: Den finländska och europeiska ekonomin under korstry...Chefdirektör Olli Rehn: Den finländska och europeiska ekonomin under korstry...
Chefdirektör Olli Rehn: Den finländska och europeiska ekonomin under korstry...
Suomen Pankki62 views
Minne menet, Venäjän talous? Vanhempi ekonomisti Vesa Korhonen, Suomen Pankin... von Suomen Pankki
Minne menet, Venäjän talous? Vanhempi ekonomisti Vesa Korhonen, Suomen Pankin...Minne menet, Venäjän talous? Vanhempi ekonomisti Vesa Korhonen, Suomen Pankin...
Minne menet, Venäjän talous? Vanhempi ekonomisti Vesa Korhonen, Suomen Pankin...
Suomen Pankki88 views
Kuinka keskuspankki vaikuttaa rahan ostovoimaan? Vanhempi ekonomisti Aino Sil... von Suomen Pankki
Kuinka keskuspankki vaikuttaa rahan ostovoimaan? Vanhempi ekonomisti Aino Sil...Kuinka keskuspankki vaikuttaa rahan ostovoimaan? Vanhempi ekonomisti Aino Sil...
Kuinka keskuspankki vaikuttaa rahan ostovoimaan? Vanhempi ekonomisti Aino Sil...
Suomen Pankki95 views
Keskuspankkiraha rahajärjestelmän perustana Vanhempi ekonomisti Matti Hellqvi... von Suomen Pankki
Keskuspankkiraha rahajärjestelmän perustana Vanhempi ekonomisti Matti Hellqvi...Keskuspankkiraha rahajärjestelmän perustana Vanhempi ekonomisti Matti Hellqvi...
Keskuspankkiraha rahajärjestelmän perustana Vanhempi ekonomisti Matti Hellqvi...
Suomen Pankki100 views

Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Eurooppalainen pankkivalvonta, Basel III ja makrovakaus

 • 1. Johtokunta, Suomen Pankki Eurooppalainen pankkivalvonta, Basel III ja makrovakaus Finanssiala ry:n hallituksen kokous 25.5.2021 Marja Nykänen
 • 2. Johtokunta, Suomen Pankki Eurooppalainen pankkivalvonta Marja Nykänen
 • 3. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU EKP:n pankkivalvonnan prioriteetit 2021 • Luottoriskin hallinta • Pääoman riittävyys • Liiketoimintamallin kestävyys • Luotettava hallinto 25.5.2021 3
 • 4. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Heijastuuko todellinen tilanne pankkien taseissa ja kertovatko luottoriskin indikaattorit totuuden vai onko yllätyksiä edessä? 25.5.2021 4 Järjestämättömät luotot jatkaneet laskuaan – toisaalta kasvavat tyypillisestikin viiveellä talouden negatiivisten shokkien jälkeen Tukitoimien piirissä olevien luottojen laatu keskimääräistä heikompi – riskinä ongelmaluottojen ja luottotappioiden kasvu, kun tukitoimet päättyvät
 • 5. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Ilmastonmuutoksen liittyvät riskit nousemassa vahvemmin esiin • EKP julkisti marraskuussa odotukset ilmasto ja ympäristöriskeihin liittyen (ECB Guide on Climate-related and Environmental risks). • EKP on edellyttänyt pankeilta itsearviota kuinka hyvin ne noudattavat ohjeistusta. Valvoja arvioi osana valvontaa pankkien edistymistä ja antaa palautetta. • EKP (keskuspankki) laatii parhaillaan nk. top-down stressitestiä • EKP (pankkivalvonta) valmistelee vuoden 2022 stressitestiä. 25.5.2021 5
 • 6. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU EKP:n sisäisten mallien arviointihanke (TRIM) on päättynyt • Arvioinnin kohteena olivat kaikki EKP:n valvomat pankit, jotka käyttävät vakavaraisuuslaskennassaan sisäisiä malleja. • TRIM tuki laajempia sisäisten mallien parantamiseen tähtääviä tavoitteita ja palautti sisäisten mallien uskottavuutta SSM-alueella. • Arvioinnin perusteella sisäisten mallien käyttöä vakavaraisuusvaatimusten perustana voidaan yleisesti ottaen jatkaa. • pankeilla on kuitenkin erittäin suuri työ saattaa tietojen hallinta, prosessit ja mallit sääntelyn ja valvojan edellyttämälle tasolle ja ylläpitää niitä jatkuvasti • EKP:n asettamat rajoitukset pienentävät vakavaraisuusvaatimusten ei-riskiperusteista vaihtelua. • Huomioitava myös mallimuutosten kautta muodostuvat epäsuorat vaikutukset • EKP on julkaissut hankkeesta loppuraportin 19.4.2021. 25.5.2021 6
 • 7. Johtokunta, Suomen Pankki Basel III - riskipainouudistukset Marja Nykänen
 • 8. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Basel III:n riskipainouudistukset kasvattavat pankkien riskipainotettuja saamisia ja euromääräisiä pääomavaatimuksia • Finanssivalvonnan arvio: suomalaisten pankkien riskipainotetut saamiset kasvavat n. 40 mrd. eurolla (+ 17 %) • Kasvu pääasiassa output floor -rajoitteesta ja markkinariskien riskipainovaatimusten muutoksista. Muut muutokset kokoisuudessaan pienentävät riskipainotettuja eriä. • Kokonaispääomavaatimusten arvioitu kasvu: 2,5 – 6,2 mrd € (7,4 –18,7 %) • Finanssivalvonnan aiempi arvio (2020): 0,7 – 7,1 mrd. € (2,0 – 19,8 %) • Pääomavaatimusten kasvu riippuu siitä, kuinka output floor otetaan huomioon pääomavaatimusten laskennassa 25.5.2021 8
 • 9. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Tavoiteltavia lähtökohtia Basel III:n riskipaino- uudistuksen täytäntöönpanossa • Pääomavaatimusten laskennan liiallista monimutkaistamista tulisi välttää • Pääomavaatimuksissa tulisi säilyttää riittävä riskiperusteisuus ja siten ylläpitää luottolaitosten kannustimia kehittää riskienhallintaansa • Makrovakausvaatimusten kohtelun tulisi olla neutraalia • Eurooppalaisten vaatimusten ei tulisi merkittävästi poiketa Baselin komitean suosituksista 25.5.2021 9
 • 11. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Makrovakauspolitiikan ajankohtaisia teemoja • Asuntomarkkinoiden riskit kasvaneet ja kotitalouksien velkaantuminen jatkunut • Liiallisen velkaantumisen hillintään tarvitaan uusia välineitä • Makrovakauspolitiikan ”uusi normaali” 25.5.2021 11
 • 12. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Asuntokauppa ja asuntolainananto toipuivat Suomessa nopeasti pandemian ensimmäisestä aallosta 25.5.2021 12 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu 2018 2019 2020 2021 Milj. euroa Lähde: Suomen Pankki. @38215 Suomessa luottolaitoksista nostetut uudet asuntolainat kuukausittain 75 100 125 150 175 200 225 2000 2005 2010 2015 2020 Helsingin kantakaupunki Koko Helsinki Helsinki ja muu pääkaupunkiseutu Turku Tampere Koko Suomi Muu Suomi kuin pääkaupunkiseutu Reaali-indeksi, 2000 = 100 Lähteet: Tilastokeskus, Macrobond ja Suomen Pankin laskelmat. @38215 Asuntojen reaaliset hinnat alueittain neljännesvuosittain
 • 13. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Kotitalouksien velkaantuneisuus suhteessa tuloihin kasvanut pitkään 0 25 50 75 100 0 40 80 120 160 2000 2005 2010 2015 2020 Asuntolainat Suomen luottolaitoksilta Lainat taloyhtiöiden kautta Kulutusluotot Suomen luottolaitoksilta Muut lainat Suomen luottolaitoksilta Muut lainat Suomesta ja ulkomailta Asumiseen liittyvät lainat (oikea asteikko) % suhteessa käytettävissä olevaan vuosituloon Osuus velasta, % Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankki. @38215 Suomalaisten kotitalouksien velkaantuneisuus ja velan rakenne 25.5.2021 13
 • 14. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Uusilla asuntolainanottajilla yhä enemmän velkaa suhteessa tuloihin • Aiempaa suurempi osa uusista asuntolainoista* myönnetty tuloihinsa nähden runsaasti velkaantuneille • Suuret velka-tulosuhteet yleisempiä kasvukeskuksissa kuin muualla Suomessa 25.5.2021 14 * Uusien asuntolainojen euromäärästä
 • 15. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU VM:n työryhmän ehdottamat keinot käyttöön • Velkakatolla rajoitettaisiin kotitalouden kokonaisvelkojen kasvamista suuriksi suhteessa tuloihin • Asunto- ja taloyhtiölainojen enimmäispituudet ylläpitäisivät hyviä luotonhoitokäytäntöjä • Erittäin suurten taloyhtiölainojen rajoittaminen ehkäisisi asuntorahoituksen riskien kasvua • Ehdotettuihin rajoitteisiin sisältyy myös joustovaraa • Ehdotetut uudet keinot koskisivat kaikkia lainanantajia, ei pelkästään pankkeja – tärkeä tulevaisuuden kannalta 25.5.2021 15
 • 16. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Vaikutukseltaan neutraali velkakatto noussut aiempaa korkeammalle • Velkakatto asettuisi nyt 500 prosenttiin, jos vaikutukset lainanantoon pyrittäisiin pitämään vähäisinä • Ehdotettu 15 prosentin joustovara keskeinen velkakaton ominaisuus • Velkakatto ei estä lainan saamista eikä se kohdistuisi erityisesti ensiasuntojen rahoitukseen • Velkakatto kohdistuisi laajasti eri velkoihin ja luottolaitosten lisäksi myös muihin luotonantajiin • Vaikutukset pitkän aikavälin talouskasvuun olisivat maltilliset • Rajoite vaimentaisi talouden suhdannevaihteluita tehokkaammin kuin nykyinen enimmäisluototussuhde • Velkakatolla erisuuntaisia vaikutuksia muuttoliikkeeseen 25.5.2021 16
 • 17. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Makrovakauspolitiikan ”uusi normaali” • Koronapandemia on opettanut politiikan joustavuuden tarvetta, mutta samalla on muistettava olemassa olevat rakenteelliset riskit ja haavoittuvuudet • Uuteen normaaliin siirryttävä varovaisesti ja asteittain • Makrovakauspolitiikan uuteen normaaliin vaikuttavat jo toteutuneet ja odotettavissa olevat sääntelymuutokset 25.5.2021 17