Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdf

Suomen Pankki
Suomen PankkiSuomen Pankki
Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto, Suomen Pankki
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Suomen Pankin ennuste: Lievästä
taantumasta loivaan kasvuun
Suomen Pankin rahamuseo 20.6.2023
Meri Obstbaum
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
20.6.2023 2
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Ennustekuvassa ei suuria muutoksia
20.6.2023 3
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Kotitaloudet puskuroivat ostovoiman heikkenemistä purkamalla
säästöjään – hidastuva inflaatio palauttaa ostovoiman kasvuun
20.6.2023 4
”Teema-artikkeli: Säästöt auttavat
kotitalouksia selviämään korkojen
noususta” www.eurojatalous.fi
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Korkojen nousu ja kasvaneet kustannukset leikkaavat investointeja
20.6.2023 5
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Viennin kasvu hidastuu eikä yllä vientimarkkinoiden vauhtiin
20.6.2023 6
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Vaihtotase on alijäämäinen eikä tasapainotu lähivuosina
20.6.2023 7
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Työmarkkinoiden vahva vire taukoaa
20.6.2023 8
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Ansioiden nousu on nopeaa lähivuosina
20.6.2023 9
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Energia alkaa hidastaa inflaatiota Suomessakin, mutta palkkojen
nousu ja aiempi kustannusten nousu pitävät yllä pohjainflaatiota
YKHI-
inflaatio
Pohjainflaatio
2022 7,2% 3,6%
2023 4,5% 4,3%
2024 1,3% 2,4%
2025 1,6% 2,0%
20.6.2023 10
”Teema-artikkeli: Yritysten voitoissa ei
viitteitä hinnoittelun muuttumisesta
www.eurojatalous.fi ”
”Vaihtoehtoislaskelma: Pohjainflaatio voi
olla lähivuosina ennakoitua nopeampaa
www.eurojatalous.fi ”
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkisen talouden alijäämä syvenee ennustevuosina
20.6.2023 11
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkisen talouden velkasuhde kasvaa jälleen
20.6.2023 12
Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto, Suomen Pankki
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Säästöt auttavat kotitalouksia
selviämään korkojen noususta
Euro & talous kesäkuu 2023
Petri Mäki-Fränti, Aino Silvo
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Kotitalouksien taloudellinen tilanne keskeinen (myös)
suhdannekehityksen kannalta
• Miltä kotitalouksien taloudellinen
tilanne näyttää eri tilastoaineistojen
valossa?
• Miten taloudelliset puskurit, velat,
varat ja säästöt jakautuvat?
• Kuinka suuren joukon taloudellinen
liikkumavara on pieni?
• Kuinka laajaan joukkoon kotitalouksia
korkojen nousu kohdistuu?
20.6.2023
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Pienituloisten inflaatio oli viime vuonna hieman
nopeampaa kuin suurituloisten
• Kulutuksen rakenne erilainen eri
tuloluokissa
→ Eroja tuloluokkien todellisissa
inflaatioasteissa
• Ruoan hinnan nopea nousu
kohdistui voimakkaimmin
pienituloisiin
• Alin viidennes hyötyi vuokrien
suhteellisen hitaasta
nousuvauhdista, sillä pienituloiset
asuvat muita useammin vuokralla.
Myös sähkön ja lämmityksen osuus
kulutuksesta on pienituloisilla muita
pienempi.
20.6.2023 15
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
I II III IV V
Inflaatio tuloviidenneksittäin Inflaatio, kansallinen kuluttajahintaindeksi (KHI)
%
20.6.2023
© Suomen Pankki
41422@Kuvio1
Pienituloiset kotitaloudet kärsivät hieman keskimääräistä nopeammasta
inflaatiosta vuonna 2022
Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankin laskelmat.
Pienituloisin
20 %
Suurituloisin
20 %
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Velat keskittyvät hyvätuloisille kotitalouksille – lähes puolella
suomalaisista kotitalouksista ei henkilökohtaista velkaa
• Suomalaisista kotitalouksista 53
prosentilla on henkilökohtaista
velkaa, 31 prosentilla asuntovelkaa
• Omistusasuminen ja asuntovelat
yleisempiä hyvätuloisilla, velattomia
kotitalouksia eniten pienituloisissa
• Velkaantuminen sekä
euromääräisesti että suhteessa
tuloihin kasvaa tulojen myötä
• Kaiken kaikkiaan asumismenot vievät
pienituloisilla selvästi suuremman
osan tuloista kuin suurituloisilla
20.6.2023 16
0
5
10
15
20
25
30
35
40
0
20
40
60
80
100
120
140
160
I II III IV V VI VII VIII IX X
Tulodesiilin velkaantumisaste (vasen asteikko)
Tulodesiilin osuus kotitalouksien kaikista veloista (oikea asteikko)
% %
Pienituloisin
10 %
Suurituloisin
10 %
Suurin osa veloista on suurituloisten kotitalouksien vastuulla
20.6.2023
© Suomen Pankki
41422@Kuvio5
Lähde: Tilastokeskus, velkaantumistilasto 2021.
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Suurimmat korkomenot suhteessa tuloihin on keski- ja
hyvätuloisilla
20.6.2023 17
0
0,5
1
1,5
2
2,5
I II III IV V VI VII VIII IX X
2021 2022
%
Kotitalouksien korkorasitus jakautuu melko tasaisesti eri tulokymmenysten
välillä
Pienituloisin
10 %
Suurituloisin
10 %
20.6.2023
© Suomen Pankki
41422@Kuvio7
Kotitalouksien maksamat korkomenot suhteessa käytettävissä oleviin tuloihin tuloluokittain
Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankin laskelmat.
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Rahoitusvarallisuus antaa lisää liikkumavaraa varsinkin
hyvätuloisille kotitalouksille
20.6.2023 18
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022
Nettorahoitusvarallisuusaste*
%
Lähde: Tilastokeskus.
*Nettorahoitusvarallisuusaste: rahoitusvarojen ja rahoitusvastuiden erotuksen suhde
käytettävissä olevaan vuosituloon.
Kotitalouksien rahoitusvarallisuuden arvo kasvoi nopeasti
pandemiavuosina 2020–2022
20.6.2023
© Suomen Pankki
41422@Kuvio10
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
I II III IV V VI VII VIII IX X
Osuus kotitalouksien rahoitusvarallisuudesta, pl. säästö- ja sijoitusvakuutukset (oikea asteikko)
Osuus kotitalouksien talletuksista (oikea asteikko)
Talletukset, mediaani (vasen asteikko)
Rahoitusvarat, pl. säästö- ja sijoitusvakuutukset, mediaani (vasen asteikko)
Tuhatta euroa %
Rahoitusvarallisuus tarjoaa lisää liikkumavaraa varsinkin hyvätuloisille
kotitalouksille
Pienituloisin
10 %
Suurituloisin
10 %
20.6.2023
© Suomen Pankki
41422@Kuvio12
Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankin laskelmat.
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Suomalaisten kotitalouksien edellytykset selvitä
hintojen ja korkojen noususta toistaiseksi kohtuulliset
• Inflaatio koetteli pieni- ja keskituloisia vuonna 2022 hieman
enemmän kuin suurituloisia
• Korkomenojen nopea kasvu kohdistui voimakkaimmin keski- ja
hyvätuloisiin
• Keski- ja hyvätuloisilla on myös taloudellisia puskureita ja
edellytyksiä tasata kulutustaan yli ajan
• Tämä vaimentaa ostovoiman heikkenemisen ja korkojen nousun
vaikutuksia kokonaiskulutukseen.
• Asumiskustannusten suuri tulo-osuus kasvattaa pienituloisten
haavoittuvuutta
20.6.2023 19
suomenpankki.fi
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Kiitos
www.eurojatalous.fi
1 von 20

Recomendados

Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen kansantalouden ja julkisen talouden ajankohtaise... von
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen kansantalouden ja julkisen talouden ajankohtaise...Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen kansantalouden ja julkisen talouden ajankohtaise...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen kansantalouden ja julkisen talouden ajankohtaise...Suomen Pankki
621 views13 Folien
Toimistopäällikkö Helinä Laakkonen: Rahoitusvakauden näkymät nousevien korkoj... von
Toimistopäällikkö Helinä Laakkonen: Rahoitusvakauden näkymät nousevien korkoj...Toimistopäällikkö Helinä Laakkonen: Rahoitusvakauden näkymät nousevien korkoj...
Toimistopäällikkö Helinä Laakkonen: Rahoitusvakauden näkymät nousevien korkoj...Suomen Pankki
47 views31 Folien
Vanhempi ekonomisti Jarkko Kivistö: Kuinka koronapandemia vaikuttaa Suomen ta... von
Vanhempi ekonomisti Jarkko Kivistö: Kuinka koronapandemia vaikuttaa Suomen ta...Vanhempi ekonomisti Jarkko Kivistö: Kuinka koronapandemia vaikuttaa Suomen ta...
Vanhempi ekonomisti Jarkko Kivistö: Kuinka koronapandemia vaikuttaa Suomen ta...Suomen Pankki
503 views26 Folien
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020. von
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.Suomen Pankki
13.9K views12 Folien
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen Pankin ennuste: Suomen talous toipuu v... von
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen Pankin ennuste: Suomen talous toipuu v...Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen Pankin ennuste: Suomen talous toipuu v...
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen Pankin ennuste: Suomen talous toipuu v...Suomen Pankki
115 views19 Folien
15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne von
15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne
15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanneSuomen Pankki
207 views24 Folien

Más contenido relacionado

Similar a Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdf

Suomen talous luisuu taantumaan sodan ja energiakriisin seurauksena von
Suomen talous luisuu taantumaan sodan ja energiakriisin seurauksenaSuomen talous luisuu taantumaan sodan ja energiakriisin seurauksena
Suomen talous luisuu taantumaan sodan ja energiakriisin seurauksenaSuomen Pankki
65 views28 Folien
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka von
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikkaPääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikkaSuomen Pankki
968 views17 Folien
Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ... von
Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...
Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...Suomen Pankki
1.6K views20 Folien
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maail... von
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maail...Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maail...
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maail...Suomen Pankki
230 views14 Folien
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj... von
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...Suomen Pankki
215 views22 Folien
Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021 von
Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021
Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021Suomen Pankki
619 views13 Folien

Similar a Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdf(20)

Suomen talous luisuu taantumaan sodan ja energiakriisin seurauksena von Suomen Pankki
Suomen talous luisuu taantumaan sodan ja energiakriisin seurauksenaSuomen talous luisuu taantumaan sodan ja energiakriisin seurauksena
Suomen talous luisuu taantumaan sodan ja energiakriisin seurauksena
Suomen Pankki65 views
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikkaPääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Suomen Pankki968 views
Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ... von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...
Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...
Suomen Pankki1.6K views
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maail... von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maail...Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maail...
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maail...
Suomen Pankki230 views
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj... von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...
Suomen Pankki215 views
Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021 von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021
Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021
Suomen Pankki619 views
Neuvonantaja Hanna Putkuri: Asuntorahoituksen trendit Suomessa 2000-luvulla von Suomen Pankki
Neuvonantaja Hanna Putkuri: Asuntorahoituksen trendit Suomessa 2000-luvullaNeuvonantaja Hanna Putkuri: Asuntorahoituksen trendit Suomessa 2000-luvulla
Neuvonantaja Hanna Putkuri: Asuntorahoituksen trendit Suomessa 2000-luvulla
Suomen Pankki405 views
Talouden näkymät maailmalla ja Suomessa von Suomen Pankki
Talouden näkymät maailmalla ja SuomessaTalouden näkymät maailmalla ja Suomessa
Talouden näkymät maailmalla ja Suomessa
Suomen Pankki914 views
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r... von Suomen Pankki
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...
Suomen Pankki1.1K views
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan talous ja rahapolitiikka sodan ja energiakrii... von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan talous ja rahapolitiikka sodan ja energiakrii...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan talous ja rahapolitiikka sodan ja energiakrii...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan talous ja rahapolitiikka sodan ja energiakrii...
Suomen Pankki213 views
Rahapolitiikka ja tulonjako, Juha Kilponen von Suomen Pankki
 Rahapolitiikka ja tulonjako, Juha Kilponen Rahapolitiikka ja tulonjako, Juha Kilponen
Rahapolitiikka ja tulonjako, Juha Kilponen
Suomen Pankki236 views
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen Pankin ennuste 15.6.2021: talous ampai... von Suomen Pankki
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen Pankin ennuste 15.6.2021: talous ampai...Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen Pankin ennuste 15.6.2021: talous ampai...
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen Pankin ennuste 15.6.2021: talous ampai...
Suomen Pankki112 views
Eurojärjestelmän rahapolitiikan toimeenpano korona-pandemian aikana von Suomen Pankki
Eurojärjestelmän rahapolitiikan toimeenpano korona-pandemian aikanaEurojärjestelmän rahapolitiikan toimeenpano korona-pandemian aikana
Eurojärjestelmän rahapolitiikan toimeenpano korona-pandemian aikana
Suomen Pankki979 views
Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikka tukee talouden elpymistä – työllisyyden ... von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikka tukee talouden elpymistä – työllisyyden ...Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikka tukee talouden elpymistä – työllisyyden ...
Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikka tukee talouden elpymistä – työllisyyden ...
Suomen Pankki822 views
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Eurooppalainen pankkivalvonta, B... von Suomen Pankki
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Eurooppalainen pankkivalvonta, B...Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Eurooppalainen pankkivalvonta, B...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Eurooppalainen pankkivalvonta, B...
Suomen Pankki540 views
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Kotitalouksien velkavauhtiin jar... von Suomen Pankki
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Kotitalouksien velkavauhtiin jar...Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Kotitalouksien velkavauhtiin jar...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Kotitalouksien velkavauhtiin jar...
Suomen Pankki886 views
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen talouden ennuste: Talous kasvaa korona... von Suomen Pankki
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen talouden ennuste: Talous kasvaa korona...Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen talouden ennuste: Talous kasvaa korona...
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen talouden ennuste: Talous kasvaa korona...
Suomen Pankki134 views
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj... von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...
Suomen Pankki129 views
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talous kesän korvalla 2020: Pahin ei toteutunut,... von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talous kesän korvalla 2020: Pahin ei toteutunut,...Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talous kesän korvalla 2020: Pahin ei toteutunut,...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talous kesän korvalla 2020: Pahin ei toteutunut,...
Suomen Pankki1K views
Suomen Pankin talousennusteen esittely 2017-19 von Suomen Pankki
Suomen Pankin talousennusteen esittely 2017-19Suomen Pankin talousennusteen esittely 2017-19
Suomen Pankin talousennusteen esittely 2017-19
Suomen Pankki1.4K views

Más de Suomen Pankki

Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023 von
Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023
Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023Suomen Pankki
4 views7 Folien
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta... von
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta...Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta...Suomen Pankki
53 views11 Folien
Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme... von
Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme...Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme...
Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme...Suomen Pankki
111 views15 Folien
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu... von
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu...Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu...Suomen Pankki
181 views15 Folien
Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk... von
Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk...Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk...Suomen Pankki
109 views8 Folien
Governor Olli Rehn: Eternal Challenges in Monetary Policy von
Governor Olli Rehn: Eternal Challenges in Monetary PolicyGovernor Olli Rehn: Eternal Challenges in Monetary Policy
Governor Olli Rehn: Eternal Challenges in Monetary PolicySuomen Pankki
432 views4 Folien

Más de Suomen Pankki(20)

Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023 von Suomen Pankki
Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023
Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023
Suomen Pankki4 views
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta... von Suomen Pankki
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta...Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta...
Suomen Pankki53 views
Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme... von Suomen Pankki
Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme...Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme...
Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme...
Suomen Pankki111 views
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu... von Suomen Pankki
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu...Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu...
Suomen Pankki181 views
Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk... von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk...Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk...
Suomen Pankki109 views
Governor Olli Rehn: Eternal Challenges in Monetary Policy von Suomen Pankki
Governor Olli Rehn: Eternal Challenges in Monetary PolicyGovernor Olli Rehn: Eternal Challenges in Monetary Policy
Governor Olli Rehn: Eternal Challenges in Monetary Policy
Suomen Pankki432 views
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten kestävää tulevaisuutta rakennetaan? von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten kestävää tulevaisuutta rakennetaan?Pääjohtaja Olli Rehn: Miten kestävää tulevaisuutta rakennetaan?
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten kestävää tulevaisuutta rakennetaan?
Suomen Pankki98 views
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talous, maksaminen ja kriisinkestävyys von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talous, maksaminen ja kriisinkestävyysPääjohtaja Olli Rehn: Suomen talous, maksaminen ja kriisinkestävyys
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talous, maksaminen ja kriisinkestävyys
Suomen Pankki124 views
Tuloksia suomalaisten talousosaamisesta 2023 von Suomen Pankki
Tuloksia suomalaisten talousosaamisesta 2023Tuloksia suomalaisten talousosaamisesta 2023
Tuloksia suomalaisten talousosaamisesta 2023
Suomen Pankki285 views
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän kriisinkes... von Suomen Pankki
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän kriisinkes...Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän kriisinkes...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän kriisinkes...
Suomen Pankki140 views
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomi pärjää geopolitiikan kovassa maailmassa? von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomi pärjää geopolitiikan kovassa maailmassa?Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomi pärjää geopolitiikan kovassa maailmassa?
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomi pärjää geopolitiikan kovassa maailmassa?
Suomen Pankki148 views
Pääjohtaja Olli Rehn: Millä eväillä Suomi pärjää jatkuvien kriisien maailmassa? von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Millä eväillä Suomi pärjää jatkuvien kriisien maailmassa?Pääjohtaja Olli Rehn: Millä eväillä Suomi pärjää jatkuvien kriisien maailmassa?
Pääjohtaja Olli Rehn: Millä eväillä Suomi pärjää jatkuvien kriisien maailmassa?
Suomen Pankki86 views
Studia monetaria 11.4.2023: Vastuullinen sijoittaminen nyt ja huomenna von Suomen Pankki
Studia monetaria 11.4.2023: Vastuullinen sijoittaminen nyt ja huomennaStudia monetaria 11.4.2023: Vastuullinen sijoittaminen nyt ja huomenna
Studia monetaria 11.4.2023: Vastuullinen sijoittaminen nyt ja huomenna
Suomen Pankki56 views
Osastopäällikkö Juha Kilponen: Keskuspankin epätavanomainen rahapolitiikka – ... von Suomen Pankki
Osastopäällikkö Juha Kilponen: Keskuspankin epätavanomainen rahapolitiikka – ...Osastopäällikkö Juha Kilponen: Keskuspankin epätavanomainen rahapolitiikka – ...
Osastopäällikkö Juha Kilponen: Keskuspankin epätavanomainen rahapolitiikka – ...
Suomen Pankki78 views
Pääjohtaja Olli Rehn: Digitalisaatio talouden veturina – vieläkö olemme edel... von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Digitalisaatio talouden veturina – vieläkö olemme edel...Pääjohtaja Olli Rehn: Digitalisaatio talouden veturina – vieläkö olemme edel...
Pääjohtaja Olli Rehn: Digitalisaatio talouden veturina – vieläkö olemme edel...
Suomen Pankki110 views
Pääjohtaja Olli Rehn: Geopolitiikan ja globalisaation murros Suomen näkökulm... von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Geopolitiikan ja globalisaation murros Suomen näkökulm...Pääjohtaja Olli Rehn: Geopolitiikan ja globalisaation murros Suomen näkökulm...
Pääjohtaja Olli Rehn: Geopolitiikan ja globalisaation murros Suomen näkökulm...
Suomen Pankki106 views
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Euroopan ja Suomen talous selviävät kriisien maa... von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Euroopan ja Suomen talous selviävät kriisien maa...Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Euroopan ja Suomen talous selviävät kriisien maa...
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Euroopan ja Suomen talous selviävät kriisien maa...
Suomen Pankki191 views
Chefdirektör Olli Rehn: Den finländska och europeiska ekonomin under korstry... von Suomen Pankki
Chefdirektör Olli Rehn: Den finländska och europeiska ekonomin under korstry...Chefdirektör Olli Rehn: Den finländska och europeiska ekonomin under korstry...
Chefdirektör Olli Rehn: Den finländska och europeiska ekonomin under korstry...
Suomen Pankki62 views
Minne menet, Venäjän talous? Vanhempi ekonomisti Vesa Korhonen, Suomen Pankin... von Suomen Pankki
Minne menet, Venäjän talous? Vanhempi ekonomisti Vesa Korhonen, Suomen Pankin...Minne menet, Venäjän talous? Vanhempi ekonomisti Vesa Korhonen, Suomen Pankin...
Minne menet, Venäjän talous? Vanhempi ekonomisti Vesa Korhonen, Suomen Pankin...
Suomen Pankki88 views
Kuinka keskuspankki vaikuttaa rahan ostovoimaan? Vanhempi ekonomisti Aino Sil... von Suomen Pankki
Kuinka keskuspankki vaikuttaa rahan ostovoimaan? Vanhempi ekonomisti Aino Sil...Kuinka keskuspankki vaikuttaa rahan ostovoimaan? Vanhempi ekonomisti Aino Sil...
Kuinka keskuspankki vaikuttaa rahan ostovoimaan? Vanhempi ekonomisti Aino Sil...
Suomen Pankki95 views

Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdf

 • 1. Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto, Suomen Pankki | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Suomen Pankin ennuste: Lievästä taantumasta loivaan kasvuun Suomen Pankin rahamuseo 20.6.2023 Meri Obstbaum
 • 2. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU 20.6.2023 2
 • 3. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Ennustekuvassa ei suuria muutoksia 20.6.2023 3
 • 4. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Kotitaloudet puskuroivat ostovoiman heikkenemistä purkamalla säästöjään – hidastuva inflaatio palauttaa ostovoiman kasvuun 20.6.2023 4 ”Teema-artikkeli: Säästöt auttavat kotitalouksia selviämään korkojen noususta” www.eurojatalous.fi
 • 5. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Korkojen nousu ja kasvaneet kustannukset leikkaavat investointeja 20.6.2023 5
 • 6. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Viennin kasvu hidastuu eikä yllä vientimarkkinoiden vauhtiin 20.6.2023 6
 • 7. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Vaihtotase on alijäämäinen eikä tasapainotu lähivuosina 20.6.2023 7
 • 8. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Työmarkkinoiden vahva vire taukoaa 20.6.2023 8
 • 9. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Ansioiden nousu on nopeaa lähivuosina 20.6.2023 9
 • 10. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Energia alkaa hidastaa inflaatiota Suomessakin, mutta palkkojen nousu ja aiempi kustannusten nousu pitävät yllä pohjainflaatiota YKHI- inflaatio Pohjainflaatio 2022 7,2% 3,6% 2023 4,5% 4,3% 2024 1,3% 2,4% 2025 1,6% 2,0% 20.6.2023 10 ”Teema-artikkeli: Yritysten voitoissa ei viitteitä hinnoittelun muuttumisesta www.eurojatalous.fi ” ”Vaihtoehtoislaskelma: Pohjainflaatio voi olla lähivuosina ennakoitua nopeampaa www.eurojatalous.fi ”
 • 11. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Julkisen talouden alijäämä syvenee ennustevuosina 20.6.2023 11
 • 12. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Julkisen talouden velkasuhde kasvaa jälleen 20.6.2023 12
 • 13. Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto, Suomen Pankki | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Säästöt auttavat kotitalouksia selviämään korkojen noususta Euro & talous kesäkuu 2023 Petri Mäki-Fränti, Aino Silvo
 • 14. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Kotitalouksien taloudellinen tilanne keskeinen (myös) suhdannekehityksen kannalta • Miltä kotitalouksien taloudellinen tilanne näyttää eri tilastoaineistojen valossa? • Miten taloudelliset puskurit, velat, varat ja säästöt jakautuvat? • Kuinka suuren joukon taloudellinen liikkumavara on pieni? • Kuinka laajaan joukkoon kotitalouksia korkojen nousu kohdistuu? 20.6.2023
 • 15. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Pienituloisten inflaatio oli viime vuonna hieman nopeampaa kuin suurituloisten • Kulutuksen rakenne erilainen eri tuloluokissa → Eroja tuloluokkien todellisissa inflaatioasteissa • Ruoan hinnan nopea nousu kohdistui voimakkaimmin pienituloisiin • Alin viidennes hyötyi vuokrien suhteellisen hitaasta nousuvauhdista, sillä pienituloiset asuvat muita useammin vuokralla. Myös sähkön ja lämmityksen osuus kulutuksesta on pienituloisilla muita pienempi. 20.6.2023 15 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 I II III IV V Inflaatio tuloviidenneksittäin Inflaatio, kansallinen kuluttajahintaindeksi (KHI) % 20.6.2023 © Suomen Pankki 41422@Kuvio1 Pienituloiset kotitaloudet kärsivät hieman keskimääräistä nopeammasta inflaatiosta vuonna 2022 Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankin laskelmat. Pienituloisin 20 % Suurituloisin 20 %
 • 16. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Velat keskittyvät hyvätuloisille kotitalouksille – lähes puolella suomalaisista kotitalouksista ei henkilökohtaista velkaa • Suomalaisista kotitalouksista 53 prosentilla on henkilökohtaista velkaa, 31 prosentilla asuntovelkaa • Omistusasuminen ja asuntovelat yleisempiä hyvätuloisilla, velattomia kotitalouksia eniten pienituloisissa • Velkaantuminen sekä euromääräisesti että suhteessa tuloihin kasvaa tulojen myötä • Kaiken kaikkiaan asumismenot vievät pienituloisilla selvästi suuremman osan tuloista kuin suurituloisilla 20.6.2023 16 0 5 10 15 20 25 30 35 40 0 20 40 60 80 100 120 140 160 I II III IV V VI VII VIII IX X Tulodesiilin velkaantumisaste (vasen asteikko) Tulodesiilin osuus kotitalouksien kaikista veloista (oikea asteikko) % % Pienituloisin 10 % Suurituloisin 10 % Suurin osa veloista on suurituloisten kotitalouksien vastuulla 20.6.2023 © Suomen Pankki 41422@Kuvio5 Lähde: Tilastokeskus, velkaantumistilasto 2021.
 • 17. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Suurimmat korkomenot suhteessa tuloihin on keski- ja hyvätuloisilla 20.6.2023 17 0 0,5 1 1,5 2 2,5 I II III IV V VI VII VIII IX X 2021 2022 % Kotitalouksien korkorasitus jakautuu melko tasaisesti eri tulokymmenysten välillä Pienituloisin 10 % Suurituloisin 10 % 20.6.2023 © Suomen Pankki 41422@Kuvio7 Kotitalouksien maksamat korkomenot suhteessa käytettävissä oleviin tuloihin tuloluokittain Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankin laskelmat.
 • 18. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Rahoitusvarallisuus antaa lisää liikkumavaraa varsinkin hyvätuloisille kotitalouksille 20.6.2023 18 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 Nettorahoitusvarallisuusaste* % Lähde: Tilastokeskus. *Nettorahoitusvarallisuusaste: rahoitusvarojen ja rahoitusvastuiden erotuksen suhde käytettävissä olevaan vuosituloon. Kotitalouksien rahoitusvarallisuuden arvo kasvoi nopeasti pandemiavuosina 2020–2022 20.6.2023 © Suomen Pankki 41422@Kuvio10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 I II III IV V VI VII VIII IX X Osuus kotitalouksien rahoitusvarallisuudesta, pl. säästö- ja sijoitusvakuutukset (oikea asteikko) Osuus kotitalouksien talletuksista (oikea asteikko) Talletukset, mediaani (vasen asteikko) Rahoitusvarat, pl. säästö- ja sijoitusvakuutukset, mediaani (vasen asteikko) Tuhatta euroa % Rahoitusvarallisuus tarjoaa lisää liikkumavaraa varsinkin hyvätuloisille kotitalouksille Pienituloisin 10 % Suurituloisin 10 % 20.6.2023 © Suomen Pankki 41422@Kuvio12 Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankin laskelmat.
 • 19. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Suomalaisten kotitalouksien edellytykset selvitä hintojen ja korkojen noususta toistaiseksi kohtuulliset • Inflaatio koetteli pieni- ja keskituloisia vuonna 2022 hieman enemmän kuin suurituloisia • Korkomenojen nopea kasvu kohdistui voimakkaimmin keski- ja hyvätuloisiin • Keski- ja hyvätuloisilla on myös taloudellisia puskureita ja edellytyksiä tasata kulutustaan yli ajan • Tämä vaimentaa ostovoiman heikkenemisen ja korkojen nousun vaikutuksia kokonaiskulutukseen. • Asumiskustannusten suuri tulo-osuus kasvattaa pienituloisten haavoittuvuutta 20.6.2023 19
 • 20. suomenpankki.fi | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Kiitos www.eurojatalous.fi