Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Similar a 15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne(20)

Anzeige

Más de Suomen Pankki(20)

Último(20)

Anzeige

15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne

 1. Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto, Suomen Pankki Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne Rahamuseo, 15.2.2022 Meri Obstbaum, Jarkko Kivistö
 2. Suomen BKT:n kasvu on nopeaa vielä vuonna 2022, mutta sen jälkeen kasvu hidastuu 15.2.2022 2 BKT:n kasvu 2020 2021 2022 2023 2024 Joulukuu 2021 -2,9 3,5 2,6 1,5 1,3 Syyskuu 2021 -2,9 3,5 2,8 1,3
 3. Työikäisen väestön supistuminen ja hidas tuottavuuskasvu heikentävät Suomen pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksia • Talouspolitiikan päätöksenteon tueksi tarvitaan suhdanne-ennusteiden lisäksi arvioita talouden pitkän aikavälin kasvunäkymistä • Perinteistä talouskasvun tarkastelua hallitsee havaitsematon kokonaistuottavuus, jonka alkuperää ei tunneta • Suomen Pankin uusi pitkän aikavälin ennustemalli perustuu endogeeniseen kasvuteoriaan, jossa pyritään selittämään kasvun lähteet • Jos tiedetään mistä talouskasvu syntyy, myös kasvua tukevaa talouspolitiikkaa osataan paremmin kohdentaa 15.2.2022 3
 4. Suomen Pankin uudessa pitkän aikavälin kasvukehikossa talouskasvun taustalla inhimillinen pääoma ja kiinteä pääoma • Taustalla aiempi empiirinen tutkimus inhimillisen pääoman merkityksestä Suomen pitkän aikavälin talouskasvulle (Kokkinen, 2012) • Kokkinen (2012) muodostaa inhimilliselle pääomalle empiirisen vastineen kansantalouden tilinpidossa kiinteän pääoman tyyliin. • Inhimillisen pääoman kasvu sekä kiinteän pääomakannan kasvu yhdessä selittävät BKT-kasvua • Teknologisen kehityksen voidaan nähdä liittyvän kiinteän pääoman kertymiseen BoF Economics Review: Bank of Finland's long-run forecast framework with human capital (helsinki.fi) 15.2.2022 4
 5. Inhimillinen pääoma sisältää työpanoksen laadun ja määrän • Inhimillinen pääoma (H) voidaan jakaa kahteen tekijään H = (H/L) * L työpanoksen laatu * määrä eli keskimääräinen eli tehdyt työtunnit koulutus työpanoksessa 15.2.2022 5
 6. Arvio: Inhimillinen pääoma supistumassa nykytrendeillä vuodesta 2040 lähtien 15.2.2022 6
 7. Kolme skenaariota inhimillisen pääoman kehityksestä 15.2.2022 7
 8. Uuden pitkän aikavälin kasvuennusteen mukaan kasvunäkymät ovat menneitä vuosikymmeniä vaisummat 15.2.2022 8 Perusskenaario
 9. Uuden ennusteen mukaan kasvu näyttää entistä vaisummalta 15.2.2022 9
 10. Suomen pitkän ajan talouskasvun skenaario nykyisellä inhimillisen pääoman painelaskelmalla on hyvin vaisu • Tuleeko varautua tilanteeseen, jossa BKT ei enää kasva? • Työn tuottavuus kuitenkin kasvaa kaikissa skenaarioissa. Pienetkin erot työn tuottavuuden kasvuvauhdissa vaikuttavat merkittävästi elintasoon vuosikymmenien kuluessa • Inhimillisen pääomankin kehitykseen voi vaikuttaa: syntyvyys, uusien ikäluokkien koulutus, koulutetun työvoiman maahanmuutto, työikäisen väestön jatkuva oppiminen, työllisyysasteen nostaminen • Jos inhimillisen pääoman supistumista ei saada estettyä, kasvu riippuu siitä kuinka investoinnit kiinteään pääoman kehittyvät • Uuden pitkän aikavälin mallin politiikkaimplikaatioita: • Korostaa koulutuksen merkitystä. Viime vuosikymmenien epäsuotuisa kehitys: panostukset koulutukseen vähentyneet, nuorten keskimääräinen koulutusaste laskuun, kansainvälisesti pieni korkeasti koulutettujen osuus • Korostaa myös kiinteän pääoman investointien merkitystä. Myös tällä alueella 2010-luvun kehitys heikkoa. Tarvitaan kannusteita investoinneille sekä kotimaassa kehitettyihin että ulkomailta tuotuihin kiinteän pääoman tuotteisiin • Inhimillisellä pääomalla ja pitkän aikavälin BKT-kasvulla suuri merkitys julkisen talouden hoidolle 15.2.2022 10
 11. Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto, Suomen Pankki Julkisen talouden näkymät Meri Obstbaum, Jarkko Kivistö
 12. Julkisen talouden arvio 2021 1) Koronapandemian jäljiltä julkinen velka on entistä suurempi – lähtökohta pandemian jälkeiseen aikaan heikompi 2) Korkeasuhdanteessa olisi aika tasapainottaa julkista taloutta – liikkumavaraa tarvitaan tulevaisuudessakin 3) Julkisen talouden kestävyysvajeen päivitetty arvio 3½ % – velkaantumista voidaan hallita tulot ja menot tasapainottamalla sekä rakenteellisia uudistuksia jatkamalla 4) EU:n finanssipolitiikan sääntöjä uudistetaan – myös Suomen omaa sääntökehikkoa on syytä vahvistaa 15.2.2022 12
 13. Julkinen talous pysyy alijäämäisenä hyvistä kasvuvuosista huolimatta 15.2.2022 13 -5,5 -2,9 -1,9 -1,3 -1,2 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 2008 2013 2018 2023 Valtionhallinto Paikallishallinto Sosiaaliturvarahastot Julkisyhteisöjen nettoluotonanto Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankki (ennusteet). % suhteessa BKT:hen 17.12.2021 © Suomen Pankki 38284@JulkinenTalous (E) BKT:n kasvu, % 2020 -2,9 2021e 3,5 2022e 2,6 2023e 1,5 2024e 1,3
 14. Kasvupyrähdys tukee julkisen talouden palautumista, mutta menot jäävät suuremmaksi kuin aiemmin -6,0 -4,0 -2,0 0,0 2,0 4,0 6,0 2016-2019 2020 2021-2024e Korkomenot Verot ja sotumaksut Muut menot Muut tulot Suhdannevaikutus Rahoitusjäämän muutos 7.12.2021 eurojatalous.fi 34003@ET_6_2021_K1 e = ennuste. Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankin laskelmat. Suhteessa BKT:hen, % Julkisyhteisöjen rahoitusjäämän muutoksiin vaikuttavat tekijät 15.2.2022 14 Suhdanteen vaikutus julkisiin tuloihin ja menoihin merkittävä ennustevuosina Julkiset menot kasvavat pysyvien menolisäysten vuoksi
 15. -5,5 -2,9 -1,9 -1,3 -1,2 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 2008 2013 2018 2023 Valtionhallinto Paikallishallinto Sosiaaliturvarahastot Julkisyhteisöjen nettoluotonanto Rakenteellinen jäämä Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankki (ennusteet). % suhteessa BKT:hen 17.12.2021 © Suomen Pankki 38284@JulkinenTalous (2) Rakenteellinen alijäämä jää suureksi 15.2.2022 15 Talouden korkeasuhdanteessa olisi syytä tasapainottaa julkinen talous ja vahvistaa puskureita seuraavia taantumia varten
 16. Julkinen velka pysyy ennustevuosina korkealla tasolla 15.2.2022 16
 17. Mitkä tekijät vaikuttavat velkasuhteen muutokseen? 15.2.2022 17 Velka BKT BKT:n kasvu pienentää velkasuhdetta Alijäämä kasvattaa velkaa ja velkasuhdetta - Perusjäämä - Korkomenot Muut tekijät (pankkituki, omaisuuden myynti, kassa yms.) voivat vaikuttaa velkaan
 18. -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 1990-1994 1995-2008 2009-2019 2020 2021-2024e BKT:n arvon muutoksen vaikutus Perusjäämän vaikutus (valtio+paikallishallinto) Korkomenojen vaikutus Muut tekijät Velkasuhteen muutos (oikea asteikko) %-yksikköä %-yksikköä Lähde: Tilastokeskus, Suomen Pankki. Suomen julkisen velkasuhteen muutokset ja siihen vaikuttaneet tekijät 39670 Velkasuhde korkealla ennustevuosina – puskureita olisi taas aika vahvistaa 15.2.2022 18 BKT:n kasvupyrähdys rajoittaa velkasuhteen kasvua Korkomenot ovat historiallisen pienet ennustevuosina suuresta velasta huolimatta Perusjäämää vahvistamalla velkasuhde taittuisi
 19. Julkisen talouden kestävyysvaje Pitkällä aikavälillä velka ei ole kestävällä uralla: kestävyysvaje noin 3½ % /bkt eli noin 10 mrd. euroa vuoden 2025 tasolla 15.2.2022 19 0 50 100 150 200 250 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 Julkinen velka Painelaskelma % suhteessa BKT:hen Lähde: Tilastokeskus, Suomen Pankki.
 20. Suuri kasvupaine hoito- ja hoivamenoissa 15.2.2022 20 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 2030 2040 2050 2060 2070 Eläkkeet Terveydenhoito Pitkäaikaishoito Koulutus Työttömyys Ikäsidonnaiset menot yhteensä Ikäsidonnaiset menot pl. eläkkeet Muutos vuodesta 2019, prosenttiyksikköä suhteessa BKT:hen Lähde: Tilastokeskus, Suomen Pankki. 34003@Chart6 Hoitomenot kasvavat noin 1 % suhteessa BKT:hen vuoteen 2030 mennessä, ja edelleen saman verran vuoteen 2040 mennessä. Koulutusmenojen supistuminen jää aiempaa pienemmäksi
 21. Kuinka kestävyysvaje korjataan? Pitkällä aikavälillä velka ei ole kestävällä uralla: kestävyysvaje noin 3½ % /bkt eli noin 10 mrd. euroa vuoden 2025 tasolla 15.2.2022 21 0 50 100 150 200 250 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 Julkinen velka Painelaskelma Velkasuhde, jos MTO saavutetaan % suhteessa BKT:hen Lähde: Tilastokeskus, Suomen Pankki. Lähellä tasapainoa oleva julkinen talous vakauttaisi velkasuhteen
 22. EU:n finanssipolitiikan sääntöjä uudistetaan – myös Suomen omaa sääntökehikkoa on syytä vahvistaa • EU-säännöt tarkasteltavana vuonna 2022 • Finanssipolitiikan ohjausta pitäisi uudistaa myös Suomessa: • Palataan sellaiseen menokehykseen, joka johtaa tasapainoisempaan julkiseen talouteen normaalissa suhdannetilanteessa • Vaativammat tavoitteet ja hallitukselle laajempi selontekovelvollisuus julkisen talouden ohjaukseen: mallia Ruotsista? • Finanssipolitiikkaan liikkumavaraa päätöksentekoon kytkettyjen menokartoitusten avulla 15.2.2022 22
 23. Edessä paluu tulevaisuuteen 15.2.2022 23
 24. Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto, Suomen Pankki Kiitos! www.eurojatalous.fi Meri Obstbaum, Jarkko Kivistö
Anzeige