Digitalisering av kulturarvet Catharina sojde RAÄ

Digitalisering av kulturarvet - vad kan man
       sprida på internet?

Catharina Sojde
chefsjurist Riksantikvarieämbetet
Dagens upplägg

• Genomgång i korthet av relevanta delar i upphovsrätten och
 avtalsrätten vad gäller digitalisering av kulturarvet

• Några frågeställningar som vi går igenom: Diskussioner tre och tre
 om hur frågorna borde besvaras, genomgång allihop av svaren

• Sammanfattning
2012-01-31                               2
Kulturskatter i Riksantikvarieämbetets arkiv

•  Konstverk
•  Fotografiska verk
•  Byggnadsritningar
•  Kartor
•  Författningar, beslut och yttranden
•  Fotografiska bilder
2012-01-31                     3
En del kulturskatter åtnjuter upphovsrätt

• Skyddstid: intill utgången av 70:e året efter det år då
  upphovsmannen dog
• Ekonomisk rätt
- framställa exemplar
- göra det tillgängligt för allmänheten
• Ideell rätt
- Upphovsmannen ska anges vid exemplarframställan och när verket
görs tillgängligt för allmänheten
- Skydd för ändringar som kränker upphovsmannens litterära eller
  konstnärliga anseende eller egenart
- Skydd för att verket görs tillgängligt i kränkande form eller
  sammanhang


2012-01-31                             4
Forts. En del kulturskatter åtnjuter upphovsrätt

• Orphan works - herrelösa verk / anonyma verk
• Upphovsrättsintrång även om bestämd rättsinnehavare inte kan
 utpekas
2012-01-31                            5
Konstverk, fotografiska
       verk, byggnadsritningar, kartor
• Upphovsrätt
• Skyddstid: intill utgången av 70:e året efter det år då
 upphovsmannen dog
• Orphan works – 70 år från offentliggörande av verket eller om ej
 offentliggjort; 70 år från verket skapades
2012-01-31                              6
Författningar, beslut och yttranden

•  Författningar (lag, förordning, myndighets föreskrift)
•  Beslut av myndigheter
•  Yttranden av myndigheter
•  Officiella översättningar av dessa
•  För ovanstående texter gäller ingen upphovsrätt
2012-01-31                          7
Närstående rättigheter

• Rättigheter som inte direkt avser verket men väl till verket
 närstående rättigheter
• Kortare skyddstider
• Den närstående rättigheten omfattar en uteslutande rätt att kopiera
 och sprida
2012-01-31                               8
Fotografiska bilder

• För fotografiska bilder gäller inte upphovsrätt
• Den som har framställt en fotografisk bild har uteslutande rätt att
 framställa exemplar av bilden och göra den tillgänglig för
 allmänheten; en närstående rättighet.
• Skyddstid är femtio år från framställning av bilden, men för
 fotografiska bilder tagna t.o.m. 31 december 1969 har skyddstiden
 löpt ut p.g.a. övergångsregel till ändring (SFS 1994:190) i
 upphovsrättslagen
2012-01-31                               9
Några inskränkningar i upphovsrätten – det här
      får upphovsmannen tåla
• Tillfälliga exemplar
• Privat bruk
• Arkiv och bibliotek
• I samband med en myndighets verksamhet (inte kartor) eller i en
 redogörelse för ett mål eller ärende i vilket verket förekommit och
 verket återges endast i den omfattning som motiveras av ändamålet
 med redogörelsen.
• Foton på vissa verk (byggnader (både exteriört och
 interiört), konstverk på allmän plats, i syfte att annonsera en
 utställning eller en försäljning av konstverken)
• Ändringar
• Citat

2012-01-31                             10
Tillfälliga exemplar 2 kap. 11 a § URL


• Webbläsning
• Nedladdning från nätet och lagring i den egna datorn är inget
 tillfälligt exemplar
 2012-01-31                            11
Privat bruk 2 kap. 12 § URL
Var och en får för privat bruk framställa ett eller några få exemplar av
offentliggjorda verk.
2012-01-31                                 12
Arkiv och bibliotek

Arkiv och bibliotek får framställa exemplar av verk (inte dataprogram)
-för bevarande, kompletterings- eller forskningsändamål,
- för att på papper låna ut enskilda artiklar eller korta avsnitt eller för att
originalet av säkerhetsskäl inte kan lånas ut, eller
- för användning i läsapparater.

Det omfattar inte en rätt att sprida på annat sätt än på papper till
lånesökande
2012-01-31                                  13
Ändringar
• Förbud mot kränkande ändringar (ideell rätt),
- restaurera eller konservera ett verk får ske, även om resultatet blir
 misslyckat,
• Om verket återges offentligt med stöd av undantaget för privat
 bruk, tillfälliga exemplar etc får verket inte ändras mer än
 användningen kräver
• Ändringsförbud för den som förvärvar upphovsrätt – om inte
 annat avtalats (går längre än den ideella rätten), en rättsförvärvare
 ska nyttja verket som det är,
- Korrigeringar av uppenbara sakfel, såsom stavfel, oriktiga årtal är
 OK
- Förbudet mot kränkande ändringar gäller även här
2012-01-31                                14
Avtal med upphovsmannen

•  Avtalslicens
•  Creative Commons – standardiserade licensavtal
•  Andra avtal
•  Avtalstolkning
•  Anställningsavtalet
2012-01-31                      15
Avtalslicens

• Avtal om rätt att nyttja ett verk (avtalslicens), med en organisation
 som företräder ett flertal svenska upphovsmän på området
• Avtalslicensen ger rätt att utnyttja verk av det slag som avses med
 avtalet trots att verkens upphovsmän inte företräds av
 organisationen
• Ex) STIM
• Statliga och kommunala myndigheter m.fl. får kopiera för att
 tillgodose behovet av information inom sin verksamhet om
 avtalslicens tecknats - Inte kopiering i digitalform, förslag i SOU
 2010:24 om digital kopiering
• Om avtals licens gäller för ett fotografiskt verk eller en fotografisk
 bild har dessa arkiv och bibliotek rätt att digitalt sprida vissa
 exemplar till lånesökande

2012-01-31                                 16
Creative Commons
•  Standardiserade avtal om nyttjande
•  BY – ange upphovsmannen, erkännande
•  SA – Dela lika, licensiera vidare på samma sätt
•  ND – Inga bearbetningar
•  NC – Non-commercial, icke kommersiell


                CC  CC   CC   CC  CC  CC
                BY  BY   BY   BY  BY  BY
                  SA   ND   NC  NC  NC
                            SA  ND
     Använda, sprida    OK  OK   OK   OK  OK  OK
     Ändra, bygga vidare  OK  OK   NEJ  OK  OK  NEJ
     Kommersialisera    OK  OK   OK   NEJ  NEJ  NEJ


2012-01-31                             17
Avtalstolkning


• Skriftliga avtal, muntliga avtal, tysta avtal
• Specialitetsgrundsatsen

”Specialitetsgrundsatsen innebär att inget annat av
upphovsmannens förfoganderätt ska anses ha övergått till
förvärvaren än vad som uttryckligen följer av avtalet.
Specifikationsprincipen eller specialitetsprincipen, som den torde få
uppfattas, innebär att omfattande och otydliga eller tysta avtal ska
tolkas restriktivt eller inskränkande till upphovsmannens förmån. Dessa
principer bygger på tanken att över- och upplåtelser ska vara klart
specificerade. De innebär på så sätt en presumtion mot
totalöverlåtelser eller i vart fall onödigt breda eller omfattande förvärv.”
SOU 2010:24 s. 93f

2012-01-31                                 18
Forts. Avtalstolkning; Taube-fallet

• HD 2010 s. 559
• foto av Taube användes på CD-omslag som i sin tur syntes i Åhléns
   reklambroschyr utan att nämna fotografen,
• HD
-”i regel anses vara underförstått att upplåtelsen även omfattar en rätt
för producenten och för försäljare i senare led att utnyttja förpackningen
för marknadsföring av varan på vedertaget sätt”
”inget i utredningen i målet som tyder på att det från G.N.:s sida
klargjorts att oktoberfakturan avsåg endast EMI:s användning av
fotografiet på konvolutet och att sedvanlig marknadsföring av CD-
albumet genom användning av avbildningar av konvolutet skulle
behöva avtalas särskilt.”


2012-01-31                               19
Forts. Avtalstolkning

• Anställningsavtalet
Tumregeln för tolkning och utfyllnad av avtal
"inom sitt verksamhetsområde och för sin normala verksamhet
utnyttja sådana verk som tillkommer som resultat av
tjänsteåligganden eller särskilda åtaganden gentemot
arbetsgivaren. Arbetsgivarens rätt avser utnyttjanden för de
ändamål som kan förutses när verket tillkommer. Om verket måste
ändras för att ändamålet med dess tillkomst i tjänsten skall
uppnås är ändringen tillåten.” Karnell

AD 2002 s. 87 Fråga om musiker inom Försvarsmakten till
arbetsgivaren har överlåtit sina s.k. närstående rättigheter avseende
videoinspelning av ett framträdande där musikerna medverkade.

2012-01-31                               20
Frågor

Får Riksantikvarieämbetet digitalisera och sprida följande på internet
utan överenskommelse med upphovsmannen?

-  Akvarell av S:ta Katarina kyrkoruin målad av Cedergren som dog
   1896
-  Byggnadsritningar av en anonym arkitekt som gjordes 1965
-  Foto taget 30 december 1969 men framkallat 3 januari 1970
-  Foto på deltagarna i en konferens, taget av anställd vid en avdelning
   på Riksantikvarieämbetet som deltar i Riksutställningars
   Intensivdagar 2011
2012-01-31                                21
Sammanfattning
Upphovsrätt och avtal styr möjligheterna att digitalisera

1) Gäller upphovsrätt för alstret i fråga?
Nej, OK att digitalisera.
Ja, gå vidare till nästa fråga.
2) Har skyddstiden löpt ut?
Ja, OK att digitalisera.
Nej, gå vidare till nästa fråga.
3) Finns det avtal om nyttjande som omfattar rätt att sprida på
Internet?
Ja, anställningsavtal, CC-licens eller annat avtal, underförstått eller
uttryckligt avtal, skriftligt eller muntligt.
Nej, digitalisering kan ej ske.

2012-01-31                                22
Tack för mig!


Catharina Sojde

Catharina.sojde@raa.se
2012-01-31                23
1 von 23

Recomendados

Juridik von
JuridikJuridik
JuridikKatarina_1974
1.3K views14 Folien
U71ME108 Patrick Vestberg von
U71ME108 Patrick VestbergU71ME108 Patrick Vestberg
U71ME108 Patrick Vestbergpawes001
333 views14 Folien
Skrivguiden upphovsrätt von
Skrivguiden upphovsrättSkrivguiden upphovsrätt
Skrivguiden upphovsrättbourelius
749 views12 Folien
Uppgift 7 108 juridik von
Uppgift 7 108  juridikUppgift 7 108  juridik
Uppgift 7 108 juridik1ME108Jessica
269 views14 Folien
Creative Commons och Nordiska museet 2013-06-03 von
Creative Commons och Nordiska museet 2013-06-03Creative Commons och Nordiska museet 2013-06-03
Creative Commons och Nordiska museet 2013-06-03Kajsa Hartig
337 views36 Folien
U7 1ME108 von
U7 1ME108 U7 1ME108
U7 1ME108 Anna Persson Ellman
418 views13 Folien

Más contenido relacionado

Destacado

Regulating Online Public/Private Spaces von
Regulating Online Public/Private Spaces Regulating Online Public/Private Spaces
Regulating Online Public/Private Spaces Mathias Klang
1.1K views27 Folien
Technologies of control & desire von
Technologies of control & desireTechnologies of control & desire
Technologies of control & desireMathias Klang
1.1K views44 Folien
Introduction to Civic Media com371 von
Introduction to Civic Media com371Introduction to Civic Media com371
Introduction to Civic Media com371Mathias Klang
853 views15 Folien
Wealth of Networks II von
Wealth of Networks IIWealth of Networks II
Wealth of Networks IIBrian Fuchs
237 views21 Folien
Platforms of Restraint: News aggregators, open webs & community von
Platforms of Restraint: News aggregators, open webs & communityPlatforms of Restraint: News aggregators, open webs & community
Platforms of Restraint: News aggregators, open webs & communityMathias Klang
770 views26 Folien
Image by Wikipedia? von
Image by Wikipedia?Image by Wikipedia?
Image by Wikipedia?Mathias Klang
664 views40 Folien

Destacado(6)

Regulating Online Public/Private Spaces von Mathias Klang
Regulating Online Public/Private Spaces Regulating Online Public/Private Spaces
Regulating Online Public/Private Spaces
Mathias Klang1.1K views
Technologies of control & desire von Mathias Klang
Technologies of control & desireTechnologies of control & desire
Technologies of control & desire
Mathias Klang1.1K views
Introduction to Civic Media com371 von Mathias Klang
Introduction to Civic Media com371Introduction to Civic Media com371
Introduction to Civic Media com371
Mathias Klang853 views
Wealth of Networks II von Brian Fuchs
Wealth of Networks IIWealth of Networks II
Wealth of Networks II
Brian Fuchs237 views
Platforms of Restraint: News aggregators, open webs & community von Mathias Klang
Platforms of Restraint: News aggregators, open webs & communityPlatforms of Restraint: News aggregators, open webs & community
Platforms of Restraint: News aggregators, open webs & community
Mathias Klang770 views

Más de Stefan_Riksutstallningar

Accessibility and technical trends in exhibitions. 2012 10 10 von
Accessibility and technical trends in exhibitions. 2012 10 10Accessibility and technical trends in exhibitions. 2012 10 10
Accessibility and technical trends in exhibitions. 2012 10 10Stefan_Riksutstallningar
256 views48 Folien
Tekniktrender utställningar 2012 08 22, New Technology in Exhibitions Sweden von
Tekniktrender utställningar 2012 08 22, New Technology in Exhibitions SwedenTekniktrender utställningar 2012 08 22, New Technology in Exhibitions Sweden
Tekniktrender utställningar 2012 08 22, New Technology in Exhibitions SwedenStefan_Riksutstallningar
216 views27 Folien
Kreativa hus Stefan Johansson von
Kreativa hus Stefan JohanssonKreativa hus Stefan Johansson
Kreativa hus Stefan JohanssonStefan_Riksutstallningar
344 views26 Folien
Öppna magasin von
Öppna magasinÖppna magasin
Öppna magasinStefan_Riksutstallningar
269 views15 Folien
Webresearch för öppna magasin i Europa von
Webresearch för öppna magasin i EuropaWebresearch för öppna magasin i Europa
Webresearch för öppna magasin i EuropaStefan_Riksutstallningar
261 views15 Folien
Eyetracking von
EyetrackingEyetracking
EyetrackingStefan_Riksutstallningar
307 views14 Folien

Más de Stefan_Riksutstallningar(19)

Tekniktrender utställningar 2012 08 22, New Technology in Exhibitions Sweden von Stefan_Riksutstallningar
Tekniktrender utställningar 2012 08 22, New Technology in Exhibitions SwedenTekniktrender utställningar 2012 08 22, New Technology in Exhibitions Sweden
Tekniktrender utställningar 2012 08 22, New Technology in Exhibitions Sweden
Om konst&lärande, Intensivdagarna Visby 111206 elenor noble lisa lundström von Stefan_Riksutstallningar
Om konst&lärande, Intensivdagarna Visby 111206 elenor noble lisa lundströmOm konst&lärande, Intensivdagarna Visby 111206 elenor noble lisa lundström
Om konst&lärande, Intensivdagarna Visby 111206 elenor noble lisa lundström
Tillgänglighetskurs 2011 Teknik och trender RU tillgänglighet Dieselverkstaden von Stefan_Riksutstallningar
Tillgänglighetskurs 2011 Teknik och trender RU tillgänglighet DieselverkstadenTillgänglighetskurs 2011 Teknik och trender RU tillgänglighet Dieselverkstaden
Tillgänglighetskurs 2011 Teknik och trender RU tillgänglighet Dieselverkstaden

Digitalisering av kulturarvet Catharina sojde RAÄ

 • 1. Digitalisering av kulturarvet - vad kan man sprida på internet? Catharina Sojde chefsjurist Riksantikvarieämbetet
 • 2. Dagens upplägg • Genomgång i korthet av relevanta delar i upphovsrätten och avtalsrätten vad gäller digitalisering av kulturarvet • Några frågeställningar som vi går igenom: Diskussioner tre och tre om hur frågorna borde besvaras, genomgång allihop av svaren • Sammanfattning 2012-01-31 2
 • 3. Kulturskatter i Riksantikvarieämbetets arkiv • Konstverk • Fotografiska verk • Byggnadsritningar • Kartor • Författningar, beslut och yttranden • Fotografiska bilder 2012-01-31 3
 • 4. En del kulturskatter åtnjuter upphovsrätt • Skyddstid: intill utgången av 70:e året efter det år då upphovsmannen dog • Ekonomisk rätt - framställa exemplar - göra det tillgängligt för allmänheten • Ideell rätt - Upphovsmannen ska anges vid exemplarframställan och när verket görs tillgängligt för allmänheten - Skydd för ändringar som kränker upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende eller egenart - Skydd för att verket görs tillgängligt i kränkande form eller sammanhang 2012-01-31 4
 • 5. Forts. En del kulturskatter åtnjuter upphovsrätt • Orphan works - herrelösa verk / anonyma verk • Upphovsrättsintrång även om bestämd rättsinnehavare inte kan utpekas 2012-01-31 5
 • 6. Konstverk, fotografiska verk, byggnadsritningar, kartor • Upphovsrätt • Skyddstid: intill utgången av 70:e året efter det år då upphovsmannen dog • Orphan works – 70 år från offentliggörande av verket eller om ej offentliggjort; 70 år från verket skapades 2012-01-31 6
 • 7. Författningar, beslut och yttranden • Författningar (lag, förordning, myndighets föreskrift) • Beslut av myndigheter • Yttranden av myndigheter • Officiella översättningar av dessa • För ovanstående texter gäller ingen upphovsrätt 2012-01-31 7
 • 8. Närstående rättigheter • Rättigheter som inte direkt avser verket men väl till verket närstående rättigheter • Kortare skyddstider • Den närstående rättigheten omfattar en uteslutande rätt att kopiera och sprida 2012-01-31 8
 • 9. Fotografiska bilder • För fotografiska bilder gäller inte upphovsrätt • Den som har framställt en fotografisk bild har uteslutande rätt att framställa exemplar av bilden och göra den tillgänglig för allmänheten; en närstående rättighet. • Skyddstid är femtio år från framställning av bilden, men för fotografiska bilder tagna t.o.m. 31 december 1969 har skyddstiden löpt ut p.g.a. övergångsregel till ändring (SFS 1994:190) i upphovsrättslagen 2012-01-31 9
 • 10. Några inskränkningar i upphovsrätten – det här får upphovsmannen tåla • Tillfälliga exemplar • Privat bruk • Arkiv och bibliotek • I samband med en myndighets verksamhet (inte kartor) eller i en redogörelse för ett mål eller ärende i vilket verket förekommit och verket återges endast i den omfattning som motiveras av ändamålet med redogörelsen. • Foton på vissa verk (byggnader (både exteriört och interiört), konstverk på allmän plats, i syfte att annonsera en utställning eller en försäljning av konstverken) • Ändringar • Citat 2012-01-31 10
 • 11. Tillfälliga exemplar 2 kap. 11 a § URL • Webbläsning • Nedladdning från nätet och lagring i den egna datorn är inget tillfälligt exemplar 2012-01-31 11
 • 12. Privat bruk 2 kap. 12 § URL Var och en får för privat bruk framställa ett eller några få exemplar av offentliggjorda verk. 2012-01-31 12
 • 13. Arkiv och bibliotek Arkiv och bibliotek får framställa exemplar av verk (inte dataprogram) -för bevarande, kompletterings- eller forskningsändamål, - för att på papper låna ut enskilda artiklar eller korta avsnitt eller för att originalet av säkerhetsskäl inte kan lånas ut, eller - för användning i läsapparater. Det omfattar inte en rätt att sprida på annat sätt än på papper till lånesökande 2012-01-31 13
 • 14. Ändringar • Förbud mot kränkande ändringar (ideell rätt), - restaurera eller konservera ett verk får ske, även om resultatet blir misslyckat, • Om verket återges offentligt med stöd av undantaget för privat bruk, tillfälliga exemplar etc får verket inte ändras mer än användningen kräver • Ändringsförbud för den som förvärvar upphovsrätt – om inte annat avtalats (går längre än den ideella rätten), en rättsförvärvare ska nyttja verket som det är, - Korrigeringar av uppenbara sakfel, såsom stavfel, oriktiga årtal är OK - Förbudet mot kränkande ändringar gäller även här 2012-01-31 14
 • 15. Avtal med upphovsmannen • Avtalslicens • Creative Commons – standardiserade licensavtal • Andra avtal • Avtalstolkning • Anställningsavtalet 2012-01-31 15
 • 16. Avtalslicens • Avtal om rätt att nyttja ett verk (avtalslicens), med en organisation som företräder ett flertal svenska upphovsmän på området • Avtalslicensen ger rätt att utnyttja verk av det slag som avses med avtalet trots att verkens upphovsmän inte företräds av organisationen • Ex) STIM • Statliga och kommunala myndigheter m.fl. får kopiera för att tillgodose behovet av information inom sin verksamhet om avtalslicens tecknats - Inte kopiering i digitalform, förslag i SOU 2010:24 om digital kopiering • Om avtals licens gäller för ett fotografiskt verk eller en fotografisk bild har dessa arkiv och bibliotek rätt att digitalt sprida vissa exemplar till lånesökande 2012-01-31 16
 • 17. Creative Commons • Standardiserade avtal om nyttjande • BY – ange upphovsmannen, erkännande • SA – Dela lika, licensiera vidare på samma sätt • ND – Inga bearbetningar • NC – Non-commercial, icke kommersiell CC CC CC CC CC CC BY BY BY BY BY BY SA ND NC NC NC SA ND Använda, sprida OK OK OK OK OK OK Ändra, bygga vidare OK OK NEJ OK OK NEJ Kommersialisera OK OK OK NEJ NEJ NEJ 2012-01-31 17
 • 18. Avtalstolkning • Skriftliga avtal, muntliga avtal, tysta avtal • Specialitetsgrundsatsen ”Specialitetsgrundsatsen innebär att inget annat av upphovsmannens förfoganderätt ska anses ha övergått till förvärvaren än vad som uttryckligen följer av avtalet. Specifikationsprincipen eller specialitetsprincipen, som den torde få uppfattas, innebär att omfattande och otydliga eller tysta avtal ska tolkas restriktivt eller inskränkande till upphovsmannens förmån. Dessa principer bygger på tanken att över- och upplåtelser ska vara klart specificerade. De innebär på så sätt en presumtion mot totalöverlåtelser eller i vart fall onödigt breda eller omfattande förvärv.” SOU 2010:24 s. 93f 2012-01-31 18
 • 19. Forts. Avtalstolkning; Taube-fallet • HD 2010 s. 559 • foto av Taube användes på CD-omslag som i sin tur syntes i Åhléns reklambroschyr utan att nämna fotografen, • HD -”i regel anses vara underförstått att upplåtelsen även omfattar en rätt för producenten och för försäljare i senare led att utnyttja förpackningen för marknadsföring av varan på vedertaget sätt” ”inget i utredningen i målet som tyder på att det från G.N.:s sida klargjorts att oktoberfakturan avsåg endast EMI:s användning av fotografiet på konvolutet och att sedvanlig marknadsföring av CD- albumet genom användning av avbildningar av konvolutet skulle behöva avtalas särskilt.” 2012-01-31 19
 • 20. Forts. Avtalstolkning • Anställningsavtalet Tumregeln för tolkning och utfyllnad av avtal "inom sitt verksamhetsområde och för sin normala verksamhet utnyttja sådana verk som tillkommer som resultat av tjänsteåligganden eller särskilda åtaganden gentemot arbetsgivaren. Arbetsgivarens rätt avser utnyttjanden för de ändamål som kan förutses när verket tillkommer. Om verket måste ändras för att ändamålet med dess tillkomst i tjänsten skall uppnås är ändringen tillåten.” Karnell AD 2002 s. 87 Fråga om musiker inom Försvarsmakten till arbetsgivaren har överlåtit sina s.k. närstående rättigheter avseende videoinspelning av ett framträdande där musikerna medverkade. 2012-01-31 20
 • 21. Frågor Får Riksantikvarieämbetet digitalisera och sprida följande på internet utan överenskommelse med upphovsmannen? - Akvarell av S:ta Katarina kyrkoruin målad av Cedergren som dog 1896 - Byggnadsritningar av en anonym arkitekt som gjordes 1965 - Foto taget 30 december 1969 men framkallat 3 januari 1970 - Foto på deltagarna i en konferens, taget av anställd vid en avdelning på Riksantikvarieämbetet som deltar i Riksutställningars Intensivdagar 2011 2012-01-31 21
 • 22. Sammanfattning Upphovsrätt och avtal styr möjligheterna att digitalisera 1) Gäller upphovsrätt för alstret i fråga? Nej, OK att digitalisera. Ja, gå vidare till nästa fråga. 2) Har skyddstiden löpt ut? Ja, OK att digitalisera. Nej, gå vidare till nästa fråga. 3) Finns det avtal om nyttjande som omfattar rätt att sprida på Internet? Ja, anställningsavtal, CC-licens eller annat avtal, underförstått eller uttryckligt avtal, skriftligt eller muntligt. Nej, digitalisering kan ej ske. 2012-01-31 22
 • 23. Tack för mig! Catharina Sojde Catharina.sojde@raa.se 2012-01-31 23